Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet’ meetmed kõrghariduse valdkonnas

Kõrghariduse valdkonna Jean Monnet’ meetmete eesmärk on toetada kogu maailmas Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamist ja teadustööd.

„Euroopa Liidu uuringud“ tähendab Euroopa Liitu, selle ajalugu, eesmärke, struktuure, funktsioone ja/või poliitikat käsitlevate teemade õpetamist ja õppimist ning asjakohast uurimistööd.

Keskendudes Euroopa Liidu mõõtmele, peaksid Jean Monnet’ tegevused edendama aktiivset Euroopa kodakondsust ja Euroopa Liidu alusväärtusi, milleks on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine (Euroopa Liidu lepingu artikkel 2).

Euroopa Liidu poliitika puhul peavad Jean Monnet’ meetmed aitama levitada teadmisi selle kohta, kuidas see poliitika võib ELis ja/või välismaal elavate kodanike igapäevaelule kasu tuua ja/või kuidas see võib mõjutada poliitikakujundamise süsteemi sarnastes valdkondades kas ELis liikmesriigi tasandil või välismaal riiklikul, piirkondlikul või ülemaailmsel tasandil. Esile tuleks tuua väga selge seos projektitaotluse teema ja projektitaotluses käsitletava ELi poliitika ja/või ELi teema vahel.   

Lisaks on Jean Monnet’ meetmete eesmärk aidata kaasa kolmandatele riikidele suunatud avalikule diplomaatiale, edendades ELi väärtusi ning suurendades ELi põhimõtete ja sihtide nähtavust.

Õpetamise ja teadustöö eesmärke ja taotlemiskriteeriume kirjeldatakse allpool.

Õpetamine ja teadustöö

Meetmete eesmärgid

Õpetamisele ja teadustööle suunatud Jean Monnet’ meetmega:

 • edendatakse kogu maailmas tipptaset Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamises ja teadustöös ning soodustatakse järgmise põlvkonna karjääri edendamist ELi uuringute vallas;
 • soodustatakse akadeemilise ringkonna ja ühiskonna dialoogi, kaasates kohaliku, piirkonna, riigi ja ELi tasandi poliitikakujundajaid, ametnikke, kodanikuühiskonna osalejaid ning haridus ja meediavaldkonna eri tasandite esindajaid;
 • suurendatakse teadmisi ja mõistmist, millest oleks kasu ELi poliitika kujundamisel, ja tugevdatakse ELi rolli üleilmastunud maailmas;
 • püütakse jõuda laiema üldsuseni ning levitatakse teadmisi ELi kohta ühiskonnas laiemalt (väljaspool akadeemilisi ringkondi ja spetsialiste), tuues sel viisil ELi kodanikele lähemale;
 • püütakse toetada programmivälistele kolmandatele riikidele suunatud avalikku diplomaat, edendades ELi väärtusi ning suurendades Euroopa Liidu põhimõtete ja sihtide nähtavust.

Projekti kavandamine

Õpetamisele ja teadustööle suunatud Jean Monnet’ meede tuleb ellu viia alljärgnevalt. Moodulid, õppetoolid, tippkeskused

 • Jean Monnet’ moodulid on lühiajalised kõrgkooli õpetamisprogrammid või -kursused Euroopa Liidu uuringute erialal. Iga mooduli miinimumkestus on 40 õpetamistundi õppeaastas ning kolme aasta jooksul. Moodulite puhul võib keskenduda ühele konkreetsele Euroopa uuringute valdkonnale või nende käsitlusviis võib olla valdkonnaülene ning nõuda seega mitme õppejõu ja eksperdi akadeemilist panust. Need võivad toimuda ka lühiajaliste spetsialiseerumis- või suveprogrammide kujul.
 • Õppetoolid on Euroopa Liidu uuringutele (nagu on kirjeldatud eespool) spetsialiseerunud ametikohad ülikoolide õppejõududele (kestus kolm aastat). Jean Monnet’ õppetooli tegevust viib ellu vaid üks õppejõud, kes tagab minimaalsed 90 õpetamistundi õppeaastas. Õppetoolil võib samuti olla selle tegevust täiendav tugimeeskond (sh täiendavad õpetamistunnid).
 • Jean Monnet’ tippkeskused on Euroopa Liitu käsitlevate teemadega tegelevad pädevus- ja teadmuskeskused. Need peaksid koondama kõrgetasemeliste ekspertide teadmisi ja pädevust, et suurendada Euroopa uuringute (nagu on kirjeldatud eespool) eri valdkondade ja ressursside koostoimet ning luua riikidevahelised ühistegevused; samuti tagavad need avatuse kodanikuühiskonnale. Jean Monnet’ tippkeskuste oluline ülesanne on jõuda üliõpilasteni teaduskondades, kus Euroopa Liidu teemasid tavaliselt ei käsitleta, ning samuti poliitikakujundajateni, ametnikeni, kodanikuühiskonna organisatsioonideni ja laiema üldsuseni.

Jean Monnet’ meetmete raames toetust saavad isikud (moodulite õppejõud, õppetoolide juhatajad ja tippkeskustes osalejad) peavad korraldama tegevust ja üritusi, millesse kaasatakse poliitikakujundajaid, ametnikke, kodanikuühiskonda ja laiemat üldsust.

Mis kriteeriumidele peab õpetamisele ja teadustööle suunatud Jean Monnet’ meede toetuse taotlemiseks vastama?

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Jean Monnet’ moodulite puhul kohaldatakse alljärgnevaid rahastamiskõlblikkuse kriteeriume.

Rahastamiskõlblikud osalevad organisatsioonid (Kes võib esitada taotluse?)

Rahastamiskõlblikuna käsitatakse taotlejaid (toetusesaajad ja seotud üksused, kui see on asjakohane), kes on

 • kõrgkoolid;
 • asutatud ELi liikmesriigis, programmiga liitunud kolmandas riigis või programmivälises kolmandas riigis.

ELi liikmesriikides või programmiga liitunud kolmandates riikides asutatud kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta (ECHE).                                                        

Lubatud on ainult ühe taotleja esitatud taotlused.

Erand: selle meetme raames ei ole rahastamiskõlblikud Valgevenest (2. piirkond) ja Venemaa Föderatsioonist (4. piirkond) pärit organisatsioonid.

Rahastamiskõlblikud tegevused

Jean Monnet’ mooduli õpetamistegevus Euroopa Liidu uuringute erialal (nagu on kirjeldatud eespool) peab moodustama vähemalt 40 tundi õppeaastas.

See hõlmab kontakttunde rühmaloengute, -seminaride ja -konsultatsioonide vormis, sealhulgas kaugõppe raames, ent mitte individuaalset juhendamist ega/või nõustamist. Moodulite puhul on suvekursused rahastamiskõlblikud.

Geograafiline asukoht (tegevuste elluviimise koht)

Tegevused peavad toimuma rahastamiskõlblikes riikides (vt käesoleva juhendi A osa).

Projekti kestus

Projektid peaksid tavaliselt kestma 36 kuud (pikendamine on võimalik, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja tehakse toetuslepingu muudatuse kaudu).

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 1. veebruaril kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Kuidas esitada taotlus?

Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Jean Monnet’ õppetoolide puhul kohaldatakse alljärgnevaid rahastamiskõlblikkuse kriteeriume.

Rahastamiskõlblikud osalevad organisatsioonid (Kes võib esitada taotluse?)

Rahastamiskõlblikuna käsitatakse taotlejaid (toetusesaajad ja seotud üksused, kui see on asjakohane), kes on

 • kõrgkoolid, mis on asutatud
 • ELi liikmesriigis, programmiga liitunud kolmandas riigis või programmivälises kolmandas riigis.

ELi liikmesriikides või programmiga liitunud kolmandates riikides asutatud kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Lubatud on ainult ühe taotleja esitatud taotlused.

Erand: selle meetme raames ei ole rahastamiskõlblikud Valgevenest (2. piirkond) ja Venemaa Föderatsioonist (4. piirkond) pärit organisatsioonid.

Rahastamiskõlblikud tegevused

Jean Monnet’ õppetooli õpetamistegevus Euroopa Liidu uuringute erialal (nagu on kirjeldatud programmijuhendis) peab taotlevas kõrgkoolis moodustama vähemalt 90 tundi õppeaastas ja seda tegevust teostav õppetooli juhataja peab olema taotleva kõrgkooli alaline töötaja.

See hõlmab kontakttunde rühmaloengute, -seminaride ja -konsultatsioonide vormis, sealhulgas kaugõppe raames, ent mitte individuaalset juhendamist ega/või nõustamist. Suvekursused ei ole rahastamiskõlblikud.

Geograafiline asukoht (tegevuste elluviimise koht)

Tegevused peavad toimuma rahastamiskõlblikes riikides (vt käesoleva juhendi A osa).

Projekti kestus

Projektid peaksid tavaliselt kestma 36 kuud (pikendamine on võimalik, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja tehakse toetuslepingu muudatuse kaudu).

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Konkursikutse tunnus:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 1. veebruaril kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Kuidas esitada taotlus?

Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Jean Monnet’ tippkeskuste puhul kohaldatakse alljärgnevaid rahastamiskõlblikkuse kriteeriume.

Rahastamiskõlblikud osalevad organisatsioonid (Kes võib esitada taotluse?)

Rahastamiskõlblikuna käsitatakse taotlejaid (toetusesaajad ja seotud üksused, kui see on asjakohane), kes on

 • kõrgkoolid, mis on asutatud
 • ELi liikmesriigis, programmiga liitunud kolmandas riigis või programmivälises kolmandas riigis.

ELi liikmesriikides või programmiga liitunud kolmandates riikides asutatud kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta. 

Ühes osalevas kõrgkoolis toetatakse samaaegselt vaid üht Jean Monnet’ tippkeskust.         

Lubatud on ainult ühe taotleja esitatud taotlused.

Erand: selle meetme raames ei ole rahastamiskõlblikud Valgevenest (2. piirkond) ja Venemaa Föderatsioonist (4. piirkond) pärit organisatsioonid.

Geograafiline asukoht (tegevuste elluviimise koht)

Tegevused peavad toimuma rahastamiskõlblikes riikides (vt käesoleva juhendi A osa).

Projekti kestus

Projektid peaksid tavaliselt kestma 36 kuud (pikendamine on võimalik, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja tehakse toetuslepingu muudatuse kaudu).

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-JMO-2024-COE

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 1. veebruaril kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Kuidas esitada taotlus?

Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Hindamiskriteeriumid

Jean Monnet’ Moodulite puhul kohaldatakse alljärgnevaid hindamiskriteeriume.

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 25)

Hinnatakse ulatust, mil määral aitab projektitaotlus saavutada Jean Monnet’ meetmete eesmärke, st:

 • on suunatud ELi uuringutele (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis);
 • soodustab teadusringkonna ja ühiskonna dialoogi, kaasates kohaliku ja riigi tasandi poliitikakujundajaid, ametnikke, kodanikuühiskonna osalejaid ning haridus- ja meediavaldkonna eri tasandite esindajaid;
 • suurendab teadmisi ja mõistmist, millest oleks kasu ELi poliitika kujundamisel, ja tugevdab ELi rolli üleilmastunud maailmas;
 • hõlmab aktiivset teavitus- ja haridustööd, millega levitatakse teadmisi ELi teemadest ühiskonnas laiemalt (väljaspool akadeemilisi ringkondi ja spetsialistidest koosnevaid auditooriume) ja tuuakse EL kodanikele lähemale.

Ulatus, mil määral on projektitaotlus asjakohane selliste ELi ühiste väärtuste austamise ja edendamise seisukohast nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine ning võitlus igat liiki diskrimineerimise vastu.

Ulatus, mil määral on projektitaotluses käsitletud esmatähtsaid sihtrühmi:

 • Euroopa Liidu uuringute eriala (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis) üliõpilased;
 • üliõpilased, kes ei puutu automaatselt kokku ELi uuringutega (muudes valdkondades kui õigusteadus, majandusteadus ja politoloogia);
 • programmiväliste kolmandate riikide puhul potentsiaal edendada ELi avalikku diplomaatiat.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Metoodika: projekti kvaliteet, uudsus ja teostatavus ning kavandatud metoodika rakendatavus;
 • asjaolu, kas tööprogramm:
  • on esitatud selgel, terviklikul ja sidusal viisil ning kas seejuures on nõuetekohaselt kirjeldatud ettevalmistamise, elluviimise, hindamise, järelmeetmete ja tulemuste levitamise etappide asjakohast kava;
  • on kooskõlas projekti eesmärkide ja tegevustega; 
 • seire- ja hindamisstrateegia.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

Meeskonna pädevus ja antav lisaväärtus:

 • kavandatavates tegevustes osalevate (vajaduse korral akadeemiliste ja mitteakadeemiliste) põhitöötajate profiili ja oskusteabe asjakohasus ja vastastikune täiendavus Euroopa Liidu uuringute seisukohast (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis) ning lähtudes projektitaotluse konkreetsest teemast.

Mõju (maksimaalne punktisumma: 25)

Projekti oodatav mõju, sh pikaajaline mõju:

 •  Jean Monnet’ meedet ellu viivale õppeasutusele;
 •  Jean Monnet’ meetmes osalevatele üliõpilastele ja õppijatele järgmise kaudu: 
  • täiendatud või innovaatilised õppekavad;
  • suurem suutlikkus meelitada ligi tipptasemel üliõpilasi;
  • tugevdatud koostöö teistest riikidest pärit partneritega;
  • suuremate rahaliste vahendite eraldamine ELi-teemaliseks õpetamistegevuseks või teadustööks õppeasutuses;
  • suurem suutlikkus tegeleda ELi-teemalise õpetamistegevuse ja teadustööga;
 •  muudele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja/või Euroopa tasandil kaasatud organisatsioonidele ja üksikisikutele.

Tulemuste levitamine ja teabevahetus:

 • nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada tegevuse tulemusi Jean Monnet’ meedet ellu viivas õppeasutuses ning mujal: 
  • teabe levitamine;
  • teadlikkuse suurendamine projektidest ja tulemustest, osalejate ja organisatsioonide nähtavuse suurendamine;
  • lisaks kõrgkoolidele ka muude rühmadeni jõudmine;
  • ülekantavus ja üleviidavus uutesse poliitikastrateegiatesse ning parematesse tavadesse;
 • ulatus, mil määral aitavad kavandatud levitamismeetodid jõuda sihtrühmadeni järgmise kaudu:
  • meediakajastus (sh sotsiaalmeedia, väljaanded jne);
  • üritused.

