Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Kurš īsteno Programmu “Erasmus+”?

Eiropas Komisija

Galīgo atbildību par programmas “Erasmus+” vadīšanu uzņemas Eiropas Komisija. Tā pārvalda programmas budžetu un pastāvīgi nosaka prioritātes, mērķus un kritērijus. Turklāt tā vada un pārrauga programmas vispārējo īstenošanu, tās pēcpasākumus un izvērtēšanu Eiropas līmenī. Eiropas Komisija arī uzņemas vispārējo atbildību par to struktūru uzraudzību un koordinēšanu, kuras atbild par programmas īstenošanu valstu līmenī.

Eiropas līmenī Eiropas Komisijas Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) atbild par vairāku programmas “Erasmus+” pasākumu īstenošanu. Papildus šajās vadlīnijās iekļautajai informācijai attiecīgie šajās vadlīnijās ietverto pasākumu uzaicinājuma dokumenti un pieteikuma veidlapas, kuras pārvalda izpildaģentūra, ir publicēti Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Izpildaģentūra atbild par šo projektu pilnu dzīves cikla pārvaldību, sākot no programmas popularizēšanas pasākumiem, dotāciju pieprasījumu analīzes, projektu uzraudzības uz vietas līdz pat projekta un programmas rezultātu izplatīšanai. Tā arī atbild par tādu īpašu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus organizēšanu, kas saistīti ar dažiem programmas pasākumiem, kuri nav aplūkoti šajās vadlīnijās.

Eiropas Komisija, jo īpaši izpildaģentūra, arī atbild par:

 • pētījumu veikšanu programmas atbalstītajās jomās,
 • pētniecības un uz pierādījumiem balstītu darbību veikšanu Eurydice tīklā,
 • programmas pamanāmības un sistēmiskās ietekmes uzlabošanu, īstenojot programmas rezultātu izplatīšanas un izmantošanas darbības,
 • līgumu pārvaldības nodrošināšanu un programmas “Erasmus+” atbalstīto struktūru un tīklu finansēšanu,
 • to uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus pārvaldību, kuru mērķis ir sniegt pakalpojumus programmas ietvaros.

Valstu aģentūras

Programmas “Erasmus+” īstenošana notiek pārsvarā netiešās pārvaldības veidā; tas nozīmē, ka Eiropas Komisija budžeta izpildes uzdevumus uztic valstu aģentūrām. Šāda pieeja izraudzīta, lai programmu “Erasmus+” maksimāli pietuvinātu tās dotāciju saņēmējiem un to pielāgotu valstu izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmu daudzveidībai. Šajā nolūkā katra programmas valsts ir iecēlusi vienu vai vairākas valsts aģentūras (kontaktinformāciju skatīt, sekojot šai saitei: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_lv). Minētās valstu aģentūras popularizē un īsteno programmu valsts līmenī un darbojas kā saikne starp Eiropas Komisiju un dalīborganizācijām vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Valstu aģentūru uzdevumi ir šādi:

 • sniegt atbilstošu informāciju par programmu “Erasmus+”,
 • pārvaldīt savā valstī finansējamo projektu pieteikumu taisnīgas un pārredzamas atlases procesu,
 • uzraudzīt un izvērtēt programmas īstenošanu savā valstī,
 • sniegt atbalstu projektu pieteikumu iesniedzējiem un dalīborganizācijām visā projektu dzīves ciklā,
 • efektīvi sadarboties ar visu valstu aģentūru tīklu un Eiropas Komisiju,
 • nodrošināt programmas pamanāmību,
 • veicināt programmas rezultātu izplatīšanu un izmantošanu vietējā un valsts līmenī.

Turklāt valstu aģentūrām ir svarīga nozīme arī kā starpniekstruktūrām programmas “Erasmus+” kvalitatīvas attīstības un īstenošanas nodrošināšanā:

 • papildus projektu dzīves cikla pārvaldības uzdevumiem īstenojot projektus un darbības, piemēram, mācību un sadarbības darbības un tīklošanas darbības, kas atbalsta programmas kvalitatīvu īstenošanu un/vai rosina politikas norises programmas atbalstītajās jomās,
 • sniedzot atbalstu jaunpienācējiem, mazāk pieredzējušām organizācijām un mērķgrupām, kurām ir mazāk iespēju, lai likvidētu šķēršļus pilnai dalībai programmā,
 • meklējot iespējas sadarboties ar ārējām struktūrām un valstu iestādēm, lai palielinātu programmas ietekmi to attiecīgajās darbības jomās savas valsts vai Eiropas Savienības līmenī.

