Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Oiliúint múinteoirí Jean Monnet

Eagróidh institiúidí ardoideachais nó institiúidí/gníomhaireachtaí oiliúna múinteoirí gníomhaíochtaí faoin ngníomhaíocht seo lena gcuirtear é ar a gcumas do mhúinteoirí i scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna scileanna nua a fhorbairt, ábhair ón Aontas a theagasc agus dul i mbun plé fúthu, rud a chumhachtaíonn dóibh trí thuiscint níos fearr a fháil ar an Aontas agus ar fheidhmiú an Aontais.

Neartóidh comhlachtaí oiliúna múinteoirí (le haghaidh oiliúint tosaigh múinteoirí agus forbairt ghairmiúil leanúnach le haghaidh múinteoirí araon) an t‑eolas inmheánach atá acu agus a scileanna maidir le hábhair ón Aontas a theagasc, agus fágfaidh sin go mbeidh múinteoirí níos oilte agus inneachar ón Aontas á thabhairt isteach acu ina ngníomhaíochtaí acu.

Le gníomhaíochtaí oiliúna múinteoirí tacófar le baill foirne oideachasúla i scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4).

Cuspóirí na gníomhaíochta

Is é is aidhm d’Oiliúint Múinteoirí Jean Monnet tacú le scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna chun inneachar ón Aontas a phleanáil, a eagrú agus a sholáthar ina gcuraclaim agus ina ngníomhaíochtaí seach‑churaclaim. Is iad seo a leanas na príomhchuspóirí:

 • ligean do scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) (ISCED 1- 4) eolas a thiomsú faoin Aontas i measc a mball foirne teagaisc;
 • Tograí oiliúna struchtúrtha ar ábhair a bhaineann leis an Aontas a thairiscint do scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna, inneachar agus modheolaíochtaí a sholáthar do mhúinteoirí atá ag teagasc ar leibhéil éagsúla, ó chúlraí éagsúla agus a bhfuil taithí éagsúil acu;
 • cúrsaí oiliúna sonracha (modúlacha, cónaitheacha, cumaisc nó ar líne) do dhaoine aonair nó do ghrúpaí a sholáthar do mhúinteoirí a bhfuil spéis acu san Aontas Eorpach agus atá toilteanach ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a lánpháirtiú ina gcuid oibre laethúla;
 • muinín múinteoirí a chothú chun gné a bhaineann leis an Aontas a lánpháirtiú ina n‑obair laethúil.

Tionscadal a bhunú

Múinteoirí atá feistithe le modheolaíochtaí nua agus nuálacha chun inneachar maidir leis an Aontas Eorpach a mholadh d’fhoghlaimeoirí, cuideoidh siad le fíorais agus eolas a thabhairt isteach faoin Aontas Eorpach i ngníomhaíochtaí curaclaim agus seach‑churaclaim.

Is institiúid í an Ghníomhaireacht/Institiúid Oiliúna Múinteoirí  a bhfuil soláthar oiliúna/oideachais múinteoirí mar chuid dá príomhghníomhaíochtaí.

Ba cheart ullmhú agus soláthar oiliúna / oideachais múinteoirí a chuimsiú in Oiliúint/Oideachas Múinteoirí Jean Monnet. Féadfaidh na gníomhaíochtaí sin a bheith i bhfoirm cúrsaí nó modúil spriocdhírithe, agus an chianfhoghlaim (MOOC agus/nó gníomhaíochtaí cumaisc) san áireamh. Ba cheart don Oiliúint/Oideachas Múinteoirí a bheith foirmiúil agus ba cheart deimhniú a bhronnadh ag an deireadh.

Leis na gníomhaíochtaí atá beartaithe ba cheart tacaíocht le haghaidh rannpháirtithe a áireamh freisin (mar shampla ranníocaíocht le costais taistil agus chothaithe, soláthar lámhleabhar agus uirlisí sonracha eile, díolúine ó tháillí).

Ní mór d’Oiliúint/ Oideachas Múinteoirí Jean Monnet a bheith i gceann amháin díobh seo a leanas:

 • oiliúint maidir le modheolaíochtaí teagaisc chun aghaidh a thabhairt ar ábhair maidir leis an Aontas;
 • oiliúint maidir le hábhair faoin Aontas Eorpach;
 • eispéiris foghlama in ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a chuireann le cúrsaí atá ann cheana (comharfhoghlaim i measc ranganna, comhtheagasc);
 • seimineáir, cúrsaí samhraidh agus dianchúrsaí, cineálacha eile eispéireas AE lena mbaineann páirtithe leasmhara eile.

Féadfar na nithe thuas a dhéanamh mar a leanas:

 • Treoraíocht ad hoc a sholáthar chun an oiliúint a roghnú;
 • Oiliúint fhisiceach, ar líne agus/nó cumaisc.

Cé na critéir atá le comhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar ‘oiliúint múinteoirí’ Jean Monnet?

Critéir incháilitheachta

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme) :

 • Ina nInstitiúid Ardoideachais a sholáthraíonn oiliúint tosaigh agus/nó inseirbhíse do mhúinteoirí scoileanna agus/nó institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) (ISCED 1- 4) a bhfuil ECHE bailí acu; nó     
 • Ina nInstitiúid / Gníomhaireacht Oiliúna / Oideachais Múinteoirí a sholáthraíonn oiliúint tosaigh agus/nó inseirbhíse do mhúinteoirí scoileanna agus/nó institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) (ISCED 1- 4).

Ní mór d’iarratasóirí a bheithe bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Ní cheadaítear ach amháin iarratais ó iarratasóir aonair.

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí)

Ní mór baint a bheith ag tograí le gníomhaíochtaí atá ar bun sna tíortha incháilithe (féach Cuid A den Treoir seo)

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais [GA]).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA).

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-JMO-2024-OFET‑TT

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 1 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Iarratas a dhéanamh

Chun eolas a fháil, féach Cuid C den Treoir seo.

Déanfar measúnú ar eagraíochtaí is iarratasóirí de réir na gcritéar eisiaimh agus roghnúcháin ábhartha. Chun breis eolais a fháil féach Cuid C den Treoir seo.

Critéir dhámhachtana

Déanfar measúnú ar thionscadail de réir na gcritéar seo a leanas:

Ábharthacht an tionscadail (scór uasta 25 pointe)

Ba cheart ábharthacht a léiriú leis an togra in aghaidh chuspóirí na gníomhaíochta sin agus i measc eile, breithneofar an ábharthacht, más fíor an méid seo a leanas maidir leis an togra:

 • tugtar aghaidh ar Léann an Aontas (mar a thuairiscítear sa mhír thosaigh);
 • cuirtear é ar a gcumas do mhúinteoirí i scoileanna scileanna nua a fhorbairt;
 • gintear tuiscint níos fearr ar an Aontas agus ar fheidhmiú an Aontais;
 • cuirtear é ar a gcumas do mhúinteoirí inneachar an Aontais a thabhairt isteach ina ngníomhaíochtaí.

A mhéid atá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.

 • A mhéid a théann an togra i bhfeidhm ar spriocghrúpaí tosaíochta:
  • scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 - 4);
  • múinteoirí.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

 • Modheolaíocht: cáilíocht, úrnuacht agus indéantacht an tionscadail féin agus inmharthanacht a mhodheolaíochta. 
 • A mhéid a bhaineann na nithe seo a leanas leis an gclár oibre:
  • cuirtear i láthair é ar bhealach soiléir, iomlán agus comhleanúnach, agus tugtar aird chuí ar phleanáil iomchuí na gcéimeanna ullmhúcháin, cur chun feidhme, meastóireachta, oibre leantaí agus scaipthe a chur i láthair;
  • léirítear comhleanúnachas ann le cuspóirí agus gníomhaíochtaí an togra;
  • áirítear tacaíocht le haghaidh rannpháirtithe (mar shampla ranníocaíocht le costais taistil agus chothaithe, soláthar lámhleabhar agus uirlisí sonracha eile, díolúine ó tháillí).
 • A mhéid atá na hacmhainní atá sannta do phacáistí oibre i gcomhréir lena gcuspóirí agus lena dtáirgí insoláthartha.
 • Straitéis monatóireachta agus meastóireachta.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair (scór uasta 25 pointe)

 • Leibhéal inniúlachta agus breisluach na foirne.
 • Ábharthacht agus comhlántacht phróifíl agus shaineolas na bpríomhbhall foirne atá rannpháirteach sna gníomhaíochtaí atá beartaithe (sna réimsí acadúla agus neamhacadúla, más iomchuí): 
  • i dtéarmaí léann an Aontais Eorpaigh (mar a thuairiscítear sa mhír thosaigh);
  • i dtéarmaí an téama shonraigh ar a dtugtar aghaidh leis an togra.