Kestlikkus ja jätkuvus: projektitaotlus sisaldab asjakohaseid meetmeid ja ressursse selle tagamiseks, et projekti tulemused ja kasutegurid püsivad ka pärast projekti lõppu.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad vähemalt 70 punkti. Peale selle peavad need saavutama iga eespool nimetatud hindamiskriteeriumi puhul vähemalt 15 punkti.

Kui projektitaotlused saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse projekte, millel on kõrgeim punktisumma kriteeriumi „Asjakohasus“ puhul. Kui need punktisummad on võrdsed, lähtutakse prioriteetsuse määramisel kriteeriumi „Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet“ puhul saadud punktisummadest. Kui need punktisummad on võrdsed, lähtutakse prioriteetsuse määramisel kriteeriumi „Mõju“ puhul saadud punktisummadest.

Kui see ei võimalda prioriteetsust kindlaks määrata, võib edasisel prioriseerimisel võtta arvesse kogu projektiportfelli ja positiivse sünergia loomist projektide vahel või muid konkursikutse eesmärkidega seotud tegureid. Need tegurid dokumenteeritakse valikukomisjoni aruandes.

Jean Monnet’ õppetooli puhul kohaldatakse alljärgnevaid hindamiskriteeriume.

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 25)

Hinnatakse ulatust, mil määral aitab projektitaotlus saavutada Jean Monnet’ meetmete eesmärke, st:

 • on suunatud Euroopa Liidu uuringutele (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis);
 • soodustab teadusringkonna ja ühiskonna dialoogi, kaasates kohaliku ja riigi tasandi poliitikakujundajaid, ametnikke, kodanikuühiskonna osalejaid ning haridus- ja meediavaldkonna eri tasandite esindajaid;
 • suurendab teadmisi ja mõistmist, millest oleks kasu ELi poliitika kujundamisel, ja tugevdab ELi rolli üleilmastunud maailmas;
 • hõlmab aktiivset teavitus- ja haridustööd, millega levitatakse teadmisi ELi teemadest ühiskonnas laiemalt, ulatudes kaugemale akadeemilistest ringkondadest ja spetsialistidest, ja tuuakse EL kodanikele lähemale.

Ulatus, mil määral on projektitaotlus asjakohane selliste ELi ühiste väärtuste austamise ja edendamise seisukohast nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine ning võitlus igat liiki diskrimineerimise vastu.

Ulatus, mil määral jõuab projektitaotlus esmatähtsate sihtrühmadeni:

 • Euroopa Liidu uuringute eriala (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis) üliõpilased;
 • üliõpilased, kes ei puutu automaatselt kokku ELi uuringutega (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis);
 • programmiväliste kolmandate riikide puhul potentsiaal edendada ELi avalikku diplomaatiat.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Metoodika: projekti kvaliteet, uudsus ja teostatavus ning kavandatud metoodika rakendatavus;
 • asjaolu, kas tööprogramm 
  • on esitatud selgel, terviklikul ja sidusal viisil ning kas seejuures on nõuetekohaselt kirjeldatud ettevalmistamise, elluviimise, hindamise, järelmeetmete ja tulemuste levitamise etappide asjakohast kava;
  • on kooskõlas projekti eesmärkide ja tegevustega;
 • seire- ja hindamisstrateegia.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Õppetooli juhataja tipptasemel profiil ja kvalifikatsioon Euroopa Liidu uuringute erialal (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis);
 • õppetooli juhataja ja kavandatavates projektitegevustes osalevate põhitöötajate profiili ja kvalifikatsiooni asjakohasus ja täiendavus nii Euroopa Liidu uuringute (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis) seisukohast kui ka lähtudes projektitaotluse konkreetsetest teemadest;
 • tõendid ELi teemasid käsitleva teadustööga seotud kogemuste taseme kohta.

Mõju (maksimaalne punktisumma: 25)

Projekti oodatav mõju, sh pikaajaline mõju:

 • Jean Monnet’ meedet ellu viivale õppeasutusele;
 • Jean Monnet’ meetmes osalevatele üliõpilastele ja õppijatele järgmise kaudu: 
  • täiendatud või innovaatilised õppekavad;
  • suurem suutlikkus meelitada ligi tipptasemel üliõpilasi;
  • tugevdatud koostöö teistest riikidest pärit partneritega;
  • suuremate rahaliste vahendite eraldamine ELi-teemaliseks õpetamistegevuseks või teadustööks õppeasutuses;
  • suurem suutlikkus tegeleda ELi-teemalise õpetamistegevuse ja teadustööga;
 • muudele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja/või Euroopa tasandil kaasatud organisatsioonidele ja üksikisikutele.

Tulemuste levitamine ja teabevahetus:

 • nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada tegevuse tulemusi Jean Monnet’ meedet ellu viivas õppeasutuses ning mujal: 
  • teabe levitamine;
  • teadlikkuse suurendamine projektidest ja tulemustest, osalejate ja organisatsioonide nähtavuse suurendamine;
  • lisaks kõrgkoolidele ka muude rühmadeni jõudmine;
  • ülekantavus ja üleviidavus uutesse poliitikastrateegiatesse ning parematesse tavadesse;
 • ulatus, mil määral aitavad kavandatud levitamismeetodid jõuda sihtrühmadeni järgmise kaudu:
  • meediakajastus (sh sotsiaalmeedia, väljaanded jne);
  • üritused.

Kestlikkus ja jätkuvus: projektitaotlus sisaldab asjakohaseid meetmeid ja ressursse selle tagamiseks, et projekti tulemused ja kasutegurid püsivad ka pärast projekti lõppu.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad vähemalt 70 punkti. Peale selle peavad need saavutama iga eespool nimetatud hindamiskriteeriumi puhul vähemalt 15 punkti.

Kui projektitaotlused saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse projekte, millel on kõrgeim punktisumma kriteeriumi „Asjakohasus“ puhul. Kui need punktisummad on võrdsed, lähtutakse prioriteetsuse määramisel kriteeriumi „Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet“ puhul saadud punktisummadest. Kui need punktisummad on võrdsed, lähtutakse prioriteetsuse määramisel kriteeriumi „Mõju“ puhul saadud punktisummadest.

Kui see ei võimalda prioriteetsust kindlaks määrata, võib edasisel prioriseerimisel võtta arvesse kogu projektiportfelli ja positiivse sünergia loomist projektide vahel või muid konkursikutse eesmärkidega seotud tegureid. Need tegurid dokumenteeritakse valikukomisjoni aruandes.

Jean Monnet’ Tippkeskuste Korral kohaldatakse alljärgnevaid hindamiskriteeriume.

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 25)

Hinnatakse ulatust, mil määral vastab projektitaotlus Jean Monnet’ tegevuste eesmärkidele, st:

 • on suunatud ELi uuringutele (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis);
 • soodustab teadusringkonna ja ühiskonna dialoogi, kaasates kohaliku ja riigi tasandi poliitikakujundajaid, ametnikke, kodanikuühiskonna osalejaid ning haridus- ja meediavaldkonna eri tasandite esindajaid;
 • suurendab teadmisi ja mõistmist, millest oleks kasu ELi poliitika kujundamisel, ja tugevdab ELi rolli üleilmastunud maailmas;
 • hõlmab aktiivset teavitus- ja haridustööd, millega levitatakse teadmisi ELi teemadest ühiskonnas laiemalt (väljaspool akadeemilisi ringkondi ja spetsialistidest koosnevaid auditooriume) ja tuuakse EL kodanikele lähemale.

Ulatus, mil määral on projektitaotlus asjakohane selliste ELi ühiste väärtuste austamise ja edendamise seisukohast nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine ning võitlus igat liiki diskrimineerimise vastu.

Ulatus, mil määral jõuab projektitaotlus rohkemate sihtrühmadeni:

 • kavandatava tippkeskuse pakutava kvalifikatsiooni saajad;
 • ELi uuringute erialaga mitteseotud teaduskonnad/osakonnad;
 • programmiväliste kolmandate riikide puhul potentsiaal edendada ELi avalikku diplomaatiat.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Metoodika: projekti kvaliteet, uudsus ja teostatavus ning kavandatud metoodika rakendatavus;
 • asjaolu, kas tööprogramm: 
  • on esitatud selgel, terviklikul ja sidusal viisil ning kas seejuures on nõuetekohaselt kirjeldatud ettevalmistamise, elluviimise, hindamise, järelmeetmete ja tulemuste levitamise etappide asjakohast kava;
  • on kooskõlas projekti eesmärkide ja tegevustega;
 • ulatus, mil määral on tööpakettidele eraldatavad ressursid piisavad eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks;
 • seire- ja hindamisstrateegia.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Tippkeskuses osalejate rühma kvaliteet ja lisaväärtus;
 • kavandatavates tegevustes osalevate töötajate profiili ja kvalifikatsiooni asjakohasus ja täiendavus nii Euroopa Liidu uuringute seisukohast kui ka lähtudes projektitaotluse konkreetsetest teemadest;
 • koostöökorraldus kõrgkoolis ja ülesannete jaotus;
 • kõrgkooli pühendumus tippkeskuse arendamisele ja alalhoidmisele.

