Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Conas iarratas a dhéanamh

<p>Faoin gclár Erasmus+ tá deiseanna éagsúla ann d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair. D'fhéadfadh próiseas ullmhúcháin agus roghnúcháin éagsúil a bheith i gceist ag brath ar an gcuid den chlár ar mian leat cur isteach uirthi. Seo treoir duit tríd an bpróiseas: </p>

Sula ndéanfaidh tú iarratas: 

Glao Ginearálta ar Iarratais

Gach bliain foilsítear Glao Ginearálta ar Iarratais, glao ina gcuirtear i láthair deiseanna d'eagraíochtaí agus do dhaoine aonair atá gníomhach i réimsí an oideachais, na hoiliúna, na hóige agus an spóirt. Sa Ghlao sin gheobhaidh tú cuspóirí an chláir, léargas ar na gníomhaíochtaí atá ina gcuid de, incháilitheacht gníomhaithe ionchasacha, buiséad agus fad na dtionscadal agus sprioc-amanna le haghaidh gach gníomhaíochta. Is féidir leat an Glao ar Iarratais is déanaí a fheiceáil ar rannóg na nGlaonna. Ina theannta sin, foilsítear roinnt de na Glaonna ar Iarratais go lárnach, ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA).

An Treoirleabhar

Chun teacht ar léargas níos mionsonraithe ar choinníollacha agus ar riachtanais na ngníomhaíochtaí ar féidir leat cur isteach orthu, féach ar an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+. Doiciméad ríthábhachtach is ea é don té a bhfuil rún aige cur isteach air, agus is féidir rochtain a fháil air ar líne nó é a íoslódáil mar PDF. 

Cé atá i dteideal páirt a ghlacadh ann?

Tá cuid mhaith daoine aonair agus eagraíochtaí i dteideal páirt a ghlacadh in Erasmus+, cé go n-athraíonn na critéir incháilitheachta de réir na gníomhaíochta nó na tíre atá i gceist. Na tíortha ar féidir leo páirt a ghlacadh ann, tá siad leagtha amach in dhá chatagóir: 

  • Tíortha an Chláir: is féidir leo páirt a ghlacadh i ngach gníomhaíocht de chuid an chláir Erasmus+.
  • Tíortha comhpháirtíochta: is féidir leo páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí áirithe de chuid an chláir, ach sin a bheith faoi réir critéar sonrach nó coinníollacha sonracha.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na tíortha incháilithe, féach ar an rannóg ábhartha sa Treoirleabhar do Chlár Erasmus+

An Clár 

Sular féidir d’eagraíocht a chlárú, ní mór cód bailí EU Login a fháil. Lárphointe fíordheimhniúcháin is ea an tSeirbhís Fíordheimhniúcháin EU Login (ECAS roimhe seo), a úsáidtear le haghaidh réimse leathan córas faisnéise de chuid an Choimisiúin. 

Beidh an áit a gcláróidh tú ag brath ar an ngníomh ar mian leat iarratas a dhéanamh air agus an bhfuil sé á bhainistiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) nó ag Gníomhaireacht Náisiúnta

Féach Clárú na nEagraíochtaí le haghaidh tuilleadh eolais. 

Más duine aonair thú ar mian leat iarratas a dhéanamh, ní mór duit dul i gcomhairle leis an eagraíocht ina bhfuil tú páirteach (an ollscoil ar a bhfuil tú ag freastal, mar shampla).

Conas a dhéantar é a bhainistiú?

Déanann an Coimisiún Eorpach, an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA), sraith Gníomhaireachtaí Náisiúnta i dtíortha uile an Chláir, agus sraith Oifigí Náisiúnta i roinnt Tíortha Comhpháirtíochta bainistiú ar chlár Erasmus+.

Déanann an Coimisiún Eorpach agus gníomhaireacht dá chuid, an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir, nó an Ghníomhaireacht Fheidhmeach mar a thugtar uirthi freisin, gníomhaíochtaí láraithe a bhainistiú ar an leibhéal Eorpach ón mBruiséil. Bíonn tionscadail láraithe níos mó agus níos straitéisí, agus tá siad ceaptha chun dul i ngleic le saincheisteanna sonracha ar fud na hEorpa.

Is iad na Gníomhaireachtaí Náisiúnta, atá lonnaithe i dtíortha uile an chláir, nó Oifigí Náisiúnta Erasmus+ lasmuigh den Aontas Eorpach, a dhéanann gníomhaíochtaí díláraithe a bhainistiú ar bhonn díreach. Cuirfear tromlach na dtionscadal sin chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil agus díreoidh siad ar mhalartuithe idir tíortha. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar an rannóg Conas a dhéantar é a bhainistiú

Deiseanna

Daoine Aonair

Tá deiseanna ar fáil do dhaoine de gach aois faoi Erasmus+, deiseanna a chuideoidh le daoine eolas agus taithí a shealbhú agus a roinnt le chéile in institiúidí agus in eagraíochtaí i dtíortha difriúla. Féach na deiseanna atá ar fáil do dhaoine aonair amhail mic léinn, baill foirne, oiliúnaithe, múinteoirí, daoine óga, agus oibrithe óige, agus tuilleadh lena chois sin. 

Eagraíochtaí

Tá deiseanna ar fáil faoi Erasmus+ do réimse leathan eagraíochtaí, ina measc ollscoileanna, scoileanna, soláthraithe oideachais agus oiliúna, meithleacha machnaimh, eagraíochtaí taighde agus gnólachtaí príobháideacha. Faigh amach tuilleadh faoi na deiseanna éagsúla atá ar fáil ag eagraíochtaí

An próiseas chun iarratas a dhéanamh

Beidh ort foirm iarratais ar leith a líonadh isteach, ach sin ag brath ar cén chuid den chlár is mian leat cur isteach uirthi.

De ghnáth, is é an Fhoirm Ghréasáin a bheidh i gceist; lean an lámhleabhar céim ar chéim seo ina mínítear conas an fhoirm a úsáid. 

Le haghaidh na ngníomhaíochtaí díláraithe a bhainistíonn na Gníomhaireachtaí Náisiúnta, déan iarratas trí na foirmeacha iarratais Erasmus+ a úsáid.

Le haghaidh na ngníomhaíochtaí láraithe a bhainistíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA), beidh eolas faoi na foirmeacha iarratais agus faoin bpróiseas roghnúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin EACEA.

Tar éis iarratas a dhéanamh

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin measúnú agus faoin tseiceáil a dhéantar ar iarratais, féach Cuid C - Faisnéis do na hIarratasóirí i Lámhleabhar an Chláir.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens