Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Jean Monnet akciók a felsőoktatás területén

A felsőoktatás területén megvalósuló Jean Monnet akciók világszerte támogatják a tanítást és a kutatást az európai uniós tanulmányok terén.

Az európai uniós tanulmányok az Európai Unióval, annak történetével, céljaival, struktúráival, funkcióival és/vagy szakpolitikáival kapcsolatos oktatásra, tanulásra és kutatásra utalnak.

Az európai uniós dimenzióra összpontosítva a Jean Monnet tevékenységeknek elő kell mozdítaniuk az aktív európai polgárságot és az Európai Unió alapvető értékeit az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogai tiszteletben tartása terén (az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke).

Az Európai Unió szakpolitikái esetében a Jean Monnet akcióknak hozzá kell járulniuk az arra vonatkozó ismeretek terjesztéséhez, hogy ezek a szakpolitikák hogyan szolgálják az uniós és/vagy külföldi polgárok mindennapi életét, és/vagy hogyan befolyásolhatják a politikai döntéshozatali rendszert hasonló területeken, akár tagállami szinten, akár külföldön nemzeti, regionális vagy globális szinten. Meg kell jeleníteni a pályázat tárgya és az abban említett uniós szakpolitika és/vagy uniós téma közötti egyértelmű kapcsolatot.   

A Jean Monnet akciók emellett arra törekszenek, hogy a harmadik országokkal folytatott társadalmi diplomácia ugródeszkájaként működjenek, előmozdítsák az uniós értékeket, és láthatóbbá tegyék, hogy mit képvisel és mit kíván elérni az Európai Unió.

A tanításra és kutatásra való jelentkezés céljait és kritériumait az alábbiakban ismertetjük.

Oktatás és kutatás

A pályázattípusok célkitűzései

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” pályázattípusok a következőket valósítják meg:

 • a kiválóság előmozdítása az európai uniós tanulmányok területén az oktatás és a kutatás terén világszerte, valamint az uniós tanulmányokkal kapcsolatos karrierfejlesztés elősegítése a következő generáció számára;
 • a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszéd előmozdítása, beleértve a helyi, regionális, állami és uniós szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismeretek és rálátás megszerzésének segítése, amelyek támogathatják az EU-n belüli szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • a tágabb nyilvánosság elérése, és az EU-val kapcsolatos ismeretek terjesztése a társadalom szélesebb körében (a tudomány területén és a szakmai közönségeken túl), közelebb hozva ezáltal az Uniót a nyilvánossághoz.
 • törekvés arra, hogy a programhoz nem társult harmadik országokban folytatott társadalmi diplomácia ugródeszkájaként működjön, előmozdítsa az uniós értékeket, és láthatóbbá tegye, hogy mit is képvisel és mit kíván elérni az Európai Unió.

Projekttervezés

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” tevékenységnek a következő formák egyikét kell öltenie: Modulok, professzúrák, Kiválósági Központok

 • A modulok valamely felsőoktatási intézményben kínált rövid oktatási programok vagy kurzusok az európai uniós tanulmányok területén. Minden modul tanévenként legalább 40 tanórát foglal magában, és hároméves időtartamra szól. A modulok az európai tanulmányok egy konkrét tudományterületére összpontosíthatnak, vagy megközelítésük tudományágakon átívelő is lehet, és ezáltal számos egyetemi tanár és szakértő tudományos meglátásait igényelhetik. Ezek rövid szakosodott vagy nyári programok formáját is ölthetik.
 • A professzúrák tanári pozíciót kínálnak egyetemi tanárok számára hároméves időtartamra, az európai uniós tanulmányok (lásd fent) területével kapcsolatos specializációval. A Jean Monnet professzúrát egyetlen egyetemi tanár kapja meg, aki a megszabott minimumkövetelménynek megfelelően egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát tanít. A professzúrának lehet egy olyan csapata is, amely támogatja és javítja a professzúra tevékenységeit, beleértve a további tanórák biztosítását is.
 • A Jean Monnet Kiválósági Központok az uniós vonatkozású témákban szerzett kompetenciák és ismeretek fókuszpontjaként működnek. Össze kell gyűjteniük a magas szintű szakértők szakértelmét és kompetenciáit azzal a céllal, hogy szinergiákat alakítsanak ki az európai tanulmányokban szereplő különböző tudományágak és erőforrások között (a fent leírtak szerint), valamint hogy közös transznacionális tevékenységeket hozzanak létre, továbbá biztosítják a civil társadalom felé való nyitottságot is. A Jean Monnet Kiválósági Központok jelentős szerepet töltenek be abban, hogy felkeltsék az Európai Unióval szokásosan nem foglalkozó karok hallgatói, valamint a szakpolitikai döntéshozók, a köztisztviselők, a szervezett civil társadalom és a közvélemény figyelmét.

