Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Gníomhaíochtaí Jean Monnet i réimse an ardoideachais

Le Gníomhaíochtaí Jean Monnet san Ardoideachas tacaítear le teagasc agus taighde i réimse léann an Aontais Eorpaigh ar fud an domhain.

Baineann léann an Aontais Eorpaigh le teagasc, foghlaim agus taighde maidir leis an Aontas Eorpach agus stair, aidhmeanna, struchtúir, feidhmeanna agus/nó beartais de.

Trí dhíriú ar ghné an Aontais Eorpaigh, ba cheart go gcuirfeadh gníomhaíochtaí Jean Monnet saoránacht ghníomhach Eorpach chun cinn, mar aon le luachanna bunaidh an Aontais Eorpaigh i ndáil le dínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, an smacht reachta agus meas ar chearta an duine, cuir i gcás na cearta atá ag daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad (Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach).

I gcás bheartais an Aontais Eorpaigh, ní mór do ghníomhaíochtaí Jean Monnet rannchuidiú le scaipeadh eolais faoi conas gur féidir leis na beartais sin dul chun tairbhe do shaolta laethúla saoránach san Aontas agus/nó ar an gcoigríoch, agus/nó faoi conas gur féidir leo dul i bhfeidhm ar an gcóras ceaptha beartas, i réimsí comhchosúla, ar leibhéal an Bhallstáit nó ar an gcoigríoch ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó domhanda. Ba cheart nasc an‑soiléir a léiriú idir ábhar an togra agus beartas an Aontais agus/nó topaic an Aontais dá dtagraíonn sé.   

Féachann gníomhaíochtaí Jean Monnet freisin le feidhmiú mar veicteoir den taidhleoireacht phoiblí i dtreo tríú tíortha, luachanna an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn agus feabhas a chur ar a infheicthe is atá na luachanna dá seasann an tAontas Eorpach agus a bhfuil sé i gceist aige a bhaint amach.

Na cuspóirí agus na critéir a chuirfear i bhfeidhm maidir le teagasc agus taighde, tá tuairisc orthu thíos.

Teagasc agus taighde

Cuspóirí na ngníomhaíochtaí

Le gníomhaíochtaí ‘Teagasc agus Taighde’ Jean Monnet, déanfar na nithe seo a leanas:

 • barr feabhais a chur chun cinn sa teagasc agus sa taighde i réimse léann an Aontais Eorpaigh ar fud an domhain agus forbairt gairme maidir le réimse léann an Aontais Eorpaigh a éascú don chéad ghlúin eile.
 • an t‑idirphlé a chothú idir an saol acadúil agus an tsochaí, cuir i gcás lucht ceaptha beartas ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, stáit agus an Aontais, státseirbhísigh, gníomhaithe sochaí sibhialta, ionadaithe leibhéil éagsúla an oideachais agus na meán.
 • eolas agus léargais a ghiniúint chun tacú le ceapadh beartais san Aontas Eorpach agus ról an Aontais a neartú laistigh den Eoraip agus i ndomhan domhandaithe.
 • dul i bhfeidhm ar phobal níos leithne agus eolas faoin Aontas Eorpach a scaipeadh ar an tsochaí níos leithne (níos faide ná an saol acadúil agus spriocphobail speisialaithe) chun an tAontas Eorpach a thabhairt níos gaire don phobal.
 • féachaint le feidhmiú mar veicteoir na taidhleoireachta poiblí freisin i dtreo tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, luachanna an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn agus feabhas a chur ar a infheicthe is atá na luachanna dá seasann an tAontas Eorpach agus a bhfuil sé i gceist aige a bhaint amach.

Tionscadal a bhunú

Ní mór don ghníomhaíocht “Teagasc agus Taighde” Jean Monnet a bheith i gceann de na foirmeacha seo a leanas: Modúil, Ollúnachtaí, Lárionaid Barr Feabhais

 • Is éard atá i gceist le modúil cláir theagaisc nó cúrsaí gearra i réimse léann an Aontais Eorpaigh a thairgtear ag institiúid ardoideachais. 40 uair an chloig de theagasc ar a laghad atá i ngach modúl in aghaidh na bliana acadúla ar feadh 3 bliana. D’fhéadfadh modúil a bheith dírithe ar aon disciplín ar leith de léann an Aontais Eorpaigh nó d’fhéadfaidís cur chuige ildisciplíneach a ghlacadh agus dá bhrí sin d’fhéadfadh roinnt ollúna agus saineolaithe ionchur acadúil a sholáthar iontu. Is féidir go mbeidh siad i bhfoirm clár gearr speisialaithe nó samhraidh freisin.
 • Poist teagaisc atá in ollúnachtaí lena mbaineann speisialtóireacht i léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air thuas) le haghaidh ollúna ollscoile ar feadh tréimhse 3 bliana. Ollamh amháin, agus é sin amháin, a bhfuil Ollúnacht Jean Monnet aige agus is é an t‑ollamh sin a sholáthróidh 90 uair an chloig de theagasc ar a laghad in aghaidh na bliana acadúla. Is féidir freisin go mbeidh foireann ag an Ollúnacht chun tacú le gníomhaíochtaí na hOllúnachta agus chun iad a fheabhsú, lena n‑áirítear soláthar breis uaireanta teagaisc.
 • Lárionaid inniúlachta agus eolais ar ábhair an Aontais Eorpaigh atá in Ionaid Barr Feabhais Jean Monnet. Ba cheart dóibh saineolas agus inniúlachtaí saineolaithe ardleibhéil a bhailiú arb é is aidhm dóibh sineirgí a fhorbairt idir na disciplíní agus na hacmhainní éagsúla i léann Eorpach (mar a thugtar tuairisc air thuas) chomh maith le gníomhaíochtaí trasnáisiúnta comhpháirteacha a chruthú, agus cinntíonn siad oscailteacht roimh an tsochaí shibhialta freisin. Bíonn ról mór ag Ionaid Barr Feabhais Jean Monnet chun dul i bhfeidhm ar mhic léinn ó dhámha nach mbíonn an plé le saincheisteanna an Aontais Eorpaigh go hiondúil chomh maith le lucht ceaptha beartas, státseirbhísigh, an tsochaí shibhialta eagraithe agus an pobal i gcoitinne.

Iarrtar ar thairbhithe Jean Monnet (modúil agus sealbhóirí Ollúnachta chomh maith le rannpháirtithe Ionaid Barr Feabhais) gníomhaíochtaí agus imeachtaí a eagrú lena n‑áiritheofar oscailteacht don lucht ceaptha beartas, státseirbhísigh, an tsochaí shibhialta agus an pobal i gcoitinne.

Cé na critéir atá le comhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar ghníomhaíocht teagaisc agus taighde Jean Monnet?

Critéir incháilitheachta

Tá feidhm ag na critéir incháilitheachta seo a leanas i leith Mhodúil Jean Monnet:

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme):

 • ina n‑institiúid ardoideachais;
 • bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár,

Ní mór ECHE bailí a bheith ag institiúidí ardoideachais atá bunaithe i mBallstáit den Aontas agus i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár. (Cairt Ardoideachais Erasmus).                                                                                                                                                      Ní cheadaítear ach amháin iarratais ó iarratasóirí aonair.

Eisceacht: níl eagraíochtaí ón mBealarúis (Réigiún 2) ná ó Chónaidhm na Rúise (Réigiún 4) incháilithe chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht sin.

Gníomhaíochtaí incháilithe

Ní mór Modúl Jean Monnet a theagasc ar feadh 40 uair an chloig teagaisc ar a laghad in aghaidh na bliana acadúla i réimse léann an Aontais Eorpaigh (mar a thuairiscítear thuas) san institiúid ardoideachais is iarratasóir

Tuigtear le huaireanta teagaisc uaireanta teagmhála dírí i gcomhthéacs léachtaí grúpaí, seimineár, ranganna teagaisc, agus féadfar a áireamh leo aon cheann de na nithe sin i bhformáid chianfhoghlama ach ní áirítear leo teagasc agus/nó maoirseacht aonair. Tá cúrsaí samhraidh incháilithe le haghaidh Modúl.

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí)

Ní mór na gníomhaíochtaí a reáchtáil sna tíortha incháilithe (féach Cuid A den Treoir seo)

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA).

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 1 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Iarratas a dhéanamh

Chun eolas a fháil, féach Cuid C den Treoir seo.

Tá feidhm ag na critéir incháilitheachta seo a leanas i leith Ollúnachtaí Jean Monnet iarratas a dhéanamh ar:

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe más infheidhme):

 • A bheith ina n‑institiúid ardoideachais
 • atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Ní mór ECHE bailí a bheith ag institiúidí ardoideachais atá bunaithe i mBallstáit den Aontas agus i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Ní cheadaítear ach amháin iarratais ó iarratasóirí aonair.

Eisceacht: níl eagraíochtaí ón mBealarúis (Réigiún 2) ná ó Chónaidhm na Rúise (Réigiún 4) incháilithe chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht sin.

Gníomhaíochtaí incháilithe

Ní mór Ollúnacht Jean Monnet a theagasc ar feadh 90 uair an chloig teagaisc ar a laghad in aghaidh na bliana acadúla i réimse léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air i dTreoir an Chláir) san institiúid ardoideachais is iarratasóir ag an sealbhóir Ollúnachta, gur cheart a bheith ina bhall foirne buan ag an institiúid is iarratasóir.

Tuigtear le huaireanta teagaisc uaireanta teagmhála dírí i gcomhthéacs léachtaí grúpaí, seimineár, ranganna teagaisc, agus féadfar a áireamh leo aon cheann de na nithe sin i bhformáid chianfhoghlama ach ní áirítear leo teagasc agus/nó maoirseacht aonair. Níl cúrsaí samhraidh incháilithe.

