Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Akce programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Akce programu Jean Monnet ve vysokoškolském vzdělávání podporuje výuku a výzkum v oblasti evropských studií na celém světě.

Evropská studia se týkají výuky, učení a výzkumu o Evropské unii, její historii, cílech, strukturách, funkcích a/nebo politikách.

Tím, že se zaměří na aspekt Evropské unie, by činnosti Jean Monnet měly podporovat aktivní evropské občanství a základní hodnoty Evropské unie, kterými jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin (článek 2 Smlouvy o Evropské unii).

V případě politik Evropské unie musí akce Jean Monnet přispívat k šíření znalostí o tom, jaký prospěch mohou tyto politiky přinést v každodenním životě občanů v EU a/nebo v zahraničí a/nebo jak mohou ovlivnit systém tvorby politik v podobných oblastech, ať už na úrovni členského státu, nebo v zahraničí na národní, regionální nebo celosvětové úrovni. Měla by existovat velmi zřetelná vazba mezi předmětem návrhu a politikou EU a/nebo tématem EU, které návrh zmiňuje.   

Akce programu Jean Monnet se také snaží působit jako vektor veřejné diplomacie vůči třetím zemím, prosazovat hodnoty EU a zvyšovat viditelnost hodnot, které Evropská unie symbolizuje a o které usiluje.

Cíle a kritéria týkající se oblasti výuky a výzkumu jsou popsány níže.

Výuka a výzkum

Cíle akce

Akce programu Jean Monnet „Výuka a Výzkum“ budou:

 • celosvětově prosazovat excelenci ve výuce a výzkumu v oblasti evropských studií a usnadňovat kariérní rozvoj v oblasti evropských studií pro další generace;
 • podporovat dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politiky na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií;
 • vytvářet znalosti a poznatky na podporu tvorby politik EU a posilovat úlohu EU v Evropě a v globalizovaném světě;
 • oslovovat širší veřejnost a šířit znalosti o EU směrem ke společnosti obecně (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přibližovat tak EU veřejnosti;
 • snažit se působit jako vektor veřejné diplomacie vůči třetím zemím nepřidruženým k programu, prosazovat hodnoty EU a zvyšovat viditelnost hodnot, které Evropská unie symbolizuje a o které usiluje.

Vypracování projektu

Akce programu Jean Monnet „Výuka a výzkum“ musí mít jednu z těchto forem: Moduly, Katedry, Centra Excelence.

 • Moduly jsou krátké výukové programy nebo kurzy nabízené v rámci vysokoškolské instituce v oblasti evropských studií. Každý modul má dobu trvání minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce na dobu tří let. Moduly se mohou soustředit na jeden konkrétní obor evropských studií nebo mohou využívat víceoborový přístup, a tudíž vyžadovat akademickou činnost několika profesorů a odborníků. Mohou mít také podobu krátkých specializovaných nebo letních programů.
 • Katedry Jean Monnet jsou pedagogické pozice se specializací na evropská studia (viz popis výše) pro univerzitní profesory na dobu tří let. Držitelem titulu katedra Jean Monnet je pouze jeden profesor, který zajišťuje minimálně 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce. Katedra může mít k dispozici tým, jehož cílem je podporovat a rozšiřovat aktivity katedry, včetně poskytnutí dalších vyučovacích hodin.
 • Centra excelence Jean Monnet jsou kontaktní místa sdružující kompetence a znalosti týkající se témat Evropské unie. Měla by propojit odborné znalosti a kompetence odborníků na vysoké úrovni s cílem usilovat o rozvoj součinnosti mezi různými obory a zdroji v rámci evropských studií (viz popis výše) a vytváření společných nadnárodních aktivit a strukturálních vazeb s akademickými institucemi v jiných zemích. Centra excelence Jean Monnet hrají významnou úlohu při navazování kontaktů se studenty z fakult, které se obvykle záležitostmi Evropské unie nezabývají, s tvůrci politik, se zástupci státní správy, organizovanou občanskou společností a širokou veřejností.

Příjemci podpory z programu Jean Monnet (moduly, držitelé titulu katedra Jean Monnet i centra excelence) mají organizovat činnosti a akce, které zajistí otevřenost vůči tvůrcům politik, zástupcům státní správy, občanské společnosti a veřejnosti obecně.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o akci „výuka a výzkum“ v rámci programu Jean Monnet?