A Jean Monnet tevékenységek (modulok, professzúrák és Kiválósági Központok) kedvezményezettjeinek olyan tevékenységeket és eseményeket kell szervezniük, amelyek gondoskodnak a szakpolitikai döntéshozók, a köztisztviselők, a civil társadalom és a széles nyilvánosság iránti nyitottságról.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a Jean Monnet „Oktatás és Kutatás” tevékenység megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek

A következő támogathatósági feltételek vonatkoznak a Jean Monnet modulokra:

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények (Ki pályázhat?)

A támogathatósághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és adott esetben kapcsolódó szervezeteknek) a következőknek kell lenniük:

 • felsőoktatási intézménynek kell lenniük;
 • uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban kell székhellyel rendelkezniük.

Az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. (Erasmus Felsőoktatási Charta).                                                                                                                                                                                                                 Csak egyéni pályázók pályázhatnak.

Kivétel: a belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei/intézményei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

Támogatható tevékenységek

Egy Jean Monnet modul keretében egyetemi tanévenként legalább 40 tanórát kell oktatni az európai uniós tanulmányok (lásd fent) tárgyában.

A tanórákba beleszámítanak a közvetlen érintkezéssel zajló csoportos előadások, a szemináriumok és a konzultációs órák, illetve ezek távoktatási formában megvalósított változatai, azonban nem képezi részüket az egyéni oktatás és/vagy felügyelet. A modulok esetében nyári kurzusok is támogathatók.

Földrajzi hely (A tevékenységek helyszíne)

A tevékenységeknek a támogatható országokban kell zajlaniuk (lásd a pályázati útmutató A. részét)

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a támogatási megállapodás meghosszabbítása kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 1. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók információk.

A következő támogathatósági feltételek vonatkoznak a Jean Monnet professzúrákra:

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények (Ki pályázhat?)

A támogathatósághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és adott esetben kapcsolódó szervezeteknek) a következőknek kell lenniük:

 • Uniós tagállamban vagy a programhoz
 • társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező bármely felsőoktatási intézmény.

Az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

Csak egyéni pályázók pályázhatnak.

Kivétel: a belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei/intézményei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

Támogatható tevékenységek

Egy Jean Monnet professzúrát betöltő személynek, akinek a pályázó intézmény állandó munkatársának kell lennie, a pályázó felsőoktatási intézményben egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát kell oktatnia az európai uniós tanulmányok (lásd a pályázati útmutatóban) tárgyában.

A tanórákba beleszámítanak a közvetlen érintkezéssel zajló csoportos előadások, a szemináriumok és a konzultációs órák, illetve ezek távoktatási formában megvalósított változatai, azonban nem képezi részüket az egyéni oktatás és/vagy felügyelet. Nyári kurzusok nem támogathatók.

Földrajzi hely (A tevékenységek helyszíne)

A tevékenységeknek a támogatható országokban kell zajlaniuk (lásd a pályázati útmutató A. részét)

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a támogatási megállapodás meghosszabbítása kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges)

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 1. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók információk.

A következő támogathatósági feltételek vonatkoznak a Jean Monnet Kiválósági Központokra:

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények (Ki pályázhat?)

A támogathatósághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és adott esetben kapcsolódó szervezeteknek) a következőknek kell lenniük:

 • uniós tagállamban vagy a programhoz
 • társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező bármely felsőoktatási intézmény.

Az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. 

Minden részt vevő felsőoktatási intézményben egyidejűleg csak egy Jean Monnet Kiválósági Központ részesülhet támogatásban.                                                                                                                                                                                                                        Csak egyéni pályázók pályázhatnak.

Kivétel: a belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei/intézményei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

Földrajzi hely (A tevékenységek helyszíne)

A tevékenységeknek a támogatható országokban kell zajlaniuk (lásd a pályázati útmutató A. részét)

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a támogatási megállapodás meghosszabbítása kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges)

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2024-COE

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 1. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók információk.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Értékelési szempontok

A következő értékelési szempontok vonatkoznak a Jean Monnet modulokra:

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)

A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek:

 • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • előmozdítja a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszédet, beleértve a helyi, regionális, állami és uniós szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismereteket és rálátást hoz létre, amelyek támogathatják az EU-n belül a szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • aktív tájékoztató és oktatási tevékenységet foglal magában, amely terjeszti az uniós ismereteket a társadalom széles köreiben (a tudományos és a szakmai közönségen túlmenően), és közelebb hozza az EU-t a nyilvánossághoz.

A pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából.

Milyen mértékben éri el pályázat a prioritást élvező célcsoportokat:

 • európai uniós tanulmányokat végző felsőoktatási hallgatókat (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • felsőoktatási hallgatókat, akik nem kerülnek automatikusan kapcsolatba európai uniós tanulmányokkal (a jog, gazdaságtan és politológia szakokon túlmenően);
 • a programhoz nem társult harmadik országok esetében az uniós társadalmi diplomácia fokozásának lehetősége.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a projekt minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a javasolt módszertan működőképessége;
 • A munkaprogram milyen mértékben:
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének igazolására;
  • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel; 
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)

A csapat kompetenciaszintje és hozzáadott értéke:

 • Mennyire releváns és kiegészítő jellegű a javasolt tevékenységekben részt vevő főbb munkatársak/szakemberek/oktatók profilja és szakértelme (adott esetben a tudományos és nem tudományos területeken) az európai uniós tanulmányok (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint), valamint a pályázat középpontjában álló konkrét téma szempontjából

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

A projekt várható hatása a következőkre gyakorolt tartós eredmények alapján:

 •  a Jean Monnet akció fogadó intézményére;
 •  a Jean Monnet akció nyújtotta előnyökkel élő hallgatókra és tanulókra; 
  • a továbbfejlesztett vagy innovatív tantervekre;
  • a kiváló hallgatók megnyerésével kapcsolatos megnövelt kapacitásra;
  • a más országbeli partnerekkel folytatott együttműködés megerősödésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos, intézményen belüli oktatásra és kutatásra szánt pénzügyi erőforrások nagyobb számú elkülönítésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos oktatásra és kutatásra fordítható, megnövelt kapacitásra;
 •  a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten bevont egyéb szervezetekre/intézményekre és egyénekre.

Disszemináció és kommunikáció:

 • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége: 
  • az eredmények hírül adása;
  • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
  • a felsőoktatási intézményeken kívüli csoportok elérése;
  • az eredmények átvihetősége és átültethetősége új szakpolitikákba és jobb gyakorlatokba.
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot a következők révén:
  • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
  • események.

Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenkívül a fenti odaítélési feltételek mindegyike esetében legalább 15 pontot el kell érniük.