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí)

Ní mór na gníomhaíochtaí a reáchtáil sna tíortha incháilithe (féach Cuid A den Treoir seo)

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais)

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA).

Uimhir aitheantais an Ghlao:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 1 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Iarratas a dhéanamh

Chun eolas a fháil, féach Cuid C den Treoir seo.

Tá feidhm ag na critéir incháilitheachta seo a leanas maidir le Ionaid Barr Feabhais Jean Monnet:

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme):

 • a bheith ina n‑institiúid ardoideachais
 • atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Ní mór ECHE bailí a bheith ag institiúidí ardoideachais atá bunaithe i mBallstáit den Aontas agus i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár 

Ní thacófar ach le haon Lárionad Barr Feabhais Jean Monnet amháin in aon institiúid ardoideachais rannpháirteach an tráth céanna.                                                                     

Ní cheadaítear ach amháin iarratais ó iarratasóirí aonair.

Eisceacht: níl eagraíochtaí ón mBealarúis (Réigiún 2) ná ó Chónaidhm na Rúise (Réigiún 4) incháilithe chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht sin.

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí)

Ní mór na gníomhaíochtaí a reáchtáil sna tíortha incháilithe (féach Cuid A den Treoir seo)

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA).

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-JMO-2024-COE

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 1 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Iarratas a dhéanamh

Chun eolas a fháil, féach Cuid C den Treoir seo.

Déanfar measúnú ar eagraíochtaí is iarratasóirí de réir na gcritéar eisiaimh agus roghnúcháin ábhartha. Chun breis eolais a fháil féach Cuid C den Treoir seo.

Critéir dhámhachtana

Tá feidhm ag na critéir dhámhachtana seo a leanas maidir le Modúil Jean Monnet:

Ábharthacht an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

A mhéid a chomhlíonann an togra cuspóirí ghníomhaíocht Jean Monnet:

 • téitear i ngleic le léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh),
 • cothaítear idirphlé idir an saol acadúil agus an tsochaí, lena n‑áirítear lucht ceaptha beartas ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, stáit agus AE, státseirbhísigh, gníomhaithe sochaí sibhialta, ionadaithe leibhéil éagsúla an oideachais agus na meán,
 • gintear eolas agus léargais lenar féidir tacú le ceapadh beartais san Aontas Eorpach agus ról an Aontais a neartú i ndomhan domhandaithe,
 • áirítear obair ghníomhach for‑rochtana agus oideachais lena scaipfear eolas faoi ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach ar an tsochaí níos leithne (lasmuigh den saol acadúil agus spriocphobail speisialaithe) agus lena dtabharfar an tAontas Eorpach níos gaire don phobal.

A mhéid atá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.

A mhéid a théann an togra i bhfeidhm ar spriocghrúpaí tosaíochta:

 • mic léinn ardoideachais i léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh),
 • mic léinn ardoideachais nach mbíonn teagmháil uathoibríoch acu le léann an Aontais Eorpaigh (i réimsí lasmuigh den dlí, den eacnamaíocht, agus de na heolaíochtaí polaitiúla),
 • maidir le tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, an cumas taidhleoireacht phoiblí an Aontais a fheabhsú.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

 • Modheolaíocht: cáilíocht, úrnuacht agus indéantacht an tionscadail féin agus inmharthanacht na modheolaíochta atá beartaithe;
 • A mhéid a bhaineann na nithe seo a leanas leis an gclár oibre:
  • Cuirtear i láthair é ar bhealach soiléir, iomlán agus comhleanúnach, agus tugtar aird chuí ar phleanáil iomchuí na gcéimeanna ullmhúcháin, cur chun feidhme, meastóireachta, oibre leantaí agus scaipthe a chur i láthair;
  • léirítear comhleanúnachas ann le cuspóirí agus gníomhaíochtaí an tionscadail; 
 • Straitéis monatóireachta agus meastóireachta

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair (scór uasta 25 phointe)

Leibhéal inniúlachta agus breisluach na foirne:

 • Ábharthacht agus comhlántacht phróifíl agus shaineolas na bpríomhbhall foirne atá rannpháirteach sna gníomhaíochtaí atá beartaithe (sna réimsí acadúla agus neamhacadúla, más iomchuí) i dtéarmaí Léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh) agus i dtéarmaí an téama shonraigh ar a dtugtar aghaidh leis an togra

Tionchar (scór uasta 25 phointe)

Tionchar measta an tionscadail de bharr éifeachtaí marthanacha

 •  ar an institiúid atá ina hóstach do Ghníomhaíocht Jean Monnet,
 •  ar na mic léinn agus na foghlaimeoirí a bhaineann tairbhe as Gníomhaíocht Jean Monnet, 
  • curaclaim fheabhsaithe nó nuálacha,
  • inniúlacht níos mó chun mic léinn shármhaithe a mhealladh,
  • comhar treisithe le comhpháirtithe ó thíortha eile,
  • leithdháileadh méadaithe acmhainní airgeadais don teagasc agus don taighde ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach laistigh den Aontas,
  • inniúlacht níos mó chun teagasc agus taighde a dhéanamh ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach.
 •  ar eagraíochtaí agus ar dhaoine aonair eile atá rannpháirteach ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus/nó Eorpach.

