Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Bini tal-Kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ

Il-proġetti tal-bini tal-kapaċità huma proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħ fil-pajjiżi tal-Programm u fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. Dawn għandhom l-għan li jappoġġaw il-kooperazzjoni internazzjonali u d-djalogu ta’ politika fil-qasam taż-żgħażagħ u l-apprendiment mhux formali, bħala xprunatur tal-iżvilupp soċjoekonomiku sostenibbli u l-benesseri tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u taż-żgħażagħ.

Objettivi tal-azzjoni

L-azzjoni se jkollha l-għan li:

 • żżid il-kapaċità tal-organizzazzjonijiet li jaħdmu maż-żgħażagħ barra mill-apprendiment formali;
 • tippromwovi attivitajiet ta’ apprendiment mhux formali f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, speċjalment dawk immirati lejn żgħażagħ b’inqas opportunitajiet, bil-għan li jittejjeb il-livell ta’ kompetenzi filwaqt li tiġi żgurata l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fis-soċjetà;
 • tappoġġa l-iżvilupp tal-ħidma fost iż-żgħażagħ f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, filwaqt li ttejjeb il-kwalità u r-rikonoxximent tiegħu;
 • trawwem l-iżvilupp, l-ittestjar u t-tnedija ta’ skemi u programmi ta’ mobbiltà tal-apprendiment mhux formali f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;
 • tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE dwar iż-Żgħażagħ (2019-2027) inklużi l-11-il għan Ewropew taż-Żgħażagħ;
 • trawwem il-kooperazzjoni bejn reġjuni differenti tad-dinja permezz ta’ inizjattivi konġunti;
 • ssaħħaħ is-sinerġiji u l-komplementarjetajiet mas-sistemi tal-edukazzjoni formali u/jew mas-suq tax-xogħol;

Oqsma tematiċi / objettivi speċifiċi

Il-proposti għandhom jiffukaw fuq qasam tematiku wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • il-parteċipazzjoni politika u d-djalogu ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet;
 • l-inklużjoni ta’ żgħażagħ b’inqas opportunitajiet;
 • id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri;
 • l-għoti tas-setgħa / l-involviment / l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ;
 • il-paċi u r-rikonċiljazzjoni ta’ wara l-kunflitt;
 • l-ambjent u l-klima;
 • l-antidiskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;
 • ħiliet diġitali u intraprenditorjali.

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti jridu jkunu marbuta direttament mal-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-azzjoni, jiġifieri jridu jikkorrispondu ma’ qasam tematiku wieħed jew aktar elenkati hawn fuq u jridu jkunu dettaljati f’deskrizzjoni tal-proġett li tkopri l-perjodu kollu ta’ implimentazzjoni. Finalment, fil-kuntest ta’ din l-azzjoni internazzjonali dinjija, l-attivitajiet tal-proġett iridu jiffukaw fuq il-bini u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u taż-żgħażagħ prinċipalment fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm koperti mill-azzjoni.

Il-proġetti ffinanzjati se jkunu jistgħu jintegraw firxa wiesgħa ta’ kooperazzjoni, skambju, komunikazzjoni u attivitajiet oħra li:

 • jikkontribwixxu biex iħeġġu d-djalogu ta' politika, il-kooperazzjoni, in-networking u l-iskambji tal-prattiki;
 • jippromwovu minn naħa waħda l-kooperazzjoni strateġika bejn l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u min-naħa l-oħra l-awtoritajiet pubbliċi, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;
 • jippromwovu l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll ma’ organizzazzjonijiet mis-suq tax-xogħol;
 • iżidu l-kapaċitajiet tal-kunsilli taż-żgħażagħ, il-pjattaformi taż-żgħażagħ u l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali li għandhom x’jaqsmu maż-żgħażagħ, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;
 • isaħħu l-immaniġġjar, il-governanza, il-kapaċità ta’ innovazzjoni, it-tmexxija u l-internazzjonalizzazzjoni tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm
 • jappoġġaw l-iżvilupp ta’ kampanji ta’ informazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni, kif ukoll l-iżvilupp ta’ għodod ta’ informazzjoni, komunikazzjoni u media;
 • jgħinu fl-iżvilupp ta’ metodi, għodod u materjali ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ;
 • joħolqu forom ġodda ta’ twassil ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ u jipprovdu taħriġ u appoġġ; jiffaċilitaw il-mobbiltà tal-apprendiment mhux formali.

