Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet - toiminnot korkeakoulutuksen alalla

Korkeakoulusektorin Jean Monnet -toiminnoilla tuetaan EU-opintoja koskevaa opetusta ja tutkimusta kaikkialla maailmassa.

EU-opinnoilla tarkoitetaan Euroopan unionia, sen historiaa, tavoitteita, rakennetta, toimintaa ja/tai politiikkaa koskevaa opetusta, oppimista ja tutkimusta.

Jean Monnet -toiminnoissa keskitytään Euroopan unionia koskevaan ulottuvuuteen, joten niillä olisi edistettävä aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja Euroopan unionin perustana olevia arvoja eli ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa-arvoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet, jotka mainitaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa.

Euroopan unionin toimintapolitiikkojen osalta Jean Monnet -toiminnoilla on pyrittävä levittämään tietoa siitä, mitä hyötyä kyseisistä toimintapolitiikoista on kansalaisten jokapäiväisessä elämässä EU:ssa ja/tai ulkomailla ja/tai miten ne pystyvät vaikuttamaan vastaavien alojen päätöksentekojärjestelmään joko jäsenvaltioiden tasolla tai ulkomailla kansallisella, alueellisella tai maailmanlaajuisella tasolla. Selkeä yhteys ehdotuksen aihepiirin ja siihen liittyvän EU:n toimintapolitiikan ja/tai EU-aiheen välillä on osoitettava.   

Jean Monnet -toiminnoilla pyritään toimimaan myös julkisen diplomatian levittäjänä suhteessa kolmansiin maihin edistämällä EU:n arvoja ja lisäämällä näkyvyyttä siitä, mitä Euroopan unioni edustaa ja mitä se aikoo saavuttaa.

Jäljempänä kerrotaan opetusta ja tutkimusta koskevien toimien tavoitteista ja niihin sovellettavista arviointiperusteista.

Opetus ja tutkimus

Toimintojen tavoitteet

Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toiminnolla pyritään

 • edistämään Euroopan unionia koskevan opetuksen ja tutkimuksen huippuosaamista koko maailmassa ja helpottamaan EU-opintoja koskevan uran luomista seuraaville sukupolville
 • edistämään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen, alueellisen, kansallisen ja EU:n tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat
 • luomaan tietoa ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia Euroopassa ja globalisoituneessa maailmassa
 • tavoittamaan suuri yleisö ja levittämään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuomaan EU lähemmäksi kansalaisia
 • toimimaan myös julkisen diplomatian levittäjänä suhteessa ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin edistämällä EU:n arvoja ja lisäämällä näkyvyyttä siitä osallisina ohjelmaan assosioitumattomia, mitä Euroopan unioni edustaa ja mitä se aikoo saavuttaa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toiminto on toteutettava jossakin seuraavista muodoista: moduulit, professuurit ja osaamiskeskukset.

 • Moduulit ovat korkeakoulussa tarjottavia lyhyitä EU-opintojen opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja. Moduulin vähimmäislaajuus on 40 opetustuntia lukuvuodessa kolmen lukuvuoden ajan. Moduuleissa voidaan keskittyä johonkin tiettyyn EU-opintojen oppiaineeseen, tai ne voivat olla monitieteisiä, jolloin opettajina toimii useita professoreja ja asiantuntijoita. Ne voidaan toteuttaa myös lyhyinä erityis- tai kesäkursseina.
 • Jean Monnet -professuurit ovat kolmivuotisia opetusvirkoja, jotka on tarkoitettu (edellä kuvailtuihin) EU-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille. Jean Monnet -professuurin haltijana voi olla vain yksi professori, joka antaa vähintään 90 tuntia opetusta lukuvuodessa. Professuuriin voi myös sisältyä ryhmä, joka tukee ja tehostaa professuurin toimintaa muun muassa antamalla lisäopetustunteja.
 • Jean Monnet -osaamiskeskukset ovat EU-aiheita koskevan asiantuntemuksen ja tiedon keskuksia. Niihin olisi kerättävä korkean tason asiantuntijoiden tietämys ja osaaminen, ja niiden tarkoituksena on luoda synergioita (edellä kuvailtujen) EU-opintojen eri oppiaineiden ja resurssien välillä ja kehittää yhteistä transnationaalista toimintaa. Niillä varmistetaan myös avoimuus kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. Jean Monnet -osaamiskeskusten keskeisenä tehtävänä on tavoittaa opiskelijoita muista tiedekunnista, joissa ei yleensä käsitellä Euroopan unionia koskevia kysymyksiä, sekä laajemminkin päättäjiä, virkamiehiä, kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia.