Kritéria způsobilosti

Pro moduly Jean Monnet se použijí tato kritéria způsobilosti:

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

 Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí být:

 • vysokoškolskými institucemi,
 • se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné listiny ECHE. (Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání).                                                                           

Přípustné jsou pouze žádosti podané jednotlivými žadateli.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Způsobilé aktivity

Modul Jean Monnet musí zahrnovat výuku v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce v oblasti evropských studií (viz popis výše).

Vyučovací hodiny zahrnují hodiny přímého kontaktu v rámci skupinových přednášek, seminářů, tutoriálů a v případě dálkového studia mohou zahrnovat cokoli z výše uvedeného, nezahrnují však individuální vyučování a/nebo dohled. U modulů jsou způsobilé i letní kurzy.

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Aktivity se musí konat ve způsobilých zemích (viz část A této příručky).

Délka projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 1. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Jak podat žádost?

Informace jsou uvedeny v části C této příručky.

Pro katedry Jean Monnet se Použijí tato kritéria způsobilosti:

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí být:

 • vysokoškolskou institucí
 • se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné listiny ECHE.

Přípustné jsou pouze žádosti podané jednotlivými žadateli.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Způsobilé aktivity

Katedra Jean Monnet musí zahrnovat výuku v rozsahu minimálně 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce v oblasti evropských studií (viz popis v příručce programu) v žadatelské vysokoškolské instituci; tuto výuku zajišťuje držitel titulu katedra Jean Monnet, který musí být stálým zaměstnancem žadatelské instituce.

Vyučovací hodiny zahrnují hodiny přímého kontaktu v rámci skupinových přednášek, seminářů, tutoriálů a v případě dálkového studia mohou zahrnovat cokoli z výše uvedeného, nezahrnují však individuální vyučování a/nebo dohled. Letní kurzy nejsou způsobilé.

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Aktivity se musí konat ve způsobilých zemích (viz část A této příručky).

Délka projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 1. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Jak podat žádost?

Informace jsou uvedeny v části C této příručky.

Pro centra excelence Jean Monnet se použijí tato kritéria způsobilosti:

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí:

 • být vysokoškolskou institucí
 • se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné listiny ECHE. 

V kterékoli zúčastněné vysokoškolské instituci lze v daném okamžiku podpořit pouze jedno centrum excelence Jean Monnet.                                                                                            

Přípustné jsou pouze žádosti podané jednotlivými žadateli.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Aktivity se musí konat ve způsobilých zemích (viz část A příručky).

Délka projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2024-COE

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 1. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Jak podat žádost?

Informace jsou uvedeny v části C této příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu

Pro moduly Jean Monnet se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry návrh splňuje cíle akce Jean Monnet:

 • zaměřuje se na evropská studia (viz popis v úvodním odstavci),
 • podporuje dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politiky na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytváří znalosti a poznatky, které mohou podpořit tvorbu politik EU a posílit úlohu EU v globalizovaném světě,
 • zahrnuje aktivní informační a vzdělávací činnost, která bude šířit znalosti o tématech EU v širší společnosti (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přiblíží EU veřejnosti.

Míra, do jaké je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.

Do jaké míry návrh oslovuje prioritní cílové skupiny:

 • vysokoškolské studenty oboru evropských studií (viz popis v úvodním odstavci),
 • vysokoškolské studenty, kteří nepřicházejí automaticky do styku s evropskými studii (v oblastech mimo právo, ekonomiku a politologii),
 • v případě třetích zemí nepřidružených k programu má návrh potenciál posilovat veřejnou diplomacii EU.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost projektu samotného a uskutečnitelnost navrhované metodiky.
 • Do jaké míry platí, že pracovní program:
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje spojitost mezi cíli a aktivitami projektu. 
 • Strategie monitorování a hodnocení

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

Úroveň kompetencí a přidaná hodnota týmu:

 • Vhodnost a doplňkovost profilu a odborných znalostí klíčových pracovníků podílejících se na činnostech navrhovaných v rámci projektu (podle potřeby v akademické i neakademické sféře) z hlediska evropských studií (viz popis v úvodním odstavci) a z hlediska konkrétního tématu, kterého se návrh týká.

