Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Jean Monnet-insatser inom högre utbildning

Jean Monnet-insatserna inom högre utbildning stöder undervisning och forskning på området EU-studier i hela världen.

Med EU-studier avses undervisning, lärande och forskning om Europeiska unionen, dess historia, mål, strukturer, funktioner och/eller politik.

Genom att fokusera på EU-dimensionen bör Jean Monnet-verksamheten främja ett aktivt europeiskt medborgarskap och Europeiska unionens grundläggande värden, dvs. respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheter för personer som tillhör minoriteter (artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen).

När det gäller EU:s politik måste Jean Monnet-insatserna bidra till att sprida kunskap om hur denna politik kan gynna det dagliga livet för medborgarna i EU och/eller utomlands och/eller hur de kan påverka det politiska beslutsfattandet på liknande områden, antingen på medlemsstatsnivå eller utomlands, på nationell, regional eller global nivå. En mycket tydlig koppling mellan ämnet för förslaget och EU:s politik och/eller den EU-fråga som det hänvisar till bör framhållas.  

Jean Monnet-insatserna syftar också till att fungera som vektor för offentlig diplomati mot tredjeland, genom att främja EU:s värden och förbättra synligheten för vad EU står för och vad man vill uppnå.

Målen och kriterierna för att ansöka om bidrag inom undervisning och forskning beskrivs nedan.

Undervisning och forskning

Insatsernas mål

Jean Monnet-insatsen ”Undervisning och forskning” kommer att

 • främja spetskompetens inom undervisning och forskning som särskilt avser EU-studier i världen,
 • främja dialogen mellan den akademiska världen och samhället, inklusive beslutsfattare på lokal, regional och statlig nivå samt på EU-nivå, offentliga tjänstemän, aktörer i civilsamhället samt företrädare för olika utbildningsnivåer och medier,
 • generera kunskap och insikt till stöd för beslutsfattandet på EU-nivå och stärka EU:s roll inom Europa och i en globaliserad värld,
 • nå ut till allmänheten och sprida kunskap om EU till samhället i stort (utöver akademin och övriga specialiserade publiker) för att ge människor möjlighet att bekanta sig med och komma närmare EU.

Insatserna syftar också till att fungera som vektor för offentlig diplomati mot tredjeländer som inte är associerade till programmet, genom att främja EU:s värden och förbättra synligheten för vad EU faktiskt står för och vad man vill uppnå.

Hur utformar jag mitt projekt?

Jean Monnet-insatsen ”Undervisning och forskning” måste genomföras i någon av följande former: moduler, professurer eller centrum

 • Moduler är kortvariga program eller kurser i EU-studier vid ett lärosäte. Varje modul omfattar minst 40 undervisningstimmar per läsår under tre år. Modulerna kan inriktas på ett visst ämne för EU-studier eller kan vara ämnesövergripande med akademisk medverkan från flera professorer och experter. De kan också genomföras som korta specialiserade program eller sommarkurser.
 • Professurer är ett treårigt undervisningsuppdrag med specialisering på EU-studier (enligt beskrivningen ovan) för universitetsprofessorer. En Jean Monnet-professur innehas endast av en professor som tillhandahåller minst 90 undervisningstimmar per läsår. Professuren kan även ha en grupp som stöder och stärker professurens verksamhet, bland annat genom extra undervisningstimmar.
 • Jean Monnet-centrum är nav för kompetens och kunskap i EU-frågor. De bör samla expertis och kompetens på hög nivå och har som mål att skapa synergier mellan olika ämnesområden och resurser i EU-studier (enligt beskrivningen ovan), utforma gemensam transnationell verksamhet och säkerställa öppenhet gentemot civilsamhället. Jean Monnet-centrum spelar en viktig roll för att nå ut till studenter från fakulteter som inte brukar ägna sig åt EU-frågor och till beslutsfattare, handläggare, civilsamhället och allmänheten.

Bidragsmottagare inom Jean Monnet-insatsen (moduler, innehavare av professurer och deltagare i centrum) ska anordna verksamheter och engagemang som ska vara öppna för beslutsfattare, handläggare, civilsamhället och allmänheten.

