Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2023 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio.

Tačiau visą 2023 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

„Jean Monnet“ Veiksmai aukštojo mokslo srityje

„Jean Monnet“ veiksmais aukštojo mokslo srityje remiamas mokymas ir moksliniai tyrimai Europos Sąjungos studijų srityje visame pasaulyje.

ES studijos yra visos Europos studijos, ypač pabrėžiant ES aspektą ne tik iš vidaus, bet ir iš pasaulio perspektyvos.

ES studijų aprėptis gali įvairuoti, bet į jas privaloma įtraukti ES aspektą.

ES studijomis turėtų būti skatinamas aktyvus Europos pilietiškumas bei vertybės ir nagrinėjamas ES vaidmuo globalizuotame pasaulyje, didinamas išmanymas apie Sąjungą ir sudaromos sąlygos būsimam dalyvavimui ir žmonių tarpusavio dialogui.

Siekiama, kad „Jean Monnet“ veiksmai taip pat būtų viešosios diplomatijos trečiųjų valstybių atžvilgiu vektoriumi, padedančiu propaguoti ES vertybes ir užtikrinti didesnį Europos Sąjungos pozicijos ir jos tikslų matomumą.

Toliau aprašyti mokymo ir mokslinių tyrimų tikslai ir kriterijai.

Mokymas ir moksliniai tyrimai

Veiksmų tikslai

„Jean Monnet“ veiksmais mokymo ir mokslinių tyrimų srityje siekiama:

 • remti mokymo ir mokslinių tyrimų meistriškumą Europos Sąjungos studijų srityje visame pasaulyje;
 • skatinti akademinio pasaulio ir visuomenės dialogą, įtraukiant į jį vietos ir valstybės lygio politikos formuotojus, valstybės tarnautojus, pilietinės visuomenės veikėjus, įvairių lygmenų švietimo ir žiniasklaidos atstovus;
 • generuoti žinias ir įžvalgas, kurios gali padėti formuoti ES politiką ir stiprinti ES vaidmenį Europoje ir globalizuotame pasaulyje;
 • užmegzti ryšius su plačiąja visuomene ir skleisti žinias apie ES plačiajai visuomenei (už akademinės bendruomenės ir specializuotų auditorijų ribų), taip priartinant ES prie visuomenės.

Taip pat siekiama, kad šis veiksmas būtų viešosios diplomatijos trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, atžvilgiu vektoriumi, padedančiu propaguoti ES vertybes ir užtikrinti išties didesnį Europos Sąjungos faktinės pozicijos ir jos tikslų matomumą.

Projekto rengimas

„Jean Monnet“ mokymas ir moksliniai tyrimai turi būti vienos iš toliau nurodytų formų. Moduliai, profesūra ir kompetencijos centrai

 • Moduliai – tai trumpos mokymo programos arba kursai Europos Sąjungos studijų srityje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje. Kiekvieną modulį sudaro ne mažiau kaip 40 akademinių valandų per akademinius metus ir jis trunka trejus metus. Moduliai gali būti orientuoti į vieną konkrečią Europos studijų discipliną arba būti daugiadiscipliniai ir reikalauti kelių dėstytojų ir ekspertų akademinio indėlio. Jie taip pat gali būti trumpos specializuotos ar vasaros programos.
 • Profesūra – tai dėstymo pareigos su Europos Sąjungos studijų specializacija (kaip aprašyta pirmiau), kurias universiteto profesoriai eina trejus metus. „Jean Monnet“ profesoriaus pareigas eina tik vienas profesorius, kuris turi dėstyti ne mažiau kaip 90 valandų per akademinius metus. Profesorius gali turėti komandą, kuri remtų ir stiprintų profesūros veiklą, įskaitant papildomas dėstymo valandas.
 • „Jean Monnet“ kompetencijos centrai yra kompetencijos ir žinių apie Europos Sąjungos dalykus ryšių punktai. Šie centrai turėtų kaupti aukšto lygio ekspertines žinias ir gebėjimus, siekdami vystyti Europos studijų įvairių disciplinų ir išteklių sinergiją (kaip minėta pirmiau) ir kurti jungtinę tarpvalstybinę veiklą. Jie taip pat užtikrina atvirumą pilietinei visuomenei. „Jean Monnet“ kompetencijos centrai atlieka svarbų vaidmenį siekiant įtraukti fakultetų, kuriuose Europos Sąjungos dalykai paprastai nestudijuojami, studentus, taip pat politikus, valstybės tarnautojus, organizuotą pilietinę visuomenę ir plačiąją visuomenę apskritai.

