Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

„Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo srityje

„Jean Monnet“ veiksmais aukštojo mokslo srityje remiamas mokymas ir moksliniai tyrimai Europos Sąjungos studijų srityje visame pasaulyje.

Europos Sąjungos studijos – tai mokymas, mokymasis ir moksliniai tyrimai apie Europos Sąjungą, jos istoriją, tikslus, struktūras, funkcijas ir (arba) politiką.

Daugiausia dėmesio skiriant Europos Sąjungos aspektui, „Jean Monnet“ veiksmais turėtų būti skatinamas aktyvus Europos pilietiškumas ir propaguojamos pagrindinės Europos Sąjungos vertybės – pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises (Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis).

Kalbant apie Europos Sąjungos politiką, „Jean Monnet“ veiksmai turi padėti skleisti žinias apie tai, kaip ši politika gali būti naudinga kasdieniam piliečių gyvenimui ES ir (arba) užsienyje ir (arba) kaip ji gali paveikti politikos formavimo sistemą panašiose srityse valstybių narių lygmeniu arba užsienyje nacionaliniu, regioniniu ar pasauliniu lygmeniu. Turėtų būti nurodytas labai aiškus ryšys tarp pasiūlymo temos ir ES politikos ir (arba) ES temos, su kuria pasiūlymas susijęs.   

Siekiama, kad „Jean Monnet“ veiksmai taip pat būtų viešosios diplomatijos trečiųjų šalių atžvilgiu vektoriumi, padedančiu propaguoti ES vertybes ir užtikrinti didesnį Europos Sąjungos pozicijos ir jos tikslų matomumą.

Toliau aprašyti mokymo ir mokslinių tyrimų tikslai ir kriterijai.

Mokymas ir moksliniai tyrimai

Veiksmų tikslai

„Jean Monnet“ veiksmais mokymo ir mokslinių tyrimų srityje siekiama:

 • skatinti mokymo ir mokslinių tyrimų meistriškumą Europos Sąjungos studijų srityje visame pasaulyje ir sudaryti palankesnes sąlygas naujai kartai siekti karjeros ES studijų srityje;
 • skatinti akademinio pasaulio ir visuomenės, įskaitant vietos, regiono, valstybės ir ES lygmens politikos formuotojus, valstybės tarnautojus, pilietinės visuomenės veikėjus, įvairių lygmenų švietimo ir žiniasklaidos atstovus, dialogą;
 • generuoti žinias ir įžvalgas, kurios gali padėti formuoti ES politiką ir stiprinti ES vaidmenį Europoje ir globalizuotame pasaulyje;
 • užmegzti ryšius su plačiąja visuomene ir skleisti žinias apie ES plačiajai visuomenei (už akademinės bendruomenės ir specializuotų auditorijų ribų), taip priartinant ES prie visuomenės.
 • padaryti, kad šis veiksmas būtų viešosios diplomatijos trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, atžvilgiu vektoriumi, padedančiu propaguoti ES vertybes ir užtikrinti išties didesnį Europos Sąjungos pozicijos ir jos tikslų matomumą.

Projekto rengimas

„Jean Monnet“ mokymas ir moksliniai tyrimai turi būti vienos iš toliau nurodytų formų. Moduliai, profesūra ir kompetencijos centrai