Dopad (maximálně 25 bodů)

Očekávané dopady projektu z hlediska dlouhodobých účinků

 •  na instituci pořádající akci programu Jean Monnet,
 •  na studenty a účastníky vzdělávání, kteří se účastní akce programu Jean Monnet, 
  • lepší nebo inovativní osnovy,
  • větší schopnost přilákat vynikající studenty,
  • posílená spolupráce s partnery z ostatních zemí,
  • přidělení větších finančních zdrojů na výuku a výzkum týkající se témat EU v rámci instituce,
  • větší kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU,
 •  na ostatní dotčené organizace a jednotlivce na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Šíření informací a komunikace:

 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet a mimo ni: 
  • ústní šíření informací,
  • zvyšování povědomí o projektech a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
  • působení na skupiny mimo vysokoškolské instituce,
  • přenositelnost a převoditelnost do nových politik a vylepšené postupy.
 • Rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:
  • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
  • akcí.

Udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň 15 bodů v každé kategorii výše uvedených kritérií pro udělení grantu.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Pro Katedry Jean Monnet se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry návrh splňuje cíle akce Jean Monnet:

 • zaměřuje se na evropská studia (viz popis v úvodním odstavci),
 • podporuje dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politiky na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytváří znalosti a poznatky, které mohou podpořit tvorbu politik EU a posílit úlohu EU v globalizovaném světě,
 • zahrnuje aktivní informační a vzdělávací činnost, která bude šířit znalosti o tématech EU v širší společnosti (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přiblíží EU veřejnosti.

Míra, do jaké je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.

Do jaké míry návrh oslovuje prioritní cílové skupiny:

 • vysokoškolské studenty oboru evropských studií (viz popis v úvodním odstavci),
 • vysokoškolské studenty, kteří nepřicházejí automaticky do styku s evropskými studii (viz popis v úvodním odstavci),
 • v případě třetích zemí nepřidružených k programu má návrh potenciál posilovat veřejnou diplomacii EU.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost projektu samotného a uskutečnitelnost navrhované metodiky.
 • do jaké míry platí, že pracovní program: 
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje spojitost mezi cíli a aktivitami projektu.
 • Strategie monitorování a hodnocení.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

 • Vynikající profil a odbornost držitele titulu katedra Jean Monnet v oboru evropských studií (viz popis v úvodním odstavci).
 • Vhodnost a doplňkovost profilu a odborných znalostí držitele titulu katedry a klíčových pracovníků podílejících se na činnostech navrhovaných v rámci projektu z hlediska evropských studií (viz popis v úvodním odstavci) a z hlediska konkrétních témat, kterých se návrh týká.
 • Doklady o míře zkušeností v oblasti výzkumu témat týkajících se EU.

Dopad (maximálně 25 bodů)

Očekávané dopady projektu z hlediska dlouhodobých účinků

 •  na instituci pořádající akci programu Jean Monnet,
 •  na studenty a účastníky vzdělávání, kteří se účastní akce programu Jean Monnet, 
  • lepší nebo inovativní osnovy,
  • větší schopnost přilákat vynikající studenty,
  • posílená spolupráce s partnery z ostatních zemí,
  • přidělení větších finančních zdrojů na výuku a výzkum týkající se témat EU v rámci instituce,
  • větší kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU,
 •  na ostatní dotčené organizace a jednotlivce na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Šíření informací a komunikace:

 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet a mimo ni: 
  • ústní šíření informací,
  • zvyšování povědomí o projektech a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
  • působení na skupiny mimo vysokoškolské instituce,
  • přenositelnost a převoditelnost do nových politik a vylepšené postupy.
 • Rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:
  • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
  • akcí.

Udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň 15 bodů v každé kategorii výše uvedených kritérií pro udělení grantu.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Pro centra Excelence Jean Monnet se Použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry návrh splňuje cíle aktivit programu Jean Monnet:

 • zaměřuje se na evropská studia (viz popis v úvodním odstavci),
 • podporuje dialog mezi akademickým světem a společností, včetně tvůrců politiky na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni, zástupců státní správy, subjektů občanské společnosti a zástupců různých úrovní vzdělávání a médií,
 • vytváří znalosti a poznatky, které mohou podpořit tvorbu politik EU a posílit úlohu EU v globalizovaném světě,
 • zahrnuje aktivní informační a vzdělávací činnost, která bude šířit znalosti o tématech EU do širší společnosti (mimo akademickou obec a specializované skupiny) a přiblíží EU veřejnosti.

Míra, do jaké je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.