Uz atbalstu vērstās valsts aģentūru pieejas mērķis ir virzīt programmas lietotājus caur visiem posmiem — no pirmreizējās saskares ar programmu, visā pieteikumu iesniegšanas procesā un līdz pat projekta īstenošanai un galīgajai izvērtēšanai. Šis princips nav pretrunā atlases procedūru taisnīgumam un pārredzamībai. Tā pamatā ir ideja, ka, lai garantētu vienlīdzīgas iespējas visiem, ir jāsniedz vairāk atbalsta dažām programmas mērķgrupām, izmantojot tām pielāgotas konsultēšanas, padomdošanas, uzraudzības un izaugsmes vadības sistēmas.

Attiecīgie uzaicinājumi par pasākumiem, kurus pārvalda “Erasmus+” valstu aģentūras, tiek publicēti programmas “Erasmus+” tīmekļa vietnē[1] un publiskoti valstu aģentūru tīmekļa vietnēs.

KĀDAS CITAS STRUKTŪRAS IR IESAISTĪTAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ?

Papildus iepriekš minētajām struktūrām turpmāk norādītie resursu centri un informācijas biroji, platformas un zināšanu un ekspertu tīkli sniedz papildu zinātību programmas “Erasmus+” īstenošanā.

RESURSU CENTRI UN INFORMĀCIJAS BIROJI

SALTO RESURSU CENTRI

SALTO resursu centru mērķis ir uzlabot kvalitāti un programmas “Erasmus+” ietekmi sistēmiskā līmenī, nodrošinot valstu aģentūrām un citiem izglītībā, apmācībā un darbā ar jaunatni iesaistītajiem dalībniekiem zinātību, resursus, informāciju un apmācības darbības konkrētās jomās. Cita starpā šīs darbības ietver apmācības kursu, semināru, darbsemināru, izpētes vizīšu, forumu, sadarbības un partnerības veidošanas pasākumu rīkošanu programmas “Erasmus+” prioritāšu jomā.

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

Turklāt izglītības un apmācības jomā SALTO centru darbs:

 • piedāvā platformu Eiropas apmācības darbību īstenošanai,
 • dod iespēju ieinteresētajām personām cita starpā attīstīt savas organizācijas spējas pilnībā izmantot programmas “Erasmus+” piedāvātās iespējas, apmainīties ar paraugpraksi Eiropas valstu starpā, meklēt partnerus un palielināt savu projektu ietekmi Eiropas līmenī.

JAUNATNE

Jaunatnes jomā SALTO centru darbs ietver arī:

 • neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanas veicināšanu,
 • apmācības un jaunatnes darba metožu un rīku izstrādi un dokumentēšanu,
 • pārskata sniegšanu par Eiropas apmācības darbībām, kas pieejamas jaunatnes darbiniekiem visā Eiropas mācību kalendārā,
 • praktisku publikāciju un norādījumu izdošanu,
 • aktuālas informācijas sniegšanu par darbu ar jauniešiem Eiropā,
 • tādas datubāzes nodrošināšanu, kurā ietverta informācija par pasniedzējiem un resursu personām jaunatnes darba un apmācības jomā,
 • instrumenta Youthpass, kas atbalsta neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu atzīšanu jaunatnes mobilitātes un jaunatnes darba darbībās, koordinēšanu un īstenošanu.

SALTO centriem jaunatnes jomā ir tematiska (līdzdalība un informētība, iekļaušana un daudzveidība, apmācība un sadarbība) vai ģeogrāfiska (Austrumu partnerības valstis un Krievija, Vidusjūras dienvidu reģions, Rietumbalkānu reģions) ievirze.

Plašāka informācija pieejama vietnē www.salto-et.net un www.salto-youth.net.

Otlas — partneru meklēšanas instruments jaunatnes jomas organizācijām

Viens no rīkiem, ko izstrādājuši un uztur SALTO-Youth resursu centri, ir Otlas — galvenais partneru meklēšanas tiešsaistes rīks organizācijām jaunatnes jomā. Rīkā Otlas organizācijas var reģistrēt savu kontaktinformāciju un interešu jomas, kā arī izveidot partneru pieprasījumus projektu idejām.

Plašāka informācija pieejama vietnēs www.salto-youth.net/otlas vai www.otlas.eu.

Valstu “Erasmus+” biroji

Attiecīgajās partnervalstīs (Rietumbalkānos, Vidusjūras reģiona austrumu un dienvidu valstīs, Krievijā un Vidusāzijā) valstu “Erasmus+” biroji (VEB) palīdz Komisijai, izpildaģentūrai un vietējām pārvaldes iestādēm programmas “Erasmus+” īstenošanā. Tie ir attiecīgo valstu kontaktpunkti ieinteresētajām personām, kas iesaistītas programmā “Erasmus+” augstākās izglītības jomā. Tie palīdz veicināt izpratni par programmas “Erasmus+” starptautisko dimensiju un vairot tās pamanāmību, nozīmīgumu, efektivitāti un ietekmi.

