Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akce programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Akce programu Jean Monnet ve vysokoškolském vzdělávání podporuje výuku a výzkum v oblasti evropských studií na celém světě.

Evropská studia se týkají výuky, učení a výzkumu o Evropské unii, její historii, cílech, strukturách, funkcích a/nebo politikách.

Tím, že se zaměří na aspekt Evropské unie, by činnosti Jean Monnet měly podporovat aktivní evropské občanství a základní hodnoty Evropské unie, kterými jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin (článek 2 Smlouvy o Evropské unii).

V případě politik Evropské unie musí akce Jean Monnet přispívat k šíření znalostí o tom, jaký prospěch mohou tyto politiky přinést v každodenním životě občanů v EU a/nebo v zahraničí a/nebo jak mohou ovlivnit systém tvorby politik v podobných oblastech, ať už na úrovni členského státu, nebo v zahraničí na národní, regionální nebo celosvětové úrovni. Měla by existovat velmi zřetelná vazba mezi předmětem návrhu a politikou EU a/nebo tématem EU, které návrh zmiňuje.   

Akce programu Jean Monnet se také snaží působit jako vektor veřejné diplomacie vůči třetím zemím, prosazovat hodnoty EU a zvyšovat viditelnost hodnot, které Evropská unie symbolizuje a o které usiluje.

Cíle a kritéria týkající se oblasti výuky a výzkumu jsou popsány níže.

Výuka a výzkum

Cíle akce

Akce programu Jean Monnet „Výuka a výzkum“ budou:

 • celosvětově prosazovat excelenci ve výuce a výzkumu v oblasti evropských studií,
 • podporovat dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politiky na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytvářet znalosti a poznatky na podporu tvorby politik EU a posilovat úlohu EU v Evropě a v globalizovaném světě,
 • oslovovat širší veřejnost a šířit znalosti o EU směrem ke společnosti obecně (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přibližovat tak EU veřejnosti.

Akce se dále snaží působit jako vektor veřejné diplomacie vůči třetím zemím nepřidruženým k programu, prosazovat hodnoty EU a zvyšovat viditelnost hodnot, které Evropská unie symbolizuje a o které usiluje.

Vypracování projektu

Akce programu Jean Monnet „Výuka a výzkum“ musí mít jednu z těchto forem: moduly, katedry, centra excelence.

 • Moduly jsou krátké výukové programy nebo kurzy nabízené v rámci vysokoškolské instituce v oblasti evropských studií. Každý modul má dobu trvání minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce na dobu tří let. Moduly se mohou soustředit na jeden konkrétní obor evropských studií nebo mohou využívat víceoborový přístup, a tudíž vyžadovat akademickou činnost několika profesorů a odborníků. Mohou mít také podobu krátkých specializovaných nebo letních programů.
 • Katedry Jean Monnet jsou pedagogické pozice se specializací na evropská studia (viz popis výše) pro univerzitní profesory na dobu tří let. Držitelem titulu katedra Jean Monnet je pouze jeden profesor, který zajišťuje minimálně 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce. Katedra může mít k dispozici tým, jehož cílem je podporovat a rozšiřovat aktivity katedry, včetně poskytnutí dalších vyučovacích hodin.
 • Centra excelence Jean Monnet jsou kontaktní místa sdružující kompetence a znalosti týkající se témat Evropské unie. Měla by propojit odborné znalosti a kompetence odborníků na vysoké úrovni s cílem usilovat o rozvoj součinnosti mezi různými obory a zdroji v rámci evropských studií (viz popis výše) a vytváření společných nadnárodních aktivit a strukturálních vazeb s akademickými institucemi v jiných zemích. Centra excelence Jean Monnet hrají významnou úlohu při navazování kontaktů se studenty z fakult, které se obvykle záležitostmi Evropské unie nezabývají, s tvůrci politik, se zástupci státní správy, organizovanou občanskou společností a širokou veřejností.

Příjemci podpory z programu Jean Monnet (moduly, držitelé titulu katedra Jean Monnet i centra excelence) mají organizovat činnosti a akce, které zajistí otevřenost vůči tvůrcům politik, zástupcům státní správy, občanské společnosti a veřejnosti obecně.

Pro účely kateder a modulů vyučovací hodiny zahrnují hodiny přímého kontaktu v rámci skupinových přednášek, seminářů či tutoriálů a v případě dálkového studia mohou zahrnovat cokoli z výše uvedeného, nezahrnují však individuální vyučování a/nebo dohled. U modulů jsou způsobilé i letní kurzy.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o akci „výuka a výzkum“ v rámci programu jean monnet?

Kritéria způsobilosti

Pro moduly Jean Monnet se použijí tato kritéria způsobilosti:

Kdo může podat žádost?

 Žadatelé musí být:

 • vysokoškolské instituce
 • se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech a třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné listiny ECHE.

Od zúčastněných vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje. 

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Složení konsorcia

Přípustné jsou pouze žádosti podané jednotlivými žadateli (jednotlivými příjemci).

Způsobilé aktivity

Modul Jean Monnet musí zahrnovat výuku v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce v oblasti evropských studií (viz popis výše) v žadatelské vysokoškolské instituci.

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 14. února 17:00:00 (SEČ).

Pro katedry Jean Monnet se použijí tato kritéria způsobilosti:

Kdo může podat žádost? 

Žadatelé musí být:

 • vysokoškolské instituce
 • se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech a třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné listiny ECHE.

Od zúčastněných vysokoškolských institucí v třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Složení konsorcia 

Přípustné jsou pouze žádosti podané jednotlivými žadateli (jednotlivými příjemci).

Způsobilé aktivity

Katedra Jean Monnet musí zahrnovat výuku v rozsahu minimálně 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce v oblasti evropských studií (viz popis v příručce programu) v žadatelské vysokoškolské instituci; tuto výuku zajišťuje držitel titulu katedra Jean Monnet, který musí být stálým zaměstnancem žadatelské instituce.

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy:  ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 14. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Pro centra excelence Jean Monnet se použijí tato kritéria způsobilosti:

Kdo může podat žádost? 

Žadatelé musí být:

 • vysokoškolské instituce,
 • se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu,    
 • v kterékoli zúčastněné vysokoškolské instituci lze v daném okamžiku podpořit pouze jedno centrum excelence Jean Monnet.                                                                                         

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech a třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné listiny ECHE.

Od zúčastněných vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Složení konsorcia

Přípustné jsou pouze žádosti podané jednotlivými žadateli (jednotlivými příjemci).

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2023-COE

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 14. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu

Pro moduly Jean Monnet se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry návrh splňuje cíle akce Jean Monnet:

 • zaměřuje se na evropská studia (viz popis v úvodním odstavci),
 • podporuje dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politiky na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytváří znalosti a poznatky, které mohou podpořit tvorbu politik EU a posílit úlohu EU v globalizovaném světě,
 • zahrnuje aktivní informační a vzdělávací činnost, která bude šířit znalosti o tématech EU v širší společnosti (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přiblíží EU veřejnosti.

Do jaké míry návrh oslovuje prioritní cílové skupiny:

 • vysokoškolské studenty oboru evropských studií (viz popis v úvodním odstavci),
 • vysokoškolské studenty, kteří nepřicházejí automaticky do styku s evropskými studii (v oblastech mimo právo, ekonomiku a politologii),
 • v případě třetích zemí nepřidružených k programu má návrh potenciál posilovat veřejnou diplomacii EU.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost projektu samotného a uskutečnitelnost navrhované metodiky.
 • Do jaké míry platí, že pracovní program:
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje spojitost mezi cíli a aktivitami projektu. 
 • Strategie monitorování a hodnocení

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

 • Úroveň kompetencí a přidaná hodnota týmu:Vhodnost a doplňkovost profilu a odborných znalostí klíčových pracovníků podílejících se na činnostech navrhovaných v rámci projektu (podle potřeby v akademické i neakademické sféře) z hlediska evropských studií (viz popis v úvodním odstavci) a z hlediska konkrétního tématu, kterého se návrh týká.