„Jean Monnet“ naudos gavėjų (modulių ir profesorių, taip pat kompetencijos centrų lankytojų) prašoma organizuoti veiklą ir renginius, kuriais būtų užtikrintas atvirumas politikams, valstybės tarnautojams, pilietinei visuomenei ir plačiajai visuomenei apskritai.

Kokie kriterijai taikomi „Jean Monnet“ mokymo ir mokslinių tyrimų paraiškoms?

Tinkamumo kriterijai

„Jean Monnet“ moduliams taikomi toliau nurodyti tinkamumo kriterijai.

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti bet kuri aukštojo mokslo ir studijų institucija, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas).

Fiziniai asmenys negali tiesiogiai teikti paraiškos dotacijai gauti.

Kokios organizacijos gali dalyvauti projekte?

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas).

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, turėti ECHE neprivalo.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

Viena aukštojo mokslo ir studijų institucija, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas).

Projekto trukmė

3 metai.

„Jean Monnet“ modulis turi būti dėstomas ne trumpiau kaip 40 dėstymo valandų per akademinius metus Europos Sąjungos studijų srityje (kaip aprašyta pirmiau) paraišką teikiančioje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje.

Į dėstymo valandas įskaičiuojamos grupinių paskaitų, seminarų, praktinių užsiėmimų tiesioginio kontakto valandos, taip pat gali būti įskaičiuotos bet kokių minėtų formų mokymo (išskyrus asmeninį mokymą ir (arba) priežiūrą) nuotoliniu būdu valandos.

Vasaros kursai laikomi atitinkančiais reikalavimus.

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki kovo 1 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

„Jean Monnet“ profesūrai taikomi toliau nurodyti tinkamumo kriterijai.

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti bet kuri aukštojo mokslo ir studijų institucija, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas).

Fiziniai asmenys negali tiesiogiai teikti paraiškos dotacijai gauti.

Kokios organizacijos gali dalyvauti projekte?

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas).

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, turėti ECHE neprivalo.

Už aukštojo mokslo ir studijų institucijų paraiškas visų pirma yra atsakingos pačios institucijos. Jos privalo užtikrinti, kad „Jean Monnet“ profesūros veikla būtų vykdoma visą projekto laikotarpį. Jeigu institucija turi pakeisti profesorių, vykdomajai įstaigai turi būti pateiktas rašytinis prašymas. Be to, naujasis siūlomas profesorius turi turėti tokio paties lygio Europos Sąjungos studijų srities specializaciją.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

Viena aukštojo mokslo ir studijų institucija, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas).

„Jean Monnet“ profesoriai turi būti nuolatiniai paraišką teikiančios institucijos darbuotojai.

„Jean Monnet“ profesoriaus pareigas eina tik vienas profesorius, prisiimantis visą atsakomybę už ne mažiau kaip 90 dėstymo valandų per akademinius metus. Profesorius gali turėti komandą profesūros veiklai remti.

Projekto trukmė

3 metai.

Bent 90 profesoriaus dėstymo valandų per akademinius metus Europos Sąjungos studijų srityje (kaip aprašyta pirmiau) pareiškėjo aukštojo mokslo ir studijų institucijoje.

Į dėstymo valandas įskaičiuojamos grupinių paskaitų, seminarų, praktinių užsiėmimų tiesioginio kontakto valandos, taip pat gali būti įskaičiuotos bet kokių minėtų formų mokymo (išskyrus asmeninį mokymą ir (arba) priežiūrą) nuotoliniu būdu valandos.

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki kovo 1 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

„Jean Monnet“ kompetencijos centrams taikomi toliau nurodyti tinkamumo kriterijai.

Kas gali teikti paraišką?

Viena aukštojo mokslo ir studijų institucija, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas).

Fiziniai asmenys negali tiesiogiai teikti paraiškos dotacijai gauti.

Vienoje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje vienu metu gali būti remiamas tik vienas „Jean Monnet“ kompetencijos centras. Vieno ar daugiau fakultetų / katedrų veiksmus koordinuoja priimančioji institucija.

