Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja

Ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja podpirajo poučevanje in raziskovanje na področju študij Evropske unije po vsem svetu.

Študije Evropske unije se nanašajo na poučevanje, učenje in raziskave o Evropski uniji, njeni zgodovini, ciljih, strukturah, funkcijah in/ali njenih politikah.

Z osredotočanjem na razsežnost Evropske unije bi morale dejavnosti Jean Monnet spodbujati aktivno evropsko državljanstvo in temeljne vrednote Evropske unije, tj. spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin (člen 2 Pogodbe o Evropski uniji).

V primeru politik Evropske unije morajo ukrepi Jean Monnet prispevati k širjenju znanja o tem, kako lahko te politike koristijo vsakdanjemu življenju državljanov v EU in/ali v tujini in/ali kako lahko vplivajo na sistem oblikovanja politik na podobnih področjih, bodisi na ravni držav članic bodisi v tujini na nacionalni, regionalni ali svetovni ravni. Prikazati bi bilo treba zelo jasno povezavo med predmetom predloga in politiko EU in/ali temo EU, na katero se predlog nanaša.   

Cilj ukrepov Jean Monnet je tudi delovati kot vektor javne diplomacije do tretjih držav, spodbujati vrednote EU in izboljšati prepoznavnost tega, kar Evropska unija pomeni in kar namerava doseči.

Cilji poučevanja in raziskovanja ter merila za prijavo za obe področji so opisani v nadaljevanju.

Poučevanje in raziskovanje

Cilji ukrepa

Cilji ukrepov za poučevanje in raziskovanje v okviru ukrepa Jean Monnet so:

 • spodbujati odličnost v poučevanju in raziskovanju na področju študij Evropske unije po vsem svetu ter olajšati poklicni razvoj na podlagi študij EU za naslednjo generacijo;
 • spodbujati dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni, regionalni in državni ravni ter ravni EU, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvariti znanje in razumevanje v podporo oblikovanju politik EU ter okrepiti vlogo EU v Evropi in globaliziranem svetu;
 • doseči širšo javnost in širiti znanje o EU širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) ter tako EU približati javnosti;
 • prizadevati si delovati kot vektor javne diplomacije do tretjih držav, ki niso pridružene programu, spodbujati vrednote EU in izboljšati prepoznavnost tega, kar Evropska unija pomeni in kar namerava doseči.

Priprava projekta

Poučevanje in raziskovanje Jean Monnet mora imeti eno od naslednjih oblik: moduli, katedre, centri odličnosti.

 • Moduli so kratki programi poučevanja ali tečaji na področju študij Evropske unije, ki jih ponuja terciarna izobraževalna institucija. Vsak modul, ki traja tri leta, obsega najmanj 40 ur poučevanja na študijsko leto. Moduli so lahko osredotočeni na eno določeno disciplino evropskih študij ali pa so glede na pristop večdisciplinarni, in torej vključujejo akademsko znanje več profesorjev in strokovnjakov. Lahko imajo tudi obliko kratkih specializiranih ali poletnih programov.
 • Katedre so pedagoška mesta s specializacijo v študijah Evropske unije (kot so opisane zgoraj) za univerzitetne profesorje za obdobje treh let. Na katedri Jean Monnet je samo en profesor, ki zagotovi najmanj 90 učnih ur v akademskem letu. Katedra ima lahko tudi skupino, ki podpira in izboljšuje njene aktivnosti, vključno z zagotavljanjem dodatnih učnih ur.
 • Centri odličnosti Jean Monnet so središča kompetenc in znanja na področju tem v zvezi z Evropsko unijo. Združevali naj bi strokovno znanje in kompetence strokovnjakov na visoki ravni s ciljem razvijati sinergije med različnimi disciplinami in viri evropskih študij (kot so opisane zgoraj) ter ustvarjati skupne transnacionalne aktivnosti, poleg tega pa zagotavljajo odprtost do civilne družbe. Centri odličnosti Jean Monnet imajo pomembno vlogo pri doseganju študentov s fakultet, ki običajno ne obravnavajo vprašanj Evropske unije, ter oblikovalcev politik, javnih uslužbencev, organizirane civilne družbe in širše javnosti.

Upravičenci ukrepa Jean Monnet (vodje modulov in kateder ter udeleženci centra odličnosti) so pozvani, naj organizirajo aktivnosti in dogodke, ki bodo zagotovili odprtost za oblikovalce politik, javne uslužbence in širšo javnost.

Katera merila je treba izpolnjevati za prijavo za ukrep poučevanja in raziskovanja Jean Monnet?

Merila za upravičenost

Za module Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za upravičenost:

Upravičene sodelujoče organizacije (Kdo se lahko prijavi?)

 Da bi bili prijavitelji (upravičenci in povezani subjekti, če je ustrezno) upravičeni, morajo:

 • biti terciarne izobraževalne institucije;
 • imeti sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, morajo biti nosilke veljavne listine ECHE. (Listina Erasmus za terciarno izobraževanje).

Dovoljene so samo vloge posameznih prijaviteljev.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) in Ruske federacije (regija 4) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Upravičene aktivnosti

Modul Jean Monnet je treba poučevati vsaj 40 učnih ur v akademskem letu na področju študij Evropske unije (kot je opisano zgoraj).

Učne ure vključujejo ure neposrednega stika v okviru skupinskih predavanj, seminarjev in praktičnih vaj ter lahko vključujejo kar koli od navedenega v obliki učenja na daljavo, ne vključujejo pa individualnega pouka in/ali nadzora. V okviru modulov so upravičeni poletni tečaji.

Geografska lokacija (kraj izvajanja aktivnosti)

Aktivnosti se morajo izvajati v upravičenih državah (glej del A tega vodnika).

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo sporazuma o nepovratnih sredstvih, če so ustrezno utemeljena).

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Kako se prijaviti?

Za informacije glej del C tega vodnika.

Za katedre Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za upravičenost:

Upravičene sodelujoče organizacije (Kdo se lahko prijavi?)

Da bi bili prijavitelji (upravičenci in povezani subjekti, če je ustrezno) upravičeni, morajo biti:

 • terciarna izobraževalna institucija
 • s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, morajo biti nosilke veljavne listine ECHE.

Dovoljene so samo vloge posameznih prijaviteljev.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) in Ruske federacije (regija 4) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Upravičene aktivnosti

V okviru katedre Jean Monnet je treba poučevati vsaj 90 učnih ur v akademskem letu na področju študij Evropske unije (kot je opisano v vodniku programa) na terciarni izobraževalni instituciji prijaviteljici, kar mora izvajati vodja katedre, ki mora biti stalno zaposlen v instituciji prijaviteljici.

Učne ure vključujejo ure neposrednega stika v okviru skupinskih predavanj, seminarjev in praktičnih vaj ter lahko vključujejo kar koli od navedenega v obliki učenja na daljavo, ne vključujejo pa individualnega pouka in/ali nadzora. Poletni tečaji niso upravičeni.

Geografska lokacija (kraj izvajanja aktivnosti)

Aktivnosti se morajo izvajati v upravičenih državah (glej del A tega vodnika).

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo sporazuma o nepovratnih sredstvih, če so ustrezno utemeljena).

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Kako se prijaviti?

Za informacije glej del C tega vodnika.

Za centre odličnosti Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za upravičenost:

Upravičene sodelujoče organizacije (Kdo se lahko prijavi?)

Da bi bili prijavitelji (upravičenci in povezani subjekti, če je ustrezno) upravičeni, morajo biti:

 • terciarna izobraževalna institucija
 • s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, morajo biti nosilke veljavne listine ECHE. 

Naenkrat bo podprt samo en center odličnosti Jean Monnet na kateri koli sodelujoči terciarni izobraževalni instituciji.

Dovoljene so samo vloge posameznih prijaviteljev.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) in Ruske federacije (regija 4) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Geografska lokacija (kraj izvajanja aktivnosti)

Aktivnosti se morajo izvajati v upravičenih državah (glej del A tega vodnika).

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo sporazuma o nepovratnih sredstvih, če so ustrezno utemeljena).

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2024-COE

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Kako se prijaviti?

Za informacije glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Za module Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za dodelitev:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)

V kolikšni meri predlog izpolnjuje cilje ukrepov Jean Monnet, in sicer:

 • obravnava študije Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • spodbuja dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni, regionalni in državni ravni ter ravni EU, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvarja znanje in razumevanje, ki lahko podpirata oblikovanje politik EU ter okrepita vlogo EU v globaliziranem svetu;
 • vključuje aktivno ozaveščanje in izobraževalne dejavnosti, s katerimi se bo znanje o temah v zvezi z EU širilo v širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) in EU približala javnosti.

V kolikšni meri je predlog pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije.

V kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:

 • študente terciarnega izobraževanja na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • študente terciarnega izobraževanja, ki ne pridejo samodejno v stik s študijami EU (na področjih poleg prava, ekonomije in politologije);
 • za tretje države, ki niso pridružene programu, možnost okrepitve javne diplomacije EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost samega projekta ter izvedljivost predlagane metodologije;
 • v kolikšni meri:
  • je program dela predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezno načrtovanje faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja pa je skrbno predstavljeno;
  • je iz delovnega programa razvidna usklajenost s cilji in aktivnostmi projekta; 
 • strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 25 točk)

Raven usposobljenosti in dodane vrednosti skupine:

 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja ključnega osebja, vključenega v predlagane aktivnosti (na akademskem in neakademskem področju, če je ustrezno), na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku) in na področju posebne teme, ki jo obravnava predlog.

Učinek (največ 25 točk)

Pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:

 •  na institucijo, ki gosti ukrepe Jean Monnet;
 •  na študente in učence, ki imajo koristi od ukrepov Jean Monnet; 
  • izboljšani in inovativni učni načrti;
  • okrepljena zmogljivost za privabljanje odličnih študentov;
  • okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav;
  • več dodeljenih finančnih sredstev za poučevanje in raziskovanje tem EU na instituciji;
  • večja zmogljivost za poučevanje in raziskovanje na področju tem v zvezi z EU;
 •  na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Razširjanje in obveščanje:

 • ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih razširjanju rezultatov aktivnosti v instituciji, ki gosti ukrepe Jean Monnet, in zunaj nje: 
  • obveščanje;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
  • doseganje skupin zunaj terciarnih izobraževalnih institucij;
  • prenosljivost in prenos v nove politike ter izboljšane prakse;
 • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljne skupine prek:
  • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • dogodkov.

Trajnostnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči vsaj 70 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 15 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Učinek“.

Če s tem ni mogoče določiti prednosti, se lahko nadaljnja prednostna razvrstitev opravi glede na celotni portfelj projektov ter ustvarjanje pozitivnih sinergij med projekti ali druge dejavnike, povezane s cilji razpisa. Ti dejavniki bodo dokumentirani v poročilu izbirne komisije.

Za katedre Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za dodelitev:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)

V kolikšni meri predlog izpolnjuje cilje ukrepov Jean Monnet, in sicer:

 • obravnava študije Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • spodbuja dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni, regionalni in državni ravni ter ravni EU, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvarja znanje in razumevanje, ki lahko podpirata oblikovanje politik EU ter okrepita vlogo EU v globaliziranem svetu;
 • vključuje aktivno ozaveščanje in izobraževalne dejavnosti, s katerimi se bo znanje o temah v zvezi z EU širilo v širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) in EU približala javnosti.

V kolikšni meri je predlog pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije.

V kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:

 • študente terciarnega izobraževanja na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • študente terciarnega izobraževanja, ki ne pridejo samodejno v stik s študijami EU (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • za tretje države, ki niso pridružene programu, možnost okrepitve javne diplomacije EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost samega projekta ter izvedljivost predlagane metodologije;
 • v kolikšni meri: 
  • je program dela predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezna pozornost pa je namenjena načrtovanju faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja;
  • je iz delovnega programa razvidna usklajenost s cilji in aktivnostmi projekta.
 • Strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 25 točk)

 • Odličen profil in strokovno znanje vodje katedre študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja vodje katedre in ključnega osebja, vključenega v aktivnosti, predlagane v projektu, na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku) in na področju posebnih tem, ki jih obravnava predlog;
 • dokazi o ravni izkušenj na področju raziskovanja tem v zvezi z EU.

