Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Bini tal-Kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ

Il-bini tal-kapaċitajiet fil-qasam tal-proġetti taż-żgħażagħ huwa proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħ fl-UE u pajjiżi assoċjati mal-Programm, minn naħa waħda, u f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, min-naħa l-oħra. Għal din tal-aħħar, din l-azzjoni hija mmirata esklużivament lejn pajjiżi fir-Reġjun 1 (il-Balkani tal-Punent), fir-Reġjun 2 (is-Sħubija tal-Lvant) u fir-Reġjun 3 (in-Nofsinhar tal-Mediterran). Il-proġetti għandhom l-għan li jappoġġaw il-kooperazzjoni internazzjonali fil-qasam taż-żgħażagħ u l-apprendiment mhux formali, bħala xprunatur tal-iżvilupp soċjoekonomiku sostenibbli u l-benesseri fost l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u ż-żgħażagħ.

Objettivi tal-azzjoni

L-azzjoni għandha fil-mira tagħha organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħ u għandha l-għan li:  

 • żżid il-kapaċità tal-organizzazzjonijiet li jaħdmu maż-żgħażagħ barra mill-apprendiment formali;  
 • tippromwovi attivitajiet ta’ apprendiment mhux formali fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, speċjalment f’organizzazzjonijiet li jimmiraw żgħażagħ b’inqas opportunitajiet, u trawwem il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fid-diversità kollha tagħhom, bil-ħsieb li jittejjeb il-livell ta’ kompetenzi u opportunitajiet tagħhom biex jaġixxu, u b’hekk ikunu jistgħu jiżguraw il-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fis-soċjetà.  
 • tappoġġa l-iżvilupp tal-ħidma fost iż-żgħażagħ f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, filwaqt li ttejjeb il-kwalità u r-rikonoxximent tiegħu;  
 • trawwem l-iżvilupp, tittestja u tniedi skemi u programmi li jippermettu lill-organizzazzjonijiet itekbu l-mobbiltà tal-apprendiment mhux formali fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;  
 • tappoġġa organizzazzjonijiet fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm biex jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (2019-2027) inklużi l-11-il għan Ewropew dwar iż-Żgħażagħ, l-Aġenda Ewropea għall-Ħidma maż-Żgħażagħ, il-Pjan ta’ Azzjoni taż-Żgħażagħ fl-Azzjoni Esterna tal-UE (2022-2027) u s-segwitu tas-Sena Ewropea tal-Ħiliet imnedija fl-2023;  
 • trawwem il-kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ f’reġjuni differenti tad-dinja permezz ta’ inizjattivi konġunti;  
 • trawwem il-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet iżgħar, kif ukoll ta’ organizzazzjonijiet minn żoni remoti u lokalitajiet iżgħar 
 • issaħħaħ is-sinerġiji u l-komplementarjetajiet tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ li jaħdmu maż-żgħażagħ barra mill-apprendiment formali ma’ sistemi ta’ edukazzjoni formali u/jew mas-suq tax-xogħol. 

Oqsma tematiċi/objettivi speċifiċi

Il-proposti għandhom jiffokaw fuq l-appoġġ lill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ li jaħdmu maż-żgħażagħ barra mill-apprendiment formali f’wieħed jew aktar mill-oqsma tematiċi li ġejjin:

 • il-parteċipazzjoni politika, l-involviment ċiviku u d-djalogu ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet;
 • l-inklużjoni ta’ żgħażagħ b’inqas opportunitajiet;
 • id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri, it-tmexxija taż-żgħażagħ;
 • l-emanċipazzjoni / l-involviment / l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ;
 • il-paċi u r-rikonċiljazzjoni ta’ wara l-kunflitt;
 • l-ambjent u l-klima;
 • il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;
 • ħiliet diġitali u intraprenditorjali.

