Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2023.

Vendar lahko vodnik za leto 2023 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Ukrepi Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja

Ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja podpirajo poučevanje in raziskovanje na področju študij Evropske unije po vsem svetu.

S študijami Evropske unije so mišljene študije Evrope kot celote, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU z notranjega in tudi s svetovnega vidika.

Področje študij EU se lahko spreminja, dokler se proučuje vidik EU.

Študije EU bi morale spodbujati aktivno evropsko državljanstvo in vrednote ter se ukvarjati z vlogo EU v globaliziranem svetu, krepiti ozaveščenost o Uniji ter omogočati prihodnjo angažiranost in dialog med narodi.

Cilj ukrepov Jean Monnet je tudi delovati kot vektor javne diplomacije do tretjih držav, spodbujati vrednote EU in izboljšati prepoznavnost tega, kar Evropska unija pomeni in kar namerava doseči.

Cilji poučevanja in raziskovanja ter merila za prijavo za obe področji so opisani v nadaljevanju.

Poučevanje in raziskovanje

Cilji ukrepa

Cilji ukrepov za poučevanje in raziskovanje v okviru ukrepa Jean Monnet so:

 • spodbujati odličnost v poučevanju in raziskovanju na področju študij Evropske unije po vsem svetu;
 • spodbujati dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni in državni ravni, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvariti znanje in razumevanje v podporo oblikovanju politik EU ter okrepiti vlogo EU v Evropi in globaliziranem svetu;
 • doseči širšo javnost in širiti znanje o EU širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) ter tako EU približati javnosti.

Cilj ukrepov je tudi delovati kot vektor javne diplomacije do tretjih držav, ki niso pridružene programu, spodbujati vrednote EU in izboljšati prepoznavnost tega, kar Evropska unija pomeni in kar namerava doseči.

Priprava projekta

Poučevanje in raziskovanje Jean Monnet mora imeti eno od naslednjih oblik: moduli, katedre, centri odličnosti.

 • Moduli so kratki programi poučevanja ali tečaji na področju študij Evropske unije, ki jih ponuja terciarna izobraževalna institucija. Vsak modul, ki traja tri leta, obsega najmanj 40 ur poučevanja na študijsko leto. Moduli so lahko osredotočeni na eno določeno disciplino evropskih študij ali pa so glede na pristop večdisciplinarni, in torej vključujejo akademsko znanje več profesorjev in strokovnjakov. Lahko imajo tudi obliko kratkih specializiranih ali poletnih programov.
 • Katedre so pedagoška mesta s specializacijo v študijah Evropske unije (kot so opisane zgoraj) za univerzitetne profesorje za obdobje treh let. Na katedri Jean Monnet je samo en profesor, ki zagotovi najmanj 90 učnih ur v akademskem letu. Katedra ima lahko tudi skupino, ki podpira in izboljšuje njene aktivnosti, vključno z zagotavljanjem dodatnih učnih ur.
 • Centri odličnosti Jean Monnet so središča kompetenc in znanja na področju tem v zvezi z Evropsko unijo. Združevali naj bi strokovno znanje in kompetence strokovnjakov na visoki ravni s ciljem razvijati sinergije med različnimi disciplinami in viri evropskih študij (kot so opisane zgoraj) ter ustvarjati skupne transnacionalne aktivnosti, poleg tega pa zagotavljajo odprtost do civilne družbe. Centri odličnosti Jean Monnet imajo pomembno vlogo pri doseganju študentov s fakultet, ki običajno ne obravnavajo vprašanj Evropske unije, ter oblikovalcev politik, javnih uslužbencev, organizirane civilne družbe in širše javnosti.

Upravičenci ukrepa Jean Monnet (vodje modulov in kateder ter udeleženci centra odličnosti) so pozvani, naj organizirajo aktivnosti in dogodke, ki bodo zagotovili odprtost za oblikovalce politik, javne uslužbence in širšo javnost.

Katera merila je treba izpolnjevati za prijavo za ukrep poučevanja in raziskovanja Jean Monnet?

Merila za upravičenost

Za module Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za upravičenost:

Kdo se lahko prijavi?

Prijavo lahko vloži katera koli terciarna izobraževalna institucija s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu. 

