Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet akciók a felsőoktatás területén

A felsőoktatás területén megvalósuló Jean Monnet akciók világszerte támogatják a tanítást és a kutatást az európai uniós tanulmányok terén.

Az európai uniós tanulmányok az Európai Unióval, annak történetével, céljaival, struktúráival, funkcióival és/vagy szakpolitikáival kapcsolatos oktatásra, tanulásra és kutatásra utalnak.

Az európai uniós dimenzióra összpontosítva a Jean Monnet tevékenységeknek elő kell mozdítaniuk az aktív európai polgárságot és az Európai Unió alapvető értékeit az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogai tiszteletben tartása terén (az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke).

Az Európai Unió szakpolitikái esetében a Jean Monnet akcióknak hozzá kell járulniuk az arra vonatkozó ismeretek terjesztéséhez, hogy ezek a szakpolitikák hogyan szolgálják az uniós és/vagy külföldi polgárok mindennapi életét, és/vagy hogyan befolyásolhatják a politikai döntéshozatali rendszert hasonló területeken, akár tagállami szinten, akár külföldön nemzeti, regionális vagy globális szinten. Meg kell jeleníteni a pályázat tárgya és az abban említett uniós szakpolitika és/vagy uniós téma közötti egyértelmű kapcsolatot.   

A Jean Monnet akciók emellett arra törekszenek, hogy a harmadik országokkal folytatott társadalmi diplomácia ugródeszkájaként működjenek, előmozdítsák az uniós értékeket, és láthatóbbá tegyék, hogy mit képvisel és mit kíván elérni az Európai Unió.

A tanításra és kutatásra való jelentkezés céljait és kritériumait az alábbiakban ismertetjük.

Oktatás és kutatás

A pályázattípusok célkitűzései

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” pályázattípusok a következőket valósítják meg:

 • világszerte előmozdítják az oktatás és a kutatás kiválóságát az európai uniós tanulmányok terén;
 • előmozdítják a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszédet, beleértve a helyi, regionális, állami és uniós szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismeretek és rálátás megszerzését segítik, amelyek támogathatják az EU-n belüli szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • a tágabb nyilvánosság elérése, és az EU-val kapcsolatos ismeretek terjesztése a társadalom szélesebb körében (a tudomány területén és a szakmai közönségeken túl), közelebb hozva ezáltal az Uniót a nyilvánossághoz.

A pályázattípusok emellett arra törekednek, hogy a programhoz nem társult harmadik országokban folytatott társadalmi diplomácia ugródeszkájaként működjön, előmozdítsa az uniós értékeket, és láthatóbbá tegye, hogy mit is képvisel és mit kíván elérni az Európai Unió.

Projekttervezés

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” tevékenységnek a következő formák egyikét kell öltenie: Modulok, professzúrák, Kiválósági Központok

 • A modulok valamely felsőoktatási intézményben kínált rövid oktatási programok vagy kurzusok az európai uniós tanulmányok területén. Minden modul tanévenként legalább 40 tanórát foglal magában, és hároméves időtartamra szól. A modulok az európai tanulmányok egy konkrét tudományterületére összpontosíthatnak, vagy megközelítésük tudományágakon átívelő is lehet, és ezáltal számos egyetemi tanár és szakértő tudományos meglátásait igényelhetik. Ezek rövid szakosodott vagy nyári programok formáját is ölthetik.
 • A professzúrák tanári pozíciót kínálnak egyetemi tanárok számára hároméves időtartamra, az európai uniós tanulmányok (lásd fent) területével kapcsolatos specializációval. A Jean Monnet professzúrát egyetlen egyetemi tanár kapja meg, aki a megszabott minimumkövetelménynek megfelelően egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát tanít. A professzúrának lehet egy olyan csapata is, amely támogatja és javítja a professzúra tevékenységeit, beleértve a további tanórák biztosítását is.
 • A Jean Monnet Kiválósági Központok az uniós vonatkozású témákban szerzett kompetenciák és ismeretek fókuszpontjaként működnek. Össze kell gyűjteniük a magas szintű szakértők szakértelmét és kompetenciáit azzal a céllal, hogy szinergiákat alakítsanak ki az európai tanulmányokban szereplő különböző tudományágak és erőforrások között (a fent leírtak szerint), valamint hogy közös transznacionális tevékenységeket hozzanak létre, továbbá biztosítják a civil társadalom felé való nyitottságot is. A Jean Monnet Kiválósági Központok jelentős szerepet töltenek be abban, hogy felkeltsék az Európai Unióval szokásosan nem foglalkozó karok tanulói, valamint a szakpolitikai döntéshozók, a köztisztviselők, a szervezett civil társadalom és a közvélemény figyelmét.