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti jridu jkunu marbuta direttament mal-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-azzjoni, jiġifieri jridu jikkorrispondu ma’ qasam tematiku wieħed jew aktar elenkati hawn fuq u jridu jkunu dettaljati f’deskrizzjoni tal-proġett li tkopri l-perjodu kollu ta’ implimentazzjoni. Huwa importanti li, fil-kuntest ta’ din l-azzjoni internazzjonali, l-attivitajiet tal-proġett iridu jiffokaw fuq il-bini u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, sabiex dawn ikunu mgħammra aħjar biex jappoġġaw liż-żgħażagħ fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm koperti mill-azzjoni

Il-proġetti ffinanzjati se jkunu jistgħu jintegraw firxa wiesgħa ta’ kooperazzjoni, skambju, komunikazzjoni u attivitajiet oħrajn ta’ organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ li jaħdmu maż-żgħażagħ barra mill-apprendiment formali li:  

 • jikkontribwixxu biex iħeġġu d-djalogu ta’ politika, il-kooperazzjoni, in-networking u l-iskambji tal-prattiki;  
 • jippromwovu l-kooperazzjoni strateġika bejn l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ minn naħa waħda, u l-awtoritajiet pubbliċi min-naħa l-oħra, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;  
 • jippromwovu l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll ma’ organizzazzjonijiet attivi fis-suq tax-xogħol;  
 • iżidu l-kapaċitajiet tal-kunsilli taż-żgħażagħ, il-pjattaformi taż-żgħażagħ u l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali li għandhom x’jaqsmu maż-żgħażagħ, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;  
 • isaħħu l-ġestjoni, il-governanza, il-kapaċità ta’ innovazzjoni, it-tmexxija u l-internazzjonalizzazzjoni tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm  
 • jappoġġaw l-iżvilupp minn organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, ta’ kampanji ta’ informazzjoni u sensibilizzazzjoni, kif ukoll l-iżvilupp ta’ għodod ta’ informazzjoni, komunikazzjoni u media;  
 • jgħinu lill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, biex jiżviluppaw metodi ta’ ħidma, għodod u materjali għaż-żgħażagħ, inkluż l-inkoraġġiment ta’ inizjattivi ta’ ħolqien konġunt u ta’ tfassil konġunt ta’ proġetti, li jippermettu l-ħolqien ta’ proġetti parteċipattivi;  
 • jgħinu lill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, biex joħolqu forom ġodda ta’ kif iwasslu x-xogħol maż-żgħażagħ u jipprovdu t-taħriġ u l-appoġġ; jiffaċilitaw il-mobbiltà għall-apprendiment mhux formali.  

Eżempji ta’ attivitajiet jinkludu:  

 • l-iżvilupp ta’ għodod u metodi għall-iżvilupp soċjoprofessjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u l-ħarrieġa;  
 • l-iżvilupp ta’ metodi ta’ apprendiment mhux formali, speċjalment dawk li jippromwovu l-ksib/it-titjib ta’ kompetenzi, inklużi l-ħiliet tal-litteriżmu medjatiku;  
 • l-iżvilupp ta’ forom ġodda ta’ skemi ta’ taħriġ prattiku u simulazzjoni tal-każijiet tal-ħajja reali fis-soċjetà;  
 • l-iżvilupp ta’ forom ġodda ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ, b’mod partikolari l-użu strateġiku ta’ apprendiment miftuħ u flessibbli, kooperazzjoni virtwali, riżorsi edukattivi miftuħa (OER) u sfruttament aħjar tal-potenzjal tal-ICT;  
 • l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti/seminars/sessjonijiet ta’ ħidma/skambju ta’ prattika tajba għall-kooperazzjoni, networking, is-sensibilizzazzjoni u għall-iskopijiet ta’ apprendiment bejn il-pari  
 • l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għall-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ sabiex jiġu ttestjati għodod u metodi żviluppati mis-sħubija. Jekk jogħġbok innota li l-attivitajiet ta’ mobbiltà jridu jkunu sekondarji għall-objettivi ewlenin tal-azzjoni, u jridu jkunu strumentali għall-kisba ta’ dawn l-objettivi u l-bażi tagħhom  

Stabbiliment ta’ proġett

Proġett tal-Bini tal-Kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ jikkonsisti f’erba’ stadji, li jibdew saħansitra qabel ma tintgħażel il-proposta tal-proġett għall-finanzjament1  eż. 1) Identifikazzjoni u bidu tal-proġett; 2) It-tħejjija, it-tfassil u l-ippjanar tal-proġetti; 3) L-implimentazzjoni tal-proġett u l-monitoraġġ tal-attivitajiet; 4) Ir-rieżami tal-proġett u l-valutazzjoni tal-impatt.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-parteċipanti involuti fl-attivitajiet għandhom jieħdu rwol attiv f’dawk l-istadji kollha u b’hekk isaħħu l-esperjenza tal-apprendiment tagħhom.