Dopad  (maximálně 25 bodů)

Očekávané dopady projektu z hlediska dlouhodobých účinků

 •  na instituci pořádající akci programu Jean Monnet,
 •  na studenty a účastníky vzdělávání, kteří se účastní akce programu Jean Monnet: 
  • lepší nebo inovativní osnovy,
  • větší schopnost přilákat vynikající studenty,
  • posílená spolupráce s partnery z ostatních zemí,
  • přidělení větších finančních zdrojů na výuku a výzkum týkající se témat EU v rámci instituce,
  • větší kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU,
 •  na ostatní dotčené organizace a jednotlivce na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Šíření informací a komunikace:

 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet a mimo ni: 
  • ústní šíření informací,
  • zvyšování povědomí o projektech a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
  • působení na skupiny mimo vysokoškolské instituce,
  • přenositelnost a převoditelnost do nových politik a vylepšené postupy.
 • Rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:
  • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
  • akcí.

Udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zváženy pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 70 bodů a 15 bodů v každém kritériu pro udělení grantu. Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Pro katedry Jean Monnet se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry návrh splňuje cíle akce Jean Monnet:

 • zaměřuje se na evropská studia (viz popis v úvodním odstavci),
 • podporuje dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politiky na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytváří znalosti a poznatky, které mohou podpořit tvorbu politik EU a posílit úlohu EU v globalizovaném světě,
 • zahrnuje aktivní informační a vzdělávací činnost, která bude šířit znalosti o tématech EU v širší společnosti (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přiblíží EU veřejnosti.

Do jaké míry návrh oslovuje prioritní cílové skupiny:

 • vysokoškolské studenty oboru evropských studií (viz popis v úvodním odstavci),
 • vysokoškolské studenty, kteří nepřicházejí automaticky do styku s evropskými studii (viz popis v úvodním odstavci),
 • v případě třetích zemí nepřidružených k programu má návrh potenciál posilovat veřejnou diplomacii EU.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost projektu samotného a uskutečnitelnost navrhované metodiky.
 • Řízení: do jaké míry platí, že pracovní program: 
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje spojitost mezi cíli a aktivitami projektu.
 • Strategie monitorování a hodnocení.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce  (maximálně 25 bodů)

 • Vynikající profil a odbornost držitele titulu katedra Jean Monnet v oboru evropských studií (viz popis v úvodním odstavci).
 • Vhodnost a doplňkovost profilu a odborných znalostí držitele titulu katedry a klíčových pracovníků podílejících se na činnostech navrhovaných v rámci projektu z hlediska evropských studií (viz popis v úvodním odstavci) a z hlediska konkrétních témat, kterých se návrh týká.
 • Doklady o míře zkušeností v oblasti výzkumu témat týkajících se EU.

Dopad (maximálně 25 bodů)

Očekávané dopady projektu z hlediska dlouhodobých účinků

 •  na instituci pořádající akci programu Jean Monnet,
 •  na studenty a účastníky vzdělávání, kteří se účastní akce programu Jean Monnet: 
  • lepší nebo inovativní osnovy,
  • větší schopnost přilákat vynikající studenty,
  • posílená spolupráce s partnery z ostatních zemí,
  • přidělení větších finančních zdrojů na výuku a výzkum týkající se témat EU v rámci instituce,
  • větší kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU,
 •  na ostatní dotčené organizace a jednotlivce na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Šíření informací a komunikace:

 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet a mimo ni: 
  • ústní šíření informací,
  • zvyšování povědomí o projektech a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
  • působení na skupiny mimo vysokoškolské instituce,
  • přenositelnost a převoditelnost do nových politik a vylepšené postupy.
 • Rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:
  • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
  • akcí.

Udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zváženy pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 70 bodů a 15 bodů v každém kritériu pro udělení grantu. Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Pro centra excelence Jean Monnet se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry návrh splňuje cíle aktivit programu Jean Monnet:

 • zaměřuje se na evropská studia (viz popis v úvodním odstavci),
 • podporuje dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politiky na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytváří znalosti a poznatky, které mohou podpořit tvorbu politik EU a posílit úlohu EU v globalizovaném světě,
 • zahrnuje aktivní informační a vzdělávací činnost, která bude šířit znalosti o tématech EU do širší společnosti (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přiblíží EU veřejnosti.

