Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

“Erasmus+” Skolotāju Akadēmijas

Padomes 2019. gada Rezolūcijā par [fn]Eiropas izglītības telpas[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32019G1118%2801%29[/fn] turpmāku attīstīšanu Komisija tiek aicināta “izstrādāt jaunus veidus, kā apmācīt un atbalstīt kompetentus, motivētus un augsti kvalificētus skolotājus, apmācītājus, pedagogus un skolu vadītājus un kā veicināt viņu nepārtrauktu profesionālo izaugsmi un kvalitatīvu un uz pētniecību balstītu skolotāju izglītību”.

2020. gada maija Padomes secinājumos par Eiropas skolotājiem un pasniedzējiem [fn]nākotnei[ft/]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8269-2020-INIT/lv/pdf.[/fn] ir atkārtoti norādīts, ka skolotāji ir Eiropas izglītības telpas balsti, un ir pausts aicinājums arī turpmāk nodrošināt atbalstu skolotāju karjeras un kompetenču attīstībai, kā arī labjutību visos to karjeras posmos. Secinājumos ir uzsvērti skolotāju mobilitātes ieguvumi un nepieciešamība iestrādāt mobilitāti skolotāju sākotnējā un tālākajā izglītībā. Turklāt secinājumos Komisija tiek aicināta atbalstīt ciešāku sadarbību starp skolotāju izglītības nodrošinātājiem skolotāju profesionālās attīstības gaitā.

2020. gada Komisijas paziņojumā par Eiropas Izglītības telpas izveidi līdz [fn]2025. gadam[ft/]https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_en.[/fn] ir atzīta skolotāju un pasniedzēju svarīgā loma un ir noteikta vīzija par augsti kompetentiem un motivētiem izglītotājiem, kuri var izmantot dažādas atbalsta un profesionālās attīstības iespējas visā to daudzveidīgās karjeras gaitā. Tajā ir ierosināti vairāki pasākumi, lai risinātu problēmas, ar kurām pedagogu profesija saskaras mūsdienās, tostarp plāns uzsākt “Erasmus+” skolotāju akadēmiju darbību.

Komisijas Digitālās izglītības rīcības plānā [fn](2021–2027)[ft/]https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_lv.[/fn] ir uzsvērta vajadzība nodrošināt, lai visiem skolotājiem un pasniedzējiem būtu pārliecība un kompetence efektīvi un radoši izmantot tehnoloģijas nolūkā iesaistīt un motivēt savus izglītības apguvējus, kā arī nodrošināt, lai visi izglītības apguvēji attīstītu savas digitālās kompetences, lai mācītos, dzīvotu un strādātu arvien digitalizētākā pasaulē.

Padomes Rezolūcijā par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk (2021–2030) ir minēts “Erasmus+” skolotāju akadēmiju potenciāls atvieglot tīklošanos, zināšanu apmaiņu un mobilitāti un nodrošināt skolotājiem un pasniedzējiem mācīšanās iespējas visos skolotāja un pasniedzēja karjeras posmos.

Ir jāuzlabo šīs profesijas pievilcība: ES valstīs, kuras piedalās ESAO TALIS apsekojumā, vidēji mazāk nekā 20 % pamatskolas skolotāju uzskatīja, ka sabiedrība novērtē viņu profesiju. Skolotāju novecošana rada bažas, jo gaidāmie pensionēšanās viļņi varētu izraisīt iespējamu mācībspēku trūkumu valstī. Izglītības un apmācības pārskatā ir arī norādīts, ka vairākās Eiropas valstīs ir ievērojams skolotāju trūkums visos priekšmetos vai atsevišķos priekšmetos, piemēram, dabaszinātnēs, vai noteiktās specializācijās, piemēram, audzēkņu ar īpašām vajadzībām mācīšanā.

Lai gan pastāv plašs tālākās profesionālās attīstības piedāvājums, kā liecina ESAO TALIS apsekojums, skolotāji joprojām ziņo par profesionālās attīstības iespēju trūkumu. Neraugoties uz mobilitātes ieguvumiem, tā joprojām faktiski nav iestrādāta skolotāju izglītībā daudzu praktisku šķēršļu dēļ, kuri būtu jānovērš, izmantojot konsekventāku politiku.