 • Moduliai – tai trumpos mokymo programos arba kursai Europos Sąjungos studijų srityje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje. Kiekvieną modulį sudaro ne mažiau kaip 40 akademinių valandų per akademinius metus ir jis trunka trejus metus. Moduliai gali būti orientuoti į vieną konkrečią Europos studijų discipliną arba būti daugiadiscipliniai ir reikalauti kelių dėstytojų ir ekspertų akademinio indėlio. Jie taip pat gali būti trumpos specializuotos ar vasaros programos.
 • Profesūra – tai dėstymo pareigos su Europos Sąjungos studijų specializacija (kaip aprašyta pirmiau), kurias universiteto profesoriai eina trejus metus. „Jean Monnet“ profesoriaus pareigas eina tik vienas profesorius, kuris turi dėstyti ne mažiau kaip 90 valandų per akademinius metus. Profesorius gali turėti komandą, kuri remtų ir stiprintų profesūros veiklą, įskaitant papildomas dėstymo valandas.
 • „Jean Monnet“ kompetencijos centrai yra kompetencijos ir žinių apie Europos Sąjungos dalykus ryšių punktai. Šie centrai turėtų kaupti aukšto lygio ekspertines žinias ir gebėjimus, siekdami vystyti Europos studijų įvairių disciplinų ir išteklių sinergiją (kaip minėta pirmiau) ir kurti jungtinę tarpvalstybinę veiklą. Jie taip pat užtikrina atvirumą pilietinei visuomenei. „Jean Monnet“ kompetencijos centrai atlieka svarbų vaidmenį siekiant įtraukti fakultetų, kuriuose Europos Sąjungos dalykai paprastai nestudijuojami, studentus, taip pat politikus, valstybės tarnautojus, organizuotą pilietinę visuomenę ir plačiąją visuomenę apskritai.

„Jean Monnet“ naudos gavėjų (modulių ir profesorių, taip pat kompetencijos centrų lankytojų) prašoma organizuoti veiklą ir renginius, kuriais būtų užtikrintas atvirumas politikams, valstybės tarnautojams, pilietinei visuomenei ir plačiajai visuomenei apskritai.

Kokie kriterijai taikomi „Jean Monnet“ mokymo ir mokslinių tyrimų paraiškoms?

Tinkamumo kriterijai

„Jean Monnet“ moduliams taikomi toliau nurodyti tinkamumo kriterijai.

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos (Kas gali teikti paraišką?)

 Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjai (dotacijos gavėjai ir susiję subjektai, jei taikoma)  turi būti:

 • aukštojo mokslo ir studijų institucijos;
 • įsteigti ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba reikalavimus atitinkančioje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse, turi turėti galiojančią ECHE. („Erasmus“ aukštojo mokslochartija).                                                                                                                        

Paraiškas gali teikti tik pavieniai pareiškėjai.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas) ir Rusijos Federacijos (4 regionas).

Reikalavimus atitinkanti veikla

„Jean Monnet“ modulis turi būti dėstomas ne trumpiau kaip 40 dėstymo valandų per akademinius metus Europos Sąjungos studijų srityje (kaip aprašyta pirmiau).

Į dėstymo valandas įskaičiuojamos grupinių paskaitų, seminarų, praktinių užsiėmimų tiesioginio kontakto valandos, taip pat gali būti įskaičiuotos bet kokių minėtų formų mokymo (išskyrus asmeninį mokymą ir (arba) priežiūrą) nuotoliniu būdu valandos. Modulių atveju galima pasirinkti vasaros kursus.

Geografinė vietovė (Veiklos vieta (-os))

Veikla turi būti vykdoma reikalavimus atitinkančiose šalyse (žr. šio vadovo A dalį).

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas dotacijos sutarties pakeitimas).

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 1 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

„Jean Monnet“ profesūrai taikomi toliau nurodyti tinkamumo kriterijai.

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos (Kas gali teikti paraišką?)

Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjai (dotacijos gavėjai ir susiję subjektai, jei taikoma) turi būti:

 • aukštojo mokslo ir studijų institucija,
 • įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba reikalavimus atitinkančioje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse, turi turėti galiojančią ECHE.

Paraiškas gali teikti tik pavieniai pareiškėjai.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas) ir Rusijos Federacijos (4 regionas).

Reikalavimus atitinkanti veikla

„Jean Monnet“ profesūra: turi būti dėstoma ne trumpiau kaip 90 dėstymo valandų per akademinius metus Europos Sąjungos studijų srityje (kaip aprašyta Programos vadove) paraišką teikiančioje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje. Dėstyti turi profesorius, kuris turi būti nuolatinis paraišką teikiančios institucijos darbuotojas.

Į dėstymo valandas įskaičiuojamos grupinių paskaitų, seminarų, praktinių užsiėmimų tiesioginio kontakto valandos, taip pat gali būti įskaičiuotos bet kokių minėtų formų mokymo (išskyrus asmeninį mokymą ir (arba) priežiūrą) nuotoliniu būdu valandos. Vasaros kursai nėra tinkami finansuoti.

Geografinė vietovė (Veiklos vieta (-os))

Veikla turi būti vykdoma reikalavimus atitinkančiose šalyse (žr. šio vadovo A dalį).

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas).

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 1 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

„Jean Monnet“ kompetencijos centrams taikomi toliau nurodyti tinkamumo kriterijai.

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos (Kas gali teikti paraišką?)

Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjai (dotacijos gavėjai ir susiję subjektai, jei taikoma) turi būti:

 • įsteigti ES valstybėje narėje,
 • Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba reikalavimus atitinkančioje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse, turi turėti galiojančią ECHE. 

Vienoje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje vienu metu gali būti remiamas tik vienas „Jean Monnet“ kompetencijos centras.                                                                                   

Paraiškas gali teikti tik pavieniai pareiškėjai.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas) ir Rusijos Federacijos (4 regionas).

Geografinė vietovė (Veiklos vieta (-os))

Veikla turi būti vykdoma reikalavimus atitinkančiose šalyse (žr. vadovo A dalį).

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas).

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2024-COE

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 1 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Dotacijų skyrimo kriterijai

„Jean Monnet“ moduliams taikomi toliau nurodyti tinkamumo kriterijai.

Projekto aktualumas (daugiausia 25 balai)

Kokiu mastu pasiūlymas atitinka „Jean Monnet“ veiksmo tikslus:

 • prisidėti prie ES studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje),
 • skatinti akademinio pasaulio ir visuomenės, įskaitant vietos, regiono, valstybės ir ES lygmens politikos formuotojus, valstybės tarnautojus, pilietinės visuomenės veikėjus, įvairių lygmenų švietimo ir žiniasklaidos atstovus, dialogą;
 • generuoti žinias ir įžvalgas, kurios gali padėti formuoti ES politiką ir stiprinti ES vaidmenį globalizuotame pasaulyje;
 • skatinti aktyvų informavimo ir švietimo darbą, kuriuo skleidžiamos žinios apie ES plačiajai visuomenei (už akademinės bendruomenės ir specializuotų auditorijų ribų), o ES priartinama prie piliečių.

Kokiu mastu pasiūlymas aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija.

Kokiu mastu pasiūlymas pasiekia prioritetines tikslines grupes:

 • Europos Sąjungos studijų studentus (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje);
 • studentus, kurie su ES studijomis paprastai nesusiduria (studijuoja kitose srityse nei teisė, ekonomika ir politikos mokslai);
 • trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, kaip potencialą stiprinti ES viešąją diplomatiją.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Metodika: projekto kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas bei siūlomos metodikos perspektyvumas.
 • Kokiu mastu darbo programa:
  • pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai;
  • parodo nuoseklumą su projekto tikslais ir veiksmais. 
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 25 balai)

Grupės kompetencijos lygis ir pridėtinė vertė:

 • pagrindinių darbuotojų, dalyvaujančių siūlomoje veikloje (akademinėje ir neakademinėje), susijusioje tiek su Europos Sąjungos studijomis (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje), tiek su konkrečiomis pasiūlyme nurodytomis temomis, profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas

Poveikis (daugiausia 25 balai)

Numatomas projekto poveikis ir ilgalaikiai padariniai:

 •  institucijai, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas;
 •  studentams ir kitiems besimokantiems asmenims, kurie naudojasi šiuo „Jean Monnet“ veiksmu: 
  • patobulinta ar novatoriška studijų programa;
  • daugiau galimybių pritraukti geriausius studentus;
  • tvirtesnis bendradarbiavimas su partneriais iš kitų šalių;
  • didesni finansiniai ištekliai ES studijų dalykų dėstymui ir moksliniams tyrimams įstaigos viduje;
  • didesni pajėgumai dėstyti ES studijų dalykus ir vykdyti su jais susijusius mokslinius tyrimus;
 •  kitoms su projektu susijusioms organizacijoms ir asmenims vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos lygmeniu.

