Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kurš īsteno Programmu “Erasmus+”?

Eiropas Komisija

Galīgo atbildību par programmas “Erasmus+” vadīšanu uzņemas Eiropas Komisija. Tā pārvalda programmas budžetu un pastāvīgi nosaka prioritātes, mērķvērtības un kritērijus. Turklāt tā vada un pārrauga programmas vispārējo īstenošanu, tās pēcpasākumus un izvērtēšanu Eiropas līmenī. Eiropas Komisija arī uzņemas vispārējo atbildību par to struktūru uzraudzību un koordinēšanu, kuras atbild par programmas īstenošanu valstu līmenī.

Eiropas Izglītības un Kultūras Izpildaģentūra (EACEA)

Eiropas līmenī Eiropas Komisijas Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) atbild par vairāku programmas “Erasmus+” pasākumu īstenošanu. EACEA īsteno programmu tiešās pārvaldības režīmā. Papildus šajās vadlīnijās iekļautajai informācijai attiecīgie šajās vadlīnijās ietverto pasākumu uzaicinājuma dokumenti un pieteikuma veidlapas, kuras pārvalda izpildaģentūra, ir publicēti Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Izpildaģentūra atbild par šo projektu pilna dzīves cikla pārvaldību, sākot no programmas popularizēšanas, dotāciju pieteikumu izvērtēšanas un projektu pārraudzības līdz pat projektu un programmas rezultātu izplatīšanai. Tā arī atbild par tādu īpašu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus organizēšanu, kas saistīti ar dažiem programmas pasākumiem, kuri nav aplūkoti šajās vadlīnijās.

Eiropas Komisija, jo īpaši ar izpildaģentūras starpniecību, arī atbild par:

 • pētījumu veikšanu programmas atbalstītajās jomās,
 • pētniecības un uz pierādījumiem balstītu darbību veikšanu Eurydice tīklā,
 • programmas pamanāmības un sistēmiskās ietekmes uzlabošanu, īstenojot programmas rezultātu izplatīšanas un izmantošanas darbības,
 • līgumu pārvaldības nodrošināšanu un programmas “Erasmus+” atbalstīto struktūru un tīklu finansēšanu,
 • to uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus pārvaldību, kuru mērķis ir sniegt pakalpojumus programmas ietvaros. 

Valstu Aģentūras

Programma “Erasmus+” pārsvarā tiek īstenota netiešās pārvaldības režīmā; tas nozīmē, ka Eiropas Komisija budžeta izpildes uzdevumus uztic valstu aģentūrām. Šāda pieeja izraudzīta, lai programmu “Erasmus+” maksimāli pietuvinātu tās dotāciju saņēmējiem un to pielāgotu valstu izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmu daudzveidībai. Šajā nolūkā katra ES dalībvalsts vai programmas asociētā trešā valsts ir iecēlusi vienu vai vairākas valsts aģentūras (kontaktinformāciju skatīt, sekojot šai saitei: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_lv). Minētās valstu aģentūras popularizē un īsteno programmu valsts līmenī un ir saikne starp Eiropas Komisiju un dalīborganizācijām vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Tām ir šādi uzdevumi:  

 • sniegt atbilstošu informāciju par programmu “Erasmus+”, 
 • pārvaldīt savā valstī finansējamo projektu pieteikumu taisnīgas un pārredzamas atlases procesu,
 • pārraudzīt un izvērtēt programmas īstenošanu savā valstī,
 • sniegt atbalstu projektu pieteikumu iesniedzējiem un dalīborganizācijām visā projektu dzīves ciklā,
 • efektīvi sadarboties ar visu valstu aģentūru tīklu un Eiropas Komisiju,
 • veicināt un nodrošināt programmas pamanāmību,
 • veicināt programmas rezultātu izplatīšanu un izmantošanu vietējā un valsts līmenī.

Turklāt valstu aģentūrām ir svarīga nozīme arī kā starpniekstruktūrām programmas “Erasmus+” politikas attīstības un kvalitatīvas īstenošanas nodrošināšanā:

 • papildus projektu dzīves cikla pārvaldības uzdevumiem īstenojot projektus un darbības, piemēram, mācību un sadarbības darbības un tīklošanās darbības, kas atbalsta programmas kvalitatīvu īstenošanu un/vai rosina politikas norises programmas atbalstītajās jomās,
 • sniedzot atbalstu jaunpienācējiem, mazāk pieredzējušām organizācijām un mērķgrupām, kurām ir mazāk iespēju, lai likvidētu šķēršļus pilnai dalībai programmā,
 • meklējot iespējas sadarboties ar ārējām struktūrām un valstu iestādēm, lai palielinātu programmas ietekmi to attiecīgajās darbības jomās savā valstī un Eiropas Savienībā.

Uz atbalstu vērstās valstu aģentūru pieejas mērķis ir vadīt potenciālos programmas pieteikumu iesniedzējus un dotāciju saņēmējus caur visiem posmiem — no pirmreizējās saskares ar programmu cauri visam pieteikumu iesniegšanas procesam līdz pat projekta īstenošanai un galīgajai izvērtēšanai. Šī pieeja saskan ar atlases procedūru taisnīguma un pārredzamības principiem. Tās pamatā ir ideja, ka, lai garantētu vienlīdzīgas iespējas visiem, ir jāsniedz atbalsts programmas mērķgrupām, izmantojot to vajadzībām pielāgotas konsultēšanas, padomdošanas, pārraudzības un izaugsmes vadības sistēmas.

Attiecīgie uzaicinājumi par pasākumiem, kurus pārvalda “Erasmus+” valstu aģentūras, tiek publicēti programmas “Erasmus+” [fn]tīmekļa vietnē[ft/]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_lv.[/fn] un publiskoti valstu aģentūru tīmekļa vietnēs.

Kādas citas struktūras ir iesaistītas programmas īstenošanā?