Učinek (največ 25 točk)

Pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:

 •  na institucijo, ki gosti ukrepe Jean Monnet;
 •  na študente in učeče se, ki imajo koristi od ukrepov Jean Monnet; 
  • izboljšani in inovativni učni načrti;
  • okrepljena zmogljivost za privabljanje odličnih študentov;
  • okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav;
  • več dodeljenih finančnih sredstev za poučevanje in raziskovanje tem EU na instituciji;
  • večja zmogljivost za poučevanje in raziskovanje na področju tem v zvezi z EU;
 •  na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Razširjanje in obveščanje:

 • ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih razširjanju rezultatov aktivnosti v instituciji, ki gosti ukrepe Jean Monnet, in zunaj nje: 
  • obveščanje;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
  • doseganje skupin zunaj terciarnih izobraževalnih institucij;
  • prenosljivost in prenos v nove politike ter izboljšane prakse;
 • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljne skupine prek:
  • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • dogodkov.

Trajnostnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči vsaj 70 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 15 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Učinek“.

Če s tem ni mogoče določiti prednosti, se lahko nadaljnja prednostna razvrstitev opravi glede na celotni portfelj projektov ter ustvarjanje pozitivnih sinergij med projekti ali druge dejavnike, povezane s cilji razpisa. Ti dejavniki bodo dokumentirani v poročilu izbirne komisije.

Za Centre odličnosti Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za dodelitev:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)

V kolikšni meri predlog ustreza ciljem aktivnosti Jean Monnet, in sicer:

 • obravnava študije Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • spodbuja dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni, regionalni in državni ravni ter ravni EU, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvarja znanje in razumevanje, ki lahko podpirata oblikovanje politik EU ter okrepita vlogo EU v globaliziranem svetu;
 • vključuje aktivno ozaveščanje in izobraževalne dejavnosti, s katerimi se bo znanje o temah v zvezi z EU širilo v širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) in EU približala javnosti.

V kolikšni meri je predlog pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije.

V kolikšni meri predlog dosega več prednostnih skupin:

 • vrsta uporabnikov strokovnega znanja predlaganega centra;
 • vključitev fakultet/oddelkov, ki niso v stiku s študijami, specifičnimi za EU;
 • za tretje države, ki niso pridružene programu, možnost okrepitve javne diplomacije EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost samega projekta ter izvedljivost predlagane metodologije;
 • v kolikšni meri: 
  • je program dela predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezna pozornost pa je namenjena načrtovanju faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja;
  • je iz delovnega programa razvidna usklajenost s cilji in aktivnostmi projekta;
 • v kolikšni meri so sredstva, dodeljena delovnim sklopom, v skladu z njihovimi cilji in rezultati;
 • strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 25 točk)

 • Kakovost in dodana vrednost udeležencev centra;
 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja osebja, vključenega v aktivnosti, predlagane v projektu, na področju študij Evropske unije in na področju posebnih tem, ki jih obravnava predlog;
 • dogovori o sodelovanju znotraj terciarne izobraževalne institucije in porazdelitev vlog;
 • zavezanost institucije, da razvije in vzdržuje center.

Učinek (največ 25 točk)

Pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:

 •  na institucijo, ki gosti ukrepe Jean Monnet;
 •  na fakultete/oddelke, ki koristijo ukrepe Jean Monnet; 
  • izboljšana ali inovativna vsebina, razvoj novih vidikov določenih raziskav;
  • večja zmogljivost za privabljanje odličnih študentov in raziskovalcev;
  • okrepljeno sodelovanje in večja zmogljivost za povezovanje s partnerji iz drugih držav;
  • več dodeljenih finančnih sredstev za poučevanje in raziskovanje tem EU na instituciji;
  • večja zmogljivost za poučevanje in raziskovanje na področju tem v zvezi z EU;
 •  na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Razširjanje in obveščanje:

 • ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih razširjanju rezultatov aktivnosti v instituciji, ki gosti ukrepe Jean Monnet, in zunaj nje: 
  • obveščanje;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
  • doseganje skupin zunaj terciarnih izobraževalnih institucij;
  • prenosljivost in prenos v nove politike ter izboljšane prakse;

V kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljne skupine prek:

 • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
 • dogodkov.

Trajnostnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči vsaj 70 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 15 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Učinek“.

Če s tem ni mogoče določiti prednosti, se lahko nadaljnja prednostna razvrstitev opravi glede na celotni portfelj projektov ter ustvarjanje pozitivnih sinergij med projekti ali druge dejavnike, povezane s cilji razpisa. Ti dejavniki bodo dokumentirani v poročilu izbirne komisije.

