Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet-insatser inom högre utbildning

Jean Monnet-insatserna inom högre utbildning stöder undervisning och forskning på området EU-studier i hela världen.

Med EU-studier avses undervisning, lärande och forskning om Europeiska unionen, dess historia, mål, strukturer, funktioner och/eller politik.

Genom att fokusera på EU-dimensionen bör Jean Monnet-verksamheten främja ett aktivt europeiskt medborgarskap och Europeiska unionens grundläggande värden, dvs. respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheter för personer som tillhör minoriteter (artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen).

När det gäller EU:s politik måste Jean Monnet-insatserna bidra till att sprida kunskap om hur denna politik kan gynna det dagliga livet för medborgarna i EU och/eller utomlands och/eller hur de kan påverka det politiska beslutsfattandet på liknande områden, antingen på medlemsstatsnivå eller utomlands, på nationell, regional eller global nivå. En mycket tydlig koppling mellan ämnet för förslaget och EU:s politik och/eller den EU-fråga som det hänvisar till bör framhållas.   

Jean Monnet-insatserna syftar också till att fungera som vektor för offentlig diplomati mot tredjeland, genom att främja EU:s värden och förbättra synligheten för vad EU står för och vad man vill uppnå.

Målen och kriterierna för att ansöka om bidrag inom undervisning och forskning beskrivs nedan.

Undervisning och forskning

Insatsernas Mål

Jean Monnet-insatsen ”Undervisning och forskning” kommer att

 • främja spetskompetens inom undervisning och forskning på området EU-studier över hela världen och underlätta karriärutvecklingen inom EU-studier för nästa generation.
 • främja dialogen mellan den akademiska världen och samhället, inklusive beslutsfattare på lokal, regional och statlig nivå samt på EU-nivå, offentliga tjänstemän, aktörer i civilsamhället samt företrädare för olika utbildningsnivåer och medier.
 • generera kunskap och insikt till stöd för beslutsfattandet på EU-nivå och stärka EU:s roll inom Europa och i en globaliserad värld.
 • nå ut till allmänheten och sprida kunskap om EU till samhället i stort (utöver akademin och övriga specialiserade publiker) för att ge människor möjlighet att bekanta sig med och komma närmare EU.
 • så långt möjligt fungera som vektor för offentlig diplomati mot tredjeländer som inte är associerade till programmet, genom att främja EU:s värden och förbättra synligheten för vad EU står för och vad man vill uppnå.

Hur utformar jag mitt projekt?

Jean Monnet-insatsen ”Undervisning och forskning” måste genomföras i någon av följande former: moduler, professurer eller centrum

 • Moduler är kortvariga program eller kurser i EU-studier vid ett lärosäte. Varje modul omfattar minst 40 undervisningstimmar per läsår under tre år. Modulerna kan inriktas på ett visst ämne för EU-studier eller kan vara ämnesövergripande med akademisk medverkan från flera professorer och experter. De kan också genomföras som korta specialiserade program eller sommarkurser.
 • Professurer är ett treårigt undervisningsuppdrag med specialisering på EU-studier (enligt beskrivningen ovan) för universitetsprofessorer. En Jean Monnet-professur innehas endast av en professor som tillhandahåller minst 90 undervisningstimmar per läsår. Professuren kan även ha en grupp som stöder och stärker professurens verksamhet, bland annat genom extra undervisningstimmar.
 • Jean Monnet-centrum är nav för kompetens och kunskap i EU-frågor. De bör samla expertis och kompetens på hög nivå och har som mål att skapa synergier mellan olika ämnesområden och resurser i EU-studier (enligt beskrivningen ovan), utforma gemensam transnationell verksamhet och säkerställa öppenhet gentemot civilsamhället. Jean Monnet-centrum spelar en viktig roll för att nå ut till studenter från fakulteter som inte brukar ägna sig åt EU-frågor och till beslutsfattare, handläggare, civilsamhället och allmänheten.

Bidragsmottagare inom Jean Monnet-insatsen (moduler, innehavare av professurer och deltagare i centrum) ska anordna verksamheter och engagemang som ska vara öppna för beslutsfattare, handläggare, civilsamhället och allmänheten.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för ansökan om jean monnet-projekt för undervisning och forskning?

Kriterier för bidragsberättigande

Följande kriterier för bidragsberättigande gäller för Jean Monnet-moduler:

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?)

