Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

This webpage does not reflect yet the content of the Erasmus+ Programme Guide 2024.

However, you can download the full guide for 2024 in your chosen language in PDF via “Download” on the righthand side of this page.

Oiliúint múinteoirí Jean Monnet

Eagróidh institiúidí ardoideachais nó institiúidí/gníomhaireachtaí oiliúna múinteoirí gníomhaíochtaí faoin ngníomhaíocht seo lena gcuirtear é ar a gcumas do mhúinteoirí i scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna scileanna nua a fhorbairt, ábhair ón Aontas a theagasc agus dul i mbun plé fúthu, rud a chumhachtaíonn dóibh trí thuiscint níos fearr a fháil ar an Aontas agus ar fheidhmiú an Aontais.

Neartóidh comhlachtaí oiliúna múinteoirí (le haghaidh oiliúint tosaigh múinteoirí agus forbairt ghairmiúil leanúnach le haghaidh múinteoirí araon) an t‑eolas inmheánach atá acu agus a scileanna maidir le hábhair ón Aontas a theagasc, agus fágfaidh sin go mbeidh múinteoirí níos oilte agus inneachar ón Aontas á thabhairt isteach acu ina ngníomhaíochtaí acu.

Le gníomhaíochtaí oiliúna múinteoirí tacófar le baill foirne oideachasúla i scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4).

Cuspóirí na gníomhaíochta

Is é is aidhm d’Oiliúint Múinteoirí Jean Monnet tacú le scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna chun inneachar ón Aontas a phleanáil, a eagrú agus a sholáthar ina gcuraclaim agus ina ngníomhaíochtaí seach‑churaclaim. Is iad seo a leanas na príomhchuspóirí:

 • ligean do scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) (ISCED 1- 4) eolas a thiomsú faoin Aontas i measc a mball foirne teagaisc;
 • Tograí oiliúna struchtúrtha ar ábhair a bhaineann leis an Aontas a thairiscint do scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna, inneachar agus modheolaíochtaí a sholáthar do mhúinteoirí atá ag teagasc ar leibhéil éagsúla, ó chúlraí éagsúla agus a bhfuil taithí éagsúil acu;
 • cúrsaí oiliúna sonracha (modúlacha, cónaitheacha, cumaisc nó ar líne) do dhaoine aonair nó do ghrúpaí a sholáthar do mhúinteoirí a bhfuil spéis acu san Aontas Eorpach agus atá toilteanach ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a lánpháirtiú ina gcuid oibre laethúla;
 • muinín múinteoirí a chothú chun gné a bhaineann leis an Aontas a lánpháirtiú ina n‑obair laethúil.

Cé na critéir atá le comhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar oideachas/oiliúint múinteoirí jean monnet?

Critéir incháilitheachta

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a bheith:

 • Ina nInstitiúid Ardoideachais a sholáthraíonn oiliúint tosaigh agus/nó inseirbhíse do mhúinteoirí scoileanna agus/nó institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) (ISCED 1- 4) a bhfuil ECHE bailí acu; nó  
 •  Ina nInstitiúid / Gníomhaireacht Oiliúna / Oideachais Múinteoirí a sholáthraíonn oiliúint tosaigh agus/nó inseirbhíse do mhúinteoirí scoileanna agus/nó institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) (ISCED 1- 4).

Ní mór d’iarratasóirí a bheithe bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtír nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár.

Comhdhéanamh cuibhreannais

Ní cheadaítear ach amháin iarratais ó iarratasóirí aonair (tairbhithe aonair).

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur leis an tréimhse sin, le leasú, má tá údar cuí leis).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA)

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 14 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile)

Déanfar measúnú ar eagraíochtaí is iarratasóirí de réir na gcritéar eisiaimh agus roghnúcháin ábhartha. Chun breis faisnéise a fháil féach Cuid C den Treoir seo.