 • Identifikazzjoni u bidu; Identifika problema, ħtieġa jew opportunità li tista’ tindirizza bl-idea tal-proġett tiegħek fil-kuntest tas-sejħa; identifika l-attivitajiet ewlenin u l-eżiti prinċipali li jistgħu jkunu mistennija mill-proġett; immappja l-partijiet ikkonċernati rilevanti u s-sħab potenzjali; ifformula l-objettiv(i) tal-proġett; żgura l-allinjament tal-proġett mal-objettivi strateġiċi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti; wettaq xi ppjanar inizjali biex il-proġett jingħata bidu tajjeb, u iġbor flimkien l-informazzjoni meħtieġa biex titkompla l-fażi li jmiss eċċ.;
 • Tħejjija, tfassil u ppjanar; speċifika l-kamp ta’ applikazzjoni tal-proġett u l-approċċ xieraq; iddeskrivi b’mod ċar il-metodoloġija proposta filwaqt li tiżgura l-konsistenza bejn l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett; iddeċiedi dwar skeda għall-kompiti involuti; agħmel stima tar-riżorsi meħtieġa u żviluppa d-dettall tal-proġett eż. valutazzjoni tal-ħtiġijiet; iddefinixxi objettivi sodi u indikaturi tal-impatt (speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jinkisbu, li huma rilevanti u marbuta mal-ħin); identifika l-eżiti tal-proġett u tal-apprendiment; l-iżvilupp ta’ programm ta’ ħidma, formati ta’ attività, impatt mistenni, baġit kumplessiv stmat; it-tħejjija ta’ pjan ta’ implimentazzjoni tal-proġett u pjan ta’ komunikazzjoni sod u realistiku li jinkludi aspetti strateġiċi tal-governanza tal-proġett, il-monitoraġġ, il-kontroll tal-kwalità, ir-rapportar u t-tixrid tar-riżultati; iddefinixxi l-arranġamenti prattiċi u l-konferma tal-grupp(i) fil-mira għall-attivitajiet previsti; stabbilixxi ftehimiet mas-sħab u ikteb il-proposta eċċ.;
 • Implimentazzjoni u monitoraġġ tal-attivitajiet: wettaq l-implimentazzjoni tal-proġett skont pjanijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti għar-rapportar u l-komunikazzjoni; immonitorja l-attivitajiet li għaddejjin u l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-proġett skont il-pjanijiet tal-proġett; identifika n-nuqqasijiet ta’ konformità mal-istandards tal-kwalità stabbiliti u t-teħid ta’ azzjonijiet korrettivi biex jindirizzaw devjazzjonijiet mill-pjanijiet u biex jindirizzaw kwistjonijiet u riskji; identifika n-nuqqasijiet ta’ konformità mal-istandards tal-kwalità stabbiliti u t-teħid ta’ azzjonijiet korrettivi eċċ.;
 • Rieżami u valutazzjoni tal-impatt: ivvaluta l-prestazzjoni tal-proġett skont l-objettivi tal-proġett u l-pjanijiet ta’ implimentazzjoni; evalwa l-attivitajiet u l-impatt tagħhom fuq livelli differenti, ikkondividi u uża r-riżultati tal-proġett, eċċ.

Aspetti orizzontali li għandhom jiġu kkunsidrati meta tkun qed tfassal il-proġett tiegħek:

Minbarra l-konformità mal-kriterji formali u l-istabbiliment ta’ arranġament ta’ kooperazzjoni sostenibbli mas-sħab kollha tal-proġett, l-elementi li ġejjin jistgħu jikkontribwixxu biex jiżdiedu l-impatt u l-implimentazzjoni kwalitattiva tal-proġetti tal-Bini tal-Kapaċità matul il-fażijiet differenti tal-proġett. L-applikanti huma mħeġġa jqisu dawn l-opportunitajiet u d-dimensjonijiet meta jfasslu l-proġetti tagħhom.