“Erasmus+” skolotāju akadēmijas risinās šos jautājumus, sekmējot ciešu sadarbību starp organizācijām, kas darbojas skolotāju sākotnējās izglītības un apmācības un tālākizglītības un tālākapmācības jomā, papildinās citu darbu izglītības telpas izveidē un palīdzēs izmantot rezultātus valsts un reģionālā līmeņa politikas veidošanai un, visbeidzot, skolotāju izglītības un skolu atbalsta nodrošināšanai. To pamatā būs inovācijas un lietderīgā prakse, kas pastāv skolotāju izglītības jomā valstu līmenī, un Eiropas sadarbība, un tās nodrošinātu turpmāku attīstību minētajās jomās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta lietderīgas prakses izplatīšanai un izmantošanai visās valstīs un skolotāju izglītības nodrošinātāju darbības ietvaros, kā arī atgriezeniskās saites un ietekmes nodrošināšanai arī politikas līmenī.

Pasākuma Mērķi

šā pasākuma vispārējais mērķis ir veidot [fn]skolotāju[ft/]Šajā uzaicinājumā termins “skolotājs” ir jāsaprot paplašināti, ietverot arī pasniedzējus un pirmsskolas izglītības un aprūpes personālu.[/fn] izglītības un apmācību sniedzēju partnerības Eiropas mērogā, lai izveidotu skolotāju akadēmijas, kuras attīstīs Eiropas un starptautisko skatījumu skolotāju izglītības jomā.

Šīs akadēmijas ietvers daudzvalodību, izpratni par valodu un kultūru daudzveidību, attīstīs skolotāju izglītību saskaņā ar ES prioritātēm izglītības politikas jomā, kā arī sniegs ieguldījumu Eiropas izglītības telpas mērķu sasniegšanā.

“Erasmus+” skolotāju akadēmijas atbildīs šādiem mērķiem:

 • veicināt skolotāju izglītības politikas un prakses uzlabošanu Eiropā, izveidojot skolotāju izglītības tīklus un prakses kopienas, kuras apvieno skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājus (iepriekšēja izglītība topošiem skolotājiem) un tālākas profesionālās attīstības nodrošinātājus (izglītība darbavietā), citus attiecīgos dalībniekus, piemēram, skolotāju apvienības, ministrijas, un ieinteresētās personas, lai izstrādātu un pārbaudītu stratēģijas un programmas attiecībā uz mācībām profesionālajā jomā, kuras ir iedarbīgas, piekļūstamas un izmantojamas citos kontekstos,
 • izstrādāt un kopīgi pārbaudīt dažādus mobilitātes modeļus (virtuālā, fiziskā un jaukta mobilitāte) skolotāju sākotnējā izglītībā un tālākajā skolotāju profesionālajā attīstībā, lai uzlabotu mobilitātes kvalitāti un apjomu, kā arī padarītu mobilitāti par neatņemamu skolotāju izglītības nodrošināšanas sastāvdaļu Eiropā,
 • attīstīt ilgtspējīgu sadarbību starp skolotāju izglītības nodrošinātājiem, lai uzlabotu Eiropā sniegtās skolotāju izglītības kvalitāti un lai papildinātu skolotāju izglītības rīcībpolitikas Eiropas un valsts līmenī,
 • uzlabot Eiropas dimensiju un skolotāju izglītības internacionalizāciju, īstenojot inovatīvu un praktisku sadarbību ar skolotāju izglītotājiem un skolotājiem citās Eiropas valstīs un apmainoties ar pieredzi turpmākai attīstībai skolotāju izglītības jomā Eiropā.

Šī sadarbība attieksies uz vienu vai vairākām programmas “Erasmus+” horizontālajām prioritātēm, kas ir skolotāju akadēmijas pasākumu tēma(-as).

Skolotāju akadēmijām jānosaka viena vai vairākas prioritātes, kas ir īpaši svarīgas to partnerībai, un jāstrādā pie tām, lai veicinātu augstas kvalitātes izglītību/profesionālo pilnveidi un apmierinātu (topošo) skolotāju aktuālās vajadzības, jo īpaši piedāvājot skolotājiem kursus, moduļus un citas mācību iespējas saistībā ar:

1. Iekļaušanu un daudzveidību, jo īpaši:

palīdzēt skolotājiem apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, lai iekļautu izglītībā bērnus/studentus ar ierobežotām iespējām, tostarp bērnus/studentus ar invaliditāti vai īpašām vajadzībām, ar migrantu izcelsmi, kā arī bērnus/studentus, kas dzīvo lauku un attālos reģionos, piemēram, attālākajos reģionos, bērnus/studentus, kas saskaras ar dzimumu nevienlīdzību, sociālekonomiskām grūtībām vai citiem iespējamiem diskriminācijas iemesliem dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. Tas nozīmē arī izpratni par nepietiekamiem sasniegumiem, atsvešinātību, kā arī labklājības, garīgās veselības un iebiedēšanas jautājumu risināšanu. Piemēram: kompetenču pilnveidošana, lai mācītu daudzvalodu un daudzkultūru vidē, par dzimumu līdztiesības jautājumiem, iekļaujošu izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām, par atbalstošas mācību vides radīšanu un stratēģijām, kas vērstas uz skolēnu un skolotāju labklājību skolā, par to, kā izmantot dažādas mācību pieejas un jaukto mācīšanos, kā arī formatīvā novērtējuma metodes un rīkus,  