När det gäller innehavare av professurer och moduler avser undervisningstimmar timmar med direktkontakt inom ramen för gruppföreläsningar, seminarier, handledningsträffar, även när dessa sker på distans, men innefattar inte individuell undervisning och/eller enskild handledning. För moduler är sommarkurser bidragsberättigande.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för ansökan om jean monnet-projekt för undervisning och forskning?

Kriterier för bidragsberättigande

Följande kriterier för bidragsberättigande gäller för Jean Monnet-moduler:

Vem kan söka?

De sökande ska vara

 • lärosäten,
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat, eller i ett tredjeland som är associerat till programmet eller i ett tredjeland som inte är associerat till programmet.

Lärosäten som är etablerade i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Deltagande lärosäten i tredjeländer som inte är associerade till programmet behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

Konsortiets sammansättning

Endast ansökningar från enskilda sökande är tillåtna (enskilda bidragsmottagare).

Verksamhet som kan beviljas bidrag

En Jean Monnet-modul måste omfatta minst 40 undervisningstimmar per läsår inom EU-studier (enligt beskrivningen ovan) vid det sökande lärosätet.

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2023-MODULE

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 14 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Följande kriterier för bidragsberättigande gäller för Jean Monnet-professurer:

Vem kan söka?

De sökande ska vara

 • lärosäten,
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat, eller i ett tredjeland som är associerat till programmet eller i ett tredjeland som inte är associerat till programmet.               

Lärosäten som är etablerade i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Deltagande lärosäten i tredjeländer som inte är associerade till programmet behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

Konsortiets sammansättning 

Endast ansökningar från enskilda sökande är tillåtna (enskilda bidragsmottagare).

Verksamhet som kan beviljas bidrag

En Jean Monnet-professur måste få minst 90 undervisningstimmar per läsår på området EU-studier (enligt beskrivningen i programhandledningen) vid det sökande lärosätet, och måste vara fast anställd vid den ansökande institutionen.

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer  ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 14 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Följande kriterier för bidragsberättigande gäller för Jean Monnet-centrum:

Vem kan söka? 

De sökande ska vara

 • lärosäten,
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat eller i ett tredjeland som är associerat till programmet eller i ett tredjeland som inte är associerat till programmet.  
 • Det går endast att få stöd för ett Jean Monnet-centrum under samma tid per deltagande lärosäte. 

Lärosäten som är etablerade i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Deltagande lärosäten i tredjeländer som inte är associerade till programmet behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

Konsortiets sammansättning

Endast ansökningar från enskilda sökande är tillåtna (enskilda bidragsmottagare).

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2023-COE

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 14 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Tilldelningskriterier

Följande kriterier för bidragsberättigande gäller för Jean Monnet-moduler:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

I vilken utsträckning förslaget når målen för Jean Monnet-insatsen:

 • omfattar EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen),
 • främjar dialogen mellan den akademiska världen och samhället, inklusive beslutsfattare på lokal, regional och statlig nivå samt på EU-nivå, offentliga tjänstemän, aktörer i civilsamhället samt företrädare för olika utbildningsnivåer och medier,
 • genererar kunskap och insikt som kan stödja beslutsfattandet på EU-nivå och stärka EU:s ställning i en globaliserad värld,
 • omfattar aktiv utåtriktad och utbildningsrelaterad verksamhet kring EU-frågor som bidrar till att samhället i stort (utöver den akademiska världen och specialiserade målgrupper) får möjlighet att bekanta sig med och komma närmare EU.

I vilken utsträckning ansökan når prioriterade målgrupper:

 • Högskolestudenter som bedriver EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen).
 • Högskolestudenter som inte automatiskt kommer i kontakt med EU-studier (inom andra områden än juridik, ekonomi och statsvetenskap).
 • Med avseende på tredjeländer som inte är associerade till programmet, möjligheten att förstärka EU:s offentliga diplomati.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet samt bärkraften i den metod som föreslås.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet
  • är tydligt, fullständigt och samstämmigt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning,
  • uppvisar samstämmighet mellan projektets mål och verksamhet.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

Gruppens kompetensnivå och mervärde:

 • Relevans och komplementaritet när det gäller profil och sakkunskap (i fråga om både den akademiska och icke-akademiska sfären, i förekommande fall) hos den nyckelpersonal som deltar i de verksamheter som föreslås vad gäller EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen) och vad gäller det särskilda tema som behandlas i förslaget.