Papildus iepriekš minētajām struktūrām turpmāk norādītie resursu centri un informācijas biroji, platformas un zināšanu un ekspertu tīkli sniedz papildu zinātību programmas “Erasmus+” īstenošanā.

SALTO Resursu Centri

SALTO resursu centru mērķis ir uzlabot programmas “Erasmus+” kvalitāti un ietekmi sistēmiskā līmenī, nodrošinot “Erasmus+” valstu aģentūrām un citiem izglītībā, apmācībā un darbā ar jaunatni iesaistītiem dalībniekiem zinātību, resursus, informāciju un apmācības darbības konkrētās jomās. Cita starpā šīs darbības ietver apmācības kursu, semināru, darbsemināru, izpētes vizīšu, forumu, sadarbības un partnerības veidošanas pasākumu rīkošanu programmas “Erasmus+” prioritāšu jomā.

SALTO resursu centrs var pilnībā aptvert visas vai tikai dažas programmas jomas. Atkarībā no SALTO resursu centru darbības jomas tiem var būt tematiska vai reģionāla ievirze (Austrumu partnerības valstis un Krievija, Vidusjūras dienvidu reģions, Rietumbalkāni) vai atbalsta ievirze (Eiropas Solidaritātes korpuss, mācību un sadarbības darbības). Piemēram, reģionālo SALTO centru tvērumā ietilpst tikai darbības jaunatnes jomā.

SALTO resursu centri arī piedāvā vairākus tiešsaistes rīkus un datubāzes SALTO tīmekļa vietnē, piemēram, Eiropas apmācību kalendāru ar pārskatu par jaunatnes darbinieku apmācības darbībām Eiropā, izglītojošu nodarbju rīkus un metodes, tiešsaistes mācību iespējas, datubāzi, kurā ietverta informācija par pasniedzējiem un konsultantiem darba ar jaunatni jomā, un iespēju meklēt partnerorganizācijas. Viens no SALTO resursu centru uzdevumiem ir uzraudzīt un izklāstīt programmas sasniegumus, pieredzi un gūtās atziņas centru darbības jomās.

SALTO resursu Centru atbalsts “Erasmus+” transversālajām prioritātēm

Četri SALTO resursu centri atbalsta “Erasmus+” transversālās prioritātes, kā aprakstīts turpmāk.

Iekļaušanas un daudzveidības jomas SALTO centri

Divi SALTO resursu centri kopā strādā, lai atbalstītu iekļaušanas un daudzveidības prioritāti visās programmas jomās — viens izglītības un apmācības jomā, otrs jaunatnes jomā.

Šo SALTO resursu centru misija ir uzlabot “Erasmus+” projektu kvalitāti un ietekmi, lai padarītu programmu iekļaujošāku un vairotu tajā daudzveidību.

Konkrētāk, šie SALTO centri darbojas arī kā pierādījumos balstītu zināšanu centri un neatkarīgi starpnieki, pamatojoties uz zinātību un pieredzi, kas gūta programmas pārvaldībā iekļaušanas un daudzveidības jomā. Šajā nolūkā zināšanas un atziņas, kas gūtas programmas īstenošanā centra tematiskajā jomā, tiek pastāvīgi uzkrātas un novirzītas tālāk programmas attīstības vajadzībām sadarbībā ar valstu aģentūru tīklu un Komisiju, izmantojot atbilstošas platformas. Papildus tam šie SALTO centri palīdz valstu aģentūrām īstenot programmu tā, lai attiecīgie politiskie lēmumi (piem., Padomes secinājumi/rezolūcijas), savstarpējās mācīšanās darbību rezultāti un lēmumi par iekļaušanas un daudzveidības prioritāti tiktu ieviesti praksē.

Iekļaušanas un daudzveidības jomas SALTO centru galvenie pienākumi ir šādi:

 • vairot “Erasmus+” projektu un darbību kvalitāti un ietekmi, koncentrējoties uz iekļaušanas un daudzveidības prioritāti,
 • palīdzēt optimizēt “Erasmus+” programmā definētās iekļaušanas un daudzveidības prioritātes īstenošanu, uzraudzību un pēcpasākumus izglītības un apmācības jomā,
 • sniegt valstu aģentūrām būtiskus norādījumus par to, kā analizēt projektus un izvērtēt to ietekmi, koncentrējoties uz iekļaušanas un daudzveidības prioritāti izglītības un apmācības jomā.

Zaļās pārkārtošanās un ilgtspējīgas attīstības jomas SALTO centrs

Zaļās pārkārtošanās un ilgtspējīgas attīstības SALTO resursu centra darbības jomā ietilpst visas programmas “Erasmus+” jomas, un tas palīdz ar mūsu programmu starpniecību cīnīties ar problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām, visos programmas pasākumos pievēršoties ar klimatu un vidi saistītiem tematiem.

Šis SALTO centrs atbalsta vides aizsardzības, ilgtspējas un cīņas pret klimata pārmaiņām prioritātes īstenošanu jaunajās programmās saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un Klimata paktu, atbalsta ar klimata un ilgtspējas jomas izglītību saistītus Eiropas izglītības telpas pasākumus un sniedz tiešu ieguldījumu viena no 11 ES jaunatnes stratēģijā iekļautajiem Eiropas jaunatnes mērķiem (ilgtspējīga un zaļa Eiropa) sasniegšanā. Zaļās pārkārtošanās un ilgtspējīgas attīstības jomas SALTO centra galvenie pienākumi ir šādi:

 • vairot “Erasmus+” projektu un darbību kvalitāti un ietekmi, koncentrējoties uz ilgtspēju un cīņu pret klimata pārmaiņām,
 • palīdzēt optimizēt programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” definētās vides aizsardzības, ilgtspējas un cīņas pret klimata pārmaiņām prioritātes īstenošanu, uzraudzību un pēcpasākumus,
 • sniegt valstu aģentūrām būtiskus norādījumus par to, kā analizēt projektus un izvērtēt to ietekmi, koncentrējoties uz programmās noteikto vides aizsardzības, ilgtspējas un cīņas pret klimata pārmaiņām prioritāti.