Sostenibbiltà ambjentali

Il-proġetti għandhom jitfasslu b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u għandhom jinkorporaw prattiki ekoloġiċi fl-aspetti kollha tagħhom. L-organizzazzjonijiet u l-parteċipanti għandu jkollhom approċċ li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent meta jfasslu l-proġett, li se jħeġġeġ lil dawk kollha involuti fil-proġett biex jiddiskutu u jitgħallmu dwar kwistjonijiet ambjentali, filwaqt li jirriflettu dwar x’jista’ jsir f’livelli differenti u jgħin lill-organizzazzjonijiet u lill-parteċipanti sabiex joħorġu b’modi alternattivi u aktar ekoloġiċi ta’ implimentazzjoni ta’ attivitajiet tal-proġett.

Inklużjoni u Diversità

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess, l-inklużjoni u l-ġustizzja fl-azzjonijiet kollha tiegħu. Sabiex jiġu implimentati dawn il-prinċipji, tfasslet Strateġija għad-Diversità u l-Inklużjoni biex tappoġġa sensibilizzazzjoni aħjar lill-parteċipanti minn sfondi aktar diversi, b’mod partikolari dawk b’inqas opportunitajiet li jiffaċċjaw ostakli ħalli jipparteċipaw fi Proġetti Ewropej. L-organizzazzjonijiet għandhom ifasslu attivitajiet ta’ proġetti aċċessibbli u inklużivi, filwaqt li jqisu l-fehmiet tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet u jinvolvuhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet matul il-proċess kollu.

Dimensjoni diġitali

Il-kooperazzjoni virtwali u l-esperimentazzjoni b’opportunitajiet ta’ apprendiment virtwali u mħallta huma essenzjali għal proġetti ta’ suċċess. B’mod partikolari, il-proġetti huma mħeġġa bil-qawwa biex jużaw il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ u l-Pjattaforma Ewropea għall-Istrateġija għaż-Żgħażagħ sabiex jaħdmu flimkien qabel, matul u wara l-attivitajiet tal-proġett.

Valuri komuni, involviment ċiviku u parteċipazzjoni

Il-proġetti se jappoġġaw iċ-ċittadinanza attiva u l-etika, kif ukoll irawmu l-iżvilupp ta’ kompetenzi soċjali u interkulturali, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu medjatiku. L-enfasi se tkun ukoll fuq is-sensibilizzazzjoni u l-fehim tal-kuntest tal-Unjoni Ewropea fid-dinja.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għal proġett ta’ Bini tal-Kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ?

Kriterji tal-eliġibbiltà

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus, il-proposti ta’ proġetti għal Bini tal-Kapaċità fil-qasam taż-Żgħażagħ iridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ japplika?

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (benefiċjarji u entitajiet affiljati, jekk ikun hemm) iridu jkunu: 

 • entitajiet ġuridiċi:  
  • NGOs (inklużi NGOs Ewropej taż-Żgħażagħ u Kunsilli nazzjonali taż-Żgħażagħ) li jaħdmu fil-qasam taż-Żgħażagħ;  
  • awtoritajiet pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;  
  • Kumpaniji pubbliċi jew privati (intrapriżi żgħar, medji jew kbar (inkluż intrapriżi soċjali) jistgħu jipparteċipaw ukoll iżda mhux bħala koordinaturi.  
 • stabbiliti legalment fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm, jew f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjun 1 (il-Balkani tal-Punent), ir-Reġjun 2 (il-Viċinat tal-Lvant2 ) jew ir-Reġjun 3 (il-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran). Jekk jogħġbok ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A tal-Gwida għall-Programm).  

Kompożizzjoni tal-konsorzju (Numru u profil tal-organizzazzjoni parteċipanti) 

Il-proposti jridu jiġu sottomessi minn konsorzju ta’ mill-inqas erba’ applikanti (benefiċjarji, mhux entitajiet affiljati), li jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:  

 • minimu ta’ entità legali waħda minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm;  
 • minimu ta’ żewġ entitajiet legali minn żewġ pajjiżi terzi eliġibbli differenti mhux assoċjati mal-Programm li jappartjenu għall-istess Reġjun eliġibbli msemmi hawn fuq f’“Min jista’ japplika”.
  • L-organizzazzjonijiet minn reġjuni eliġibbli differenti ma jistgħux jipparteċipaw fl-istess proġetti. Il-proġetti interreġjonali ma humiex eliġibbli.