Valstu “Erasmus+” biroju pienākumi ir šādi:

 • sniegt informāciju par programmas “Erasmus+” darbībām (tostarp attiecīgā gadījumā augstākās izglītības, jaunatnes un PIA jomā), kurās var piedalīties attiecīgā valsts,
 • konsultēt un atbalstīt potenciālos pieteikumu iesniedzējus,
 • koordinēt augstākās izglītības reformas ekspertu (HERE) vietējo grupu,
 • sniegt ieguldījumu pētījumos un pasākumos,
 • atbalstīt politisko dialogu,
 • uzturēt saziņu ar vietējām pārvaldes iestādēm un ES delegācijām,
 • sekot līdzi politikas norisēm augstākās izglītības jomā savā valstī.

Nacionālie akadēmiskās atzīšanas informācijas centri (NARIC)

tīkls sniedz informāciju par citās Eiropas valstīs iegūtu diplomu un studiju periodu atzīšanu, kā arī konsultācijas par ārvalstu akadēmiskajiem diplomiem valstīs, kurās darbojas NARIC. NARIC tīkls sniedz autoritatīvas konsultācijas ikvienam, kurš ceļo uz ārvalstīm darba vai tālākizglītības nolūkos, kā arī iestādēm, studentiem, konsultantiem, vecākiem, pedagogiem un potenciālajiem darba devējiem.

Eiropas Komisija atbalsta NARIC tīkla darbības, nodrošinot informācijas un pieredzes apmaiņu starp valstīm, labas prakses apzināšanu, sistēmu un politikas salīdzinošo analīzi šajā jomā un apspriedes un analīzi par vispārējas nozīmes izglītības politikas jautājumiem.

Plašāka informācija pieejama vietnē www.enic-naric.net.

Eurodesk tīkls

Eurodesk tīkls piedāvā informācijas pakalpojumus jauniešiem un personām, kuras strādā ar jauniešiem, izglītības, apmācības un jaunatnes iespēju jomā Eiropā un jauniešu iesaistīšanā Eiropas darbībās.

Eurodesk, kas darbojas visās programmas valstīs un ko Eiropas līmenī koordinē Eurodesk Brussels-link birojs, piedāvā izziņu pakalpojumus, finansējuma informāciju, pasākumus un publikācijas. Tas arī sniedz ieguldījumu Eiropas Jaunatnes portāla satura veidošanā.

Eiropas Jaunatnes portāls piedāvā Eiropas un valstu informāciju un iespējas, kas interesē jauniešus, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā. Tā sniedz informāciju 28 valodās.

Lai piekļūtu Eiropas Jaunatnes portālam, skatīt vietni http://europa.eu/youth/. Lai uzzinātu vairāk par Eurodesk, skatīt vietni http://www.eurodesk.eu.

PLATFORMAS UN INSTRUMENTI

Programmas “Erasmus+” projektu rezultātu platforma

Programmas “Erasmus+” projektu rezultātu platforma sniedz piekļuvi informācijai un rezultātiem par visiem programmā “Erasmus+” finansētajiem projektiem un dažiem projektiem, kuri tikuši finansēti tās iepriekšējās programmās, izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Organizācijas var smelties iedvesmu bagātīgā projektu informācijas klāstā un izmantot programmas “Erasmus+” īstenošanas 15 gadu laikā gūtos rezultātus un atziņas.

Projektus var meklēt pēc atslēgvārda, pamatpasākuma, gada, valsts, temata, rezultātu veida utt. Meklēšanas rezultātus var saglabāt un pastāvīgi atjaunināt ar nesen īstenoto projektu datiem, pamatojoties uz iepriekš definētiem kritērijiem. Ir izcelti paraugprakses projekti (identificēti, pamatojoties uz to nozīmīgumu politikā, ietekmi un komunikācijas potenciālu), un par tiem ir pieejamas lejupielādējamas faktu lapas.

Programmas “Erasmus+” projektu rezultātu platforma pieejama vietnē https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

eTwinning

eTwinning ir (no pirmsskolas līdz pat vidējās izglītības) pedagogu kopiena, kas izmitināta drošā un tikai valstu iestāžu pārbaudītiem pedagogiem pieejamā platformā. Dalībnieki var iesaistīties dažādās darbībās: īstenot projektus sadarbībā ar citām skolām un klasēm, diskutēt ar kolēģiem un veidot profesionālos tīklus, izmantot dažādās profesionālās attīstības iespējas (tiešsaistē un klātienē) utt. eTwinning finansē saskaņā ar programmas “Erasmus+” 2. pamatpasākumu.

Skolotāji un skolas, kas piedalās eTwinning, saņem atbalstu no savas valsts atbalsta dienestiem (VAD). Tās ir organizācijas, ko iecēlušas valsts kompetentās iestādes. Tās palīdz skolām reģistrācijas procesā, partneru atrašanā un projektu darbībās, popularizē pasākumu, pasniedz balvas un kvalitātes zīmes un organizē profesionālās attīstības darbības skolotājiem.