 För att vara berättigade till stöd måste de sökande (bidragsmottagare och anknutna enheter, i tillämpliga fall) vara

 • lärosäten,
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat, eller i ett tredjeland som är associerat till programmet eller i ett tredjeland som inte är associerat till programmet.

Lärosäten som är etablerade i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan. (Erasmusstadgan för högre utbildning).                                                                                                   

Endast ansökningar från enskilda sökande är tillåtna.

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

Verksamhet som kan beviljas bidrag

En Jean Monnet-modul måste omfatta minst 40 undervisningstimmar per läsår inom EU-studier (enligt beskrivningen ovan).

Undervisningstimmar avser timmar med direktkontakt inom ramen för gruppföreläsningar, seminarier, handledningsträffar, även när dessa sker på distans, men innefattar inte individuell undervisning och enskild handledning. För moduler är sommarkurser bidragsberättigande.

Geografisk plats  (Plats för verksamheten)

Verksamheten måste äga rum i de bidragsberättigade länderna (se del A i denna handledning).

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring av bidragsavtalet).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2024-MODULE

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 1 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Hur söker man?

Du hittar information i del C i handledningen.

Följande kriterier för bidragsberättigande gäller för Jean Monnet-professurer:

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?)

För att vara berättigade till stöd måste de sökande (bidragsmottagare och anknutna enheter, i tillämpliga fall) vara

Lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat, ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet.

Lärosäten som är etablerade i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Endast ansökningar från enskilda sökande är tillåtna.

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

Verksamhet som kan beviljas bidrag

En Jean Monnet-professur måste få minst 90 undervisningstimmar per läsår på området EU-studier (enligt beskrivningen i programhandledningen) vid det sökande lärosätet, och måste vara fast anställd vid den ansökande institutionen.

Undervisningstimmar avser timmar med direktkontakt inom ramen för gruppföreläsningar, seminarier, handledningsträffar, även när dessa sker på distans, men innefattar inte individuell undervisning och/eller enskild handledning. Sommarkurser är inte bidragsberättigade.

Geografisk plats (Plats för verksamheten)

Verksamheten måste äga rum i de bidragsberättigade länderna (se del A i denna handledning).

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring av bidragsavtalet).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 1 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Hur söker man?

Du hittar information i del C i handledningen.

Följande kriterier för bidragsberättigande gäller för Jean Monnet-centrum:

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?)

För att vara berättigade till stöd måste de sökande (bidragsmottagare och anknutna enheter, i tillämpliga fall) vara

lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat, ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet.

Lärosäten som är etablerade i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. 

Det går endast att få stöd för ett Jean Monnet-centrum under samma tid per deltagande lärosäte.

Endast ansökningar från enskilda sökande är tillåtna.

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

Geografisk plats (Plats för verksamheten)

Verksamheten måste äga rum i de bidragsberättigade länderna (se del A i denna handledning).

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring av bidragsavtalet).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2024-COE

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 1 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Hur söker man?

Du hittar information i del C i handledningen.

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Tilldelningskriterier

Följande kriterier för bidragsberättigande gäller för Jean Monnet-moduler:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

I vilken utsträckning förslaget når målen för Jean Monnet-insatsen:

 • omfattar EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen),
 • främjar dialogen mellan den akademiska världen och samhället, inklusive beslutsfattare på lokal, regional och statlig nivå samt på EU-nivå, offentliga tjänstemän, aktörer i civilsamhället samt företrädare för olika utbildningsnivåer och medier,
 • genererar kunskap och insikt som kan stödja beslutsfattandet på EU-nivå och stärka EU:s ställning i en globaliserad värld,
 • omfattar aktiv utåtriktad och utbildningsrelaterad verksamhet kring EU-frågor som bidrar till att samhället i stort (utöver den akademiska världen och specialiserade målgrupper) får möjlighet att bekanta sig med och komma närmare EU.

Förslagets grad av relevans för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.

I vilken utsträckning ansökan når prioriterade målgrupper:

 • Högskolestudenter som bedriver EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen).
 • Högskolestudenter som inte automatiskt kommer i kontakt med EU-studier (inom andra områden än juridik, ekonomi och statsvetenskap).
 • Med avseende på tredjeländer som inte är associerade till programmet, möjligheten att förstärka EU:s offentliga diplomati.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet samt bärkraften i den metod som föreslås.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet
  • är tydligt, fullständigt och samstämmigt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning,
  • uppvisar samstämmighet mellan projektets mål och verksamhet.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

Gruppens kompetensnivå och mervärde:

Relevans och komplementaritet när det gäller profil och sakkunskap (i fråga om både den akademiska och icke-akademiska sfären, i förekommande fall) hos den nyckelpersonal som deltar i de verksamheter som föreslås vad gäller EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen) och vad gäller det särskilda tema som behandlas i förslaget.

