Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование

Действията по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование предоставя подкрепа за преподаването и научните изследвания в областта на Европейския съюз в световен мащаб.

Изследванията на Европейския съюз се отнасят до преподаването, ученето и научните изследвания относно Европейския съюз, неговата история, цели, структури, функции и/или политики.

Като се съсредоточават върху измерението на Европейския съюз, дейностите по инициативата „Жан Моне“ следва да насърчават активното европейско гражданство и основните ценности на Европейския съюз на
 зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства (член 2 от Договора за Европейския съюз).

По отношение на политиките на Европейския съюз, действията по инициативата „Жан Моне“ трябва да допринасят за разпространението на знания за това как тези политики могат да бъдат от полза в ежедневния живот на гражданите в ЕС и/или в чужбина и/или как те могат да повлияят на системата за създаване на политики в сходни области, или на равнището на държавата членка, или в чужбина на национално, регионално или глобално равнище. Следва да бъде показана много ясна връзка между предмета на предложението и политиката на ЕС и/или темата на ЕС, за която то се отнася.   

Действията по инициативата „Жан Моне“ също така са предназначени да функционират като вектор на публичната дипломация към трети държави, като популяризират ценностите на ЕС и повишават видимостта на това, което символизира Европейският съюз, и на целите, които възнамерява да постигне.

По-долу са описани целите и критериите за кандидатстване за преподаването и научните изследвания.

Преподаване и научни изследвания

Цели на Действията

С действието „Преподаване и научни изследвания“ по инициативата „Жан Моне“ ще се постигнат:

 • насърчаване на високите постижения в преподаването и научните изследвания в областта на Европейския съюз в световен мащаб и улесняване на кариерното развитие в областта на изследванията на ЕС за следващото поколение.
 • насърчава диалога между академичните среди и обществото, включващ лица, разработващи политики на местно, регионално и национално и европейско равнище, държавни служители, представители на гражданското общество, представители на различните степени на образование и на медиите.
 • генериране на знания и визии в подкрепа на разработването на политиките на ЕС и засилване на ролята на ЕС в Европа и в глобализирания свят;
 • достигане до по-широка публика и разпространяване на знанието за ЕС сред цялото общество (извън академичните среди и специализираната публика), което ще доближи ЕС до обществеността.
 • стремеж за функциониране като вектор на публичната дипломация към трети държави, които не са асоциирани към програмата, като се популяризират ценностите на ЕС и се повишава видимостта на това, което символизира Европейският съюз, и на целите, които възнамерява да постигне.

Създаване на проект

Действието „Преподаване и научни изследвания“ по инициативата „Жан Моне“ трябва да се реализира в една от следните форми: Модули, катедри, центрове за високи постижения

 • Модулите са краткосрочни програми или курсове за обучение в областта на изследванията на Европейския съюз, предлагани от институции за висше образование. Всеки модул е с минимална продължителност от 40 учебни часа на академична година за срок от три години. Модулите могат да са съсредоточени върху дадена конкретна дисциплина от европейските изследвания или да са с мултидисциплинарен подход и съответно да се основават на академичната работа на няколко преподаватели и експерти. Те могат също така да приемат формата на кратки специализирани програми или летни програми.
 • Катедрите са преподавателски позиции за университетски професори със специализация в областта на изследванията на Европейския съюз (както е описано по-горе) с  продължителност от три години. Катедрата „Жан Моне“ може да се заема от само един професор, който преподава минимум 90 учебни часа на академична година. Към катедрата може също така да има екип, който да подпомага и подобрява дейностите ѝ, включително осигуряването на допълнителни учебни часове.
 • Центровете за високи постижения „Жан Моне“ са координационни центрове за компетентности и знания по теми, свързани с Европейския съюз. В тях следва да се събират експертният капацитет и компетентността на експерти на високо равнище за развиване на единодействия между различни дисциплини и ресурси в областта на европейските изследвания (както е описано по-горе), както и за иницииране на съвместни транснационални дейности и осигуряване на отвореност към гражданското общество. Центровете за високи постижения „Жан Моне“ изпълняват важна роля за обхващането на студенти, обучаващи се във факултети, чиито учебни програми обикновено не засягат въпроси, свързани с Европейския съюз, както и за контактите с лица, разработващи политики, държавни служители, организации на гражданското общество и широката общественост.