L-entitajiet affiljati u s-sħab assoċjati ma jgħoddux għall-kompożizzjoni tal-konsorzju.  

Post ġeografiku (post tal-attivitajiet)

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet applikanti (koordinatur, benefiċjarji u entitajiet affiljati jekk ikun hemm).

F’każijiet iġġustifikati kif xieraq, l-attivitajiet jistgħu jsiru wkoll f’pajjiżi eliġibbli oħrajn ta’ din l-azzjoni.

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti għandhom idumu 12 jew 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu debitament iġġustifikati u permezz ta’ emenda).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-Sejħa: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sad-6 ta’ Marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji għall-għoti

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għall-objettivi tal-Azzjoni;
 • Il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.
 • Kemm:
  • l-analiżi tal-ħtiġijiet hija bbażata fuq data ġenerali u speċifika verifikabbli li torbot mar-realtajiet konkreti tal-applikanti, tas-sħab u tal-gruppi fil-mira;
  • l-objettivi huma ddefiniti b’mod ċar, huma realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-gruppi fil-mira;
  • il-proposta tkun innovattiva u/jew komplementari għal inizjattivi oħrajn li diġà twettqu mill-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • l-attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità huma ddefiniti b’mod ċar u għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • il-proġett itejjeb il-kapaċità tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm, biex jinvolvu liż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-programm ta’ ħidma, inkluż fażijiet xierqa għat-tħejjija, għall-implimentazzjoni, għas-sorveljanza, għall-evalwazzjoni u għat-tixrid;
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-metodoloġija proposta biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet identifikati;
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti;
 • Il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom;
 • Il-kwalità tal-metodi ta’ apprendiment mhux formali proposti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti kif ukoll l-użu konsistenti ta’ għodod ta’ trasparenza u rikonoxximent Ewropej;
 • L-eżistenza u r-rilevanza tal-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja, titlesta fil-ħin u tkun skont il-baġit;
 • Kemm il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull attività.
 • L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla u/jew l-involviment ta’ parteċipanti f’attivitajiet ta’ mobbiltà, jekk ikun hemm (jekk jogħġbok irreferi għal “Protezzjoni, saħħa u sikurezza tal-parteċipanti” fil-parti A ta’ din il-Gwida kif ukoll għal rekwiżiti u rakkomandazzjonijiet oħrajn applikabbli għal Proġetti ta’ mobbiltà tal-KA1.)

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Kemm:  
  • il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti komplimentari bil-profil, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġa biex iwettqu b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
  • id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha.
 • L-eżistenza ta’ mekkaniżmi effettivi għall-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn

Impatt (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:  
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
  • fir-rigward tal-kapaċità tal-organizzazzjonijiet parteċipanti li jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ u jrawmu l-involviment attiv tagħhom f’attivitajiet implimentati barra mill-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.
 • Il-kwalità tal-pjan ta’ tixrid: l-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn il-kondiviżjoni tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom;
 • Jekk ikun rilevanti, id-deskrizzjoni ta’ kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet mhux proporzjonati;
 • Il-kwalità tal-pjanijiet biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-proġett: il-kapaċità tiegħu li jkompli jkollu impatt u jipproduċi riżultati wara li tkun intużat għalkollox l-għotja tal-UE.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 60 punt. Barra minn hekk, iridu jiksbu tal-inqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji għall-għotjiet imsemmija hawn fuq (jiġifieri minimu ta’ 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”; 10 punti għall-kategoriji “kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u “impatt”).

Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “Rilevanza”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità se tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Impatt”. 

Jekk dan ma jippermettix li tiġi ddeterminata l-prijorità, tista’ ssir prijoritizzazzjoni ulterjuri billi jitqies il-portafoll tal-proġett ġenerali u l-ħolqien ta’ sinerġiji pożittivi bejn il-proġetti, jew fatturi oħrajn relatati mal-objettivi tas-sejħa. Dawn il-fatturi se jiġu ddokumentati fir-rapport tal-bord. 