Kokios organizacijos gali dalyvauti projekte?

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas).

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, turėti ECHE neprivalo.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

Viena aukštojo mokslo ir studijų institucija, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas).

Projekto trukmė

3 metai

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2022-COE

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki kovo 1 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Dotacijų skyrimo kriterijai

„Jean Monnet“ moduliams taikomi toliau nurodyti tinkamumo kriterijai.

Projekto aktualumas (daugiausia 25 balai)

Kokiu mastu pasiūlymas atitinka „Jean Monnet“ veiksmo tikslus:

 • prisidėti prie ES studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje),
 • skatinti akademinio pasaulio ir visuomenės dialogą, įtraukiant į jį vietos ir valstybės lygio politikos formuotojus, valstybės tarnautojus, pilietinės visuomenės veikėjus, įvairių lygmenų švietimo ir žiniasklaidos atstovus;
 • generuoti žinias ir įžvalgas, kurios gali padėti formuoti ES politiką ir stiprinti ES vaidmenį globalizuotame pasaulyje;
 • skatinti aktyvų informavimo ir švietimo darbą, kuriuo skleidžiamos žinios apie ES plačiajai visuomenei (už akademinės bendruomenės ir specializuotų auditorijų ribų), o ES priartinama prie piliečių.

Kokiu mastu pasiūlymas pasiekia prioritetines tikslines grupes:

 • Europos Sąjungos studijų studentus (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje);
 • studentus, kurie su ES studijomis paprastai nesusiduria (studijuoja kitose srityse nei teisė, ekonomika ir politikos mokslai);
 • trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, kaip potencialą stiprinti ES viešąją diplomatiją.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Metodika: projekto kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas bei siūlomos metodikos perspektyvumas.
 • Kokiu mastu darbo programa:
  • pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai;
  • parodo nuoseklumą su projekto tikslais ir veiksmais.
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 25 balai)

Grupės kompetencijos lygis ir pridėtinė vertė:

 • pagrindinių darbuotojų, dalyvaujančių siūlomoje veikloje (akademinėje ir neakademinėje), susijusioje tiek su Europos Sąjungos studijomis (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje), tiek su konkrečiomis pasiūlyme nurodytomis temomis, profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas

Poveikis (daugiausia 25 balai)

Numatomas projekto poveikis ir ilgalaikiai padariniai:

 •  institucijai, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas;
 •  studentams ir kitiems besimokantiems asmenims, kurie naudojasi šiuo „Jean Monnet“ veiksmu:
  • patobulinta ar novatoriška studijų programa;
  • daugiau galimybių pritraukti geriausius studentus;
  • tvirtesnis bendradarbiavimas su partneriais iš kitų šalių;
  • didesni finansiniai ištekliai ES studijų dalykų dėstymui ir moksliniams tyrimams įstaigos viduje;
  • didesni pajėgumai dėstyti ES studijų dalykus ir vykdyti su jais susijusius mokslinius tyrimus;
 •  kitoms su projektu susijusioms organizacijoms ir asmenims vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos lygmeniu.

Sklaida ir komunikacija:

 • Priemonių, kuriomis siekiama viešinti veiklos rezultatus institucijoje, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas, ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė:
  • skleidžiant informaciją;
  • didinant informuotumą apie projektus ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumą;
  • įtraukiant grupes, esančias už aukštojo mokslo ir studijų institucijų ribų;
  • užtikrinant rezultatų perkeliamumą ir jų integravimą į naują politiką ir tobulesnę praktiką.
 • Kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją:
  • per žiniasklaidą (įskaitant socialinius tinklus, leidinius ir t. t.),
  • per renginius.

Tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad projekto rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu pasiūlymai įvertinami ne mažiau kaip 70 balų ir skiriama po 15 balų pagal kiekvieną dotacijos skyrimo kriterijų. Tos pačios temos ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

„Jean Monnet“ profesūrai taikomi toliau nurodyti dotacijų skyrimo kriterijai.

