Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet’ meetmed kõrghariduse valdkonnas

Kõrghariduse valdkonna Jean Monnet’ meetmete eesmärk on toetada kogu maailmas Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamist ja teadustööd.

„Euroopa Liidu uuringud“ tähendab Euroopa Liitu, selle ajalugu, eesmärke, struktuure, funktsioone ja/või poliitikat käsitlevate teemade õpetamist ja õppimist ning asjakohast uurimistööd.

Keskendudes Euroopa Liidu mõõtmele, peaksid Jean Monnet’ tegevused edendama aktiivset Euroopa kodakondsust ja Euroopa Liidu alusväärtusi, milleks on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine (Euroopa Liidu lepingu artikkel 2).

Euroopa Liidu poliitika puhul peavad Jean Monnet’ meetmed aitama levitada teadmisi selle kohta, kuidas see poliitika võib ELis ja/või välismaal elavate kodanike igapäevaelule kasu tuua ja/või kuidas see võib mõjutada poliitikakujundamise süsteemi sarnastes valdkondades kas ELis liikmesriigi tasandil või välismaal riiklikul, piirkondlikul või ülemaailmsel tasandil. Esile tuleks tuua väga selge seos projektitaotluse teema ja projektitaotluses käsitletava ELi poliitika ja/või ELi teema vahel.   

Lisaks on Jean Monnet’ meetmete eesmärk aidata kaasa kolmandatele riikidele suunatud avalikule diplomaatiale, edendades ELi väärtusi ning suurendades ELi põhimõtete ja sihtide nähtavust.

Õpetamise ja teadustöö eesmärke ja taotlemiskriteeriume kirjeldatakse allpool.

Õpetamine ja teadustöö

Meetmete eesmärgid

Õpetamisele ja teadustööle suunatud Jean Monnet’ meetmega:

 • edendatakse kogu maailmas tipptaset Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamises ja teadustöös;
 • soodustatakse akadeemilise ringkonna ja ühiskonna dialoogi, kaasates kohaliku, piirkonna, riigi ja ELi tasandi poliitikakujundajaid, ametnikke, kodanikuühiskonna osalejaid ning haridus- ja meediavaldkonna eri tasandite esindajaid;
 • suurendatakse teadmisi ja mõistmist, millest oleks kasu ELi poliitika kujundamisel, ja tugevdatakse ELi rolli üleilmastunud maailmas;
 • püütakse jõuda laiema avalikkuseni ning levitatakse teadmisi ELi kohta ühiskonnas laiemalt (väljaspool akadeemilisi ringkondi ja spetsialistidest koosnevaid auditooriume), tuues sel viisil ELi kodanikele lähemale.

Lisaks on meetmete eesmärk aidata kaasa programmivälistele kolmandatele riikidele suunatud avalikule diplomaatiale, edendades ELi väärtusi ning suurendades ELi põhimõtete ja sihtide nähtavust.

Projekti kavandamine

Õpetamisele ja teadustööle suunatud Jean Monnet’ meede tuleb ellu viia alljärgnevalt. Moodulid, õppetoolid, tippkeskused

 • Jean Monnet’ moodulid on lühiajalised kõrgkooli õpetamisprogrammid või -kursused Euroopa Liidu uuringute erialal. Iga mooduli miinimumkestus on 40 õpetamistundi õppeaastas ning kolme aasta jooksul. Moodulite puhul võib keskenduda ühele konkreetsele Euroopa uuringute valdkonnale või nende käsitlusviis võib olla valdkonnaülene ning nõuda seega mitme õppejõu ja eksperdi akadeemilist panust. Need võivad toimuda ka lühiajaliste spetsialiseerumis- või suveprogrammide kujul.
 • Õppetoolid on Euroopa Liidu uuringutele (nagu on kirjeldatud eespool) spetsialiseerunud ametikohad ülikoolide õppejõududele (kestus kolm aastat). Jean Monnet’ õppetooli tegevust viib ellu vaid üks õppejõud, kes tagab minimaalsed 90 õpetamistundi õppeaastas. Õppetoolil võib samuti olla selle tegevust täiendav tugimeeskond (sh täiendavad õpetamistunnid).
 • Jean Monnet’ tippkeskused on Euroopa Liitu käsitlevate teemadega tegelevad pädevus- ja teadmuskeskused. Need peaksid koondama kõrgetasemeliste ekspertide teadmisi ja pädevust, et suurendada Euroopa uuringute (nagu on kirjeldatud eespool) eri valdkondade ja ressursside koostoimet ning luua riikidevahelised ühistegevused; samuti tagavad need avatuse kodanikuühiskonnale. Jean Monnet’ tippkeskuste oluline ülesanne on jõuda üliõpilasteni teaduskondades, kus Euroopa Liidu teemasid tavaliselt ei käsitleta, ning samuti poliitikakujundajateni, ametnikeni, kodanikuühiskonna organisatsioonideni ja laiema avalikkuseni üldiselt.