Genomslag (högsta poäng: 25)

Projektets förväntade genomslag på lång sikt

 •  hos den institution som står värd för Jean Monnet-insatsen,
 •  för de studenter och studerande som drar nytta av Jean Monnet-insatsen,
  • förbättrade eller innovativa kursplaner,
  • ökad förmåga att locka högt kvalificerade studenter,
  • utökat samarbete med partner från andra länder,
  • ökade budgetanslag för undervisning och forskning om EU-frågor inom institutionen,
  • ökad kapacitet att undervisa och forska om EU-ämnen.
 •  hos andra organisationer och enskilda personer som deltar på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Spridning och kommunikation:

 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som stått som värd för Jean Monnet-insatsen, genom att
  • sprida information om verksamheten,
  • öka medvetenheten om projekten och resultaten, genom att göra deltagare och organisationer mer synliga,
  • nå ut till grupper utanför lärosätena,
  • överföra och omvandla resultaten till ny politik och förbättrade metoder.
 • I vilken grad planerade spridningsverktyg kommer att nå målgruppen genom
  • exponering i medier (t.ex. sociala medier, publikationer, osv.),
  • evenemang.

Hållbarhet och kontinuitet: förslaget omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att projektets resultat och fördelar kommer att bevaras när projektet har avslutats.

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 15 poäng för var och en av kategorierna för tilldelningskriterier ovan.

Förslag med samma antal poäng prioriteras efter de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”Relevans”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Kvaliteten på projektets utformning och genomförande”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Genomslag”.

Om det inte går att prioritera mellan förslagen på det sätt som anges ovan kan projektportföljen i stort, förväntade positiva synergier mellan projekt eller andra faktorer kopplade till målen för ansökningsomgången beaktas för fastställa prioriteringen. Dessa faktorer dokumenteras i panelrapporten.

Följande tilldelningskriterier gäller för Jean Monnet-professurer:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

I vilken utsträckning förslaget når målen för Jean Monnet-insatsen:

 • omfattar EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen),
 • främjar dialogen mellan den akademiska världen och samhället, inklusive beslutsfattare på lokal, regional och statlig nivå samt på EU-nivå, offentliga tjänstemän, aktörer i civilsamhället samt företrädare för olika utbildningsnivåer och medier,
 • genererar kunskap och insikt som kan stödja beslutsfattandet på EU-nivå och stärka EU:s ställning i en globaliserad värld,
 • omfattar aktiv utåtriktad och utbildningsrelaterad verksamhet kring EU-frågor som bidrar till att samhället i stort (utöver den akademiska världen och specialiserade målgrupper) får möjlighet att bekanta sig med och komma närmare EU.

Förslagets grad av relevans för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.

I vilken utsträckning ansökan når prioriterade målgrupper:

 • Högskolestudenter som bedriver EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen).
 • Högskolestudenter som inte automatiskt kommer i kontakt med EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen).
 • Med avseende på tredjeländer som inte är associerade till programmet, möjligheten att förstärka EU:s offentliga diplomati.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet samt bärkraften i den metod som föreslås.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet
  • presenteras på ett tydligt, fullständigt och samstämmigt sätt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning,
  • uppvisar samstämmighet mellan projektets mål och verksamhet.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

 • Innehavaren av professuren i EU-frågor har en förstklassig profil och sakkunskap (enligt beskrivningen i inledningen).
 • Relevans och komplementaritet när det gäller profil och sakkunskap hos innehavaren av professuren och den nyckelpersonal som deltar i de verksamheter som föreslås i projektet både vad gäller EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen) och de särskilda teman som behandlas i förslaget.
 • Bevis på erfarenhet av forskning om EU-frågor.