Projekto aktualumas (daugiausia 25 balai)

Kokiu mastu pasiūlymas atitinka „Jean Monnet“ veiksmo tikslus:

 • skatinti akademinio pasaulio ir visuomenės dialogą, įtraukiant į jį vietos ir valstybės lygio politikos formuotojus, valstybės tarnautojus, pilietinės visuomenės veikėjus, įvairių lygmenų švietimo ir žiniasklaidos atstovus;
 • generuoti žinias ir įžvalgas, kurios gali padėti formuoti ES politiką ir stiprinti ES vaidmenį globalizuotame pasaulyje;
 • skatinti aktyvų informavimo ir švietimo darbą, kuriuo skleidžiamos žinios apie ES plačiajai visuomenei (už akademinės bendruomenės ir specializuotų auditorijų ribų), o ES priartinama prie piliečių.

Kokiu mastu pasiūlymas pasiekia prioritetines tikslines grupes:

 • Europos Sąjungos studijų studentus (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje);
 • studentus, kurie su ES studijomis paprastai nesusiduria (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje);
 • trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, kaip potencialą stiprinti ES viešąją diplomatiją.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Metodika: projekto kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas bei siūlomos metodikos perspektyvumas.
 • Valdymas: Kokiu mastu darbo programa:
  • pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai;
  • parodo nuoseklumą su projekto tikslais ir veiksmais.
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Puikus Europos Sąjungos studijų profesūros profesorių profilis ir kompetencija (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje);
 • profesorių ir pagrindinių darbuotojų, dalyvaujančių projekto veikloje, susijusioje tiek su Europos Sąjungos studijomis (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje), tiek su konkrečiomis pasiūlyme nurodytomis temomis, profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas;
 • ES dalykų mokslinių tyrimų patirties įrodymas

Poveikis (daugiausia 25 balai)

Numatomas projekto poveikis ir ilgalaikiai padariniai:

 •  institucijai, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas;
 •  studentams ir kitiems besimokantiems asmenims, kurie naudojasi šiuo „Jean Monnet“ veiksmu:
  • patobulinta ar novatoriška studijų programa;
  • daugiau galimybių pritraukti geriausius studentus;
  • tvirtesnis bendradarbiavimas su partneriais iš kitų šalių;
  • didesni finansiniai ištekliai ES studijų dalykų dėstymui ir moksliniams tyrimams įstaigos viduje;
  • didesni pajėgumai dėstyti ES studijų dalykus ir vykdyti su jais susijusius mokslinius tyrimus;
 •  kitoms su projektu susijusioms organizacijoms ir asmenims vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos lygmeniu.

Sklaida ir komunikacija:

 • Priemonių, kuriomis siekiama viešinti veiklos rezultatus institucijoje, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas, ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė:
  • skleidžiant informaciją;
  • didinant informuotumą apie projektus ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumą;
  • įtraukiant grupes, esančias už aukštojo mokslo ir studijų institucijų ribų;
  • užtikrinant rezultatų perkeliamumą ir jų integravimą į naują politiką ir tobulesnę praktiką.
 • Kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją:
  • per žiniasklaidą (įskaitant socialinius tinklus, leidinius ir t. t.);
  • per renginius.

Tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad projekto rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu pasiūlymai įvertinami ne mažiau kaip 70 balų ir skiriama po 15 balų pagal kiekvieną dotacijos skyrimo kriterijų. Tos pačios temos ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

„Jean Monnet“ kompetencijos centrams taikomi toliau nurodyti dotacijų skyrimo kriterijai.

Projekto aktualumas (daugiausia 25 balai)

Kokiu mastu pasiūlymas atitinka „Jean Monnet“ veiklos tikslus:

 • prisidėti prie ES studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje),
 • skatinti akademinio pasaulio ir visuomenės dialogą, įtraukiant į jį vietos ir valstybės lygio politikos formuotojus, valstybės tarnautojus, pilietinės visuomenės veikėjus, įvairių lygmenų švietimo ir žiniasklaidos atstovus;
 • generuoti žinias ir įžvalgas, kurios gali padėti formuoti ES politiką ir stiprinti ES vaidmenį globalizuotame pasaulyje;
 • skatinti aktyvų informavimo ir švietimo darbą, kuriuo skleidžiamos žinios apie ES plačiajai visuomenei (už akademinės bendruomenės ir specializuotų auditorijų ribų), o ES priartinama prie piliečių.