Jean Monnet -toimintojen edunsaajien (moduulien ja professuurin haltijoiden sekä osaamiskeskusten osallistujien) on järjestettävä toimintaa ja tapahtumia, joilla varmistetaan yhteydet päättäjiin, virkamiehiin, kansalaisyhteiskuntaan ja suureen yleisöön.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” - toimintoa?

Kelpoisuusperusteet

Jean Monnet - Moduuleihin sovelletaan seuraavia kelpoisuusperusteita:

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot (Kuka voi hakea?)

 Tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hakijat (edunsaajat ja sidosyhteisöt, tapauksen mukaan) ovat

 • korkeakouluja
 • sijoittautuneita EU:n jäsenvaltioihin tai ohjelmaan assosioituneisiin kolmansiin maihin taikka ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin.

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE). 

Ainoastaan yksittäiset hakijat voivat jättää hakemuksia.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) ja Venäjän federaation (alue 4) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Tukikelpoinen toiminta

EU-opintoihin (jotka kuvaillaan edellä) kuuluvaa Jean Monnet -moduulia on opetettava vähintään 40 tuntia lukuvuodessa.

Opetustunteja ovat lähiopetustunnit, eli ryhmäluennot, seminaarit ja pienryhmäohjaus, jotka voidaan antaa myös etäopetuksena, mutta niihin ei kuulu henkilökohtainen opetus ja/tai ohjaus. Moduulien osalta kesäkurssit ovat tukikelpoisia.

Maantieteellinen sijainti (Toiminnan tapahtumapaikka)

Toiminta on toteutettava tukikelpoisissa maissa (ks. tämän oppaan A-osa).

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla avustussopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 1. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.

Jean Monnet - Professuureihin sovelletaan seuraavia kelpoisuusperusteita:

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot (Kuka voi hakea?)

Tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hakijat (edunsaajat ja sidosyhteisöt, tapauksen mukaan) ovat

 • korkeakouluja, jotka ovat sijoittautuneita johonkin
 • EU:n jäsenvaltioon, ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan tai tukikelpoiseen ohjelmaan assosioitumattomaan kolmanteen maahan.

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Ainoastaan yksittäiset hakijat voivat jättää hakemuksia.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) ja Venäjän federaation (alue 4) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Tukikelpoinen toiminta

Jean Monnet -professuurissa professuurin haltijan, jonka on kuuluttava hakijakorkeakoulun vakinaiseen opetushenkilöstöön, on annettava EU-opintoihin (jotka kuvaillaan ohjelmaoppaassa) kuuluvaa opetusta hakijakorkeakoulussa vähintään 90 tuntia lukuvuodessa.

Opetustunteja ovat lähiopetustunnit, eli ryhmäluennot, seminaarit ja pienryhmäohjaus, jotka voidaan antaa myös etäopetuksena, mutta niihin ei kuulu henkilökohtainen opetus ja/tai ohjaus. Kesäkurssit eivät ole tukikelpoisia.

Maantieteellinen sijainti (Toiminnan tapahtumapaikka)

Toiminta on toteutettava tukikelpoisissa maissa (ks. tämän oppaan A-osa).