Eżempji ta’ attivitajiet jinkludu:

 • l-iżvilupp ta’ għodod u metodi għall-iżvilupp soċjoprofessjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u l-ħarrieġa;
 • l-iżvilupp ta’ metodi ta’ apprendiment mhux formali, speċjalment dawk li jippromwovu l-ksib/it-titjib ta’ kompetenzi, inklużi l-ħiliet tal-litteriżmu medjatiku;
 • l-iżvilupp ta’ forom ġodda ta’ skemi ta’ taħriġ prattiku u simulazzjoni tal-każijiet tal-ħajja reali fis-soċjetà;
 • l-iżvilupp ta’ forom ġodda ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ, b’mod partikolari l-użu strateġiku ta’ apprendiment miftuħ u flessibbli, kooperazzjoni virtwali, riżorsi edukattivi miftuħa (OER) u sfruttament aħjar tal-potenzjal tal-ICT;
 • l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti/seminars/sessjonijiet ta’ ħidma/skambju ta’ prattika tajba għall-kooperazzjoni, networking, is-sensibilizzazzjoni u għall-finijiet ta’ apprendiment bejn il-pari
 • l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għaż-żgħażagħ u/jew għall-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ sabiex jiġu ttestjati għodod u metodi żviluppati mis-sħubija. Jekk jogħġbok innota li l-attivitajiet ta’ mobbiltà jridu jkunu sekondarji għall-objettivi ewlenin tal-azzjoni, u jridu jkunu strumentali għall-kisba ta’ dawn l-objettivi u l-bażi tagħhom

Stabbiliment ta’ proġett

Proġett ta’ Bini tal-Kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ jikkonsisti f’erba’ stadji, li jibdew anki qabel ma tintgħażel il-proposta tal-proġett għall-finanzjament1 [1] eż. 1) Identifikazzjoni u bidu tal-proġett; 2) It-tħejjija, it-tfassil u l-ippjanar tal-proġett; 3) L-implimentazzjoni tal-proġett u l-monitoraġġ tal-attivitajiet; u 4) Ir-rieżami tal-proġett u l-valutazzjoni tal-impatt.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-parteċipanti involuti fl-attivitajiet għandhom jieħdu rwol attiv f’dawk l-istadji kollha u b’hekk itejbu l-esperjenza tal-apprendiment tagħhom.

 • Identifikazzjoni u bidu; tidentifika problema, ħtieġa jew opportunità li tista’ tindirizza bl-idea tal-proġett tiegħek fil-kuntest tas-sejħa; tidentifika l-attivitajiet ewlenin u l-eżiti prinċipali li jistgħu jkunu mistennija mill-proġett; timmappja l-partijiet ikkonċernati rilevanti u s-sħab potenzjali; tifformula l-objettiv(i) tal-proġett; tiżgura l-allinjament tal-proġett mal-objettivi strateġiċi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti; twettaq xi ppjanar inizjali biex il-proġett jingħata bidu tajjeb, u tiġbor flimkien l-informazzjoni meħtieġa biex titkompla l-fażi li jmiss eċċ.;
 • Tħejjija, tfassil u ppjanar; tispeċifika l-ambitu tal-proġett u l-approċċ xieraq; tiddeskrivi b’mod ċar il-metodoloġija proposta li tiżgura l-konsistenza bejn l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett; tiddeċiedi dwar skeda għall-kompiti involuti; tagħmel stima tar-riżorsi meħtieġa u tiżviluppa d-dettall tal-proġett eż. valutazzjoni tal-ħtiġijiet; tiddefinixxi objettivi sodi u indikaturi tal-impatt (speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u marbuta biż-żmien); tidentifika l-eżiti tal-proġett u tal-apprendiment; l-iżvilupp ta’ programm ta’ ħidma, formati ta’ attività, impatt mistenni, baġit globali stmat; it-tħejjija ta’ pjan ta’ implimentazzjoni tal-proġett u pjan ta’ komunikazzjoni sod u realistiku inklużi aspetti strateġiċi tal-governanza tal-proġett, il-monitoraġġ, il-kontroll tal-kwalità, ir-rappurtar u t-tixrid tar-riżultati; id-definizzjoni ta’ arranġamenti prattiċi u l-konferma tal-grupp(i) fil-mira għall-attivitajiet previsti; l-istabbiliment ta’ ftehimiet mas-sħab u l-kitba tal-proposta eċċ.;
 • Implimentazzjoni u monitoraġġ tal-attivitajiet: it-twettiq tal-implimentazzjoni tal-proġett skont pjanijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti għar-rapportar u l-komunikazzjoni; il-monitoraġġ tal-attivitajiet li għaddejjin u l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-proġett skont il-pjanijiet tal-proġett; l-identifikazzjoni u t-teħid ta’ azzjoni korrettiva biex jiġu indirizzati devjazzjonijiet mill-pjanijiet u biex jiġu indirizzati kwistjonijiet u riskji; l-identifikazzjoni ta’ nuqqasijiet ta’ konformità mal-istandards tal-kwalità stabbiliti u t-teħid ta’ azzjonijiet korrettivi eċċ.;
 • Rieżami u valutazzjoni tal-impatt: il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-proġett skont l-objettivi tal-proġett u l-pjanijiet ta’ implimentazzjoni; evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-impatt tagħhom fuq livelli differenti, kondiviżjoni u użu tar-riżultati tal-proġett, eċċ.