От бенефициерите по инициативата „Жан Моне“ (ръководители на модули, преподаватели, заемащи катедри, и участници в центровете за високи постижения) се изисква да организират дейности и събития, които да гарантират отвореност към лицата, разработващи политики, държавните служители, гражданското общество и широката общественост.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за действие „преподаване и научни изследвания“ по инициативата „Жан Моне“?

Критерии за допустимост

За модулите „Жан Моне“ се прилагат следните критерии за допустимост:

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

 За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва да бъдат:

 • институция за висше образование (ИВО);
 • ИВО, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата.

ВУ, установени в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, трябва да притежават валидна ХВОЕ. (Харта за висше образование „Еразъм“)                                                                                               

Допускат се само заявления от отделни кандидати.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

Допустими дейности

Преподаването по модулите „Жан Моне“ трябва да е с минимална продължителност от 40 часа на академична година в областта на изследванията на ЕС (както е описано по-горе).

Учебните часове включват часове на пряк контакт за преподаване в контекста на групови лекции, семинари и упражнения и могат да включват всяка от изброените дейности във формат на дистанционно учене, но не включват индивидуално обучение и/или надзор. Летните курсове са допустими по отношение на модулите.

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се извършват в допустимите държави (вж. част А от настоящото ръководство).

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 1 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Как се кандидатства?

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

За катедрите „Жан Моне“ се прилагат следните критерии за допустимост:

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва да бъдат:

 • Институция за висше образование (ИВО), установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата.

ВУ, установени в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, трябва да притежават валидна ХВОЕ.

Допускат се само заявления от отделни кандидати.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

Допустими дейности

Преподаването в катедрите „Жан Моне“ трябва да е с минимална продължителност от 90 часа на академична година в областта на изследванията на ЕС (както е описано в настоящото ръководство) в кандидатстващата институция за висше образование и от преподавателя, заемащ катедрата, който трябва да е постоянен член на персонала на кандидатстващата институция.

Учебните часове включват часове на пряк контакт за преподаване в контекста на групови лекции, семинари и упражнения и могат да включват всяка от изброените дейности във формат на дистанционно учене, но не включват индивидуално обучение и/или надзор. Летните курсове не са допустими.

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се извършват в допустимите държави (вж. част А от настоящото ръководство).

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 1 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Как се кандидатства?

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

За центровете за високи постижения „Жан Моне“ се прилагат следните критерии за допустимост:

Допустими участващи организации

(Кой може да кандидатства?)

За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва да бъдат:

институция за висше образование (ИВО), установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата.

ВУ, установени в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, трябва да притежават валидна ХВОЕ 

За даден период ще бъде подкрепян само един център за високи постижения „Жан Моне“ във всяка участваща ИВО.

Допускат се само заявления от отделни кандидати.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се извършват в допустимите държави (вж. част А от настоящото ръководство).

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-JMO-2024-COE

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 1 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Как се кандидатства?

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

За модулите „Жан Моне“ се прилагат следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 25 точки)

Доколко предложението съответства на целите на действието по инициативата „Жан Моне“:

 • насочено е към изследванията на ЕС (както е описано в уводния абзац);
 • насърчава диалога между академичните среди и обществото, включващ лица, разработващи политики на местно, регионално и национално и европейско равнище, държавни служители, представители на гражданското общество, представители на различните степени на образование и на медиите;
 • генерира знания и визии, които могат да допринесат за разработването на политиката на ЕС и да засилят ролята на ЕС в глобализирания свят;
 • включва активни информационни и образователни действия, които ще разпространят знания по теми, свързани с ЕС, към цялото общество (отвъд академичните среди и специализираната аудитория) и ще приближат ЕС до обществеността.

доколко предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и борбата с всякакъв вид дискриминация.