Návrh svým rozsahem oslovuje více cílových skupin:

 • druh příjemců odborných znalostí navrhovaného centra,
 • zapojení fakult/kateder, které nejsou v kontaktu se specifickými evropskými studii,
 • v případě třetích zemí nepřidružených k programu má návrh potenciál posilovat veřejnou diplomacii EU.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost projektu samotného a uskutečnitelnost navrhované metodiky.
 • Do jaké míry platí, že pracovní program: 
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje spojitost mezi cíli a aktivitami projektu.
 • Míra, do jaké jsou prostředky přiřazené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Strategie monitorování a hodnocení.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

 • Kvalita a přidaná hodnota účastníků centra.
 • Vhodnost a komplementarita profilu a odborných znalostí klíčových pracovníků podílejících se na činnostech navrhovaných v rámci projektu z hlediska evropských studií a z hlediska konkrétních témat, kterých se návrh týká.
 • Režim spolupráce uvnitř vysokoškolské instituce a rozdělení úloh.
 • Závazek instituce k rozvoji a udržování chodu centra.

Dopad (maximálně 25 bodů)

Očekávané dopady projektu z hlediska dlouhodobých účinků

 •  na instituci pořádající akci programu Jean Monnet,
 •  na fakulty/katedry, které se účastní akce programu Jean Monnet: 
  • zlepšený nebo inovativní obsah, rozvoj nových pohledů specifického výzkumu,
  • větší schopnost přilákat vynikající studenty a výzkumné pracovníky,
  • posílená spolupráce a kapacita pro kontakt s partnery z ostatních zemí,
  • přidělení větších finančních zdrojů na výuku a výzkum týkající se témat EU v rámci instituce,
  • větší kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU,
 •  na ostatní dotčené organizace a jednotlivce na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Šíření informací a komunikace:

 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet a mimo ni:
  • ústní šíření informací,
  • zvyšování povědomí o projektech a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
  • působení na skupiny mimo vysokoškolské instituce,
  • přenositelnost a převoditelnost do nových politik a vylepšené postupy.

Rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:

 • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
 • akcí.

Udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zváženy pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 70 bodů a 15 bodů v každém kritériu pro udělení grantu. Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Geografické cíle

K této akci přispívají nástroje EU pro vnější činnost. Dostupný rozpočet je rozdělen mezi různé regiony a velikost každé rozpočtové obálky je jiná. Další informace o částkách, které jsou k dispozici v rámci každé rozpočtové obálky, budou zveřejněny na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

Geografické cíle stanovené pro tuto akci jsou následující:

Pro Asii: Zemím s vysokými příjmy v tomto regionu lze přidělit nejvýše 75 % finančních prostředků.

Pro subsaharskou Afriku: Přednost budou mít nejméně rozvinuté země, zvláštní důraz bude také kladen na země prioritní z hlediska migrace a na regionální projekty zahrnující vysokoškolské instituce z více zemí.

Očekávaný dopad

Kvantitativní

Narůstající počet vysokoškolských institucí posilujících unijní rozměr oborů, které vyučují.

Zvyšující se počet témat týkajících se Evropské unie, která se stávají součástí výuky a výzkumu fakult/kateder, které se obvykle aspektu EU nevěnují – nad rámec témat, která jsou typicky známá svou spojitostí s EU.

Kvalitativní

Pokud jde o přímo zapojené účastníky, akce programu Jean Monnet „Výuka a výzkum“ budou mít pozitivní a dlouhodobé dopady jak na studenty, tak na výzkumné pracovníky/profesory:

 • podpora demokracie a pocitu příslušnosti ke společnému prostoru; prostřednictvím specifických průzkumů lze posoudit míru zvýšeného zájmu mládeže o evropské politiky,
 • zvýšený zájem o prohloubení znalostí o konkrétních politikách Evropské unie by mohl vést k aktivnější účasti na činnostech EU a veřejné službě,
 • zvýšení počtu příležitostí pro mladé výzkumné pracovníky posílí jejich odbornou způsobilost a podpoří jejich profesní dráhu.

