Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2023. gada vadlīnijas.

Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2023. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Žana monē vārdā nosauktie pasākumi augstākās izglītības jomā

Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi augstākās izglītības jomā atbalsta mācīšanu un pētniecību Eiropas Savienības studiju jomā visā pasaulē.

Eiropas Savienības studijas ir mācīšana, mācīšanās un pētniecība par Eiropas Savienību, tās vēsturi, mērķiem, struktūrām, funkcijām un/vai tās politiku.

Žana Monē vārdā nosauktajām darbībām, pievēršoties Eiropas Savienības dimensijai, būtu jāveicina aktīvs Eiropas pilsoniskums un Eiropas Savienības pamatvērtības — cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, respektēšana (Līguma par Eiropas Savienību 2. pants).

Attiecībā uz Eiropas Savienības politiku — Žana Monē vārdā nosauktajiem pasākumiem jāpalīdz izplatīt zināšanas par to, kā šī politika var uzlabot iedzīvotāju ikdienas dzīvi ES un/vai ārpus tās un/vai kā tā var ietekmēt politikas veidošanas sistēmu līdzīgās jomās vai nu dalībvalstīs, vai ārpus ES esošās valstīs vai reģionos, vai pasaulē kopumā. Būtu ļoti skaidri jāparāda saikne starp priekšlikuma priekšmetu un to ES politiku un/vai ES tematu, uz ko priekšlikums attiecas.   

Žana Monē vārdā nosaukto pasākumu mērķis ir arī darboties kā publiskās diplomātijas virzītājspēkam attiecībā uz trešām valstīm, popularizējot ES vērtības un ļaujot labāk saskatīt, kāda ir Eiropas Savienības būtība un ko tā vēlas sasniegt.

Programmas “Mācīšana un pētniecība” mērķi un pieteikšanās kritēriji ir aprakstīti tālāk.

Mācīšana un pētniecība

Pasākumu mērķi

Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi mācīšanas un pētniecības jomā:

 • veicinās izcilību mācīšanā un pētniecībā Eiropas Savienības studiju jomā visā pasaulē,
 • veicinās dialogu starp akadēmiskajām aprindām un sabiedrību, tostarp vietējā, reģionālā, valsts un ES līmeņa politikas veidotājiem, civildienesta ierēdņiem, pilsoniskās sabiedrības rīcībspēkiem, dažādu izglītības līmeņu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem,
 • radīs zināšanas un izpratni, kas atbalsta ES politikas veidošanu un stiprina ES lomu Eiropā un globalizētajā pasaulē,
 • informēs plašāku sabiedrību un izplatīs zināšanas par ES plašākai sabiedrībai (ārpus akadēmiķu vides un specializētajām auditorijām), pietuvinot Eiropas Savienību iedzīvotājiem.

Pasākumu mērķis ir arī darboties kā publiskās diplomātijas virzītājspēkam attiecībā uz programmas neasociētajām trešām valstīm, popularizējot ES vērtības un ļaujot labāk saskatīt, kāda īsti ir Eiropas Savienības būtība un ko tā vēlas sasniegt.

Projekta izveide

Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi mācīšanas un pētniecības jomā jāīsteno kādā no šādiem veidiem — moduļi, profesūras, izcilības centri:

 • moduļi ir īsas mācību programmas vai kursi Eiropas Savienības studiju jomā, ko piedāvā augstākās izglītības iestādē. Katrs modulis ilgst trīs gadus vismaz 40 mācīšanas stundas akadēmiskajā gadā. Moduļi var būt vērsti uz vienu konkrētu Eiropas studiju disciplīnu vai var būt daudzdisciplīnu pieejas moduļi, un tāpēc tiem ir vajadzīgs vairāku profesoru un ekspertu akadēmiskais ieguldījums. Tie var būt arī kā īsas specializētas vai vasaras programmas,
 • profesūras ir pedagoģiski amati ar specializāciju Eiropas Savienības studijās (kā aprakstīts iepriekš) universitāšu profesoriem uz trīs gadus ilgu laikposmu. Žana Monē profesūru ieņem tikai viens profesors, kuram jāpasniedz vismaz 90 mācīšanas stundas vienā akadēmiskajā gadā. Profesūrai var būt arī paredzēta darba grupa, lai sniegtu atbalstu un sekmētu profesūras darbības, ieskaitot papildu mācīšanas stundu nodrošināšanu,
 • Žana Monē Izcilības centri ir kompetences un zināšanu kontaktpunkti Eiropas Savienības jautājumos. Tiem būtu jāapkopo augsta līmeņa ekspertu zinātība un kompetences, un to mērķis ir attīstīt sinerģiju starp dažādām disciplīnām un resursiem Eiropas studijās (kā aprakstīts iepriekš), kā arī veidot kopīgas transnacionālas darbības, turklāt tie arī nodrošina atvērtību pilsoniskajai sabiedrībai. Žana Monē Izcilības centriem ir būtiska loma, uzrunājot studentus no fakultātēm, kas parasti nav saistītas ar Eiropas Savienības jautājumiem, kā arī politikas veidotājus, civildienesta ierēdņus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un sabiedrību kopumā.