Genomslag (högsta poäng: 25)

Projektets förväntade genomslag på lång sikt

 •  hos den institution som står värd för Jean Monnet-insatsen,
 •  för de studenter och studerande som drar nytta av Jean Monnet-insatsen,
  • förbättrade eller innovativa kursplaner,
  • ökad förmåga att locka högt kvalificerade studenter,
  • utökat samarbete med partner från andra länder,
  • ökade budgetanslag för undervisning och forskning om EU-frågor inom institutionen,
  • ökad kapacitet att undervisa och forska om EU-ämnen.
 •  för andra organisationer och enskilda personer som deltar på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Spridning och kommunikation:

 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som stått som värd för Jean Monnet-insatsen, genom att
  • sprida information om verksamheten,
  • öka medvetenheten om projekten och resultaten, genom att göra deltagare och organisationer mer synliga,
  • nå ut till grupper utanför lärosätena,
  • överföra och omvandla resultaten till ny politik och förbättrade metoder.
 • I vilken grad planerade spridningsverktyg kommer att nå målgruppen genom
  • exponering i medier (t.ex. sociala medier, publikationer, osv.),
  • evenemang.

Hållbarhet och kontinuitet: Ansökan omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att projektets resultat och fördelar kommer att bevaras efter projektets utgång.

Förslagen måste få minst 70 poäng totalt för att kunna komma i fråga för finansiering, med 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

Följande tilldelningskriterier gäller för Jean Monnet-professurer:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

I vilken utsträckning förslaget når målen för Jean Monnet-insatsen:

 • omfattar EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen),
 • främjar dialogen mellan den akademiska världen och samhället, inklusive beslutsfattare på lokal, regional och statlig nivå samt på EU-nivå, offentliga tjänstemän, aktörer i civilsamhället samt företrädare för olika utbildningsnivåer och medier,
 • genererar kunskap och insikt som kan stödja beslutsfattandet på EU-nivå och stärka EU:s ställning i en globaliserad värld,
 • omfattar aktiv utåtriktad och utbildningsrelaterad verksamhet kring EU-frågor som bidrar till att samhället i stort (utöver den akademiska världen och specialiserade målgrupper) får möjlighet att bekanta sig med och komma närmare EU.

I vilken utsträckning ansökan når prioriterade målgrupper:

 • Högskolestudenter som bedriver EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen).
 • Högskolestudenter som inte automatiskt kommer i kontakt med EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen).
 • Med avseende på tredjeländer som inte är associerade till programmet, möjligheten att förstärka EU:s offentliga diplomati.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet samt bärkraften i den metod som föreslås.
 • Förvaltning: I vilken utsträckning arbetsprogrammet
  • presenteras på ett tydligt, fullständigt och samstämmigt sätt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning,
  • uppvisar samstämmighet mellan projektets mål och verksamhet.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen  (högsta poäng: 25)

 • Innehavaren av professuren i EU-frågor har en förstklassig profil och sakkunskap (enligt beskrivningen i inledningen).
 • Relevans och komplementaritet när det gäller profil och sakkunskap hos innehavaren av professuren och den nyckelpersonal som deltar i de verksamheter som föreslås i projektet både vad gäller EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen) och de särskilda teman som behandlas i förslaget.
 • Bevis på erfarenhet av forskning om EU-frågor.