Pokud jde o zúčastněné organizace, oblast programu Jean Monnet „Výuka a výzkum“ posílí novou dynamiku a:

 • zvýší kapacitu vysokoškolských institucí vyučovat témata týkající se Evropské unie,
 • přiláká další a nové účastníky vzdělávání a učitele se zájmem o získání znalostí o Evropské unii,
 • vytvoří strukturovaná centra poskytující vysoce kvalitní znalosti a pokročilé výzkumné poznatky týkající se Evropské unie fakultám/katedrám, které budou potřebovat podporu.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Tento režim financování by umožnil zaměřit se na výstupy, a nikoli na vstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí:

 • moduly Jean Monnet: 30 000 EUR
 • katedry Jean Monnet: 50 000 EUR
 • centra excelence Jean Monnet: 100 000 EUR

Jednorázové příspěvky budou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (šíření informací, publikace, překlady).

Moduly a katedry Jean Monnet

Žadatelé musí v žádosti požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v níže uvedených tabulkách. Níže uvedené tabulky uvádí celkovou jednorázovou částku pro každou zemi, která odpovídá celkovému počtu vyučovacích hodin. Částky v tabulce jsou konečným příspěvkem EU, vzhledem k tomu, že je začleněno 75% spolufinancování.

a.1) Moduly Jean Monnet v členských státech a třetích zemích přidružených k programu

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 40 hodin/rok) Bulharsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Lichtenštejnsko, Srbsko Turecko, Chorvatsko, Lotyšsko Maďarsko, Polsko, Litva, Česká republika, Estonsko, Slovensko Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Malta Kypr, Island, Španělsko, Itálie Irsko, Francie, Finsko Belgie, Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Norsko
120–150 11 500 EUR 13 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151–180 14 500 EUR 16 500 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181–210 16 500 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211–240 19 000 EUR 22 500 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241–270 21 500 EUR 25 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271–300 24 000 EUR 28 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301–330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331–360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

a.2) Moduly Jean Monnet pro třetí země nepřidružené k programu

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 40 hodin/rok) Chile, Svatý Kryštof a Nevis, Mexiko, Libye, Antigua a Barbuda, Barbados, další země Bahrajn, Trinidad a Tobago Saúdská Arábie, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael Korea, Nový Zéland Japonsko, Velká Británie Austrálie, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké
120–150 11 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151–180 14 000 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181–210 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211–240 19 000 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241–270 21 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271–300 24 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301–330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331–360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

b.1) Katedry Jean Monnet pro členské státy a třetí země přidružené k programu

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 90 hodin/rok) Bulharsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Lichtenštejnsko, Srbsko Turecko, Chorvatsko, Lotyšsko Maďarsko, Polsko, Litva, Česká republika, Estonsko, Slovensko Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Malta Kypr, Island, Španělsko, Itálie Irsko, Francie, Finsko Belgie, Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Norsko
270–300 18 000 EUR 19 000 EUR 25 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301–330 20 000 EUR 21 000 EUR 28 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331–360 22 000 EUR 23 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361–390 24 000 EUR 25 000 EUR 34 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391–420 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421–450 28 000 EUR 29 000 EUR 40 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451–480 30 000 EUR 31 000 EUR 43 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481–510 32 000 EUR 33 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511–540 34 000 EUR 35 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541–570 36 000 EUR 37 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571–600 38 000 EUR 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601–630 40 000 EUR 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631–660 42 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661–690 44 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691–720 46 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721–750 48 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
>750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

b.2) Katedry Jean Monnet pro třetí země nepřidružené k programu

Země / vyučovací hodiny v rámci tříletého období (minimálně 90 hodin/rok) Chile, Svatý Kryštof a Nevis, Mexiko, Libye, Antigua a Barbuda, Barbados, další země Bahrajn, Trinidad a Tobago Saúdská Arábie, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael Korejská republika, Nový Zéland Japonsko, Spojené království Austrálie, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké
270–300 21 000 EUR 24 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301–330 23 000 EUR 27 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331–360 25 000 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361–390 27 000 EUR 33 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391–420 29 000 EUR 36 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421–450 31 000 EUR 39 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451–480 33 000 EUR 42 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481–510 35 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511–540 37 000 EUR 48 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541–570 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571–600 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601–630 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631–660 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661–690 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691–720 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721–750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
>750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

c ) Centra excelence programu Jean Monnet

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální příspěvek EU na jeden projekt činí 100 000 EUR

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Rozpočet by měl být podle potřeby podrobně popsán a uspořádán do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.);
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku;
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadovaných nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček;
 • Náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) bude stanovena v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education