Žana Monē programmas dotāciju saņēmējiem (moduļu un profesūru turētājiem, kā arī Izcilības centru dalībniekiem) ir jārīko darbības un pasākumi, kuri nodrošina atvērtību politikas veidotājiem, civildienesta ierēdņiem, pilsoniskajai sabiedrībai un sabiedrībai kopumā.

Profesūru un moduļu kontekstā uzskata, ka mācīšanas stundas ietver stundas, kurās notiek tieša saskarsme grupu lekcijās, semināros un konsultācijās, un tās var ietvert jebkuru no iepriekš minētajiem pasākumiem tālmācības veidā, bet ne individuālu apmācību un/vai uzraudzību. Moduļu kontekstā var saņemt atbalstu arī par vasaras kursiem.

Kādi kritēriji jāizpilda, lai pieteiktos Žana Monē vārdā nosauktajam pasākumam mācīšanas un pētniecības jomā?

Atbilstības kritēriji

Uz Žana Monē moduļiem attiecas šādi atbilstības kritēriji.

Kas var iesniegt pieteikumu?

 Pieteikumu iesniedzējiem jābūt:

 • augstākās izglītības iestādei (AII),
 • izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā trešā valstī.

AII, kas izveidotas ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, jābūt spēkā esošai ECHE.

ECHE nav nepieciešama iesaistītajām AII no programmas neasociētajām trešām valstīm. 

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) un Krievijas Federācijas (4. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

Konsorcija sastāvs

Tiek pieņemti tikai vienīgo pieteikumu iesniedzēju (vienīgo dotācijas saņēmēju) iesniegti pieteikumi.

Atbilstīgās darbības

Žana Monē modulis jāmāca vismaz 40 stundas akadēmiskajā gadā Eiropas Savienības studiju jomā (kā aprakstīts iepriekš) augstākās izglītības iestādē, kas iesniegusi pieteikumu.

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 36 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-JMO-2023-MODULE.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 14. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Uz Žana Monē profesūrām attiecas šādi atbilstības kritēriji.

Kas var iesniegt pieteikumu? 

Pieteikumu iesniedzējiem jābūt:

 • augstākās izglītības iestādei (AII),
 • izveidotiem ES dalībvalstī, programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā trešā valstī.                                                                                            

AII, kas izveidotas ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, jābūt spēkā esošai ECHE.

ECHE nav nepieciešama iesaistītajām AII no programmas neasociētajām trešām valstīm.

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) un Krievijas Federācijas (4. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

Konsorcija sastāvs 

Tiek pieņemti tikai vienīgo pieteikumu iesniedzēju (vienīgo dotācijas saņēmēju) iesniegti pieteikumi.

Atbilstīgās darbības

Žana Monē profesūra jāmāca profesūras turētājam, kam jābūt pieteikuma iesniedzējas iestādes štata darbiniekam, augstākās izglītības iestādē, kas iesniegusi pieteikumu, vismaz 90 mācīšanas stundas akadēmiskajā gadā Eiropas Savienības studiju jomā (kā aprakstīts programmas vadlīnijās).

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 36 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators:  ERASMUS-JMO-2023-CHAIR.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 14. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Uz Žana Monē Izcilības centriem attiecas šādi atbilstības kritēriji.

Kas var iesniegt pieteikumu? 