Bħala regola ġenerali, u fil-limiti tal-oqfsa legali nazzjonali u Ewropej eżistenti, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. Il-proposta se tiddeskrivi kif id-data, il-materjali, id-dokumenti u l-attività tal-media awdjoviżiva u soċjali prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma tinkludix limitazzjonijiet sproporzjonati

Impatt mistenni

Il-proġetti mogħtija għandhom juru l-impatt mistenni tagħhom billi jtejbu l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, b’mod partikolari f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm biex:  

 • jikkontribwixxu għall-prijoritajiet “Impenn-Konnessjoni-Għoti tas-setgħa” tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2019-2027 u l-Aġenda Ewropea għall-Ħidma fost iż-Żgħażagħ. 
 • jibnu fuq l-eżiti tal-Għanijiet Ewropej dwar iż-Żgħażagħ, id-Djalogu maż-Żgħażagħ u proġetti oħrajn taż-żgħażagħ;  
 • itejbu l-involviment taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, f’termini ta’ ċittadinanza attiva u l-involviment ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet (l-emanċipazzjoni, ħiliet ġodda, l-involviment taż-żgħażagħ fit-tfassil tal-proġetti, eċċ.), b’mod partikolari fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;  
 • itejbu l-kapaċitajiet intraprenditorjali u innovattivi taż-żgħażagħ f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;  
 • jaħdmu b’mod tranżnazzjonali filwaqt li jiżguraw l-inklużività, is-solidarjetà u s-sostenibbiltà;  
 • jippromwovu u jikkontribwixxu għall-apprendiment u l-kooperazzjoni tranżnazzjonali bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, b’mod partikolari fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;  
 • isaħħu l-prattiki eżistenti u s-sensibilizzazzjoni lil hinn mis-sħubija, inkluż bl-użu tajjeb tal-mezzi diġitali sabiex jibqgħu konnessi fiċ-ċirkostanzi kollha anke f’sitwazzjonijiet ta’ tbegħid, iżolament jew konfinament;  
 • jorbtu r-riżultati tagħhom mal-komunitajiet lokali, joħolqu opportunitajiet ta’ impjieg u jrawmu ideat innovattivi li jistgħu jiġu rreplikati u jiżdiedu f’ambjenti oħrajn f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;  
 • juru l-inklużjoni u l-aċċessibbiltà tal-gruppi fil-mira b’inqas opportunitajiet u individwi f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;  
 • jiżviluppaw għodod ġodda u metodi ta’ apprendiment mhux formali, speċjalment dawk li jippromwovu l-akkwist/it-titjib tal-kompetenzi, inklużi prattiki innovattivi ta’ ħiliet fil-litteriżmu medjatiku, b’mod partikolari fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm;  
 • ixerrdu r-riżultati tagħhom b’mod effettiv u attraenti fost iż-żgħażagħ involuti fl-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ.  

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

L-għotja se tkun għotja ta’ somma f’daqqa. Dan ifisser li se tirrimborża ammont fiss, ibbażat fuq somma f’daqqa jew finanzjament mhux marbut mal-kostijiet. L-ammont se jiġi stabbilit mill-awtorità tal-għoti abbażi tal-baġit stmat tal-proġett u rata ta’ finanzjament ta’ 80 %. 

Kontribuzzjoni massima tal-UE għal kull proġett: EUR 300,000. 

Appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi fil-forma ta’ għotjiet jew premjijiet ma huwiex permess. 

Il-kostijiet tal-voluntiera ma humiex permessi.

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?  

 1. Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni tal-avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);  
 2. Il-proposta trid tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;  
 3. Fil-proposta tagħhom, l-applikanti jeħtiġilhom jipprovdu tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);  
 4. Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħrajn (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).  

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna tal-esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni. Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim ta’ Għotja. Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP). 

 • 1 Jekk jogħġbok innota li filwaqt li l-attivitajiet preparatorji jistgħu jibdew qabel ma l-proposta tiġi sottomessa jew magħżula għall-finanzjament, il-kostijiet jistgħu jiġġarrbu u l-attivitajiet jiġu implimentati biss wara l-iffirmar tal-ftehim ta’ għotja. ↩ back
 • 2 Organizzazzjonijiet mill-Belarussja ma humiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni. Organizzazzjonijiet mill-Armenja u mill-Ażerbajġan huma eliġibbli li jipparteċipaw, iżda mhux bħala koordinaturi. ↩ back
Tagged in:  Youth