sagatavot skolotājus, lai tie varētu novērst šķēršļus, ar kuriem šīs grupas saskaras saistībā ar izglītības pieejamību, kā arī veicināt pozitīvas mācību vides un iekļaujošas gaisotnes radīšanu, kas sekmē taisnīgumu un vienlīdzību un atbilst plašākas sabiedrības vajadzībām, uz uzticību balstītu attiecību veidošana ar izglītības apguvējiem, vecākiem, ģimenēm un aprūpētājiem, sadarbības prakses izmantošana un darbs daudzdisciplīnu komandās skolās.

Papildu informācija:

2. Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām, jo īpaši:

īstenot un turpināt pilnveidot visaptverošas un kopīgas pieejas mācīšanai un mācībām par zaļo pārkārtošanos un ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā, ka visi skolotāji, neatkarīgi no tā, kādu priekšmetu viņi pasniedz un kādā izglītības sektorā strādā, ir izglītotāji par ilgtspēju, kuriem ir jāatbalsta savi skolēni, lai sagatavotos pārejai uz zaļo ekonomiku,

piedāvāt (topošajiem) skolotājiem profesionālo apmācību/izglītību par klimata pārmaiņām un to, kā par tām vislabāk mācīt, attīstīt (topošo) skolotāju/izglītotāju un izglītības vadītāju zināšanas par ilgtspēju, attīstīt dalīborganizāciju pieejas attiecībā uz vides ilgtspēju un apmainīties ar informāciju par šīm pieejām.

Apmainīties ar informāciju par to, kā veicināt izpratni par zaļo pārkārtošanos, vides un klimata pārmaiņu problēmām, attīstīt kompetences, zaļo nozaru prasmju stratēģijas un metodikas, kā arī uz nākotni orientētas mācību programmas, kas labāk atbilst skolotāju vajadzībām.

Atbalstīt skolotājus tādu pedagoģisko metožu ieviešanā, tostarp inovatīvas prakses testēšanā, kas veicina mācīšanu un mācīšanos par zaļo pārkārtošanos un ilgtspējīgu attīstību starpdisciplināros veidos, ieskaitot sociāli emocionālos mācīšanās aspektus, lai visi skolēni varētu kļūt par pārmaiņu veicinātājiem un iemācītos domāt un rīkoties gan individuāli, gan kolektīvi, vietējā un globālā mērogā, lai veidotu ilgtspējīgāku pasauli. 

Papildu informācija: Padomes ieteikums par mācībām vides ilgtspējas [fn]atbalstam[ft/]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2022-INIT/lv/pdf.[/fn].

3. Digitālās pārveides īstenošana, veidojot digitālo gatavību, noturību un spējas, jo īpaši:

atbalstīt vajadzību iesaistīt (topošos) skolotājus ceļā uz digitālo pārveidi, lai izmantotu digitālo tehnoloģiju potenciālu mācīšanā un mācībās un attīstītu digitālās prasmes visiem, palielinot arī iestāžu spēju un gatavību pārvaldīt efektīvu pāreju uz digitālo izglītību.

Atbalstīt Digitālās izglītības rīcības plāna pirmo stratēģisko prioritāti — augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas attīstību —, visu veidu izglītības un apmācības iestādēs stiprinot spējas un kritisku izpratni par to, kā izmantot digitālo tehnoloģiju piedāvātās iespējas mācīšanai un apguvei visos līmeņos un visos sektoros un izstrādāt un īstenot izglītības iestāžu digitālās pārveides plānus.

Atbalstīt digitālo tehnoloģiju jēgpilnu izmantošanu mācīšanā, mācībās, vērtēšanā un iesaistīšanā. Tas ietver digitālās pedagoģijas un zinātības attīstīšanu skolotājiem paredzētu digitālo rīku lietojuma, tostarp piekļūstamu un atbalstošu tehnoloģiju un digitālās izglītības satura izveides un inovatīvas izmantošanas, ziņā.  Īpaša uzmanība tiks pievērsta dzimumu līdztiesības veicināšanai un atšķirību novēršanai attiecībā uz nepietiekami pārstāvētu grupu piekļuvi un to īstenotu lietojumu.

Tiek rosināts izmantot Eiropas sistēmas izglītotāju, iedzīvotāju un organizāciju digitālo kompetenču jomā.

Papildu informācija: Digitālās izglītības rīcības plāns [fn](2021–2027)[ft/]https://education.ec.europa.eu/lv/focus-topics/digital-education/action-plan.[/fn].

4. Kopējas vērtības, pilsoniskā iesaistīšanās un līdzdalība, jo īpaši:

Apmācīt un atbalstīt (topošos) skolotājus.

Atbalstīt aktīvu pilsoniskumu un ētiku mūžizglītībā, veicināt sociālo un starpkultūru kompetenču attīstību, kritisko domāšanu un medijpratību.

piedāvāt iespējas bērnu/skolēnu līdzdalībai demokrātiskajā dzīvē, kā arī sociālai un pilsoniskai iesaistei formālās un neformālās mācīšanās darbību veidā.

Veicināt informētību un izpratni par Eiropas Savienības kontekstu, jo īpaši par ES kopējām vērtībām, vienotības un daudzveidības principiem, kā arī tās kultūras identitāti, kultūrizpratni un sociālo un kultūrvēsturisko mantojumu.

Papildu informācija: Padomes ieteikums par kopīgu vērtību, iekļaujošas izglītības un mācīšanas Eiropas dimensijas [fn]veicināšanu[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=LV.[/fn].

Atbilstības kritēriji

Lai varētu saņemt “Erasmus+” dotāciju, “Erasmus+” skolotāju akadēmiju projekta priekšlikumiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem.

Atbilstigas daliborganizacijas (kas var iesniegt pieteikumu?)

Lai pieteikumu iesniedzēji (dotācijas saņēmēji un attiecīgā gadījumā ar tiem saistītās struktūras) būtu atbilstīgi, tiem ir:

 • jābūt juridiskām personām (publiskas vai privātas struktūras),
 • jābūt izveidotiem kādā no atbilstīgajām valstīm, t. i., ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

Organizācijas, kas ir izveidotas programmas neasociētajās trešās valstīs, nevar piedalīties darbībā.

Koordinējošajai organizācijai jābūt skolotāju izglītības iestādei. Tā iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā. Tas nedrīkst būt saistīta struktūra.

Pieteikumu iesniedzēji (dotācijas saņēmēji un attiecīgā gadījumā saistītās struktūras) var būt, piemēram (saraksts nav izsmeļošs):

 • skolotāju izglītības iestādes (koledžas, institūti, universitātes, kas nodrošina skolotāju sākotnējo izglītību un/vai tālāku profesionālo attīstību) skolotājiem un pirmsskolas izglītības un aprūpes personālam ISCED 0.–3. līmenī, tostarp PIA skolotājiem,
 • ministrijas vai līdzīgas publiskas struktūras, kas atbildīgas par skolu izglītības politiku,
 • publiskas (vietējas, reģionālas vai valsts) un privātas struktūras, kas atbildīgas par politikas un skolotāju izglītības piedāvājuma izstrādi, kā arī skolotāju kvalifikāciju standartu noteikšanu,
 • skolotāju apvienības vai citi valsts mērogā atzīti skolotāju izglītības un tālākas profesionālās attīstības nodrošinātāji,
 • iestādes, kas atbildīgas par skolotāju izglītību un apmācību un to tālākas profesionālās attīstības un kvalifikāciju uzraudzību,
 • skolas, kas strādā ar skolotāju izglītības nodrošinātājiem, lai sniegtu praktiskās apmācības iespēju skolotāju izglītības ietvaros,
 • citas skolas (no sākumskolas līdz sākotnējās PIA līmenim) vai citas organizācijas (piemēram, NVO, skolotāju apvienības), kas ir saistītas ar projektu.

Citas struktūras var piedalīties citās konsorcija lomās, piemēram, kā asociētie partneri. 

Konsorcija sastavs (daliborganizaciju skaits un profils)

6 pieteikumu iesniedzēji (dotāciju saņēmēji; nevis saistītās struktūras) no vismaz četrām ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm (tostarp vismaz trim ES dalībvalstīm), kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 • vismaz 4 valsts mērogā atzītiem skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājiem no 3 dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm un 
 • vismaz 1 valsts mērogā atzītam skolotāju tālākas profesionālās attīstības nodrošinātājam (apmācība darbavietā), un
 • vismaz viena prakses/profesionāli tehniskā skola. 

Konsorcijā var ietilpt arī saistītās struktūras vai asociētie partneri, citas organizācijas, kurām ir attiecīgā zinātība skolotāju izglītības jomā, un/vai struktūras, kuras nosaka standartus, kvalifikācijas vai kvalitātes nodrošināšanu skolotāju izglītībai.

Ģeografiska atrasanas vieta (darbibu norises vieta)

Darbībām jānoris ES dalībvalstīs vai programmas asociētajās trešās valstīs.

Darbības, kas notiek programmas neasociētajās trešās valstīs, nav atbilstīgas.

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 36 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA), izmantojot Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālu (FTOP).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūdzu FTOP skatīt attiecīgos BUJ.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 6. jūnija plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Ka pieteikties?

Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Projekta izveide

Katra skolotāju akadēmija īstenos saskaņotu un vispusīgu darbību kopumu, piemēram:

 • sadarbosies un izveidos tīklus un prakses kopienas ar skolotāju izglītības nodrošinātājiem, skolotāju apvienībām, publiskām organizācijām, kuras piedalās skolotāju izglītībā, un citiem attiecīgajiem dalībniekiem, lai izstrādātu inovatīvas stratēģijas un programmas attiecībā uz sākotnējo un tālāko profesionālo attīstību skolotājiem un skolām,
 • izstrādās un īstenos kopīgus, inovatīvus un produktīvus skolotāju izglītības mācību moduļus un skolotāju kompetences attiecībā uz vispārēji nozīmīgiem problemātiskiem un/vai jauniem pedagoģiskiem jautājumiem. Tie atbilst pedagoģijas studentu (sākotnējās izglītības ietvaros) un strādājošo skolotāju (tālākās profesionālās attīstības ietvaros) atšķirīgajām vajadzībām,
 • izstrādās kopīgu mācību piedāvājumu ar spēcīgu Eiropas dimensiju, kas ietver visu veidu mobilitātes darbības, piemēram, vasaras skolu izveidi, izpētes vizītes studentiem un skolotājiem, kā arī citus sadarbības veidus starp universitāšu pilsētiņām gan fiziski, gan virtuāli,
 • noteiks efektīvus veidus, kā likvidēt mobilitātes šķēršļus, un noteiks apstākļus, tostarp praktiskus aspektus un mācību atzīšanu, lai palielinātu mobilitātes gadījumu skaitu un kvalitāti un tās iekļaušanu kā skolotāju sākotnējās un tālākās apmācības piedāvājuma neatņemamu sastāvdaļu,
 • iesaistīs skolas un jo īpaši profesionāli tehniskās skolas, lai eksperimentētu un dalītos ar jauniem mācīšanas paņēmieniem (tostarp attiecībā uz tālmācības un jaukta tipa mācīšanas un mācīšanās pieejām),
 • saskaņā ar šā uzaicinājuma mērķiem veiks pētījumus, izpēti un/vai apsekojumus vai apkopojumus par lietderīgu praksi, lai sagatavotu kopsavilkumus, apspriežu dokumentus, ieteikumus u. c. ar mērķi veicināt apspriešanu un sniegt informāciju politikas veidotājiem izglītības jomā,
 • popularizēs un dos priekšroku esošajiem “Erasmus+” rīkiem, piemēram, eTwinning, kas ir daļa no Eiropas skolu izglītības platformas, virtuālajai mobilitātei, sadarbībai, saziņai testēšanas un rezultātu apmaiņas jomā.

Piešķiršanas kritēriji

Tiek piemēroti turpmāk aprakstītie kritēriji.

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts — 35 punkti)

