Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Tionscnaimh foghlama AE i réimsí oideachais agus oiliúna eile

Le tionscnaimh foghlama AE tacófar le scoileanna agus le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna, ISCED 1 – 4, agus cuirfear ar a gcumas inneachar sonrach a sholáthar maidir le hábhair atá bunaithe ar an Aontas (daonlathas, stair an Aontais, conas a oibríonn an tAontas, éagsúlacht chultúrtha - i measc nithe eile). Ba cheart gníomhaíochtaí a theagasc i rith na scoilbhliana agus féadfar seachtainí tionscadail, cuairteanna staidéir agus gníomhaíochtaí tumthacha eile a chuimsiú leo.

Déanfaidh scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmiúla na gníomhaíochtaí a thairiscint (ISCED 1 – 4). Féadfaidh siad inneachar ar shaincheisteanna AE a dhearadh agus a sholáthar agus eispéiris foghlama a chruthú iad féin nó le tacaíocht institiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí ábhartha eile (Eagraíochtaí Neamhrialtasacha, Comhlachais, srl.). Le gníomhaíochtaí a eagraítear faoin roinn seo, cuirfear borradh faoin bhfoghlaim faoin Aontas Eorpach ar bhealaí a spreagfaidh daoine. Cuideoidh siad le mic léinn chun an muintearas a bhraitheann siad leis an Aontas, an tionchar a bhíonn ag an Aontas ar a saolta féin agus an tuiscint atá acu ar shásraí agus ar bheartais an Aontais a neartú.

Cuspóirí na gníomhaíochta

Le tionscnaimh Foghlama AE Jean Monnet  cothófar tabhairt isteach dhearcadh an Aontais Eorpaigh i gcultúr oideachais scoileanna agus institiúidí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (ISCED 1 –4) agus cuirfear le féiniúlacht Eorpach agus saoránacht ghníomhach a neartú i measc mac léinn agus múinteoirí.  

Go sonrach, is iad seo a leanas na príomhchuspóirí:

 • líon níos mó scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 –4) a theagascann saincheisteanna a bhaineann leis an Aontas Eorpach, de réir an Bhallstáit den Aontas Eorpaigh nó na tíre nach bhfuil san Aontas ach atá comhlachaithe leis an gClár;
 • líon níos mó ranganna i scoileanna agus institiúidí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (ISCED 1 –4) atá páirteach in eispéiris foghlama maidir le hábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach;
 • líon níos mó príomhréimsí ábhair, nó gníomhaíochtaí seach‑churaclaim, i gcás ina bhfuil ábhair AE á dteagasc i scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 –4) le haghaidh gach Ballstáit den Aontas nó tíre nach bhfuil san Aontas ach atá comhlachaithe leis an gClár;
 • líon níos mó múinteoirí le bheith páirteach chun litearthacht AE a fheabhsú;
 • cáilíocht mhéadaithe maidir le modhanna teagaisc agus foghlama nuálacha an Aontais, le haird faoi leith ar thosaíochtaí an Aontais;
 • torthaí foghlama feabhsaithe maidir leis an Aontas ag mic léinn a bhfuil eolas agus tuiscint níos fearr acu ar an Aontas, a stair, a luachanna, a chuspóirí chomh maith leis na hinstitiúidí, na próisis chinnteoireachta a mbíonn tionchar acu ar shaolta laethúla daoine óga san Eoraip agus saoránacht ghníomhach feabhsaithe i measc mac léinn agus múinteoirí.

Tionscadal a bhunú

Díríonn tionscnaimh Foghlama AE Jean Monnet go sonrach ar scoileanna agus ar institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4).

Ní mór do Thionscnaimh Foghlama AE Jean Monnet  ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a urramú:

 • teagasc ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach atá leabaithe go hoifigiúil sna curaclaim a theagasc (teagasc in aon ábhar amháin nó níos mó atá ann cheana);
 • eispéiris foghlama in ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a chuireann le cúrsaí atá ann cheana: foghlaim chomhoibríoch, teagasc comhoibríoch, i measc ábhar eile;
 • seimineáir sheach‑churaclaim, cuairteanna staidéir, cineálacha eile eispéireas AE lena mbaineann eagraíochtaí eile.