Доколко предложението достига до приоритетните целеви групи:

 • студенти във висши учебни институции, които учат в областта на изследванията на Европейския съюз (както е описано в уводния абзац);
 • студенти във висши учебни институции, които не непременно имат пряк досег с теми от областта на изследванията на ЕС (в области извън правото, икономиката и политологията);
 • за трети държави, които не са асоциирани към програмата, потенциал на проекта да засили публичната дипломация на ЕС.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 25 точки)

 • Методология: качество, новаторство и приложимост на самия проект и жизнеспособност на предложената методология;
 • Доколко работната програма:
  • е представена по ясен, цялостен и съгласуван начин и в нея се обръща необходимото внимание на правилното планиране на етапите на подготовка, изпълнение, оценка, последващи действия и разпространение;
  • показва съгласуваност с целите и дейностите по проекта;
 • Стратегия за мониторинг и оценка

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 25 точки)

Ниво на компетентност и добавена стойност на екипа:

 • Релевантност и взаимно допълване на профила и експертния капацитет на ключовите членове на персонала, ангажирани в предложените дейности (както в академичните, така и в неакадемичните области, където е приложимо), по отношение на изследванията на Европейския съюз (както е описано в уводния абзац) и по отношение на конкретната тема, разгледана в предложението.

Въздействие (максимален резултат: 25 точки)

Очаквано въздействие на проекта с дългосрочно влияние:

 •  върху институцията домакин на действието по инициативата „Жан Моне“;
 •  върху студентите и учещите, които се ползват от действието по инициативата „Жан Моне“;
 • усъвършенствани или иновативни учебни програми;
 • повишен капацитет за привличане на отлични студенти;
 • засилено сътрудничество с партньори от други държави;
 • отпускане на повече финансови ресурси за научни изследвания и преподаване по теми, свързани с ЕС, в рамките на институцията;
 • повишен капацитет за преподаване и провеждане на научни изследвания по теми, свързани с ЕС;
 •  върху други организации и физически лица, участващи в проекта на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.

Разпространение и комуникация:

 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от дейностите във и извън институцията домакин на действието по инициативата „Жан Моне“:
  • популяризиране;
  • повишаване на осведомеността за проекти и резултати, повишаване на видимостта на участниците и организациите;
  • обхващане на групи извън институциите за висше образование;
  • преносимост и приложение в нови политики и усъвършенствани практики.
 • Доколко предвидените инструменти за разпространение ще достигнат целевата аудитория чрез:
  • медийно отразяване (включително социални медии, публикации и др.),
  • събития.

Устойчивост и продължение: в предложението се предвиждат подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите от проекта ще се запазят и след неговото приключване.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки. Освен това те трябва да получат поне 15 точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

За катедрите „Жан Моне“ се прилагат следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 25 точки)

Доколко предложението съответства на целите на действието по инициативата „Жан Моне“:

 • е насочено към изследванията на Европейския съюз (както е описано в уводния абзац);
 • насърчава диалога между академичните среди и обществото, включващ лица, разработващи политики на местно, регионално и национално и европейско равнище, държавни служители, представители на гражданското общество, представители на различните степени на образование и на медиите;
 • генерира знания и визии, които могат да допринесат за разработването на политиката на ЕС и да засилят ролята на ЕС в глобализирания свят;
 • включва активни информационни и образователни действия, които ще разпространят знания по теми, свързани с ЕС, към цялото общество (отвъд академичните среди и специализираната аудитория) и ще приближат ЕС до обществеността.

доколко предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и борбата с всякакъв вид дискриминация.

Доколко предложението достига до приоритетните целеви групи:

 • студенти във висши учебни институции, които учат в областта на изследванията на Европейския съюз (както е описано в уводния абзац);
 • студенти във висши учебни институции, които не са автоматично в пряк контакт с теми от областта на изследванията на ЕС (както е описано в уводния абзац);
 • за трети държави, които не са асоциирани към програмата, потенциалът на проекта да засили публичната дипломация на ЕС.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 25 точки)

Методология: качество, новаторство и приложимост на самия проект и жизнеспособност на предложената методология.

 • Доколко работната програма:
 • е представена по ясен, цялостен и съгласуван начин и в нея се обръща необходимото внимание на правилното планиране на етапите на подготовка, изпълнение, оценка, последващи действия и разпространение;
 • показва съгласуваност с целите и дейностите по проекта.
 • Стратегия за мониторинг и оценка.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 25 точки)

Отличен профил и експертен опит в изследванията на Европейския съюз на преподавателя, заемащ катедрата (както е описано в уводния абзац).