A Jean Monnet tevékenységek (modulok, professzúrák és Kiválósági Központok) kedvezményezettjeinek olyan tevékenységeket és eseményeket kell szervezniük, amelyek gondoskodnak a szakpolitikai döntéshozók, a köztisztviselők, a civil társadalom és a széles nyilvánosság iránti nyitottságról.

A professzúrák és a modulok alkalmazásában a tanórákba beleszámítanak a közvetlen érintkezéssel zajló csoportos előadások, a szemináriumok és a konzultációs órák, illetve ezek távoktatási formában megvalósított változatai, azonban nem képezi részüket az egyéni oktatás és/vagy felügyelet. A modulok esetében nyári kurzusok is támogathatók.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a Jean Monnet „oktatás és kutatás” tevékenység megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek

A következő támogathatósági feltételek vonatkoznak a Jean Monnet modulokra:

Ki pályázhat?

 A pályázóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 • felsőoktatási intézménynek kell lenniük;
 • uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban kell székhellyel rendelkezniük.

Az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A programhoz nem társult harmadik országok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük. 

Kivétel: a belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

A konzorcium összetétele

Csak egyéni pályázók (egyedi kedvezményezettek) pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek

Egy Jean Monnet modul keretében a pályázó felsőoktatási intézménynek egyetemi tanévenként legalább 40 tanórát kell oktatnia az európai uniós tanulmányok (lásd fent) tárgyában.

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a meghosszabbítás kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 14. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A következő támogathatósági feltételek vonatkoznak a Jean Monnet professzúrákra:

Ki pályázhat? 

A pályázóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 • felsőoktatási intézménynek kell lenniük;
 • uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban kell székhellyel rendelkezniük.

Az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A programhoz nem társult harmadik országok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük.

Kivétel: a belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

A konzorcium összetétele 

Csak egyéni pályázók (egyedi kedvezményezettek) pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek

Egy Jean Monnet professzúrát betöltő személynek, akinek a pályázó intézmény állandó munkatársának kell lennie, a pályázó felsőoktatási intézményben egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát kell oktatnia az európai uniós tanulmányok (lásd a pályázati útmutatóban) tárgyában.

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a meghosszabbítás kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója:  ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 14. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A következő támogathatósági feltételek vonatkoznak a Jean Monnet Kiválósági Központokra:

Ki pályázhat? 

A pályázóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 • felsőoktatási intézménynek kell lenniük;
 • uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban kell székhellyel rendelkezniük,    
 • minden részt vevő felsőoktatási intézményben egyidejűleg csak egy Jean Monnet Kiválósági Központ részesülhet támogatásban.                                                                                

Az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A programhoz nem társult harmadik országok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük.

Kivétel: a belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

A konzorcium összetétele

Csak egyéni pályázók (egyedi kedvezményezettek) pályázhatnak.