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Katere vrste organizacij so upravičene do sodelovanja v projektu?

terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, morajo biti nosilke veljavne listine ECHE.

Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče terciarne izobraževalne institucije v tretjih državah, ki niso pridružene programu.

Število in profil sodelujočih organizacij

terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Trajanje projekta

3 leta.

Modul Jean Monnet je treba poučevati vsaj 40 učnih ur v akademskem letu na področju študij Evropske unije (kot je opisano zgoraj) na terciarni izobraževalni instituciji prijaviteljici.

Učne ure vključujejo ure neposrednega stika v okviru skupinskih predavanj, seminarjev in praktičnih vaj ter lahko vključujejo kar koli od navedenega v obliki učenja na daljavo, ne vključujejo pa individualnega pouka in/ali nadzora.

Poletni tečaji so upravičeni.

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2022-MODULE.

Kdaj se prijaviti?

prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. marca do 17. ure (po bruseljskem času).

Za katedre Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za upravičenost:

Kdo se lahko prijavi?

Prijavo lahko vloži katera koli terciarna izobraževalna institucija s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Katere vrste organizacij so upravičene do sodelovanja v projektu?

terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, morajo biti nosilke veljavne listine ECHE.

Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče terciarne izobraževalne institucije v tretjih državah, ki niso pridružene programu.

terciarne izobraževalne institucije prevzamejo končno odgovornost za svoje prijave. Aktivnosti katedre Jean Monnet morajo izvajati ves čas trajanja projekta. Če mora institucija nadomestiti vodjo katedre, mora Izvajalski agenciji predložiti pisni zahtevek za odobritev. Poleg tega mora imeti novi predlagani vodja katedre enako raven specializacije na področju študij Evropske unije.

Število in profil sodelujočih organizacij

terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Vodje kateder Jean Monnet morajo biti stalni člani osebja na instituciji prijaviteljici.

Na katedri Jean Monnet je samo en profesor, vodja katedre, ki je izključno odgovoren za izpolnitev minimalne zahteve 90 učnih ur v akademskem letu. Katedra ima lahko tudi skupino, ki podpira njene aktivnosti.

Trajanje projekta

3 leta.

Najmanj 90 učnih ur v akademskem letu na področju študij Evropske unije (kot je opisano zgoraj) na terciarni izobraževalni instituciji prijaviteljici, ki jih opravi vodja katedre.

Učne ure vključujejo ure neposrednega stika v okviru skupinskih predavanj, seminarjev in praktičnih vaj ter lahko vključujejo kar koli od navedenega v obliki učenja na daljavo, ne vključujejo pa individualnega pouka in/ali nadzora.

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. marca do 17. ure (po bruseljskem času).

Za centre odličnosti Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za upravičenost:

Kdo se lahko prijavi?

Ena terciarna izobraževalna institucija s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Naenkrat bo podprt samo en center odličnosti Jean Monnet na kateri koli sodelujoči terciarni izobraževalni instituciji. Institucija gostiteljica koordinira aktivnosti za eno ali več fakultet/oddelkov.

Katere vrste organizacij so upravičene do sodelovanja v projektu?

terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, morajo biti nosilke veljavne listine ECHE.

Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče terciarne izobraževalne institucije v tretjih državah, ki niso pridružene programu.

Število in profil sodelujočih organizacij

terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Trajanje projekta

3 leta.

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2022-COE.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. marca do 17. ure (po bruseljskem času).

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Za module Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za dodelitev:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)

V kolikšni meri predlog izpolnjuje cilje ukrepov Jean Monnet, in sicer:

 • obravnava študije Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • spodbuja dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni in državni ravni, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvarja znanje in razumevanje, ki lahko podpirata oblikovanje politik EU ter okrepita vlogo EU v globaliziranem svetu;
 • vključuje aktivno ozaveščanje in izobraževalne dejavnosti, s katerimi se bo znanje o temah v zvezi z EU širilo v širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) in EU približala javnosti.

V kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:

 • študente terciarnega izobraževanja na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • študente terciarnega izobraževanja, ki ne pridejo samodejno v stik s študijami EU (na področjih poleg prava, ekonomije in politologije);
 • za tretje države, ki niso pridružene programu, možnost okrepitve javne diplomacije EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost samega projekta ter izvedljivost predlagane metodologije;
 • v kolikšni meri: 
  • je program dela predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezno načrtovanje faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja pa je skrbno predstavljeno;
  • je iz delovnega programa razvidna usklajenost s cilji in aktivnostmi projekta;
 • strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 25 točk)

Raven usposobljenosti in dodane vrednosti skupine:

 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja ključnega osebja, vključenega v predlagane aktivnosti (na akademskem in neakademskem področju, če je ustrezno), na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku) in na področju posebne teme, ki jo obravnava predlog.

Učinek (največ 25 točk)

Pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:

 •  na institucijo, ki gosti ukrepe Jean Monnet;
 •  na študente in učence, ki imajo koristi od ukrepov Jean Monnet; 
  • izboljšani in inovativni učni načrti;
  • okrepljena zmogljivost za privabljanje odličnih študentov;
  • okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav;
  • več dodeljenih finančnih sredstev za poučevanje in raziskovanje tem EU na instituciji;
  • večja zmogljivost za poučevanje in raziskovanje na področju tem v zvezi z EU;
 •  na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Razširjanje in obveščanje:

 • ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih razširjanju rezultatov aktivnosti v instituciji, ki gosti ukrepe Jean Monnet, in zunaj nje: 
  • obveščanje;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
  • doseganje skupin zunaj terciarnih izobraževalnih institucij;
  • prenosljivost in prenos v nove politike ter izboljšane prakse;
 • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljne skupine prek:  
  • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • dogodkov.

Trajnostnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo skupno doseči vsaj 70 točk in 15 točk pri vsakem merilu za dodelitev. Izenačeni predlogi, ki se nanašajo na isto temo, bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost projekta“ in nato pri merilu „Učinek“.

Za katedre Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za dodelitev:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)

V kolikšni meri predlog izpolnjuje cilje ukrepov Jean Monnet, in sicer:

 • spodbuja dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni in državni ravni, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvarja znanje in razumevanje, ki lahko podpirata oblikovanje politik EU ter okrepita vlogo EU v globaliziranem svetu;
 • vključuje aktivno ozaveščanje in izobraževalne dejavnosti, s katerimi se bo znanje o temah v zvezi z EU širilo v širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) in EU približala javnosti.

V kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:

 • študente terciarnega izobraževanja na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • študente terciarnega izobraževanja, ki ne pridejo samodejno v stik s študijami EU (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • za tretje države, ki niso pridružene programu, možnost okrepitve javne diplomacije EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost samega projekta ter izvedljivost predlagane metodologije;
 • upravljanje: v kolikšni meri: 
  • je program dela predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezna pozornost pa je namenjena načrtovanju faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja;
  • je iz delovnega programa razvidna usklajenost s cilji in aktivnostmi projekta.
 • Strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 25 točk)

 • Odličen profil in strokovno znanje vodje katedre študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja vodje katedre in ključnega osebja, vključenega v aktivnosti, predlagane v projektu, na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku) in na področju posebnih tem, ki jih obravnava predlog;
 • dokazi o ravni izkušenj na področju raziskovanja tem v zvezi z EU.

Učinek (največ 25 točk)

Pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:

 •  na institucijo, ki gosti ukrepe Jean Monnet;
 •  na študente in učeče se, ki imajo koristi od ukrepov Jean Monnet; 
  • izboljšani in inovativni učni načrti;
  • okrepljena zmogljivost za privabljanje odličnih študentov;
  • okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav;
  • več dodeljenih finančnih sredstev za poučevanje in raziskovanje tem EU na instituciji;
  • večja zmogljivost za poučevanje in raziskovanje na področju tem v zvezi z EU;
 •  na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Razširjanje in obveščanje:

 • ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih razširjanju rezultatov aktivnosti v instituciji, ki gosti ukrepe Jean Monnet, in zunaj nje: 
  • obveščanje;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
  • doseganje skupin zunaj terciarnih izobraževalnih institucij;
  • prenosljivost in prenos v nove politike ter izboljšane prakse;
 • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljne skupine prek:
  • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • dogodkov.

Trajnostnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo skupno doseči vsaj 70 točk in 15 točk pri vsakem merilu za dodelitev. Izenačeni predlogi, ki se nanašajo na isto temo, bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost projekta“ in nato pri merilu „Učinek“.

Za centre odličnosti Jean Monnet se uporabljajo naslednja merila za dodelitev:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)

V kolikšni meri predlog ustreza ciljem aktivnosti Jean Monnet, in sicer:

 • obravnava študije Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
 • spodbuja dialog med akademskim svetom in družbo, vključno z oblikovalci politik na lokalni in državni ravni, javnimi uslužbenci, akterji civilne družbe, predstavniki različnih ravni izobraževanja in medijev;
 • ustvarja znanje in razumevanje, ki lahko podpirata oblikovanje politik EU ter okrepita vlogo EU v globaliziranem svetu;
 • vključuje aktivno ozaveščanje in izobraževalne dejavnosti, s katerimi se bo znanje o temah v zvezi z EU širilo v širši družbi (zunaj akademskega okolja in specializiranih ciljnih skupin) in EU približala javnosti.

V kolikšni meri predlog dosega več prednostnih skupin:

 • vrsta uporabnikov strokovnega znanja predlaganega centra;
 • vključitev fakultet/oddelkov, ki niso v stiku s študijami, specifičnimi za EU;
 • za tretje države, ki niso pridružene programu, možnost okrepitve javne diplomacije EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost samega projekta ter izvedljivost predlagane metodologije;
 • v kolikšni meri: 
  • je program dela predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezna pozornost pa je namenjena načrtovanju faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja;
  • je iz delovnega programa razvidna usklajenost s cilji in aktivnostmi projekta;
 • v kolikšni meri so sredstva, dodeljena delovnim sklopom, v skladu z njihovimi cilji in rezultati;
 • strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 25 točk)

 • Kakovost in dodana vrednost udeležencev centra;
 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja osebja, vključenega v aktivnosti, predlagane v projektu, na področju študij Evropske unije in na področju posebnih tem, ki jih obravnava predlog;
 • dogovori o sodelovanju znotraj terciarne izobraževalne institucije in porazdelitev vlog;
 • zavezanost institucije, da razvije in vzdržuje center.

Učinek (največ 25 točk)

Pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:

 •  na institucijo, ki gosti ukrepe Jean Monnet;
 •  na fakultete/oddelke, ki koristijo ukrepe Jean Monnet; 
  • izboljšana ali inovativna vsebina, razvoj novih vidikov določenih raziskav;
  • večja zmogljivost za privabljanje odličnih študentov in raziskovalcev;
  • okrepljeno sodelovanje in večja zmogljivost za povezovanje s partnerji iz drugih držav;
  • več dodeljenih finančnih sredstev za poučevanje in raziskovanje tem EU na instituciji;
  • večja zmogljivost za poučevanje in raziskovanje na področju tem v zvezi z EU;
 •  na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Razširjanje in obveščanje:

 • ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih razširjanju rezultatov aktivnosti v instituciji, ki gosti ukrepe Jean Monnet, in zunaj nje: 
  • obveščanje;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
  • doseganje skupin zunaj terciarnih izobraževalnih institucij;
  • prenosljivost in prenos v nove politike ter izboljšane prakse;

v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljne skupine prek:

 • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
 • dogodkov.

Trajnostnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo skupno doseči vsaj 70 točk in 15 točk pri vsakem merilu za dodelitev. Izenačeni predlogi, ki se nanašajo na isto temo, bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost projekta“ in nato pri merilu „Učinek“.

Geografski cilji

K temu ukrepu prispevajo instrumenti EU za zunanje delovanje. Razpoložljivi proračun je razdeljen med različne regije, obseg vsakega proračunskega okvira pa je različen. Dodatne informacije o zneskih so na voljo v okviru posamezne proračunske ovojnice ter bodo objavljene na portalu za financiranje in javne razpise.