Scaipeadh agus cumarsáid:

 • A iomchuí atá na bearta, agus cáilíocht na mbeart, arb é is aidhm dóibh torthaí na ngníomhaíochtaí a scaipeadh laistigh agus lasmuigh den institiúid atá ina hóstach do Ghníomhaíocht Jean Monnet: 
  • an focal a scaipeadh,
  • feasacht a mhúscailt ar thionscadail agus ar thorthaí, feabhas a chur ar infheictheacht rannpháirtithe agus eagraíochtaí,
  • dul i bhfeidhm ar ghrúpaí lasmuigh de na hinstitiúidí ardoideachais,
  • inaistritheacht agus aistriú ina mbeartais nua agus ina gcleachtais fheabhsaithe.
 • A mhéid a rachaidh na huirlisí scaipthe atá beartaithe i bhfeidhm ar an spriocphobal trí bhíthin na nithe seo a leanas:
  • poiblíocht sna meáin (lena n‑áirítear na meáin shóisialta, foilseacháin, srl.),
  • imeachtaí.

Inbhuanaitheacht agus leanúnachas: leis an togra áirítear bearta agus acmhainní iomchuí lena chinntiú go mbeidh torthaí agus tairbhí an tionscadail inbhuanaithe tar éis shaolré an tionscadail.

Ní mór do thograí 70 pointe ar a laghad a bhaint amach chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin iad. Thairis sin, ní mór ar a laghad 15 phointe a bhaint amach i ngach ceann de chatagóirí na gcritéar dámhachtana thuasluaite.

Tabharfar tosaíocht do na tograí ex aequo de réir na scór a dhámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil.

Tá feidhm ag na critéir dhámhachtana seo a leanas i leith Ollúnachtaí Jean Monnet:

Ábharthacht an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

A mhéid a chomhlíonann an togra cuspóirí ghníomhaíocht Jean Monnet:

 • tugtar aghaidh ar léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh),
 • cothaítear idirphlé idir an saol acadúil agus an tsochaí, lena n‑áirítear lucht ceaptha beartas ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, stáit agus AE, státseirbhísigh, gníomhaithe sochaí sibhialta, ionadaithe leibhéil éagsúla an oideachais agus na meán,
 • gintear eolas agus léargais lenar féidir tacú le ceapadh beartais san Aontas Eorpach agus ról an Aontais a neartú i ndomhan domhandaithe,
 • áirítear obair ghníomhach for‑rochtana agus oideachais lena scaipfear eolas faoi ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach ar an tsochaí níos leithne (lasmuigh den saol acadúil agus spriocphobail speisialaithe) agus lena dtabharfar an tAontas Eorpach níos gaire don phobal.

A mhéid atá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.

A mhéid a théann an togra i bhfeidhm ar spriocghrúpaí tosaíochta:

 • mic léinn ardoideachais i léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh),
 • mic léinn ardoideachais nach mbíonn teagmháil uathoibríoch acu le léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh),
 • maidir le tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, an cumas taidhleoireacht phoiblí an Aontais a fheabhsú.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

 • Modheolaíocht: cáilíocht, úrnuacht agus indéantacht an tionscadail féin agus inmharthanacht na modheolaíochta atá beartaithe.
 • a mhéid a bhaineann na nithe seo a leanas leis an gclár oibre 
  • cuirtear i láthair é ar bhealach soiléir, iomlán agus comhleanúnach, agus tugtar aird chuí ar phleanáil iomchuí na gcéimeanna ullmhúcháin, cur chun feidhme, meastóireachta, oibre leantaí agus scaipthe a chur i láthair,
  • léirítear comhleanúnachas ann le cuspóirí agus gníomhaíochtaí an tionscadail.
 • Straitéis monatóireachta agus meastóireachta.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair (scór uasta 25 phointe)

 • Próifíl shármhaith agus saineolas shealbhóir na hOllúnachta i léann an Aontais Eorpaigh. (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh).
 • Ábharthacht agus comhlántacht phróifíl agus shaineolas Shealbhóir na hOllúnachta agus na bpríomhbhall foirne atá rannpháirteach sna gníomhaíochtaí atá beartaithe i dtéarmaí Léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh) agus i dtéarmaí na dtéamaí sonracha ar a dtugtar aghaidh leis an togra.
 • Fianaise ar an leibhéal taithí i dtaighde ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach.