Genomslag (högsta poäng: 25)

Projektets förväntade genomslag på lång sikt

 • hos den institution som står värd för Jean Monnet-insatsen,
 • för de studenter och lärande som drar nytta av Jean Monnet-insatsen:
  • förbättrade eller innovativa kursplaner,
  • ökad förmåga att locka högt kvalificerade studenter,
  • utökat samarbete med partner från andra länder,
  • ökade budgetanslag för undervisning och forskning om EU-frågor inom institutionen,
  • ökad kapacitet att undervisa och forska om EU-ämnen.
 •  hos andra organisationer och enskilda personer som deltar på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Spridning och kommunikation:

 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som stått som värd för Jean Monnet-insatsen, genom att
  • sprida information om verksamheten,
  • öka medvetenheten om projekten och resultaten, genom att göra deltagare och organisationer mer synliga,
  • nå ut till grupper utanför lärosätena,
  • överföra och omvandla resultaten till ny politik och förbättrade metoder.
 • I vilken grad planerade spridningsverktyg kommer att nå målgruppen genom
  • exponering i medier (t.ex. sociala medier, publikationer),
  • evenemang.

Hållbarhet och kontinuitet: förslaget omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att projektets resultat och fördelar kommer att bevaras när projektet har avslutats.

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 15 poäng för var och en av kategorierna för tilldelningskriterier ovan.

Förslag med samma antal poäng prioriteras efter de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”Relevans”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Kvaliteten på projektets utformning och genomförande”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Genomslag”.

Om det inte går att prioritera mellan förslagen på det sätt som anges ovan kan projektportföljen i stort, förväntade positiva synergier mellan projekt eller andra faktorer kopplade till målen för ansökningsomgången beaktas för fastställa prioriteringen. Dessa faktorer dokumenteras i panelrapporten.

Följande tilldelningskriterier gäller för Jean Monnet-centrum:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

I vilken utsträckning förslaget når målen för Jean Monnet-insatsen:

 • omfattar EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen),
 • främjar dialogen mellan den akademiska världen och samhället, inklusive beslutsfattare på lokal, regional och statlig nivå samt på EU-nivå, offentliga tjänstemän, aktörer i civilsamhället samt företrädare för olika utbildningsnivåer och medier,
 • genererar kunskap och insikt som kan stödja beslutsfattandet på EU-nivå och stärka EU:s ställning i en globaliserad värld,
 • omfattar aktiv utåtriktad och utbildningsrelaterad verksamhet kring EU-frågor som bidrar till att samhället i stort (utöver den akademiska världen och specialiserade målgrupper) får möjlighet att bekanta sig med och komma närmare EU.

Förslagets grad av relevans för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.

I vilken utsträckning ansökan når fler målgrupper:

 • Typ av bidragsmottagare som ska utnyttja det föreslagna centrumets sakkunskap.
 • Deltagande av fakulteter/institutioner som inte kommer i kontakt med EU-specifika studier.
 • Med avseende på tredjeländer som inte är associerade till programmet, möjligheten att förstärka EU:s offentliga diplomati.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet samt bärkraften i den metod som föreslås.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet
  • är tydligt, fullständigt och samstämmigt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning,
  • uppvisar samstämmighet mellan projektets mål och verksamhet.
 • I vilken utsträckning de resurser som har avsatts för arbetspaketen överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

 • Kvalitet och mervärde vad gäller centrumets deltagare.
 • Relevans och komplementaritet när det gäller profil och sakkunskap hos den personal som kommer att arbeta de verksamheter som föreslås i projektet vad gäller EU-studier och vad gäller de särskilda teman som behandlas i förslaget.
 • Samarbetsarrangemang inom högskolan samt fördelning av roller.
 • Institutionens engagemang för att utveckla och upprätthålla centrumet.

Genomslag (högsta poäng: 25)

Projektets förväntade genomslag på lång sikt

 •  hos den institution som står värd för Jean Monnet-insatsen,
 •  vid de fakulteter/institutioner som drar nytta av Jean Monnet-insatsen,
  • förbättrat eller innovativt innehåll, utveckling av nya perspektiv på specifik forskning,
  • ökad förmåga att locka till sig högt kvalificerade studenter och forskare,
  • utökat samarbete och förmåga att skapa kontakter med partner från andra länder,
  • ökade budgetanslag för undervisning och forskning om EU-frågor inom institutionen,
  • ökad kapacitet att undervisa och forska om EU-ämnen.
 •  hos andra organisationer och enskilda personer som deltar på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Spridning och kommunikation:

 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som stått som värd för Jean Monnet-insatsen, genom att
  • sprida information om verksamheten,
  • öka medvetenheten om projekten och resultaten, genom att göra deltagare och organisationer mer synliga,
  • nå ut till grupper utanför lärosätena,
  • överföra och omvandla resultaten till ny politik och förbättrade metoder.
  • I vilken grad planerade spridningsverktyg kommer att nå målgruppen genom
  • exponering i medier (t.ex. sociala medier, publikationer, osv.),
  • evenemang.