 • Saikne ar uzaicinājuma mērķiem: cik lielā mērā ar priekšlikumu tiek izveidota Skolotāju akadēmija, lai uzlabotu skolotāju sākotnējo un tālākizglītību ar inovatīvu mācību piedāvājumu skolotājiem saistībā ar vismaz vienu no “Erasmus+” prioritātēm:
  • iekļaušana un daudzveidība,
  • vide un cīņa pret klimata pārmaiņām,
  • Digitālās pārveides īstenošana, veidojot digitālo gatavību, noturību un spējas,
  • kopējas vērtības, pilsoniskā iesaistīšanās un līdzdalība.
 • ES vērtības: priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu,
 • Konsekvence: cik lielā mērā priekšlikums ir balstīts uz atbilstošu vajadzību analīzi, skaidri definētiem un reālistiskiem mērķiem un risina jautājumus, kas attiecas uz dalīborganizācijām un darbību.
 • Inovatīva pieeja: priekšlikumā ir ņemtas vērā mūsdienīgas metodes un paņēmieni, un tajā iecerēts sasniegt inovatīvus rezultātus un risinājumus attiecīgajā jomā kopumā vai ģeogrāfiskajā kontekstā, kurā projekts tiek īstenots (piemēram, saturs, radītie rezultāti, izmantotās darba metodes un organizācijas un personas, kuras ir iesaistītas pasākumos vai uz kurām tie ir vērsti).
 • Eiropas pievienotā vērtība: priekšlikums nepārprotami rada pievienoto vērtību individuālā (izglītības apguvēju un/vai personāla), institucionālā un sistēmas līmenī, un šo pievienoto vērtību veido rezultāti, kurus partneriem būtu grūti sasniegt bez Eiropas mēroga sadarbības. priekšlikumā ir izmantoti un ar to tiek veicināti esošie ES līmeņa rīki, piemēram, eTwinning un Eiropas skolu izglītības platforma, lai nodrošinātu sadarbību, komunikāciju un rezultātu pārbaudi un izplatīšanu.
 • Internacionalizācija: priekšlikums skaidri apliecina ieguldījumu skolotāju izglītības starptautiskajā dimensijā, ieskaitot kopīgu mobilitātes modeļu (virtuālā, fiziskā un jaukta mobilitāte) un cita mācību piedāvājuma izstrādi skolotāju sākotnējās izglītības un skolotāju tālākās profesionālās attīstības jomā.
 • Dzimumsensitivitāte: priekšlikumā ir ņemta vērā dzimumu līdztiesība, un tas palīdz rast risinājumus, lai efektīvi veicinātu dzimumsensitīvu mācīšanu skolās.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Saskaņotība: projekta vispārējā struktūra nodrošina konsekvenci starp projekta mērķiem, darbībām un ierosināto budžetu. Priekšlikumā ir atspoguļots saskaņots un vispusīgs atbilstošu darbību un pakalpojumu kopums, kas atbilst apzinātajām vajadzībām un palīdz gūt iecerētos rezultātus.
 • Metodika: ierosinātās metodikas kvalitāte un īstenojamība un tās atbilstība iecerēto rezultātu sasniegšanai.
 • Struktūra: darba programmas, tostarp attiecīgo sagatavošanās, īstenošanas, pārraudzības, izmantošanas, izvērtēšanas un izplatīšanas posmu, saprotamība, pabeigtība un kvalitāte.
 • Pārvaldība: paredzēta stingra pārvaldības kārtība; termiņi, organizācija, uzdevumi un pienākumi ir skaidri noteikti un reālistiski; Priekšlikums paredz piešķirt attiecīgus resursus katrai darbībai.
 • Budžets: budžetā ir paredzēti atbilstoši resursi, kas vajadzīgi panākumu gūšanai, un tie nav novērtēti ne pārāk augstu, ne pārāk zemu.
 • Riska pārvaldība: projekta problēmas/riski ir skaidri noteikti, un ir pienācīgi ņemti vērā riska mazināšanas pasākumi.
 • Kvalitātes nodrošināšana: ir pienācīgi ieviesti kontroles pasākumi (nepārtraukta kvalitātes izvērtēšana, profesionālizvērtēšana, salīdzinoša izvērtēšana utt.).
 • Pārraudzības instrumenti: rādītāji ir noteikti, lai nodrošinātu, ka projekts tiek īstenots augstā kvalitātē un izmaksefektīvi.

Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Konfigurācija: projektā ir iesaistīts tādu savstarpēji papildinošu dalīborganizāciju kopums, kurām ir vajadzīgā specializācija, kompetences, pieredze un zinātība, lai sekmīgi īstenotu visus projekta aspektus.
 • Sadarbība ar ieinteresētajām personām: partnerība izveido spēcīgus un pastāvīgus tīklus un prakses kopienas vietējā, valsts un transnacionālā līmenī ar skolotāju iepriekšējas izglītības un izglītības darba vietā nodrošinātājiem, publiskām iestādēm, kuras piedalās skolotāju izglītībā, un citiem attiecīgajiem dalībniekiem un sniedz iespēju rezultatīvi veikt zinātības un zināšanu apmaiņu starp šīm ieinteresētajām personām.
 • Ģeogrāfiskais līdzsvars: partnerība ietver atbilstīgus partnerus no dažādiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kas aktīvi piedalās projektā; pieteikuma iesniedzējs ir pamatojis partnerības ģeogrāfisko sastāvu un pierādījis tās atbilstību skolotāju akadēmiju mērķu sasniegšanai; partnerībā ietilpst plašs un atbilstošs attiecīgo dalībnieku klāsts vietējā un reģionālā līmenī.
 • Virtuālā sadarbība un mobilitāte: sadarbība ir saistīta ar esošiem “Erasmus+” rīkiem, piemēram, eTwinning un Eiropas skolu izglītības platformu.
 • Apņēmība: pienākumu un uzdevumu sadalījums ir skaidrs, atbilstošs un apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību atbilstīgi to īpašajai zinātībai un spējām.
 • Uzdevumi: koordinators apliecina spēju kvalitatīvi pārvaldīt un koordinēt transnacionālus tīklus un uzņemties vadību sarežģītā vidē. individuāli uzdevumi tiek piešķirti, balstoties uz specifisku katra partnera zinātību.
 • Sadarbība: ir ierosināts efektīvs mehānisms, kā nodrošināt labu koordināciju, lēmumu pieņemšanu un saziņu starp dalīborganizācijām, dalībniekiem un jebkuru citu ieinteresēto personu.