 • Релевантност и взаимно допълване на профила и експертния капацитет на преподавателя, заемащ катедрата, и ключовите членове на персонала, ангажирани в предложените дейности по проекта, по отношение на изследванията на Европейския съюз (както е описано в уводния абзац) и по отношение на конкретната тема, разгледана в предложението.
 • Доказателства за нивото на опит в областта на научните изследвания по теми, свързани с ЕС.

Въздействие (максимален резултат: 25 точки)

Очаквано въздействие на проекта с дългосрочно влияние:

 •  върху институцията домакин на действието по инициативата „Жан Моне“;
 •  върху студентите и учещите, които се ползват от действието по инициативата „Жан Моне“:
 • усъвършенствани или иновативни учебни програми;
 • повишен капацитет за привличане на отлични студенти;
 • засилено сътрудничество с партньори от други държави;
 • отпускане на повече финансови ресурси за научни изследвания и преподаване по теми, свързани с ЕС, в рамките на институцията;
 • повишен капацитет за преподаване и провеждане на научни изследвания по теми, свързани с ЕС;
 •  върху други организации и физически лица, участващи в проекта на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.

Разпространение и комуникация:

 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от дейностите във и извън институцията домакин на действието по инициативата „Жан Моне“:
  • популяризиране;
  • повишаване на осведомеността за проекти и резултати, повишаване на видимостта на участниците и организациите;
  • обхващане на групи извън институциите за висше образование;
  • преносимост и приложение в нови политики и усъвършенствани практики.
 • Доколко предвидените инструменти за разпространение ще достигнат целевата аудитория чрез:
  • медийно отразяване (включително социални медии, публикации и др.),
  • събития.

Устойчивост и продължение: в предложението се предвиждат подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите от проекта ще се запазят и след неговото приключване.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки. Освен това те трябва да получат поне 15 точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

За центровете за високи постижения „Жан Моне“ се прилагат следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 25 точки)

Доколко предложението съответства на целите на дейностите по инициативата „Жан Моне“:

 • насочено е към изследванията на ЕС (както е описано в уводния абзац);
 • насърчава диалога между академичните среди и обществото, включващ лица, разработващи политики на местно, регионално и национално и европейско равнище, държавни служители, представители на гражданското общество, представители на различните степени на образование и на медиите;
 • генерира знания и визии, които могат да допринесат за разработването на политиката на ЕС и да засилят ролята на ЕС в глобализирания свят;
 • включва активни информационни и образователни действия, които ще разпространят знания по теми, свързани с ЕС, към цялото общество (отвъд академичните среди и специализираната аудитория) и ще приближат ЕС до обществеността.

доколко предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и борбата с всякакъв вид дискриминация.

Доколко предложението достига до повече целеви групи:

 • вид на бенефициерите на експертния опит на предложения център;
 • участие на факултети/департаменти, които не работят пряко в областта на специфичните за ЕС изследвания;
 • за трети държави, които не са асоциирани към програмата, потенциал на проекта да засили публичната дипломация на ЕС.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 25 точки)

 • Методология: качество, новаторство и приложимост на самия проект и жизнеспособност на предложената методология.
 • Доколко работната програма
 • е представена по ясен, цялостен и съгласуван начин и в нея се обръща необходимото внимание на правилното планиране на етапите на подготовка, изпълнение, оценка, последващи действия и разпространение;
 • показва съгласуваност с целите и дейностите по проекта.
 • Доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати.
 • Стратегия за мониторинг и оценка.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 25 точки)

 • Качество и добавена стойност на участниците в Центъра.
 • Релевантност и взаимно допълване на профила и експертния капацитет на членовете на ангажирания персонал в предложените по проекта дейности както по отношение на изследванията на Европейския съюз, така и по отношение на конкретната тема, разгледана в предложението.
 • Договорености за сътрудничество в рамките на висшата образователна институция и разпределение на ролите.
 • Ангажимент на институцията за развитие и поддръжка на Центъра.