Tionscadal a bhunú

Múinteoirí atá feistithe le modheolaíochtaí nua agus nuálacha chun inneachar maidir leis an Aontas Eorpach a mholadh d’fhoghlaimeoirí, cuideoidh siad le fíorais agus eolas a thabhairt isteach faoin Aontas Eorpach i ngníomhaíochtaí curaclaim agus seach‑churaclaim.

Is institiúid í an Ghníomhaireacht/Institiúid Oiliúna Múinteoirí  a bhfuil soláthar oiliúna/oideachais múinteoirí mar chuid dá príomhghníomhaíochtaí.

Ba cheart ullmhú agus soláthar oiliúna / oideachais múinteoirí a chuimsiú in Oiliúint/Oideachas Múinteoirí Jean Monnet. Féadfaidh na gníomhaíochtaí sin a bheith i bhfoirm cúrsaí nó modúil spriocdhírithe, agus an chianfhoghlaim (MOOC agus/nó gníomhaíochtaí cumaisc) san áireamh. Ba cheart don Oiliúint/Oideachas Múinteoirí a bheith foirmiúil agus ba cheart deimhniú a bhronnadh ag an deireadh.

Leis na gníomhaíochtaí atá beartaithe ba cheart tacaíocht le haghaidh rannpháirtithe a áireamh freisin (mar shampla ranníocaíocht le costais taistil agus chothaithe, soláthar lámhleabhar agus uirlisí sonracha eile, díolúine ó tháillí).

Ní mór d’Oiliúint/ Oideachas Múinteoirí Jean Monnet a bheith i gceann amháin díobh seo a leanas:

 • oiliúint maidir le modheolaíochtaí teagaisc chun aghaidh a thabhairt ar ábhair maidir leis an Aontas;
 • oiliúint maidir le hábhair faoin Aontas Eorpach;
 • eispéiris foghlama in ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a chuireann le cúrsaí atá ann cheana (comharfhoghlaim i measc ranganna, comhtheagasc);
 • seimineáir, cúrsaí samhraidh agus dianchúrsaí, cineálacha eile eispéireas de chuid an Aontais lena mbaineann geallsealbhóirí eile.

Féadfar na nithe thuas a dhéanamh mar a leanas:

 • Treoraíocht ad hoc a sholáthar chun an oiliúint a roghnú;
 • Oiliúint fhisiceach, ar líne agus/nó cumaisc.

Tionchar measta

Cainníochtúil

 • an líon tairbhithe de réir an Bhallstáit den Aontas nó na tíre nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár / réigiún
 • an líon tairbhithe oiliúna / oideachais múinteoirí de réir tíre / réigiúin

Cáilíochtúil

Le hOiliúint/Oideachas Múinteoirí Jean Monnet meastar go dtabharfar éifeachtaí dearfacha agus marthanacha do na hinstitiúidí a sholáthraíonn oiliúint múinteoirí tosaigh agus/nó inseirbhíse agus do na rannpháirtithe araon i dtaca lena ngníomhaíochtaí.

Leis an Oiliúint Múinteoirí, cuirfear leis na deiseanna do bhaill foirne teagaisc i dtéarmaí forbairt ghairmiúil agus gairme.

Is é is aidhm do na gníomhaíochtaí dá dtugtar tacaíocht faoi Oiliúint / Oideachas Múinteoirí Jean Monnet na torthaí seo a leanas a bhaint amach:

 • múinteoirí níos oilte a bheith ann trí mhodheolaíochtaí a fháil chun ábhair maidir leis an Aontas a theagasc;
 • inniúlacht níos mó chun ábhair maidir leis an Aontas a theagasc;
 • eolas níos fearr ar ábhair maidir leis an Aontas;
 • tairiscint leathnaithe oiliúna sonraí ag eagraíochtaí a sholáthraíonn oiliúint múinteoirí tosaigh agus/nó inseirbhíse.