Aspetti orizzontali li għandhom jiġu kkunsidrati meta tfassal il-proġett tiegħek:

Minbarra l-konformità mal-kriterji formali u l-istabbiliment ta’ arranġament ta’ kooperazzjoni sostenibbli mas-sħab kollha tal-proġett, l-elementi li ġejjin jistgħu jikkontribwixxu biex jiżdiedu l-impatt u l-implimentazzjoni kwalitattiva tal-proġetti ta’ Bini tal-Kapaċità matul il-fażijiet differenti tal-proġett. L-applikanti huma mħeġġa jqisu dawn l-opportunitajiet u d-dimensjonijiet meta jfasslu l-proġetti tagħhom.

Sostenibbiltà ambjentali

Il-proġetti għandhom jitfasslu b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u għandhom jinkorporaw prattiki ekoloġiċi fl-aspetti kollha tagħhom. L-organizzazzjonijiet u l-parteċipanti għandu jkollhom approċċ li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent meta jfasslu l-proġett, li se jħeġġeġ lil dawk kollha involuti fil-proġett biex jiddiskutu u jitgħallmu dwar kwistjonijiet ambjentali, filwaqt li jirriflettu dwar x’jista’ jsir f’livelli differenti u jgħin lill-organizzazzjonijiet u lill-parteċipanti biex joħorġu b’modi alternattivi u aktar ekoloġiċi ta’ implimentazzjoni ta’ attivitajiet tal-proġett.

Inklużjoni u diversità

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess, l-inklużjoni u l-ġustizzja fl-azzjonijiet kollha tiegħu. Biex jiġu implimentati dawn il-prinċipji, tfasslet Strateġija ta’ Inklużjoni u Diversità biex tappoġġa sensibilizzazzjoni aħjar ta’ parteċipanti minn sfondi aktar diversi, b’mod partikolari dawk b’inqas opportunitajiet li jiffaċċjaw ostakli biex jipparteċipaw fi Proġetti Ewropej. L-organizzazzjonijiet għandhom ifasslu attivitajiet ta’ proġetti aċċessibbli u inklużivi, filwaqt li jqisu l-fehmiet tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet u jinvolvuhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet matul il-proċess kollu.

Dimensjoni diġitali

Il-kooperazzjoni virtwali u l-esperimentazzjoni b’opportunitajiet ta’ apprendiment virtwali u mħallta huma essenzjali għal proġetti ta’ suċċess. B’mod partikolari, il-proġetti huma mħeġġa bil-qawwa biex jużaw il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ u l-Pjattaforma Ewropea tal-Istrateġija għaż-Żgħażagħ biex jaħdmu flimkien qabel, matul u wara l-attivitajiet tal-proġett.

Valuri komuni, impenn ċiviku u parteċipazzjoni

Il-proġetti se jappoġġaw iċ-ċittadinanza attiva u l-etika, kif ukoll irawmu l-iżvilupp ta’ kompetenzi soċjali u interkulturali, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu medjatiku. L-enfasi se tkun ukoll fuq is-sensibilizzazzjoni u l-fehim tal-kuntest tal-Unjoni Ewropea fid-dinja.

Liema huma l-kriterji li għandhom ikunu ssodisfati biex tapplika għal proġett ta’ bini tal-kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ?

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus, il-proposti ta’ proġetti għal Bini tal-Kapaċità fil-qasam taż-Żgħażagħ iridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ japplika?

