Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Jean Monnet - Toiminnot korkeakoulutuksen alalla

Jean Monnet -toiminnoilla korkeakoulutuksen alalla tuetaan Euroopan unionia koskevaa opetusta ja tutkimusta kaikkialla maailmassa.

Euroopan unionia koskevalla opetuksella ja tutkimuksella (Eurooppa-opinnoilla) tarkoitetaan Eurooppaa kokonaisuudessaan koskevaa opetusta ja tutkimusta sekä eurooppalaisesta että maailmanlaajuisesta näkökulmasta.

Eurooppa-opintojen laajuus voi vaihdella, kunhan niissä tarkastellaan EU-näkökulmaa.

Niillä edistetään aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja käsitellään EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa lisäämällä tietoisuutta unionista ja helpottamalla tulevia suhteita sekä kansojen välistä vuoropuhelua.

Jean Monnet -toiminnoilla pyritään toimimaan myös julkisen diplomatian levittäjänä suhteessa kolmansiin maihin edistämällä EU:n arvoja ja lisäämällä näkyvyyttä siitä, mitä Euroopan unioni edustaa ja mitä se aikoo saavuttaa.

Jäljempänä kerrotaan opetusta ja tutkimusta koskevien toimien tavoitteista ja niihin sovellettavista arviointiperusteista.

Opetus ja tutkimus

Toimintojen tavoitteet

Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toiminnoilla pyritään

 • edistämään Euroopan unionia koskevan opetuksen ja tutkimuksen huippuosaamista koko maailmassa
 • edistämään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen ja kansallisen tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • luomaan tietoa ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia Euroopassa ja globalisoituneessa maailmassa
 • tavoittamaan suuri yleisö ja levittämään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuomaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Tässä toiminnossa pyritään toimimaan myös julkisen diplomatian levittäjänä suhteessa ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin edistämällä EU:n arvoja ja lisäämällä näkyvyyttä siitä osallisina ohjelmaan assosioitumattomia, mitä Euroopan unioni todella edustaa ja mitä se aikoo saavuttaa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Opetusta ja tutkimusta koskevat Jean Monnet -toiminnot on toteutettava jossakin seuraavista muodoista: moduulit, professuurit ja osaamiskeskukset

 • Moduulit ovat korkeakoulussa tarjottavia lyhyitä Eurooppa-opintojen opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja. Moduulin vähimmäislaajuus on 40 opetustuntia lukuvuodessa kolmen lukuvuoden ajan. Moduuleissa voidaan keskittyä johonkin tiettyyn Eurooppa-opintojen oppiaineeseen, tai ne voivat olla monitieteisiä, jolloin opettajina toimii useita professoreja ja asiantuntijoita. Ne voidaan toteuttaa myös lyhyinä erityis- tai kesäkursseina.
 • Jean Monnet -professuurit ovat kolmivuotisia opetusvirkoja, jotka on tarkoitettu (edellä kuvailtuihin) Eurooppa-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille. Jean Monnet -professuurin haltijana voi olla vain yksi professori, joka antaa vähintään 90 tuntia opetusta lukuvuodessa. Professuuriin voi myös sisältyä ryhmä, joka tukee ja tehostaa professuurin toimintaa muun muassa antamalla lisäopetustunteja.
 • Jean Monnet -osaamiskeskukset ovat EU-aiheita koskevan asiantuntemuksen ja tiedon keskuksia. Niihin olisi kerättävä korkean tason asiantuntijoiden tietämys ja osaaminen ja niiden tarkoituksena on luoda synergioita (edellä kuvailtujen) Eurooppa-opintojen eri oppiaineiden ja resurssien välillä ja kehittää yhteistä ohjelmamaiden välistä toimintaa. Niillä varmistetaan myös avoimuus kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. Jean Monnet -osaamiskeskusten keskeisenä tehtävänä on tavoittaa opiskelijoita muista tiedekunnista, joissa ei yleensä käsitellä Euroopan unionia koskevia kysymyksiä, sekä laajemminkin päättäjiä, virkamiehiä, kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia.

Jean Monnet -toimintojen edunsaajien (moduulien ja professuurin haltijoiden sekä osaamiskeskusten osallistujien) on järjestettävä toimintaa ja tapahtumia, joilla varmistetaan yhteydet päättäjiin, virkamiehiin, kansalaisyhteiskuntaan ja suureen yleisöön.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea opetusta ja tutkimusta koskevia jean monnet -toimintoja?