Въздействие (максимален резултат: 25 точки)

Очаквано въздействие на проекта с дългосрочно влияние:

 • върху институцията домакин на действието по инициативата „Жан Моне“;
 •  върху факултетите/департаментите, които се ползват от действието по инициативата „Жан Моне“;
  • подобрено или иновативно съдържание, разработване на нови перспективи на специфични научни изследвания;
  • повишен капацитет за привличане на отлични студенти и изследователи;
  • засилено сътрудничество и капацитет за свързване с партньори от други държави;
  • отпускане на повече финансови ресурси за научни изследвания и преподаване по теми, свързани с ЕС, в рамките на институцията;
 • повишен капацитет за преподаване и провеждане на научни изследвания по теми, свързани с ЕС;
 •  върху други организации и физически лица, участващи в проекта на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.

Разпространение и комуникация:

 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от дейностите във и извън институцията домакин на действието по инициативата „Жан Моне“:
  • популяризиране;
  • повишаване на осведомеността за проекти и резултати, повишаване на видимостта на участниците и организациите;
  • обхващане на групи извън институциите за висше образование;
  • преносимост и приложение в нови политики и усъвършенствани практики.

Доколко предвидените инструменти за разпространение ще достигнат целевата аудитория чрез:

 • медийно отразяване (включително социални медии, публикации и др.),
 • събития.

Устойчивост и продължение: в предложението се предвиждат подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите от проекта ще се запазят и след неговото приключване.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки. Освен това те трябва да получат поне 15 точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

Географски цели

Инструментите за външна дейност на ЕС подпомагат тези действия. Наличният бюджет се разпределя между различните региони и размерът на всеки бюджетен пакет е различен. Допълнителна информация за наличните суми по всеки бюджетен пакет ще бъде публикувана в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Очаквано въздействие

По отношение на пряко ангажираните в действията участници действията „Преподаване и научни изследвания“ по инициативата „Жан Моне“ ще имат положително и дълготрайно въздействие както върху студентите, така и върху изследователите/преподавателите, което ще се измерва чрез количествени и качествени показатели.

Количествени показатели

 • Брой институции за висше образование, които укрепват отнасящото се до Европейския съюз измерение в обхванатите в тях дисциплини.
 • Брой теми, свързани с Европейския съюз, въведени в преподаването и в научните изследвания на факултети/департаменти, в които обикновено не се разглежда европейското измерение — отвъд темите, обичайно разпознавани като свързани с ЕС.
 • Брой студенти, обхванати от действията по инициативата „Жан Моне“.
 • Брой нови преподаватели, заемащи катедри.
 • Брой публикации по теми, свързани с ЕС.
 • Брой документи за политиките в подкрепа на създателите на политики по теми, свързани с ЕС.
 • Брой проекти по инициативата „Жан Моне“ в трети държави, които не са асоциирани към програмата
 • В каква степен съществуват форуми и платформи, целящи подобряване на сътрудничеството и диалога между академичния и неакадемичния свят.
 • Увеличаване на възможностите за младите изследователи да повишават професионалната си компетентност и да дават тласък на кариерата си.

Качествени показатели

 • Увеличаване на знания по теми относно европейските политики;
 • Доколко институциите за висше образование се ангажират с по-широкото общество и неакадемичния свят по теми, свързани с ЕС;
 • Повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с ЕС, в неакадемичния свят;
 • Подобрено разпространение на резултатите от проектите по инициативата „Жан Моне“ в обществото, включително сред създателите на политики.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Тази схема за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на крайните продукти, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е както следва:

 • Модули „Жан Моне“: 35 000 EUR
 • Катедри „Жан Моне“: 60 000 EUR
 • Центрове за високи постижения „Жан Моне“: 100 000 EUR

Еднократните суми ще покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, публикуване, превод).

Модули и катедри „Жан Моне“

В своето заявление кандидатите трябва да поискат предварително определения размер на еднократната сума, посочен в таблиците по-долу. В таблиците по-долу е показана общата еднократна сума по държави, която съответства на общия брой учебни часове.