Tionchar (scór uasta 25 phointe)

Tionchar measta an tionscadail de bharr éifeachtaí marthanacha

 •  ar an institiúid atá ina hóstach do Ghníomhaíocht Jean Monnet,
 •  ar na mic léinn agus na foghlaimeoirí a bhaineann tairbhe as Gníomhaíocht Jean Monnet: 
  • curaclaim fheabhsaithe nó nuálacha,
  • inniúlacht níos mó chun mic léinn shármhaithe a mhealladh,
  • comhar treisithe le comhpháirtithe ó thíortha eile,
  • leithdháileadh méadaithe acmhainní airgeadais don teagasc agus don taighde ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach laistigh den Aontas,
  • inniúlacht níos mó chun teagasc agus taighde a dhéanamh ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach.
 •  ar eagraíochtaí agus ar dhaoine aonair eile atá rannpháirteach ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus/nó Eorpach.

Scaipeadh agus cumarsáid:

 • A iomchuí atá na bearta, agus cáilíocht na mbeart, arb é is aidhm dóibh torthaí na ngníomhaíochtaí a scaipeadh laistigh agus lasmuigh den institiúid atá ina hóstach do Ghníomhaíocht Jean Monnet: 
  • an focal a scaipeadh,
  • feasacht a mhúscailt ar thionscadail agus ar thorthaí, feabhas a chur ar infheictheacht rannpháirtithe agus eagraíochtaí,
  • dul i bhfeidhm ar ghrúpaí lasmuigh de na hinstitiúidí ardoideachais,
  • inaistritheacht agus aistriú ina mbeartais nua agus ina gcleachtais fheabhsaithe.
 • A mhéid a rachaidh na huirlisí scaipthe atá beartaithe i bhfeidhm ar an spriocphobal trí bhíthin na nithe seo a leanas:
  • trí phoiblíocht sna meáin (lena n‑áirítear na meáin shóisialta, foilseacháin, srl.)
  • imeachtaí.

Inbhuanaitheacht agus leanúnachas: leis an togra áirítear bearta agus acmhainní iomchuí lena chinntiú go mbeidh torthaí agus tairbhí an tionscadail inbhuanaithe tar éis shaolré an tionscadail.

Ní mór do thograí 70 pointe ar a laghad a bhaint amach chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin iad. Thairis sin, ní mór ar a laghad 15 phointe a bhaint amach i ngach ceann de chatagóirí na gcritéar dámhachtana thuasluaite.

Tabharfar tosaíocht do na tograí ex aequo de réir na scór a dhámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil.

Tá feidhm ag na critéir dhámhachtana seo a leanas i leith Ionaid Barr Feabhais Jean Monnet:

Ábharthacht an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

A mhéid a chomhlíonann an togra cuspóirí ghníomhaíochtaí Jean Monnet:

 • téitear i ngleic le léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh),
 • cothaítear idirphlé idir an saol acadúil agus an tsochaí, lena n‑áirítear lucht ceaptha beartas ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, stáit agus AE, státseirbhísigh, gníomhaithe sochaí sibhialta, ionadaithe leibhéil éagsúla an oideachais agus na meán,
 • gintear eolas agus léargais lenar féidir tacú le ceapadh beartais san Aontas Eorpach agus ról an Aontais a neartú i ndomhan domhandaithe,
 • áirítear obair ghníomhach for‑rochtana agus oideachais lena scaipfear eolas faoi ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach ar an tsochaí níos leithne (lasmuigh den saol acadúil agus spriocphobail speisialaithe) agus lena dtabharfar an tAontas Eorpach níos gaire don phobal.

A mhéid atá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.

A mhéid a théann an togra i bhfeidhm ar níos mó spriocghrúpaí:

 • cineál thairbhithe an tsaineolais ón Lárionad atá beartaithe,
 • rannpháirtíocht Dámh/Ranna nach bhfuil i dteagmháil le cineálacha léinn a bhaineann go sonrach leis an Aontas Eorpach,
 • maidir le tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, an cumas taidhleoireacht phoiblí an Aontais a fheabhsú.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

 • Modheolaíocht: cáilíocht, úrnuacht agus indéantacht an tionscadail féin agus inmharthanacht na modheolaíochta atá beartaithe.
 • A mhéid a bhaineann na nithe seo a leanas leis an gclár oibre 
  • cuirtear i láthair é ar bhealach soiléir, iomlán agus comhleanúnach, agus tugtar aird chuí ar phleanáil iomchuí na gcéimeanna ullmhúcháin, cur chun feidhme, meastóireachta, oibre leantaí agus scaipthe a chur i láthair,
  • léirítear comhleanúnachas ann le cuspóirí agus gníomhaíochtaí an tionscadail.
 • A mhéid atá na hacmhainní atá sannta do phacáistí oibre i gcomhréir lena gcuspóirí agus lena dtáirgí insoláthartha.
 • Straitéis monatóireachta agus meastóireachta.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair (scór uasta 25 phointe)

 • Cáilíocht agus breisluach na rannpháirtithe san Ionad.
 • Ábharthacht agus comhlántacht phróifíl agus shaineolas na mball foirne atá rannpháirteach sna gníomhaíochtaí atá beartaithe sa tionscadal i dtéarmaí Léann an Aontais Eorpaigh agus i dtéarmaí na dtéamaí sonracha a dtéann an togra i ngleic leo araon.
 • Socruithe comhair laistigh den Institiúid Ardoideachais agus dáileadh ról.
 • Gealltanas na hinstitiúide chun an tIonad a fhorbairt agus a choinneáil ar bun.