Ietekme (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Izmantošana: priekšlikumā ir parādīts, kā projekta iznākumus izmantos partneri un citas ieinteresētās personas. Tajā ir paredzēti paņēmieni izmantošanas novērtēšanai projekta darbības laikā un pēc tam.
 • Izplatīšana: priekšlikums paredz skaidru plānu projekta darbības laikā un pēc projekta beigām rezultātu izplatīšanai un ietver attiecīgas mērķvērtības, darbības, piemērotu laiku, rīkus un kanālus, lai nodrošinātu rezultātu un ieguvumu efektīvu izplatīšanu ieinteresētajām personām, politikas veidotājiem, skolotāju izglītības nodrošinātājiem, publiskām iestādēm utt. projekta darbības laikā un pēc tam. Priekšlikumā arī norāda, kurš partneris būs atbildīgs par rezultātu izplatīšanu, un norāda attiecīgo pieredzi, kas viņam ir izplatīšanas darbībās. Priekšlikumā ir noteikts izplatīšanas veids, priekšroku dodot “Erasmus+” rīkiem, piemēram, eTwinning un Eiropas skolu izglītības platformai,
 • Ietekme: priekšlikumā ir izklāstīta projekta iespējamā ietekme:
  • uz dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī.

Priekšlikums ietver līdzekļus, kā arī mērķvērtības un rādītājus progresa pārraudzībai un iecerētās (īstermiņa un ilgtermiņa) ietekmes novērtēšanai.

 • Ilgtspēja: priekšlikumā ir izskaidrots, kā tiks veikta “Erasmus+” skolotāju akadēmiju ieviešana un turpmāka attīstība. Priekšlikums ietver ilgtermiņa rīcības plāna izstrādi pakāpeniskai projekta rezultātu ieviešanai pēc projekta beigām. Šis plāns balstīsies uz ilgstošām partnerībām starp skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājiem (iepriekšēja izglītība topošiem skolotājiem) un tālākās profesionālās attīstības nodrošinātājiem (izglītība darbavietā). Tajā būtu jānosaka atbilstošas pārvaldības struktūras, kā arī jāiekļauj mērogojamības un finansiālās ilgtspējas plāni, tostarp jānosaka finanšu resursi (Eiropas, valsts un privātie), lai nodrošinātu sasniegto rezultātu un ieguvumu ilgtermiņa ilgtspēju.

Lai pretendētu uz finansējumu, pieteikumam jāiegūst vismaz 70 punktu (no pavisam 100 punktiem), ņemot vērā arī minimālo punktu skaitu, kas jāiegūst katrā no 4 piešķiršanas kritērijiem: vismaz 18 punkti kritērijā “Projekta atbilstība”, vismaz 13 punkti kritērijā “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte” un 11 punkti kritērijos “Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte” un “Ietekme”.

Līdzvērtīgiem priekšlikumiem prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā rezultātu piešķiršanas kritērijā “Atbilstība”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Ietekme”.

Ja šādi nav iespējams noteikt prioritāti, var veikt turpmāku prioritāšu noteikšanu, ņemot vērā kopējo projektu portfeli un pozitīvas sinerģijas radīšanu starp projektiem vai citus ar uzaicinājuma mērķiem saistītus faktorus. Šie faktori tiks dokumentēti ekspertu grupas ziņojumā. 

Gaidāmā ietekme

Paredzēts, ka “Erasmus+” skolotāju akadēmiju attīstība uzlabos pedagogu profesijas pievilcību un nodrošinās kvalitatīvu sākotnējo izglītību un tālāko profesionālo attīstību skolotājiem, izglītotājiem un skolu vadītājiem.

Tiek sagaidīts, ka “Erasmus+” skolotāju akadēmijas uzlabos Eiropas dimensiju un skolotāju izglītības internacionalizāciju, izveidojot skolotāju izglītības un apmācību nodrošinātāju partnerības Eiropas mērogā. Ciešā sadarbība starp attiecīgajiem dalībniekiem pāri Eiropas robežām paredz inovatīvu Eiropas mēroga sadarbību un ievērojamu skolotāju izglītības politikas un prakses attīstību, balstoties uz esošajām inovācijām un efektīvo praksi valstu skolotāju izglītības sistēmu ietvaros un uz iesaistītajiem skolotājiem rīkoto mācību kopīgu piedāvājumu. Paredzams, ka šī pieeja pavērs ceļu tam, lai mobilitāte kļūtu par skolotāju izglītības neatņemamu sastāvdaļu Eiropā, novēršot faktiskos mobilitātes šķēršļus un nosakot apstākļus sekmīgām mobilitātes stratēģijām un programmām.