Kokiu mastu pasiūlymas pasiekia daugiau tikslinių grupių:

 • siūlomo kompetencijos centro naudos gavėjus;
 • dalyvaujančius fakultetus / katedras, nesusijusius su ES studijomis;
 • trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, kaip potencialą stiprinti ES viešąją diplomatiją.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Metodika: projekto kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas bei siūlomos metodikos perspektyvumas.
 • Kokiu mastu darbo programa:
  • pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai;
  • parodo nuoseklumą su projekto tikslais ir veiksmais.
 • Kokiu mastu darbo paketams priskirti ištekliai atitinka jų tikslus ir rezultatus.
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Centro veiklos dalyvių kokybė ir pridėtinė vertė
 • Darbuotojų, dalyvaujančių siūlomoje projekto veikloje, susijusioje tiek su Europos Sąjungos studijomis, tiek su konkrečiomis pasiūlyme nurodytomis temomis, profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas
 • Bendradarbiavimo susitarimai aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ir vaidmenų pasiskirstymas
 • Institucijos įsipareigojimas kurti kompetencijos centrą ir palaikyti jo veiklą

Poveikis (daugiausia 25 balai)

Numatomas projekto poveikis ir ilgalaikiai padariniai:

 •  institucijai, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas;
 •  fakultetams / katedroms, kurie naudojasi šiuo „Jean Monnet“ veiksmu:
  • patobulintas ar novatoriškas turinys, naujų krypčių plėtojimas konkrečiose mokslinių tyrimų srityse;
  • daugiau galimybių pritraukti geriausius studentus ir tyrėjus;
  • tvirtesnis bendradarbiavimas ir galimybė užmegzti ryšį su partneriais iš kitų šalių;
  • didesni finansiniai ištekliai ES studijų dalykų dėstymui ir moksliniams tyrimams įstaigos viduje;
  • didesni pajėgumai dėstyti ES studijų dalykus ir vykdyti su jais susijusius mokslinius tyrimus;
 •  kitoms su projektu susijusioms organizacijoms ir asmenims vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos lygmeniu.

Sklaida ir komunikacija:

 • Priemonių, kuriomis siekiama viešinti veiklos rezultatus institucijoje, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas, ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė:
  • skleidžiant informaciją;
  • didinant informuotumą apie projektus ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumą;
  • įtraukiant grupes, esančias už aukštojo mokslo ir studijų institucijų ribų;
  • užtikrinant rezultatų perkeliamumą ir jų integravimą į naują politiką ir tobulesnę praktiką.
 • Kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją:
  • per žiniasklaidą (įskaitant socialinius tinklus, leidinius ir t. t.),
  • per renginius.

Tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad projekto rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu pasiūlymai įvertinami ne mažiau kaip 70 balų ir skiriama po 15 balų pagal kiekvieną dotacijos skyrimo kriterijų. Tos pačios temos ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

Geografinės pusiausvyros tikslai

Prie šio veiksmo prisidedama ES išorės veiksmų priemonėmis. Turimas biudžetas padalytas skirtingiems regionams, o biudžeto paketų dydis įvairuoja. Daugiau informacijos apie kiekvieno biudžeto paketo sumas bus paskelbta portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Toliau pristatomi šio veiksmo geografinės pusiausvyros tikslai.

Azija: Didelių pajamų šalims šiame regione galima skirti ne daugiau kaip 75 proc. finansavimo, Kinijai – 12 proc., Indijai – 11 proc.

Užsachario Afrika: pirmenybė bus teikiama mažiausiai išsivysčiusioms šalims; taip pat itin daug dėmesio bus skiriama prioritetinėms migracijos šalims ir regioniniams projektams, kuriuose dalyvauja aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš kelių šalių. Nė vienai šaliai nebus skirta daugiau nei 8 proc. tam regionui numatytų lėšų.

Numatomas poveikis

Kiekybinis

Didesnis aukštojo mokslo ir studijų institucijų, stiprinančių Europos Sąjungos aspektą savo disciplinose, skaičius.

Didesnis Europos Sąjungos dalykų, dėstomų ir tiriamų fakultetuose / katedrose, kuriuose ES aspektai paprastai nėra plėtojami, neskaičiuojant disciplinų, tradiciškai susijusių su ES klausimais.