Sklaida ir komunikacija:

 • Priemonių, kuriomis siekiama viešinti veiklos rezultatus institucijoje, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas, ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė: 
  • skleidžiant informaciją;
  • didinant informuotumą apie projektus ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumą;
  • įtraukiant grupes, esančias už aukštojo mokslo ir studijų institucijų ribų;
  • užtikrinant rezultatų perkeliamumą ir jų integravimą į naują politiką ir tobulesnę praktiką.
 • Kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją:
  • per žiniasklaidą (įskaitant socialinius tinklus, leidinius ir t. t.),
  • per renginius.

Tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad projekto rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 70 balų. Pagal kiekvieną iš pirmiau išvardytų dotacijų skyrimo kriterijų pasiūlymas turi būti įvertintas bent 15 balų.

Ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausia balų „aktualumo“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „poveikis“.

Jei tai nepadės nustatyti pirmenybės, tolesnis pirmenybės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į bendrą projekto portfelį ir teigiamą projektų sinergiją arba kitus veiksnius, susijusius su kvietimo teikti pasiūlymus tikslais. Šie veiksniai bus dokumentuoti ekspertų grupės ataskaitoje.

„Jean Monnet“ profesūrai taikomi toliau nurodyti dotacijų skyrimo kriterijai.

Projekto aktualumas (daugiausia 25 balai)

Kokiu mastu pasiūlymas atitinka „Jean Monnet“ veiksmo tikslus:

 • prisidėti prie Europos Sąjungos studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje);
 • skatinti akademinio pasaulio ir visuomenės, įskaitant vietos, regiono, valstybės ir ES lygmens politikos formuotojus, valstybės tarnautojus, pilietinės visuomenės veikėjus, įvairių lygmenų švietimo ir žiniasklaidos atstovus, dialogą;
 • generuoti žinias ir įžvalgas, kurios gali padėti formuoti ES politiką ir stiprinti ES vaidmenį globalizuotame pasaulyje;
 • skatinti aktyvų informavimo ir švietimo darbą, kuriuo skleidžiamos žinios apie ES plačiajai visuomenei (už akademinės bendruomenės ir specializuotų auditorijų ribų), o ES priartinama prie piliečių.

Kokiu mastu pasiūlymas aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija.

Kokiu mastu pasiūlymas pasiekia prioritetines tikslines grupes:

 • Europos Sąjungos studijų studentus (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje);
 • studentus, kurie su ES studijomis paprastai nesusiduria (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje);
 • trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, kaip potencialą stiprinti ES viešąją diplomatiją.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Metodika: projekto kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas bei siūlomos metodikos perspektyvumas.
 • Kokiu mastu darbo programa: 
  • pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai;
  • parodo nuoseklumą su projekto tikslais ir veiksmais.
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Puikus Europos Sąjungos studijų profesūros profesorių profilis ir kompetencija (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje);
 • profesorių ir pagrindinių darbuotojų, dalyvaujančių projekto veikloje, susijusioje tiek su Europos Sąjungos studijomis (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje), tiek su konkrečiomis pasiūlyme nurodytomis temomis, profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas;
 • ES dalykų mokslinių tyrimų patirties įrodymas

Poveikis (daugiausia 25 balai)

Numatomas projekto poveikis ir ilgalaikiai padariniai:

 •  institucijai, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas;
 •  studentams ir kitiems besimokantiems asmenims, kurie naudojasi šiuo „Jean Monnet“ veiksmu: 
  • patobulinta ar novatoriška studijų programa;
  • daugiau galimybių pritraukti geriausius studentus;
  • tvirtesnis bendradarbiavimas su partneriais iš kitų šalių;
  • didesni finansiniai ištekliai ES studijų dalykų dėstymui ir moksliniams tyrimams įstaigos viduje;
  • didesni pajėgumai dėstyti ES studijų dalykus ir vykdyti su jais susijusius mokslinius tyrimus;
 •  kitoms su projektu susijusioms organizacijoms ir asmenims vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos lygmeniu.

Sklaida ir komunikacija:

 • Priemonių, kuriomis siekiama viešinti veiklos rezultatus institucijoje, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas, ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė: 
  • skleidžiant informaciją;
  • didinant informuotumą apie projektus ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumą;
  • įtraukiant grupes, esančias už aukštojo mokslo ir studijų institucijų ribų;
  • užtikrinant rezultatų perkeliamumą ir jų integravimą į naują politiką ir tobulesnę praktiką.
 • Kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją:
  • per žiniasklaidą (įskaitant socialinius tinklus, leidinius ir t. t.);
  • per renginius.

Tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad projekto rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 70 balų. Pagal kiekvieną iš pirmiau išvardytų dotacijų skyrimo kriterijų pasiūlymas turi būti įvertintas bent 15 balų.

Ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausia balų „aktualumo“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „poveikis“.

Jei tai nepadės nustatyti pirmenybės, tolesnis pirmenybės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į bendrą projekto portfelį ir teigiamą projektų sinergiją arba kitus veiksnius, susijusius su kvietimo teikti pasiūlymus tikslais. Šie veiksniai bus dokumentuoti ekspertų grupės ataskaitoje.

„Jean Monnet“ Kompetencijos centrams taikomi toliau nurodyti dotacijų skyrimo kriterijai.

Projekto aktualumas (daugiausia 25 balai)

Kokiu mastu pasiūlymas atitinka „Jean Monnet“ veiklos tikslus:

 • prisidėti prie ES studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje),
 • skatinti akademinio pasaulio ir visuomenės, įskaitant vietos, regiono, valstybės ir ES lygmens politikos formuotojus, valstybės tarnautojus, pilietinės visuomenės veikėjus, įvairių lygmenų švietimo ir žiniasklaidos atstovus, dialogą;
 • generuoti žinias ir įžvalgas, kurios gali padėti formuoti ES politiką ir stiprinti ES vaidmenį globalizuotame pasaulyje;
 • skatinti aktyvų informavimo ir švietimo darbą, kuriuo skleidžiamos žinios apie ES plačiajai visuomenei (už akademinės bendruomenės ir specializuotų auditorijų ribų), o ES priartinama prie piliečių.

Kokiu mastu pasiūlymas aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija.

Kokiu mastu pasiūlymas pasiekia daugiau tikslinių grupių:

 • siūlomo kompetencijos centro naudos gavėjus;
 • dalyvaujančius fakultetus / katedras, nesusijusius su ES studijomis;
 • trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, kaip potencialą stiprinti ES viešąją diplomatiją.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Metodika: projekto kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas bei siūlomos metodikos perspektyvumas.
 • Kokiu mastu darbo programa: 
  • pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai;
  • parodo nuoseklumą su projekto tikslais ir veiksmais.
 • Kokiu mastu darbo paketams priskirti ištekliai atitinka jų tikslus ir rezultatus.
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Centro veiklos dalyvių kokybė ir pridėtinė vertė
 • Darbuotojų, dalyvaujančių siūlomoje projekto veikloje, susijusioje tiek su Europos Sąjungos studijomis, tiek su konkrečiomis pasiūlyme nurodytomis temomis, profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas
 • Bendradarbiavimo susitarimai aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ir vaidmenų pasiskirstymas
 • Institucijos įsipareigojimas kurti kompetencijos centrą ir palaikyti jo veiklą