Azonos pontszámot elért pályázatok esetében a rangsorolás a „Relevancia” odaítélési szempontra adott pontszámok alapján történik. Ha ezek a pontszámok megegyeznek, a prioritást „A projektterv és a megvalósítás minősége” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni. Ha ezek a pontszámok azonosak, a prioritást a „Hatás” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni.

Ha ez nem teszi lehetővé a rangsor meghatározását, további rangsorolást lehet végezni a teljes projektportfólió és a projektek közötti pozitív szinergiák vagy a felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb tényezők figyelembevételével. Ezeket a tényezőket a vizsgálóbizottság jelentése dokumentálja.

A következő értékelési szempontok vonatkoznak a Jean Monnet Professzúrákra:

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)

A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek:

 • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • előmozdítja a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszédet, beleértve a helyi, regionális, állami és uniós szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismereteket és rálátást hoz létre, amelyek támogathatják az EU-n belül a szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • aktív tájékoztató és oktatási tevékenységet foglal magában, amely terjeszti az uniós ismereteket a társadalom széles köreiben (a tudományos és a szakmai közönségen túlmenően), és közelebb hozza az EU-t a nyilvánossághoz.

A pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából.

Milyen mértékben éri el pályázat a prioritást élvező célcsoportokat:

 • európai uniós tanulmányokat végző felsőoktatási hallgatókat (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • felsőoktatási hallgatókat, akik nem kerülnek automatikusan kapcsolatba európai uniós tanulmányokkal (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • a programhoz nem társult harmadik országok esetében az uniós társadalmi diplomácia fokozásának lehetősége.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a projekt minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a javasolt módszertan működőképessége;
 • a munkaprogram milyen mértékben 
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének szemléltetésére;
  • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel;
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • A professzúrát betöltő személy kiváló profillal és szakértelemmel rendelkezik az európai uniós tanulmányok (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint) területén.
 • A professzúrát betöltő személy és a javasolt tevékenységekbe bevont, kulcsfontosságú munkatársak/szakemberek/oktatók profiljának és szakértelmének relevanciája és kiegészítő jellege az európai uniós tanulmányok tekintetében (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint) és a pályázatban tárgyalt konkrét témák tekintetében.
 • A pályázat alátámasztja az illető uniós tárgyakkal kapcsolatos kutatási tapasztalatainak mértékét.

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

A projekt várható hatása a következőkre gyakorolt tartós eredmények alapján:

 •  a Jean Monnet akció fogadó intézményére;
 •  a Jean Monnet akció nyújtotta előnyökkel élő hallgatókra és tanulókra; 
  • a továbbfejlesztett vagy innovatív tantervekre;
  • a kiváló hallgatók megnyerésével kapcsolatos megnövelt kapacitásra;
  • a más országbeli partnerekkel folytatott együttműködés megerősödésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos, intézményen belüli oktatásra és kutatásra szánt pénzügyi erőforrások nagyobb számú elkülönítésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos oktatásra és kutatásra fordítható, megnövelt kapacitásra;
 •  a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten bevont egyéb szervezetekre/intézményekre és egyénekre.

Disszemináció és kommunikáció:

 • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége: 
  • az eredmények hírül adása;
  • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
  • a felsőoktatási intézményeken kívüli csoportok elérése;
  • az eredmények átvihetősége és átültethetősége új szakpolitikákba és jobb gyakorlatokba.
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot a következők révén:
  • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
  • események.

Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenkívül a fenti odaítélési feltételek mindegyike esetében legalább 15 pontot el kell érniük.

Azonos pontszámot elért pályázatok esetében a rangsorolás a „Relevancia” odaítélési szempontra adott pontszámok alapján történik. Ha ezek a pontszámok megegyeznek, a prioritást „A projektterv és a megvalósítás minősége” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni. Ha ezek a pontszámok azonosak, a prioritást a „Hatás” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni.

