Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja

Ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja podpirajo poučevanje in raziskovanje na področju študij Evropske unije po vsem svetu.

Študije Evropske unije se nanašajo na poučevanje, učenje in raziskave o Evropski uniji, njeni zgodovini, ciljih, strukturah, funkcijah in/ali njenih politikah.

Z osredotočanjem na razsežnost Evropske unije bi morale dejavnosti Jean Monnet spodbujati aktivno evropsko državljanstvo in temeljne vrednote Evropske unije, tj. spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin (člen 2 Pogodbe o Evropski uniji).

V primeru politik Evropske unije morajo ukrepi Jean Monnet prispevati k širjenju znanja o tem, kako lahko te politike koristijo vsakdanjemu življenju državljanov v EU in/ali v tujini in/ali kako lahko vplivajo na sistem oblikovanja politik na podobnih področjih, bodisi na ravni držav članic bodisi v tujini na nacionalni, regionalni ali svetovni ravni. Prikazati bi bilo treba zelo jasno povezavo med predmetom predloga in politiko EU in/ali temo EU, na katero se predlog nanaša.   

Cilj ukrepov Jean Monnet je tudi delovati kot vektor javne diplomacije do tretjih držav, spodbujati vrednote EU in izboljšati prepoznavnost tega, kar Evropska unija pomeni in kar namerava doseči.

Cilji poučevanja in raziskovanja ter merila za prijavo za obe področji so opisani v nadaljevanju.

Poučevanje in raziskovanje

Cilji ukrepa

Cilji ukrepov za poučevanje in raziskovanje v okviru ukrepa Jean Monnet so:

 • spodbujati odličnost v poučevanju in raziskovanju na področju študij Evropske unije po vsem svetu;
 • spodbujati dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni, regionalni in državni ravni ter ravni EU, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvariti znanje in razumevanje v podporo oblikovanju politik EU ter okrepiti vlogo EU v Evropi in globaliziranem svetu;
 • doseči širšo javnost in širiti znanje o EU širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) ter tako EU približati javnosti.

Cilj ukrepov je tudi delovati kot vektor javne diplomacije do tretjih držav, ki niso pridružene programu, spodbujati vrednote EU in izboljšati prepoznavnost tega, kar Evropska unija pomeni in kar namerava doseči.

Priprava projekta

Poučevanje in raziskovanje Jean Monnet mora imeti eno od naslednjih oblik: moduli, katedre, centri odličnosti.

 • Moduli so kratki programi poučevanja ali tečaji na področju študij Evropske unije, ki jih ponuja terciarna izobraževalna institucija. Vsak modul, ki traja tri leta, obsega najmanj 40 ur poučevanja na študijsko leto. Moduli so lahko osredotočeni na eno določeno disciplino evropskih študij ali pa so glede na pristop večdisciplinarni, in torej vključujejo akademsko znanje več profesorjev in strokovnjakov. Lahko imajo tudi obliko kratkih specializiranih ali poletnih programov.
 • Katedre so pedagoška mesta s specializacijo v študijah Evropske unije (kot so opisane zgoraj) za univerzitetne profesorje za obdobje treh let. Na katedri Jean Monnet je samo en profesor, ki zagotovi najmanj 90 učnih ur v akademskem letu. Katedra ima lahko tudi skupino, ki podpira in izboljšuje njene aktivnosti, vključno z zagotavljanjem dodatnih učnih ur.
 • Centri odličnosti Jean Monnet so središča kompetenc in znanja na področju tem v zvezi z Evropsko unijo. Združevali naj bi strokovno znanje in kompetence strokovnjakov na visoki ravni s ciljem razvijati sinergije med različnimi disciplinami in viri evropskih študij (kot so opisane zgoraj) ter ustvarjati skupne transnacionalne aktivnosti, poleg tega pa zagotavljajo odprtost do civilne družbe. Centri odličnosti Jean Monnet imajo pomembno vlogo pri doseganju študentov s fakultet, ki običajno ne obravnavajo vprašanj Evropske unije, ter oblikovalcev politik, javnih uslužbencev, organizirane civilne družbe in širše javnosti.

Upravičenci ukrepa Jean Monnet (vodje modulov in kateder ter udeleženci centra odličnosti) so pozvani, naj organizirajo aktivnosti in dogodke, ki bodo zagotovili odprtost za oblikovalce politik, javne uslužbence in širšo javnost.

Za namene kateder in modulov učne ure vključujejo ure neposrednega stika v okviru skupinskih predavanj, seminarjev in praktičnih vaj ter lahko vključujejo kar koli od navedenega v obliki učenja na daljavo, ne vključujejo pa individualnega pouka in/ali nadzora. V okviru modulov so upravičeni poletni tečaji.

Katera merila je treba izpolnjevati za prijavo za ukrep poučevanja in raziskovanja Jean Monnet?

Merila za upravičenost

Za module Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za upravičenost:

Kdo se lahko prijavi?

 Prijavitelji morajo:

 • biti terciarne izobraževalne institucije;
 • imeti sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, morajo biti nosilke veljavne listine ECHE.

Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče terciarne izobraževalne institucije v tretjih državah, ki niso pridružene programu. 

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) in Ruske federacije (regija 4) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Sestava konzorcija

Dovoljene so samo vloge posameznih prijaviteljev (posamezni upravičenci).

Upravičene aktivnosti

Modul Jean Monnet je treba poučevati vsaj 40 učnih ur v akademskem letu na področju študij Evropske unije (kot je opisano zgoraj) na terciarni izobraževalni instituciji prijaviteljici.

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo, če so ustrezno utemeljena).

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 14. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Za katedre Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za upravičenost:

Kdo se lahko prijavi? 

Prijavitelji morajo:

 • biti terciarne izobraževalne institucije;
 • imeti sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.                                                                                       

Terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, morajo biti nosilke veljavne listine ECHE.

Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče terciarne izobraževalne institucije v tretjih državah, ki niso pridružene programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) in Ruske federacije (regija 4) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Sestava konzorcija 

Dovoljene so samo vloge posameznih prijaviteljev (posamezni upravičenci).

Upravičene aktivnosti

V okviru katedre Jean Monnet je treba poučevati vsaj 90 učnih ur v akademskem letu na področju študij Evropske unije (kot je opisano v vodniku programa) na terciarni izobraževalni instituciji prijaviteljici, kar mora izvajati vodja katedre, ki mora biti stalno zaposlen v instituciji prijaviteljici.

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo, če so ustrezno utemeljena).

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 14. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Za centre odličnosti Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za upravičenost:

Kdo se lahko prijavi? 

Prijavitelji morajo:

 • biti terciarne izobraževalne institucije;
 • imeti sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.    
 • Naenkrat bo podprt samo en center odličnosti Jean Monnet na kateri koli sodelujoči terciarni izobraževalni instituciji.           

Terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, morajo biti nosilke veljavne listine ECHE.

Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče terciarne izobraževalne institucije v tretjih državah, ki niso pridružene programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) in Ruske federacije (regija 4) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Sestava konzorcija

Dovoljene so samo vloge posameznih prijaviteljev (posamezni upravičenci).

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo, če so ustrezno utemeljena).

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2023-COE

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 14. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Za module Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za dodelitev:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)

V kolikšni meri predlog izpolnjuje cilje ukrepov Jean Monnet, in sicer:

 • obravnava študije Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • spodbuja dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni, regionalni in državni ravni ter ravni EU, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvarja znanje in razumevanje, ki lahko podpirata oblikovanje politik EU ter okrepita vlogo EU v globaliziranem svetu;
 • vključuje aktivno ozaveščanje in izobraževalne dejavnosti, s katerimi se bo znanje o temah v zvezi z EU širilo v širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) in EU približala javnosti.

V kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:

 • študente terciarnega izobraževanja na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • študente terciarnega izobraževanja, ki ne pridejo samodejno v stik s študijami EU (na področjih poleg prava, ekonomije in politologije);
 • za tretje države, ki niso pridružene programu, možnost okrepitve javne diplomacije EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost samega projekta ter izvedljivost predlagane metodologije;
 • v kolikšni meri:
  • je program dela predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezno načrtovanje faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja pa je skrbno predstavljeno;
  • je iz delovnega programa razvidna usklajenost s cilji in aktivnostmi projekta; 
 • strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 25 točk)

Raven usposobljenosti in dodane vrednosti skupine:

 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja ključnega osebja, vključenega v predlagane aktivnosti (na akademskem in neakademskem področju, če je ustrezno), na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku) in na področju posebne teme, ki jo obravnava predlog.

Učinek (največ 25 točk)

Pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:

 •  na institucijo, ki gosti ukrepe Jean Monnet;
 •  na študente in učence, ki imajo koristi od ukrepov Jean Monnet; 
  • izboljšani in inovativni učni načrti;
  • okrepljena zmogljivost za privabljanje odličnih študentov;
  • okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav;
  • več dodeljenih finančnih sredstev za poučevanje in raziskovanje tem EU na instituciji;
  • večja zmogljivost za poučevanje in raziskovanje na področju tem v zvezi z EU;
 •  na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Razširjanje in obveščanje:

 • ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih razširjanju rezultatov aktivnosti v instituciji, ki gosti ukrepe Jean Monnet, in zunaj nje: 
  • obveščanje;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
  • doseganje skupin zunaj terciarnih izobraževalnih institucij;
  • prenosljivost in prenos v nove politike ter izboljšane prakse;
 • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljne skupine prek:
  • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • dogodkov.

Trajnostnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo skupno doseči vsaj 70 točk in 15 točk pri vsakem merilu za dodelitev. Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost projekta“ in nato pri merilu „Učinek“.

Za katedre Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za dodelitev:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)

V kolikšni meri predlog izpolnjuje cilje ukrepov Jean Monnet, in sicer:

 • obravnava študije Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • spodbuja dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni, regionalni in državni ravni ter ravni EU, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvarja znanje in razumevanje, ki lahko podpirata oblikovanje politik EU ter okrepita vlogo EU v globaliziranem svetu;
 • vključuje aktivno ozaveščanje in izobraževalne dejavnosti, s katerimi se bo znanje o temah v zvezi z EU širilo v širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) in EU približala javnosti.

V kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:

 • študente terciarnega izobraževanja na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • študente terciarnega izobraževanja, ki ne pridejo samodejno v stik s študijami EU (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • za tretje države, ki niso pridružene programu, možnost okrepitve javne diplomacije EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost samega projekta ter izvedljivost predlagane metodologije;
 • upravljanje: v kolikšni meri: 
  • je program dela predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezna pozornost pa je namenjena načrtovanju faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja;
  • je iz delovnega programa razvidna usklajenost s cilji in aktivnostmi projekta.
 • Strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 25 točk)

 • Odličen profil in strokovno znanje vodje katedre študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja vodje katedre in ključnega osebja, vključenega v aktivnosti, predlagane v projektu, na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku) in na področju posebnih tem, ki jih obravnava predlog;
 • dokazi o ravni izkušenj na področju raziskovanja tem v zvezi z EU.

Učinek (največ 25 točk)

Pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:

 •  na institucijo, ki gosti ukrepe Jean Monnet;
 •  na študente in učeče se, ki imajo koristi od ukrepov Jean Monnet; 
  • izboljšani in inovativni učni načrti;
  • okrepljena zmogljivost za privabljanje odličnih študentov;
  • okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav;
  • več dodeljenih finančnih sredstev za poučevanje in raziskovanje tem EU na instituciji;
  • večja zmogljivost za poučevanje in raziskovanje na področju tem v zvezi z EU;
 •  na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Razširjanje in obveščanje:

 • ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih razširjanju rezultatov aktivnosti v instituciji, ki gosti ukrepe Jean Monnet, in zunaj nje: 
  • obveščanje;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
  • doseganje skupin zunaj terciarnih izobraževalnih institucij;
  • prenosljivost in prenos v nove politike ter izboljšane prakse;
 • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljne skupine prek:
  • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • dogodkov.

Trajnostnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo skupno doseči vsaj 70 točk in 15 točk pri vsakem merilu za dodelitev. Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost projekta“ in nato pri merilu „Učinek“.

Za centre odličnosti Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za dodelitev:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)

V kolikšni meri predlog ustreza ciljem aktivnosti Jean Monnet, in sicer:

 • obravnava študije Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • spodbuja dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni, regionalni in državni ravni ter ravni EU, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvarja znanje in razumevanje, ki lahko podpirata oblikovanje politik EU ter okrepita vlogo EU v globaliziranem svetu;
 • vključuje aktivno ozaveščanje in izobraževalne dejavnosti, s katerimi se bo znanje o temah v zvezi z EU širilo v širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) in EU približala javnosti.

V kolikšni meri predlog dosega več prednostnih skupin:

 • vrsta uporabnikov strokovnega znanja predlaganega centra;
 • vključitev fakultet/oddelkov, ki niso v stiku s študijami, specifičnimi za EU;
 • za tretje države, ki niso pridružene programu, možnost okrepitve javne diplomacije EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost samega projekta ter izvedljivost predlagane metodologije;
 • v kolikšni meri: 
  • je program dela predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezna pozornost pa je namenjena načrtovanju faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja;
  • je iz delovnega programa razvidna usklajenost s cilji in aktivnostmi projekta;
 • v kolikšni meri so sredstva, dodeljena delovnim sklopom, v skladu z njihovimi cilji in rezultati;
 • strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 25 točk)

 • Kakovost in dodana vrednost udeležencev centra;
 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja osebja, vključenega v aktivnosti, predlagane v projektu, na področju študij Evropske unije in na področju posebnih tem, ki jih obravnava predlog;
 • dogovori o sodelovanju znotraj terciarne izobraževalne institucije in porazdelitev vlog;
 • zavezanost institucije, da razvije in vzdržuje center.

Učinek (največ 25 točk)

Pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:

 •  na institucijo, ki gosti ukrepe Jean Monnet;
 •  na fakultete/oddelke, ki koristijo ukrepe Jean Monnet; 
  • izboljšana ali inovativna vsebina, razvoj novih vidikov določenih raziskav;
  • večja zmogljivost za privabljanje odličnih študentov in raziskovalcev;
  • okrepljeno sodelovanje in večja zmogljivost za povezovanje s partnerji iz drugih držav;
  • več dodeljenih finančnih sredstev za poučevanje in raziskovanje tem EU na instituciji;
  • večja zmogljivost za poučevanje in raziskovanje na področju tem v zvezi z EU;
 •  na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Razširjanje in obveščanje:

 • ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih razširjanju rezultatov aktivnosti v instituciji, ki gosti ukrepe Jean Monnet, in zunaj nje: 
  • obveščanje;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
  • doseganje skupin zunaj terciarnih izobraževalnih institucij;
  • prenosljivost in prenos v nove politike ter izboljšane prakse;

v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljne skupine prek:

 • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
 • dogodkov.

Trajnostnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo skupno doseči vsaj 70 točk in 15 točk pri vsakem merilu za dodelitev. Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost projekta“ in nato pri merilu „Učinek“.

Geografski cilji

K temu ukrepu prispevajo instrumenti EU za zunanje delovanje. Razpoložljivi proračun je razdeljen med različne regije, obseg vsakega proračunskega okvira pa je različen. Dodatne informacije o zneskih so na voljo v okviru posamezne proračunske ovojnice ter bodo objavljene na portalu za financiranje in javne razpise.

Geografski cilji, določeni za ta ukrep, so:

za Azijo: največ 75 % sredstev se lahko dodeli državam z visokim dohodkom v tej regiji;

za podsaharsko Afriko: prednost bodo imele najmanj razvite države; poseben poudarek bo namenjen tudi prednostnim državam na področju migracij in regionalnim projektom, ki vključujejo terciarne izobraževalne institucije iz več držav.

Pričakovani učinek

Kvantitativni

Vse večje število terciarnih izobraževalnih institucij, ki krepijo razsežnost Evropske unije v disciplinah, ki jih pokrivajo.

Vse večje število tem v zvezi z Evropsko unijo, uvedenih v poučevanje in raziskovanje na fakultetah/oddelkih, na katerih se običajno ne oblikuje vidik EU – poleg tem, ki so običajno znane po svoji povezanosti z EU.

Kvalitativni

Kar zadeva udeležence, neposredno vključene v ukrepe, bodo imeli ukrepi Jean Monnet za poučevanje in raziskovanje pozitivne in dolgotrajne učinke na študente in raziskovalce/profesorje ter:

 • spodbujala demokracijo in občutek pripadnosti širšemu območju; stopnjo povečanega zanimanja mladih za evropske politike bi bilo mogoče oceniti s posebnimi raziskavami;
 • povečala zanimanje za poglobitev znanja o politikah, specifičnih za Evropsko unijo, kar bo lahko vodilo v aktivnejšo udeležbo v aktivnostih in javnih službah EU;
 • povečala priložnosti za mlade raziskovalce, da izboljšajo svoje strokovne kompetence in razvijejo svojo poklicno pot.

Kar zadeva sodelujoče organizacije, bo sklop Jean Monnet za poučevanje in raziskovanje okrepil novo dinamiko in:

 • povečala zmogljivost terciarnih izobraževalnih institucij za poučevanje tem v zvezi z Evropsko unijo;
 • privabil več in nove študente in profesorje, ki ji zanima pridobivanje znanja o Evropski uniji;
 • vzpostavil strukturirane centre za posredovanje specifičnega znanja o Evropski uniji na visoki ravni in napredno raziskovanje za fakultete/oddelke, ki potrebujejo podporo.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Shema financiranja bi omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU na projekt je:

 • moduli Jean Monnet: 30 000 EUR
 • katedre Jean Monnet: 50 000 EUR
 • centri odličnosti Jean Monnet: 100 000 EUR

S prispevki v pavšalnem znesku se bodo krili stroški osebja, potni stroški in stroški bivanja, stroški opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter drugi stroški (razširjanje informacij, objave, prevodi).

Moduli in Katedre Jean Monnet

Prijavitelji morajo v vlogi zaprositi za vnaprej določen enkratni pavšalni znesek iz spodnjih preglednic. V spodnjih preglednicah je naveden skupni pavšalni znesek po državah, ki ustreza skupnemu številu učnih ur. Zneski v tabeli so končni prispevki EU, saj je upoštevano 75-odstotno sofinanciranje.

a.1) Za module Jean Monet za države članice EU in tretjih držav, pridruženih programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 40 ur/leto) Bolgarija, Romunija, Severna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija Turčija, Hrvaška, Latvija Madžarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovaška Portugalska, Grčija, Slovenija, Malta Ciper, Islandija, Španija, Italija Irska, Francija, Finska Belgija, Danska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Norveška
120–150 11 500 EUR 13 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151–180 14 500 EUR 16 500 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181–210 16 500 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211–240 19 000 EUR 22 500 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241–270 21 500 EUR 25 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271–300 24 000 EUR 28 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301–330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331–360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

a.2) Za module Jean Monet za tretje države, ki niso pridružene programu Saudova Arabija, Sejšeli, Ekvatorialna Gvineja, Oman, Izrael

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 40 ur/leto) Čile, Saint Kitts in Nevis, Mehika, Libija, Antigva in Barbuda, Barbados, druge države Bahrajn, Trinidad in Tobago Saudova Arabija, Sejšeli, Ekvatorialna Gvineja, Oman, Izrael Republika Koreja, Nova Zelandija Japonska, Združeno kraljestvo Avstralija, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švica, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike
120–150 11 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151–180 14 000 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181–210 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211–240 19 000 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241–270 21 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271–300 24 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301–330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331–360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

b.1) Katedre Jean Monet za države članice EU in tretje države, pridružene programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 90 ur/leto) Bolgarija, Romunija, Severna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija Turčija, Hrvaška, Latvija Madžarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovaška Portugalska, Grčija, Slovenija, Malta Ciper, Islandija, Španija, Italija Irska, Francija, Finska Belgija, Danska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Norveška
270–300 18 000 EUR 19 000 EUR 25 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301–330 20 000 EUR 21 000 EUR 28 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331–360 22 000 EUR 23 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361–390 24 000 EUR 25 000 EUR 34 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391–420 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421–450 28 000 EUR 29 000 EUR 40 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451–480 30 000 EUR 31 000 EUR 43 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481–510 32 000 EUR 33 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511–540 34 000 EUR 35 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541–570 36 000 EUR 37 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571–600 38 000 EUR 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601–630 40 000 EUR 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631–660 42 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661–690 44 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691–720 46 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721–750 48 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

b.2) Katedre Jean Monnet: za tretje države, ki niso pridružene programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 90 ur/leto) Čile, Saint Kitts in Nevis, Mehika, Libija, Antigva in Barbuda, Barbados, druge države Bahrajn, Trinidad in Tobago Saudova Arabija, Sejšeli, Ekvatorialna Gvineja, Oman, Izrael Republika Koreja, Nova Zelandija Japonska, Združeno kraljestvo Avstralija, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švica, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike
270–300 21 000 EUR 24 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301–330 23 000 EUR 27 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331–360 25 000 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361–390 27 000 EUR 33 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391–420 29 000 EUR 36 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421–450 31 000 EUR 39 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451–480 33 000 EUR 42 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481–510 35 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511–540 37 000 EUR 48 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541–570 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571–600 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601–630 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631–660 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661–690 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691–720 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721–750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

c)   Centri Odličnosti Jean Monnet

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Znesek prispevka v obliki enkratnega pavšalnega zneska bo določen za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi ocenjenega proračuna za ukrep, ki ga predlaga prijavitelj. Organ, ki dodeli sredstva, bo določil pavšalni znesek za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi predloga, rezultata ocene, stopenj financiranja in najvišjega zneska nepovratnih sredstev, določenega v razpisu.

Najvišji prispevek EU na projekt je 100 000 EUR.

Kako se določi pavšalni znesek za projekt?

Prijavitelji morajo izpolniti podrobno proračunsko preglednico v skladu s prijavnim obrazcem, pri tem pa upoštevati naslednje točke:

 • proračun bi moral biti po potrebi podrobno opredeljen in razdeljen na skladne delovne sklope (npr. razdeljene na „vodenje projekta“, „usposabljanje“, „organizacija dogodkov“, „priprava in izvajanje mobilnosti“, „obveščanje in razširjanje“, „zagotavljanje kakovosti“ itd.);
 • v predlogu morajo biti opisane aktivnosti, zajete v posameznem delovnem sklopu;
 • prijavitelji morajo v svojem predlogu navesti razčlenitev ocenjenih stroškov, ki prikazuje deleže za posamezne delovne sklope;
 • stroški lahko zajemajo stroške osebja, potne stroške in stroške bivanja, stroške opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter druge stroške (kot so razširjanje, objave ali prevodi).

Predlogi bodo ocenjeni v skladu s standardnimi postopki ocenjevanja ob pomoči notranjih in/ali zunanjih strokovnjakov. Strokovnjaki bodo ocenili kakovost predlogov glede na zahteve, opredeljene v razpisu, ter pričakovani učinek, kakovost in učinkovitost ukrepa.

Po oceni predloga bo odredbodajalec določil pavšalni znesek ob upoštevanju ugotovitev opravljene ocene. Vrednost pavšalnega zneska bo omejena na največ 80 % predvidenega proračuna, določenega po oceni.

Elementi nepovratnih sredstev (najvišji znesek nepovratnih sredstev, stopnja financiranja, skupni upravičeni stroški itd.) bodo določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Dosežki projekta bodo ocenjeni na podlagi dokončanih rezultatov. Shema financiranja bi omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education