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla avustussopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 1. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.

Jean Monnet - Osaamiskeskuksiin sovelletaan seuraavia kelpoisuusperusteita:

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot (Kuka voi hakea?)

Tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hakijat (edunsaajat ja sidosyhteisöt, tapauksen mukaan) ovat

 • korkeakouluja, jotka ovat sijoittautuneita
 • johonkin EU:n jäsenvaltioon, ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan tai tukikelpoiseen ohjelmaan assosioitumattomaan kolmanteen maahan.

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE). 

Kussakin osallistuvassa korkeakoulussa tuetaan samanaikaisesti vain yhtä Jean Monnet -osaamiskeskusta                                                                                                                     

Ainoastaan yksittäiset hakijat voivat jättää hakemuksia.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) ja Venäjän federaation (alue 4) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Maantieteellinen sijainti (Toiminnan tapahtumapaikka)

Toiminta on toteutettava tukikelpoisissa maissa (ks. tämän oppaan A-osa).

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla avustussopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2024-COE

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 1. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Arviointikriteerit

Jean Monnet - Moduuleihin sovelletaan seuraavia arviointikriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toiminnon tavoitteita:

 • Se koskee (johdantokappaleessa kuvattuja) EU-opintoja.
 • Sillä edistetään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen, alueellisen, kansallisen ja EU:n tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • Sillä luodaan tietämystä ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa.
 • Se sisältää aktiivisia tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä, joilla levitetään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuodaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Missä määrin hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.

Missä määrin hanke-ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:

 • EU-opintoja (jotka kuvaillaan johdantokappaleessa) opiskelevat korkeakouluopiskelijat
 • korkeakouluopiskelijat, jotka eivät automaattisesti joudu kosketuksiin Eurooppa-opintojen kanssa (muiden alojen kuin oikeustieteen, talouden ja politiikan opiskelijat)
 • ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osalta mahdollisuus lisätä julkista diplomatiaa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: Hankkeen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Missä määrin
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa. 
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

Ryhmän osaaminen ja sen tuoma lisäarvo:

 • Ehdotettuun toimintaan osallistuvalla keskeisellä henkilöstöllä – oli kyseessä akateeminen tai ei-akateeminen toiminta-alue – on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus (johdantokappaleessa kuvailtujen) EU-opintojen sekä hanke-ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Hankkeen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset

 • Jean Monnet -toimintoa toteuttavaan organisaatioon
 • Jean Monnet -toimintoon osallistuviin opiskelijoihin: 
  • paremmat tai innovatiiviset opetussuunnitelmat
  • parempi kyky houkutella huippuluokan opiskelijoita
  • tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa
  • enemmän taloudellisia resursseja EU-aiheiden opetukseen ja tutkimukseen laitoksen sisällä
  • paremmat valmiudet opettaa ja tutkia EU-aiheita. 
 • muihin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeeseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU-tasolla.

Tulosten levittäminen ja viestintä:

 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoa isännöivässä laitoksessa ja sen ulkopuolella: 
  • tiedon levittäminen
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • korkeakoulujen ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • uusiin ja parannettuihin käytäntöihin siirtyminen.
 • Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:
  • tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.)
  • tapahtumat.

Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 70 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään 15 pistettä jokaisessa edellä mainituista arviointikriteerien luokista.

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi”. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” saadun pistemäärän perusteella. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”vaikuttavuus” saadun pistemäärän perusteella.

Jos paremmuusjärjestystä ei saada selville tällä tavalla, etusijan määrittämiseksi voidaan ottaa huomioon hankkeiden koko asiakirja-aineisto ja myönteisten synergioiden syntyminen hankkeiden välille taikka muita ehdotuspyynnön tavoitteisiin liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät kirjataan paneelin raporttiin.