Geografski cilji, določeni za ta ukrep, so:

za Azijo: največ 75 % sredstev se lahko dodeli državam z visokim dohodkom v tej regiji, 12 % Kitajski in 11 % Indiji;

za podsaharsko Afriko: prednost bodo imele najmanj razvite države; poseben poudarek bo namenjen tudi prednostnim državam na področju migracij in regionalnim projektom, ki vključujejo terciarne izobraževalne institucije iz več držav. Nobena država ne more prejeti več kot 8 % sredstev, predvidenih za regijo.

Pričakovani učinek

Kvantitativni

Vse večje število terciarnih izobraževalnih institucij, ki krepijo razsežnost Evropske unije v disciplinah, ki jih pokrivajo.

Vse večje število tem v zvezi z Evropsko unijo, uvedenih v poučevanje in raziskovanje na fakultetah/oddelkih, na katerih se običajno ne oblikuje vidik EU – poleg tem, ki so običajno znane po svoji povezanosti z EU.

Kvalitativni

Kar zadeva udeležence, neposredno vključene v ukrepe, bodo imeli ukrepi Jean Monnet za poučevanje in raziskovanje pozitivne in dolgotrajne učinke na študente in raziskovalce/profesorje ter:

 • spodbujala demokracijo in občutek pripadnosti širšemu območju; stopnjo povečanega zanimanja mladih za evropske politike bi bilo mogoče oceniti s posebnimi raziskavami;
 • povečala zanimanje za poglobitev znanja o politikah, specifičnih za Evropsko unijo, kar bo lahko vodilo v aktivnejšo udeležbo v aktivnostih in javnih službah EU;
 • povečala priložnosti za mlade raziskovalce, da izboljšajo svoje strokovne kompetence in razvijejo svojo poklicno pot.

Kar zadeva sodelujoče organizacije, bo sklop Jean Monnet za poučevanje in raziskovanje okrepil novo dinamiko in:

 • povečala zmogljivost terciarnih izobraževalnih institucij za poučevanje tem v zvezi z Evropsko unijo;
 • privabil več in nove študente in profesorje, ki ji zanima pridobivanje znanja o Evropski uniji;
 • vzpostavil strukturirane centre za posredovanje specifičnega znanja o Evropski uniji na visoki ravni in napredno raziskovanje za fakultete/oddelke, ki potrebujejo podporo.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Shema financiranja bi omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU na projekt je:

 • moduli Jean Monnet: 30 000 EUR;
 • katedre Jean Monnet: 50 000 EUR;
 • centri odličnosti Jean Monnet: 100 000 EUR.

S prispevki v pavšalnem znesku se bodo krili stroški osebja, potni stroški in stroški bivanja, stroški opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter drugi stroški (razširjanje informacij, objave, prevodi).

Moduli in katedre Jean Monnet

Prijavitelji morajo v vlogi zaprositi za vnaprej določen enkratni pavšalni znesek iz spodnjih preglednic. V spodnjih preglednicah je naveden skupni pavšalni znesek po državah, ki ustreza skupnemu številu učnih ur. Zneski v tabeli so končni prispevki EU, saj je upoštevano 75-odstotno sofinanciranje.

a.1) Za module Jean Monet za države članice EU in tretjih držav, pridruženih programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 40 ur/leto)

Bolgarija, Romunija, Severna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija

Turčija, Hrvaška, Latvija

Madžarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovaška

Portugalska, Grčija, Slovenija, Malta

Ciper, Islandija, Španija, Italija

Irska, Francija, Finska

Belgija, Danska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Norveška

120–150

11 500 EUR

13 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151–180

14 500 EUR

16 500 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181–210

16 500 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211–240

19 000 EUR

22 500 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241–270

21 500 EUR

25 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271–300

24 000 EUR

28 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301–330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331–360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

a.2) Za module Jean Monet za tretje države, ki niso pridružene programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 40 ur/leto)

Čile, Saint Kitts in Nevis, Mehika, Libija, Antigva in Barbuda, Barbados, druge države

Ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom, Bahrajn, Trinidad in Tobago

Saudova Arabija, Sejšeli, Ekvatorialna Gvineja, Oman, Izrael

Republika Koreja, Nova Zelandija

Japonska, Združeno kraljestvo

Avstralija, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švica, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike

120–150

11 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151–180

14 000 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181–210

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211–240

19 000 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241–270

21 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271–300

24 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301–330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331–360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

b.1) Katedre Jean Monet za države članice EU in tretje države, pridružene programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 90 ur/leto)

