Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2024. gada vadlīnijas.

Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2024. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Terminu glosārijs - Augstākā izglītība

Kredītpunkts

Personas mācīšanās rezultātu kopums, kas novērtēts un ko var uzkrāt, lai iegūtu kvalifikāciju, vai pārnest uz citām mācību programmām vai kvalifikācijām.

Kredītpunktu mobilitāte

Ierobežots studiju vai stažēšanās periods ārvalstīs (mītnes valsts izglītības iestādē notiekošu studiju ietvaros) kredītpunktu iegūšanas nolūkā. Pēc mobilitātes posma studenti atgriežas savas valsts izglītības iestādē, lai pabeigtu studijas.

Grādu mobilitāte

Ārvalstīs pavadīts studiju periods, kura mērķis ir iegūt pilnu grādu vai sertifikātu galamērķa valstī(-īs).

Diploma pielikums

Oficiālā kvalifikācijas dokumenta pielikums, kas izstrādāts, lai saskaņotā formātā sniegtu detalizētāku informāciju par pabeigtajām studijām, un kas ir starptautiski atzīts; šo dokumentu pievieno augstākās izglītības diplomam, tajā ir sniegts standartizēts dokumenta turētāja apgūto studiju veida, līmeņa, konteksta, satura un statusa apraksts. To sagatavo augstākās izglītības iestādes atbilstoši Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un UNESCO saskaņotiem standartiem. Starptautiskas kopīgas studiju programmas ietvaros ir ieteicams izdot “kopīgu diploma pielikumu”, kurā aptverta visa programma un kuru apstiprinājušas visas grādu piešķīrējas universitātes.

Divaugstskolu grāds / vairākaugstskolu grāds

(Vismaz) divi atsevišķi grādu apliecinoši dokumenti, ko piešķir studentam pēc kopīgas programmas veiksmīgas pabeigšanas. Divaugstskolu grāds ir īpašs vairākaugstskolu grāda veids. Katru grādu apliecinošo dokumentu jābūt parakstījušai attiecīgās iestādes kompetentajai struktūrai, un tiem jābūt oficiāli atzītiem valstīs, kurās atrodas dažādās piešķīrējas iestādes.

ECHE (“Erasmus” Augstākās izglītības harta)

Akreditācija, ko piešķir Eiropas Komisija un kas dod iespēju augstākās izglītības iestādēm no ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm pieteikties programmas “Erasmus+” mācību mobilitātes un sadarbības darbībām un tajās piedalīties. Augstākās izglītības iestādes, kas atrodas programmas neasociētajās Rietumbalkānu trešās valstīs, var pieteikties un tām var piešķirt ECHE saistībā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Eiropas universitāšu iniciatīvas ietvaros, kur tām ir tiesības pieteikties. Hartā ir aprakstīti pamatprincipi, kas iestādei jāievēro, organizējot un īstenojot kvalitatīvu mobilitāti un sadarbību. Tajā paredzēti nosacījumi, kurus iestāde piekrīt ievērot, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un procedūras, kā arī uzticamas un pārredzamas informācijas sniegšanu.

ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma)

Uz izglītības apguvēju vērsta kredītpunktu uzkrāšanas un pārneses sistēma, kuras pamatā ir mācīšanās, mācīšanas un novērtēšanas procesu pārredzamība. Tās mērķis ir atvieglot studiju programmu un izglītības apguvēju mobilitātes plānošanu, īstenošanu un izvērtēšanu, atzīstot kvalifikācijas un mācību periodus. Sistēma, kas palīdz izstrādāt, aprakstīt un īstenot studiju programmas un piešķirt augstākās izglītības kvalifikācijas. ECTS izmantošana saistībā ar kvalifikāciju sistēmu, kas balstīta uz rezultātiem, palielina studiju programmu un kvalifikāciju pārredzamību un veicina kvalifikāciju atzīšanu.

Augstākās izglītības iestāde

Iestāde, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai praksi piedāvā iegūt atzītus grādus vai citas atzītas terciārā līmeņa kvalifikācijas, neatkarīgi no šādas iestādes nosaukuma vai cita līdzīga terciārā līmeņa iestāde, kuru valsts iestādes uzskata par tiesīgu piedalīties programmā to attiecīgajā teritorijā.

Kopīgs grāds

Vienu grādu apliecinošs dokuments, ko piešķir studentam pēc kopīgas programmas veiksmīgas pabeigšanas. Kopīgo grādu apliecinošo dokumentu jābūt parakstījušām divu vai vairāku dalībiestāžu kompetentajām struktūrām, un tam jābūt oficiāli atzītam valstīs, kurās atrodas attiecīgās dalībiestādes.

Kopīgas programmas

Augstākās izglītības (studiju vai pētniecības) programmas, ko kopīgi izstrādā, īsteno un pilnībā atzīst divas vai vairākas augstākās izglītības iestādes. Kopīgas programmas var īstenot jebkurā augstākās izglītības līmenī, t. i., bakalaura, maģistra vai doktora līmenī vai pat īsā cikla studijās. Kopīgas programmas var būt valsts programmas (t. i., kad visas iesaistītās universitātes ir no vienas un tās pašas valsts) vai transnacionālas/starptautiskas programmas (t. i., kad iesaistītās augstākās izglītības iestādes pārstāv vismaz divas dažādas valstis).

Viena cikla studiju programmas

Integrētas/garas programmas, kuras pabeidzot iegūst pirmā vai otrā cikla grādu un kuras dažās valstīs var precīzāk raksturot pēc to ilguma gados, nevis kredītpunktu skaita. Lielākajā daļā valstu programmas ārpus Boloņas pirmā cikla modeļa tiek īstenotas medicīnas, zobārstniecības, veterinārmedicīnas, aprūpes un dzemdniecības izglītības jomā, un pārsvarā tajās mācās 1–8 % no visiem studentiem. Integrētās programmās, kuras pabeidzot iegūst reglamentētas profesijas, parasti iegūst 300–360 ECTS kredītpunktus / tās ilgst piecus vai sešus gadus atkarībā no konkrētās reglamentētās profesijas.

Trešais cikls

Trešā cikla līmenis Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrā, par ko ministri, kuri atbild par augstāko izglītību, vienojušies sanāksmē Bergenā 2005. gada maijā Boloņas procesa ietvaros. EAITKI trešā cikla deskriptors atbilst EKI 8. līmeņa mācīšanās rezultātiem.

Tagged in:  Higher education