Pieteikumu iesniedzējiem jābūt:

 • augstākās izglītības iestādei (AII),
 • izveidotiem ES dalībvalstī, programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā trešā valstī.    
 • Jebkurā iesaistītajā AII vienlaikus tiks atbalstīts tikai viens Žana Monē Izcilības centrs.                                                                     

AII, kas izveidotas ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, jābūt spēkā esošai ECHE.

ECHE nav nepieciešama iesaistītajām AII no programmas neasociētajām trešām valstīm.

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) un Krievijas Federācijas (4. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

Konsorcija sastāvs

Tiek pieņemti tikai vienīgo pieteikumu iesniedzēju (vienīgo dotācijas saņēmēju) iesniegti pieteikumi.

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 36 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-JMO-2023-COE.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 14. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Piešķiršanas kritēriji

Uz Žana Monē moduļiem attiecas šādi piešķiršanas kritēriji.

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Tas, kādā mērā priekšlikums atbilst Žana Monē vārdā nosauktā pasākuma mērķiem:

 • attiecas uz ES studijām (kā aprakstīts ievaddaļā),
 • veicina dialogu starp akadēmiskajām aprindām un sabiedrību, tostarp vietējā, reģionālā, valsts un ES līmeņa politikas veidotājiem, civildienesta ierēdņiem, pilsoniskās sabiedrības rīcībspēkiem, dažādu izglītības līmeņu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem,
 • rada zināšanas un izpratni, kas var atbalstīt ES politikas veidošanu un stiprināt ES lomu globalizētajā pasaulē,
 • ietver aktīvu iesaistes un izglītošanas darbu, kas izplatīs zināšanas par jautājumiem saistībā ar ES plašākai sabiedrībai (ārpus akadēmiķu vides un specializētajām auditorijām) un pietuvinās Eiropas Savienību iedzīvotājiem.

Tas, ciktāl priekšlikums sasniedz prioritārās mērķgrupas:

 • augstākās izglītības studenti Eiropas Savienības studiju jomā (kā aprakstīts ievaddaļā),
 • augstākās izglītības studenti, kuriem nav automātiskas saskares ar ES studijām (jomās, izņemot jurisprudenci, ekonomiku un politikas zinātni),
 • attiecībā uz programmas neasociētajām trešām valstīm — potenciāls uzlabot ES publisko diplomātiju.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts 25 punkti)

 • Metodika: paša projekta kvalitāte, novitāte un īstenojamība un ierosinātās metodoloģijas dzīvotspēja,
 • tas, kādā mērā darba programma:
  • ir izklāstīta skaidri, pilnīgi un loģiski, pievēršot uzmanību atbilstošas sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, turpmāko pasākumu un izplatīšanas posmu plānošanas aprakstam,
  • apliecina atbilstību projekta mērķiem un darbībām,
 • pārraudzības un vērtēšanas stratēģija.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Darba grupas kompetences līmenis un pievienotā vērtība:

 • ierosinātajos pasākumos iesaistītā pamatpersonāla profila un zinātības piemērotība un papildināmība (gan akadēmiskā vidē, gan ārpus tās, ja atbilstoši) Eiropas Savienības studiju kontekstā (kā aprakstīts ievaddaļā), kā arī tādas noteiktas tēmas kontekstā, uz kuru attiecas priekšlikums.

Ietekme (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Projekta paredzamā ietekme, kurai ir ilgstoša iedarbība:

 •  uz iestādi, kurā norisinās Žana Monē vārdā nosauktais pasākums,
 •  uz studentiem un izglītības apguvējiem, kas gūst labumu no Žana Monē vārdā nosauktā pasākuma: 
  • uzlabotas vai inovatīvas mācību programmas,
  • palielināta spēja piesaistīt izcilus studentus,
  • nostiprināta sadarbība ar partneriem no citām valstīm,
  • lielāku finanšu resursu piešķiršana mācīšanai un pētniecībai par ES jautājumiem attiecīgajā iestādē,
  • palielināta spēja veikt mācīšanu un pētniecību par ES jautājumiem,
 •  uz citām organizācijām un privātpersonām, kas iesaistītas vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī.