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a meghosszabbítás kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2023-COE

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 14. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Értékelési szempontok

A következő értékelési szempontok vonatkoznak a Jean Monnet modulokra:

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)

A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek:

 • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • előmozdítja a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszédet, beleértve a helyi, regionális, állami és uniós szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismereteket és rálátást hoz létre, amelyek támogathatják az EU-n belül a szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • aktív tájékoztató és oktatási tevékenységet foglal magában, amely terjeszti az uniós ismereteket a társadalom széles köreiben (a tudományos és a szakmai közönségen túlmenően), és közelebb hozza az EU-t a nyilvánossághoz.

Milyen mértékben éri el pályázat a prioritást élvező célcsoportokat:

 • európai uniós tanulmányokat végző felsőoktatási hallgatókat (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • felsőoktatási hallgatókat, akik nem kerülnek automatikusan kapcsolatba európai uniós tanulmányokkal (a jog, gazdaságtan és politológia szakokon túlmenően);
 • a programhoz nem társult harmadik országok esetében az uniós társadalmi diplomácia fokozásának lehetősége.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a projekt minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a javasolt módszertan működőképessége;
 • A munkaprogram milyen mértékben:
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének igazolására;
  • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel; 
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)

A csapat kompetenciaszintje és hozzáadott értéke:

 • Mennyire releváns és kiegészítő jellegű a javasolt tevékenységekben részt vevő főbb munkatársak/szakemberek/oktatók profilja és szakértelme (adott esetben a tudományos és nem tudományos területeken) az európai uniós tanulmányok (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint), valamint a pályázat középpontjában álló konkrét téma szempontjából

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

A projekt várható hatása a következőkre gyakorolt tartós eredmények alapján:

 •  a Jean Monnet akció fogadó intézményére;
 •  a Jean Monnet akció nyújtotta előnyökkel élő hallgatókra és tanulókra; 
  • a továbbfejlesztett vagy innovatív tantervekre;
  • a kiváló hallgatók megnyerésével kapcsolatos megnövelt kapacitásra;
  • a más országbeli partnerekkel folytatott együttműködés megerősödésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos, intézményen belüli oktatásra és kutatásra szánt pénzügyi erőforrások nagyobb számú elkülönítésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos oktatásra és kutatásra fordítható, megnövelt kapacitásra;
 •  a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten bevont egyéb szervezetekre/intézményekre és egyénekre.

Disszemináció és kommunikáció:

 • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége: 
  • az eredmények hírül adása;
  • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
  • a felsőoktatási intézményeken kívüli csoportok elérése;
  • az eredmények átvihetősége és átültethetősége új szakpolitikákba és jobb gyakorlatokba.
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot a következők révén:
  • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
  • események.

fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

A következő értékelési szempontok vonatkoznak a Jean Monnet professzúrákra:

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)

A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek:

 • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • előmozdítja a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszédet, beleértve a helyi, regionális, állami és uniós szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismereteket és rálátást hoz létre, amelyek támogathatják az EU-n belül a szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • aktív tájékoztató és oktatási tevékenységet foglal magában, amely terjeszti az uniós ismereteket a társadalom széles köreiben (a tudományos és a szakmai közönségen túlmenően), és közelebb hozza az EU-t a nyilvánossághoz.

Milyen mértékben éri el pályázat a prioritást élvező célcsoportokat:

 • európai uniós tanulmányokat végző felsőoktatási hallgatókat (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • felsőoktatási hallgatókat, akik nem kerülnek automatikusan kapcsolatba európai uniós tanulmányokkal (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • a programhoz nem társult harmadik országok esetében az uniós társadalmi diplomácia fokozásának lehetősége.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a projekt minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a javasolt módszertan működőképessége.
 • Irányítás: a munkaprogram milyen mértékben 
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének szemléltetésére;
  • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel;
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • A professzúrát betöltő személy kiváló profillal és szakértelemmel rendelkezik az európai uniós tanulmányok (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint) területén.
 • A professzúrát betöltő személy és a javasolt tevékenységekbe bevont, kulcsfontosságú munkatársak/szakemberek/oktatók profiljának és szakértelmének relevanciája és kiegészítő jellege az európai uniós tanulmányok tekintetében (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint) és a pályázatban tárgyalt konkrét témák tekintetében.
 • A pályázat alátámasztja az illető uniós tárgyakkal kapcsolatos kutatási tapasztalatainak mértékét.