Poveikis (daugiausia 25 balai)

Numatomas projekto poveikis ir ilgalaikiai padariniai:

 •  institucijai, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas;
 •  fakultetams / katedroms, kurie naudojasi šiuo „Jean Monnet“ veiksmu: 
  • patobulintas ar novatoriškas turinys, naujų krypčių plėtojimas konkrečiose mokslinių tyrimų srityse;
  • daugiau galimybių pritraukti geriausius studentus ir tyrėjus;
  • tvirtesnis bendradarbiavimas ir galimybė užmegzti ryšį su partneriais iš kitų šalių;
  • didesni finansiniai ištekliai ES studijų dalykų dėstymui ir moksliniams tyrimams įstaigos viduje;
  • didesni pajėgumai dėstyti ES studijų dalykus ir vykdyti su jais susijusius mokslinius tyrimus;
 •  kitoms su projektu susijusioms organizacijoms ir asmenims vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos lygmeniu.

Sklaida ir komunikacija:

 • Priemonių, kuriomis siekiama viešinti veiklos rezultatus institucijoje, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas, ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė: 
  • skleidžiant informaciją;
  • didinant informuotumą apie projektus ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumą;
  • įtraukiant grupes, esančias už aukštojo mokslo ir studijų institucijų ribų;
  • užtikrinant rezultatų perkeliamumą ir jų integravimą į naują politiką ir tobulesnę praktiką.

Kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją:

 • per žiniasklaidą (įskaitant socialinius tinklus, leidinius ir t. t.),
 • per renginius.

Tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad projekto rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 70 balų. Pagal kiekvieną iš pirmiau išvardytų dotacijų skyrimo kriterijų pasiūlymas turi būti įvertintas bent 15 balų.

Ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausia balų „aktualumo“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „poveikis“.

Jei tai nepadės nustatyti pirmenybės, tolesnis pirmenybės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į bendrą projekto portfelį ir teigiamą projektų sinergiją arba kitus veiksnius, susijusius su kvietimo teikti pasiūlymus tikslais. Šie veiksniai bus dokumentuoti ekspertų grupės ataskaitoje.

Geografinės pusiausvyros tikslai

Prie šio veiksmo prisidedama ES išorės veiksmų priemonėmis. Turimas biudžetas padalytas skirtingiems regionams, o biudžeto paketų dydis įvairuoja. Daugiau informacijos apie kiekvieno biudžeto paketo sumas bus paskelbta portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Numatomas poveikis

Tiesiogiai veikloje dalyvaujantiems dalyviams „Jean Monnet“ mokymo ir mokslinių tyrimų veikla turės teigiamą ir ilgalaikį poveikį tiek studentams, tiek tyrėjams ir (arba) dėstytojams, kuris bus vertinamas pagal kiekybinius ir kokybinius rodiklius.

Kiekybiniai rodikliai

 • Aukštojo mokslo ir studijų institucijų, stiprinančių Europos Sąjungos aspektą savo disciplinose, skaičius.
 • Europos Sąjungos dalykų, dėstomų ir tiriamų fakultetuose / katedrose, kuriuose ES aspektai paprastai nėra plėtojami, neskaičiuojant disciplinų, tradiciškai susijusių su ES klausimais, skaičius.
 • Studentų, kurie dalyvavo „Jean Monnet“ veiksmuose, skaičius.
 • Naujų profesorių skaičius.
 • Leidinių su ES susijusiomis temomis skaičius.
 • Politikos dokumentų, skirtų padėti politikos formuotojams su ES susijusiomis temomis, skaičius.
 • „Jean Monnet“ projektų trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, skaičius.
 • Galimybė pasitelkti forumus ir platformas, kuriais siekiama geresnio bendradarbiavimo ir dialogo tarp akademinio ir ne akademinio pasaulio.
 • Didesnės jaunų tyrėjų galimybės patobulinti profesinę kompetenciją ir didesnės jų karjeros galimybės.

