Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet -toiminnot korkeakoulutuksen alalla

Korkeakoulusektorin Jean Monnet -toiminnoilla tuetaan EU-opintoja koskevaa opetusta ja tutkimusta kaikkialla maailmassa.

EU-opinnoilla tarkoitetaan Euroopan unionia, sen historiaa, tavoitteita, rakennetta, toimintaa ja/tai politiikkaa koskevaa opetusta, oppimista ja tutkimusta.

Jean Monnet -toiminnoissa keskitytään Euroopan unionia koskevaan ulottuvuuteen, joten niillä olisi edistettävä aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja Euroopan unionin perustana olevia arvoja eli ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa-arvoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet, jotka mainitaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa.

Euroopan unionin toimintapolitiikkojen osalta Jean Monnet -toiminnoilla on pyrittävä levittämään tietoa siitä, mitä hyötyä kyseisistä toimintapolitiikoista on kansalaisten jokapäiväisessä elämässä EU:ssa ja/tai ulkomailla ja/tai miten ne pystyvät vaikuttamaan vastaavien alojen päätöksentekojärjestelmään joko jäsenvaltioiden tasolla tai ulkomailla kansallisella, alueellisella tai maailmanjaaluisella tasolla. Selkeä yhteys ehdotuksen aihepiirin ja siihen liittyvän EU:n toimintapolitiikan ja/tai EU-aiheen välillä on osoitettava.

Jean Monnet -toiminnoilla pyritään toimimaan myös julkisen diplomatian levittäjänä suhteessa kolmansiin maihin edistämällä EU:n arvoja ja lisäämällä näkyvyyttä siitä, mitä Euroopan unioni edustaa ja mitä se aikoo saavuttaa.

Jäljempänä kerrotaan opetusta ja tutkimusta koskevien toimien tavoitteista ja niihin sovellettavista arviointiperusteista.

Opetus ja tutkimus

Toimintojen tavoitteet

Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toiminnolla pyritään

 • edistämään Euroopan unionia koskevan opetuksen ja tutkimuksen huippuosaamista koko maailmassa
 • edistämään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen, alueellisen, kansallisen ja EU:n tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • luomaan tietoa ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia Euroopassa ja globalisoituneessa maailmassa
 • tavoittamaan suuri yleisö ja levittämään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuomaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Tässä toiminnossa pyritään toimimaan myös julkisen diplomatian levittäjänä suhteessa ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin edistämällä EU:n arvoja ja lisäämällä näkyvyyttä siitä osallisina ohjelmaan assosioitumattomia, mitä Euroopan unioni todella edustaa ja mitä se aikoo saavuttaa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toiminto on toteutettava jossakin seuraavista muodoista: moduulit, professuurit ja osaamiskeskukset

 • Moduulit ovat korkeakoulussa tarjottavia lyhyitä EU-opintojen opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja. Moduulin vähimmäislaajuus on 40 opetustuntia lukuvuodessa kolmen lukuvuoden ajan. Moduuleissa voidaan keskittyä johonkin tiettyyn EU-opintojen oppiaineeseen, tai ne voivat olla monitieteisiä, jolloin opettajina toimii useita professoreja ja asiantuntijoita. Ne voidaan toteuttaa myös lyhyinä erityis- tai kesäkursseina.
 • Jean Monnet -professuurit ovat kolmivuotisia opetusvirkoja, jotka on tarkoitettu (edellä kuvailtuihin) EU-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille. Jean Monnet -professuurin haltijana voi olla vain yksi professori, joka antaa vähintään 90 tuntia opetusta lukuvuodessa. Professuuriin voi myös sisältyä ryhmä, joka tukee ja tehostaa professuurin toimintaa muun muassa antamalla lisäopetustunteja.
 • Jean Monnet -osaamiskeskukset ovat EU-aiheita koskevan asiantuntemuksen ja tiedon keskuksia. Niihin olisi kerättävä korkean tason asiantuntijoiden tietämys ja osaaminen, ja niiden tarkoituksena on luoda synergioita (edellä kuvailtujen) EU-opintojen eri oppiaineiden ja resurssien välillä ja kehittää yhteistä transnationaalista toimintaa. Niillä varmistetaan myös avoimuus kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. Jean Monnet -osaamiskeskusten keskeisenä tehtävänä on tavoittaa opiskelijoita muista tiedekunnista, joissa ei yleensä käsitellä Euroopan unionia koskevia kysymyksiä, sekä laajemminkin päättäjiä, virkamiehiä, kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia.

Jean Monnet -toimintojen edunsaajien (moduulien ja professuurin haltijoiden sekä osaamiskeskusten osallistujien) on järjestettävä toimintaa ja tapahtumia, joilla varmistetaan yhteydet päättäjiin, virkamiehiin, kansalaisyhteiskuntaan ja suureen yleisöön.

Jean Monnet -professuurien ja moduulien osalta opetustunteja ovat lähiopetustunnit, eli ryhmäluennot, seminaarit ja pienryhmäohjaus, jotka voidaan antaa myös etäopetuksena, mutta ne eivät kata henkilökohtaista opetusta ja/tai ohjausta. Moduulien osalta kesäkurssit ovat tukikelpoisia.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toimintoa?

Kelpoisuusperusteet

Jean Monnet -moduuleihin sovelletaan seuraavia kelpoisuusperusteita:

Kuka voi hakea?

Hakijoiden on oltava

 • korkeakouluja
 • sijoittautuneita EU:n jäsenvaltioihin tai ohjelmaan assosioituneisiin kolmansiin maihin taikka ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin.

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistuvilta korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa.                                              

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) ja Venäjän federaation (alue 4) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Konsortion kokoonpano

Ainoastaan yksittäiset hakijat voivat jättää hakemuksia (yksittäiset edunsaajat).

Tukikelpoinen toiminta

EU-opintoihin (jotka kuvaillaan edellä) kuuluvaa Jean Monnet -moduulia on opetettava hakevassa korkeakoulussa vähintään 40 tuntia lukuvuodessa.

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla sopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 14. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Jean Monnet -professuureihin sovelletaan seuraavia kelpoisuusperusteita:

Kuka voi hakea? 

Hakijoiden on oltava

 • korkeakouluja
 • sijoittautuneita EU:n jäsenvaltioihin tai ohjelmaan assosioituneisiin kolmansiin maihin taikka ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin. 

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistuvilta korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) ja Venäjän federaation (alue 4) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

 Konsortion kokoonpano 

Ainoastaan yksittäiset hakijat voivat jättää hakemuksia (yksittäiset edunsaajat).

Tukikelpoinen toiminta

Jean Monnet -professuurissa professuurin haltijan, jonka on kuuluttava hakijakorkeakoulun vakinaiseen opetushenkilöstöön, on annettava EU-opintoihin (jotka kuvaillaan ohjelmaoppaassa) kuuluvaa opetusta hakijakorkeakoulussa vähintään 90 tuntia lukuvuodessa.

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla sopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste:  ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 14. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Jean Monnet -osaamiskeskuksiin sovelletaan seuraavia kelpoisuusperusteita:

Kuka voi hakea? 

Hakijoiden on oltava

 • korkeakouluja
 • sijoittautuneita EU:n jäsenvaltioihin tai ohjelmaan assosioituneisiin kolmansiin maihin taikka ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin.    
 • Kussakin osallistuvassa korkeakoulussa tuetaan samanaikaisesti vain yhtä Jean Monnet -osaamiskeskusta.                                                                                

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistuvilta korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) ja Venäjän federaation (alue 4) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Konsortion kokoonpano

Ainoastaan yksittäiset hakijat voivat jättää hakemuksia (yksittäiset edunsaajat).

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla sopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2023-COE

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 14. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Arviointikriteerit

Jean Monnet -moduuleihin sovelletaan seuraavia arviointikriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toiminnon tavoitteita:

 • Se koskee (johdantokappaleessa kuvattuja) EU-opintoja.
 • Sillä edistetään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen, alueellisen, kansallisen ja EU:n tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • Sillä luodaan tietämystä ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa.
 • Se sisältää aktiivisia tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä, joilla levitetään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuodaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Missä määrin hanke-ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:

 • EU-opintoja (jotka kuvaillaan johdantokappaleessa) opiskelevat korkeakouluopiskelijat
 • korkeakouluopiskelijat, jotka eivät automaattisesti joudu kosketuksiin Eurooppa-opintojen kanssa (muiden alojen kuin oikeustieteen, talouden ja politiikan opiskelijat)
 • ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osalta mahdollisuus lisätä julkista diplomatiaa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: Hankkeen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Missä määrin
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

Ryhmän osaaminen ja sen tuoma lisäarvo:

 • Ehdotettuun toimintaan osallistuvalla keskeisellä henkilöstöllä – oli kyseessä akateeminen tai ei-akateeminen toiminta-alue – on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus (johdantokappaleessa kuvailtujen) EU-opintojen sekä hanke-ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Hankkeen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset

 •  Jean Monnet -toimintoa toteuttavaan organisaatioon
 •  Jean Monnet -toimintoon osallistuviin opiskelijoihin:
  • paremmat tai innovatiiviset opetussuunnitelmat
  • parempi kyky houkutella huippuluokan opiskelijoita
  • tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa
  • enemmän taloudellisia resursseja EU-aiheiden opetukseen ja tutkimukseen laitoksen sisällä
  • paremmat valmiudet opettaa ja tutkia EU-aiheita.
 •  muihin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeeseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU-tasolla.

Tulosten levittäminen ja viestintä:

 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoa isännöivässä laitoksessa ja sen ulkopuolella:
  • tiedon levittäminen
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • korkeakoulujen ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • uusiin ja parannettuihin käytäntöihin siirtyminen.
 • Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:
  • tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.)
  • tapahtumat.

Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi” ja toissijaisesti kriteeristä ”vaikuttavuus”.

Jean Monnet -professuureihin sovelletaan seuraavia arviointikriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toiminnon tavoitteita:

 • Se koskee (johdantokappaleessa kuvailtuja) EU-opintoja.
 • Sillä edistetään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen, alueellisen, kansallisen ja EU:n tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • Sillä luodaan tietämystä ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa.
 • Se sisältää aktiivisia tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä, joilla levitetään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuodaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Missä määrin hanke-ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:

 • EU-opintoja (jotka kuvaillaan johdantokappaleessa) opiskelevat korkeakouluopiskelijat
 • korkeakouluopiskelijat, jotka eivät automaattisesti joudu kosketuksiin (johdantokappaleessa kuvattujen) Eurooppa-opintojen kanssa
 • ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osalta mahdollisuus lisätä julkista diplomatiaa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: Hankkeen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Hallinto: Missä määrin
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu  (enintään 25 pistettä)

 • EU-opintojen (jotka kuvaillaan johdantokappaleessa) professuurin haltijan erinomainen profiili ja asiantuntemus.
 • Professuurin haltijan ja ehdotettuun toimintaan osallistuvan keskeisen henkilöstön tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus (johdantokappaleessa kuvailtujen) EU-opintojen sekä hanke-ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.
 • Näyttö kokemuksesta EU-aiheiden tutkimuksen alalla.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Hankkeen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset

 •  Jean Monnet -toimintoa toteuttavaan organisaatioon
 •  Jean Monnet toimintoon osallistuviin opiskelijoihin:
  • paremmat tai innovatiiviset opetussuunnitelmat
  • parempi kyky houkutella huippuluokan opiskelijoita
  • tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa
  • enemmän taloudellisia resursseja EU-aiheiden opetukseen ja tutkimukseen laitoksen sisällä
  • paremmat valmiudet opettaa ja tutkia EU-aiheita.
 •  muihin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeeseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU-tasolla.

Tulosten levittäminen ja viestintä:

 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoa isännöivässä laitoksessa ja sen ulkopuolella:
  • tiedon levittäminen
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • korkeakoulujen ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • uusiin ja parannettuihin käytäntöihin siirtyminen.
 • Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:
  • tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.)
  • tapahtumat.

Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi” ja toissijaisesti kriteeristä ”vaikuttavuus”.

Jean Monnet -osaamiskeskuksiin sovelletaan seuraavia arviointikriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toimintojen tavoitteita:

 • Se koskee (johdantokappaleessa kuvattuja) Eurooppa-opintoja.
 • Sillä edistetään vuoropuhelua tiedemaailman ja yhteiskunnan välillä, mukaan lukien paikallisen, alueellisen, kansallisen ja EU:n tason päättäjät, virkamiehet, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä eri koulutustasojen ja median edustajat.
 • Sillä luodaan tietämystä ja näkemyksiä, jotka tukevat EU:n päätöksentekoa ja vahvistavat EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa.
 • Se sisältää aktiivisia tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä, joilla levitetään tietoa EU:sta laajemmin yhteiskuntaan (yliopistomaailman ja erityisryhmien ulkopuolelle) ja tuodaan EU lähemmäksi kansalaisia.

Missä määrin ehdotuksella tavoitetaan useampia kohderyhmiä:

 • ehdotetun keskuksen asiantuntemuksesta hyötyvien tahojen tyyppi
 • sellaisten tiedekuntien/laitosten osallistuminen, jotka eivät ole suoraan tekemisissä EU-opintojen kanssa
 • ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osalta mahdollisuus lisätä julkista diplomatiaa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: Hankkeen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Missä määrin
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.
 • Missä määrin työpaketteihin osoitetut resurssit vastaavat niiden tavoitteita ja tuotoksia.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Kumppaniverkoston laatu ja osaamiskeskuksen osallistujien tuottama lisäarvo.
 • Hankkeessa ehdotettuun toimintaan osallistuvalla keskeisellä henkilöstöllä on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus EU-opintojen sekä hanke-ehdotuksessa käsiteltävien erityisten aiheiden osalta.
 • Korkeakoulun sisäiset yhteistyöjärjestelyt ja tehtävien jako.
 • Korkeakoulun sitoutuneisuus osaamiskeskuksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Hankkeen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset

 •  Jean Monnet -toimintoa toteuttavaan organisaatioon
 •  Jean Monnet -toimintoon osallistuviin tiedekuntiin/laitoksiin:
  • parempi tai innovatiivinen sisältö, uusien näkökulmien kehittäminen tietyssä tutkimustoiminnassa
  • parempi kyky houkutella huippuluokan opiskelijoita ja tutkijoita
  • tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa ja kyky luoda yhteyksiä niihin
  • enemmän taloudellisia resursseja EU-aiheiden opetukseen ja tutkimukseen laitoksen sisällä
  • paremmat valmiudet opettaa ja tutkia EU-aiheita.
 •  muihin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeeseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU-tasolla.

Tulosten levittäminen ja viestintä:

 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoa isännöivässä laitoksessa ja sen ulkopuolella:
  • tiedon levittäminen
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • korkeakoulujen ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • uusiin ja parannettuihin käytäntöihin siirtyminen.

Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:

 • tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.)
 • tapahtumat.

Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi” ja toissijaisesti kriteeristä ”vaikuttavuus”.

Maantieteelliset tavoitteet

Tätä toimintoa tuetaan EU:n ulkoisen toiminnan välineillä. Käytettävissä olevat määrärahat on jaettu eri alueiden kesken, ja eri alueiden saamien määrärahakokonaisuuksien suuruus vaihtelee. Lisätietoja kussakin määrärahakokonaisuudessa käytettävissä olevista määristä julkaistaan rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tälle toiminnolle asetetut maantieteelliset tavoitteet ovat seuraavat:

Aasia: Enintään 75 prosenttia rahoituksesta voidaan myöntää alueen korkean tulotason maille.

Saharan eteläpuolinen Afrikka: Etusijalle asetetaan vähiten kehittyneet maat. Erityistä huomiota kiinnitetään myös muuttoliikkeen kannalta ensisijaisiin maihin ja alueellisiin hankkeisiin, joihin osallistuu korkeakouluja useista maista.

Odotettu vaikutus

Määrälliset vaikutukset

Lisätään sellaisten korkeakoulujen määrää, jotka edistävät Euroopan unionia koskevaa ulottuvuutta kattamillaan tieteenaloilla.

Lisätään Euroopan unioniin liittyvien oppiaineiden määrää sellaisten tiedekuntien/laitosten opetuksessa ja tutkimuksessa, joissa ei yleensä käsitellä EU-näkökulmia, niiden oppiaineiden lisäksi, joiden tiedetään yleisesti liittyvän EU:hun.

Laadulliset vaikutukset

Toimintoihin suoraan osallistuvien osallistujien osalta Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toiminnoilla tuotetaan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia niin opiskelijoihin kuin tutkijoihin/professoreihinkin sekä

 • edistetään demokratiaa ja tunnetta yhteiseen alueeseen kuulumisesta; kyselytutkimusten avulla voitaisiin mitata, onko nuorten kiinnostus EU:n politiikkaa kohtaan lisääntynyt
 • lisätään kiinnostusta Euroopan unionin toimintapolitiikkoja koskevan tiedon syventämiseen, mikä saattaa lisätä aktiivista osallistumista EU:n toimintaan ja julkishallintoon
 • lisätään nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia kehittää ammatillista osaamistaan ja edistää uraansa.

Osallistujaorganisaatioiden osalta Jean Monnet ”opetus ja tutkimus” -toiminnolla edistetään uutta dynamiikkaa sekä

 • lisätään korkeakoulujen valmiuksia opettaa EU-aiheita
 • houkutellaan enemmän ja uusia oppijoita ja opettajia, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan tietoa Euroopan unionista
 • luodaan jäsenneltyjä keskuksia, jotka tarjoavat Euroopan unionia koskevaa korkean tason asiantuntemusta ja edistynyttä tutkimusta tukea tarvitseville tiedekunnille/laitoksille.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

EU-avustuksen enimmäismäärät hanketta kohden ovat seuraavat:

 • Jean Monnet -moduulit: 30 000 euroa
 • Jean Monnet -professuurit: 50 000 euroa
 • Jean Monnet -osaamiskeskukset: 100 000 euroa.

Kertakorvaukseen perustuvat rahoitusosuudet kattavat henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannukset, laite- ja alihankintakustannukset sekä muita kustannuksia (tulostenlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Jean Monnet -Moduulit ja -Professuurit

Hakijoiden on haettava hakemuksessaan ennalta määriteltyä kertakorvauksen määrää, joka esitetään jäljempänä olevissa taulukoissa. Seuraavissa taulukoissa esitetään maakohtainen kertakorvauksen kokonaismäärä, joka vastaa opetustuntien kokonaismäärää. Taulukossa esitetyt määrät ovat EU:n lopullinen rahoitusosuus, koska 75 prosentin yhteisrahoitusosuus on sisällytetty niihin.

a.1) EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden Jean Monnet -moduulit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 40 tuntia/vuosi) Bulgaria, Romania, Pohjois-Makedonia, Liechtenstein, Serbia Turkki, Kroatia, Latvia Unkari, Puola, Liettua, Tšekki, Viro, Slovakia Portugali, Kreikka, Slovenia, Malta Kypros, Islanti, Espanja, Italia Irlanti, Ranska, Suomi Belgia, Tanska, Saksa, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Norja
120–150 11 500 € 13 500 € 15 000 € 19 000 € 22 000 € 26 000 € 28 000 €
151–180 14 500 € 16 500 € 18 500 € 23 000 € 27 500 € 30 000 € 30 000 €
181–210 16 500 € 19 500 € 22 000 € 27 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
211–240 19 000 € 22 500 € 25 500 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
241–270 21 500 € 25 500 € 29 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
271–300 24 000 € 28 500 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
301–330 26 500 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
331–360 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €

a.2) Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden Jean Monnet -moduulit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 40 tuntia/vuosi) Chile, Saint Kitts ja Nevis, Meksiko, Libya, Antigua ja Barbuda, Barbados, muut maat Bahrain, Trinidad ja Tobago Saudi-Arabia, Seychellit, Päiväntasaajan Guinea, Oman, Israel Etelä-Korea, Uusi-Seelanti Japani, Yhdistynyt kuningaskunta Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Sveitsi, Arabiemiirikunnat, Yhdysvallat
120–150 11 500 € 15 000 € 19 000 € 22 000 € 26 000 € 28 000 €
151–180 14 000 € 18 500 € 23 000 € 27 500 € 30 000 € 30 000 €
181–210 16 500 € 22 000 € 27 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
211–240 19 000 € 25 500 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
241–270 21 500 € 29 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
271–300 24 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
301–330 26 500 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
331–360 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

b.1) EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden Jean Monnet -professuurit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 90 tuntia/vuosi) Bulgaria, Romania, Pohjois-Makedonia, Liechtenstein, Serbia Turkki, Kroatia, Latvia Unkari, Puola, Liettua, Tšekki, Viro, Slovakia Portugali, Kreikka, Slovenia, Malta Kypros, Islanti, Espanja, Italia Irlanti, Ranska, Suomi Belgia, Tanska, Saksa, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Norja
270–300 18 000 € 19 000 € 25 000 € 31 000 € 37 000 € 43 000 € 47 000 €
301–330 20 000 € 21 000 € 28 000 € 34 000 € 41 000 € 47 000 € 50 000 €
331–360 22 000 € 23 000 € 31 000 € 37 000 € 45 000 € 50 000 € 50 000 €
361–390 24 000 € 25 000 € 34 000 € 40 000 € 49 000 € 50 000 € 50 000 €
391–420 26 000 € 27 000 € 37 000 € 43 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
421–450 28 000 € 29 000 € 40 000 € 46 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
451–480 30 000 € 31 000 € 43 000 € 49 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
481–510 32 000 € 33 000 € 46 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
511–540 34 000 € 35 000 € 49 000 € 50 000 € 50 000 € 50,000 € 50,000 €
541–570 36 000 € 37 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
571–600 38 000 € 39 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
601–630 40 000 € 41 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
631–660 42 000 € 43 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
661–690 44 000 € 45 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
691–720 46 000 € 47 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
721–750 48 000 € 49 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
>750 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €

b.2) Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden Jean Monnet -professuurit

Maa / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 90 tuntia/vuosi) Chile, Saint Kitts ja Nevis, Meksiko, Libya, Antigua ja Barbuda, Barbados, muut maat Bahrain, Trinidad ja Tobago Saudi-Arabia, Seychellit, Päiväntasaajan Guinea, Oman, Israel Etelä-Korea, Uusi-Seelanti Japani, Yhdistynyt kuningaskunta Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Sveitsi, Arabiemiirikunnat, Yhdysvallat
270–300 21 000 € 24 000 € 31 000 € 37 000 € 43 000 € 47 000 €
301–330 23 000 € 27 000 € 34 000 € 41 000 € 47 000 € 50 000 €
331–360 25 000 € 30 000 € 37 000 € 45 000 € 50 000 € 50 000 €
361–390 27 000 € 33 000 € 40 000 € 49 000 € 50 000 € 50 000 €
391–420 29 000 € 36 000 € 43 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
421–450 31 000 € 39 000 € 46 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
451–480 33 000 € 42 000 € 49 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
481–510 35 000 € 45 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
511–540 37 000 € 48 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
541–570 39 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
571–600 41 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
601–630 43 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
631–660 45 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
661–690 47 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
691–720 49 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
721–750 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
>750 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50,000 €

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

c) Jean Monnet -osaamiskeskukset

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin avustuksen kertakorvauksen määrä määritetään hakijan ehdottaman toiminnan arvioidun budjetin perusteella. Myöntävä viranomainen vahvistaa kunkin avustuksen kertakorvauksen määrän hanke-ehdotusten, arviointitulosten, rahoitusosuuksien ja ehdotuspyynnössä asetetun avustuksen enimmäismäärän perusteella.

EU:n rahoitusosuuden enimmäismäärä on 100 000 euroa hanketta kohden.

Miten hankkeen kertakorvaus määritetään?

Hakijoiden on täytettävä yksityiskohtainen budjettitaulukko hakulomakkeen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat seikat:

 • Budjetti olisi jaoteltava tarpeen mukaan johdonmukaisiin työpaketteihin (esimerkiksi ”hankkeen hallinta”, ”koulutus”, ”tapahtumien järjestäminen”, ”liikkuvuuden valmistelu ja toteutus”, ”viestintä ja tulosten levittäminen” ja ”laadunvarmistus”).
 • Hanke-ehdotuksessa on kuvattava kunkin työpaketin kattama toiminta.
 • Hakijoiden on esitettävä hanke-ehdotuksessaan arvioitujen kustannusten erittely, josta käy ilmi kunkin työpaketin osuus kustannuksista.
 • Kustannukset voivat olla henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksia, laite- ja alihankintakustannuksia sekä muita kustannuksia (tulostenlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hanke-ehdotukset arvioidaan tavanomaisten arviointimenettelyjen mukaisesti sisäisten ja/tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat arvioivat hanke-ehdotusten laadun ehdotuspyynnössä määriteltyjen vaatimusten ja toiminnon odotettujen vaikutusten, laadun ja tehokkuuden perusteella.

Hanke-ehdotuksen arvioinnin jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa kertakorvauksen ottaen huomioon suoritetun arvioinnin tulokset. Kertakorvaus on enintään 80 prosenttia arvioinnin jälkeen määritellystä alustavasta budjetista.

Avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä, rahoitusaste ja tukikelpoiset kokonaiskustannukset) vahvistetaan avustussopimuksessa.

Hankkeen saavutukset arvioidaan aikaan saatujen tulosten perusteella. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education