Genomslag (högsta poäng: 25)

Projektets förväntade genomslag på lång sikt

 •  hos den institution som står värd för Jean Monnet-insatsen,
 •  för de studenter och lärande som drar nytta av Jean Monnet-insatsen:
  • förbättrade eller innovativa kursplaner,
  • ökad förmåga att locka högt kvalificerade studenter,
  • utökat samarbete med partner från andra länder,
  • ökade budgetanslag för undervisning och forskning om EU-frågor inom institutionen,
  • ökad kapacitet att undervisa och forska om EU-ämnen.
 •  hos andra organisationer och enskilda personer som deltar på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Spridning och kommunikation:

 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som stått som värd för Jean Monnet-insatsen, genom att
  • sprida information om verksamheten,
  • öka medvetenheten om projekten och resultaten, genom att göra deltagare och organisationer mer synliga,
  • nå ut till grupper utanför lärosätena,
  • överföra och omvandla resultaten till ny politik och förbättrade metoder.
 • I vilken grad planerade spridningsverktyg kommer att nå målgruppen genom
  • exponering i medier (t.ex. sociala medier, publikationer),
  • evenemang.

Hållbarhet och kontinuitet: Ansökan omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att projektets resultat och fördelar kommer att bevaras efter projektets utgång.

Förslagen måste få minst 70 poäng totalt för att kunna komma i fråga för finansiering, med 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

Följande tilldelningskriterier gäller för Jean Monnet-centrum:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

I vilken utsträckning förslaget når målen för Jean Monnet-insatsen:

 • omfattar EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen),
 • främjar dialogen mellan den akademiska världen och samhället, inklusive beslutsfattare på lokal, regional och statlig nivå samt på EU-nivå, offentliga tjänstemän, aktörer i civilsamhället samt företrädare för olika utbildningsnivåer och medier,
 • genererar kunskap och insikt som kan stödja beslutsfattandet på EU-nivå och stärka EU:s ställning i en globaliserad värld,
 • omfattar aktiv utåtriktad och utbildningsrelaterad verksamhet kring EU-frågor som bidrar till att samhället i stort (utöver den akademiska världen och specialiserade målgrupper) får möjlighet att bekanta sig med och komma närmare EU.

I vilken utsträckning ansökan når fler målgrupper:

 • Typ av bidragsmottagare som ska utnyttja det föreslagna centrumets sakkunskap.
 • Deltagande av fakulteter/institutioner som inte kommer i kontakt med EU-specifika studier.
 • Med avseende på tredjeländer som inte är associerade till programmet, möjligheten att förstärka EU:s offentliga diplomati.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet samt bärkraften i den metod som föreslås.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet
  • är tydligt, fullständigt och samstämmigt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning,
  • uppvisar samstämmighet mellan projektets mål och verksamhet.
 • I vilken utsträckning de resurser som har avsatts för arbetspaketen överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen(högsta poäng: 25)

 • Kvalitet och mervärde vad gäller centrumets deltagare.
 • Relevans och komplementaritet när det gäller profil och sakkunskap hos den personal som kommer att arbeta de verksamheter som föreslås i projektet vad gäller EU-studier och vad gäller de särskilda teman som behandlas i förslaget.
 • Samarbetsarrangemang inom högskolan samt fördelning av roller.
 • Institutionens engagemang för att utveckla och upprätthålla centrumet.

Genomslag (högsta poäng: 25)

Projektets förväntade genomslag på lång sikt

 •  hos den institution som står värd för Jean Monnet-insatsen,
 •  vid de fakulteter/institutioner som drar nytta av Jean Monnet-insatsen,
  • förbättrat eller innovativt innehåll, utveckling av nya perspektiv på specifik forskning,
  • ökad förmåga att locka till sig högt kvalificerade studenter och forskare,
  • utökat samarbete och förmåga att skapa kontakter med partner från andra länder,
  • ökade budgetanslag för undervisning och forskning om EU-frågor inom institutionen,
  • ökad kapacitet att undervisa och forska om EU-ämnen.
 •  hos andra organisationer och enskilda personer som deltar på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Spridning och kommunikation:

 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som stått som värd för Jean Monnet-insatsen, genom att
  • sprida information om verksamheten,
  • öka medvetenheten om projekten och resultaten, genom att göra deltagare och organisationer mer synliga,
  • nå ut till grupper utanför lärosätena,
  • överföra och omvandla resultaten till ny politik och förbättrade metoder.

I vilken grad planerade spridningsverktyg kommer att nå målgruppen genom

 • exponering i medier (t.ex. sociala medier, publikationer,  osv.),
 • evenemang.