Tionchar (scór uasta 25 phointe)

Tionchar measta an tionscadail de bharr éifeachtaí marthanacha

 •  ar an institiúid atá ina hóstach do Ghníomhaíocht Jean Monnet,
 •  ar na Dámha/Ranna a bhaineann tairbhe as Gníomhaíocht Jean Monnet 
  • inneachar feabhsaithe nó nuálach, forbairt dearcthaí nua taighde shonraigh,
  • inniúlacht níos mó chun mic léinn shármhaithe agus taighdeoirí sármhaithe a mhealladh,
  • comhar atreisithe agus inniúlacht nascadh le comhpháirtithe ó thíortha eile,
  • leithdháileadh méadaithe acmhainní airgeadais don teagasc agus don taighde ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach laistigh den Aontas,
  • inniúlacht níos mó chun teagasc agus taighde a dhéanamh ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach.
 •  ar eagraíochtaí agus ar dhaoine aonair eile atá rannpháirteach ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus/nó Eorpach.

Scaipeadh agus cumarsáid:

 • A iomchuí atá na bearta, agus cáilíocht na mbeart, arb é is aidhm dóibh torthaí na ngníomhaíochtaí a scaipeadh laistigh agus lasmuigh den institiúid atá ina hóstach do Ghníomhaíocht Jean Monnet: 
  • an focal a scaipeadh,
  • feasacht a mhúscailt ar thionscadail agus ar thorthaí, feabhas a chur ar infheictheacht rannpháirtithe agus eagraíochtaí,
  • dul i bhfeidhm ar ghrúpaí lasmuigh de na hinstitiúidí ardoideachais,
  • inaistritheacht agus aistriú ina mbeartais nua agus ina gcleachtais fheabhsaithe.

A mhéid a rachaidh na huirlisí scaipthe atá beartaithe i bhfeidhm ar an spriocphobal trí bhíthin na nithe seo a leanas:

 • poiblíocht sna meáin (lena n‑áirítear na meáin shóisialta, foilseacháin, srl.),
 • Imeachtaí.

Inbhuanaitheacht agus leanúnachas: leis an togra áirítear bearta agus acmhainní iomchuí lena chinntiú go mbeidh torthaí agus tairbhí an tionscadail inbhuanaithe tar éis shaolré an tionscadail.

Ní mór do thograí 70 pointe ar a laghad a bhaint amach chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin iad. Thairis sin, ní mór ar a laghad 15 phointe a bhaint amach i ngach ceann de chatagóirí na gcritéar dámhachtana thuasluaite.

Tabharfar tosaíocht do na tograí ex aequo de réir na scór a dhámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil.

Spriocanna geografacha

Rannchuidíonn ionstraimí gníomhaíochta seachtraí an Aontais leis an ngníomhaíocht sin. Roinntear an buiséad atá ar fáil idir réigiúin éagsúla agus tá méid gach clúdaigh bhuiséadaigh éagsúil. Foilseofar tuilleadh eolais maidir leis na méideanna atá ar fáil faoi gach clúdach buiséadach ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tionchar measta

Le haghaidh rannpháirtithe a bhfuil baint dhíreach acu leis na gníomhaíochtaí, beidh éifeachtaí dearfacha marthanacha ag gníomhaíochtaí ‘teagasc agus taighde’ Jean Monnet ar mhic léinn agus ar thaighdeoirí/ollúna araon, rud a bheidh le tomhas trí tháscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla.

Táscairí cainníochtúla

 • An líon institiúidí ardoideachais a fheabhsaíonn éirim an Aontais i leith na ndisciplíní a chumhdaítear leo.
 • An líon ábhar AE a tugadh isteach i dteagasc agus i dtaighde Dámh/Ranna nach ndéantar gné an Aontais a fhorbairt iontu go hiondúil – lasmuigh de na hábhair a bhfuil an bhaint atá acu leis an Aontas aitheanta go hiondúil.
 • An líon mac léin a chuaigh gníomhaíochtaí Jean Monnet i bhfeidhm orthu.
 • An líon Sealbhóirí Ollúnachta nua.
 • An líon foilseachán faoi ábhair a bhaineann leis an Aontas.
 • An líon páipéar beartais chun tacú le lucht ceaptha beartas maidir le hábhair a bhaineann leis an Aontas.
 • An líon tionscadal Jean Monnet i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár
 • A mhéid atá fóraim agus ardáin i bhfeidhm arb é is aidhm dóibh feabhas a chur ar an gcomhar agus ar an idirphlé idir an saol acadúil agus an saol neamh-acadúil.
 • Tuilleadh deiseanna do thaighdeoirí óga feabhas a chur ar a n‑inniúlachtaí gairmiúla agus borradh a chur faoina ngairm.