L-organizzazzjonijiet li ġejjin jistgħu jkunu involuti bħala koordinatur:

 • NGOs (inklużi NGOs Ewropej taż-Żgħażagħ u Kunsilli nazzjonali taż-Żgħażagħ) li jaħdmu fil-qasam taż-Żgħażagħ;
 • Awtoritajiet pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali

L-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett u trid tkun stabbilita legalment u tinsab fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm li huwa eliġibbli għall-parteċipazzjoni f’din l-azzjoni.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

Kwalunkwe organizzazzjoni, pubblika jew privata, bl-entitajiet affiljati tagħha (jekk ikun hemm), li taħdem għaż-żgħażagħ jew magħhom barra mill-kuntesti formali stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm, jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm mir-reġjuni 1 u 3 (jekk jogħġbok ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida). 

Organizzazzjonijiet bħal dawn jistgħu, pereżempju, ikunu:

 • organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, assoċjazzjoni, NGO (inklużi NGOs Ewropej taż-Żgħażagħ);
 • Kunsill nazzjonali taż-Żgħażagħ;
 • awtorità pubblika fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • istituzzjoni tal-edukazzjoni jew tar-riċerka;
 • fondazzjoni;

Kumpaniji pubbliċi jew privati (żgħar, medji jew kbar (inkluż intrapriżi soċjali)) jistgħu jiġu inklużi. Għalhekk, filwaqt li din l-azzjoni hija mmirata primarjament lejn assoċjazzjonijiet, NGOs u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ b’mod aktar ġenerali, organizzazzjonijiet bi skop ta’ qligħ jistgħu jkunu involuti jekk jintwera valur miżjud ċar għall-proġett. Madankollu, fl-objettiv tal-bini tal-kapaċità, il-kompiti ta’ koordinazzjoni għandhom ikunu limitati għal organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Il-proġetti ta’ bini tal-kapaċità huma tranżnazzjonali u jinvolvu minimu ta’ organizzazzjoni waħda minn żewġ Stati Membri differenti tal-UE u/jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u żewġ organizzazzjonijiet minn mill-inqas pajjiż terz wieħed eliġibbli mhux assoċjat mal-Programm (jiġifieri mill-inqas erba’ organizzazzjonijiet minn minimu ta’ tliet pajjiżi).

L-għadd ta’ organizzazzjonijiet mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm ma jistax ikun ogħla mill-għadd ta’ organizzazzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Post tal-attivitajiet

L-attività għandha ssir fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fl-attività ħlief f’każijiet debitament iġġustifikati relatati mal-objettivi tal-azzjoni.

Barra minn hekk, jekk ikun debitament iġġustifikat fir-rigward tal-objettivi jew tal-implimentazzjoni tal-proġett:

 • L-attivitajiet jistgħu jsiru wkoll fis-sede ta’ Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, anke jekk fil-proġett ma jkunx hemm organizzazzjonijiet parteċipanti mill-pajjiż li jospita l-Istituzzjoni.
 • L-attivitajiet li jinvolvu l-kondiviżjoni u l-promozzjoni tar-riżultati jistgħu jsiru wkoll f’avvenimenti/konferenzi tranżnazzjonali tematiċi rilevanti fl-Istati Membri tal-UE jew fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm jew fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Tul ta’ żmien tal-proġett

Il-proġetti ta’ bini tal-kapaċità jistgħu jdumu 12-il xahar, 24 xahar jew 36 xahar. Id-durata għandha tintgħażel fl-istadju tal-applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett u fuq it-tip ta’ attivitajiet previsti tul iż-żmien.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-7 ta’ April fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Impatt mistenni

Il-proġetti mogħtija għandhom juru l-impatt mistenni tagħhom billi:

 • jikkontribwixxu għall-prijoritajiet “Impenn-Konnessjoni-Għoti tas-setgħa” tal-Istrateġija tal-UE dwar iż-Żgħażagħ 2019-2027
 • jibnu fuq l-eżiti tal-Għanijiet Ewropej dwar iż-Żgħażagħ, id-Djalogu maż-Żgħażagħ u proġetti oħra taż-żgħażagħ;
 • jtejbu l-involviment taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, f’termini ta’ ċittadinanza attiva u l-involviment ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet (l-għoti ta’ setgħa, ħiliet ġodda, l-involviment taż-żgħażagħ fit-tfassil tal-proġetti, eċċ.), b’mod partikolari fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;
 • itejbu l-kapaċitajiet intraprenditorjali u innovattivi taż-żgħażagħ f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;
 • jtejbu l-kapaċità tas-settur taż-żgħażagħ biex jaħdem b’mod tranżnazzjonali bil-kura tal-inklużività, is-solidarjetà u s-sostenibbiltà;
 • jippromwovu u jikkontribwixxu għall-apprendiment u l-kooperazzjoni tranżnazzjonali bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, b’mod partikolari fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;
 • jsaħħu l-prattiki eżistenti u s-sensibilizzazzjoni lil hinn mis-sħubija, inkluż bl-użu tajjeb tal-mezzi diġitali biex jibqgħu konnessi fiċ-ċirkostanzi kollha anke f’sitwazzjonijiet ta’ tbegħid, iżolament jew konfinament;
 • jorbtu r-riżultati mal-komunitajiet lokali, joħolqu opportunitajiet ta’ impjieg u jrawmu ideat innovattivi li jistgħu jiġu replikati u jiżdiedu f’ambjenti oħra f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;
 • juru l-inklużjoni u l-aċċessibbiltà tal-gruppi fil-mira b’inqas opportunitajiet u individwi f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;
 • jiżviluppaw għodod ġodda u metodi ta’ apprendiment mhux formali, speċjalment dawk li jippromwovu l-akkwist/it-titjib tal-kompetenzi, inklużi prattiki innovattivi ta’ ħiliet fil-litteriżmu medjatiku, b’mod partikolari fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;
 • Ixerrdu r-riżultati tagħhom b’mod effettiv u attraenti fost iż-żgħażagħ involuti fl-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ.