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

A projekt várható hatása a következőkre gyakorolt tartós eredmények alapján:

 •  a Jean Monnet akció fogadó intézményére;
 •  a Jean Monnet akció nyújtotta előnyökkel élő hallgatókra és tanulókra; 
  • a továbbfejlesztett vagy innovatív tantervekre;
  • a kiváló hallgatók megnyerésével kapcsolatos megnövelt kapacitásra;
  • a más országbeli partnerekkel folytatott együttműködés megerősödésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos, intézményen belüli oktatásra és kutatásra szánt pénzügyi erőforrások nagyobb számú elkülönítésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos oktatásra és kutatásra fordítható, megnövelt kapacitásra;
 •  a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten bevont egyéb szervezetekre/intézményekre és egyénekre.

Disszemináció és kommunikáció:

 • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége: 
  • az eredmények hírül adása;
  • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
  • a felsőoktatási intézményeken kívüli csoportok elérése;
  • az eredmények átvihetősége és átültethetősége új szakpolitikákba és jobb gyakorlatokba.
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot a következők révén:
  • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
  • események.

fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

A következő értékelési szempontok vonatkoznak a Jean Monnet Kiválósági Központokra:

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)

A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet tevékenységek célkitűzéseinek:

 • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • előmozdítja a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszédet, beleértve a helyi, regionális, állami és uniós szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismereteket és rálátást hoz létre, amelyek támogathatják az EU-n belül a szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • aktív tájékoztató és oktatási tevékenységet foglal magában, amely terjeszti az uniós ismereteket a társadalom széles köreiben (a tudományos és a szakmai közönségen túlmenően), és közelebb hozza az EU-t a nyilvánossághoz.

Milyen mértékben ér el pályázat több célcsoportot:

 • a javasolt központ szakértelme kínálta előnyökkel élő kedvezményezettek típusa;
 • az EU-s tanulmányokkal kapcsolatba nem kerülő karok/tanszékek bevonása;
 • a programhoz nem társult harmadik országok esetében az uniós társadalmi diplomácia fokozásának lehetősége.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a projekt minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a javasolt módszertan működőképessége.
 • A munkaprogram milyen mértékben 
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének szemléltetésére;
  • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel;
 • A feladatmodulokhoz rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel.
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • A központban részt vevő személyek háttere és hozzáadott értéke;
 • mennyire releváns és kiegészítő jellegű a javasolt tevékenységekben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók profilja és szakértelme az európai uniós tanulmányok, valamint a pályázat középpontjában álló konkrét témák szempontjából;
 • együttműködési intézkedések a felsőoktatási intézményen belül és a szerepkörök felosztása.
 • az intézmény elkötelezettsége a központ fejlesztése és fenntartása mellett.

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

A projekt várható hatása a következőkre gyakorolt tartós eredmények alapján:

 •  a Jean Monnet akció fogadó intézményére;
 •  a Jean Monnet akció kínálta előnyökkel élő karokra/tanszékekre; 
  • a továbbfejlesztett vagy innovatív tartalmakra, az adott kutatások új nézőpontjainak kialakítására;
  • a kiváló hallgatók és kutatók megnyerésével kapcsolatos megnövelt kapacitásra;
  • a más országbeli partnerekkel való együttműködés és kapcsolatteremtési kapacitás megerősödésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos, intézményen belüli oktatásra és kutatásra szánt pénzügyi erőforrások nagyobb számú elkülönítésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos oktatásra és kutatásra fordítható, megnövelt kapacitásra;
 •  a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten bevont egyéb szervezetekre/intézményekre és egyénekre.

Disszemináció és kommunikáció:

 • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége: 
  • az eredmények hírül adása;
  • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
  • a felsőoktatási intézményeken kívüli csoportok elérése;
  • az eredmények átvihetősége és átültethetősége új szakpolitikákba és jobb gyakorlatokba.

Milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot a következők révén:

 • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
 • rendezvények.

fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

Földrajzi célok

Az EU külső fellépési eszközei hozzájárulnak ehhez a pályázattípushoz. A rendelkezésre álló költségvetés megoszlik a különböző régiók között, és az egyes költségvetési keretek nagysága eltérő. Az egyes költségvetési keretösszegekből rendelkezésre álló összegekre vonatkozó további információkat a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) teszik közzé.

E pályázattípus földrajzi céljai a következők:

Ázsia: A finanszírozás legfeljebb 75%-a fordítható e régió magas jövedelmű országaira;

Szubszaharai Afrika esetében: Elsőbbséget élveznek a legkevésbé fejlett országok; különös hangsúlyt kell fektetni a migráció szempontjából kiemelt országokra és a több ország felsőoktatási intézményeit érintő regionális projektekre is.

Várt hatás

Mennyiségi

Egyre több felsőoktatási intézmény fokozza a lefedett tudományágaiban megjelenő európai uniós dimenziót.

Egyre több európai uniós vonatkozású tárgyat vezetnek be olyan karok/tanszékek oktatásába és kutatásába, ahol általában nem érvényesül az uniós nézőpont – az uniós vonatkozásukról ismert szokásos tárgyakon túl.

Minőségi

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” tevékenység a tevékenységekben közvetlenül részt vevők tekintetében kedvező és tartós hatást gyakorol mind a hallgatókra, mind a kutatókra/egyetemi tanárokra, és:

 • előmozdítja a demokráciát és a közös térséghez tartozás érzetét; a fiatalok európai szakpolitikák iránti fokozott érdeklődésének mértéke konkrét felmérések keretében értékelhető;
 • fokozza az érdeklődést az Európai Unió konkrét szakpolitikáival kapcsolatos ismeretek elmélyítése iránt, ami esetlegesen aktívabb részvételt eredményez az uniós tevékenységekben és a közszolgálatban;
 • több lehetőséget biztosít a fiatal kutatók számára, hogy fejlesszék szakmai kompetenciáikat és előrelépjenek a pályafutásukban.

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” ág a részt vevő szervezetek/intézmények tekintetében új dinamikát honosít meg, és:

 • növeli a felsőoktatási intézmények azzal kapcsolatos kapacitását, hogy európai uniós vonatkozású tárgyakat tanítsanak;
 • több, illetve új tanulókat, valamint tanárokat vonz, akik szeretnének ismereteket szerezni az Európai Unióval kapcsolatban;
 • strukturált központokokat alakít ki, amelyek magas szintű európai uniós tudást és kutatást tesznek lehetővé a támogatást igénylő karok/tanszékek számára.

Finanszírozási szabályok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Ez a finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

Az uniós támogatás legmagasabb összege projektenként a következő lehet:

 • Jean Monnet modulok: 30 000 EUR
 • Jean Monnet professzúrák: 50 000 EUR
 • Jean Monnet Kiválósági Központok: 100 000 EUR

Az egyösszegű hozzájárulások fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelési költségeket és az alvállalkozói szerződéseket, valamint az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).