Táscairí cáilíochtúla

 • Eolas níos fearr ar bheartais Eorpacha.
 • A mhéid a théann Institiúidí Ardoideachais i dteagmháil leis an tsochaí agus leis an saol neamhacadúil ar bhonn níos leithne maidir le hábhair a bhaineann leis an Aontas.
 • Feasacht méadaithe ar shaincheisteanna a bhaineann leis an Aontas sa saol neamhacadúil. 
 • Scaipeadh feabhsaithe thorthaí thionscadail Jean Monnet ar fud na sochaí, agus lucht ceaptha beartas san áireamh.

Cad iad na rialacha maoiniúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail maoiniúcháin cnapshuime. Leis an scéim maoiniúcháin sin, d’fhéadfaí díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Is mar a leanas an deontas uasta ón Aontas in aghaidh an tionscadail:

 • Modúil Jean Monnet: EUR 35 000
 • Ollúnachtaí Jean Monnet: EUR 60 000
 • Ionaid Barr Feabhais Jean Monnet: EUR 100 000

Cumhdófar le ranníocaíochtaí cnapshuime, costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta mar aon le costais eile (scaipeadh eolais, foilsiú, aistriú).

Modúil agus Ollúnachtaí Jean Monnet

Ní mór d’iarratasóirí méid réamhshainithe na cnapshuime aonair a léirítear sna táblaí thíos a iarraidh san iarratas. Sna táblaí thíos léirítear an chnapshuim iomlán in aghaidh an tíre a chomhfhreagraíonn don líon iomlán uaireanta teagaisc.

a.1) Le haghaidh Mhodúil Jean Monnet le haghaidh Ballstát den Aontas agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár

Tír/uaireanta teagaisc i gcaitheamh na tréimhse 3 bliana (ar a laghad 40u/in aghaidh na bliana)

An Bhulgáir, an Rómáin, An Mhacadóin Thuaidh, Lichtinstéin, an tSeirbia

An Tuirc, an Chróit, an Laitvia

An Ungáir, an Pholainn, an Liotuáin, an tSeicia, an Eastóin, an tSlóvaic

An Phortaingéil, an Ghréig, an tSlóivéin, Málta

An Chipir, an Íoslainn, an Spáinn, an Iodáil

Éire, an Fhrainc, an Fhionlainn

An Bheilg, an Danmhairg, an Ghearmáin, Lucsamburg, an Ísiltír, an Ostair, an tSualainn, an Iorua

120-150

13 500 EUR

16 000 EUR

18 000 EUR

23,000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33,000 EUR

151-180

17 000 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181-210

19 500 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211-240

22 500 EUR

26 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241-270

25 500 EUR

30 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271-300

28 500 EUR

33 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301-330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331-360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

a.2) Modúil Jean Monnet le haghaidh tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár

Tír/uaireanta teagaisc i gcaitheamh na tréimhse 3 bliana (ar a laghad 40u/in aghaidh na bliana)

An tSile, San Críostóir-Nimheas, Meicsiceo, an Libia, Antigua agus Barbúda, Barbadós, tíortha eile

Bairéin, Oileán na Tríonóide agus Tobága

An Araib Shádach, na Séiséil, an Ghuine Mheánchiorclach, Óman, Iosrael

An Chóiré, Poblacht na Nua-Shéalainne

An tSeapáin, an Ríocht Aontaithe

An Astráil, Brúiné, Ceanada, Hong Cong, Cuáit, Catar, Singeapór, an Eilvéis, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, Stáit Aontaithe Mheiriceá

120-150

13 500 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151-180

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181-210

19 500 EUR

26 000 EUR

32,000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211-240

22 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241-270

25 500 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271-300

28 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301-330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331-360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

b.1) Ollúnachtaí Jean Monnet le haghaidh Ballstát den Aontas agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár

Tír/uaireanta teagaisc i gcaitheamh na tréimhse 3 bliana (ar a laghad 90u/in aghaidh na bliana)

An Bhulgáir, an Rómáin, An Mhacadóin Thuaidh, Lichtinstéin, an tSeirbia

An Tuirc, an Chróit, an Laitvia

An Ungáir, an Pholainn, an Liotuáin, an tSeicia, an Eastóin, an tSlóvaic

An Phortaingéil, an Ghréig, an tSlóivéin, Málta

An Chipir, an Íoslainn, an Spáinn, an Iodáil

Éire, an Fhrainc, an Fhionlainn

An Bheilg, an Danmhairg, an Ghearmáin, Lucsamburg, an Ísiltír, an Ostair, an tSualainn, an Iorua

270-300

21 500 EUR

22 500 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301-330

24 000 EUR

25 000 EUR

33 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331-360

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361-390

28 000 EUR

29 000 EUR

40 500 EUR

47 500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391-420

30 000 EUR

31 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421-450

32 500 EUR

33 500 EUR

47 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451-480

35 000 EUR

36 000 EUR

51 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481-510

37 500 EUR

38 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511-540

40 000 EUR

41 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541-570

42 500 EUR

43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571-600

45 000 EUR

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601-630

47 500 EUR

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631-660

50 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661-690

52 500 EUR

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691-720

55 000 EUR

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721-750

57 500 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

b.2) Ollúnacht Jean Monnet le haghaidh tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár

Tír/uaireanta teagaisc i gcaitheamh na tréimhse 3 bliana (ar a laghad 90u/in aghaidh na bliana)

An tSile, San Críostóir-Nimheas, Meicsiceo, an Libia, Antigua agus Barbúda, Barbadós, tíortha eile

Bairéin, Oileán na Tríonóide agus Tobága

An Araib Shádach, na Séiséil, an Ghuine Mheánchiorclach, Óman, Iosrael

Poblacht na Cóiré, an Nua‑Shéalainn

An tSeapáin, an Ríocht Aontaithe

An Astráil, Brúiné, Ceanada, Hong Cong, Cuáit, Catar, Singeapór, an Eilvéis, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, Stáit Aontaithe Mheiriceá

270-300

25 000 EUR

29 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

                    51 000 EUR

55 500 EUR

301-330

27 500 EUR

32 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

                    55 000 EUR

60 000 EUR

331-360

30 000 EUR

36 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

                    59 000 EUR

60 000 EUR

361-390

32 500 EUR

39 500 EUR

47,500 EUR

57 500 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

391-420

35 000 EUR

41 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

421-450

37 000 EUR

46 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

451-480

39 000 EUR

50 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

481-510

41,000 EUR

53,500 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

                    60,000 EUR

60,000 EUR

511-540

43 500 EUR

57 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

541-570

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

571-600

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

601-630

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

631-660

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

661-690

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

691-720

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

721-750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

c) Ionaid Barr Feabhais Jean Monnet

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail maoiniúcháin cnapshuime. Cinnfear méid na ranníocaíochta cnapshuime aonair le haghaidh gach deontais bunaithe ar bhuiséad measta na gníomhaíochta atá beartaithe ag an iarratasóir. Socróidh an t‑údarás deonúcháin cnapshuim gach deontais bunaithe ar an togra, ar an toradh meastóireachta, ar na rátaí maoiniúcháin agus ar uasmhéid an deontais atá socraithe sa ghlao.

Is é EUR 100 000 an ranníocaíocht uasta ón Aontas in aghaidh an tionscadail

Conas a chinntear cnapshuim an tionscadail?

Ní mór d’iarratasóirí tábla buiséid mionsonraithe a líonadh isteach de réir na foirme iarratais, agus na pointí seo a leanas á gcur san áireamh:

 • Ba cheart an buiséad a bheith mionsonraithe agus eagraithe i bpacáistí oibre comhleanúnacha (mar shampla roinnte i ‘bainistíocht tionscadail’, ‘oiliúint’, ‘eagrú imeachtaí’, ‘ullmhú agus cur chun feidhme na soghluaisteachta’, ‘cumarsáid agus scaipeadh’, ‘dearbhú cáilíochta’, srl.);
 • Leis an togra ní mór tuairisc a thabhairt ar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le gach pacáiste oibre;
 • Ní mór d’iarratasóirí miondealú ar na costais mheasta a sholáthar ina dtogra lena léirítear an scair in aghaidh an phacáiste oibre;
 • Sna costais is féidir costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta chomh maith le costais eile (cuir i gcás scaipeadh eolais, foilsiú, aistriú) a chumhdach.

Déanfar meastóireacht ar thograí de réir na bpróiseas meastóireachta caighdeánacha le cuidiú ó shaineolaithe inmheánacha agus/nó seachtracha. Déanfaidh na saineolaithe measúnú ar cháilíocht na dtograí de réir na gceanglas a shainítear sa ghlao agus thionchar, cháilíocht agus éifeachtúlacht mheasta na gníomhaíochta.

I ndiaidh na meastóireachta ar an togra, cinnfidh an t‑oifigeach údarúcháin méid na cnapshuime, agus torthaí an mheasúnúcháin a rinneadh á gcur san áireamh. Cuirfear ráta cómhaoinithe 80 % i bhfeidhm maidir leis na costais incháilithe mheasta iomlána a chinntear tar éis na meastóireachta.

Ceadaítear tacaíocht airgeadais do thríú páirtithe i bhfoirm deontas nó duaiseanna.

Ceadaítear costais oibrithe deonacha. Is i bhfoirm costas aonaid a bheidh siad mar a shainmhínítear sa Chinneadh ón gCoimisiún maidir le costais aonaid le haghaidh oibrithe deonacha1

Socrófar paraiméadair an deontais (uasmhéid deontais, srl.) sa Chomhaontú Deontais.

Déanfar meastóireacht ar éachtaí an tionscadail de réir na dtorthaí a chuirtear i gcrích. Leis an scéim maoiniúcháin, d’fhéadfaí díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education