а.1) За модулите „Жан Моне“ за държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата

Държава/ учебни часове за 3-годишния период (мин. 40 часа/ година) България, Румъния, Северна Македония, Лихтенщайн, Сърбия Турция, Хърватия, Латвия Унгария, Полша, Литва, Чешка република, Естония, Словакия Португалия, Гърция, Словения, Малта Кипър, Исландия, Испания, Италия Ирландия, Франция, Финландия Белгия, Дания, Германия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Швеция, Норвегия
120—150 13 500 EUR 16 000 EUR 18 000 EUR 23 000 EUR 26 000 EUR 31 000 EUR 33 000 EUR
151—180 17 000 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
181—210 19 500 EUR 23 000 EUR 26 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
211—240 22 500 EUR 26 500 EUR 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
241—270 25 500 EUR 30 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
271—300 28 500 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
301—330 31 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
331—360 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR

а.2) За модулите „Жан Моне“ за трети държави, които не са асоциирани към програмата

Държава/учебни часове за 3-годишния период (мин. 40 часа/година) Чили, Сейнт Китс и Невис, Мексико, Либия, Антигуа и Барбуда, Барбадос, други държави Бахрейн, Тринидад и Тобаго Саудитска Арабия, Сейшелски острови, Екваториална Гвинея, Оман, Израел Република Корея, Нова Зеландия Япония, Обединено кралство Австралия, Бруней, Канада, Хонконг, Кувейт, Катар, Сингапур, Швейцария, Обединени арабски емирства, Съединени американски щати
120—150 13 500 EUR 18 000 EUR 23 000 EUR 26 000 EUR 31 000 EUR 33 000 EUR
151—180 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
181—210 19 500 EUR 26 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
211—240 22 500 EUR 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
241—270 25 500 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
271—300 28 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
301—330 31 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
331—360 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

б.1) За катедрите „Жан Моне“ за държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата

Държава/ учебни часове за 3-годишния период (мин. 90 часа/ година) България, Румъния, Северна Македония, Лихтенщайн, Сърбия Турция, Хърватия, Латвия Унгария, Полша, Литва, Чешка република, Естония, Словакия Португалия, Гърция, Словения, Малта Кипър, Исландия, Испания, Италия Ирландия, Франция, Финландия Белгия, Дания, Германия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Швеция, Норвегия
270—300 18 000 EUR 19 000 EUR 25 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301—330 20 000 EUR 21 000 EUR 28 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331—360 22 000 EUR 23 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361—390 24 000 EUR 25 000 EUR 34 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391—420 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421—450 28 000 EUR 29 000 EUR 40 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451—480 30 000 EUR 31 000 EUR 43 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481—510 32 000 EUR 33 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511—540 34 000 EUR 35 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541—570 36 000 EUR 37 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571—600 38 000 EUR 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601—630 40 000 EUR 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631—660 42 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661—690 44 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691—720 46 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721—750 48 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

б.2) За катедрите „Жан Моне“ за трети държави, които не са асоциирани към програмата

Държава/учебни часове за 3-годишния период (мин. 90 часа/година) България, Румъния, Северна Македония, Лихтенщайн, Сърбия Турция, Хърватия, Латвия Унгария, Полша, Литва, Чехия, Естония, Словакия Португалия, Гърция, Словения, Малта Кипър, Исландия, Испания, Италия Ирландия, Франция, Финландия Белгия, Дания, Германия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Швеция, Норвегия
270—300 21 500 EUR 22 500 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 55 500 EUR
301—330 24 000 EUR 25 000 EUR 33 500 EUR 40 500 EUR 48 500 EUR 55 000 EUR 60 000 EUR
331—360 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 53 000 EUR 59 000 EUR 60 000 EUR
361—390 28 000 EUR 29 000 EUR 40 500 EUR 47 500 EUR 57 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
391—420 30 000 EUR 31 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
421—450 32 500 EUR 33 500 EUR 47 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
451—480 35 000 EUR 36 000 EUR 51 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
481—510 37 500 EUR 38 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
511—540 40 000 EUR 41 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
541—570 42 500 EUR 43 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
571—600 45 000 EUR 46 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
601—630 47 500 EUR 48 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
631—660 50 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
661—690 52 500 EUR 53 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
691—720 55 000 EUR 56 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
721—750 57 500 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
> 750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

в)  Центрове за високи постижения „Жан Моне“:

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 100 000 EUR.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на мероприятия“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за всеки работен пакет;
 • Разходите може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education