Jean Monnet Modulok és Professzúrák

A pályázóknak a pályázatban az alábbi táblázatokban feltüntetett egyösszegű támogatás előre meghatározott összegét kell kérniük. Az alábbi táblázatok országonként a tanórák teljes számának megfelelő egyösszegű támogatások összegét mutatják. A táblázatban szereplő összegek a végleges uniós hozzájárulásnak minősülnek, mivel a 75%-os társfinanszírozás be van építve.

a.1) Jean Monnet modulok az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok esetében

Ország/ tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 40 óra/év) Bulgária, Románia, Észak-Macedónia, Liechtenstein, Szerbia Törökország, Horvátország, Lettország Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia Görögország, Málta, Portugália, Szlovénia Ciprus, Izland, Olaszország, Spanyolország Finnország, Franciaország, Írország Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország
120–150 11 500 EUR 13 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151–180 14 500 EUR 16 500 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181–210 16 500 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211–240 19 000 EUR 22 500 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241–270 21 500 EUR 25 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271–300 24 000 EUR 28 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301–330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331–360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

a.2) Jean Monnet modulok a programhoz nem társult harmadik országok esetében

Ország/ tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 40 óra/év) Antigua és Barbuda, Barbados, Chile, Líbia, Mexikó, Saint Kitts és Nevis, egyéb országok Bahrein, Trinidad és Tobago Egyenlítői-Guinea, Izrael, Omán, Seychelle-szigetek, Szaúd-Arábia Koreai Köztársaság, Új-Zélandi Köztársaság Egyesült Királyság, Japán Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Hongkong, Kanada, Katar, Kuvait, Svájc, Szingapúr
120–150 11 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151–180 14 000 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181–210 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211–240 19 000 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241–270 21 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271–300 24 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301–330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331–360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

b.1) Jean Monnet professzúrák az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok esetében

Ország/ tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 90 óra/év) Bulgária, Románia, Észak-Macedónia, Liechtenstein, Szerbia Törökország, Horvátország, Lettország Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia Görögország, Málta, Portugália, Szlovénia Ciprus, Izland, Olaszország, Spanyolország Finnország, Franciaország, Írország Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország
270–300 18 000 EUR 19 000 EUR 25 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301–330 20 000 EUR 21 000 EUR 28 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331–360 22 000 EUR 23 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361–390 24 000 EUR 25 000 EUR 34 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391–420 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421–450 28 000 EUR 29 000 EUR 40 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451–480 30 000 EUR 31 000 EUR 43 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481–510 32 000 EUR 33 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511–540 34 000 EUR 35 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541–570 36 000 EUR 37 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571–600 38 000 EUR 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601–630 40 000 EUR 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631–660 42 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661–690 44 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691–720 46 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721–750 48 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

b.2) Jean Monnet professzúrák a programhoz nem társult harmadik országok esetében

Ország/ tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 90 óra/év) Antigua és Barbuda, Barbados, Chile, Líbia, Mexikó, Saint Kitts és Nevis, egyéb országok Bahrein, Trinidad és Tobago Egyenlítői-Guinea, Izrael, Omán, Seychelle-szigetek, Szaúd-Arábia Koreai Köztársaság, Új-Zéland Egyesült Királyság, Japán Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Hongkong, Kanada, Katar, Kuvait, Svájc, Szingapúr
270–300 21 000 EUR 24 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301–330 23 000 EUR 27 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331–360 25 000 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361–390 27 000 EUR 33 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391–420 29 000 EUR 36 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421–450 31 000 EUR 39 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451–480 33 000 EUR 42 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481–510 35 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511–540 37 000 EUR 48 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541–570 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571–600 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601–630 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631–660 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661–690 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691–720 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721–750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

c)   Jean Monnet Kiválósági Központok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a megpályázott tevékenység becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

A projektenkénti legnagyobb uniós hozzájárulás 100 000 euró.

Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 • A költségvetést szükség szerint részletezni kell, és koherens feladatmodulokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és disszemináció”, „minőségbiztosítás” stb.);
 • A pályázatnak ismertetnie kell az egyes feladatmodulok alá tartozó tevékenységeket;
 • A pályázóknak pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a feladatmodulonkénti részarányt;
 • A költségek lefedhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például disszemináció, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. Az egyösszegű támogatás összege az értékelést követően meghatározott becsült költségvetés legfeljebb 80%-a lehet.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education