Bolgarija, Romunija, Severna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija

Turčija, Hrvaška, Latvija

Madžarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovaška

Portugalska, Grčija, Slovenija, Malta

Ciper, Islandija, Španija, Italija

Irska, Francija, Finska

Belgija, Danska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Norveška

270–300

18 000 EUR

19 000 EUR

25 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301–330

20 000 EUR

21 000 EUR

28 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331–360

22 000 EUR

23 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361–390

24 000 EUR

25 000 EUR

34 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391–420

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421–450

28 000 EUR

29 000 EUR

40 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451–480

30 000 EUR

31 000 EUR

43 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481–510

32 000 EUR

33 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511–540

34 000 EUR

35 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541–570

36 000 EUR

37 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571–600

38 000 EUR

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601–630

40 000 EUR

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631–660

42 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661–690

44 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691–720

46 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721–750

48 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

> 750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

b.2) Katedre Jean Monnet: za tretje države, ki niso pridružene programu

Država/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 90 ur/leto)

Čile, Saint Kitts in Nevis, Mehika, Libija, Antigva in Barbuda, Barbados, druge države

Ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom, Bahrajn, Trinidad in Tobago

Saudova Arabija, Sejšeli, Ekvatorialna Gvineja, Oman, Izrael

Republika Koreja, Nova Zelandija

Japonska, Združeno kraljestvo

Avstralija, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švica, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike

270–300

21 000 EUR

24 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301–330

23 000 EUR

27 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331–360

25 000 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361–390

27 000 EUR

33 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391–420

29 000 EUR

36 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421–450

31 000 EUR

39 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451–480

33 000 EUR

42 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481–510

35 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511–540

37 000 EUR

48 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541–570

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571–600

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601–630

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631–660

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661–690

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691–720

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721–750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

> 750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

c) Centri odličnosti Jean Monnet

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Znesek prispevka v obliki enkratnega pavšalnega zneska bo določen za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi ocenjenega proračuna za ukrep, ki ga predlaga prijavitelj. Organ, ki dodeli sredstva, bo določil pavšalni znesek za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi predloga, rezultata ocene, stopenj financiranja in najvišjega zneska nepovratnih sredstev, določenega v razpisu.

Najvišji znesek prispevka EU na projekt je 100 000 EUR.

Kako se določi pavšalni znesek za projekt?

Prijavitelji morajo izpolniti podrobno proračunsko preglednico v skladu s prijavnim obrazcem, pri tem pa upoštevati naslednje točke:

 • proračun bi moral biti po potrebi podrobno opredeljen in razdeljen na skladne delovne sklope (npr. razdeljene na „vodenje projekta“, „usposabljanje“, „organizacija dogodkov“, „priprava in izvajanje mobilnosti“, „obveščanje in razširjanje“, „zagotavljanje kakovosti“ itd.);
 • v predlogu morajo biti opisane aktivnosti, zajete v posameznem delovnem sklopu;
 • prijavitelji morajo v svojem predlogu navesti razčlenitev ocenjenih stroškov, ki prikazuje deleže za posamezne delovne sklope;
 • stroški lahko zajemajo stroške osebja, potne stroške in stroške bivanja, stroške opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter druge stroške (kot so razširjanje, objave ali prevodi).

Predlogi bodo ocenjeni v skladu s standardnimi postopki ocenjevanja ob pomoči notranjih in/ali zunanjih strokovnjakov. Strokovnjaki bodo ocenili kakovost predlogov glede na zahteve, opredeljene v razpisu, ter pričakovani učinek, kakovost in učinkovitost ukrepa.

Po oceni predloga bo odredbodajalec določil pavšalni znesek ob upoštevanju ugotovitev opravljene ocene. Vrednost pavšalnega zneska bo omejena na največ 80 % predvidenega proračuna, določenega po oceni.

Elementi nepovratnih sredstev (najvišji znesek nepovratnih sredstev, stopnja financiranja, skupni upravičeni stroški itd.) bodo določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Dosežki projekta bodo ocenjeni na podlagi dokončanih rezultatov. Shema financiranja bi omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education