Hållbarhet och kontinuitet: Ansökan omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att projektets resultat och fördelar kommer att bevaras efter projektets utgång.

Förslagen måste få minst 70 poäng totalt för att kunna komma i fråga för finansiering, med 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

Geografiska mål

EU:s instrument för yttre åtgärder bidrar till denna insats. Den tillgängliga budgeten är uppdelad mellan olika regioner och storleken på varje budgetanslag är olika. Ytterligare information om de tillgängliga summorna i varje budgetanslag kommer att publiceras på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Följande geografiska mål har fastställts för denna insats:

Asien: Högst 75 % av finansieringen får tilldelas höginkomstländer i denna region.

För Afrika söder om Sahara: De minst utvecklade länderna kommer att prioriteras. Särskild tonvikt ska också läggas på prioriterade migrationsländer och på regionala projekt som omfattar lärosäten från flera länder.

Förväntat genomslag

Kvantitativ effekt

Fler lärosäten stärker EU-dimensionen i de discipliner som de täcker.

Fler EU-ämnen införs inom undervisning och forskning vid fakulteter/institutioner där EU-aspekter normalt inte utvecklas – utöver de discipliner som är kända för deras EU-associering.

Kvalitativ effekt

När det gäller de deltagare som är direkt involverade i insatserna kommer Jean Monnet-insatsen ”Undervisning och forskning” att ge positiva och bestående effekter för både studenter och forskare/professorer, och

 • främja demokrati och en känsla av att tillhöra ett gemensamt område, ungdomars ökade intresse för EU-politik kan bedömas genom särskilda undersökningar,
 • ökat intresse för att fördjupa kunskapen om EU-specifik politik, vilket eventuellt leder till ett mer aktivt deltagande i EU-verksamheter och i offentlig förvaltning,
 • fler möjligheter för unga forskare att förbättra sina yrkeskompetenser och karriärmöjligheter.

När det gäller deltagande organisationer kommer Jean Monnet-insatsen ”Undervisning och forskning” att skapa ny dynamik, och

 • öka lärosätenas kapacitet för undervisning i EU-frågor,
 • locka fler och nya studenter och lärare som är intresserade av att lära sig om EU,
 • inrätta strukturerade centrum som tillhandahåller avancerad EU-kunskap och avancerad forskning till fakulteter/institutioner som behöver stöd.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Högsta EU-bidrag per projekt:

 • Jean Monnet-moduler: 30 000 euro
 • Jean Monnet-professurer: 50 000 euro
 • Jean Monnet-centrum: 100 000 euro

Bidraget i form av ett enhetsbelopp kommer att täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (informationsspridning, publicering, översättning).

Jean Monnet-Moduler Och Jean Monnet-Professurer:

Sökande måste begära ett på förhand fastställt belopp för enhetsbeloppet i ansökan. Beloppen anges i tabellerna nedan. Tabellerna nedan visar det totala enhetsbeloppet per land, vilket motsvarar det totala antalet undervisningstimmar. Beloppen i tabellen är det slutliga EU-bidraget, eftersom samfinansieringen på 75 % ingår.

a.1) För Jean Monnet-moduler för EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet

Land/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 40 timmar/år)

Bulgarien, Rumänien, Nordmakedonien, Liechtenstein, Serbien

Turkiet, Kroatien, Lettland

Ungern, Polen, Litauen, Tjeckien, Estland, Slovakien

Portugal, Grekland, Slovenien, Malta

Cypern, Island, Spanien, Italien

Irland, Frankrike, Finland

Belgien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Norge

120–150

11 500 euro

13 500 euro

15 000 euro

19 000 euro

22 000 euro

26 000 euro

28 000 euro

151–180

14 500 euro

16 500 euro

18 500 euro

23 000 euro

27 500 euro

30 000 euro

30 000 euro

181–210

16 500 euro

19 500 euro

22 000 euro

27 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

211–240

19 000 euro

22 500 euro

25 500 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

241–270

21 500 euro

25 500 euro

29 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

271–300

24 000 euro

28 500 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

301–330

26 500 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

331–360

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

a.2) Jean Monnet-moduler för tredjeländer som inte är associerade till programmet