Critéir dhámhachtana

Déanfar measúnú ar thionscadail de réir na gcritéar seo a leanas:

Ábharthacht an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

 • A mhéid a chomhlíonann an togra cuspóirí ghníomhaíocht Jean Monnet:
  • téitear i ngleic le léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh),
  • cuirtear é ar a gcumas do mhúinteoirí i scoileanna scileanna nua a fhorbairt,
  • gintear tuiscint níos fearr ar an Aontas agus ar fheidhmiú an Aontais,
  • cuirtear é ar a gcumas do mhúinteoirí inneachar an Aontais a thabhairt isteach ina ngníomhaíochtaí.
 • A mhéid a théann an togra i bhfeidhm ar spriocghrúpaí tosaíochta:
  • scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 - 4),
  • Múinteoirí.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

 • Modheolaíocht: cáilíocht, úrnuacht agus indéantacht an tionscadail féin agus inmharthanacht a mhodheolaíochta.
 • A mhéid a bhaineann na nithe seo a leanas leis an gclár oibre:
  • cuirtear i láthair é ar bhealach soiléir, iomlán agus comhleanúnach, agus tugtar aird chuí ar phleanáil iomchuí na gcéimeanna ullmhúcháin, cur chun feidhme, meastóireachta, oibre leantaí agus scaipthe a chur i láthair,
  • léirítear comhleanúnachas ann le cuspóirí agus gníomhaíochtaí an togra,
  • áirítear tacaíocht le haghaidh rannpháirtithe (mar shampla ranníocaíocht le costais taistil agus chothaithe, soláthar lámhleabhar agus uirlisí sonracha eile, díolúine ó tháillí).
 • A mhéid atá na hacmhainní atá sannta do phacáistí oibre i gcomhréir lena gcuspóirí agus lena dtáirgí insoláthartha.
 • Straitéis monatóireachta agus meastóireachta.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair (scór uasta 25 phointe)

 • Leibhéal inniúlachta agus breisluach na foirne:
  • Ábharthacht agus comhlántacht phróifíl agus shaineolas na bpríomhbhall foirne atá rannpháirteach sna gníomhaíochtaí atá beartaithe (sna réimsí acadúla agus neamhacadúla, más iomchuí):
   • i dtéarmaí léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh),
   • i dtéarmaí an téama shonraigh ar a dtugtar aghaidh leis an togra.

Tionchar (scór uasta 25 phointe)

 • Tionchar measta na hoiliúna múinteoirí agus na héifeachtaí marthanacha:
  • Ar scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 - 4),
  • inniúlacht níos mó chun dul i mbun teagaisc ar ábhair maidir leis an Aontas,
  • inneachar feabhsaithe nó nuálach, forbairt dearcthaí nua chun ábhair maidir leis an Aontas a áireamh sna curaclaim,
  • ar an institiúid a eagraíonn na gníomhaíochtaí,
  • comhar treisithe agus inniúlacht nascadh le comhpháirtithe,
  • líon agus leibhéal na hoiliúna atá beartaithe agus an líon féideartha tairbhithe,
  • leithdháileadh méadaithe acmhainní airgeadais chun níos mó gníomhaíochtaí oiliúna spriocdhírithe a fheabhsú laistigh den institiúid.
 • Ar na tairbhithe ón nGníomhaíocht Jean Monnet
  • Scileanna múinteoirí ar inneachar maidir leis an Aontas a neartú ina ngníomhaíochtaí.
 • Scaipeadh agus cumarsáid:
  • A iomchuí atá na gníomhaíochtaí, agus cáilíocht na ngníomhaíochtaí, arb é is aidhm dóibh torthaí na ngníomhaíochtaí a scaipeadh laistigh agus lasmuigh den institiúid atá ina hóstach do Ghníomhaíocht Jean Monnet,
  • feasacht a mhúscailt ar thionscadail agus ar thorthaí, feabhas a chur ar infheictheacht rannpháirtithe agus eagraíochtaí,
  • dul i bhfeidhm ar ghrúpaí lasmuigh den spriocghrúpa díreach,
  • A mhéid a rachaidh na huirlisí scaipthe atá beartaithe i bhfeidhm ar an spriocphobal,
  • Inbhuanaitheacht agus leanúnachas: leis an togra áirítear bearta agus acmhainní iomchuí lena áirithiú go mbeidh torthaí agus tairbhí an tionscadail inbhuanaithe tar éis shaolré an tionscadail.

