Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2023.

Úplnou příručku pro rok 2023 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Akce programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Akce programu Jean Monnet ve vysokoškolském vzdělávání podporuje výuku a výzkum v oblasti studií Evropské unie na celém světě.

Pojmem „studia EU“ se rozumí studium týkající se Evropy jako celku, se zvláštním důrazem na unijní rozměr, z vnitřního, ale i z globálního pohledu.

Oblast působnosti studií EU lze upravovat, pokud je stále předmětem zkoumání unijní aspekt.

Studia EU by měla prosazovat aktivní evropské občanství a hodnoty a zabývat se úlohou EU v globalizovaném světě, zvyšovat povědomí o Unii a usnadňovat budoucí angažovanost i vzájemný dialog mezi lidmi.

Akce programu Jean Monnet se také snaží působit jako vektor veřejné diplomacie vůči třetím zemím, prosazovat hodnoty EU a zvyšovat viditelnost hodnot, které Evropská unie symbolizuje a o které usiluje.

Cíle a kritéria týkající se oblasti výuky a výzkumu jsou popsány níže.

Výuka a výzkum

Cíle akce

Akce programu Jean Monnet „Výuka a výzkum“ budou:

 • celosvětově prosazovat excelenci ve výuce a výzkumu v oblasti studií Evropské unie,
 • podporovat dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politiky na místní a celostátní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytvářet znalosti a poznatky na podporu tvorby politik EU a posilovat úlohu EU v Evropě a v globalizovaném světě,
 • oslovovat širší veřejnost a šířit znalosti o EU směrem ke společnosti obecně (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přibližovat tak EU veřejnosti.

Akce se dále snaží působit jako vektor veřejné diplomacie vůči třetím zemím nepřidruženým k programu, prosazovat hodnoty EU a zvyšovat viditelnost hodnot, které Evropská unie symbolizuje a o které usiluje.

Vypracování projektu

Akce „Výuka a výzkum“ v programu Jean Monnet musí mít jednu z těchto forem: Moduly, katedry, centra excelence

 • Moduly jsou krátké výukové programy nebo kurzy nabízené v rámci vysokoškolské instituce v oblasti studií Evropské unie. Každý modul má dobu trvání minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce na dobu tří let. Moduly se mohou soustředit na jeden konkrétní obor evropských studií nebo mohou využívat víceoborový přístup, a tudíž vyžadovat akademickou činnost několika profesorů a odborníků. Mohou mít také podobu krátkých specializovaných nebo letních programů.
 • Katedry Jean Monnet jsou pedagogické pozice se specializací na studia Evropské unie (viz popis výše) pro univerzitní profesory na dobu tří let. Držitelem titulu katedra Jean Monnet je pouze jeden profesor, který zajišťuje minimálně 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce. Katedra může mít k dispozici tým, jehož cílem je podporovat a rozšiřovat aktivity katedry, včetně poskytnutí dalších vyučovacích hodin.
 • Centra excelence Jean Monnet jsou kontaktní místa sdružující kompetence a znalosti týkající se témat Evropské unie. Měla by propojit odborné znalosti a kompetence odborníků na vysoké úrovni s cílem usilovat o rozvoj součinnosti mezi různými obory a zdroji v rámci evropských studií (viz popis výše) a vytváření společných nadnárodních aktivit a strukturálních vazeb s akademickými institucemi v jiných zemích. Centra excelence Jean Monnet hrají významnou úlohu při navazování kontaktů se studenty z fakult, které se obvykle záležitostmi Evropské unie nezabývají, s tvůrci politik, se zástupci státní správy, organizovanou občanskou společností a širokou veřejností.

Příjemci podpory z programu Jean Monnet (moduly, držitelé titulu katedra Jean Monnet i centra excelence) mají organizovat činnosti a akce, které zajistí otevřenost vůči tvůrcům politik, zástupcům státní správy, občanské společnosti a veřejnosti obecně.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o akci výuka a výzkum v rámci programu Jean Monnet?

Kritéria způsobilosti

Pro moduly Jean Monnet se použijí tato kritéria způsobilosti:

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být vysokoškolská instituce se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu nebo v třetí zemi nepřidružené k programu. 

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

O grant nemohou žádat přímo jednotlivci.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech a ve třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné Listiny programu ECHE.

Od zúčastněných vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.

Počet a profil zúčastněných organizací

Jedna vysokoškolská instituce se sídlem v členském státě, ve třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Délka projektu

3 roky.

Modul Jean Monnet musí zahrnovat výuku v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce v oblasti studií Evropské unie (viz popis výše) v žadatelské vysokoškolské instituci.

Vyučovací hodiny zahrnují hodiny přímého kontaktu v rámci skupinových přednášek, seminářů, tutoriálů a v případě dálkového studia mohou zahrnovat cokoli z výše uvedeného, nezahrnují však individuální vyučování a/nebo dohled.

Letní kurzy jsou způsobilé.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 1. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Pro katedry Jean Monnet se použijí tato kritéria způsobilosti:

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být vysokoškolská instituce se sídlem v členském státě, ve třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

O grant nemohou žádat přímo jednotlivci.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

 Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu nebo v třetí zemi nepřidružené k programu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech a třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné Listiny programu ECHE.

Od zúčastněných vysokoškolských institucí v třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.

Vysokoškolské instituce nesou konečnou odpovědnost za své žádosti. Musí aktivity v rámci katedry Jean Monnet zachovat po celou dobu trvání projektu. Pokud instituce musí držitele titulu katedra Jean Monnet nahradit, musí zaslat výkonné agentuře písemnou žádost o schválení. Kromě toho musí mít nový navržený držitel titulu katedra Jean Monnet stejnou úroveň specializace v oblasti studií Evropské unie.

Počet a profil zúčastněných organizací

Jedna vysokoškolská instituce se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Držitelé titulu katedra Jean Monnet musí být stálými zaměstnanci žadatelské organizace.

Držitelem titulu katedra Jean Monnet je pouze jeden profesor, držitel titulu, který má výhradní povinnost zajistit minimálně 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce. Katedra může mít k dispozici tým, jehož cílem je podporovat aktivity katedry.

Délka projektu

3 roky.

Nejméně 90 vyučovacích hodin zajištěných držitelem titulu katedra Jean Monnet v jednom akademickém roce v oblasti studií Evropské unie (viz popis výše) v žadatelské vysokoškolské instituci.

Vyučovací hodiny zahrnují hodiny přímého kontaktu v rámci skupinových přednášek, seminářů, tutoriálů a v případě dálkového studia mohou zahrnovat cokoli z výše uvedeného, nezahrnují však individuální vyučování a/nebo dohled.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 1. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Pro centra excelence Jean Monnet se použijí tato kritéria způsobilosti:

Kdo může podat žádost?

Jedna vysokoškolská instituce se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

O grant nemohou žádat přímo jednotlivci.

V kterékoli zúčastněné vysokoškolské instituci lze v daném okamžiku podpořit pouze jedno centrum excelence Jean Monnet. Hostitelská instituce koordinuje aktivity na podporu jedné nebo více fakult/kateder.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu nebo v třetí zemi nepřidružené k programu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech a ve třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné Listiny programu ECHE.

Od zúčastněných vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.

Počet a profil zúčastněných organizací

Jedna vysokoškolská instituce se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Délka projektu

3 roky

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2022-COE

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 1. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu

Pro moduly Jean Monnet se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry návrh splňuje cíle akce Jean Monnet:

 • zaměřuje se na studia EU (viz popis v úvodním odstavci),
 • podporuje dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politik na místní a celostátní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytváří znalosti a poznatky, které mohou podpořit tvorbu politik EU a posílit úlohu EU v globalizovaném světě,
 • zahrnuje aktivní informační a vzdělávací činnost, která bude šířit znalosti o tématech EU v širší společnosti (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přiblíží EU veřejnosti.

Do jaké míry návrh oslovuje prioritní cílové skupiny:

 • vysokoškolské studenty oboru studií Evropské unie (viz popis v úvodním odstavci),
 • vysokoškolské studenty, kteří nepřicházejí automaticky do styku se studii EU (v oblastech mimo právo, ekonomiku a politologii),
 • v případě třetích zemí nepřidružených k programu má návrh potenciál posilovat veřejnou diplomacii EU.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost projektu samotného a uskutečnitelnost navrhované metodiky.
 • Do jaké míry platí, že pracovní program: 
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje spojitost mezi cíli a aktivitami projektu.
 • Strategie monitorování a hodnocení

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

Úroveň kompetencí a přidaná hodnota týmu:

 • Vhodnost a doplňkovost profilu a odborných znalostí klíčových pracovníků podílejících se na činnostech navrhovaných v rámci projektu (podle potřeby v akademické i neakademické sféře) z hlediska studií Evropské unie (viz popis v úvodním odstavci) a z hlediska konkrétního tématu, kterého se návrh týká.