Land/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 40 timmar/år)

Chile, Saint Kitts och Nevis, Mexiko, Libyen, Antigua och Barbuda, Barbados, övriga länder

Bahrain, Trinidad och Tobago

Saudiarabien, Seychellerna, Ekvatorialguinea, Oman, Israel

Sydkorea, Nya Zeeland

Japan, Storbritannien

Australien, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Schweiz, Förenade Arabemiraten, USA

120–150

11 500 euro

15 000 euro

19 000 euro

22 000 euro

26 000 euro

28 000 euro

151–180

14 000 euro

18 500 euro

23 000 euro

27 500 euro

30 000 euro

30 000 euro

181–210

16 500 euro

22 000 euro

27 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

211–240

19 000 euro

25 500 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

241–270

21 500 euro

29 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

271–300

24 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

301–330

26 500 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

331–360

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

b.1) Jean Monnet-professurer för EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet

Land/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 90 timmar/år)

Bulgarien, Rumänien, Nordmakedonien, Liechtenstein, Serbien

Turkiet, Kroatien, Lettland

Ungern, Polen, Litauen, Tjeckien, Estland, Slovakien

Portugal, Grekland, Slovenien, Malta

Cypern, Island, Spanien, Italien

Irland, Frankrike, Finland

Belgien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Norge

270–300

18 000 euro

19 000 euro

25 000 euro

31 000 euro

37 000 euro

43 000 euro

47 000 euro

301–330

20 000 euro

21 000 euro

28 000 euro

34 000 euro

41 000 euro

47 000 euro

50 000 euro

331–360

22 000 euro

23 000 euro

31 000 euro

37 000 euro

45 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

361–390

24 000 euro

25 000 euro

34 000 euro

40 000 euro

49 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

391–420

26 000 euro

27 000 euro

37 000 euro

43 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

421–450

28 000 euro

29 000 euro

40 000 euro

46 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

451–480

30 000 euro

31 000 euro

43 000 euro

49 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

481–510

32 000 euro

33 000 euro

46 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

511–540

34 000 euro

35 000 euro

49 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

541–570

36 000 euro

37 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

571–600

38 000 euro

39 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

601–630

40 000 euro

41 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

631–660

42 000 euro

43 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

661–690

44 000 euro

45 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

691–720

46 000 euro

47 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

721–750

48 000 euro

49 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

>750

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

b.2) Jean Monnet-professur för tredjeländer som inte är associerade till programmet

Land/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 90 timmar/år)

Chile, Saint Kitts och Nevis, Mexiko, Libyen, Antigua och Barbuda, Barbados, övriga länder

Bahrain, Trinidad och Tobago

Saudiarabien, Seychellerna, Ekvatorialguinea, Oman, Israel

Sydkorea, Nya Zeeland

Japan, Storbritannien

Australien, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Schweiz, Förenade Arabemiraten, USA

270–300

21 000 euro

24 000 euro

31 000 euro

37 000 euro

43 000 euro

47 000 euro

301–330

23 000 euro

27 000 euro

34 000 euro

41 000 euro

47 000 euro

50 000 euro

331–360

25 000 euro

30 000 euro

37 000 euro

45 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

361–390

27 000 euro

33 000 euro

40 000 euro

49 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

391–420

29 000 euro

36 000 euro

43 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

421–450

31 000 euro

39 000 euro

46 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

451–480

33 000 euro

42 000 euro

49 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

481–510

35 000 euro

45 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

511–540

37 000 euro

48 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

541–570

39 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

571–600

41 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

601–630

43 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

631–660

45 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

661–690

47 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

691–720

49 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

721–750

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

>750

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

c)   Jean Monnet-centrum

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Enhetsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer enhetsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

Högsta EU-bidrag per projekt är 100 000 euro.

Hur fastställs projektets enhetsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 • Budgeten bör vid behov specificeras och delas upp i enhetliga arbetspaket (t.ex. ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 • Det ska också innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna som visar andelen per arbetsprogram.
 • Kostnaderna kommer att täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (spridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa enhetsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Enhetsbeloppet kommer att begränsas till högst 80 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas på grundval av slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education