Kelpoisuusperusteet

Jean Monnet -moduuleihin sovelletaan seuraavia kelpoisuusperusteita:

Kuka voi hakea?

Hakemuksen voi jättää mikä tahansa jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa sijaitseva korkeakoulu. 

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Yksityiset henkilöt eivät voi hakea avustusta suoraan.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden taikka ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden korkeakoulut.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistuvilta korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Yksi EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa sijaitseva korkeakoulu.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Hankkeen kesto

3 vuotta.

Eurooppa-opintoihin (jotka on kuvailtu edellä) kuuluvaa Jean Monnet -moduulia on opetettava hakevassa korkeakoulussa vähintään 40 tuntia lukuvuodessa.

Opetustunteja ovat lähiopetustunnit, eli ryhmäluennot, seminaarit ja pienryhmäohjaus, jotka voidaan antaa myös etäopetuksena, mutta niihin ei kuulu henkilökohtainen opetus ja/tai ohjaus.

Kesäkurssit ovat tukikelpoisia.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 1. maaliskuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Jean Monnet -professuureihin sovelletaan seuraavia kelpoisuusperusteita:

Kuka voi hakea?

Hakemuksen voi jättää mikä tahansa jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa sijaitseva korkeakoulu.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Yksityiset henkilöt eivät voi hakea avustusta suoraan.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden taikka ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden korkeakoulut.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistuvilta korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa.

Korkeakouluilla on perimmäinen vastuu hakemuksistaan. Niiden on ylläpidettävä Jean Monnet -professuurin toimintaa koko hankkeen keston ajan. Jos korkeakoulun on vaihdettava professuurin haltija, toimeenpanovirastolle on lähettävä kirjallinen hyväksymispyyntö. Lisäksi uudella professuurin haltijaehdokkaalla on oltava sama Eurooppa-opintojen ja -tutkimuksen erikoistumistaso.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Yksi EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa sijaitseva korkeakoulu.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Jean Monnet -professuurin haltijan on kuuluttava hakevan laitoksen vakinaiseen opetushenkilöstöön.

Jean Monnet -professuurin haltijana on vain yksi professori, joka yksin vastaa vähimmäisvaatimuksen täyttämisestä eli antaa vähintään 90 tuntia opetusta lukuvuodessa. Professuuriin voi kuulua myös sen toimintaa tukeva ryhmä.

Hankkeen kesto

3 vuotta.

Jean Monnet -professuurin haltijan on annettava opetusta vähintään 90 tuntia lukuvuodessa (edellä kuvatuissa) Eurooppa-opinnoissa hakemuksen jättävässä korkeakoulussa.

Opetustunteja ovat lähiopetustunnit, eli ryhmäluennot, seminaarit ja pienryhmäohjaus, jotka voidaan antaa myös etäopetuksena, mutta ne eivät kata henkilökohtaista opetusta tai ohjausta.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 1. maaliskuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Jean Monnet -osaamiskeskuksiin sovelletaan seuraavia kelpoisuusperusteita:

Kuka voi hakea?

Yksi EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa sijaitseva korkeakoulu.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Yksityiset henkilöt eivät voi hakea avustusta suoraan.

Kussakin osallistuvassa korkeakoulussa tuetaan samanaikaisesti vain yhtä Jean Monnet -osaamiskeskusta. Isäntäkorkeakoulu koordinoi yhden tai useamman tiedekunnan/laitoksen toimintoja.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden taikka ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden korkeakoulut.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistuvilta korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Yksi EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa sijaitseva korkeakoulu.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Hankkeen kesto

3 vuotta.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2022-COE

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 1. maaliskuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Arviointikriteerit

Jean Monnet -moduuleihin sovelletaan seuraavia arviointikriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toiminnon tavoitteita:

 • Se koskee (johdantokappaleessa kuvattuja) Eurooppa-opintoja.
 • Sillä edistetään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen ja kansallisen tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • Sillä luodaan tietämystä ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa.
 • Se sisältää aktiivisia tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä, joilla levitetään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuodaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Missä määrin hanke-ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:

 • Eurooppa-opintoja (jotka kuvailtiin johdantokappaleessa) opiskelevat korkeakouluopiskelijat
 • korkeakouluopiskelijat, jotka eivät automaattisesti joudu kosketuksiin Eurooppa-opintojen kanssa (muiden alojen kuin oikeustieteen, talouden ja politiikan opiskelijat
 • ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osalta mahdollisuus lisätä julkista diplomatiaa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: Hankkeen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Missä määrin
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hankkeen tavoitteiden ja toimintojen kanssa.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

Ryhmän osaaminen ja sen tuoma lisäarvo:

 • Ehdotettuihin toimintoihin osallistuvalla keskeisellä henkilöstöllä – oli kyseessä akateeminen tai ei-akateeminen toiminta-alue – on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus (johdantokappaleessa kuvailtujen) Eurooppa-opintojen sekä hanke-ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Hankkeen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset 

 •  Jean Monnet -toimintoa toteuttavaan organisaatioon
 •  Jean Monnet -toimintoon osallistuviin opiskelijoihin:
  • paremmat tai innovatiiviset opetussuunnitelmat
  • parempi kyky houkutella huippuluokan opiskelijoita
  • tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa
  • enemmän taloudellisia resursseja EU-aiheiden opetukseen ja tutkimukseen laitoksen sisällä
  • paremmat valmiudet opettaa ja tutkia EU-aiheita
 •  muihin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeeseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU-tasolla.  

Tulosten levittäminen ja viestintä:

 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoa isännöivässä laitoksessa ja sen ulkopuolella: 
  • tiedon levittäminen
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • korkeakoulujen ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • uusiin ja parannettuihin käytäntöihin siirtyminen.
 • Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:
  • tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.)
  • tapahtumat.

Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi samaa aihetta koskeva hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Jean Monnet -professuureihin sovelletaan seuraavia arviointikriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toiminnon tavoitteita:

 • Sillä edistetään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen ja kansallisen tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • Sillä luodaan tietämystä ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa.
 • Se sisältää aktiivisia tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä, joilla levitetään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuodaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Missä määrin hanke-ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:

 • Eurooppa-opintoja (jotka kuvailtiin johdantokappaleessa) opiskelevat korkeakouluopiskelijat
 • korkeakouluopiskelijat, jotka eivät automaattisesti joudu kosketuksiin (johdantokappaleessa kuvattujen) Eurooppa-opintojen kanssa
 • ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osalta mahdollisuus lisätä julkista diplomatiaa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: Hankkeen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Hallinto: Missä määrin 
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hankkeen tavoitteiden ja toimintojen kanssa.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu  (enintään 25 pistettä)

 • Eurooppa-opintojen (jotka on kuvailtu johdantokappaleessa) professuurin haltijan erinomainen profiili ja asiantuntemus.
 • Professuurin haltijan ja ehdotettuihin toimintoihin osallistuvan keskeisen henkilöstön tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus (johdantokappaleessa kuvailtujen) Eurooppa-opintojen sekä hanke-ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.
 • Näyttö kokemuksesta EU-aiheiden tutkimuksen alalla.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Hankkeen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset 

 •  Jean Monnet -toimintoa toteuttavaan organisaatioon
 •  Jean Monnet toimintoon osallistuviin opiskelijoihin:
  • paremmat tai innovatiiviset opetussuunnitelmat
  • parempi kyky houkutella huippuluokan opiskelijoita
  • tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa
  • enemmän taloudellisia resursseja EU-aiheiden opetukseen ja tutkimukseen laitoksen sisällä
  • paremmat valmiudet opettaa ja tutkia EU-aiheita.
 • muihin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeeseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU-tasolla.  

Tulosten levittäminen ja viestintä:

 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoa isännöivässä laitoksessa ja sen ulkopuolella:
  • tiedon levittäminen
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • korkeakoulujen ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • uusiin ja parannettuihin käytäntöihin siirtyminen.
 • Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:
  • tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.)
  • tapahtumat.

Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi samaa aihetta koskeva hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Jean Monnet -osaamiskeskuksiin sovelletaan seuraavia arviointikriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toimintojen tavoitteita:

 • Se koskee (johdantokappaleessa kuvattuja) Eurooppa-opintoja.
 • Sillä edistetään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen ja kansallisen tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • Sillä luodaan tietämystä ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa.
 • Se sisältää aktiivisia tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä, joilla levitetään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuodaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Missä määrin ehdotuksella tavoitetaan useampia kohderyhmiä:

 • ehdotetun keskuksen asiantuntemuksesta hyötyvien tahojen tyyppi
 • sellaisten tiedekuntien/laitosten osallistuminen, jotka eivät ole suoraan tekemisissä Eurooppa-opintojen kanssa
 • ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osalta mahdollisuus lisätä julkista diplomatiaa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: Hankkeen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Missä määrin 
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hankkeen tavoitteiden ja toimintojen kanssa.
 • Missä määrin työpaketteihin osoitetut resurssit vastaavat niiden tavoitteita ja tuotoksia.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Kumppaniverkoston laatu ja osaamiskeskuksen osallistujien tuottama lisäarvo.
 • Hankkeessa ehdotettuihin toimintoihin osallistuvalla keskeisellä henkilöstöllä on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus Eurooppa-opintojen sekä hanke-ehdotuksessa käsiteltävien erityisten aiheiden osalta.
 • Korkeakoulun sisäiset yhteistyöjärjestelyt ja tehtävien jako.
 • Korkeakoulun sitoutuneisuus osaamiskeskuksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Hankkeen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset 

 •  Jean Monnet -toimintoa toteuttavaan organisaatioon
 •  Jean Monnet -toimintoon osallistuviin tiedekuntiin/laitoksiin:
  • parempi tai innovatiivinen sisältö, uusien näkökulmien kehittäminen tietyssä tutkimustoiminnassa
  • parempi kyky houkutella huippuluokan opiskelijoita ja tutkijoita
  • tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa ja kyky luoda yhteyksiä niihin
  • enemmän taloudellisia resursseja EU-aiheiden opetukseen ja tutkimukseen laitoksen sisällä
  • paremmat valmiudet opettaa ja tutkia EU-aiheita.
 •  muihin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeeseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU-tasolla.  

Tulosten levittäminen ja viestintä:

 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoa isännöivässä laitoksessa ja sen ulkopuolella: 
  • tiedon levittäminen
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • korkeakoulujen ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • uusiin ja parannettuihin käytäntöihin siirtyminen.

Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:

 • tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.)
 • tapahtumat.

Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi samaa aihetta koskeva hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Maantieteelliset tavoitteet

Tätä toimea tuetaan EU:n ulkoisen toiminnan välineillä. Käytettävissä olevat määrärahat on jaettu eri alueiden kesken, ja eri alueiden saamien määrärahakokonaisuuksien suuruus vaihtelee. Lisätietoja kussakin määrärahakokonaisuudessa käytettävissä olevista määristä julkaistaan rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tälle toiminnolle asetetut maantieteelliset tavoitteet ovat seuraavat:

Aasia: Enintään 75 prosenttia rahoituksesta voidaan myöntää alueen korkean tulotason maille, 12 prosenttia Kiinalle ja 11 prosenttia Intialle.

Saharan eteläpuolinen Afrikka: Etusijalle asetetaan vähiten kehittyneet maat. Erityistä huomiota kiinnitetään myös muuttoliikkeen kannalta ensisijaisiin maihin ja alueellisiin hankkeisiin, joihin osallistuu korkeakouluja useista maista. Yksikään maa ei voi saada yli 8 prosenttia alueelle myönnetystä rahoituksesta.

Odotettu vaikutus

Määrälliset vaikutukset

Lisätään sellaisten korkeakoulujen määrää, jotka edistävät Euroopan unionia koskevaa ulottuvuutta kattamillaan tieteenaloilla.

Lisätään Euroopan unioniin liittyvien oppiaineiden määrää sellaisten tiedekuntien/laitosten opetuksessa ja tutkimuksessa, joissa ei yleensä käsitellä EU-näkökulmia, niiden oppiaineiden lisäksi, joiden tiedetään yleisesti liittyvän EU:hun.

Laadulliset vaikutukset

Toimintoihin suoraan osallistuvien osallistujien osalta Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toiminnoilla tuotetaan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia niin opiskelijoihin kuin tutkijoihin/professoreihinkin sekä

 • edistetään demokratiaa ja tunnetta yhteiseen alueeseen kuulumisesta; kyselytutkimusten avulla voitaisiin mitata, onko nuorten kiinnostus EU:n politiikkaa kohtaan lisääntynyt
 • lisätään kiinnostusta Euroopan unionin toimintapolitiikkoja koskevan tiedon syventämiseen, mikä saattaa lisätä aktiivista osallistumista EU:n toimintaan ja julkishallintoon
 • lisätään nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia kehittää ammatillista osaamistaan ja edistää uraansa.