Valsts atbalsta dienestus koordinē galvenais atbalsta dienests (GAD), kas atbild arī par eTwinning interneta platformas izstrādi un skolotāju profesionālās attīstības darbību organizēšanu Eiropas līmenī.

Pilns pakalpojumu saraksts un plašāka informācija pieejama vietnē

https://www.etwinning.net/lv/pub/contact.htm.

School Education Gateway (SEG)

School Education Gateway ir Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma, kura pašlaik ir pieejama 23 ES valodās un kuras mērķis ir sniegt skolotājiem visu nepieciešamo atbalstu informācijas, mācīšanās un profesionālās attīstības, savstarpējā atbalsta un tīklu izveides, sadarbības projektu un mobilitātes iespēju, politikas plānu utt. jomā. SEG mērķa lietotāji galvenokārt ir skolotāju kopiena, kā arī visas puses, kas piedalās programmas “Erasmus+” darbībās, piemēram, skolas un citi izglītības nozares dalībnieki un organizācijas, politikas veidotāji un valstu iestādes, NVO, uzņēmumi utt. Tā kā SEG ir publiska tīmekļa vietne, tā ir pieejama internetā ikvienam (t. i., arī valstīs, kas nav ES dalībvalstis). Sagaidāms, ka šī plašā pieejamība uzlabos saikni starp politiku un praksi Eiropas skolu izglītībā, kā arī palīdzēs sekmēt politiku, kuras pamatā ir reālā situācija skolās un darba tirgus vajadzības.

SEG piedāvā daudzveidīgu saturu, piemēram, Eiropas projektos izmantoto labo praksi, ikmēneša ierakstus tīmekļa žurnālā un video intervijas ar Eiropas skolu izglītības ekspertiem, tiešsaistes kursus skolotājiem, lai palīdzētu risināt aktuālas skolu problēmas, tādus resursus kā mācību un apmācības materiālus, kā arī Eiropas rīkkopu skolām, informāciju par skolu izglītības politiku, aktuālas ziņas un pasākumus utt. SEG nodrošina īpašus rīkus, kas palīdz skolotājiem un skolu personālam atrast apmācības un mobilitātes iespējas profesionālajai attīstībai (klātienes kursi, “ēnošana” darbā, mācīšanas uzdevumi utt.), ko var finansēt saskaņā ar programmas “Erasmus+” 1. pamatpasākumu:

 • programmas “Erasmus+” rīks “Kursu katalogs” (apmācības iespējām klātienē),
 • programmas “Erasmus+” rīks “Mobilitātes iespējas” (skolotāju mobilitātei saskaņā ar 1. pamatpasākumu).

http://schooleducationgateway.eu.

EPALE

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma, kas pazīstama kā EPALE, ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuru finansē programma “Erasmus+”. Tā ir atvērta pieaugušo izglītības speciālistiem: skolotājiem, pasniedzējiem un brīvprātīgajiem, kā arī politikas veidotājiem, pētniekiem, žurnālistiem un akadēmiķiem un citām pieaugušo izglītībā iesaistītajām personām.

Vietne piedāvā jaunākās ziņas par norisēm šajā jomā un interaktīvus tīklus, kas ļauj lietotājiem sazināties ar citiem lietotājiem no visas Eiropas, iesaistīties sarunās un apmainīties ar labu praksi. Starp dažādajiem rīkiem un saturu EPALE piedāvā programmas “Erasmus+” (potenciālajiem) dotāciju saņēmējiem īpaši svarīgus instrumentus. Daži piemēri:

 • kursu un pasākumu kalendārs, ko var izmantot, lai:
  • atrastu mobilitātes iespējas 1. pamatpasākuma projektu dotāciju saņēmējiem,
  • popularizētu 2. pamatpasākuma projektos organizētos kursus un pasākumus,
 • partneru meklēšanas rīks — to var izmantot partneru meklēšanai, lai sagatavotu ES finansētu projektu vai atrastu vai sameklētu “ēnošanas” iespējas darbā,
 • prakses kopienas, kas piedāvā papildu iespēju sadarboties ar cilvēkiem un organizācijām, kurām ir līdzīgas intereses,
 • sadarbības telpas, kur projektu partneri var drošā vidē izstrādāt savus projektus,
 • resursu centrs, kur projekta dotāciju saņēmēji var iegūt noderīgus atsauces materiālus un/vai publicēt rakstus, ziņojumus, rokasgrāmatas un jebkādus citus materiālus, kas izstrādāti viņu projektā vai organizācijā, tādējādi piedāvājot papildu izplatīšanas iespēju,
 • tīmekļa žurnāls, kurā projektu dalībnieki var apmainīties ar pieredzi vai augšupielādēt videomateriālus, demonstrējot savus rezultātus neformālā un dinamiskā veidā.

Projekti, kas saņem ES finansējumu, tiek aicināti platformā apmainīties ar informāciju par savām darbībām un rezultātiem tīmekļa žurnāla ierakstu, jaunumu, pasākumu un citu darbību veidā.

EPALE īsteno galvenais atbalsta dienests un valstu atbalsta dienestu tīkls programmas “Erasmus+” valstīs; to pienākums ir apzināt interesantu informāciju un aicināt ieinteresētās personas izmantot platformu un sniegt tajā savu ieguldījumu. Platforma EPALE ir pieejama vietnē https://epale.ec.europa.eu/.

SELFIE

SELFIE (“Efektīvas mācīšanās pašizvērtējums, veicinot inovatīvu izglītības tehnoloģiju izmantošanu”) ir tīmeklī balstīts bezmaksas daudzvalodu pašizvērtējuma rīks, kas palīdz vispārējās izglītības un profesionālās izglītības skolām attīstīt savas digitālās spējas.

SELFIE skolām anonīmi apkopo skolēnu, skolotāju un skolu vadītāju viedokli par tehnoloģiju izmantošanu viņu skolā. To dara, izmantojot īsus apgalvojumus un jautājumus, uz kuriem var sniegt atbildes, norādot piekrišanas līmeni atbilžu skalā no 1 līdz 5. Pamatojoties uz šiem datiem, rīks sagatavo ziņojumu — skolas stipro un vājo pušu momentuzņēmumu (“SELFIE”) tehnoloģiju lietojuma ziņā. SELFIE ir pieejams pamatskolām, vidusskolām un profesionālās izglītības skolām Eiropā un ārpus tās vairāk nekā 30 valodās. To var lietot visas skolas — ne tikai tās, kurās ir augsti attīstīta infrastruktūra un iekārtu un tehnoloģiju izmantošana.

Covid-19 krīze ir izraisījusi masveida pāreju uz digitālajām tehnoloģijām attālinātā darba un mācību, tostarp PIA, jomā. Tāpat tā ir parādījusi, ka ir sarežģīti uzturēt PIA darba vidē balstītu mācību daļu komercuzņēmumos — tas vēl jo vairāk uzsver nepieciešamību steidzami uzlabot PIA skolotāju un komercuzņēmumu mācībspēku savstarpējā dialoga efektivitāti ar digitāliem līdzekļiem.

Digitālās izglītības rīcības plāna ietvaros tiek izstrādāts jauns rīks skolotājiem. Šis rīks (“SELFIE skolotājiem”), kas 2021. gada rudenī būs pieejams visās oficiālajās ES valodās, ļaus skolotājiem veikt pašizvērtējumu par savu digitālo kompetenci un pārliecību, kā arī nekavējoties saņemt atsauksmes par savām stiprajām pusēm, trūkumiem un pilnveides jomām. Tāpat skolotāju grupas var strādāt kopā, lai izmantotu rīku un izstrādātu apmācības plānu.

2020. gada sākumā priekšizpētē par SELFIE rīka pielāgošanu PIA darba vidē balstītām mācībām tika secināts, ka ir nepieciešams SELFIE darba vidē balstītu mācību izvērtēšanai, lai savstarpēji satuvinātu PIA iestādes un komercuzņēmumus ar mērķi apspriest veidus, kā nodrošinātajā izglītībā un apmācībā labāk iekļaut digitālās tehnoloģijas. SELFIE darba vidē balstītām mācībām ne tikai apkopo skolu vadītāju, PIA skolotāju un izglītības apguvēju trīs skatījumus, bet arī sniedz ceturto perspektīvu — komercuzņēmumu mācībspēku skatījumu. 2020. gada rudenī deviņas valstis īstenoja veiksmīgus izmēģinājuma projektus par SELFIE paplašināšanu darba vidē balstītu mācību jomā, arī saistībā ar māceklību, un tajos bija iesaistītas daudzas ieinteresētās personas. Paredzams, ka SELFIE darba vidē balstītām mācībām pilnībā sāks darboties līdz 2021. gada vidum.

SELFIE izstrādātājs ir Kopīgais pētniecības centrs un Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts (EAC ĢD). Plašāka informācija par SELFIE pieejama vietnē https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lv.

HEInnovate

HEInnovate vispārējā sistēma piedāvā ES un ārpus tās esošām augstākās izglītības iestādēm (AII) iespēju pārbaudīt savas inovācijas un uzņēmējdarbības spējas, veicot pašizvērtējumu vienā vai vairākos no astoņiem pieejamajiem aspektiem:

 • vadība un pārvaldība,
 • organizatoriskās spējas, finansējums, cilvēkresursi un stimuli,
 • uzņēmējdarbības mācīšana un mācīšanās,
 • uzņēmēju sagatavošana un atbalstīšana,
 • digitālā pārveide un spējas,
 • apmaiņa ar zināšanām un sadarbība,
 • starptautiska līmeņa iestāde,
 • ietekmes novērtēšana.