Ha ez nem teszi lehetővé a rangsor meghatározását, további rangsorolást lehet végezni a teljes projektportfólió és a projektek közötti pozitív szinergiák vagy a felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb tényezők figyelembevételével. Ezeket a tényezőket a vizsgálóbizottság jelentése dokumentálja.

A következő értékelési szempontok vonatkoznak a Jean Monnet Kiválósági Központokra:

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)

A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet tevékenységek célkitűzéseinek:

 • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • előmozdítja a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszédet, beleértve a helyi, regionális, állami és uniós szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismereteket és rálátást hoz létre, amelyek támogathatják az EU-n belül a szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • aktív tájékoztató és oktatási tevékenységet foglal magában, amely terjeszti az uniós ismereteket a társadalom széles köreiben (a tudományos és a szakmai közönségen túlmenően), és közelebb hozza az EU-t a nyilvánossághoz.

A pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából.

Milyen mértékben ér el pályázat több célcsoportot:

 • a javasolt központ szakértelme kínálta előnyökkel élő kedvezményezettek típusa;
 • az EU-s tanulmányokkal kapcsolatba nem kerülő karok/tanszékek bevonása;
 • a programhoz nem társult harmadik országok esetében az uniós társadalmi diplomácia fokozásának lehetősége.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a projekt minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a javasolt módszertan működőképessége.
 • A munkaprogram milyen mértékben 
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének szemléltetésére;
  • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel;
 • A munkacsomagokhoz rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és teljesítendő eredményeivel.
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • A központban részt vevő személyek háttere és hozzáadott értéke;
 • mennyire releváns és kiegészítő jellegű a javasolt tevékenységekben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók profilja és szakértelme az európai uniós tanulmányok, valamint a pályázat középpontjában álló konkrét témák szempontjából;
 • együttműködési intézkedések a felsőoktatási intézményen belül és a szerepkörök felosztása.
 • az intézmény elkötelezettsége a központ fejlesztése és fenntartása mellett.

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

A projekt várható hatása a következőkre gyakorolt tartós eredmények alapján:

 •  a Jean Monnet akció fogadó intézményére;
 •  a Jean Monnet akció kínálta előnyökkel élő karokra/tanszékekre; 
  • a továbbfejlesztett vagy innovatív tartalmakra, az adott kutatások új nézőpontjainak kialakítására;
  • a kiváló hallgatók és kutatók megnyerésével kapcsolatos megnövelt kapacitásra;
  • a más országbeli partnerekkel való együttműködés és kapcsolatteremtési kapacitás megerősödésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos, intézményen belüli oktatásra és kutatásra szánt pénzügyi erőforrások nagyobb számú elkülönítésére;
  • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos oktatásra és kutatásra fordítható, megnövelt kapacitásra;
 •  a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten bevont egyéb szervezetekre/intézményekre és egyénekre.

Disszemináció és kommunikáció:

 • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége: 
  • az eredmények hírül adása;
  • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
  • a felsőoktatási intézményeken kívüli csoportok elérése;
  • az eredmények átvihetősége és átültethetősége új szakpolitikákba és jobb gyakorlatokba.

Milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot a következők révén:

 • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
 • rendezvények.

Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenkívül a fenti odaítélési feltételek mindegyike esetében legalább 15 pontot el kell érniük.

Azonos pontszámot elért pályázatok esetében a rangsorolás a „Relevancia” odaítélési szempontra adott pontszámok alapján történik. Ha ezek a pontszámok megegyeznek, a prioritást „A projektterv és a megvalósítás minősége” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni. Ha ezek a pontszámok azonosak, a prioritást a „Hatás” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni.

Ha ez nem teszi lehetővé a rangsor meghatározását, további rangsorolást lehet végezni a teljes projektportfólió és a projektek közötti pozitív szinergiák vagy a felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb tényezők figyelembevételével. Ezeket a tényezőket a vizsgálóbizottság jelentése dokumentálja.