Mõju (maksimaalne punktisumma: 25)

Projekti oodatav mõju, sh pikaajaline mõju:

 •  Jean Monnet’ meedet ellu viivale õppeasutusele;
 •  Jean Monnet’ meetmes osalevatele teaduskondadele/osakondadele järgmise kaudu: 
  • konkreetse teadustöö täiendatud või innovaatiline sisu, uute vaatenurkade arendamine;
  • suurem suutlikkus meelitada ligi tipptasemel üliõpilasi ja teadlasi;
  • tugevdatud koostöö teistest riikidest pärit partneritega ja suutlikkus luua nendega kontakte;
  • suuremate rahaliste vahendite eraldamine ELi-teemaliseks õpetamistegevuseks või teadustööks õppeasutuses;
  • suurem suutlikkus tegeleda ELi-teemalise õpetamistegevuse ja teadustööga;
 •  muudele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja/või Euroopa tasandil kaasatud organisatsioonidele ja üksikisikutele.

Tulemuste levitamine ja teabevahetus:

 • nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada tegevuse tulemusi Jean Monnet’ meedet ellu viivas õppeasutuses ning mujal: 
  • teabe levitamine;
  • teadlikkuse suurendamine projektidest ja tulemustest, osalejate ja organisatsioonide nähtavuse suurendamine;
  • lisaks kõrgkoolidele ka muude rühmadeni jõudmine;
  • ülekantavus ja üleviidavus uutesse poliitikastrateegiatesse ning parematesse tavadesse;

Ulatus, mil määral aitavad kavandatud levitamismeetodid jõuda sihtrühmadeni järgmise kaudu:

 • meediakajastus (sh sotsiaalmeedia, väljaanded jne);
 • üritused.

Kestlikkus ja jätkuvus: projektitaotlus sisaldab asjakohaseid meetmeid ja ressursse selle tagamiseks, et projekti tulemused ja kasutegurid püsivad ka pärast projekti lõppu.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad vähemalt 70 punkti. Peale selle peavad need saavutama iga eespool nimetatud hindamiskriteeriumi puhul vähemalt 15 punkti.

Kui projektitaotlused saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse projekte, millel on kõrgeim punktisumma kriteeriumi „Asjakohasus“ puhul. Kui need punktisummad on võrdsed, lähtutakse prioriteetsuse määramisel kriteeriumi „Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet“ puhul saadud punktisummadest. Kui need punktisummad on võrdsed, lähtutakse prioriteetsuse määramisel kriteeriumi „Mõju“ puhul saadud punktisummadest.

Kui see ei võimalda prioriteetsust kindlaks määrata, võib edasisel prioriseerimisel võtta arvesse kogu projektiportfelli ja positiivse sünergia loomist projektide vahel või muid konkursikutse eesmärkidega seotud tegureid. Need tegurid dokumenteeritakse valikukomisjoni aruandes.

Geograafilised eesmärgid

Seda meedet rahastatakse ELi välistegevuse rahastust. Ettenähtud eelarve on jagatud eri piirkondade vahel erineva suurusega eelarvepakettideks. Lisateave igas eelarvepaketis saadaolevate summade kohta avalikustatakse rahastus- ja hankeportaalis.

Oodatav mõju

Seoses meetmetes vahetult osalevate isikutega tagatakse õpetamisele ja teadustööle suunatud Jean Monnet’ meetmetega nii üliõpilastele kui ka teadlastele/õppejõududele soodne pikaajaline mõju, mida mõõdetakse kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate abil.

Kvantitatiivsed näitajad

 • Õpetatavate erialade Euroopa Liidu mõõdet tugevdavate kõrgkoolide arv
 • Käsitletavate Euroopa Liidu teemade arv õpetamisel ja teadustöös sellistes teaduskondades/osakondades, kus ELi vaatenurka üldiselt ei arendata, v.a teemad, mida harilikult seostatakse ELiga
 • Jean Monnet’ meetmetega hõlmatud üliõpilaste arv
 • Uute õppetooli juhatajate arv
 • ELiga seotud teemasid käsitlevate väljaannete arv
 • Nende poliitikadokumentide arv, millega toetatakse poliitikakujundajaid ELiga seotud teemadel
 • Jean Monnet’ projektide arv programmivälistes kolmandates riikides
 • Kui palju on loodud foorumeid ja platvorme, mille eesmärk on parandada koostööd ja dialoogi akadeemiliste ringkondade ja muu maailma vahel.
 • Kuivõrd on suurendatud noorte teadlaste võimalusi erialaseks täiendamiseks ja karjääri toetamiseks.

Kvalitatiivsed näitajad

 • Paremad teadmised Euroopa poliitika kohta
 • Mil määral teevad kõrgkoolid ELiga seotud teemadel koostööd laiema ühiskonna ja muude kui akadeemiliste ringkondadega
 • Muude kui akadeemiliste ringkondade suurem teadlikkus ELiga seotud küsimustest 
 • Jean Monnet’ projektide tulemuste parem levitamine ühiskonnas, sealhulgas poliitikakujundajate seas

Millised on rahastamiseeskirjad?

Selle meetme puhul kasutatakse kindlasummaliste maksete alusel rahastamise mudelit. See rahastamiskord peaks võimaldama keskenduda sisendite asemel pigem väljunditele ning lähtuda seeläbi mõõdetavate eesmärkide saavutamise kvaliteedist ja tasemest.

ELi toetuse maksimumsummad projekti kohta:

 • Jean Monnet’ moodulid: 35 000 eurot
 • Jean Monnet’ õppetoolid: 60 000 eurot
 • Jean Monnet’ tippkeskused: 100 000 eurot

Kindlasummaliste sissemaksetega kaetakse personali-, reisi- ja elamiskulud, töövahendite ja alltöövõtuga seotud kulud ning ka muud (nt teabe levitamise, avaldamise, tõlkimisega seotud) kulud.

Jean Monnet’ Moodulid ja Õppetoolid

Taotlejad peavad taotluses märkima soovitava kindlasummalise toetuse eelnevalt kindlaksmääratud summa vastavalt alljärgnevatele tabelitele. Nendes tabelites on esitatud õpetamistundide koguarvule vastava kindlasummalise makse kogusumma riigi kohta.

a.1) Jean Monnet’ Moodulid ELi liikmesriikide ja programmiga liitunud kolmandate riikide puhul

Riik / õpetamistunnid kolmeaastase perioodi jooksul (min 40 h aastas)

Bulgaaria, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Rumeenia, Serbia

Horvaatia, Läti, Türgi

Eesti, Leedu, Poola, Slovakkia, Tšehhi, Ungari

Kreeka, Malta, Portugal, Sloveenia

Hispaania, Island, Itaalia, Küpros

Iirimaa, Prantsusmaa, Soome

Austria, Belgia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani

120–150

13 500 eurot

16 000 eurot

18 000 eurot

23,000 eurot

26 000 eurot

31 000 eurot

33 000 eurot

151–180

17 000 eurot

19 500 eurot

22 000 eurot

27 000 eurot

32 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

181–210

19 500 eurot

23 000 eurot

26 000 eurot

32 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 EUR

211–240

22 500 eurot

26 500 eurot

30 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

241–270

25 500 eurot

30 000 eurot

34 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

271–300

28 500 eurot

33 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

301–330

31 500 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

331–360

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

a.2) Jean Monnet’ Moodulid Programmivälistes kolmandates riikides

Riik / õpetamistunnid kolmeaastase perioodi jooksul (min 40 h aastas)

Antigua ja Barbuda, Barbados, Liibüa, Mehhiko, Saint Kitts ja Nevis, Tšiili, muud riigid

Bahrein, Trinidad ja Tobago

Ekvatoriaal-Guinea, Iisrael, Omaan, Saudi Araabia, Seišellid

Lõuna-Korea, Uus-Meremaa

Jaapan, Ühendkuningriik

Ameerika Ühendriigid, Araabia Ühendemiraadid, Austraalia, Brunei, Hongkong, Kanada, Katar, Kuveit, Singapur, Šveits

120–150

13 500 eurot

18 000 eurot

23 000 eurot

26 000 eurot

31 000 eurot

33 000 eurot

151–180

16 500 eurot

22 000 eurot

27 000 eurot

32 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

181–210

19 500 eurot

26 000 eurot

32 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

211–240

22 500 eurot

30 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

241–270

25 500 eurot

34 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

271–300

28 500 eurot

35 000 eurot

35 000 EUR

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

301–330

31 500 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

331–360

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

35 000 eurot

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

b.1) Jean Monnet’ õppetoolid ELi liikmesriikide ja programmiga liitunud kolmandate riikide puhul

Riik / õpetamistunnid kolmeaastase perioodi jooksul (min 90 tundi aastas)

Bulgaaria, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Rumeenia, Serbia

Horvaatia, Läti, Türgi

Eesti, Leedu, Poola, Slovakkia, Tšehhi, Ungari

Kreeka, Malta, Portugal, Sloveenia

Hispaania, Island, Itaalia, Küpros

Iirimaa, Prantsusmaa, Soome

Austria, Belgia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani

270–300

21 500 eurot

22 500 eurot

30 000 eurot

37 000 eurot

44 000 eurot

51 000 eurot

55 500 eurot

301–330

24 000 eurot

25 000 eurot

33 500 eurot

40 500 eurot

48 500 eurot

55 000 eurot

60 000 eurot

331–360

26 000 eurot

27 000 eurot

37 000 eurot

44 000 eurot

53 000 eurot

59 000 eurot

60 000 eurot

361–390

28 000 eurot

29 000 eurot

40 500 eurot

47 500 eurot

57 500 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

391–420

30 000 eurot

31 000 eurot

44 000 eurot

51 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

421–450

32 500 eurot

33 500 eurot

47 500 eurot

54 500 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

451–480

35 000 eurot

36 000 eurot

51 000 eurot

58 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

481–510

37 500 eurot

38 500 eurot

54 500 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

511–540

40 000 eurot

41 000 eurot

58 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

541–570

42 500 eurot

43 500 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

571–600

45 000 eurot

46 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

601–630

47 500 eurot

48 500 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

631–660

50 000 eurot

51 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

661–690

52 500 EUR eurot

53 500 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

691–720

55 000 eurot

56 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

721–750

57 500 eurot

58 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

> 750

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

b.2) Jean Monnet’ õppetoolid programmiväliste kolmandate riikide puhul

Riik / õpetamistunnid kolmeaastase perioodi jooksul (min 90 tundi aastas)

Antigua ja Barbuda, Barbados, Liibüa, Mehhiko, Saint Kitts ja Nevis, Tšiili, muud riigid

Bahrein, Trinidad ja Tobago

Ekvatoriaal-Guinea, Iisrael, Omaan, Saudi Araabia, Seišellid

Lõuna-Korea, Uus-Meremaa

Jaapan, Ühendkuningriik

Ameerika Ühendriigid, Araabia Ühendemiraadid, Austraalia, Brunei, Hongkong, Kanada, Katar, Kuveit, Singapur, Šveits

270–300

25 000 eurot

29 000 eurot

37 000 eurot

44 000 eurot

51 000 eurot

55 500 eurot

301–330

27 500 eurot

32 500 eurot

40 500 eurot

48 500 eurot

55 000 eurot

60 000 eurot

331–360

30 000 eurot

36 000 eurot

44 000 eurot

53 000 eurot

59 000 eurot

60 000 eurot

361–390

32 500 eurot

39 500 eurot

47,500 eurot

57 500 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

391–420

35 000 eurot

41 000 eurot

51 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

421–450

37 000 eurot

46 500 eurot

54 500 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

451–480

39 000 eurot

50 000 eurot

58 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

481–510

41 000 eurot

53 500 eurot

60,000 eurot

60,000 eurot

60 000 eurot

60,000 eurot

511–540

43 500 eurot

57 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

541–570

46 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

571–600

48 500 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

601–630

51 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

631–660

53 500 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

661–690

56 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

691–720

58 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

721–750

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

> 750

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

60 000 eurot

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

c) Jean Monnet’ tippkeskused

Selle meetme puhul kasutatakse kindlasummaliste maksete alusel rahastamise mudelit. Taotlejale tehtava kindlasummalise toetuse summa määratakse iga toetuse puhul kindlaks vastavalt taotleja kavandatava meetme eelarveprognoosile. Toetust andev asutus võtab iga toetuse kindlasummalise makse kindlaksmääramisel arvesse projektitaotlust, hindamise tulemust, rahastamismäärasid ning konkursikutses osutatud toetuse maksimumsummat.

ELi toetuse maksimumsumma projekti kohta on 100 000 eurot

Kuidas määratakse kindlaks projekti kindlasummaline makse?

Taotlejad peavad täitma taotlusvormis esitatud üksikasjaliku eelarvetabeli, võttes arvesse alljärgnevaid nõudeid.

 • Eelarve peaks olema nii üksikasjalik kui vaja ning olema jaotatud ühtseteks tööpakettideks (nt eraldi tööpaketid projektijuhtimise, koolituse, ürituste korraldamise, õpirände ettevalmistamise ja elluviimise, teabevahetuse ja tulemuste levitamise ning kvaliteedi tagamise jaoks).
 • Projektitaotluses tuleb kirjeldada iga tööpaketi alla kuuluvaid tegevusi.
 • Taotlejad peavad projektitaotluses esitama hinnangulised kulud iga tööpaketi kohta.
 • Kulud võivad hõlmata personali-, reisi- ja elamiskulusid, töövahendite ja alltöövõtuga seotud kulusid ning ka muid (levitamise, avaldamise või tõlkimisega seotud) kulusid.

Projektitaotlusi hinnatakse sise- ja/või välisekspertide abiga tavapärase hindamismenetluse korras. Eksperdid hindavad projektitaotluste kvaliteeti konkursikutses kindlaksmääratud nõuete alusel ning meetme oodatavat mõju, kvaliteeti ja tulemuslikkust arvesse võttes.

Pärast projektitaotluste hindamist määrab eelarvevahendite käsutaja hindamistulemuste alusel kindlaks kindlasummalise makse summa. 80 % kaasrahastamismäära kohaldatakse hinnanguliste rahastamiskõlblike kulude kogusumma suhtes, mis määratakse kindlaks pärast hindamist.

Lubatud on kolmandate isikute rahaline toetamine toetuste või auhindadega.

Vabatahtlike kulude katmine on lubatud. Need peavad olema ühikuhindade kujul, nagu on määratletud komisjoni otsuses vabatahtlikega seotud ühikuhindade kohta1 .

Toetuse parameetrid (toetuse maksimumsumma jne) kehtestatakse toetuslepingus.

Projekti saavutuste hindamisel lähtutakse saavutatud väljunditest. Rahastamiskord peaks võimaldama keskenduda sisendite asemel pigem väljunditele ning lähtuda seeläbi mõõdetavate eesmärkide saavutamise kvaliteedist ja tasemest.

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education