Izplatīšana un komunikācija:

 • to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt darbību iznākumus iestādē, kurā norisinās Žana Monē vārdā nosauktais pasākums, un ārpus tās: 
  • informācijas izplatīšana,
  • izpratnes vairošana par projektiem un rezultātiem, dalībnieku un organizāciju redzamības uzlabošana,
  • sazināšanās ar grupām ārpus augstākās izglītības iestādēm,
  • pārnesamība un pārvēršana jaunās politikās un uzlabotās praksēs,
 • tas, kādā mērā paredzētie izplatīšanas rīki sasniegs mērķauditoriju, izmantojot:
  • plašsaziņas līdzekļus (ieskaitot sociālos plašsaziņas līdzekļus, publikācijas utt.),
  • pasākumus.

Ilgtspēja un nepārtrauktība: priekšlikumā ir ietverti attiecīgi pasākumi un resursi, lai nodrošinātu, ka projekta rezultāti un ieguvumi pastāvēs arī pēc projekta darbības laika.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu kopā un 15 punkti par katru piešķiršanas kritēriju. Līdzvērtīgiem priekšlikumiem prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā rezultātu piešķiršanas kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Uz Žana Monē profesūrām attiecas šādi piešķiršanas kritēriji.

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Tas, kādā mērā priekšlikums atbilst Žana Monē vārdā nosauktā pasākuma mērķiem:

 • attiecas uz Eiropas Savienības studijām (kā aprakstīts ievaddaļā),
 • veicina dialogu starp akadēmiskajām aprindām un sabiedrību, tostarp vietējā, reģionālā, valsts un ES līmeņa politikas veidotājiem, civildienesta ierēdņiem, pilsoniskās sabiedrības rīcībspēkiem, dažādu izglītības līmeņu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem,
 • rada zināšanas un izpratni, kas var atbalstīt ES politikas veidošanu un stiprināt ES lomu globalizētajā pasaulē,
 • ietver aktīvu iesaistes un izglītošanas darbu, kas izplatīs zināšanas par jautājumiem saistībā ar ES plašākai sabiedrībai (ārpus akadēmiķu vides un specializētajām auditorijām) un pietuvinās Eiropas Savienību iedzīvotājiem.

Tas, ciktāl priekšlikums sasniedz prioritārās mērķgrupas:

 • augstākās izglītības studenti Eiropas Savienības studiju jomā (kā aprakstīts ievaddaļā),
 • augstākās izglītības studenti, kuriem nav automātiskas saskares ar ES studijām (kā aprakstīts ievaddaļā),
 • attiecībā uz programmas neasociētajām trešām valstīm — potenciāls uzlabot ES publisko diplomātiju.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts  25 punkti)

 • Metodika: paša projekta kvalitāte, novitāte un īstenojamība un ierosinātās metodoloģijas dzīvotspēja,
 • pārvaldība: tas, kādā mērā darba programma: 
  • ir izklāstīta skaidri, pilnīgi un loģiski, pievēršot uzmanību atbilstošas sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, turpmāko pasākumu un izplatīšanas posmu plānošanas aprakstam,
  • apliecina atbilstību projekta mērķiem un darbībām,
 • pārraudzības un vērtēšanas stratēģija.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts 25 punkti)

 • Profesūras turētāja izcils profils un zinātība Eiropas Savienības studiju jomā (kā aprakstīts ievaddaļā),
 • projektā ierosinātajās darbībās iesaistītā profesūras turētāja un pamatpersonāla profila un zinātības piemērotība un papildināmība gan Eiropas Savienības studiju kontekstā (kā aprakstīts ievaddaļā), gan arī tādu noteiktu tēmu kontekstā, uz kurām attiecas priekšlikums,
 • pierādījumi par pieredzes līmeni ar ES saistītu jautājumu pētniecībā.

Ietekme (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Projekta paredzamā ietekme, kurai ir ilgstoša iedarbība:

 •  uz iestādi, kurā norisinās Žana Monē vārdā nosauktais pasākums,
 •  uz studentiem un izglītības apguvējiem, kas gūst labumu no Žana Monē vārdā nosauktā pasākuma: 
  • uzlabotas vai inovatīvas mācību programmas,
  • palielināta spēja piesaistīt izcilus studentus,
  • nostiprināta sadarbība ar partneriem no citām valstīm,
  • lielāku finanšu resursu piešķiršana mācīšanai un pētniecībai par ES jautājumiem attiecīgajā iestādē,
  • palielināta spēja veikt mācīšanu un pētniecību par ES jautājumiem,
 •  uz citām organizācijām un privātpersonām, kas iesaistītas vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī,

izplatīšana un komunikācija:

 • to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt darbību iznākumus iestādē, kurā norisinās Žana Monē vārdā nosauktais pasākums, un ārpus tās: 
  • informācijas izplatīšana,
  • izpratnes vairošana par projektiem un rezultātiem, dalībnieku un organizāciju redzamības uzlabošana,
  • sazināšanās ar grupām ārpus augstākās izglītības iestādēm,
  • pārnesamība un pārvēršana jaunās politikās un uzlabotās praksēs,
 • tas, kādā mērā paredzētie izplatīšanas rīki sasniegs mērķauditoriju, izmantojot:
  • plašsaziņas līdzekļus (ieskaitot sociālos plašsaziņas līdzekļus, publikācijas utt.),
  • pasākumi,

ilgtspēja un nepārtrauktība: priekšlikumā ir ietverti attiecīgi pasākumi un resursi, lai nodrošinātu, ka projekta rezultāti un ieguvumi pastāvēs arī pēc projekta darbības laika.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu kopā un 15 punkti par katru piešķiršanas kritēriju. Līdzvērtīgiem priekšlikumiem prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā rezultātu piešķiršanas kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Uz Žana Monē Izcilības centriem attiecas šādi piešķiršanas kritēriji.

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Tas, kādā mērā priekšlikums atbilst Žana Monē vārdā nosaukto darbību mērķiem:

 • attiecas uz ES studijām (kā aprakstīts ievaddaļā),
 • veicina dialogu starp akadēmiskajām aprindām un sabiedrību, tostarp vietējā, reģionālā, valsts un ES līmeņa politikas veidotājiem, civildienesta ierēdņiem, pilsoniskās sabiedrības rīcībspēkiem, dažādu izglītības līmeņu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem,
 • rada zināšanas un izpratni, kas var atbalstīt ES politikas veidošanu un stiprināt ES lomu globalizētajā pasaulē,
 • ietver aktīvu iesaistes un izglītošanas darbu, kas izplatīs zināšanas par jautājumiem saistībā ar ES plašākai sabiedrībai (ārpus akadēmiķu vides un specializētajām auditorijām) un pietuvinās Eiropas Savienību iedzīvotājiem,

tas, ciktāl priekšlikums sasniedz lielāku mērķgrupu skaitu:

 • tas, kādas personas gūs labumu no ierosinātā centra zinātības,
 • tādu fakultāšu/nodaļu iesaistīšana, kurām nav saskares ar ES studijām,
 • attiecībā uz programmas neasociētajām trešām valstīm — potenciāls uzlabot ES publisko diplomātiju.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts  25 punkti)

 • Metodika: paša projekta kvalitāte, novitāte un īstenojamība un ierosinātās metodoloģijas dzīvotspēja,
 • tas, kādā mērā darba programma: 
  • ir izklāstīta skaidri, pilnīgi un loģiski, pievēršot uzmanību atbilstošas sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, turpmāko pasākumu un izplatīšanas posmu plānošanas aprakstam,
  • apliecina atbilstību projekta mērķiem un darbībām,
 • tas, kādā mērā darba pakotnēm piešķirtie resursi atbilst to mērķiem un nodevumiem,
 • pārraudzības un vērtēšanas stratēģija.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts 25 punkti)

 • Centra dalībnieku kvalitāte un pievienotā vērtība,
 • projektā ierosinātajās darbībās iesaistītā personāla profila un zinātības piemērotība un papildināmība gan Eiropas Savienības studiju kontekstā, gan arī to noteikto tēmu kontekstā, uz kurām attiecas priekšlikums,
 • sadarbības kārtība augstākās izglītības iestādē un lomu sadalījums,
 • iestādes apņemšanās saistībā ar centra izveidi un uzturēšanu.

Ietekme (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Projekta paredzamā ietekme, kurai ir ilgstoša iedarbība:

 •  uz iestādi, kurā norisinās Žana Monē vārdā nosauktais pasākums,
 •  uz fakultātēm/nodaļām, kas gūst labumu no Žana Monē vārdā nosauktā pasākuma: 
  • uzlabots vai inovatīvs saturs, konkrētu pētījumu jaunu aspektu izstrāde,
  • palielināta spēja piesaistīt izcilus studentus un pētniekus,
  • nostiprināta sadarbība un spēja sazināties ar partneriem no citām valstīm,
  • lielāku finanšu resursu piešķiršana mācīšanai un pētniecībai par ES jautājumiem attiecīgajā iestādē,
  • palielināta spēja veikt mācīšanu un pētniecību par ES jautājumiem,
 •  uz citām organizācijām un privātpersonām, kas iesaistītas vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī,

izplatīšana un komunikācija:

 • to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt darbību iznākumus iestādē, kurā norisinās Žana Monē vārdā nosauktais pasākums, un ārpus tās: 
  • informācijas izplatīšana,
  • izpratnes vairošana par projektiem un rezultātiem, dalībnieku un organizāciju redzamības uzlabošana,
  • sazināšanās ar grupām ārpus augstākās izglītības iestādēm,
  • pārnesamība un pārvēršana jaunās politikās un uzlabotās praksēs,

tas, kādā mērā paredzētie izplatīšanas rīki sasniegs mērķauditoriju, izmantojot:

 • plašsaziņas līdzekļus (ieskaitot sociālos plašsaziņas līdzekļus, publikācijas utt.),
 • pasākumus,

ilgtspēja un nepārtrauktība: priekšlikumā ir ietverti attiecīgi pasākumi un resursi, lai nodrošinātu, ka projekta rezultāti un ieguvumi pastāvēs arī pēc projekta darbības laika.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu kopā un 15 punkti par katru piešķiršanas kritēriju. Līdzvērtīgiem priekšlikumiem prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā rezultātu piešķiršanas kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Ģeogrāfiskās mērķvērtības

ES ārējās darbības instrumenti sniedz ieguldījumu šajā pasākumā. Pieejamais budžets ir sadalīts starp dažādiem reģioniem, un katra budžeta finansējuma apjoms ir atšķirīgs. Detalizēta informācija par katra budžeta finansējuma ietvaros pieejamajām summām tiks publicēta Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

Šim pasākumam ir noteiktas šādas ģeogrāfiskās mērķvērtības:

Āzijā: ne vairāk kā 75 % finansējuma var piešķirt valstīm ar augstiem ienākumiem šajā reģionā,

Subsahāras Āfrika: prioritāte tiek piešķirta vismazāk attīstītajām valstīm; īpaša uzmanība arī tiek pievērsta migrācijas jomā prioritārajām valstīm un reģionālajiem projektiem, kuros iesaistītas AII no vairākām valstīm.

Gaidāmā ietekme

Kvantitatīvi

Lielāks augstākās izglītības iestāžu skaits, kuras pastiprina Eiropas Savienības dimensiju to nodrošinātajās disciplīnās.

Fakultātēs/nodaļās, kurās ES aspekts parasti netiek aplūkots, izņemot priekšmetus, kuri ir acīmredzami saistīti ar ES, mācīšanā un pētniecībā ir ieviests lielāks skaits ar Eiropas Savienību saistītu jautājumu.

Kvalitatīvi

Attiecībā uz dalībniekiem, kuri ir tieši iesaistīti pasākumos, Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi mācīšanas un pētniecības jomā radīs labvēlīgu un ilgstošu ietekmi gan uz studentiem, gan pētniekiem/profesoriem un:

 • veicinās demokrātiju un piederības sajūtu kopīgam reģionam, Eiropas politikas pasākumu, kas radījis lielāku jauniešu interesi, varētu novērtēt, izmantojot īpašus apsekojumus,
 • vairos interesi attiecībā uz zināšanu uzlabošanu par Eiropas Savienības politiku, kuras rezultātā var kļūt aktīvāka dalība ES norisēs un sabiedriskajos pakalpojumos,
 • paplašinās iespējas jaunajiem pētniekiem uzlabot savu profesionālo kompetenci un sekmēt karjeru.