Tionchar (scór uasta 25 phointe)

 • Tionchar measta na hoiliúna múinteoirí agus na héifeachtaí marthanacha:
  • ar scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 - 4):
  • inniúlacht níos mó chun dul i mbun teagaisc ar ábhair maidir leis an Aontas;
  • inneachar feabhsaithe nó nuálach, forbairt dearcthaí nua chun ábhair maidir leis an Aontas a áireamh sna curaclaim;
  • ar an institiúid a eagraíonn na gníomhaíochtaí;
  • comhar treisithe agus inniúlacht nascadh le comhpháirtithe;
  • líon agus leibhéal na hoiliúna a bheartaítear agus an líon féideartha tairbhithe;
  • leithdháileadh méadaithe acmhainní airgeadais chun níos mó gníomhaíochtaí oiliúna spriocdhírithe a fheabhsú laistigh den institiúid.
 • Ar mhúinteoirí a bhaineann tairbhe as Gníomhaíocht Jean Monnet:
  • Scileanna teagaisc ar ábhar maidir leis an Aontas a neartú ina ngníomhaíochtaí.
 • Scaipeadh agus cumarsáid:
  • A iomchuí atá na gníomhaíochtaí, agus cáilíocht na ngníomhaíochtaí, arb é is aidhm dóibh torthaí na ngníomhaíochtaí a scaipeadh laistigh agus lasmuigh den institiúid atá ina hóstach do Ghníomhaíocht Jean Monnet,
  • feasacht a mhúscailt ar thionscadail agus ar thorthaí, feabhas a chur ar infheictheacht rannpháirtithe agus eagraíochtaí,
  • dul i bhfeidhm ar ghrúpaí lasmuigh den spriocghrúpa díreach,
  • A mhéid a rachaidh na huirlisí scaipthe a bheartaítear i bhfeidhm ar an spriocphobal.
  • Inbhuanaitheacht agus leanúnachas: leis an togra áirítear bearta agus acmhainní iomchuí lena chinntiú go mbeidh torthaí agus tairbhí an tionscadail inbhuanaithe tar éis shaolré an tionscadail.

Ní mór do thograí 70 pointe ar a laghad a bhaint amach chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin iad. Thairis sin, ní mór ar a laghad 15 phointe a bhaint amach i ngach ceann de chatagóirí na gcritéar dámhachtana thuasluaite.

Tabharfar tosaíocht do na tograí ex aequo de réir na scór a dhámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil.

Tionchar measta

Le hOiliúint/Oideachas Múinteoirí Jean Monnet meastar go dtabharfar éifeachtaí dearfacha agus marthanacha do na hinstitiúidí a sholáthraíonn oiliúint múinteoirí tosaigh agus/nó inseirbhíse agus do na rannpháirtithe araon i dtaca lena ngníomhaíochtaí.

Déantar tionchar Oiliúint/ Oideachas Múinteoirí Jean Monnet a thomhas trí tháscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla (féach an tábla thíos), atá nasctha le cuspóirí na Gníomhaíochta ar a dtugtar tuairisc i roinn an réamhrá, ‘Cuspóirí na Gníomhaíochta’.

Spreagtar iarratasóirí chun na táscairí seo a leanas a úsáid ina n‑iarratais, agus chun a spriocluachanna a shocrú:

Cuspóirí

Ligean do scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) (ISCED 1- 4) eolas a thiomsú faoin Aontas i measc a mball foirne teagaisc.

Táscaire

An líon ranganna agus mac léinn atá rannpháirteach sa Ghníomhaíocht (arna dhí‑chomhiomlánú de réir inscne).

Cuspóirí

Tograí oiliúna struchtúrtha ar ábhair a bhaineann leis an Aontas a thairiscint do scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna, inneachar agus modheolaíochtaí a sholáthar do mhúinteoirí atá ag teagasc ar leibhéil éagsúla, ó chúlraí éagsúla agus a bhfuil taithí éagsúil acu.

Táscaire

An líon múinteoirí atá rannpháirteach sa Ghníomhaíocht (arna dhí‑chomhiomlánú de réir inscne).

Cuspóirí

Cúrsaí oiliúna sonracha (modúlacha, cónaitheacha, cumaisc nó ar líne) do dhaoine aonair nó do ghrúpaí a sholáthar do mhúinteoirí a bhfuil spéis acu san Aontas Eorpach agus atá toilteanach ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a lánpháirtiú ina gcuid oibre laethúla.

Táscaire

An líon múinteoirí atá rannpháirteach sa Ghníomhaíocht (arna dhí‑chomhiomlánú de réir inscne).

Cuspóirí

Muinín múinteoirí a chothú chun gné a bhaineann leis an Aontas a lánpháirtiú ina n‑obair laethúil.

Táscaire

An céatadán den ráta rathúlachta sa mheasúnú foghlama faoin Aontas.

Cad iad na rialacha maoiniúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail maoiniúcháin cnapshuime. Cinnfear méid na ranníocaíochta cnapshuime aonair le haghaidh gach deontais bunaithe ar bhuiséad measta na gníomhaíochta atá beartaithe ag an iarratasóir. Socróidh an t‑údarás deonúcháin an méid ar bhonn bhuiséad measta an tionscadail, ar thoradh na meastóireachta, ar ráta maoiniúcháin 80 % agus ar uasmhéid an deontais atá socraithe sa ghlao.

Is é EUR 300 000 an ranníocaíocht uasta ón Aontas in aghaidh an tionscadail

Conas a chinntear cnapshuim an tionscadail?

Ní mór d’iarratasóirí tábla buiséid mionsonraithe a líonadh isteach de réir na foirme iarratais, agus na pointí seo a leanas á gcur san áireamh:

 • Ba cheart an buiséad a bheith mionsonraithe mar is gá ag an tairbhí/na tairbhithe agus eagraithe i bpacáistí oibre comhleanúnacha (mar shampla roinnte i ‘bainistíocht tionscadail’, ‘oiliúint’, ‘eagrú imeachtaí’, ‘ullmhú agus cur chun feidhme na soghluaisteachta’, ‘cumarsáid agus scaipeadh’, ‘dearbhú cáilíochta’, srl.);
 • Leis an togra ní mór tuairisc a thabhairt ar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le gach pacáiste oibre;
 • Ní mór d’iarratasóirí miondealú ar na costais mheasta a sholáthar ina dtogra lena léirítear an scair in aghaidh an phacáiste oibre (agus, laistigh de gach pacáiste oibre, an scair atá sannta do gach tairbhí agus eintiteas cleamhnaithe);
 • D’fhéadfaí costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta chomh maith le costais eile (mar shampla scaipeadh eolais, foilsiú, aistriú) a chumhdach leis na costais.

Déanfar meastóireacht ar thograí de réir na bpróiseas meastóireachta caighdeánach le cuidiú ó shaineolaithe inmheánacha agus/nó seachtracha. Déanfaidh na saineolaithe measúnú ar cháilíocht na dtograí de réir na gceanglas a shainítear sa ghlao agus thionchar, cháilíocht agus éifeachtúlacht mheasta na gníomhaíochta

I ndiaidh na meastóireachta ar an togra, cinnfidh an t‑oifigeach údarúcháin méid na cnapshuime, agus torthaí an mheasúnúcháin a rinneadh á gcur san áireamh. Cuirfear ráta cómhaoinithe 80 % i bhfeidhm maidir leis na costais incháilithe mheasta iomlána a chinntear tar éis na meastóireachta.

Socrófar paraiméadair an deontais (uasmhéid deontais, srl.) sa Chomhaontú Deontais.

Ceadaítear tacaíocht airgeadais do thríú páirtithe i bhfoirm deontas nó duaiseanna.

Ceadaítear costais oibrithe deonacha. Is i bhfoirm costas aonaid a bheidh siad mar a shainmhínítear sa Chinneadh ón gCoimisiún maidir le costais aonaid le haghaidh oibrithe deonacha1

Déanfar meastóireacht ar éachtaí an tionscadail de réir na dtorthaí a chuirtear i gcrích. Leis an scéim maoiniúcháin, d’fhéadfaí díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tagged in:  Jean Monnet School education Vocational education and training