Kokybinis

Kalbant apie tiesiogiai veiksmuose dalyvaujančius dalyvius, „Jean Monnet“ mokymo ir mokslinių tyrimų veikla padarys teigiamą ir ilgalaikį poveikį tiek studentams, tiek tyrėjams ar dėstytojams ir:

 • skatins demokratiją ir priklausymo bendrai erdvei jausmą; aktyvesnio jaunimo domėjimosi Europos politika priemonė galėtų būti vertinama atliekant specialias apklausas;
 • didins interesą gilinti žinias apie konkrečias Europos Sąjungos politikos sritis, taip siekiant užtikrinti aktyvesnį dalyvavimą ES veikloje ir viešojoje tarnyboje;
 • teiks daugiau galimybių jauniems tyrėjams didinti profesinę kompetenciją ir išplėsti savo karjeros galimybes.

Kalbant apie dalyvaujančias organizacijas, „Jean Monnet“ mokymo ir mokslinių tyrimų veikla paskatins naują dinamiką ir:

 • padidins aukštojo mokslo ir studijų institucijų pajėgumus dėstyti Europos Sąjungos dalykus;
 • pritrauks daugiau naujų studentų ir dėstytojų, norinčių įgyti žinių apie Europos Sąjungą;
 • sukurs struktūrinius centrus, teikiančius konkrečias aukšto lygio žinias apie Europos Sąjungą ir pažangiuosius mokslinius tyrimus fakultetams / katedroms, kuriems reikia tokios paramos.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Toks finansavimo modelis leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra:

 • „Jean Monnet“ moduliai – 30 000 EUR
 • „Jean Monnet“ profesūra – 50 000 EUR
 • „Jean Monnet“ kompetencijos centrai – 100 000 EUR

Fiksuotosios sumos apims personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, įrangos išlaidas, subrangos ir kitas išlaidas (informacijos sklaidos, leidybos ar vertimo).

Jean Monnet“ studijų moduliai ir profesūra

Pareiškėjai savo paraiškoje turi prašyti iš anksto nustatytos vienkartinės fiksuotosios sumos, nurodytos toliau pateiktose lentelėse. Toliau pateiktose lentelėse parodyta bendra šaliai skirta fiksuotoji suma, atitinkanti bendrą dėstymo valandų skaičių. Lentelėje nurodytos sumos yra galutiniai ES įnašai, prilygstantys 75 proc. bendro finansavimo sumos.

a.1) „Jean Monnet“ moduliams ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse

Šalis / dėstymo valandos per 3 metų laikotarpį (bent 40 val./metus)

Bulgarija, Rumunija, Šiaurės Makedonija, Lichtenšteinas, Serbija

Turkija, Kroatija, Latvija

Vengrija, Lenkija, Lietuva, Čekija, Estija, Slovakija

Portugalija, Graikija, Slovėnija, Malta

Kipras, Islandija, Ispanija, Italija

Airija, Prancūzija, Suomija

Belgija, Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Švedija, Norvegija

120-150

11 500 EUR

13 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151-180

14 500 EUR

16 500 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181-210

16 500 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211-240

19 000 EUR

22 500 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241-270

21 500 EUR

25 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271-300

24 000 EUR

28 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301-330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331-360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

a.2) „Jean Monnet“ moduliai trečiosioms valstybėms, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

Šalis / dėstymo valandos per 3 metų laikotarpį (bent 40 val./metus)

Čilė, Sent Kitsas ir Nevis, Meksika, Libija, Antigva ir Barbuda, Barbadosas, kitos šalys

Pagal tarptautinę teisę pripažįstama Rusijos teritorija, Bahreinas, Trinidadas ir Tobagas

Saudo Arabija, Seišeliai, Pusiaujo Gvinėja, Omanas, Izraelis

Korėja, Naujosios Zelandijos Respublika

Japonija, Jungtinė Karalystė

Australija, Brunėjus, Kanada, Honkongas, Kuveitas, Kataras, Singapūras, Šveicarija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jungtinės Amerikos Valstijos

120-150

11 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151-180

14 000 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181-210

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211-240

19 000 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241-270

21 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271-300

24 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301-330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331-360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

b.1) „Jean Monnet“ profesūra ES valstybėms narėms ir Programos asocijuotosioms trečiosioms valstybėms

Šalis / dėstymo valandos per 3 metų laikotarpį (bent 90 val./metus)