Digitālās jomas SALTO centrs

Digitālās jomas SALTO resursu centrs aptver visas programmas “Erasmus+” jomas un saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu un svarīgākajiem jaunatnes jomas politikas dokumentiem atbalsta digitālās dimensijas kā vispārējas programmu “Erasmus” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātes īstenošanu, pastāvīgi paaugstinot digitālās izglītības un digitālo aspektu kvalitāti jaunatnes jomā. Tas darbojas kā pierādījumos balstītu zināšanu centrs digitālās izglītības un jaunatnes jomā un sniedz savu pilnvaru jomā ietilpstošās zināšanas programmas un politikas attīstības vajadzībām. Digitālās jomas SALTO centra galvenie pienākumi ir šādi:

 • vairot mūsu programmu projektu un darbību kvalitāti un ietekmi, koncentrējoties uz digitālās jomas prioritātēm,
 • palīdzēt optimizēt programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” definēto digitālās izglītības un jaunatnes prioritāšu īstenošanu, uzraudzību un pēcpasākumus,
 • sniegt valstu aģentūrām būtiskus norādījumus par to, kā analizēt projektus un izvērtēt to ietekmi, koncentrējoties uz programmās noteiktajām digitālās jomas prioritātēm; šī analīze un izvērtējumi tiktu izmantoti arī politikas un ieinteresēto personu forumos, jo īpaši Eiropas Digitālās izglītības centrā.

Līdzdalības un informēšanas jomas SALTO centrs

Līdzdalības un informēšanas SALTO resursu centrs aptver visas programmas “Erasmus+” darbības jomas un veido stratēģiskus un inovatīvus pasākumus, lai rosinātu aktīvi piedalīties demokrātiskajā dzīvē, un to panāk cita starpā šādi:

 • izstrādājot pieteikumu iesniedzējiem un dotāciju saņēmējiem paredzētus norādījumus jo īpaši par to, kā veicināt jauniešu iesaisti demokrātiskā lēmumu pieņemšanā un jauniešu dalību pilsoniskajā un sabiedriskajā dzīvē, mudinot viņus veikt brīvprātīgo darbu vai uzņemties kādus pienākumus jauniešu organizācijās,
 • sniedzot norādījumus un atbalstu visām valstu aģentūrām attiecībā uz mūsdienīgām stratēģijām, kā sasniegt vairāk jauniešu un palielināt informēšanas darbību kvalitāti, ietekmi un iekļautību, kā arī projekta rezultātu ilgtspēju un pārnesamību.

Līdztekus šiem SALTO centriem, divi citi SALTO resursu centri, kas darbojas konkrētās jomās, palīdz palielināt valstu aģentūru un saņēmēju organizāciju spēju strādāt ar “Erasmus+”, veicinot pārrobežu sadarbību, tīklošanos un savstarpēju mācīšanos valstu aģentūru un dažādu ieinteresēto personu starpā, galvenokārt īstenojot mācību un sadarbības darbības (MSD).

MSD organizē “Erasmus+” valstu aģentūras ar mērķi radīt pievienoto vērtību un paaugstināt programmas “Erasmus+” vispārējo kvalitāti. MSD var būt darbsemināri, semināri un cita veida pasākumi vai darbības (piemēram, pētījumi), kas vērsti uz labas prakses apmaiņu, gūtajām atziņām un nodrošina “Erasmus+” ieinteresēto personu tīklošanās iespējas. Īpaši efektīvs veids, kā jaunpienācējiem atrast partnerus, ir kontaktu veidošanas semināri. MSD dalībnieki var būt to iestāžu pārstāvji, kas jau piedalās programmā “Erasmus+” vai plāno pieteikties dotācijai programmas ietvaros.

SALTO centrs apmācībai un sadarbībai izglītības un apmācības jomā

 • piedāvā platformu mācību un sadarbības darbību (MSD) atbalstam, 
 • dod ieinteresētajām personām cita starpā iespēju vairot savu organizāciju spējas pilnvērtīgi izmantot “Erasmus+” iespējas,
 • īsteno paraugprakses apmaiņu starp Eiropas valstīm, sniedz iespēju atrast partnerus vai palielināt to projektu ietekmi Eiropas līmenī.

Plašāka informācija pieejama vietnē www.salto-et.net.

SALTO centrs apmācībai un sadarbībai jaunatnes jomā

Apmācības un sadarbības jomas SALTO resursu centra galvenā uzmanība ir vērsta uz to, lai izstrādātu stratēģiskus un inovatīvus pasākumus ar mērķi nodrošināt vispārēju kvalitatīvu pieeju apmācības stratēģijām un darbībām jaunatnes jomā, un uz neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu darba ar jaunatni jomā visā Eiropā, un saistībā ar to centrs veic cita starpā šādas darbības:

 • Youthpass stratēģijas ietvaros izstrādā un īsteno procesus, darbības un rīkus, ar ko atbalstīt un veicināt neformālās un ikdienējās mācīšanās darbību un darba ar jaunatni atzīšanu un validēšanu,
 • Eiropas apmācības stratēģijas ietvaros jaunatnes jomā izstrādā un īsteno procesus, darbības un rīkus, ar ko atbalstīt spēju veidošanu un kvalitātes paaugstināšanu darbā ar jaunatni Eiropā,
 • uzlabo jauniešu projektu kvalitāti, izmantojot apmācības kursus, rīkus un praktiskas publikācijas un norādījumus,
 • sniedz atbalstu valstu aģentūru darbiniekiem, izmantojot Zināšanu pārvaldības un darbinieku apmācības instrumentu.