Földrajzi célok

Az EU külső fellépési eszközei hozzájárulnak ehhez a pályázattípushoz. A rendelkezésre álló költségvetés megoszlik a különböző régiók között, és az egyes költségvetési keretek nagysága eltérő. Az egyes költségvetési keretösszegekből rendelkezésre álló összegekre vonatkozó további információkat a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) teszik közzé.

Várt hatás

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” tevékenység a tevékenységekben közvetlenül részt vevők tekintetében kedvező és tartós hatást gyakorol mind a hallgatókra, mind a kutatókra/egyetemi tanárokra, és minőségi és mennyiségi mutatókkal kell mérni.

Mennyiségi mutatók

 • A lefedett tudományágaiban megjelenő európai uniós dimenziót fokozó felsőoktatási intézmények száma.
 • Olyan karok/tanszékek oktatásába és kutatásába bevezetett tárgyak száma, ahol általában nem érvényesül az uniós nézőpont – az uniós vonatkozásukról ismert szokásos tárgyakon túl.
 • A Jean Monnet akciók által elért hallgatók száma.
 • A professzúrát betöltő személyek száma.
 • Az EU-val kapcsolatos témákban megjelent publikációk száma.
 • A politikai döntéshozókat az EU-val kapcsolatos témákban támogató szakpolitikai dokumentumok száma.
 • Jean Monnet projektek száma a programhoz nem társult harmadik országok esetében
 • Milyen mértékben működnek olyan fórumok és platformok, amelyek célja a tudományos és nem tudományos világ közötti együttműködés és párbeszéd javítása.
 • Több lehetőség fiatal kutatók számára, hogy fejlesszék szakmai kompetenciáikat és előrelépjenek a pályafutásukban.

Minőségi mutatók

 • Az európai szakpolitikákkal kapcsolatos ismeretek bővítése.
 • Milyen mértékben működnek együtt a felsőoktatási intézmények a tágabb társadalommal és a nem tudományos világgal az uniós témákban.
 • Az EU-val kapcsolatos kérdések tudatosítása a nem tudományos világban. 
 • A Jean Monnet projektek eredményeinek hatékonyabb disszeminációja a társadalomban, beleértve a politikai döntéshozókat is.

Finanszírozási szabályok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Ez a finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

Az uniós támogatás legmagasabb összege projektenként a következő lehet:

 • Jean Monnet modulok: 35 000 EUR
 • Jean Monnet professzúrák: 60 000 EUR
 • Jean Monnet Kiválósági Központok: 100 000 EUR

Az egyösszegű átalány-hozzájárulások fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és megélhetési költségeket, a felszerelési költségeket és az alvállalkozói szerződéseket, valamint az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).

Jean Monnet modulok és Professzúrák

A pályázóknak a pályázatban az alábbi táblázatokban feltüntetett, az egyszeri egyösszegű támogatásra vonatkozóan előre meghatározott összeget kell igényelniük. Az alábbi táblázatok országonként a tanórák teljes számának megfelelő egyösszegű támogatások összegét mutatják.

a.1) Jean Monnet Modulok az Uniós Tagállamok és a Programhoz társult harmadik országok esetében

Ország/tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 40 óra/év)

Bulgária, Románia, Észak-Macedónia, Liechtenstein, Szerbia

Törökország, Horvátország, Lettország

Magyarország, Lengyelország, Litvánia, Csehország, Észtország, Szlovákia

Görögország, Málta, Portugália, Szlovénia

Ciprus, Izland, Olaszország, Spanyolország

Finnország, Franciaország, Írország

Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország

120–150

13 500 EUR

16 000 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151–180

17 000 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181–210

19 500 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211–240

22 500 EUR

26 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241–270

25 500 EUR

30 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271–300

28 500 EUR

33 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301–330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331–360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

a.2) Jean Monnet Modulok a Programhoz nem társult harmadik országok esetében

Ország/tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 40 óra/év)

Antigua és Barbuda, Barbados,Chile, Líbia, Mexikó, Saint Kitts és Nevis, egyéb országok