Chun bheith curtha san áireamh le haghaidh cistiú, ní mór do thograí ar a laghad 70 pointe ar an iomlán a ghnóthú agus ar a laghad 15 phointe i ngach critéar dámhachtana .Na tograí ex aequo laistigh den ábhar céanna tabharfar tosaíocht dóibh de réir na scór a bheidh dáfa orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘ábharthacht an tionscadail’ agus ansin ‘tionchar’.

Cad iad na rialacha cistiúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail cistiúcháin cnapshuime. Cinnfear méid na ranníocaíochta cnapshuime aonair le haghaidh gach deontais bunaithe ar bhuiséad measta na gníomhaíochta atá beartaithe ag an iarratasóir. Socróidh an t‑údarás deonúcháin cnapshuim gach deontais bunaithe ar an togra, ar an toradh meastóireachta, ar na rátaí cistiúcháin agus ar uasmhéid an deontais atá socraithe sa ghlao.

Is é EUR 300 000 an ranníocaíocht uasta ón Aontas in aghaidh an tionscadail

Conas a chinntear cnapshuim an tionscadail?

Ní mór d’iarratasóirí tábla buiséid mionsonraithe a líonadh isteach de réir na foirme iarratais, agus na pointí seo a leanas á gcur san áireamh:

 • Ba cheart an buiséad a bheith mionsonraithe mar is gá ag an tairbhí/na tairbhithe agus eagraithe i bpacáistí oibre comhleanúnacha (mar shampla roinnte i ‘bainistíocht tionscadail’, ‘oiliúint’, ‘eagrú imeachtaí’, ‘ullmhú agus cur chun feidhme na soghluaisteachta’, ‘cumarsáid agus scaipeadh’, ‘dearbhú cáilíochta’, srl.);
 • Leis an togra ní mór tuairisc a thabhairt ar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le gach pacáiste oibre;
 • Ní mór d’iarratasóirí miondealú ar na costais mheasta a sholáthar ina dtogra lena léirítear an scair in aghaidh an phacáiste oibre (agus, laistigh de gach pacáiste oibre, an scair atá sannta do gach tairbhí agus eintiteas cleamhnaithe);
 • Sna costais is féidir costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta mar aon le costais eile (amhail scaipeadh faisnéise, foilsiú, aistriú) a chumhdach.

Déanfar meastóireacht ar thograí de réir na nósanna imeachta meastóireachta caighdeánacha le cuidiú ó shaineolaithe inmheánacha agus/nó seachtracha. Déanfaidh na saineolaithe measúnú ar cháilíocht na dtograí de réir na gceanglas a shainítear sa ghlao agus thionchar, cháilíocht agus éifeachtúlacht mheasta na gníomhaíochta

I ndiaidh na meastóireachta ar an togra, cinnfidh an t‑oifigeach údarúcháin méid na cnapshuime, agus torthaí an mheasúnúcháin a rinneadh á gcur san áireamh. Beidh an chnapshuim teoranta do 80 % ar a mhéad den bhuiséad measta a chinntear tar éis na meastóireachta.

Socrófar paraiméadair an deontais (uasmhéid deontais, ráta cistiúcháin, costais incháilithe iomlána, srl.) sa chomhaontú deontais.

Déanfar meastóireacht ar éachtaí an tionscadail de réir na dtorthaí a chuirtear i gcrích. Leis an scéim cistiúcháin, d’fhéadfaí díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tagged in:  Jean Monnet School education Vocational education and training