Hållbarhet och kontinuitet: förslaget omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att projektets resultat och fördelar kommer att bevaras när projektet har avslutats.

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 15 poäng för var och en av kategorierna för tilldelningskriterier ovan.

Förslag med samma antal poäng prioriteras efter de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”Relevans”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Kvaliteten på projektets utformning och genomförande”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Genomslag”.

Om det inte går att prioritera mellan förslagen på det sätt som anges ovan kan projektportföljen i stort, förväntade positiva synergier mellan projekt eller andra faktorer kopplade till målen för ansökningsomgången beaktas för fastställa prioriteringen. Dessa faktorer dokumenteras i panelrapporten.

Geografiska mål

EU:s instrument för yttre åtgärder bidrar till denna insats. Den tillgängliga budgeten är uppdelad mellan olika regioner och storleken på varje budgetanslag är olika. Ytterligare information om de tillgängliga summorna i varje budgetanslag kommer att publiceras på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Förväntat genomslag

För de deltagare som är direkt involverade i åtgärderna kommer Jean Monnet-insatsen ”Undervisning och forskning” att ge positiva och bestående effekter för både studenter och forskare/professorer. Dessa effekter ska mätas med hjälp av kvantitativa och kvalitativa indikatorer.

Kvantitativa indikatorer

 • Antal lärosäten som stärker EU-dimensionen i de discipliner som de täcker.
 • Antal EU-ämnen som införs inom undervisning och forskning vid fakulteter/institutioner där EU-aspekter normalt inte utvecklas – utöver de discipliner som typiskt sett kan förväntas ha en EU-anknytning.
 • Antal studenter som nås av åtgärder inom ramen för Jean Monnet-insatsen.
 • Antal nya innehavare av en professur.
 • Antal publikationer om EU-relaterade ämnen.
 • Antal policydokument som beslutsfattare kan använda som underlag i EU-relaterade frågor.
 • Antal Jean Monnet-projekt i tredjeländer som inte är associerade till programmet.
 • I vilken utsträckning det finns forum och plattformar som syftar till att förbättra samarbetet och dialogen mellan den akademiska världen och den icke-akademiska världen.
 • Fler möjligheter för unga forskare att förbättra sina yrkeskompetenser och karriärmöjligheter.

Kvalitativa indikatorer

 • Ökad kunskap om EU:s politik.
 • Omfattningen av lärosätenas interaktion avseende EU-frågor med samhället i stort och den icke-akademiska världen.
 • Ökad medvetenhet om EU-relaterade frågor i den icke-akademiska världen.
 • Förbättrad spridning av Jean Monnet-projektens resultat i samhället, inklusive till beslutsfattare

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Högsta EU-bidrag per projekt:

 • Jean Monnet-moduler: 35 000 euro
 • Jean Monnet-professurer: 60 000 euro
 • Jean Monnet-centrum: 100 000 euro

Bidraget i form av ett enhetsbelopp kommer att täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (informationsspridning, publicering, översättning).

Jean Monnet-moduler och Jean Monnet-professurer:

Sökande måste begära ett på förhand fastställt belopp för enhetsbeloppet i ansökan. Beloppen anges i tabellerna nedan. Tabellerna nedan visar det totala enhetsbeloppet per land, vilket motsvarar det totala antalet undervisningstimmar.

a.1) För Jean Monnet-moduler för EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet

Land/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 40 timmar/år) Bulgarien, Rumänien, Nordmakedonien, Liechtenstein, Serbien Turkiet, Kroatien, Lettland Un gern,Polen, Litauen, Tjeckien, Estland, Slovakien Portugal, Grekland, Slovenien, Malta Cypern, Island, Spanien, Italien Irland, Frankrike, Finland Belgien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Norge
120–150 13 500 EUR 16 000 EUR 18 000 EUR 23,000 EUR 26 000 EUR 31 000 EUR 33,000 EUR
151–180 17 000 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
181–210 19 500 EUR  23 000 EUR 26 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
211–240 22 500 EUR 26 500 EUR 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
241–270 25 500 EUR 30 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
271–300 28 500 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
301–330 31 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
331–360 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR

a.2) Jean Monnet-moduler för tredjeländer som inte är associerade till programmet