Bulgarija, Rumunija, Šiaurės Makedonija, Lichtenšteinas, Serbija

Turkija, Kroatija, Latvija

Vengrija, Lenkija, Lietuva, Čekija, Estija, Slovakija

Portugalija, Graikija, Slovėnija, Malta

Kipras, Islandija, Ispanija, Italija

Airija, Prancūzija, Suomija

Belgija, Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Švedija, Norvegija

270-300

18 000 EUR

19 000 EUR

25 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301-330

20 000 EUR

21 000 EUR

28 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331-360

22 000 EUR

23 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361-390

24 000 EUR

25 000 EUR

34 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391-420

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421-450

28 000 EUR

29 000 EUR

40 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451-480

30 000 EUR

31 000 EUR

43 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481-510

32 000 EUR

33 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511-540

34 000 EUR

35 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541-570

36 000 EUR

37 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571-600

38 000 EUR

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601-630

40 000 EUR

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631-660

42 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661-690

44 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691-720

46 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721-750

48 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

b.2) „Jean Monnet“ profesūra trečiosioms valstybėms, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

Šalis / dėstymo valandos per 3 metų laikotarpį (bent 90 val./metus)

Čilė, Sent Kitsas ir Nevis, Meksika, Libija, Antigva ir Barbuda, Barbadosas, kitos šalys

Pagal tarptautinę teisę pripažįstama Rusijos teritorija, Bahreinas, Trinidadas ir Tobagas

Saudo Arabija, Seišeliai, Pusiaujo Gvinėja, Omanas, Izraelis

Korėjos Respublika, Naujoji Zelandija

Japonija, Jungtinė Karalystė

Australija, Brunėjus, Kanada, Honkongas, Kuveitas, Kataras, Singapūras, Šveicarija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jungtinės Amerikos Valstijos

270-300

21 000 EUR

24 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301-330

23 000 EUR

27 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331-360

25 000 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361-390

27 000 EUR

33 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391-420

29 000 EUR

36 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421-450

31 000 EUR

39 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451-480

33 000 EUR

42 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481-510

35 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511-540

37 000 EUR

48 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541-570

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571-600

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601-630

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631-660

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661-690

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691-720

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721-750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

c)   „Jean Monnet“ kompetencijos centrai –

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą. Dotaciją teikianti institucija nustatys kiekvienos dotacijos fiksuotąją sumą remdamasi pasiūlymu, vertinimo rezultatais, finansavimo normomis ir didžiausia kvietime teikti paraiškas nustatyta dotacijos suma.

Didžiausia ES parama vienam projektui yra 100 000 EUR.

Kaip nustatoma projekto fiksuotoji suma?

Pareiškėjai turi užpildyti išsamią biudžeto lentelę pagal paraiškos formą, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • biudžetas turėtų būti kuo išsamesnis ir suskirstytas į derančius darbo paketus (pavyzdžiui, projekto valdymo, mokymo, renginių organizavimo, mobilumo parengimo ir įgyvendinimo, komunikacijos ir sklaidos, kokybės užtikrinimo ir kt. darbo paketus);
 • pasiūlyme turi būti aprašyta į kiekvieną darbo paketą įtraukta veikla;
 • pareiškėjai savo pasiūlyme turi numatomas išlaidas paskirstyti pagal darbo paketų dalis;
 • numatytomis lėšomis bus galima padengti personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, išlaidas įrangai ir subrangos bei kitas išlaidas (pavyzdžiui, sklaidos, leidybos, vertimo raštu).

Pasiūlymai bus vertinami remiantis standartine vertinimo tvarka ir pasitelkiant vidaus ir (arba) išorės ekspertus. Ekspertai įvertins pasiūlymų kokybę pagal kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, numatomą poveikį, veiksmo kokybę ir veiksmingumą.

Įvertinus pasiūlymą, leidimus suteikiantis pareigūnas nustatys fiksuotąją sumą, atsižvelgdamas į atlikto vertinimo išvadas. Fiksuotoji suma neviršys 80 proc. po vertinimo nustatytos biudžeto sąmatos.

Dotacijos parametrai (didžiausia dotacijos suma, finansavimo norma, visos tinkamos finansuoti išlaidos ir kt.) bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Projekto pasiekimai bus vertinami užbaigus veiklą. Tokia finansavimo schema leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education