Le haghaidh na gníomhaíochta, tuigtear gurb ionann uair an chloig teagaisc agus uair an chloig d’eispéireas foghlama i gcomhthéacs gníomhaíochtaí scoileanna nó institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna. Is féidir leis an bhfoghlaim tarlú sa seomra ranga nó lasmuigh de (is é sin ceardlanna, cruinnithe le saineolaithe, cuairteanna staidéir) ach ba cheart di a bheith nasctha le torthaí foghlama coincréiteacha agus le léann an Aontais Eorpach / luachanna AE.

Cé na critéir atá le comhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar thionscnaimh foghlama AE Jean Monnet?

Critéir incháilitheachta

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme):

 • ina scoil nó institiúid gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) (ISCED 1 - 4) ;
 • bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Ní cheadaítear ach amháin iarratais ó iarratasóirí aonair.       

Gníomhaíochtaí incháilithe

Ní mór Tionscnamh Foghlama AE Jean Monnet a chur i bhfeidhm ar feadh 40 uair an chloig teagaisc ar a laghad in aghaidh na scoilbhliana ar feadh 3 bliana as a chéile in ábhair atá bunaithe ar an Aontas.

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA)

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-JMO-2024-OFET‑LEARNING-EU

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 1 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile)

Iarratas a dhéanamh

Chun eolas a fháil, féach Cuid C den Treoir seo.

Critéir dhámhachtana

Déanfar measúnú ar thionscadail de réir na gcritéar seo a leanas:

Ábharthacht an tionscadail - (scór uasta 25 phointe )

Ba cheart don togra ábharthacht a léiriú in aghaidh chuspóirí na gníomhaíochta sin agus i measc eile, breithneofar ar ábharthacht, de réir na nithe seo a leanas:

 • an cineál agus an líon ábhar a bhaineann leis an Aontas a mholtar don togra
 • nuálaíocht agus cruthaitheacht sa togra
 • úsáid modhanna digiteacha - nuair is féidir
 • modheolaíochtaí nua teagaisc agus foghlama chun ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a dhéanamh níos tarraingtí agus níos oiriúnaithe do riachtanais na ndaltaí agus na mac léinn

Tá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail - (scór uasta 25 phointe)

I dtéarmaí cáilíochta ba cheart go léiríonn an togra:

 • cáilíocht agus indéantacht na modheolaíochta atá beartaithe
 • modheolaíochtaí teagaisc a úsáidtear, mar shampla léachtaí grúpa, seimineáir, ranganna teagaisc agus cianfhoghlaim ach ní teagasc aonair
 • fianaise ar shoiléireacht agus iomláine an chláir oibre atá beartaithe, ina chéimeanna go léir (ullmhú, cur chun feidhme, meastóireacht agus obair leantach)

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair - (scór uasta 25 phointe)

Ba cheart na nithe seo a leanas a sholáthar le togra an tionscadail:

 • fianaise ar ghealltanas soiléir ó lucht bainistíochta na scoile / an ghairmoideachais nó na gairmoiliúna
 • fianaise ar ghealltanas soiléir mar thacaíocht le múinteoirí chun inneachar a ullmhú chomh maith lena ngníomhaíochtaí teagaisc
 • fianaise ar mhonatóireacht ar ghníomhaíochtaí agus infheictheacht na dtorthaí a bhaineann baill foirne atá páirteach sa tionscnamh sin amach
 • fianaise ar rannpháirtíocht ball foirne a bhfuil na scileanna oideolaíochta ábhartha acu

Tionchar - (scór uasta 25 phointe)

Ba cheart na nithe seo a leanas a sholáthar le togra an tionscadail:

 • fianaise ar bhearta iomchuí agus acmhainní chun a chinntiú go mbeidh na torthaí agus na tairbhí inbhuanaithe tar éis shaolré an tionscadail
 • tuairisc shoiléir ar scaipeadh na straitéise laistigh den institiúid agus lasmuigh di
 • míniúchán ar an tionchar measta ar na scoileanna agus ar na hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4), agus ar na daltaí, na mic léinn agus na múinteoirí a bhaineann tairbhe as na gníomhaíochtaí

Ní mór do thograí 70 pointe ar a laghad a bhaint amach chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin iad. Thairis sin, ní mór ar a laghad 15 phointe a bhaint amach i ngach ceann de chatagóirí na gcritéar dámhachtana thuasluaite.

Tabharfar tosaíocht do na tograí ex aequo de réir na scór a dhámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil.

Tionchar measta

Le Tionscnaimh Foghlama AE Jean Monnet meastar go dtabharfar éifeachtaí dearfacha agus marthanacha do na scoileanna agus do sholáthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna agus do na rannpháirtithe araon i dtaca lena ngníomhaíochtaí, go háirithe múinteoirí agus mic léinn.