Kokybiniai rodikliai

 • Geresnės žinios apie Europos politiką.
 • Aukštojo mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo su plačiąja visuomene ir neakademinio pasaulio atstovais ES temomis mastas.
 • Didesnis neakademinės visuomenės informuotumas su ES susijusiais klausimais. 
 • Geresnė „Jean Monnet“ projektų rezultatų sklaida visuomenėje, įskaitant politikos formuotojus.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Toks finansavimo modelis leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra:

 • „Jean Monnet“ moduliai – 35 000 EUR
 • „Jean Monnet“ profesūra – 60 000 EUR
 • „Jean Monnet“ kompetencijos centrai – 100 000 EUR

Fiksuotosios sumos apims personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, įrangos išlaidas, subrangos ir kitas išlaidas (informacijos sklaidos, leidybos ar vertimo).

Jean Monnet“ Studijų Moduliai ir Profesūra

Pareiškėjai savo paraiškoje turi prašyti iš anksto nustatytos vienkartinės fiksuotosios sumos, nurodytos toliau pateiktose lentelėse. Toliau pateiktose lentelėse parodyta bendra šaliai skirta fiksuotoji suma, atitinkanti bendrą dėstymo valandų skaičių.

a.1) „Jean Monnet“ moduliams ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse

Šalis / dėstymo valandos per 3 metų laikotarpį (bent 40 val./metus)

Bulgarija, Rumunija, Šiaurės Makedonija, Lichtenšteinas, Serbija

Turkija, Kroatija, Latvija

Vengrija, Lenkija, Lietuva, Čekija, Estija, Slovakija

Portugalija, Graikija, Slovėnija, Malta

Kipras, Islandija, Ispanija, Italija

Airija, Prancūzija, Suomija

Belgija, Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Švedija, Norvegija

120-150

13 500 EUR

16 000 EUR

18 000 EUR

23,000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33,000 EUR

151-180

17 000 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181-210

19 500 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211-240

22 500 EUR

26 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241-270

25 500 EUR

30 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271-300

28 500 EUR

33 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

 35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301-330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331-360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

a.2) „Jean Monnet“ moduliai trečiosioms valstybėms, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

Šalis / dėstymo valandos per 3 metų laikotarpį (bent 40 val./metus)

Čilė, Sent Kitsas ir Nevis, Meksika, Libija, Antigva ir Barbuda, Barbadosas, kitos šalys

Bahreinas, Trinidadas ir Tobagas

Saudo Arabija, Seišeliai, Pusiaujo Gvinėja, Omanas, Izraelis

Korėja, Naujosios Zelandijos Respublika

Japonija, Jungtinė Karalystė

Australija, Brunėjus, Kanada, Honkongas, Kuveitas, Kataras, Singapūras, Šveicarija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jungtinės Amerikos Valstijos

120-150

13 500 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

 33 000 EUR

151-180

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181-210

19 500 EUR

26 000 EUR

32,000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211-240

22 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241-270

25 500 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271-300

28 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301-330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331-360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

b.1) „Jean Monnet“ profesūra ES valstybėms narėms ir Programos asocijuotosioms trečiosioms valstybėms

Šalis / dėstymo valandos per 3 metų laikotarpį (bent 90 val./metus)

Bulgarija, Rumunija, Šiaurės Makedonija, Lichtenšteinas, Serbija

Turkija, Kroatija, Latvija

Vengrija, Lenkija, Lietuva, Čekija, Estija, Slovakija

Portugalija, Graikija, Slovėnija, Malta

Kipras, Islandija, Ispanija, Italija

Airija, Prancūzija, Suomija

Belgija, Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Švedija, Norvegija

270-300

21 500 EUR

22 500 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301-330

24 000 EUR

25 000 EUR

33 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331-360

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361-390

28 000 EUR

29 000 EUR

40 500 EUR

47 500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391-420

30 000 EUR

31 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421-450

32 500 EUR

33 500 EUR

47 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451-480

35 000 EUR

36 000 EUR

51 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481-510

37 500 EUR

38 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511-540

40 000 EUR

41 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541-570

42 500 EUR

43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571-600

45 000 EUR

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601-630

47 500 EUR

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631-660

50 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661-690

52 500 EUR

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691-720

55 000 EUR

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721-750

57 500 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

b.2) „Jean Monnet“ profesūra trečiosioms valstybėms, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

Šalis / dėstymo valandos per 3 metų laikotarpį (bent 90 val./metus)

Čilė, Sent Kitsas ir Nevis, Meksika, Libija, Antigva ir Barbuda, Barbadosas, kitos šalys

Bahreinas, Trinidadas ir Tobagas

Saudo Arabija, Seišeliai, Pusiaujo Gvinėja, Omanas, Izraelis

Korėjos Respublika, Naujoji Zelandija

Japonija, Jungtinė Karalystė

Australija, Brunėjus, Kanada, Honkongas, Kuveitas, Kataras, Singapūras, Šveicarija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jungtinės Amerikos Valstijos

270-300

25 000 EUR

29 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301-330

27 500 EUR

32 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331-360

30 000 EUR

36 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361-390

32 500 EUR

39 500 EUR

47,500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391-420

35 000 EUR

41 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421-450

37 000 EUR

46 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451-480

39 000 EUR

50 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481-510

41,000 EUR

53,500 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

511-540

43 500 EUR

57 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541-570

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571-600

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601-630

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631-660

53 500 EUR

 60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661-690

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691-720

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721-750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

c) „Jean Monnet“ kompetencijos centrai 

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą. Dotaciją teikianti institucija nustatys kiekvienos dotacijos fiksuotąją sumą remdamasi pasiūlymu, vertinimo rezultatais, finansavimo normomis ir didžiausia kvietime teikti paraiškas nustatyta dotacijos suma.

Didžiausia ES parama vienam projektui yra 100 000 EUR.

Kaip nustatoma projekto fiksuotoji suma?

Pareiškėjai turi užpildyti išsamią biudžeto lentelę pagal paraiškos formą, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • biudžetas turėtų būti kuo išsamesnis ir suskirstytas į derančius darbo paketus (pavyzdžiui, projekto valdymo, mokymo, renginių organizavimo, mobilumo parengimo ir įgyvendinimo, komunikacijos ir sklaidos, kokybės užtikrinimo ir kt. darbo paketus);
 • pasiūlyme turi būti aprašyta į kiekvieną darbo paketą įtraukta veikla;
 • pareiškėjai savo pasiūlyme turi numatomas išlaidas paskirstyti pagal darbo paketų dalis;
 • numatytomis lėšomis bus galima padengti personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, išlaidas įrangai ir subrangos bei kitas išlaidas (pavyzdžiui, sklaidos, leidybos, vertimo raštu).

Pasiūlymai bus vertinami remiantis standartine vertinimo tvarka ir pasitelkiant vidaus ir (arba) išorės ekspertus. Ekspertai įvertins pasiūlymų kokybę pagal kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, numatomą poveikį, veiksmo kokybę ir veiksmingumą.

Įvertinus pasiūlymą, leidimus suteikiantis pareigūnas nustatys fiksuotąją sumą, atsižvelgdamas į atlikto vertinimo išvadas. Visoms numatomoms tinkamoms finansuoti išlaidoms, nustatytoms atlikus vertinimą, bus taikoma 80 proc. bendro finansavimo norma.

Finansinė parama trečiosioms šalims dotacijų ar apdovanojimų forma yra leidžiama.

Leidžiamos savanorių išlaidos. Jos nurodomos kaip vieneto įkainiai, apibrėžti Komisijos sprendime dėl savanorių vieneto įkainių1 .

Dotacijos parametrai (didžiausia dotacijos suma ir kt.) bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Projekto pasiekimai bus vertinami užbaigus veiklą. Tokia finansavimo schema leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education