Reģionālie SALTO resursu centri jaunatnes jomā

Trīs reģionālie SALTO centri — DIENVIDAUSTRUMEIROPAS SALTO CENTRS, AUSTRUMEIROPAS un KAUKĀZA SALTO CENTRS un EUROMED SALTO CENTRS — veicina stratēģisku un inovatīvu sadarbību starp ieinteresētajām personām no ES dalībvalstīm programmas asociētajām trešajām valstīm un programmas neasociētajām trešajām valstīm "Erasmus+" un Eiropas Solidaritātes korpusa satvarā, lai:

 • vēl vairāk palielinātu projektu un partnerību skaitu, kvalitāti un ietekmi,
 • atbalstītu darbu ar jaunatni un jaunatnes politikas izstrādi programmas neasociētajās trešās valstīs,attiecīgi Rietumbalkānos, Austrumu partnerības valstīs un Krievijā un Vidusjūras dienvidu reģionā.

Plašāka informācija pieejama vietnē www.salto-et.net un www.salto-youth.net.

Informācijas biroji

Valstu “Erasmus+” Biroji

Attiecīgajās Programmas neasociētajās trešās valstīs (Rietumbalkānos, Vidusjūras reģiona austrumu un dienvidu valstīs, Vidusāzijā) valstu “Erasmus+” biroji (VEB) palīdz Komisijai, izpildaģentūrai un vietējām pārvaldes iestādēm programmas “Erasmus+” īstenošanā. Tie ir attiecīgo valstu kontaktpunkti ieinteresētajām personām, kas iesaistītas programmā “Erasmus+” augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Tie palīdz veicināt izpratni par programmas “Erasmus+” starptautisko dimensiju un vairot tās pamanāmību, nozīmīgumu, efektivitāti un ietekmi.

Valstu “Erasmus+” biroju pienākumi ir šādi:

 • sniegt informāciju par programmas “Erasmus+” darbībām (tostarp attiecīgā gadījumā augstākās izglītības, PIA, jaunatnes un sporta jomā), kurās var piedalīties attiecīgā valsts,
 • konsultēt un atbalstīt potenciālos pieteikumu iesniedzējus,
 • koordinēt augstākās izglītības reformas ekspertu (HERE) vietējo grupu,
 • sniegt ieguldījumu pētījumos un pasākumos,
 • atbalstīt politisko dialogu,
 • uzturēt saziņu ar vietējām iestādēm un ES delegācijām,
 • sekot līdzi politikas norisēm iepriekš minētajās jomās savā valstī.

“Erasmus+” Valstu Kontaktpunkti

Attiecīgajās programmas neasociētajās trešās valstīs (Amerika, Subsahāras Āfrika, Tuvie Austrumi, Āzija un Klusā okeāna reģions) valstu kontaktpunktu tīkls sniedz atbalstu Komisijai, izpildaģentūrai un vietējām iestādēm norādījumu, praktiskas informācijas un palīdzības nodrošināšanā attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti ar līdzdalību programmā “Erasmus+” augstākās izglītības, jaunatnes, profesionālās izglītības un apmācības un sporta jomā. Tie darbojas kā kontaktpunkti ieinteresētajām personām attiecīgajā valstī un veicina izpratni par programmas “Erasmus+” starptautisko dimensiju, kā arī vairo tās pamanāmību, nozīmīgumu, efektivitāti un ietekmi.

Nacionālie Akadēmiskās Atzīšanas Informācijas Centri (NARIC)

NARIC tīkls sniedz informāciju par citās Eiropas valstīs iegūtu diplomu un studiju periodu atzīšanu, kā arī konsultācijas par ārvalstu akadēmiskajiem diplomiem valstīs, kurās darbojas NARIC. NARIC tīkls sniedz autoritatīvas konsultācijas ikvienam, kurš ceļo uz ārvalstīm darba vai tālākizglītības nolūkos, kā arī iestādēm, studentiem, konsultantiem, vecākiem, pedagogiem un potenciālajiem darba devējiem.

Eiropas Komisija atbalsta NARIC tīkla darbības, nodrošinot informācijas un pieredzes apmaiņu starp valstīm, labas prakses apzināšanu, sistēmu un politikas salīdzinošo analīzi šajā jomā un apspriedes un analīzi par vispārējas nozīmes izglītības politikas jautājumiem.

Plašāka informācija pieejama vietnē https://www.enic-naric.net/.

Eurodesk tīkls

Eurodesk tīkls piedāvā informācijas pakalpojumus jauniešiem un personām, kuras strādā ar jauniešiem, izglītības, apmācības un jaunatnes jomā Eiropā un jauniešu iesaistīšanā Eiropas darbībās.

Eurodesk tīkls, kas darbojas visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs un ko Eiropas līmenī koordinē Eurodesk Brussels-link birojs, piedāvā izziņu pakalpojumus, finansējuma informāciju, pasākumus un publikācijas. Tas arī sniedz ieguldījumu Eiropas Jaunatnes portāla satura veidošanā.

Eiropas Jaunatnes portāls piedāvā Eiropas un valstu informāciju un iespējas, kas interesē jauniešus, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā. Tā sniedz informāciju 28 valodās.

Lai piekļūtu Eiropas Jaunatnes portālam, apmeklējiet vietni http://europa.eu/youth/. Lai uzzinātu vairāk par Eurodesk, apmeklējiet vietni https://www.eurodesk.eu.

Otlas — partneru meklēšanas instruments jaunatnes jomas organizācijām

Viens no rīkiem, ko izstrādājuši un uztur SALTO-Youth resursu centri, ir Otlas — galvenais partneru meklēšanas tiešsaistes rīks organizācijām jaunatnes jomā. Rīkā Otlas organizācijas var reģistrēt savu kontaktinformāciju un interešu jomas, kā arī izveidot partneru pieprasījumus projektu idejām.

Plašāka informācija pieejama vietnēs www.salto-youth.net/otlas vaihttps://www.otlas.eu/.

Platformas un instrumenti

Programmas “Erasmus+” Projektu Rezultātu Platforma

Programmas “Erasmus+” projektu rezultātu platforma sniedz piekļuvi informācijai un rezultātiem par visiem programmā “Erasmus+” finansētajiem projektiem. Organizācijas var smelties iedvesmu bagātīgā projektu informācijas klāstā un izmantot programmas “Erasmus+” īstenošanas laikā gūtos rezultātus un atziņas. 

Platformā redzamajai projekta informācijai un rezultātiem pilnīgi jāatbilst piemērojamajiem noteikumiem par persondatiem. Par to galvenokārt atbild projekta dotāciju saņēmēji, un to pārrauga projekta amatpersonas aģentūrās.

Projektus var meklēt pēc atslēgvārda, pamatpasākuma, gada, valsts, temata, rezultātu veida utt. Meklēšanas rezultātus var saglabāt un pastāvīgi atjaunināt ar nesen īstenoto projektu datiem, pamatojoties uz iepriekš definētiem kritērijiem. Ir izcelti labas prakses projekti (identificēti, pamatojoties uz to nozīmīgumu politikā, ietekmi un komunikācijas potenciālu).

Programmas “Erasmus+” projektu rezultātu platforma pieejama vietnē https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

Eiropas Skolu Izglītības Platforma (ESEP) un eTwinning

Eiropas skolu izglītības platforma ir vieta, kur satiekas visas skolu izglītības sektorā ieinteresētās personas — skolu darbinieki, pētnieki, politikas veidotāji un citi profesionāļi — no visiem izglītības līmeņiem, sākot no agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz pamatskolai un vidusskolai, ieskaitot arī sākotnējo profesionālo izglītību un apmācību.

Platformā darbojas arī eTwinning — pedagogu un skolas personāla kopiena, kas sniedz drošu un tikai valsts atbalsta organizāciju (VAO) pārbaudītam skolas personālam pieejamu telpu. Dalībnieki var piedalīties daudzās darbībās: īstenot projektus ar citām skolām un klasēm, diskutēt ar kolēģiem un veidot profesionālo tīklu, iesaistīties dažādās profesionālās pilnveides programmās (tiešsaistē un klātienē).

Skolotāji un skolas, kas piedalās eTwinning, saņem atbalstu no savas valsts atbalsta organizācijām (VAO). Tās ir organizācijas, ko iecēlušas valsts kompetentās iestādes. Tās palīdz skolām reģistrācijas procesā, partneru atrašanā un projektu darbībās, popularizē eTwinning izmantošanu, pasniedz balvas un kvalitātes zīmes un organizē profesionālās attīstības darbības skolotājiem.

Valsts atbalsta organizācijas koordinē galvenais atbalsta dienests (GAD), kas atbild arī par Eiropas skolu izglītības platformas izstrādi un skolotāju profesionālās attīstības darbību organizēšanu Eiropas līmenī.

Eiropas skolu izglītības platformai un eTwinning varat piekļūt šeit: https://school-education.ec.europa.eu/lv.

Pieaugušo Izglītības e-platforma (EPALE)

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma, kas pazīstama kā EPALE, ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuru finansē programma “Erasmus+”. Tā ir atvērta pieaugušo izglītības speciālistiem: skolotājiem, izglītotājiem, pasniedzējiem un brīvprātīgajiem, kā arī politikas veidotājiem, pētniekiem, žurnālistiem un akadēmiķiem un citām pieaugušo izglītībā iesaistītajām personām.

Vietne piedāvā jaunākās ziņas par norisēm šajā jomā un interaktīvus tīklus, kas ļauj lietotājiem sazināties ar citiem lietotājiem no visas Eiropas, iesaistīties sarunās un apmainīties ar labu praksi. Starp dažādajiem rīkiem un saturu EPALE piedāvā programmas “Erasmus+” (potenciālajiem) dotāciju saņēmējiem īpaši svarīgus instrumentus. Daži piemēri:

 • kursu un pasākumu kalendārs,
 • partneru meklēšanas rīks — to var izmantot, lai sameklētu partnerus saistībā ar ES finansēta projekta sagatavošanu vai atrastu vai piedāvātu “ēnošanas” iespējas darbā,
 • kursu katalogs, kurā apmeklētāji var atrast plašu tiešsaistes un bezsaistes kursu klāstu,
 • prakses kopienas, kas piedāvā papildu iespēju sadarboties ar cilvēkiem un organizācijām, kurām ir līdzīgas intereses,
 • sadarbības telpas, kur projektu partneri var drošā vidē izstrādāt savus projektus,
 • Erasmus+Space — drošs rīks, ko jo īpaši “Erasmus+” 1. pamatpasākuma un 2. pamatpasākuma projektu koordinatori un to partneri var izmantot jauktas mobilitātes / sadarbības īstenošanai praksē, kā arī projektu vadīšanai un informācijas izplatīšanai,
 • resursu centrs, kur projekta dotāciju saņēmēji var iegūt noderīgus atsauces materiālus un/vai publicēt rakstus, mācību materiālus, ziņojumus, rokasgrāmatas un jebkādus citus materiālus, kas izstrādāti viņu projektā vai organizācijā, un kurš tādējādi piedāvā papildu izplatīšanas iespēju,
 • tīmekļa žurnāls, kurā projektu dalībnieki var apmainīties ar pieredzi vai augšupielādēt videomateriālus, demonstrējot savus rezultātus neformālā un dinamiskā veidā.

Projekti, kas saņem ES finansējumu, tiek aicināti platformā apmainīties ar informāciju par savām darbībām un rezultātiem tīmekļa žurnāla ierakstu, jaunumu, pasākumu un citu darbību veidā.

EPALE īsteno galvenais atbalsta dienests un valstu atbalsta organizāciju tīkls ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs; to pienākums ir apzināt interesantu informāciju un aicināt ieinteresētās personas izmantot platformu un sniegt tajā savu ieguldījumu.

Platforma EPALE ir pieejama vietnē https://epale.ec.europa.eu/.