Jean Monnet - professuureihin sovelletaan seuraavia arviointikriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toiminnon tavoitteita:

 • Se koskee (johdantokappaleessa kuvailtuja) EU-opintoja.
 • Sillä edistetään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen, alueellisen, kansallisen ja EU:n tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • Sillä luodaan tietämystä ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa.
 • Se sisältää aktiivisia tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä, joilla levitetään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuodaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Missä määrin hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.

Missä määrin hanke-ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:

 • EU-opintoja (jotka kuvaillaan johdantokappaleessa) opiskelevat korkeakouluopiskelijat
 • korkeakouluopiskelijat, jotka eivät automaattisesti joudu kosketuksiin (johdantokappaleessa kuvattujen) Eurooppa-opintojen kanssa
 • ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osalta mahdollisuus lisätä julkista diplomatiaa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: Hankkeen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Missä määrin 
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

 • EU-opintojen (jotka kuvaillaan johdantokappaleessa) professuurin haltijan erinomainen profiili ja asiantuntemus.
 • Professuurin haltijan ja ehdotettuun toimintaan osallistuvan keskeisen henkilöstön tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus (johdantokappaleessa kuvailtujen) EU-opintojen sekä hanke-ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.
 • Näyttö kokemuksesta EU-aiheiden tutkimuksen alalla.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Hankkeen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset

 • Jean Monnet -toimintoa toteuttavaan organisaatioon
 • Jean Monnet toimintoon osallistuviin opiskelijoihin: 
  • paremmat tai innovatiiviset opetussuunnitelmat
  • parempi kyky houkutella huippuluokan opiskelijoita
  • tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa
  • enemmän taloudellisia resursseja EU-aiheiden opetukseen ja tutkimukseen laitoksen sisällä
  • paremmat valmiudet opettaa ja tutkia EU-aiheita.
 •  muihin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeeseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU-tasolla.

Tulosten levittäminen ja viestintä:

 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoa isännöivässä laitoksessa ja sen ulkopuolella: 
  • tiedon levittäminen
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • korkeakoulujen ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • uusiin ja parannettuihin käytäntöihin siirtyminen.
 • Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:
  • tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.)
  • tapahtumat.

Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 70 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään 15 pistettä jokaisessa edellä mainituista arviointikriteerien luokista.

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi”. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” saadun pistemäärän perusteella. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”vaikuttavuus” saadun pistemäärän perusteella.

Jos paremmuusjärjestystä ei saada selville tällä tavalla, etusijan määrittämiseksi voidaan ottaa huomioon hankkeiden koko asiakirja-aineisto ja myönteisten synergioiden syntyminen hankkeiden välille taikka muita ehdotuspyynnön tavoitteisiin liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät kirjataan paneelin raporttiin.

Jean Monnet - Osaamiskeskuksiin sovelletaan seuraavia arviointikriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toimintojen tavoitteita:

 • Se koskee (johdantokappaleessa kuvattuja) Eurooppa-opintoja.
 • Sillä edistetään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen, alueellisen, kansallisen ja EU:n tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • Sillä luodaan tietämystä ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa.
 • Se sisältää aktiivisia tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä, joilla levitetään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuodaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Missä määrin hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.

Missä määrin ehdotuksella tavoitetaan useampia kohderyhmiä:

 • ehdotetun keskuksen asiantuntemuksesta hyötyvien tahojen tyyppi
 • sellaisten tiedekuntien/laitosten osallistuminen, jotka eivät ole suoraan tekemisissä EU-opintojen kanssa
 • ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osalta mahdollisuus lisätä julkista diplomatiaa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: Hankkeen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Missä määrin 
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.
 • Missä määrin työpaketteihin osoitetut resurssit vastaavat niiden tavoitteita ja tuotoksia.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Kumppaniverkoston laatu ja osaamiskeskuksen osallistujien tuottama lisäarvo.
 • Hankkeessa ehdotettuun toimintaan osallistuvalla keskeisellä henkilöstöllä on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus EU-opintojen sekä hanke-ehdotuksessa käsiteltävien erityisten aiheiden osalta.
 • Korkeakoulun sisäiset yhteistyöjärjestelyt ja tehtävien jako.
 • Korkeakoulun sitoutuneisuus osaamiskeskuksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Hankkeen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset

 •  Jean Monnet -toimintoa toteuttavaan organisaatioon
 •  Jean Monnet -toimintoon osallistuviin tiedekuntiin/laitoksiin: 
  • parempi tai innovatiivinen sisältö, uusien näkökulmien kehittäminen tietyssä tutkimustoiminnassa
  • parempi kyky houkutella huippuluokan opiskelijoita ja tutkijoita
  • tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa ja kyky luoda yhteyksiä niihin
  • enemmän taloudellisia resursseja EU-aiheiden opetukseen ja tutkimukseen laitoksen sisällä
  • paremmat valmiudet opettaa ja tutkia EU-aiheita.
 •  muihin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeeseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU-tasolla.

Tulosten levittäminen ja viestintä:

 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoa isännöivässä laitoksessa ja sen ulkopuolella: 
  • tiedon levittäminen
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • korkeakoulujen ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • uusiin ja parannettuihin käytäntöihin siirtyminen.

Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:

 • tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.)
 • tapahtumat.

Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 70 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään 15 pistettä jokaisessa edellä mainituista arviointikriteerien luokista.

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi”. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” saadun pistemäärän perusteella. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”vaikuttavuus” saadun pistemäärän perusteella.

Jos paremmuusjärjestystä ei saada selville tällä tavalla, etusijan määrittämiseksi voidaan ottaa huomioon hankkeiden koko asiakirja-aineisto ja myönteisten synergioiden syntyminen hankkeiden välille taikka muita ehdotuspyynnön tavoitteisiin liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät kirjataan paneelin raporttiin.

Maantieteelliset kohteet

Tätä toimintoa tuetaan EU:n ulkoisen toiminnan välineillä. Käytettävissä olevat määrärahat on jaettu eri alueiden kesken, ja eri alueiden saamien määrärahakokonaisuuksien suuruus vaihtelee. Lisätietoja kussakin määrärahakokonaisuudessa käytettävissä olevista määristä julkaistaan rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Odotettu vaikutus

Toimintoihin suoraan osallistuvien osallistujien osalta Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toiminnoilla tuotetaan niin opiskelijoihin kuin tutkijoihin/professoreihin kohdistuvia myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia, joita mitataan määrällisillä ja laadullisilla indikaattoreilla.

Määrälliset indikaattorit

 • Niiden korkeakoulujen määrää, jotka edistävät Euroopan unionia koskevaa ulottuvuutta kattamillaan tieteenaloilla.
 • Sellaisten tiedekuntien/laitosten, joissa ei yleensä käsitellä EU-näkökulmia, opetukseen ja tutkimukseen mukaan otettujen Euroopan unioniin liittyvien aiheiden määrää – lukuun ottamatta oppiaineita, joiden tiedetään yleisesti liittyvän EU:hun.
 • Jean Monnet -toiminnoilla tavoitettujen opiskelijoiden lukumäärä.
 • Uusien professuurin haltijoiden lukumäärä.
 • EU-aiheisiin liittyvien julkaisujen lukumäärä.
 • Poliittisia päättäjiä EU:hun liittyvissä aiheissa tukevien toimintapoliittisten asiakirjojen lukumäärä.
 • Jean Monnet -hankkeiden lukumäärä ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa.
 • Missä määrin on otettu käyttöön foorumeita ja alustoja, joiden avulla pyritään parantamaan yhteistyötä ja vuoropuhelua akateemisten ja ei-akateemisten toimijoiden välillä.
 • Nuorten tutkijoiden lisääntyneet mahdollisuudet vahvistaa ammatillista osaamistaan ja vauhdittaa urakehitystään.

Laadulliset indikaattorit

 • Lisääntynyt tieto eurooppalaisista toimintapolitiikoista.
 • Missä määrin korkeakoulut ovat vuorovaikutuksessa laajemman yhteiskunnan ja akateemisen maailman ulkopuolisten tahojen kanssa EU-aiheisiin liittyen.
 • Lisääntynyt tietoisuus EU:ta koskevista kysymyksistä akateemisen maailman ulkopuolella. 
 • Jean Monnet -hankkeiden tulosten laajempi levittäminen koko yhteiskunnalle, myös poliittisille päättäjille.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

EU-avustuksen enimmäismäärät hanketta kohden ovat seuraavat:

 • Jean Monnet -moduulit: 35 000 euroa
 • Jean Monnet -professuurit: 60 000 euroa
 • Jean Monnet -osaamiskeskukset: 100 000 euroa.

Kertakorvaukseen perustuvat rahoitusosuudet kattavat henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannukset, laite- ja alihankintakustannukset sekä muita kustannuksia (tulostenlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Jean Monnet - Moduulit ja -Professuurit

Hakijoiden on haettava hakemuksessaan ennalta määriteltyä kertakorvauksen määrää, joka esitetään jäljempänä olevissa taulukoissa. Seuraavissa taulukoissa esitetään maakohtainen kertakorvauksen kokonaismäärä, joka vastaa opetustuntien kokonaismäärää.

a.1) EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden Jean Monnet -moduulit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 40 tuntia/vuosi)

Bulgaria, Romania, Pohjois-Makedonia, Liechtenstein, Serbia

Turkki, Kroatia, Latvia

Unkari, Puola, Liettua, Tšekki, Viro, Slovakia

Portugali, Kreikka, Slovenia, Malta

Kypros, Islanti, Espanja, Italia

Irlanti, Ranska, Suomi

Belgia, Tanska, Saksa, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Norja

120–150

13 500 EUR

16 000 EUR

18 000 EUR

23,000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33,000 EUR

151–180

17 000 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181–210

19 500 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211–240

22 500 EUR

26 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241–270

25 500 EUR

30 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271–300

28 500 EUR

33 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301–330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331–360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

 35 000 EUR

35 000 EUR

a.2) Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden Jean Monnet -Moduulit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 40 tuntia/vuosi)

Chile, Saint Kitts ja Nevis, Meksiko, Libya, Antigua ja Barbuda, Barbados, muut maat

Bahrain, Trinidad ja Tobago

Saudi-Arabia, Seychellit, Päiväntasaajan Guinea, Oman, Israel

Etelä-Korea, Uusi-Seelanti

Japani, Yhdistynyt kuningaskunta

Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Sveitsi, Arabiemiirikunnat, Yhdysvallat

120–150

500 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151–180

500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181–210

500 EUR

26 000 EUR

32,000 EUR

35 000 EUR

  35 000 EUR

35 000 EUR

211–240

500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241–270

500 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271–300

500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301–330

500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331–360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

b.1) EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden Jean Monnet -Professuurit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 90 tuntia/vuosi)

Bulgaria, Romania, Pohjois-Makedonia, Liechtenstein, Serbia

Turkki, Kroatia, Latvia

Unkari, Puola, Liettua, Tšekki, Viro, Slovakia

Portugali, Kreikka, Slovenia, Malta

Kypros, Islanti, Espanja, Italia

Irlanti, Ranska, Suomi

Belgia, Tanska, Saksa, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Norja

270–300

21 500 EUR

22 500 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301–330

24 000 EUR

25 000 EUR

33 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331–360

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

 59 000 EUR

60 000 EUR

361–390

28 000 EUR

29 000 EUR

40 500 EUR

47 500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391–420

30 000 EUR

31 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421–450

32 500 EUR

33 500 EUR

47 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451–480

35 000 EUR

36 000 EUR

51 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481–510

37 500 EUR

38 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511–540

40 000 EUR

41 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541–570

42 500 EUR

43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571–600

45 000 EUR

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601–630

47 500 EUR

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631–660

50 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661–690

52 500 EUR

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691–720

55 000 EUR

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721–750

57 500 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

b.2) Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden Jean Monnet -Professuurit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 90 tuntia/vuosi)

Chile, Saint Kitts ja Nevis, Meksiko, Libya, Antigua ja Barbuda, Barbados, muut maat

Bahrain, Trinidad ja Tobago

Saudi-Arabia, Seychellit, Päiväntasaajan Guinea, Oman, Israel

Etelä-Korea, Uusi-Seelanti

Japani, Yhdistynyt kuningaskunta

Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Sveitsi, Arabiemiirikunnat, Yhdysvallat

270–300

25 000 EUR

29 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301–330

27 500 EUR

32 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331–360

30 000 EUR

36 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361–390

32 500 EUR

39 500 EUR

47,500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391–420

35 000 EUR

41 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421–450

37 000 EUR

46 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451–480

39 000 EUR

50 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481–510

 41,000 EUR

53,500 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

511–540

43 500 EUR

57 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541–570

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571–600

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601–630

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631–660

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661–690

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691–720

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721–750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

 60 000 EUR

60 000 EUR

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

c) Jean Monnet - Osaamiskeskukset

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin avustuksen kertakorvauksen määrä määritetään hakijan ehdottaman toiminnan arvioidun budjetin perusteella. Myöntävä viranomainen vahvistaa kunkin avustuksen kertakorvauksen määrän hanke-ehdotusten, arviointitulosten, rahoitusosuuksien ja ehdotuspyynnössä asetetun avustuksen enimmäismäärän perusteella.

EU:n rahoitusosuuden enimmäismäärä on 100 000 euroa hanketta kohden.

Miten hankkeen kertakorvaus määritetään?

Hakijoiden on täytettävä yksityiskohtainen budjettitaulukko hakulomakkeen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat seikat:

 • Budjetti olisi jaoteltava tarpeen mukaan johdonmukaisiin työpaketteihin (esimerkiksi ”hankkeen hallinta”, ”koulutus”, ”tapahtumien järjestäminen”, ”liikkuvuuden valmistelu ja toteutus”, ”viestintä ja tulosten levittäminen” ja ”laadunvarmistus”).
 • Hanke-ehdotuksessa on kuvattava kunkin työpaketin kattama toiminta.
 • Hakijoiden on esitettävä hanke-ehdotuksessaan arvioitujen kustannusten erittely, josta käy ilmi kunkin työpaketin osuus kustannuksista.
 • Kustannukset voivat olla henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksia, laite- ja alihankintakustannuksia sekä muita kustannuksia (tulostenlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hanke-ehdotukset arvioidaan tavanomaisten arviointimenettelyjen mukaisesti sisäisten ja/tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat arvioivat hanke-ehdotusten laadun ehdotuspyynnössä määriteltyjen vaatimusten ja toiminnon odotettujen vaikutusten, laadun ja tehokkuuden perusteella.

Hanke-ehdotuksen arvioinnin jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa kertakorvauksen ottaen huomioon suoritetun arvioinnin tulokset. 80 prosentin rahoitusosuutta sovelletaan arvioituihin avustuskelpoisiin kokonaiskustannuksiin, jotka määritetään arvioinnin jälkeen

Rahoitustuki kolmansille osapuolille avustusten tai palkintojen muodossa on sallittua.

Vapaaehtoistyön tekijöiden kustannukset ovat tukikelpoisia. Ne korvataan vapaaehtoisten yksikkökustannuksia koskevassa komission päätöksessä1  vahvistettujen yksikkökustannusten perusteella.

Avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä) vahvistetaan avustussopimuksessa.

Hankkeen saavutukset arvioidaan aikaan saatujen tulosten perusteella. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education