Osallistujaorganisaatioiden osalta Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toiminnoilla edistetään uutta dynamiikkaa sekä

 • lisätään korkeakoulujen valmiuksia opettaa EU-aiheita
 • houkutellaan enemmän ja uusia oppijoita ja opettajia, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan tietoa Euroopan unionista
 • luodaan jäsenneltyjä keskuksia, jotka tarjoavat Euroopan unionia koskevaa korkean tason asiantuntemusta ja edistynyttä tutkimusta tukea tarvitseville tiedekunnille/laitoksille.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Tämän rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

EU-avustuksen enimmäismäärät hanketta kohden ovat seuraavat:

 • Jean Monnet -moduulit: 30 000 euroa
 • Jean Monnet -professuurit: 50 000 euroa
 • Jean Monnet -osaamiskeskukset: 100 000 euroa.

Kertakorvaukseen perustuvat rahoitusosuudet kattavat henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannukset, laite- ja alihankintakustannukset sekä muita kustannuksia (tulostenlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Jean Monnet -moduulit ja -professuurit

Hakijoiden on haettava hakemuksessaan ennalta määriteltyä kertakorvauksen määrää, joka esitetään jäljempänä olevissa taulukoissa. Seuraavissa taulukoissa esitetään maakohtainen kertakorvauksen kokonaismäärä, joka vastaa opetustuntien kokonaismäärää. Taulukossa esitetyt määrät ovat EU:n lopullinen rahoitusosuus, koska 75 prosentin yhteisrahoitusosuus on sisällytetty niihin.

a.1) EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden Jean Monnet -moduulit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 40 tuntia/vuosi)

Bulgaria, Romania, Pohjois-Makedonia, Liechtenstein, Serbia

Turkki, Kroatia, Latvia

Unkari, Puola, Liettua, Tšekki, Viro, Slovakia

Portugali, Kreikka, Slovenia, Malta

Kypros, Islanti, Espanja, Italia

Irlanti, Ranska, Suomi

Belgia, Tanska, Saksa, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Norja

120–150

11 500 €

13 500 €

15 000 €

19 000 €

22 000 €

26 000 €

28 000 €

151–180

14 500 €

16 500 €

18 500 €

23 000 €

27 500 €

30 000 €

30 000 €

181–210

16 500 €

19 500 €

22 000 €

27 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

211–240

19 000 €

22 500 €

25 500 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

241–270

21 500 €

25 500 €

29 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

271–300

24 000 €

28 500 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

301–330

26 500 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

331–360

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

a.2) Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden Jean Monnet -moduulit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 40 tuntia/vuosi)

Chile, Saint Kitts ja Nevis, Meksiko, Libya, Antigua ja Barbuda, Barbados, muut maat

Kansainvälisessä oikeudessa tunnustettu Venäjän alue, Bahrain, Trinidad ja Tobago

Saudi-Arabia, Seychellit, Päiväntasaajan Guinea, Oman, Israel

Etelä-Korea, Uusi-Seelanti

Japani, Yhdistynyt kuningaskunta

Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Sveitsi, Arabiemiirikunnat, Yhdysvallat

120–150

11 500 €

15 000 €

19 000 €

22 000 €

26 000 €

28 000 €

151–180

14 000 €

18 500 €

23 000 €

27 500 €

30 000 €

30 000 €

181–210

16 500 €

22 000 €

27 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

211–240

19 000 €

25 500 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

241–270

21 500 €

29 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

271–300

24 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

301–330

26 500 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

331–360

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

b.1) EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden Jean Monnet -professuurit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 90 tuntia/vuosi)