HEInnovate ir arī prakses kopiena, un tās eksperti piedāvā darbseminārus AII ar mērķi uzlabot to sasniegumus inovācijas jomā, kā arī apmācības pasākumus pasniedzējiem ar mērķi popularizēt šo pieeju plašāk valsts līmenī. Apmācības materiāli ir pieejami tīmekļa vietnē. Platforma piedāvā arī gadījumu izpētes un lietotāju stāstus, kas demonstrē dažādu AII inovācijas pieeju piemērus visā ES. Sadarbībā ar ESAO ir sagatavoti vairāku valstu pārskati, un tie ir pieejami HEInnovate un ESAO tīmekļa vietnēs. HEInnovate valstu pārskati atspoguļo dažādu ES dalībvalstu pieejas inovācijai un uzņēmējdarbībai.

Programmas “Erasmus+” finansēto projektu apvienības, piemēram, Eiropas Universitāšu apvienības un apvienības inovācijai, tiek aicinātas attiecīgā gadījumā izmantot HEInnovate, lai papildinātu savus projektus.

HEInnovate ir pieejama vietnē https://heinnovate.eu/en.

Eiropas Jaunatnes portāls

Eiropas Jaunatnes portāls piedāvā Eiropas un valstu informāciju un iespējas, kas interesē jauniešus, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā. Tāpat tas rosina jauniešus iesaistīties Eiropas demokrātiskajā dzīvē, jo īpaši ES jaunatnes dialogā un citās iniciatīvās, lai sadarbotos ar jauniešiem ar mērķi ietekmēt politikas veidošanu. Tāpat Eiropas Jaunatnes portāls piedāvā informāciju citām ieinteresētajām personām, kuras strādā jaunatnes jomā — tā ir pieejama 28 valodās vietnē https://europa.eu/youth/EU_lv.

Otlas

Viens no rīkiem, ko izstrādājuši un uztur SALTO-Youth resursu centri, ir Otlas — galvenais partneru meklēšanas tiešsaistes rīks organizācijām jaunatnes jomā. Rīkā Otlas organizācijas var reģistrēt savu kontaktinformāciju un interešu jomas, kā arī izveidot partneru pieprasījumus projektu idejām.

Plašāka informācija pieejama vietnēs www.salto-youth.net/otlas vai www.otlas.eu.

Eiropas studenta kartes iniciatīva

Eiropas studenta kartes iniciatīvas mērķis ir vienkāršot mācību un apmācības mobilitāti, digitalizējot visus galvenos elementus, kuri ir nepieciešami studentu mobilitātes organizēšanai, — sākot ar informācijas iesniegšanu pieteikšanās procesā un beidzot ar iekārtošanos uzņēmējā kopienā, dzīvojot ārvalstīs. Šīs iniciatīvas kontekstā augstākās izglītības iestādēm un studentiem ir kļuvusi pieejama “Erasmus+” mobilā lietotne un “Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīkls, kurus ir plānots paplašināt, pievienojot jaunus lietotājiem paredzētus pakalpojumus un funkcijas.

Erasmus+” mobilā lietotne nodrošina studentiem vienotu tiešsaistes kontaktpunktu, kurā var piekļūt nepieciešamajai informācijai un pakalpojumiem pirms apmaiņas pieredzes ārzemēs, kā arī tās laikā un pēc tās beigām. Turklāt “Erasmus+” mobilajā lietotnē ir pieejama informācija par dalību programmā citu nozaru izglītības apguvējiem. Lietotne ir pieejama lejupielādei lietotņu veikalos “App store” un “Google Play”. Plašāka informācija pieejama vietnē erasmusapp.eu.

Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīkls ļauj augstākās izglītības iestādēm pieslēgties centralizētam saziņas kanālam, lai netraucēti apmainītos ar studentu mobilitātes datiem drošā un nesarežģītā veidā, tādējādi atbalstot pilnībā digitalizētu mobilitātes pārvaldību, tostarp tiešsaistes mācību līgumus un digitālos iestāžu līgumus. Augstākās izglītības iestādes, kuras vēlas pieslēgties “Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīklam, var saņemt informāciju par pieslēgšanos tīklam, norādījumus un apmācības materiālus darbam ar to, apmeklējot “Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīkla kompetenču centru vietnē https://cc.erasmuswithoutpaper.eu.

ZINĀŠANU UN EKSPERTU TĪKLI

Eurydice tīkls

Eurydice tīkls pievēršas galvenokārt tam, kā izglītība Eiropā tiek strukturēta un organizēta visos līmeņos, un tā mērķis ir sniegt ieguldījumu labākā savstarpējā izpratnē par sistēmām Eiropā. Tas nodrošina Eiropas līmeņa salīdzinošu analīzi un īpašu informāciju par konkrētām valstīm izglītības un jaunatnes jomā personām, kuras atbild par izglītības sistēmām un politiku Eiropā, atbalstot tās lēmumu pieņemšanā.

Eurydice tīkls ir avots, kas nodrošina plašu informāciju, tostarp sīkus aprakstus un pārskatus par valstu izglītības sistēmām (Valstu izglītības sistēmas un politika), salīdzinošus tematiskus ziņojumus par īpašiem Kopienas nozīmes tematiem (Tematiskie ziņojumi), rādītājus un statistiskas datus (Pamatrādītāju sērijas), kā arī vairākus faktus un skaitļus saistībā ar izglītību, piemēram, par valstu izglītības struktūrām, skolu kalendāriem, skolotāju algu un vajadzīgo mācību ilgumu salīdzinājumu pa valstīm un izglītības līmeņiem (Fakti un skaitļi).

To veido galvenā koordinētāja struktūrvienība izpildaģentūrā un visās programmas “Erasmus+” valstīs, kā arī Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā un Melnkalnē izveidotās valstu struktūrvienības.

Plašāka informācija pieejama izpildaģentūras tīmekļa vietnē https://eacea.ec.europa.eu/homepage.

Jaunatnes vikivietnes valstu korespondentu tīkls

Kā noteikts ES jaunatnes stratēģijā un saskaņā ar mērķi uzlabot zināšanas par jaunatnes jautājumiem Eiropā, finansiāls atbalsts tiek nodrošināts valstu struktūrām, kuras dod ieguldījumu jaunatnes vikivietnē — interaktīvā rīkā, kas sniedz saskaņotu, atjauninātu un pārskatāmu informāciju par jauniešu situāciju Eiropā un par valstu jaunatnes politikas virzieniem.

Finansiāls atbalsts tiek piešķirts valstu iestāžu izveidotām struktūrām, kas atrodas programmas valstī, un atbalsts ir paredzēts šo struktūru īstenotajiem pasākumiem, kuru ietvaros sagatavo informāciju par konkrēto valsti, salīdzināmus valsts aprakstus un rādītājus, kas palīdz gūt labāku savstarpējo izpratni par jaunatnes sistēmām un politikas virzieniem Eiropā.

Augstākās izglītības reformas ekspertu (HERE) tīkls

Attiecīgajās partnervalstīs (Rietumbalkānos, Vidusjūras reģiona austrumu un dienvidu valstīs, Krievijā un Vidusāzijā) nacionālās augstākās izglītības reformas ekspertu grupas nodrošina vietējām iestādēm un ieinteresētajām personām zinātības kopumu reformas sekmēšanai un progresa veicināšanai augstākajā izglītībā. Tās piedalās savas valsts augstākās izglītības politikas izstrādē. HERE darbību pamatā ir savstarpēja saziņa. Katrā nacionālajā grupā ir pieci līdz piecpadsmit locekļi. HERE locekļi ir eksperti augstākās izglītības jomā (rektori, rektoru vietnieki, dekāni, vecākie akadēmiķi, starptautisko attiecību speciālisti, studenti utt.).

HERE misija ir atbalstīt:

 • politikas izstrādi savā valstī, atbalstot modernizāciju, reformu procesus un stratēģijas augstākajā izglītībā ciešā saziņā ar attiecīgajām vietējām iestādēm,
 • politisko dialogu ar ES augstākās izglītības jomā,
 • apmācības un konsultēšanas darbības, kas vērstas uz vietējām ieinteresētajām personām, jo īpaši augstākās izglītības iestādēm un to personālu,
 • Erasmus+” projektus (jo īpaši tos, kurus īsteno spēju veidošanas pasākuma ietvaros), izplatot to rezultātus un iznākumus un it sevišķi labo praksi un novatoriskas iniciatīvas un izmantojot tās apmācības mērķiem.

Valstu grupas ES PIA rīku ieviešanas atbalstam

Valstu PIA ekspertu grupu mērķis ir nodrošināt zinātības kopumu, lai veicinātu ES PIA rīku un principu izmantošanu ES finansētos projektos, kurus atbalsta programma “Erasmus+”. Attiecīgie ES PIA rīki ir izklāstīti atbilstīgajos ES PIA politikas dokumentos, piemēram, Eiropas satvarā kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai un Padomes Ieteikumā par PIA (piemēram, EQAVET ietvarstruktūra, ES pamatprofili, absolventu gaitu apzināšana un citi). Ekspertiem būtu jo īpaši jāsniedz atbalsts tādu ES finansēto projektu dotāciju saņēmējiem, kurus atbalsta programma “Erasmus+”, ar mērķi ieviest iepriekš minētos ES PIA rīkus savos projektos.

EQAVET nacionālo references centru tīkls

Valstu iestādes izveido EQAVET nacionālos references centrus (National Reference Points, NRP) nolūkā apvienot atbildīgās struktūras, tostarp, sociālos partnerus un visas ieinteresētās personas valsts un reģionālā līmenī, lai sniegtu savu ieguldījumu Eiropas kvalitātes ietvarstruktūras īstenošanā PIA jomā, kā noteikts Padomes Ieteikumā par profesionālo izglītību un apmācību ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai[2].

EQAVET NRP mērķis ir: 1) īstenot konkrētas iniciatīvas, lai ieviestu un turpmāk attīstītu EQAVET ietvarstruktūru, 2) informēt un mobilizēt plašu ieinteresēto personu loku, lai veicinātu EQAVET ietvarstruktūras ieviešanu, 3) atbalstīt pašizvērtēšanu kā papildinošu un efektīvu kvalitātes nodrošināšanas līdzekli, 4) nodrošināt atjauninātu valsts/reģionālās kvalitātes nodrošināšanas kārtības aprakstu, pamatojoties uz EQAVET ietvarstruktūru, un 5) iesaistīties ES mēroga kvalitātes nodrošināšanas profesionālizvērtēšanā PIA sistēmas līmenī.

EKI, Europass un Euroguidance — nacionālie centri

Katrā valstī šos trīs nacionālo centru tīklus atbalsta saskaņā ar vienu līgumu:

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras nacionālie koordinācijas punkti (EKI NKP)

EKI NKP, kurus izraugās valsts iestādes, palīdz tām:

 • izstrādāt, ieviest un pārskatīt valstu kvalifikāciju ietvarstruktūras un sasaistīt tās ar Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru (EKI),
 • attiecīgā gadījumā pārskatīt un atjaunināt valstu kvalifikāciju ietvarstruktūru vai sistēmu līmeņu sasaisti ar EKI līmeņiem.

EKI NKP tuvina EKI privātpersonām un organizācijām šādā veidā:

 • atbalstot atbilstīgu EKI līmeņu iekļaušanu sertifikātos, diplomos, pielikumos un citos kvalifikācijas dokumentos un kvalifikāciju datubāzēs,
 • izstrādājot kvalifikācijas reģistrus vai datubāzes, kas ietver valstu kvalifikācijas ietvarstruktūrās iekļautās kvalifikācijas, un publicējot tās Europass portālā.

Plašāka informācija pieejama vietnē https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Nacionālie Europass centri

Europass ir tiešsaistes platforma, kas nodrošina privātpersonām un organizācijām interaktīvus rīkus un informāciju par mācību iespējām, kvalifikāciju ietvarstruktūrām un kvalifikācijām, norādes, prasmju nepieciešamības izpēti, pašizvērtējuma rīkus un prasmju un kompetenču dokumentāciju, kā arī savienojamību ar mācību un darba iespējām. Tam ir nepieciešams nozīmīgs darbs valsts līmenī, kuru veic valsts iestāžu izraudzītas struktūras. Tas jo īpaši ietver:

 • valsts mēroga informācijas pieejamības nodrošināšanu ES platformā, proti, nodrošinot savstarpēju saikni starp ES platformu un valsts datu resursiem par mācību iespējām un valsts kvalifikāciju datubāzēm vai reģistriem,
 • ES platformas sniegto pakalpojumu popularizēšanu,
 • sadarbību ar attiecīgajām ieinteresētajām personām valsts līmenī.

Euroguidance tīkls

Euroguidance ir valsts iestāžu izraudzītu Eiropas valstu resursu un informācijas centru tīkls. Visiem Euroguidance centriem ir šādi kopīgi mērķi:

 • sadarboties un sniegt atbalstu Savienības līmenī ar mērķi stiprināt politiku, sistēmas un metodes karjeras atbalstam Savienībā (Eiropas mūžilga karjeras atbalsta dimensijas izveide), 
 • atbalstīt karjeras atbalsta praktiķu kompetences attīstību, 
 • nodrošināt kvalitatīvu informāciju par mūžilgu karjeras atbalstu,
 • popularizēt Eiropas mācību mobilitātes un karjeras pārvaldības iespējas (izmantojot Europass portālu).

Euroguidance tīkla galvenā mērķauditorija ir karjeras konsultanti un politikas veidotāji no izglītības un nodarbinātības nozarēm.

Plašāka informācija pieejama vietnē http://euroguidance.eu .

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_lv

 2. Jāpievieno zemsvītras piezīme ar atsauci uz Oficiālo Vēstnesi, kad būs pieejams.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}