Jean Monnet’ meetmete raames toetust saavad isikud (moodulite õppejõud, õppetoolide juhatajad ja tippkeskustes osalejad) peavad korraldama tegevust ja üritusi, millesse kaasatakse poliitikakujundajaid, ametnikke, kodanikuühiskonda ja avalikkust üldiselt.

Õppetoolide ja moodulite puhul hõlmavad õppetöötunnid kontakttunde rühmaloengute, -seminaride ja -konsultatsioonide vormis, sealhulgas kaugõppe raames, ent mitte individuaalset juhendamist ega/või nõustamist. Moodulite puhul on rahastamiskõlblikud ka suvekursused.

Mis kriteeriumidele peab õpetamisele ja teadustööle suunatud jean monnet’ meede toetuse taotlemiseks vastama?

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Jean Monnet’ moodulite puhul kohaldatakse alljärgnevaid rahastamiskõlblikkuse kriteeriume.

Kes võib esitada taotluse?

 Taotlejad peavad olema:

 • kõrgkoolid;
 • mis on asutatud ELi liikmesriigis, programmiga liitunud kolmandas riigis või programmivälises kolmandas riigis.

ELi liikmesriikides või programmiga liitunud kolmandates riikides asutatud kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Programmivälistes kolmandates riikides asutatud osalevatelt kõrgkoolidelt ei nõuta Erasmuse kõrgharidusharta omamist. 

Erand: selle meetme raames ei ole rahastamiskõlblikud Valgevenest (2. piirkond) ja Venemaa Föderatsioonist (4. piirkond) pärit organisatsioonid.

Konsortsiumi koosseis

Lubatud on ainult ühe taotleja esitatud taotlused (üksainus toetusesaaja).

Rahastamiskõlblikud tegevused

Jean Monnet’ mooduli õpetamistegevus Euroopa Liidu uuringute erialal (nagu on kirjeldatud eespool) peab taotlevas kõrgkoolis moodustama vähemalt 40 tundi õppeaastas.

Projekti kestus

Projektid peaksid tavaliselt kestma 36 kuud (pikendamine on võimalik, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja tehakse muudatuse kaudu).

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 14. veebruaril kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Jean Monnet’ õppetoolide puhul kohaldatakse alljärgnevaid rahastamiskõlblikkuse kriteeriume.

Kes võib esitada taotluse? 

Taotlejad peavad olema:

 • kõrgkoolid;
 • mis on asutatud ELi liikmesriigis, programmiga liitunud kolmandas riigis või programmivälises kolmandas riigis.             

ELi liikmesriikides või programmiga liitunud kolmandates riikides asutatud kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Programmivälistes kolmandates riikides asutatud osalevatelt kõrgkoolidelt ei nõuta Erasmuse kõrgharidusharta omamist.

Erand: selle meetme raames ei ole rahastamiskõlblikud Valgevenest (2. piirkond) ja Venemaa Föderatsioonist (4. piirkond) pärit organisatsioonid.

Konsortsiumi koosseis 

Lubatud on ainult ühe taotleja esitatud taotlused (üksainus toetusesaaja).

Rahastamiskõlblikud tegevused

Jean Monnet’ õppetooli õpetamistegevus Euroopa Liidu uuringute erialal (nagu on kirjeldatud programmijuhendis) peab taotlevas kõrgkoolis moodustama vähemalt 90 tundi õppeaastas ja seda tegevust teostav õppetooli juhataja peab olema taotleva kõrgkooli alaline töötaja.

Projekti kestus

Projektid peaksid tavaliselt kestma 36 kuud (pikendamine on võimalik, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja tehakse muudatuse kaudu).

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Konkursikutse tunnus:  ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 14. veebruaril kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Jean Monnet’ tippkeskuste puhul kohaldatakse alljärgnevaid rahastamiskõlblikkuse kriteeriume.

Kes võib esitada taotluse? 

Taotlejad peavad olema:

 • kõrgkoolid;
 • mis on asutatud ELi liikmesriigis, programmiga liitunud kolmandas riigis või programmivälises kolmandas riigis;    
 • Ühes osalevas kõrgkoolis toetatakse samaaegselt vaid üht Jean Monnet’ tippkeskust.                                                                       

ELi liikmesriikides või programmiga liitunud kolmandates riikides asutatud kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Programmivälistes kolmandates riikides asutatud osalevatelt kõrgkoolidelt Erasmuse kõrgharidusharta omamist ei nõuta.

Erand: selle meetme raames ei ole rahastamiskõlblikud Valgevenest (2. piirkond) ja Venemaa Föderatsioonist (4. piirkond) pärit organisatsioonid.

Konsortsiumi koosseis

Lubatud on ainult ühe taotleja esitatud taotlused (üksainus toetusesaaja).

Projekti kestus

Projektid peaksid tavaliselt kestma 36 kuud (pikendamine on võimalik, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja tehakse muudatuse kaudu).

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-JMO-2023-COE

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 14. veebruaril kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Hindamiskriteeriumid

Jean Monnet’ moodulite puhul kohaldatakse alljärgnevaid hindamiskriteeriume.

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 25)

Hinnatakse ulatust, mil määral aitab projektitaotlus saavutada Jean Monnet’ meetmete eesmärke, st:

 • on suunatud ELi uuringutele (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis);
 • soodustab teadusringkonna ja ühiskonna dialoogi, kaasates kohaliku ja riigi tasandi poliitikakujundajaid, ametnikke, kodanikuühiskonna osalejaid ning haridus- ja meediavaldkonna eri tasandite esindajaid;
 • suurendab teadmisi ja mõistmist, millest oleks kasu ELi poliitika kujundamisel, ja tugevdab ELi rolli üleilmastunud maailmas;
 • hõlmab aktiivset teavitus- ja haridustööd, millega levitatakse teadmisi ELi teemadest ühiskonnas laiemalt (väljaspool akadeemilisi ringkondi ja spetsialistidest koosnevaid auditooriume) ja tuuakse EL kodanikele lähemale.

Ulatus, mil määral on projektitaotluses käsitletud esmatähtsaid sihtrühmi:

 • Euroopa Liidu uuringute eriala (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis) üliõpilased;
 • üliõpilased, kes ei puutu automaatselt kokku ELi uuringutega (muudes valdkondades kui õigusteadus, majandusteadus ja politoloogia);
 • programmiväliste kolmandate riikide puhul potentsiaal edendada ELi avalikku diplomaatiat.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Metoodika: projekti kvaliteet, uudsus ja teostatavus ning kavandatud metoodika rakendatavus;
 • asjaolu, kas tööprogramm:
  • on esitatud selgel, terviklikul ja sidusal viisil ning kas seejuures on nõuetekohaselt kirjeldatud ettevalmistamise, elluviimise, hindamise, järelmeetmete ja tulemuste levitamise etappide asjakohast kava;
  • on kooskõlas projekti eesmärkide ja tegevustega; 
 • seire- ja hindamisstrateegia.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

Meeskonna pädevus ja antav lisaväärtus:

 • kavandatavates tegevustes osalevate (vajaduse korral akadeemiliste ja mitteakadeemiliste) põhitöötajate profiili ja oskusteabe asjakohasus ja vastastikune täiendavus Euroopa Liidu uuringute seisukohast (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis) ning lähtudes projektitaotluse konkreetsest teemast.

Mõju (maksimaalne punktisumma: 25)

Projekti oodatav mõju, sh pikaajaline mõju:

 •  Jean Monnet’ meedet ellu viivale õppeasutusele;
 •  Jean Monnet’ meetmes osalevatele üliõpilastele ja õppijatele järgmise kaudu: 
  • täiendatud või innovaatilised õppekavad;
  • suurem suutlikkus meelitada ligi tipptasemel üliõpilasi;
  • tugevdatud koostöö teistest riikidest pärit partneritega;
  • suuremate rahaliste vahendite eraldamine ELi-teemaliseks õpetamistegevuseks või teadustööks õppeasutuses;
  • suurem suutlikkus tegeleda ELi-teemalise õpetamistegevuse ja teadustööga;
 •  muudele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja/või Euroopa tasandil kaasatud organisatsioonidele ja üksikisikutele.

Tulemuste levitamine ja teabevahetus:

 • nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada tegevuse tulemusi Jean Monnet’ meedet ellu viivas õppeasutuses ning mujal: 
  • teabe levitamine;
  • teadlikkuse suurendamine projektidest ja tulemustest, osalejate ja organisatsioonide nähtavuse suurendamine;
  • lisaks kõrgkoolidele ka muude rühmadeni jõudmine;
  • ülekantavus ja üleviidavus uutesse poliitikastrateegiatesse ning parematesse tavadesse;
 • ulatus, mil määral aitavad kavandatud levitamismeetodid jõuda sihtrühmadeni järgmise kaudu:
  • meediakajastus (sh sotsiaalmeedia, väljaanded jne);
  • üritused.

Kestlikkus ja jätkuvus: projektitaotlus sisaldab asjakohaseid meetmeid ja ressursse selle tagamiseks, et projekti tulemused ja kasutegurid püsivad ka pärast projekti lõppu.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad kokku vähemalt 70 punkti ning iga hindamiskriteeriumi puhul vähemalt 15 punkti. Kui projektitaotlused saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse projekte, millel on kõrgeim punktisumma esmalt kriteeriumi „Projekti asjakohasus“ ja seejärel kriteeriumi „Mõju“ puhul.

Jean Monnet’ õppetooli puhul kohaldatakse alljärgnevaid hindamiskriteeriume.

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 25)

Hinnatakse ulatust, mil määral aitab projektitaotlus saavutada Jean Monnet’ meetmete eesmärke, st:

 • on suunatud Euroopa Liidu uuringutele (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis);
 • soodustab teadusringkonna ja ühiskonna dialoogi, kaasates kohaliku ja riigi tasandi poliitikakujundajaid, ametnikke, kodanikuühiskonna osalejaid ning haridus- ja meediavaldkonna eri tasandite esindajaid;
 • suurendab teadmisi ja mõistmist, millest oleks kasu ELi poliitika kujundamisel, ja tugevdab ELi rolli üleilmastunud maailmas;
 • hõlmab aktiivset teavitus- ja haridustööd, millega levitatakse teadmisi ELi teemadest ühiskonnas laiemalt (väljaspool akadeemilisi ringkondi ja spetsialistidest koosnevaid auditooriume) ja tuuakse EL kodanikele lähemale.

Ulatus, mil määral jõuab projektitaotlus esmatähtsate sihtrühmadeni:

 • Euroopa Liidu uuringute eriala (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis) üliõpilased;
 • üliõpilased, kes ei puutu automaatselt kokku ELi uuringutega (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis);
 • programmiväliste kolmandate riikide puhul potentsiaal edendada ELi avalikku diplomaatiat.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Metoodika: projekti kvaliteet, uudsus ja teostatavus ning kavandatud metoodika rakendatavus;
 • juhtimine: asjaolu, kas tööprogramm 
  • on esitatud selgel, terviklikul ja sidusal viisil ning kas seejuures on nõuetekohaselt kirjeldatud ettevalmistamise, elluviimise, hindamise, järelmeetmete ja tulemuste levitamise etappide asjakohast kava;
  • on kooskõlas projekti eesmärkide ja tegevustega;
 • seire- ja hindamisstrateegia.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet  (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Õppetooli juhataja tipptasemel profiil ja kvalifikatsioon Euroopa Liidu uuringute erialal (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis);
 • õppetooli juhataja ja kavandatavates projektitegevustes osalevate põhitöötajate profiili ja kvalifikatsiooni asjakohasus ja täiendavus nii Euroopa Liidu uuringute (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis) seisukohast kui ka lähtudes projektitaotluse konkreetsetest teemadest;
 • tõendid ELi teemasid käsitleva teadustööga seotud kogemuste taseme kohta.

Mõju (maksimaalne punktisumma: 25)

Projekti oodatav mõju, sh pikaajaline mõju:

 •  Jean Monnet’ meedet ellu viivale õppeasutusele;
 •  Jean Monnet’ meetmes osalevatele üliõpilastele ja õppijatele järgmise kaudu: 
  • täiendatud või innovaatilised õppekavad;
  • suurem suutlikkus meelitada ligi tipptasemel üliõpilasi;
  • tugevdatud koostöö teistest riikidest pärit partneritega;
  • suuremate rahaliste vahendite eraldamine ELi-teemaliseks õpetamistegevuseks või teadustööks õppeasutuses;
  • suurem suutlikkus tegeleda ELi-teemalise õpetamistegevuse ja teadustööga;
 •  muudele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja/või Euroopa tasandil kaasatud organisatsioonidele ja üksikisikutele.

Tulemuste levitamine ja teabevahetus:

 • nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada tegevuse tulemusi Jean Monnet’ meedet ellu viivas õppeasutuses ning mujal: 
  • teabe levitamine;
  • teadlikkuse suurendamine projektidest ja tulemustest, osalejate ja organisatsioonide nähtavuse suurendamine;
  • lisaks kõrgkoolidele ka muude rühmadeni jõudmine;
  • ülekantavus ja üleviidavus uutesse poliitikastrateegiatesse ning parematesse tavadesse;
 • ulatus, mil määral aitavad kavandatud levitamismeetodid jõuda sihtrühmadeni järgmise kaudu:
  • meediakajastus (sh sotsiaalmeedia, väljaanded jne);
  • üritused.

Kestlikkus ja jätkuvus: projektitaotlus sisaldab asjakohaseid meetmeid ja ressursse selle tagamiseks, et projekti tulemused ja kasutegurid püsivad ka pärast projekti lõppu.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad kokku vähemalt 70 punkti ning iga hindamiskriteeriumi puhul vähemalt 15 punkti. Kui projektitaotlused saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse projekte, millel on kõrgeim punktisumma esmalt kriteeriumi „Projekti asjakohasus“ ja seejärel kriteeriumi „Mõju“ puhul.

Jean Monnet’ tippkeskuste korral kohaldatakse alljärgnevaid hindamiskriteeriume.

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 25)

Hinnatakse ulatust, mil määral vastab projektitaotlus Jean Monnet’ tegevuste eesmärkidele, st:

 • on suunatud ELi uuringutele (nagu on kirjeldatud sissejuhatavas punktis);
 • soodustab teadusringkonna ja ühiskonna dialoogi, kaasates kohaliku ja riigi tasandi poliitikakujundajaid, ametnikke, kodanikuühiskonna osalejaid ning haridus- ja meediavaldkonna eri tasandite esindajaid;
 • suurendab teadmisi ja mõistmist, millest oleks kasu ELi poliitika kujundamisel, ja tugevdab ELi rolli üleilmastunud maailmas;
 • hõlmab aktiivset teavitus- ja haridustööd, millega levitatakse teadmisi ELi teemadest ühiskonnas laiemalt (väljaspool akadeemilisi ringkondi ja spetsialistidest koosnevaid auditooriume) ja tuuakse EL kodanikele lähemale.

Ulatus, mil määral jõuab projektitaotlus rohkemate sihtrühmadeni:

 • kavandatava tippkeskuse pakutava kvalifikatsiooni saajad;
 • ELi uuringute erialaga mitteseotud teaduskonnad/osakonnad;
 • programmiväliste kolmandate riikide puhul potentsiaal edendada ELi avalikku diplomaatiat.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Metoodika: projekti kvaliteet, uudsus ja teostatavus ning kavandatud metoodika rakendatavus;
 • asjaolu, kas tööprogramm: 
  • on esitatud selgel, terviklikul ja sidusal viisil ning kas seejuures on nõuetekohaselt kirjeldatud ettevalmistamise, elluviimise, hindamise, järelmeetmete ja tulemuste levitamise etappide asjakohast kava;
  • on kooskõlas projekti eesmärkide ja tegevustega;
 • ulatus, mil määral on tööpakettidele eraldatavad ressursid piisavad eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks;
 • seire- ja hindamisstrateegia.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Tippkeskuses osalejate rühma kvaliteet ja lisaväärtus;
 • kavandatavates tegevustes osalevate töötajate profiili ja kvalifikatsiooni asjakohasus ja täiendavus nii Euroopa Liidu uuringute seisukohast kui ka lähtudes projektitaotluse konkreetsetest teemadest;
 • koostöökorraldus kõrgkoolis ja ülesannete jaotus;
 • kõrgkooli pühendumus tippkeskuse arendamisele ja alalhoidmisele.

Mõju (maksimaalne punktisumma: 25)

Projekti oodatav mõju, sh pikaajaline mõju:

 •  Jean Monnet’ meedet ellu viivale õppeasutusele;
 •  Jean Monnet’ meetmes osalevatele teaduskondadele/osakondadele järgmise kaudu: 
  • konkreetse teadustöö täiendatud või innovaatiline sisu, uute vaatenurkade arendamine;
  • suurem suutlikkus meelitada ligi tipptasemel üliõpilasi ja teadlasi;
  • tugevdatud koostöö teistest riikidest pärit partneritega ja suutlikkus luua nendega kontakte;
  • suuremate rahaliste vahendite eraldamine ELi-teemaliseks õpetamistegevuseks või teadustööks õppeasutuses;
  • suurem suutlikkus tegeleda ELi-teemalise õpetamistegevuse ja teadustööga;
 •  muudele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja/või Euroopa tasandil kaasatud organisatsioonidele ja üksikisikutele.