Geografski cilji

K temu ukrepu prispevajo instrumenti EU za zunanje delovanje. Razpoložljivi proračun je razdeljen med različne regije, obseg vsakega proračunskega okvira pa je različen. Dodatne informacije o zneskih so na voljo v okviru posamezne proračunske ovojnice ter bodo objavljene na portalu za financiranje in javne razpise.

Pričakovani učinek

Za udeležence, neposredno vključene v ukrepe, bodo imeli ukrepi Jean Monnet za poučevanje in raziskovanje pozitivne in dolgotrajne učinke na študente in raziskovalce/profesorje, ki jih bo treba meriti s kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalniki.

Kvantitativni kazalniki

 • Število terciarnih izobraževalnih institucij, ki krepijo razsežnost Evropske unije v disciplinah, ki jih pokrivajo.
 • Število tem v zvezi z Evropsko unijo, uvedenih v poučevanje in raziskovanje na fakultetah/oddelkih, na katerih se običajno ne oblikuje vidik EU – poleg tem, ki so običajno znane po svoji povezanosti z EU.
 • Število študentov, ki so jih dosegli ukrepi Jean Monnet.
 • Število novih vodij kateder.
 • Število publikacij o temah, povezanih z EU.
 • Število strateških dokumentov za podporo oblikovalcem politik pri temah, povezanih z EU.
 • Število projektov Jean Monnet v tretjih državah, ki niso pridružene programu.
 • Obseg delovanja forumov in platform, katerih cilj je izboljšanje sodelovanja in dialoga med akademsko in neakademsko sfero.
 • Večje priložnosti za mlade raziskovalce, da izboljšajo svoje strokovne kompetence in razvijejo svojo poklicno pot.

Kvalitativni kazalniki

 • Boljše poznavanje evropskih politik.
 • V kolikšni meri terciarne izobraževalne institucije sodelujejo s širšo družbo in neakademskim svetom pri temah v zvezi z EU.
 • Večja ozaveščenost o vprašanjih, povezanih z EU, v neakademskem svetu. 
 • Boljše razširjanje rezultatov projektov Jean Monnet v družbi, vključno z oblikovalci politik.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Shema financiranja bi omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU na projekt je:

 • moduli Jean Monnet: 35 000 EUR
 • katedre Jean Monnet: 60 000 EUR
 • centri odličnosti Jean Monnet: 100 000 EUR

S prispevki v pavšalnem znesku se bodo krili stroški osebja, potni stroški in stroški bivanja, stroški opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter drugi stroški (razširjanje informacij, objave, prevodi).

Moduli in Katedre Jean Monnet

Prijavitelji morajo v vlogi zaprositi za vnaprej določen enkratni pavšalni znesek iz spodnjih preglednic. V spodnjih preglednicah je naveden skupni pavšalni znesek po državah, ki ustreza skupnemu številu učnih ur.

a.1) Za module Jean Monet za Države Članice EU in tretjih držav, pridruženih Programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 40 ur/leto)

Bolgarija, Romunija, Severna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija

Turčija, Hrvaška, Latvija

Madžarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovaška

Portugalska, Grčija, Slovenija, Malta

Ciper, Islandija, Španija, Italija

Irska, Francija, Finska

Belgija, Danska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Norveška

120–150

13 500 EUR

16 000 EUR

18 000 EUR

23,000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33,000 EUR

151–180

17 000 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181–210

19 500 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211–240

22 500 EUR

26 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241–270

25 500 EUR

30 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271–300

28 500 EUR

33 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301–330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331–360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

a.2) Za Module Jean Monet za tretje države, ki niso pridružene Programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 40 ur/leto)

Čile, Saint Kitts in Nevis, Mehika, Libija, Antigva in Barbuda, Barbados, druge države

Bahrajn, Trinidad in Tobago

Saudova Arabija, Sejšeli, Ekvatorialna Gvineja, Oman, Izrael

Republika Koreja, Nova Zelandija

Japonska, Združeno kraljestvo

Avstralija, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švica, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike

120–150

13 500 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151–180

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181–210

19 500 EUR

26 000 EUR

32,000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211–240

22 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241–270

25 500 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271–300

28 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301–330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331–360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

b.1) Katedre Jean Monet za Države Članice EU in tretje države, pridružene Programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 90 ur/leto)

Bolgarija, Romunija, Severna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija

Turčija, Hrvaška, Latvija

Madžarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovaška

Portugalska, Grčija, Slovenija, Malta

Ciper, Islandija, Španija, Italija

Irska, Francija, Finska

Belgija, Danska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Norveška

270–300

21 500 EUR

22 500 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301–330

24 000 EUR

25 000 EUR

33 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331–360

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361–390

28 000 EUR

29 000 EUR

40 500 EUR

47 500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391–420

30 000 EUR

31 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421–450

32 500 EUR

33 500 EUR

47 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451–480

35 000 EUR

36 000 EUR

51 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481–510

37 500 EUR

38 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511–540

40 000 EUR

41 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541–570

42 500 EUR

43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571–600

45 000 EUR

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601–630

47 500 EUR

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631–660

50 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661–690

52 500 EUR

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691–720

55 000 EUR

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721–750

57 500 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

> 750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

b.2) Katedre Jean Monnet: za tretje države, ki niso pridružene Programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 90 ur/leto)

Čile, Saint Kitts in Nevis, Mehika, Libija, Antigva in Barbuda, Barbados, druge države

Bahrajn, Trinidad in Tobago

Saudova Arabija, Sejšeli, Ekvatorialna Gvineja, Oman, Izrael

Republika Koreja, Nova Zelandija

Japonska, Združeno kraljestvo

Avstralija, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švica, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike

270–300

25 000 EUR

29 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301–330

27 500 EUR

32 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331–360

30 000 EUR

36 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361–390

32 500 EUR

39 500 EUR

47,500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391–420

35 000 EUR

41 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421–450

37 000 EUR

46 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451–480

39 000 EUR

50 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481–510

41,000 EUR

53,500 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

511–540

43 500 EUR

57 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541–570

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571–600

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601–630

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631–660

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661–690

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691–720

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721–750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

> 750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

c) Centri odličnosti Jean Monnet

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Znesek prispevka v obliki enkratnega pavšalnega zneska bo določen za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi ocenjenega proračuna za ukrep, ki ga predlaga prijavitelj. Organ, ki dodeli sredstva, bo določil pavšalni znesek za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi predloga, rezultata ocene, stopenj financiranja in najvišjega zneska nepovratnih sredstev, določenega v razpisu.

Najvišji prispevek EU na projekt je 100 000 EUR.

Kako se določi pavšalni znesek za projekt?

Prijavitelji morajo izpolniti podrobno proračunsko preglednico v skladu s prijavnim obrazcem, pri tem pa upoštevati naslednje točke:

 • proračun bi moral biti po potrebi podrobno opredeljen in razdeljen na skladne delovne sklope (npr. razdeljene na „vodenje projekta“, „usposabljanje“, „organizacija dogodkov“, „priprava in izvajanje mobilnosti“, „obveščanje in razširjanje“, „zagotavljanje kakovosti“ itd.);
 • v predlogu morajo biti opisane aktivnosti, zajete v posameznem delovnem sklopu;
 • prijavitelji morajo v svojem predlogu navesti razčlenitev ocenjenih stroškov, ki prikazuje deleže za posamezne delovne sklope;
 • stroški lahko zajemajo stroške osebja, potne stroške in stroške bivanja, stroške opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter druge stroške (kot so razširjanje, objave ali prevodi).

Predlogi bodo ocenjeni v skladu s standardnimi postopki ocenjevanja ob pomoči notranjih in/ali zunanjih strokovnjakov. Strokovnjaki bodo ocenili kakovost predlogov glede na zahteve, opredeljene v razpisu, ter pričakovani učinek, kakovost in učinkovitost ukrepa.

Po oceni predloga bo odredbodajalec določil pavšalni znesek ob upoštevanju ugotovitev opravljene ocene. Za skupne ocenjene upravičene stroške, določene po oceni, se bo uporabila stopnja sofinanciranja v višini 80 %.

Finančna podpora tretjim osebam v obliki nepovratnih sredstev ali nagrad je dovoljena.

Stroški prostovoljcev so dovoljeni. Ti so v obliki stroškov na enoto, kot so opredeljeni v sklepu Komisije o stroških na enoto za prostovoljce1 .

Elementi nepovratnih sredstev (najvišji znesek nepovratnih sredstev itd.) bodo določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Dosežki projekta bodo ocenjeni na podlagi dokončanih rezultatov. Shema financiranja bi omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education