Kriterji għall-għoti

Rilevanza tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għall-objettivi tal-Azzjoni;
 • Il-punt sa fejn:
  • l-objettivi huma ddefiniti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-gruppi fil-mira;
  • il-proposta tkun innovattiva u/jew kumplimentari għal inizjattivi oħra li diġà twettqu mill-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • l-attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità huma ddefiniti b’mod ċar u għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • il-proġett jinvolvi żgħażagħ b’inqas opportunitajiet.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-programm ta’ ħidma, inkluż fażijiet xierqa għat-tħejjija, għall-implimentazzjoni, għas-sorveljanza, għall-evalwazzjoni u għat-tixrid;
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-metodoloġija proposta biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet identifikati;
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti;
 • Il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom;
 • Il-kwalità tal-metodi ta’ apprendiment mhux formali proposti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti kif ukoll l-użu konsistenti ta’ għodod ta’ trasparenza u rikonoxximent Ewropej;
 • L-eżistenza u r-rilevanza tal-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett hija ta’ kwalità għolja, titlesta fil-ħin u skont il-baġit;
 • Kemm il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull attività.
 • L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla u/jew l-involviment ta’ parteċipanti f’attivitajiet ta’ mobbiltà, jekk ikun hemm (jekk jogħġbok irreferi għal “Protezzjoni, saħħa u sikurezza tal-parteċipanti” fil-parti A ta’ din il-Gwida kif ukoll għal rekwiżiti u rakkomandazzjonijiet oħra applikabbli għal Proġetti ta’ mobbiltà tal-KA1.)

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni

(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Il-punt sa fejn:
  • il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti komplimentari bil-profil, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġ biex jitlestew b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
  • id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha.
 • L-eżistenza ta’ mekkaniżmi effettivi għall-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħra

Impatt

(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.
 • Il-kwalità tal-pjan ta’ tixrid: l-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn il-kondiviżjoni tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom;
 • Jekk ikun rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet sproporzjonati;
 • Il-kwalità tal-pjanijiet biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-proġett: il-kapaċità tiegħu li jibqa’ jkollu impatt u jipproduċi riżultati wara li tkun intużat l-għotja tal-UE.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jilħqu punteġġ ta’ mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq (jiġifieri minimu ta’ 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”; 10 punti għall-kategoriji “kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u “impatt”).

F’każ ta’ ex aequo, il-prijorità se tingħata lil proġetti li jkollhom l-ogħla punteġġ taħt il-kriterju “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

Bħala regola ġenerali, u fil-limiti tal-oqfsa legali nazzjonali u Ewropej eżistenti, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. Il-proposta se tiddeskrivi kif id-data, il-materjali, id-dokumenti u l-attività tal-media awdjoviżiva u soċjali prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni liberament u jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma tinkludix limitazzjonijiet sproporzjonati

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

L-għotja tal-UE għal kull proġett se tvarja minn minimu ta’ eur 100,000 u massimu ta’ eur 300,000.

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 1. Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 2. Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 3. L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 4. Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

 • 1 Jekk jogħġbok innota li filwaqt li l-attivitajiet preparatorji jistgħu jibdew qabel ma l-proposta tiġi sottomessa jew magħżula għall-finanzjament, jistgħu jiġġarrbu kostijiet u l-attivitajiet jiġu implimentati biss wara l-iffirmar tal-ftehim tal-għotja.
Tagged in:  Youth