Darbojoties valstu un Eiropas līmenī, “Erasmus+” skolotāju akadēmijas veidos stipras un ilgstošas partnerības starp skolotāju sākotnējās izglītības un tālākās profesionālās attīstības nodrošinātājiem. Tās nodrošinās ciešāku sadarbību starp skolotāju izglītības nodrošinātājiem, radot iespēju strukturālām partnerībām un kopīgām programmām starp iestādēm. Tādējādi “Erasmus+” skolotāju akadēmijas nodrošinās kvalitatīvu un produktīvu sākotnējo un tālāko profesionālo attīstību un sasniegs rezultātus, kurus būtu grūti panākt, neīstenojot zināšanu apmaiņu un lietderīgu sadarbību.

Izmantojot dažādus izplatīšanas kanālus transnacionālā, valstu un/vai reģionālā līmenī, kā arī ieviešot ilgtermiņa rīcības plānu pakāpeniskai projekta rezultātu ieviešanai, paredzams, ka projektos piedalīsies attiecīgās ieinteresētās personas dalīborganizācijās un ārpus tām un tiks nodrošināta ilgstoša ietekme pēc projekta darbības laika.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Vienreizējās fiksētās summas ieguldījuma apmēru nosaka katrai dotācijai, pamatojoties uz pieteikumu iesniedzēju ierosināto pasākuma aplēsto budžetu. Summu fiksēs piešķīrēja iestāde, pamatojoties uz aplēsto projekta budžetu, izvērtējuma rezultātu un finansējuma likmi 80 % apmērā.

Maksimālā ES dotācija vienam projektam ir 1 500 000 EUR.

Finansiāls atbalsts trešām personām dotāciju vai balvu veidā nav atļauts.

Brīvprātīgo izmaksas ir atļautas. Norādītajām vienības izmaksām jābūt saskaņotām ar vienības izmaksām Lēmumā par vienības izmaksām attiecībā uz [fn]brīvprātīgajiem[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf.[/fn].

MVU vienības izmaksas MVU īpašniekiem ir atļautas. Norādītajām vienības izmaksām jābūt saskaņotām ar vienības izmaksām Lēmumā par vienības izmaksām attiecībā uz MVU [fn]īpašniekiem[ft/]unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf (europa.eu).[/fn].

Atbilstošajā darba pakotnē jāietver izmaksas par vismaz vienu sanāksmi (viens katra pilntiesīgā projekta partnera pārstāvis) gadā, kuru organizē Eiropas Komisija / Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra vai pēc tās iniciatīvas un kuras mērķis ir labas prakses apmaiņa un mācīšanās citam no cita “Erasmus+” skolotāju akadēmiju starpā.

Ka tiek noteikta projekta fikseta summa?

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda detalizēta budžeta tabula saskaņā ar pieteikuma veidlapu, ņemot vērā šādus aspektus:

 • dotācijas saņēmējam(-iem) atbilstoši sīki jāapraksta budžets un tas jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.);
 • priekšlikumā jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības;pieteikumu iesniedzējiem jāsniedz savā priekšlikumā fiksētās summas sadalījums, norādot katrai darba pakotnei atvēlēto daļu (un katrā darba pakotnē norādot katram dotācijas saņēmējam un saistītajai vienībai piešķirto daļu);
 • norādītās izmaksas var ietvert personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu vai tulkošanu).

Priekšlikumi tiks izvērtēti saskaņā ar standarta izvērtēšanas procedūrām, piesaistot iekšējos un/vai ārējos ekspertus. Eksperti novērtēs priekšlikumu kvalitāti, pamatojoties uz uzaicinājumā noteiktajām prasībām un pasākuma paredzamo ietekmi, kvalitāti un efektivitāti.

Pēc priekšlikuma izvērtēšanas kredītrīkotājs nosaka fiksētās summas apmēru, ņemot vērā veiktā vērtējuma konstatējumus.

Dotācijas parametri (maksimālā dotācijas summa, finansējuma likme, kopējās attiecināmās izmaksas utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā. Skatiet šo programmas vadlīniju C daļas sadaļu “Attiecināmās tiešās izmaksas”.

Projekta sasniegumi tiks izvērtēti, pamatojoties uz iegūtajiem iznākumiem. Šī finansējuma shēma ļaus likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis izmantotajiem resursiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

Tagged in:  Skolu pedagogi