Návrh svým rozsahem oslovuje více cílových skupin:

 • druh příjemců odborných znalostí navrhovaného centra,
 • zapojení fakult/kateder, které nejsou v kontaktu se specifickými evropskými studii,
 • v případě třetích zemí nepřidružených k programu má návrh potenciál posilovat veřejnou diplomacii EU.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost projektu samotného a uskutečnitelnost navrhované metodiky.
 • Do jaké míry platí, že pracovní program: 
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje spojitost mezi cíli a aktivitami projektu.
 • Míra, do jaké jsou prostředky přiřazené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Strategie monitorování a hodnocení.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

 • Kvalita a přidaná hodnota účastníků centra.
 • Vhodnost a komplementarita profilu a odborných znalostí klíčových pracovníků podílejících se na činnostech navrhovaných v rámci projektu z hlediska evropských studií a z hlediska konkrétních témat, kterých se návrh týká.
 • Režim spolupráce uvnitř vysokoškolské instituce a rozdělení úloh.
 • Závazek instituce k rozvoji a udržování chodu centra.

Dopad (maximálně 25 bodů)

Očekávané dopady projektu z hlediska dlouhodobých účinků

 •  na instituci pořádající akci programu Jean Monnet,
 •  na fakulty/katedry, které se účastní akce programu Jean Monnet, 
  • zlepšený nebo inovativní obsah, rozvoj nových pohledů specifického výzkumu,
  • větší schopnost přilákat vynikající studenty a výzkumné pracovníky,
  • posílená spolupráce a kapacita pro kontakt s partnery z ostatních zemí,
  • přidělení větších finančních zdrojů na výuku a výzkum týkající se témat EU v rámci instituce,
  • větší kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU,
 •  na ostatní dotčené organizace a jednotlivce na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Šíření informací a komunikace:

 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet a mimo ni: 
  • ústní šíření informací,
  • zvyšování povědomí o projektech a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
  • působení na skupiny mimo vysokoškolské instituce,
  • přenositelnost a převoditelnost do nových politik a vylepšené postupy.

Rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:

 • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
 • akcí.

Udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň 15 bodů v každé kategorii výše uvedených kritérií pro udělení grantu.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Geografické cíle

K této akci přispívají nástroje EU pro vnější činnost. Dostupný rozpočet je rozdělen mezi různé regiony a velikost každé rozpočtové obálky je jiná. Další informace o částkách, které jsou k dispozici v rámci každé rozpočtové obálky, budou zveřejněny na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

Očekávaný dopad

Pokud jde o přímo zapojené účastníky, akce programu Jean Monnet „Výuka a výzkum“ budou mít pozitivní a dlouhodobé dopady jak na studenty, tak na výzkumné pracovníky/profesory, které budou měřeny pomocí kvantitativních a kvalitativních ukazatelů.

Kvantitativní ukazatele

 • Počet vysokoškolských institucí posilujících unijní rozměr oborů, které vyučují.
 • Počet témat týkajících se Evropské unie, která se stávají součástí výuky a výzkumu fakult/kateder, které se obvykle aspektu EU nevěnují – nad rámec témat, která jsou typicky známá svou spojitostí s EU.
 • Počet studentů, které akce programu Jean Monnet oslovily.
 • Počet nových držitelů titulu „katedra Jean Monnet“.
 • Počet publikací na témata související s EU.
 • Počet politických dokumentů na podporu tvůrců politik, pokud jde o témata související s EU.
 • Počet projektů Jean Monnet ve třetích zemích nepřidružených k programu.
 • Rozsah, v němž byly zavedeny fóra a platformy, jejichž cílem je zlepšení spolupráce a dialogu mezi akademickým a neakademickým prostředím.
 • Více příležitostí pro mladé výzkumné pracovníky k posílení jejich odborné způsobilosti a podpoře jejich profesní dráhy.

Kvalitativní ukazatele

 • Lepší znalosti o evropských politikách.
 • Míra, do jaké vysokoškolské instituce zapojují širší společnost a neakademický svět do tematiky EU.
 • Zvýšení povědomí o otázkách souvisejících s EU v neakademickém světě. 
 • Lepší šíření výsledků projektů Jean Monnet ve společnosti i mezi tvůrci politik.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Tento režim financování by umožnil zaměřit se na výstupy, a nikoli na vstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí:

 • moduly Jean Monnet: 35 000 EUR
 • katedry Jean Monnet: 60 000 EUR
 • centra excelence Jean Monnet: 100 000 EUR

Jednorázové příspěvky budou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (šíření informací, publikace, překlady).