Land/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 40 timmar/år) Chile, Saint Kitts och Nevis, Mexiko, Libyen, Antigua och Barbuda, Barbados, övriga länder Bahrain, Trinidad och Tobago Saudiarabien, Seychellerna, Ekvatorialguinea, Oman, Israel Sydkorea, Nya Zeeland Japan, Storbritannien Australien, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Schweiz, Förenade Arabemiraten, USA
120–150 13 500 EUR 18 000 EUR 23 000 EUR 26 000 EUR 31 000 EUR                     33 000 EUR
151–180 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
181–210 19 500 EUR 26 000 EUR 32,000 EUR 35 000 EUR   35 000 EUR 35 000 EUR
211–240 22 500 EUR 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
241–270 25 500 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
271–300 28 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
301–330 31 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
331–360 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

b.1) Jean Monnet-professurer för EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet

Land/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 90 timmar/år) Bulgarien, Rumänien, Nordmakedonien, Liechtenstein, Serbien Turkiet, Kroatien, Lettland Ungern, Polen, Litauen, Tjeckien, Estland, Slovakien Portugal, Grekland, Slovenien, Malta Cypern, Island, Spanien, Italien Irland, Frankrike, Finland Belgien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Norge
270–300 21 500 EUR 22 500 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 55 500 EUR
301–330 24 000 EUR 25 000 EUR 33 500 EUR 40 500 EUR 48 500 EUR 55 000 EUR 60 000 EUR
331–360 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 53 000 EUR 59 000 EUR

60 000 EUR

361–390 28 000 EUR 29 000 EUR 40 500 EUR 47 500 EUR 57 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
391–420 30 000 EUR 31 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
421–450 32 500 EUR 33 500 EUR 47 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
451–480 35 000 EUR 36 000 EUR 51 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
481–510 37 500 EUR 38 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
511–540 40 000 EUR 41 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
541–570 42 500 EUR 43 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR

60 000 EUR

571–600 45 000 EUR 46 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
601–630 47 500 EUR 48 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
631–660 50 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
661–690 52 500 EUR 53 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
691–720 55 000 EUR 56 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
721–750 57 500 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
>750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR

b.2) Jean Monnet-professur för tredjeländer som inte är associerade till programmet

Land/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 90 timmar/år) Chile, Saint Kitts och Nevis, Mexiko, Libyen, Antigua och Barbuda, Barbados, övriga länder Bahrain, Trinidad och Tobago Saudiarabien, Seychellerna, Ekvatorialguinea, Oman, Israel Sydkorea, Nya Zeeland Japan, Storbritannien Australien, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Schweiz, Förenade Arabemiraten, USA
270–300 25 000 EUR 29 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 55 500 EUR
301–330 27 500 EUR 32 500 EUR 40 500 EUR 48 500 EUR 55 000 EUR 60 000 EUR
331–360 30 000 EUR 36 000 EUR 44 000 EUR 53 000 EUR 59 000 EUR 60 000 EUR
361–390 &32 500 EUR 39 500 EUR 47,500 EUR 57 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
391–420 35 000 EUR 41 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
421–450 37 000 EUR 46 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
451–480 39 000 EUR 50 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
481–510 41,000 EUR 53,500 EUR 60,000 EUR 60,000 EUR 60,000 EUR 60,000 EUR
511–540 43 500 EUR 57 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
541–570 46 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
571–600 48 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
601–630 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60,000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
631–660 53 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60,000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
661–690 56 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
691–720 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
721–750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

c) Jean Monnet-centrum

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Enhetsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer enhetsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

Högsta EU-bidrag per projekt är 100 000 euro.

Hur fastställs projektets enhetsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 • Budgeten bör vid behov specificeras och delas upp i enhetliga arbetspaket (t.ex. ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 • Det ska också innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna som visar andelen per arbetsprogram.
 • Kostnaderna kommer att täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (spridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa enhetsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Medfinansieringsgraden på 80 % kommer att tillämpas på de totala beräknade bidragsberättigande kostnader som fastställs efter utvärderingen.

Ekonomiskt stöd till tredje part i form av bidrag eller priser är inte tillåtet.

Kostnader för volontärer är tillåtna. De ska ha formen av enhetskostnader enligt definitionen i kommissionens beslut om enhetskostnader för volontärer1 .

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas på grundval av slutförd verksamhet. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education