Tulemuste levitamine ja teabevahetus:

 • nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada tegevuse tulemusi Jean Monnet’ meedet ellu viivas õppeasutuses ning mujal: 
  • teabe levitamine;
  • teadlikkuse suurendamine projektidest ja tulemustest, osalejate ja organisatsioonide nähtavuse suurendamine;
  • lisaks kõrgkoolidele ka muude rühmadeni jõudmine;
  • ülekantavus ja üleviidavus uutesse poliitikastrateegiatesse ning parematesse tavadesse;
 • ulatus, mil määral aitavad kavandatud levitamismeetodid jõuda sihtrühmadeni järgmise kaudu:
  • meediakajastus (sh sotsiaalmeedia, väljaanded jne);
  • üritused.

Kestlikkus ja jätkuvus: projektitaotlus sisaldab asjakohaseid meetmeid ja ressursse selle tagamiseks, et projekti tulemused ja kasutegurid püsivad ka pärast projekti lõppu.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad kokku vähemalt 70 punkti ning iga hindamiskriteeriumi puhul vähemalt 15 punkti. Kui projektitaotlused saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse projekte, millel on kõrgeim punktisumma esmalt kriteeriumi „Projekti asjakohasus“ ja seejärel kriteeriumi „Mõju“ puhul.

Geograafilised eesmärgid

Seda meedet rahastatakse ELi välistegevuse rahastust. Ettenähtud eelarve on jagatud eri piirkondade vahel erineva suurusega eelarvepakettideks. Lisateave igas eelarvepaketis saadaolevate summade kohta avalikustatakse rahastus- ja hankeportaalis.

Selle meetme puhul on kindlaks määratud alljärgnev geograafiline eesmärk.

Aasia: selle piirkonna eelarvest tohib suure sissetulekuga riikidele eraldada kõige enam 75 % rahalistest vahenditest.

Sahara-tagune Aafrika: prioriteetsena käsitatakse vähim arenenud riike. Erilist tähelepanu pööratakse ka rändeküsimustes prioriteetsetele riikidele ning piirkondlikele projektidele, kus osalevad kõrgkoolid mitmest riigist.

Oodatav mõju

Kvantitatiivne mõju

Õpetatavate erialade Euroopa Liidu mõõdet tugevdavate kõrgkoolide arvu suurenemine.

Käsitletavate Euroopa Liidu teemade suurem arv õpetamisel ja teadustöös sellistes teaduskondades/osakondades, kus ELi vaatenurka üldiselt ei arendata, v.a teemad, mida harilikult seostatakse ELiga.

Kvalitatiivne mõju

Seoses meetmetes vahetult osalevate isikutega tagatakse õpetamisele ja teadustööle suunatud Jean Monnet’ meetmetega soodne pikaajaline mõju nii üliõpilastele kui ka teadlastele/õppejõududele ning

 • aidatakse edendada demokraatiat ja suurendada ühtsesse kultuuriruumi kuulumise tunnet; noorte suurenenud huvi Euroopa poliitika vastu on võimalik hinnata konkreetsete uuringute abil;
 • tekitatakse huvi Euroopa Liidu poliitikavaldkondade alase teadlikkuse suurendamise vastu, mis võib omakorda aidata suurendada aktiivset osalust ELi tasandi tegevuses ja avalikus teenistuses;
 • suurendatakse noorte teadlaste võimalusi oma kutseoskuste täiendamiseks ja karjääri arendamiseks.

Seoses osalevate organisatsioonidega soodustatakse õpetamisele ja teadustööle suunatud Jean Monnet’ meetmetega uue dünaamika väljakujunemist ning

 • suurendatakse kõrgkoolide suutlikkust õpetada Euroopa Liidu küsimustega seotud aineid;
 • meelitatakse ligi suuremal arvul selliseid õppijaid ja õpetajaid, kes soovivad omandada teadmisi Euroopa Liidu kohta;
 • luuakse struktureeritud keskused Euroopa Liiduga seotud kõrgetasemeliste teadmiste edasiandmiseks ja kõrgetasemelise teadustöö võimaldamiseks toetust vajavates teaduskondades/osakondades.

Millised on rahastamiseeskirjad?

Selle meetme puhul kasutatakse kindlasummaliste maksete alusel rahastamise mudelit. See rahastamiskord peaks võimaldama keskenduda sisendite asemel pigem väljunditele ning lähtuda seeläbi mõõdetavate eesmärkide saavutamise kvaliteedist ja tasemest.

ELi toetuse maksimumsummad projekti kohta:

 • Jean Monnet’ moodulid: 30 000 eurot
 • Jean Monnet’ õppetoolid: 50 000 eurot
 • Jean Monnet’ tippkeskused: 100 000 eurot

Kindlasummaliste sissemaksetega kaetakse personali-, reisi- ja elamiskulud, töövahendite ja alltöövõtuga seotud kulud ning ka muud (nt teabe levitamise, avaldamise, tõlkimisega seotud) kulud.

Jean Monnet’ moodulid ja õppetoolid

Taotlejad peavad taotluses märkima soovitava kindlasummalise toetuse eelnevalt kindlaksmääratud summa vastavalt alljärgnevatele tabelitele. Nendes tabelites on esitatud õpetamistundide koguarvule vastava kindlasummalise makse kogusumma riigi kohta. Tabelis on märgitud lõplik ELi toetus (kaasrahastamismäär on 75 %).

a.1) Jean Monnet’ moodulid ELi liikmesriikide ja programmiga liitunud kolmandate riikide puhul

Riik / õpetamistunnid kolmeaastase perioodi jooksul (min 40 h aastas) Bulgaaria, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Rumeenia, Serbia Horvaatia, Läti, Türgi Eesti, Leedu, Poola, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari Kreeka, Malta, Portugal, Sloveenia Hispaania, Island, Itaalia, Küpros Iirimaa, Prantsusmaa, Soome Austria, Belgia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani
120–150 11 500 eurot 13 500 eurot 15 000 eurot 19 000 eurot 22 000 eurot 26 000 eurot 28 000 eurot
151–180 14 500 eurot 16 500 eurot 18 500 eurot 23 000 eurot 27 500 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
181–210 16 500 eurot 19 500 eurot 22 000 eurot 27 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
211–240 19 000 eurot 22 500 eurot 25 500 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
241–270 21 500 eurot 25 500 eurot 29 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
271–300 24 000 eurot 28 500 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
301–330 26 500 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
331–360 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot

a.2) Jean Monnet’ moodulid programmivälistes kolmandates riikides

Riik / õpetamistunnid kolmeaastase perioodi jooksul (min 40 h aastas) Antigua ja Barbuda, Barbados, Liibüa, Mehhiko, Saint Kitts ja Nevis, Tšiili, muud riigid Bahrein, Trinidad ja Tobago Ekvatoriaal-Guinea, Iisrael, Omaan, Saudi Araabia, Seišellid Lõuna-Korea, Uus-Meremaa Jaapan, Ühendkuningriik Ameerika Ühendriigid, Araabia Ühendemiraadid, Austraalia, Brunei, Hongkong, Kanada, Katar, Kuveit, Singapur, Šveits
120–150 11 500 eurot 15 000 eurot 19 000 eurot 22 000 eurot 26 000 eurot 28 000 eurot
151–180 14 000 eurot 18 500 eurot 23 000 eurot 27 500 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
181–210 16 500 eurot 22 000 eurot 27 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
211–240 19 000 eurot 25 500 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
241–270 21 500 eurot 29 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
271–300 24 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
301–330 26 500 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot
331–360 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot 30 000 eurot

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

b.1) Jean Monnet’ õppetoolid ELi liikmesriikide ja programmiga liitunud kolmandate riikide puhul

Riik / õpetamistunnid kolmeaastase perioodi jooksul (min 90 tundi aastas) Bulgaaria, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Rumeenia, Serbia Horvaatia, Läti, Türgi Eesti, Leedu, Poola, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari Kreeka, Malta, Portugal, Sloveenia Hispaania, Island, Itaalia, Küpros Iirimaa, Prantsusmaa, Soome Austria, Belgia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani
270–300 18 000 eurot 19 000 eurot 25 000 eurot 31 000 eurot 37 000 eurot 43 000 eurot 47 000 eurot
301–330 20 000 eurot 21 000 eurot 28 000 eurot 34 000 eurot 41 000 eurot 47 000 eurot 50 000 eurot
331–360 22 000 eurot 23 000 eurot 31 000 eurot 37 000 eurot 45 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
361–390 24 000 eurot 25 000 eurot 34 000 eurot 40 000 eurot 49 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
391–420 26 000 eurot 27 000 eurot 37 000 eurot 43 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
421–450 28 000 eurot 29 000 eurot 40 000 eurot 46 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
451–480 30 000 eurot 31 000 eurot 43 000 eurot 49 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
481–510 32 000 eurot 33 000 eurot 46 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
511–540 34 000 eurot 35 000 eurot 49 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
541–570 36 000 eurot 37 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
571–600 38 000 eurot 39 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
601–630 40 000 eurot 41 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
631–660 42 000 eurot 43 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
661–690 44 000 eurot 45 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
691–720 46 000 eurot 47 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50.000 eurot
721–750 48 000 eurot 49 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
> 750 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot

b.2) Jean Monnet’ õppetoolid programmiväliste kolmandate riikide puhul

Riik / õpetamistunnid kolmeaastase perioodi jooksul (min 90 tundi aastas) Antigua ja Barbuda, Barbados, Liibüa, Mehhiko, Saint Kitts ja Nevis, Tšiili, muud riigid Bahrein, Trinidad ja Tobago Ekvatoriaal-Guinea, Iisrael, Omaan, Saudi Araabia, Seišellid Lõuna-Korea, Uus-Meremaa Jaapan, Ühendkuningriik Ameerika Ühendriigid, Araabia Ühendemiraadid, Austraalia, Brunei, Hongkong, Kanada, Katar, Kuveit, Singapur, Šveits
270–300 21 000 eurot 24 000 eurot 31 000 eurot 37 000 eurot 43 000 eurot 47 000 eurot
301–330 23 000 eurot 27 000 eurot 34 000 eurot 41 000 eurot 47 000 eurot 50 000 eurot
331–360 25 000 eurot 30 000 eurot 37 000 eurot 45 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
361–390 27 000 eurot 33 000 eurot 40 000 eurot 49 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
391–420 29 000 eurot 36 000 eurot 43 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
421–450 31 000 eurot 39 000 eurot 46 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
451–480 33 000 eurot 42 000 eurot 49 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
481–510 35 000 eurot 45 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
511–540 37 000 eurot 48 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
541–570 39 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
571–600 41 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
601–630 43 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
631–660 45 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
661–690 47 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
691–720 49 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
721–750 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot
> 750 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot 50 000 eurot

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

c)  Jean Monnet’ tippkeskused

Selle meetme puhul kasutatakse kindlasummaliste maksete alusel rahastamise mudelit. Taotlejale tehtava kindlasummalise toetuse summa määratakse iga toetuse puhul kindlaks vastavalt taotleja kavandatava meetme eelarveprognoosile. Toetust andev asutus võtab iga toetuse kindlasummalise makse kindlaksmääramisel arvesse projektitaotlust, hindamise tulemust, rahastamismäärasid ning konkursikutses osutatud toetuse maksimumsummat.

ELi toetuse maksimumsumma projekti kohta on 100 000 eurot

Kuidas määratakse kindlaks projekti kindlasummaline makse?

Taotlejad peavad täitma taotlusvormis esitatud üksikasjaliku eelarvetabeli, võttes arvesse alljärgnevaid nõudeid.

 • Eelarve peaks olema nii üksikasjalik kui vaja ning olema jaotatud ühtseteks tööpakettideks (nt eraldi tööpaketid projektijuhtimise, koolituse, ürituste korraldamise, õpirände ettevalmistamise ja elluviimise, teabevahetuse ja tulemuste levitamise ning kvaliteedi tagamise jaoks).
 • Projektitaotluses tuleb kirjeldada iga tööpaketi alla kuuluvaid tegevusi.
 • Taotlejad peavad projektitaotluses esitama hinnangulised kulud iga tööpaketi kohta.
 • Kulud võivad hõlmata personali-, reisi- ja elamiskulusid, töövahendite ja alltöövõtuga seotud kulusid ning ka muid (levitamise, avaldamise või tõlkimisega seotud) kulusid.

Projektitaotlusi hinnatakse sise- ja/või välisekspertide abiga tavapärase hindamismenetluse korras. Eksperdid hindavad projektitaotluste kvaliteeti konkursikutses kindlaksmääratud nõuete alusel ning meetme oodatavat mõju, kvaliteeti ja tulemuslikkust arvesse võttes.

Pärast projektitaotluste hindamist määrab eelarvevahendite käsutaja hindamistulemuste alusel kindlaks kindlasummalise makse summa. Kindlasummalise makse summa võib moodustada kõige enam 80 % pärast hindamist kindlaks määratavast prognoositavast eelarvest.

Toetuse parameetrid (toetuse maksimumsumma, rahastamismäär, rahastamiskõlblike kulude kogusumma jne) kehtestatakse toetuslepingus.

Projekti saavutuste hindamisel lähtutakse saavutatud väljunditest. Rahastamiskord peaks võimaldama keskenduda sisendite asemel pigem väljunditele ning lähtuda seeläbi mõõdetavate eesmärkide saavutamise kvaliteedist ja tasemest.

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education