Moduly a Katedry Jean Monnet

Žadatelé musí v žádosti požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v níže uvedených tabulkách. Níže uvedené tabulky uvádí celkovou jednorázovou částku pro každou zemi, která odpovídá celkovému počtu vyučovacích hodin.

a.1) Moduly Jean Monnet v členských státech EU a třetích zemích přidružených k Programu

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 40 hodin/rok)

Bulharsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Lichtenštejnsko, Srbsko

Turecko, Chorvatsko, Lotyšsko

Maďarsko, Polsko, Litva, Česko, Estonsko, Slovensko

Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Malta

Kypr, Island, Španělsko, Itálie

Irsko, Francie, Finsko

Belgie, Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Norsko

120–150

13 500 EUR

16 000 EUR

18 000 EUR

23,000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33,000 EUR

151–180

17 000 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181–210

19 500 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211–240

22 500 EUR

26 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241–270

25 500 EUR

30 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271–300

28 500 EUR

33 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301–330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331–360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

a.2) Moduly Jean Monnet pro třetí země nepřidružené k Programu

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 40 hodin/rok)

Chile, Svatý Kryštof a Nevis, Mexiko, Libye, Antigua a Barbuda, Barbados, další země

Bahrajn, Trinidad a Tobago

Saúdská Arábie, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael

Korea, Nový Zéland

Japonsko, Velká Británie

Austrálie, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké

120–150

13 500 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151–180

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181–210

19 500 EUR

26 000 EUR

32,000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211–240

22 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241–270

25 500 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271–300

28 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301–330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331–360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

b.1) Katedry Jean Monnet pro členské státy EU a třetí země přidružené k Programu

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 90 hodin/rok)

Bulharsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Lichtenštejnsko, Srbsko

Turecko, Chorvatsko, Lotyšsko

Maďarsko, Polsko, Litva, Česko, Estonsko, Slovensko

Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Malta

Kypr, Island, Španělsko, Itálie

Irsko, Francie, Finsko

Belgie, Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Norsko

270–300

21 500 EUR

22 500 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301–330

24 000 EUR

25 000 EUR

33 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331–360

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361–390

28 000 EUR

29 000 EUR

40 500 EUR

47 500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391–420

30 000 EUR

31 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421–450

32 500 EUR

33 500 EUR

47 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451–480

35 000 EUR

36 000 EUR

51 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481–510

37 500 EUR

38 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511–540

40 000 EUR

41 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541–570

42 500 EUR

43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571–600

45 000 EUR

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601–630

47 500 EUR

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631–660

50 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661–690

52 500 EUR

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691–720

55 000 EUR

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721–750

57 500 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

b.2) Katedry Jean Monnet pro třetí země nepřidružené k Programu

Země / vyučovací hodiny v rámci tříletého období (minimálně 90 hodin/rok)

Chile, Svatý Kryštof a Nevis, Mexiko, Libye, Antigua a Barbuda, Barbados, další země

Bahrajn, Trinidad a Tobago

Saúdská Arábie, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael

Korejská republika, Nový Zéland

Japonsko, Spojené království

Austrálie, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké

270–300

25 000 EUR

29 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301–330

27 500 EUR

32 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331–360

30 000 EUR

36 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361–390

32 500 EUR

39 500 EUR

47,500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391–420

35 000 EUR

41 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421–450

37 000 EUR

46 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451–480

39 000 EUR

50 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481–510

41,000 EUR

53,500 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

511–540

43 500 EUR

57 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541–570

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571–600

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601–630

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631–660

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661–690

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691–720

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721–750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

c) Centra excelence programu Jean Monnet

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální příspěvek EU na jeden projekt činí 100 000 EUR

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • rozpočet by měl být podle potřeby podrobně popsán a uspořádán do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.);
 • návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku;
 • žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadovaných nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček;
 • náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Míra spolufinancování ve výši 80 % se použije na celkové odhadované uznatelné náklady stanovené po vyhodnocení.

Finanční podpora třetím stranám ve formě grantů nebo cen není povolena.

Náklady na dobrovolníky jsou povoleny. Mají podobu jednotkových nákladů, jak jsou definovány v rozhodnutí Komise o jednotkových nákladech pro dobrovolníky1 .

Parametry grantu (maximální výše atd.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education