Attiecībā uz dalīborganizācijām Žana Monē vārdā nosaukto pasākumu mācīšanas un pētniecības sadaļa radīs jaunu stimulu un:

 • uzlabos augstākās izglītības iestāžu spēju pasniegt ar Eiropas Savienību saistītus mācību priekšmetus,
 • piesaistīs vairāk jaunu izglītības apguvēju un pasniedzēju, kuri vēlas apgūt zināšanas par Eiropas Savienību,
 • izveidos strukturētus centrus, kuri nodrošinās īpašas augsta līmeņa zināšanas par Eiropas Savienību un padziļinātu izpēti fakultātēm/nodaļām, kurām vajadzīgs atbalsts.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Šī finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis izmantotajiem resursiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Maksimālā ES dotācija vienam projektam ir šāda:

 • Žana Monē moduļi: 30 000 EUR,
 • Žana Monē profesūras: 50 000 EUR,
 • Žana Monē Izcilības centri: 100 000 EUR.

Fiksētās summas maksājumi segs personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Žana Monē moduļi un profesūras

Pieteikumu iesniedzējiem pieteikumā ir jāpieprasa iepriekš noteikta fiksētā summa, kas norādīta tālāk redzamajās tabulās. Tabulās ir norādīta kopējā fiksētā summa katrai valstij atbilstoši kopējam mācīšanas stundu skaitam. Tabulā redzamās summas ir galīgais ES atbalsts, jo ir ietverts 75 % līdzfinansējums.

a.1) Žana Monē moduļi ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm

Valsts / mācīšanas stundas 3 gadu laikposmā (vismaz 40 h gadā)

Bulgārija, Rumānija, Ziemeļmaķedonija, Lihtenšteina, Serbija

Turcija, Horvātija, Latvija

Ungārija, Polija, Lietuva, Čehijas Republika, Igaunija, Slovākija

Portugāle, Grieķija, Slovēnija, Malta

Kipra, Islande, Spānija, Itālija

Īrija, Francija, Somija

Beļģija, Dānija, Vācija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Zviedrija, Norvēģija

120–150

11 500 €

13 500 €

15 000 €

19 000 €

22 000 €

26 000 €

28 000 €

151–180

14 500 €

16 500 €

18 500 €

23 000 €

27 500 €

30 000 €

30 000 €

181–210

16 500 €

19 500 €

22 000 €

27 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

211–240

19 000 €

22 500 €

25 500 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

241–270

21 500 €

25 500 €

29 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

271–300

24 000 €

28 500 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

301–330

26 500 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

331–360

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

a.2) Žana Monē moduļi programmas neasociētajām trešām valstīm

Valsts / mācīšanas stundas 3 gadu laikposmā (vismaz 40 h gadā)

Čīle, Sentkitsa un Nevisa, Meksika, Lībija, Antigva un Barbuda, Barbadosa, citas valstis

Bahreina, Trinidāda un Tobāgo

Saūda Arābija, Seišelas, Ekvatoriālā Gvineja, Omāna, Izraēla

Koreja, Jaunzēlandes Republika

Japāna, Apvienotā Karaliste

Austrālija, Bruneja, Kanāda, Honkonga, Kuveita, Katara, Singapūra, Šveice, Apvienotie Arābu Emirāti, Amerikas Savienotās Valstis

120–150

11 500 €

15 000 €

19 000 €

22 000 €

26 000 €

28 000 €

151–180

14 000 €

18 500 €

23 000 €

27 500 €

30 000 €

30 000 €

181–210

16 500 €

22 000 €

27 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

211–240

19 000 €

25 500 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

241–270

21 500 €

29 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

271–300

24 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

301–330

26 500 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

331–360

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

b.1) Žana Monē profesūras ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm

Valsts / mācīšanas stundas 3 gadu laikposmā (vismaz 90 h gadā)

Bulgārija, Rumānija, Ziemeļmaķedonija, Lihtenšteina, Serbija

Turcija, Horvātija, Latvija

Ungārija, Polija, Lietuva, Čehijas Republika, Igaunija, Slovākija

Portugāle, Grieķija, Slovēnija, Malta

Kipra, Islande, Spānija, Itālija

Īrija, Francija, Somija

Beļģija, Dānija, Vācija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Zviedrija, Norvēģija