Dopad (maximálně 25 bodů)

Očekávané dopady projektu z hlediska dlouhodobých účinků

 •  na instituci pořádající akci programu Jean Monnet,
 •  na studenty a účastníky vzdělávání, kteří se účastní akce programu Jean Monnet,
  • lepší nebo inovativní osnovy,
  • větší schopnost přilákat vynikající studenty,
  • posílená spolupráce s partnery z ostatních zemí,
  • přidělení větších finančních zdrojů na výuku a výzkum týkající se témat EU v rámci instituce,
  • větší kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU,
 •  na ostatní dotčené organizace a jednotlivce na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Šíření informací a komunikace:

 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet a mimo ni:
  • ústní šíření informací,
  • zvyšování povědomí o projektech a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
  • působení na skupiny mimo vysokoškolské instituce,
  • přenositelnost a převoditelnost do nových politik a vylepšené postupy.
 • Rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:
  • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
  • akcí.

udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zváženy pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 70 bodů a 15 bodů v každém kritériu pro udělení grantu. Návrhy v rámci stejného tématu, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Pro katedry Jean Monnet se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry návrh splňuje cíle akce Jean Monnet:

 • podporuje dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politik na místní a celostátní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytváří znalosti a poznatky, které mohou podpořit tvorbu politik EU a posílit úlohu EU v globalizovaném světě,
 • zahrnuje aktivní informační a vzdělávací činnost, která bude šířit znalosti o tématech EU v širší společnosti (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přiblíží EU veřejnosti.

Do jaké míry návrh oslovuje prioritní cílové skupiny:

 • vysokoškolské studenty oboru studií Evropské unie (viz popis v úvodním odstavci),
 • vysokoškolské studenty, kteří nepřicházejí automaticky do styku se studii EU (viz popis v úvodním odstavci),

v případě třetích zemí nepřidružených k programu má návrh potenciál posilovat veřejnou diplomacii EU.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost projektu samotného a uskutečnitelnost navrhované metodiky.
 • Řízení: do jaké míry platí, že pracovní program:
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje spojitost mezi cíli a aktivitami projektu.
 • Strategie monitorování a hodnocení.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

 • Vynikající profil a odbornost držitele titulu katedra Jean Monnet v oboru studií Evropské unie (viz popis v úvodním odstavci).
 • Vhodnost a doplňkovost profilu a odborných znalostí držitele titulu katedry a klíčových pracovníků podílejících se na činnostech navrhovaných v rámci projektu z hlediska studií Evropské unie (viz popis v úvodním odstavci) a z hlediska konkrétních témat, kterých se návrh týká.

Doklady o míře zkušeností v oblasti výzkumu témat týkajících se EU.

Dopad (maximálně 25 bodů)

Očekávané dopady projektu z hlediska dlouhodobých účinků

 •  na instituci pořádající akci programu Jean Monnet,
 •  na studenty a účastníky vzdělávání, kteří se účastní akce programu Jean Monnet,
  • lepší nebo inovativní osnovy,
  • větší schopnost přilákat vynikající studenty,
  • posílená spolupráce s partnery z ostatních zemí,
  • přidělení větších finančních zdrojů na výuku a výzkum týkající se témat EU v rámci instituce,
  • větší kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU,
 •  na ostatní dotčené organizace a jednotlivce na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Šíření informací a komunikace:

 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet a mimo ni:
  • ústní šíření informací,
  • zvyšování povědomí o projektech a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
  • působení na skupiny mimo vysokoškolské instituce,
  • přenositelnost a převoditelnost do nových politik a vylepšené postupy.
 • Rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:
  • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
  • akcí.

udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zváženy pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 70 bodů a 15 bodů v každém kritériu pro udělení grantu. Návrhy v rámci stejného tématu, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Pro centra excelence Jean Monnet se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry návrh splňuje cíle aktivit programu Jean Monnet:

 • zaměřuje se na studia EU (viz popis v úvodním odstavci),
 • podporuje dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politik na místní a celostátní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytváří znalosti a poznatky, které mohou podpořit tvorbu politik EU a posílit úlohu EU v globalizovaném světě,
 • zahrnuje aktivní informační a vzdělávací činnost, která bude šířit znalosti o tématech EU do širší společnosti (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přiblíží EU veřejnosti.

Návrh svým rozsahem oslovuje více cílových skupin:

 • druh příjemců odborných znalostí navrhovaného centra,
 • zapojení fakult/kateder, které nejsou v kontaktu se specifickými studii EU,
 • v případě třetích zemí nepřidružených k programu má návrh potenciál posilovat veřejnou diplomacii EU.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost projektu samotného a uskutečnitelnost navrhované metodiky.
 • Do jaké míry platí, že pracovní program: 
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje spojitost mezi cíli a aktivitami projektu.
 • Míra, do jaké jsou prostředky přiřazené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Strategie monitorování a hodnocení.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

 • Kvalita a přidaná hodnota účastníků centra.
 • Vhodnost a komplementarita profilu a odborných znalostí klíčových pracovníků podílejících se na činnostech navrhovaných v rámci projektu z hlediska studií Evropské unie a z hlediska konkrétních témat, kterých se návrh týká.
 • Režim spolupráce uvnitř vysokoškolské instituce a rozdělení úloh.
 • Závazek instituce k rozvoji a udržování chodu centra.

Dopad (maximálně 25 bodů)

Očekávané dopady projektu z hlediska dlouhodobých účinků:

 •  na instituci pořádající akci programu Jean Monnet,
 •  na fakulty/katedry, které se účastní akce programu Jean Monnet,
  • zlepšený nebo inovativní obsah, rozvoj nových pohledů specifického výzkumu,
  • větší schopnost přilákat vynikající studenty a výzkumné pracovníky,
  • posílená spolupráce a kapacita pro kontakt s partnery z ostatních zemí,
  • přidělení větších finančních zdrojů na výuku a výzkum týkající se témat EU v rámci instituce,
  • větší kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU,
 •  na ostatní dotčené organizace a jednotlivce na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Šíření informací a komunikace:

 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet a mimo ni:
  • ústní šíření informací,
  • zvyšování povědomí o projektech a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
  • působení na skupiny mimo vysokoškolské instituce,
  • přenositelnost a převoditelnost do nových politik a vylepšené postupy.

Rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:

 • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
 • akcí.

Udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zváženy pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 70 bodů a 15 bodů v každém kritériu pro udělení grantu. Návrhy v rámci stejného tématu, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Geografické cíle

K této akci přispívají nástroje EU pro vnější činnost. Dostupný rozpočet je rozdělen mezi různé regiony a velikost každé rozpočtové obálky je jiná. Další informace o částkách, které jsou k dispozici v rámci každé rozpočtové obálky, budou zveřejněny na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

Geografické cíle stanovené pro tuto akci jsou následující:

Pro Asii: Zemím s vysokými příjmy v tomto regionu lze přidělit nejvýše 75 % finančních prostředků, 12 % pro Čínu a 11 % pro Indii.

Pro subsaharskou Afriku: Přednost budou mít nejméně rozvinuté země, zvláštní důraz bude také kladen na země prioritní z hlediska migrace a na regionální projekty zahrnující vysokoškolské instituce z více zemí. Žádná země nemůže získat více než 8 % finančních prostředků předpokládaných pro daný region.

Očekávaný dopad

Kvantitativní

Narůstající počet vysokoškolských institucí posilujících unijní rozměr oborů, které vyučují.

Zvyšující se počet témat týkajících se Evropské unie, která se stávají součástí výuky a výzkumu fakult/kateder, které se obvykle aspektu EU nevěnují – nad rámec témat, která jsou typicky známá svou spojitostí s EU.

Kvalitativní

Pokud jde o přímo zapojené účastníky, akce programu Jean Monnet „Výuka a výzkum“ budou mít pozitivní a dlouhodobé dopady jak na studenty, tak na výzkumné pracovníky / profesory a:

 • bude podporovat demokracii a pocit příslušnosti ke společnému prostoru; prostřednictvím specifických průzkumů lze posoudit míru zvýšeného zájmu mládeže o evropské politiky,
 • zvýšený zájem o prohloubení znalostí o konkrétních politikách Evropské unie by mohl vést k aktivnější účasti na činnostech EU a veřejné službě,
 • zvýšení počtu příležitostí pro mladé výzkumné pracovníky posílí jejich odbornou způsobilost a podpoří jejich profesní dráhu.

Pokud jde o zúčastněné organizace, oblast programu Jean Monnet „Výuka a výzkum“ posílí novou dynamiku a:

 • zvýší kapacitu vysokoškolských institucí vyučovat témata týkající se Evropské unie,
 • přiláká další a nové účastníky vzdělávání a učitele se zájmem o získání znalostí o Evropské unii,
 • vytvoří strukturovaná centra poskytující vysoce kvalitní znalosti a pokročilé výzkumné poznatky týkající se Evropské unie fakultám/katedrám, které budou potřebovat podporu.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Tento režim financování by umožnil zaměřit se na výstupy, a nikoli na vstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí:

 • moduly Jean Monnet: 30 000 EUR
 • katedry Jean Monnet: 50 000 EUR
 • centra excelence Jean Monnet: 100 000 EUR

Jednorázové příspěvky budou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (šíření informací, publikace, překlady).

Moduly a katedry Jean Monnet

Žadatelé musí v žádosti požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v níže uvedených tabulkách. Níže uvedené tabulky uvádí celkovou jednorázovou částku pro každou zemi, která odpovídá celkovému počtu vyučovacích hodin. Částky v tabulce jsou konečným příspěvkem EU, vzhledem k tomu, že je začleněno 75% spolufinancování.

a.1) Moduly Jean Monnet v členských státech a třetích zemích přidružených k programu

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 40 hodin/rok)

Bulharsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Lichtenštejnsko, Srbsko

Turecko, Chorvatsko, Lotyšsko

Maďarsko, Polsko, Litva, Česká republika, Estonsko, Slovensko

Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Malta

Kypr, Island, Španělsko, Itálie

Irsko, Francie, Finsko

Belgie, Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Norsko

120–150

11 500 EUR

13 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151–180

14 500 EUR

16 500 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181–210

16 500 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211–240

19 000 EUR

22 500 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241–270

21 500 EUR

25 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271–300

24 000 EUR

28 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301–330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331–360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

a.2) Moduly Jean Monnet pro třetí země nepřidružené k programu

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 40 hodin/rok)

Chile, Svatý Kryštof a Nevis, Mexiko, Libye, Antigua a Barbuda, Barbados, další země

Území Ruska uznané mezinárodním právem, Bahrajn, Trinidad a Tobago

Saúdská Arábie, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael

Korea, Nový Zéland

Japonsko, Velká Británie

Austrálie, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké

120–150

11 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151–180

14 000 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181–210

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211–240

19 000 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241–270

21 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271–300

24 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301–330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331–360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

b.1) Katedry Jean Monnet pro členské státy a třetí země přidružené k programu

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 90 hodin/rok)

Bulharsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Lichtenštejnsko, Srbsko

Turecko, Chorvatsko, Lotyšsko

Maďarsko, Polsko, Litva, Česká republika, Estonsko, Slovensko

Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Malta

Kypr, Island, Španělsko, Itálie

Irsko, Francie, Finsko

Belgie, Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Norsko

270–300

18 000 EUR

19 000 EUR

25 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301–330

20 000 EUR

21 000 EUR

28 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331–360

22 000 EUR

23 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361–390

24 000 EUR

25 000 EUR

34 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391–420

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421–450

28 000 EUR

29 000 EUR

40 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451–480

30 000 EUR

31 000 EUR

43 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481–510

32 000 EUR

33 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511–540

34 000 EUR

35 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541–570

36 000 EUR

37 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571–600

38 000 EUR

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601–630

40 000 EUR

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631–660

42 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661–690

44 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691–720

46 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721–750

48 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

b.2) Katedry Jean Monnet pro třetí země nepřidružené k programu

Země / vyučovací hodiny v rámci tříletého období (minimálně 90 hodin/rok)

Chile, Svatý Kryštof a Nevis, Mexiko, Libye, Antigua a Barbuda, Barbados, další země

Území Ruska uznané mezinárodním právem, Bahrajn, Trinidad a Tobago

Saúdská Arábie, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael

Korejská republika, Nový Zéland

Japonsko, Spojené království

Austrálie, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké

270–300

21 000 EUR

24 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301–330

23 000 EUR

27 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331–360

25 000 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361–390

27 000 EUR

33 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391–420

29 000 EUR

36 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421–450

31 000 EUR

39 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451–480

33 000 EUR

42 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481–510

35 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511–540

37 000 EUR

48 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541–570

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571–600

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601–630

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631–660

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661–690

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691–720

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721–750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

c)     Centra excelence programu Jean Monnet

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše příspěvku EU na jeden projekt činí 100 000 EUR.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Rozpočet by měl být podle potřeby podrobně popsán a uspořádán do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadovaných nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček.
 • Náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) bude stanovena v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education