Bahrein,Trinidad és Tobago

EgyenlítőiGuinea, Izrael, Omán, Seychelle-szigetek, Szaúd-Arábia

Koreai Köztársaság, Új-Zélandi Köztársaság

EgyesültKirályság, Japán

Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Hongkong, Kanada, Katar, Kuvait, Svájc, Szingapúr

120–150

13 500 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151–180

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181–210

19 500 EUR

26 000 EUR

32,000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211–240

22 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241–270

25 500 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271–300

28 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301–330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331–360

35 000 EUR

35000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

b.1) Jean Monnet Professzúrák az Uniós Tagállamok és a Programhoz társult harmadik országok esetében

Ország/tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 90 óra/év)

Bulgária, Románia, Észak-Macedónia, Liechtenstein, Szerbia

Törökország, Horvátország, Lettország

Magyarország, Lengyelország, Litvánia, Csehország, Észtország, Szlovákia

Görögország, Málta, Portugália, Szlovénia

Ciprus, Izland, Olaszország, Spanyolország

Finnország, Franciaország, Írország

Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország

270–300

21 500 EUR

22 500 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301–330

24 000 EUR

25 000 EUR

33 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331–360

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361–390

28 000 EUR

29 000 EUR

40 500 EUR

47 500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391–420

30 000 EUR

31 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421–450

32 500 EUR

33 500 EUR

47 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451–480

35 000 EUR

36 000 EUR

51 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481–510

37 500 EUR

38 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511–540

40 000 EUR

41 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541–570

42 500 EUR

43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571–600

45 000 EUR

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601–630

47 500 EUR

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631–660

50 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661–690

52 500 EUR

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691–720

55 000 EUR

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721–750

57 500 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

> 750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

b.2. Jean Monnet Professzúrák a Programhoz nem társult harmadik országok esetében

Ország/tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 90 óra/év)

Antigua és Barbuda, Barbados, Chile, Líbia, Mexikó,

Saint Kitts és Nevis, egyéb országok

Bahrein,Trinidad és Tobago

Egyenlítői-Guinea,Izrael, Omán, Seychelle-szigetek, Szaúd-Arábia

Koreai Köztársaság, Új-Zéland

Egyesült Királyság, Japán

Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Hongkong, Kanada, Katar, Kuvait, Svájc, Szingapúr

270–300

25 000 EUR

29 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301–330

27 500 EUR

32 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331–360

30 000 EUR

36 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361–390

32 500 EUR

39 500 EUR

47,500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391–420

35 000 EUR

41 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421–450

37 000 EUR

46 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451–480

 39 000 EUR

50 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481–510

 41,000 EUR

53,500 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

511–540

43 500 EUR

57 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541–570

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571–600

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601–630

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631–660

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661–690

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691–720

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721–750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

> 750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

c) Jean Monnet Kiválósági Központok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a megpályázott tevékenység becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások keretében nyújtott egyösszegű támogatás összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

A projektenkénti legnagyobb uniós hozzájárulás 100 000 EUR.

Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 • A költségvetést szükség szerint részletezni kell, és koherens munkacsomagokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és disszemináció”, „minőségbiztosítás” stb.);
 • A pályázatnak ismertetnie kell az egyes munkacsomagok alá tartozó tevékenységeket;
 • A pályázóknak pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a munkacsomagonkénti részarányt;
 • A költségek fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és megélhetési költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például disszemináció, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. A 80%-os társfinanszírozási arányt az értékelést követően meghatározott összes becsült elszámolható költségre kell alkalmazni.

Harmadik feleknek vissza nem térítendő támogatás vagy pénzdíj formájában nyújtott pénzügyi támogatás megengedett.

Az önkéntesek költségei megengedettek. Ezeket az önkéntesek egységköltségeiről szóló bizottsági határozatban meghatározott egységköltségek formájában kell 1 .

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education