Efektīvas Mācīšanās Pašizvērtējums, veicinot Inovatīvu Izglītības tehnoloģiju izmantošanu (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies, SELFIE)

SELFIE (“Efektīvas mācīšanās pašizvērtējums, veicinot inovatīvu izglītības tehnoloģiju izmantošanu”) ir tīmeklī balstīts bezmaksas daudzvalodu pašizvērtējuma rīks, kas palīdz vispārējās izglītības un profesionālās izglītības skolām attīstīt savas digitālās spējas.

SELFIE skolām anonīmi apkopo skolēnu, skolotāju un skolu vadītāju viedokli par tehnoloģiju izmantošanu viņu skolā. To dara, izmantojot īsus apgalvojumus un jautājumus, uz kuriem var sniegt atbildes, norādot piekrišanas līmeni atbilžu skalā no 1 līdz 5. Pamatojoties uz šiem datiem, rīks sagatavo ziņojumu — skolas stipro un vājo pušu momentuzņēmumu (“SELFIE”) tehnoloģiju lietojuma ziņā. SELFIE ir pieejams pamatskolām, vidusskolām un profesionālās izglītības skolām Eiropā un ārpus tās vairāk nekā 30 valodās. To var lietot visas skolas — ne tikai tās, kurās ir augsti attīstīta infrastruktūra un iekārtu un tehnoloģiju izmantošana.

Covid-19 pandēmija ir izraisījusi masveida pāreju uz digitālajām tehnoloģijām attālinātā darba un mācību, tostarp PIA, jomā. Tāpat tā ir parādījusi, ka ir sarežģīti uzturēt PIA darba vidē balstītu mācību daļu komercuzņēmumos — tas vēl jo vairāk uzsver nepieciešamību steidzami uzlabot PIA skolotāju un komercuzņēmumu mācībspēku savstarpējā dialoga efektivitāti ar digitāliem līdzekļiem.

Digitālās izglītības rīcības plāna ietvaros visās oficiālajās ES valodās ir pieejams jauns rīks skolotājiem (“SELFIE skolotājiem”), ar ko skolotāji var novērtēt savu digitālo kompetenci un pārliecību un uzreiz saņemt atgriezenisko saiti par savām stiprajām un vājajām pusēm un jomām, ko viņi vēl var pilnveidot. Tāpat skolotāju grupas var strādāt kopā, lai izmantotu rīku un izstrādātu apmācības plānu.

2021. gada oktobrī visās oficiālajās ES valodās tika darīts pieejams jaunais SELFIE rīks darba vidē balstītām mācībām. Tas palīdz satuvināt PIA iestādes ar komercuzņēmumiem, lai tie varētu apspriesties, kā nodrošinātajā izglītībā un apmācībā vislabāk integrēt digitālās tehnoloģijas. SELFIE darba vidē balstītām mācībām ne tikai apkopo visus trīs — skolu vadītāju, PIA skolotāju un izglītības apguvēju — skatījumus, bet arī sniedz ceturto perspektīvu — komercuzņēmumu mācībspēku skatījumu. Turpmākajā darbā, kas būs saistīts ar SELFIE darba vidē balstītām mācībām, galvenokārt tiks pētīts, kā šis rīks var sniegt atbalstu politikas uzraudzībā un izstrādē valstīs un ES. Papildus tam būtu arī sīkāk jāanalizē SELFIE darba vidē balstītām mācībām ietekme uz komercuzņēmumiem, lai izpētītu turpmākas komercuzņēmumu iesaistes iespējas vai pilnveidotu rīku tā, lai tas aptvertu dažādus aspektus atbilstoši uzņēmumu vajadzībām.

SELFIE izstrādātājs ir Kopīgais pētniecības centrs un Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts (EAC ĢD).

Plašāka informācija par SELFIE pieejama vietnē https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lv.  

HEInnovate

HEInnovate vispārējā sistēma piedāvā ES un ārpus tās esošām augstākās izglītības iestādēm (AII) iespēju pārbaudīt savas inovācijas un uzņēmējdarbības spējas, veicot pašizvērtējumu vienā vai vairākos no astoņiem pieejamajiem aspektiem:

 • vadība un pārvaldība,
 • organizatoriskās spējas, finansējums, cilvēkresursi un stimuli,
 • uzņēmējdarbības mācīšana un mācīšanās,
 • uzņēmēju sagatavošana un atbalstīšana,
 • digitālā pārveide un spējas,
 • apmaiņa ar zināšanām un sadarbība, 
 • starptautiska līmeņa iestāde,
 • ietekmes novērtēšana.

HEInnovate ir arī prakses kopiena, un tās eksperti piedāvā darbseminārus AII ar mērķi uzlabot to sasniegumus inovācijas jomā, kā arī apmācības pasākumus pasniedzējiem ar mērķi popularizēt šo pieeju plašāk valsts līmenī. Apmācības materiāli ir pieejami tīmekļa vietnē. Platforma piedāvā arī gadījumu izpētes un lietotāju stāstus, kas demonstrē dažādu AII inovācijas pieeju piemērus visā ES. Sadarbībā ar ESAO ir sagatavoti vairāku valstu pārskati, un tie ir pieejami HEInnovate un ESAO tīmekļa vietnēs. HEInnovate valstu pārskati atspoguļo dažādu ES dalībvalstu pieejas inovācijai un uzņēmējdarbībai.

Programmas “Erasmus+” finansēto projektu apvienības, piemēram, Eiropas Universitāšu apvienības un apvienības inovācijai, tiek aicinātas attiecīgā gadījumā izmantot HEInnovate, lai papildinātu savus projektus.

HEInnovate ir pieejama vietnē https://heinnovate.eu/en.

Eiropas Jaunatnes Portāls

Eiropas Jaunatnes portāls piedāvā Eiropas un valstu informāciju un iespējas, kas interesē jauniešus, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā. Tāpat tas rosina jauniešus iesaistīties Eiropas demokrātiskajā dzīvē, jo īpaši ES jaunatnes dialogā un citās iniciatīvās, lai sadarbotos ar jauniešiem ar mērķi ietekmēt politikas veidošanu. Tāpat Eiropas Jaunatnes portāls piedāvā informāciju citām ieinteresētajām personām, kuras strādā jaunatnes jomā — tā ir pieejama 28 valodās vietnē https://europa.eu/youth/EU_lv.

Eiropas Studenta Kartes Iniciatīva

Eiropas studenta kartes iniciatīvas mērķis ir vienkāršot mācību un apmācības mobilitāti, digitalizējot visus galvenos elementus, kuri ir nepieciešami studentu mobilitātes organizēšanai, — sākot ar informācijas iesniegšanu pieteikšanās procesā un beidzot ar iekārtošanos uzņēmējā kopienā, dzīvojot ārvalstīs. Šīs iniciatīvas kontekstā augstākās izglītības iestādēm un studentiem ir kļuvusi pieejama “Erasmus+” mobilā lietotne un “Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīkls, kurus ir plānots paplašināt, pievienojot jaunus lietotājiem paredzētus pakalpojumus un funkcijas.

“Erasmus+” mobilā lietotne nodrošina studentiem vienotu tiešsaistes kontaktpunktu, kurā var piekļūt nepieciešamajai informācijai un pakalpojumiem pirms apmaiņas pieredzes ārzemēs, kā arī tās laikā un pēc tās beigām. Turklāt “Erasmus+” mobilajā lietotnē ir pieejama informācija par dalību programmā citu nozaru izglītības apguvējiem. Lietotne ir pieejama lejupielādei lietotņu veikalos “App store” un “Google Play”. Plašāka informācija pieejama vietnē erasmusapp.eu.

“Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīkls ļauj augstākās izglītības iestādēm pieslēgties centralizētam saziņas kanālam, lai netraucēti apmainītos ar studentu mobilitātes datiem drošā un nesarežģītā veidā, tādējādi atbalstot pilnībā digitalizētu mobilitātes pārvaldību, tostarp digitālos mācību līgumus un digitālos iestāžu līgumus. Augstākās izglītības iestādes, kuras meklē informāciju par to, kā pievienoties “Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīklam un izmantot to, var piekļūt informācijai, vadlīnijām un pamācībām “Erasmus” bezpapīra darbplūsmas lapā Eiropas studentu karšu iniciatīvas portālā: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp.

Zināšanu un ekspertu tīkli

Eurydice tīkls

Eurydice tīkls pievēršas galvenokārt tam, kā izglītība Eiropā tiek strukturēta un organizēta visos līmeņos, un tā mērķis ir sniegt ieguldījumu labākā savstarpējā izpratnē par izglītības sistēmām Eiropā. Tas nodrošina Eiropas līmeņa salīdzinošu analīzi un īpašu informāciju par konkrētām valstīm izglītības un jaunatnes jomā personām, kuras atbild par izglītības sistēmām un politiku Eiropā, atbalstot tās lēmumu pieņemšanā.

Eurydice tīkls ir avots, kas nodrošina plašu informāciju, tostarp sīkus aprakstus un pārskatus par valstu izglītības sistēmām (Valstu izglītības sistēmas un politika), salīdzinošus tematiskus ziņojumus par īpašiem Kopienas nozīmes tematiem (Tematiskie ziņojumi), rādītājus un statistiskas datus (Pamatrādītāju sērijas), kā arī vairākus faktus un skaitļus saistībā ar izglītību, piemēram, par valstu izglītības struktūrām, skolu kalendāriem, skolotāju algu un vajadzīgo mācību ilgumu salīdzinājumu pa valstīm un izglītības līmeņiem (Fakti un skaitļi).

To veido galvenā koordinētāja struktūrvienība izpildaģentūrā un visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, kā arī Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā un Melnkalnē izveidotās valstu struktūrvienības. 

Plašāka informācija pieejama izpildaģentūras tīmekļa vietnē https://eacea.ec.europa.eu/homepage un Eurydice tīkla tīmekļa vietnē https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/

Jaunatnes Vikivietnes Valstu Korespondentu Tīkls

Kā noteikts ES jaunatnes stratēģijā un saskaņā ar mērķi uzlabot zināšanas par jaunatnes jautājumiem Eiropā, finansiāls atbalsts tiek nodrošināts valstu struktūrām, kuras dod ieguldījumu jaunatnes vikivietnē — interaktīvā rīkā, kas sniedz saskaņotu, atjauninātu un pārskatāmu informāciju par jauniešu situāciju Eiropā un par valstu jaunatnes politikas virzieniem.

Finansiāls atbalsts tiek piešķirts valstu iestāžu ieceltām struktūrām, kas atrodas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, un atbalsts ir paredzēts šo struktūru īstenotajiem pasākumiem, kuru ietvaros sagatavo informāciju par konkrēto valsti, salīdzināmus valsts aprakstus un rādītājus, kas palīdz gūt labāku savstarpējo izpratni par jaunatnes sistēmām un politikas virzieniem Eiropā.

Papildu informācija ir pieejama tiešsaistes platformā: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki

Augstākās Izglītības Reformas Ekspertu (HERE) Tīkls

Attiecīgajās programmas neasociētajās trešās valstīs valsts, ko apkalpo valstu “Erasmus+” biroji, augstākās izglītības reformas ekspertu grupas nodrošina speciālo zināšanu kopumu vietējām iestādēm un ieinteresētajām personām reformas sekmēšanai un progresa veicināšanai augstākajā izglītībā. Tās piedalās savas valsts augstākās izglītības politikas izstrādē. HERE darbību pamatā ir savstarpēja saziņa. Katrā nacionālajā grupā ir pieci līdz piecpadsmit locekļi. HERE locekļi ir eksperti augstākās izglītības jomā (rektori, rektoru vietnieki, dekāni, vecākie akadēmiķi, starptautisko attiecību speciālisti, studenti utt.).

HERE misija ir atbalstīt:

 • politikas izstrādi savā valstī, atbalstot modernizāciju, reformu procesus un stratēģijas augstākajā izglītībā ciešā saziņā ar attiecīgajām vietējām iestādēm,
 • politisko dialogu ar ES augstākās izglītības jomā,
 • apmācības un konsultēšanas darbības, kas vērstas uz vietējām ieinteresētajām personām, jo īpaši augstākās izglītības iestādēm un to personālu,
 • “Erasmus+” projektus (jo īpaši tos, kurus īsteno spēju veidošanas pasākuma ietvaros), izplatot to rezultātus un iznākumus un it sevišķi labo praksi un novatoriskas iniciatīvas un izmantojot tās apmācības mērķiem.

Valstu grupas ES PIA rīku ieviešanas atbalstam

Valstu PIA ekspertu grupu mērķis ir nodrošināt zinātības kopumu, lai veicinātu ES PIA rīku un principu izmantošanu ES finansētos projektos, kurus atbalsta programma “Erasmus+”. Attiecīgie ES PIA rīki ir izklāstīti atbilstīgajos ES PIA politikas dokumentos, piemēram, Eiropas satvarā kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai un Padomes Ieteikumā par PIA (piemēram, EQAVET ietvarstruktūra, ES pamatprofili, absolventu gaitu apzināšana un citi). Ekspertiem būtu jo īpaši jāsniedz atbalsts tādu ES finansēto projektu dotāciju saņēmējiem, kurus atbalsta programma “Erasmus+”, ar mērķi ieviest iepriekš minētos ES PIA rīkus savos projektos.

EQAVET Nacionālo References Centru Tīkls

Valstu iestādes izveido EQAVET nacionālos references centrus (NRC) nolūkā apvienot attiecīgās struktūras, tostarp sociālos partnerus un visas attiecīgās ieinteresētās personas valsts un reģionālā līmenī, lai palīdzētu īstenot Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru profesionālajai izglītībai un apmācībai, kura noteikta Padomes Ieteikumā par profesionālo izglītību un apmācību ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai.

EQAVET NRC mērķi ir:

 • veikt konkrētas iniciatīvas nolūkā īstenot un plašāk attīstīt EQAVET ietvarstruktūru,
 • informēt un mobilizēt plašu ieinteresēto personu loku, lai sniegtu ieguldījumu EQAVET sistēmas īstenošanā,
 • atbalstīt pašnovērtējumu kā papildu un efektīvu kvalitātes nodrošināšanas līdzekli,
 • sniegt atjauninātu aprakstu par valsts/reģionālajiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, pamatojoties uz EQAVET ietvarstruktūru,
 • piedalīties kvalitātes nodrošināšanas profesionālizvērtēšanā PIA sistēmas līmenī.

EKI, Europass un Euroguidance — Nacionālie Centri

Katrā valstī šos trīs nacionālo centru tīklus atbalsta saskaņā ar vienu vai vairākiem dotāciju nolīgumiem.

Eiropas Kvalifikāciju Ietvarstruktūras Nacionālie Koordinācijas Punkti (EKI NKP)

EKI NKP, kurus izraugās valsts iestādes, palīdz tām:

 • izstrādāt, ieviest un pārskatīt valstu kvalifikāciju ietvarstruktūras un sasaistīt tās ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI),
 • attiecīgā gadījumā pārskatīt un atjaunināt valstu kvalifikāciju ietvarstruktūru vai sistēmu līmeņu sasaisti ar EKI līmeņiem.

EKI NKP tuvina EKI privātpersonām un organizācijām šādā veidā:

 • atbalstot atbilstīgu EKI līmeņu iekļaušanu sertifikātos, diplomos, pielikumos un citos kvalifikācijas dokumentos un kvalifikāciju datubāzēs,
 • izstrādājot kvalifikācijas reģistrus vai datubāzes, kas ietver valstu kvalifikācijas ietvarstruktūrās iekļautās kvalifikācijas, un publicējot tās Europass platformā.

Plašāka informācija pieejama vietnē https://europa.eu/europass/lv/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Nacionālie Europass Centri

Europass ir tiešsaistes platforma, kas nodrošina privātpersonām un organizācijām interaktīvus rīkus un informāciju par mācību iespējām, kvalifikāciju ietvarstruktūrām un kvalifikācijām, norādes, prasmju nepieciešamības izpēti, pašizvērtējuma rīkus un prasmju un kompetenču dokumentāciju, kā arī savienojamību ar mācību un darba iespējām.  Tam ir nepieciešams nozīmīgs darbs valsts līmenī, kuru veic valsts iestāžu izraudzītas struktūras. Tas jo īpaši ietver:

 • valsts mēroga informācijas pieejamības nodrošināšanu ES platformā, proti, nodrošinot savstarpēju saikni starp ES platformu un valsts datu resursiem par mācību iespējām un valsts kvalifikāciju datubāzēm vai reģistriem,
 • ES platformas sniegto pakalpojumu popularizēšanu,
 • sadarbību ar attiecīgajām ieinteresētajām personām valsts līmenī.

Euroguidance tīkls

Euroguidance ir valsts iestāžu izraudzītu Eiropas valstu resursu un informācijas centru tīkls. Visiem Euroguidance centriem ir šādi kopīgi mērķi:

 • sadarboties un sniegt atbalstu Savienības līmenī ar mērķi stiprināt politiku, sistēmas un metodes karjeras atbalstam Savienībā (Eiropas mūžilga karjeras atbalsta dimensijas izveide), 
 • atbalstīt karjeras atbalsta praktiķu kompetences attīstību, 
 • nodrošināt kvalitatīvu informāciju par mūžilgu karjeras atbalstu,
 • popularizēt Eiropas mācību mobilitātes un karjeras pārvaldības iespējas (izmantojot Europass platformu).

Euroguidance tīkla galvenā mērķauditorija ir karjeras konsultanti un politikas veidotāji no izglītības un nodarbinātības nozarēm.

Plašāka informācija pieejama vietnē https://euroguidance.eu.