270–300

18 000 €

19 000 €

25 000 €

31 000 €

37 000 €

43 000 €

47 000 €

301–330

20 000 €

21 000 €

28 000 €

34 000 €

41 000 €

47 000 €

50 000 €

331–360

22 000 €

23 000 €

31 000 €

37 000 €

45 000 €

50 000 €

50 000 €

361–390

24 000 €

25 000 €

34 000 €

40 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

391–420

26 000 €

27 000 €

37 000 €

43 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

421–450

28 000 €

29 000 €

40 000 €

46 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

451–480

30 000 €

31 000 €

43 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

481–510

32 000 €

33 000 €

46 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

511–540

34 000 €

35 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

541–570

36 000 €

37 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

571–600

38 000 €

39 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

601–630

40 000 €

41 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

631–660

42 000 €

43 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

661–690

44 000 €

45 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

691–720

46 000 €

47 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

721–750

48 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

>750

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

b.2) Žana Monē profesūra programmas neasociētajām trešām valstīm

Valsts / mācīšanas stundas 3 gadu laikposmā (vismaz 90 h gadā)

Čīle, Sentkitsa un Nevisa, Meksika, Lībija, Antigva un Barbuda, Barbadosa, citas valstis

Bahreina, Trinidāda un Tobāgo

Saūda Arābija, Seišelas, Ekvatoriālā Gvineja, Omāna, Izraēla

Korejas Republika, Jaunzēlande

Japāna, Apvienotā Karaliste

Austrālija, Bruneja, Kanāda, Honkonga, Kuveita, Katara, Singapūra, Šveice, Apvienotie Arābu Emirāti, Amerikas Savienotās Valstis

270–300

21 000 €

24 000 €

31 000 €

37 000 €

43 000 €

47 000 €

301–330

23 000 €

27 000 €

34 000 €

41 000 €

47 000 €

50 000 €

331–360

25 000 €

30 000 €

37 000 €

45 000 €

50 000 €

50 000 €

361–390

27 000 €

33 000 €

40 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

391–420

29 000 €

36 000 €

43 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

421–450

31 000 €

39 000 €

46 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

451–480

33 000 €

42 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

481–510

35 000 €

45 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

511–540

37 000 €

48 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

541–570

39 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

571–600

41 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

601–630

43 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

631–660

45 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

661–690

47 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

691–720

49 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

721–750

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

>750

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

c)   Žana Monē Izcilības centri

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Vienreizējo fiksēto summu nosaka katrai dotācijai, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja ierosināto pasākuma aplēsto budžetu. Piešķīrēja iestāde noteiks fiksētu summu katrai dotācijai, pamatojoties uz priekšlikumu, izvērtēšanas rezultātu, finansējuma likmi un uzaicinājumā noteikto maksimālo dotācijas summu.

Maksimālais ES atbalsts vienam projektam ir 100 000 EUR.

Kā tiek noteikta projekta fiksētā summa?

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda detalizēta budžeta tabula saskaņā ar pieteikuma veidlapu, ņemot vērā šādus aspektus:

 • budžets ir sīki jāapraksta saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.);
 • priekšlikumā jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības;
 • pieteikumu iesniedzējiem priekšlikumā jāsniedz aplēsto izmaksu sadalījums, norādot daļu uz vienu darba pakotni;
 • tiek segtas personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumi, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Priekšlikumi tiks izvērtēti saskaņā ar standarta izvērtēšanas procedūrām, piesaistot iekšējos un/vai ārējos ekspertus. Eksperti novērtēs priekšlikumu kvalitāti, pamatojoties uz uzaicinājumā noteiktajām prasībām un pasākuma paredzamo ietekmi, kvalitāti un efektivitāti.

Pēc priekšlikuma izvērtēšanas kredītrīkotājs nosaka fiksētās summas apmēru, ņemot vērā veiktā vērtējuma konstatējumus. Fiksētā summa nedrīkst pārsniegt 80 % no aplēstā budžeta, kas noteikts pēc izvērtēšanas.

Dotācijas parametri (dotācijas maksimālā summa, finansējuma likme, kopējās attiecināmās izmaksas utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā.

Projekta sasniegumi tiks izvērtēti, pamatojoties uz iegūtajiem iznākumiem. Finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis izmantotajiem resursiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education