Bulgaria, Romania, Pohjois-Makedonia, Liechtenstein, Serbia

Turkki, Kroatia, Latvia

Unkari, Puola, Liettua, Tšekki, Viro, Slovakia

Portugali, Kreikka, Slovenia, Malta

Kypros, Islanti, Espanja, Italia

Irlanti, Ranska, Suomi

Belgia, Tanska, Saksa, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Norja

270–300

18 000 €

19 000 €

25 000 €

31 000 €

37 000 €

43 000 €

47 000 €

301–330

20 000 €

21 000 €

28 000 €

34 000 €

41 000 €

47 000 €

50 000 €

331–360

22 000 €

23 000 €

31 000 €

37 000 €

45 000 €

50 000 €

50 000 €

361–390

24 000 €

25 000 €

34 000 €

40 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

391–420

26 000 €

27 000 €

37 000 €

43 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

421–450

28 000 €

29 000 €

40 000 €

46 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

451–480

30 000 €

31 000 €

43 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

481–510

32 000 €

33 000 €

46 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

511–540

34 000 €

35 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

541–570

36 000 €

37 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

571–600

38 000 €

39 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

601–630

40 000 €

41 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

631–660

42 000 €

43 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

661–690

44 000 €

45 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

691–720

46 000 €

47 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

721–750

48 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

>750

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

b.2) Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden Jean Monnet -professuurit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 90 tuntia/vuosi)

Chile, Saint Kitts ja Nevis, Meksiko, Libya, Antigua ja Barbuda, Barbados, muut maat

Kansainvälisessä oikeudessa tunnustettu Venäjän alue, Bahrain, Trinidad ja Tobago

Saudi-Arabia, Seychellit, Päiväntasaajan Guinea, Oman, Israel

Etelä-Korea, Uusi-Seelanti

Japani, Yhdistynyt kuningaskunta

Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Sveitsi, Arabiemiirikunnat, Yhdysvallat

270–300

21 000 €

24 000 €

31 000 €

37 000 €

43 000 €

47 000 €

301–330

23 000 €

27 000 €

34 000 €

41 000 €

47 000 €

50 000 €

331–360

25 000 €

30 000 €

37 000 €

45 000 €

50 000 €

50 000 €

361–390

27 000 €

33 000 €

40 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

391–420

29 000 €

36 000 €

43 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

421–450

31 000 €

39 000 €

46 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

451–480

33 000 €

42 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

481–510

35 000 €

45 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

511–540

37 000 €

48 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

541–570

39 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

571–600

41 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

601–630

43 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

631–660

45 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

661–690

47 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

691–720

49 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

721–750

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

>750

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

c)   Jean Monnet -osaamiskeskukset

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin avustuksen kertakorvauksen määrä määritetään hakijan ehdottaman toiminnon arvioidun budjetin perusteella. Myöntävä viranomainen vahvistaa kunkin avustuksen kertakorvauksen määrän hanke-ehdotusten, arviointitulosten, rahoitusosuuksien ja ehdotuspyynnössä asetetun avustuksen enimmäismäärän perusteella.

EU-avustus on enintään 100 000 euroa hanketta kohden.

Miten hankkeen kertakorvaus määritetään?

Hakijoiden on täytettävä yksityiskohtainen budjettitaulukko hakulomakkeen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat seikat:

 • Budjetti olisi jaoteltava tarpeen mukaan johdonmukaisiin työpaketteihin (esimerkiksi ”hankkeen hallinta”, ”koulutus”, ”tapahtumien järjestäminen”, ”liikkuvuuden valmistelu ja toteutus”, ”viestintä ja tulosten levittäminen” ja ”laadunvarmistus”).
 • Hanke-ehdotuksessa on kuvattava kunkin työpaketin kattamat toiminnot.
 • Hakijoiden on esitettävä hanke-ehdotuksessaan arvioitujen kustannusten erittely, josta käy ilmi kunkin työpaketin osuus kustannuksista.
 • Kustannukset voivat olla henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksia, laite- ja alihankintakustannuksia sekä muita kustannuksia (tulostenlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hanke-ehdotukset arvioidaan tavanomaisten arviointimenettelyjen mukaisesti sisäisten ja/tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat arvioivat hanke-ehdotusten laadun ehdotuspyynnössä määriteltyjen vaatimusten ja toiminnon odotettujen vaikutusten, laadun ja tehokkuuden perusteella.

Hanke-ehdotuksen arvioinnin jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa kertakorvauksen ottaen huomioon suoritetun arvioinnin tulokset. Kertakorvaus on enintään 80 prosenttia arvioinnin jälkeen määritellystä alustavasta budjetista.

Avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä, rahoitusaste ja tukikelpoiset kokonaiskustannukset) vahvistetaan avustussopimuksessa.

Hankkeen saavutukset arvioidaan aikaan saatujen tuotosten perusteella. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education