Déantar tionchar Thionscnaimh Foghlama AE Jean Monnet a thomhas trí tháscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla (féach an tábla thíos), atá nasctha le cuspóirí na Gníomhaíochta ar a dtugtar tuairisc i roinn an réamhrá, ‘Cuspóirí na Gníomhaíochta’.

Spreagtar iarratasóirí chun na táscairí seo a leanas a úsáid ina n‑iarratais, agus chun a spriocluachanna a shocrú:

Cuspóirí

Líon níos mó ranganna i scoileanna agus institiúidí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (ISCED 1 –4) atá páirteach in eispéiris foghlama maidir le hábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach.

Táscairí

An líon ranganna agus mac léinn atá rannpháirteach sa Ghníomhaíocht (arna dhí‑chomhiomlánú de réir inscne).

Cuspóirí

Líon níos mó príomhréimsí ábhair, nó gníomhaíochtaí seach‑churaclaim, i gcás ina bhfuil ábhair AE á dteagasc i scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 –4) le haghaidh gach Ballstáit den Aontas nó tíre nach bhfuil san Aontas ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Táscairí

Líon agus cineál na réimsí ábhair agus na n‑imeachtaí ina bhfuiltear ag teagasc faoin Aontas.

Cuspóirí

Líon níos mó múinteoirí le bheith páirteach chun litearthacht AE a fheabhsú.

Táscairí

An líon múinteoirí atá rannpháirteach sa Ghníomhaíocht (arna dhí‑chomhiomlánú de réir inscne).

Cuspóirí

Cáilíocht mhéadaithe maidir le modhanna teagaisc agus foghlama nuálacha an Aontais, le haird faoi leith ar thosaíochtaí an Aontais.

Táscairí

An líon tionscadal ina bhfuil modhanna nuálacha leabaithe.

Cuspóirí

Torthaí foghlama feabhsaithe maidir leis an Aontas ag mic léinn a bhfuil eolas agus tuiscint níos fearr acu ar an Aontas, a stair, a luachanna, a chuspóirí chomh maith leis na hinstitiúidí, próisis chinnteoireachta a mbíonn tionchar acu ar shaolta laethúla daoine óga san Eoraip.

Táscairí

Céatadán den ráta rathúlachta sa mheasúnú foghlama faoin Aontas.(arna dhí‑chomhiomlánú de réir inscne).

Cad iad na rialacha maoiniúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail maoiniúcháin cnapshuime. Leis an scéim maoiniúcháin sin, d’fhéadfaí díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Is é EUR 35 000 an deontas uasta ón Aontas Eorpach in aghaidh an tionscadail.

Cumhdófar leis na ranníocaíochtaí cnapshuime costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta mar aon le costais eile (scaipeadh eolais, foilsiú, aistriú).

Ní mór d’iarratasóirí méid réamhshainithe na cnapshuime aonair a léirítear, a chomhfhreagraíonn do thír, mar a léirítear sna táblaí thíos a iarraidh. Tabhair faoi deara go léiríonn an chnapshuim iomlán in aghaidh na tíre líon iomlán na n‑uaireanta teagaisc thar 3 bliana. Léiríonn na méideanna sa tábla an ranníocaíocht chríochnaitheach ón Aontas ag ráta cómhaoinithe 80 %.

Tionscnaimh Foghlama AE 

Tír/uaireanta teagaisc i gcaitheamh na tréimhse 3 bliana (40 uair in aghaidh na bliana ar a laghad) 120-150 uair an chloig teagaisc 151-180 uair an chloig teagaisc 181-210 
uair an chloig teagaisc
211 - 240 uair an chloig teagaisc ≥241   
uair an chloig teagaisc
An Bhulgáir, Lichtinstéin, an Mhacadóin Thuaidh, an Rómáin, an tSeirbia 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
An Tuirc, an Chróit, an Laitvia 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
An Ungáir, an Pholainn, an Liotuáin, an tSeicia, an Eastóin, an tSlóvaic 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
An Phortaingéil, an Ghréig, an tSlóivéin, Málta 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
An Chipir, an Íoslainn, an Spáinn, an Iodáil 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Éire, an Fhrainc, an Fhionlainn 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
An Bheilg, an Danmhairg, an Ghearmáin, an Iorua, an Ísiltír, Lucsamburg, an Ostair, an tSualainn 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet