Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tionscnaimh foghlama ae i réimsí oideachais agus oiliúna eile

Le tionscnaimh foghlama AE tacófar le scoileanna agus le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna, ISCED 1 – 4, agus cuirfear ar a gcumas inneachar sonrach a sholáthar maidir le hábhair atá bunaithe ar an Aontas (daonlathas, stair an Aontais, conas a oibríonn an tAontas, éagsúlacht chultúrtha - i measc nithe eile). Ba cheart gníomhaíochtaí a theagasc i rith na scoilbhliana agus féadfar seachtainí tionscadail, cuairteanna staidéir agus gníomhaíochtaí tumthacha eile a chuimsiú leo.

Déanfaidh scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmiúla na gníomhaíochtaí a thairiscint (ISCED 1 – 4). Féadfaidh siad inneachar ar shaincheisteanna AE a dhearadh agus a sholáthar agus eispéiris foghlama a chruthú iad féin nó le tacaíocht institiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí ábhartha eile (Eagraíochtaí Neamhrialtasacha, Comhlachais, srl.). Le gníomhaíochtaí a eagraítear faoin roinn seo, cuirfear borradh faoin bhfoghlaim faoin Aontas Eorpach ar bhealaí a spreagfaidh daoine. Cuideoidh siad le mic léinn chun an muintearas a bhraitheann siad leis an Aontas, an tionchar a bhíonn ag an Aontas ar a saolta féin agus an tuiscint atá acu ar shásraí agus ar bheartais an Aontais a neartú.

Cuspóirí na gníomhaíochta

Le tionscnaimh Foghlama AE Jean Monnet  cothófar tabhairt isteach dhearcadh an Aontais Eorpaigh i gcultúr oideachais scoileanna agus institiúidí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (ISCED 1 –4) agus cuirfear le féiniúlacht Eorpach agus saoránacht ghníomhach a neartú i measc mac léinn agus múinteoirí.  

 • Múinteoirí a chumhachtú chun teagasc faoin Aontas trí úsáid a bhaint as modhanna mealltacha agus chun fíorais agus eolas faoin Aontas Eorpach a thabhairt dá bhfoghlaimeoirí;
 • Feabhas a chur ar thorthaí foghlama maidir le cúrsaí an Aontais;
 • Litearthacht AE a neartú i scoileanna (ISCED 1 - 4);
 • Spéis a chruthú san Aontas Eorpach agus a bheith ina bhonn chun cur le rannpháirtíocht daltaí agus mac léinn sa phróiseas daonlathach agus iad a réiteach níos fearr le bheith ina saoránaigh ghníomhacha.

Cé na critéir atá le comhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar thionscnaimh foghlama ae jean monnet?

Critéir incháilitheachta

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a bheith:

 • ina scoil nó institiúid gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) (ISCED 1 - 4) ;
 • bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtír nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár.      

Comhdhéanamh cuibhreannais

Ní cheadaítear ach amháin iarratais ó iarratasóirí aonair (tairbhithe aonair).

Gníomhaíochtaí incháilithe

Ní mór Tionscnamh Foghlama AE Jean Monnet a chur i bhfeidhm ar feadh 40 uair an chloig teagaisc ar a laghad in aghaidh na scoilbhliana ar feadh 3 bliana as a chéile in ábhair atá bunaithe ar an Aontas.

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur leis an tréimhse sin, le leasú, má tá údar cuí leis).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA)

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 14 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile)

Tionscadal a bhunú

Díríonn tionscnaimh Foghlama AE Jean Monnet go sonrach ar scoileanna agus ar institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4). Ní mór do Thionscnaimh Foghlama AE Jean Monnet  ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a urramú:

 • teagasc ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach atá leabaithe go hoifigiúil sna curaclaim a theagasc (teagasc in aon ábhar amháin nó níos mó atá ann cheana)
 • eispéiris foghlama in ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a chuireann le cúrsaí atá ann cheana: foghlaim chomhoibríoch, teagasc comhoibríoch, i measc ábhar eile
 • seimineáir sheach‑churaclaim, cuairteanna staidéir, cineálacha eile eispéireas AE lena mbaineann eagraíochtaí eile

Le haghaidh na gníomhaíochta, tuigtear gurb ionann uair an chloig teagaisc agus uair an chloig d’eispéireas foghlama i gcomhthéacs gníomhaíochtaí scoileanna nó institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna. Is féidir leis an bhfoghlaim tarlú sa seomra ranga nó lasmuigh de (is é sin ceardlanna, cruinnithe le saineolaithe, cuairteanna staidéir) ach ba cheart di a bheith nasctha le torthaí foghlama nithiúla agus le léann an Aontais Eorpach / luachanna AE.

Tionchar measta

Cainníochtúil

 • líon níos mó scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 –4)  a theagascann saincheisteanna a bhaineann leis an Aontas Eorpach, de réir an Bhallstáit den Aontas Eorpaigh nó na tíre nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár.
 • líon méadaitheach ranganna i scoileanna agus institiúidí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (ISCED 1 –4)  atá páirteach in eispéiris foghlama maidir le hábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach
 • líon níos mó príomhréimsí ábhair, nó gníomhaíochtaí seach‑churaclaim, i gcás ina bhfuil ábhair AE á dteagasc i scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 –4) le haghaidh gach Ballstáit den Aontas nó tíre nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár.
 • líon méadaitheach múinteoirí le bheith páirteach chun litearthacht AE a fheabhsú

Cáilíochtúil

A mhéid a bhaineann le rannpháirtithe a bhfuil baint dhíreach acu leis na gníomhaíochtaí, beidh éifeachtaí dearfacha marthanacha ag Tionscnaimh Foghlama AE Jean Monnet ar fhoghlaimeoirí agus ar mhúinteoirí i scoileanna agus in institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna, cuir i gcás ar na bealaí seo a leanas:

 • cáilíocht mhéadaithe maidir le modhanna teagaisc agus foghlama nuálacha an Aontais, le haird faoi leith ar thosaíochtaí an Aontais1
 • méadú ar dheiseanna don fhoireann teagaisc i dtéarmaí forbairt ghairmiúil
 • torthaí foghlama feabhsaithe maidir leis an Aontas ag mic léinn a bhfuil eolas agus tuiscint níos fearr acu ar an Aontas, a stair, a luachanna, a chuspóirí chomh maith leis na hinstitiúidí, próisis chinnteoireachta a mbíonn tionchar acu ar shaolta laethúla daoine óga san Eoraip
 • smaointeoireacht chriticiúil neartaithe faoin Aontas trí fhíorais agus eolas a sholáthar i gcásanna sa seomra ranga agus i ngníomhaíochtaí scoile eile mar shampla cuairteanna staidéir, malartuithe, tionscadail, chun an tábhacht a bhaineann le cearta agus saoránach den Aontas a léiriú

Maidir leis na heagraíochtaí rannpháirteacha, cuirfidh Tionscnaimh Foghlama AE Jean Monnet feabhas ar dhinimic nua agus:

 • a n‑acmhainneacht chun ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a theagasc trí chur chuige ildisciplíneach a mhéadú agus a dhéanamh córasach
 • meallfar múinteoirí agus foghlaimeoirí breise agus nua a bhfuil spéis acu chun fíorais agus eolas a fháil  faoin Aontas Eorpach

Critéir dhámhachtana

Déanfar measúnú ar thionscadail de réir na gcritéar seo a leanas:

Ábharthacht an tionscadail - (scór uasta 25 phointe )

Ba cheart don togra ábharthacht a léiriú in aghaidh chuspóirí na gníomhaíochta sin agus i measc eile, breithneofar ar ábharthacht, de réir na nithe seo a leanas:

 • cineál agus líon na n‑ábhar a bhaineann leis an Aontas a mholtar don togra
 • nuálaíocht agus cruthaitheacht sa togra
 • úsáid modhanna digiteacha - nuair is féidir
 • modheolaíochtaí nua teagaisc agus foghlama chun ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a dhéanamh níos tarraingtí agus níos oiriúnaithe do riachtanais na ndaltaí agus na mac léinn

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail - (scór uasta 25 phointe)

I dtéarmaí cáilíochta ba cheart go léiríonn an togra:

 • cáilíocht agus indéantacht na modheolaíochta atá beartaithe
 • modheolaíochtaí teagaisc a úsáidtear, mar shampla léachtaí grúpa, seimineáir, ranganna teagaisc agus cianfhoghlaim ach ní teagasc aonair
 • fianaise ar shoiléireacht agus iomláine an chláir oibre atá beartaithe, ina chéimeanna go léir (ullmhú, cur chun feidhme, meastóireacht agus obair leantach)

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair - (scór uasta 25 phointe)

Ba cheart na nithe seo a leanas a sholáthar le togra an tionscadail:

 • fianaise ar ghealltanas soiléir ó lucht bainistíochta na scoile / an ghairmoideachais nó na gairmoiliúna
 • fianaise ar ghealltanas soiléir mar thacaíocht le múinteoirí chun inneachar a ullmhú chomh maith lena ngníomhaíochtaí teagaisc
 • fianaise ar mhonatóireacht ar ghníomhaíochtaí agus infheictheacht na dtorthaí a bhaineann baill foirne atá páirteach sa tionscnamh sin amach
 • fianaise ar rannpháirtíocht ball foirne a bhfuil na scileanna oideolaíochta ábhartha acu

Tionchar, scaipeadh agus inbhuanaitheacht - (scór uasta 25 phointe)

Ba cheart na nithe seo a leanas a sholáthar le togra an tionscadail:

 • fianaise ar bhearta iomchuí agus acmhainní chun a chinntiú go mbeidh na torthaí agus na tairbhí inbhuanaithe tar éis shaolré an tionscadail
 • tuairisc shoiléir ar scaipeadh na straitéise laistigh den institiúid agus lasmuigh di
 • míniúchán ar an tionchar measta ar na scoileanna agus ar na hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4), agus ar na daltaí, na mic léinn agus na múinteoirí a bhaineann tairbhe as na gníomhaíochtaí

Chun bheith curtha san áireamh le haghaidh cistiú, ní mór do thograí ar a laghad 70 pointe ar an iomlán a ghnóthú agus ar a laghad 15 phointe i ngach critéar dámhachtana .Na tograí ex aequo laistigh den ábhar céanna tabharfar tosaíocht dóibh de réir na scór a bheidh dáfa orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘ábharthacht an tionscadail’ agus ansin ‘tionchar’.

Cad iad na rialacha cistiúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail cistiúcháin cnapshuime. Leis an scéim cistiúcháin sin, d’fhéadfaí díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste. Is é EUR 30 000 an deontas uasta ón Aontas Eorpach in aghaidh an tionscadail.

Cumhdófar leis na ranníocaíochtaí cnapshuime costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta mar aon le costais eile (scaipeadh eolais, foilsiú, aistriú).

Ní mór d’iarratasóirí méid réamhshainithe na cnapshuime aonair a léirítear, a chomhfhreagraíonn do thír, mar a léirítear sna táblaí thíos a iarraidh. Tabhair faoi deara go léiríonn an chnapshuim iomlán in aghaidh na tíre líon iomlán na n‑uaireanta teagaisc thar 3 bliana. Léiríonn na méideanna sa tábla an ranníocaíocht chríochnaitheach ón Aontas ag ráta cómhaoinithe 80 %.

Tionscnaimh Foghlama AE

Tír/uaireanta teagaisc i gcaitheamh na tréimhse 3 bliana (40 uair in aghaidh na bliana ar a laghad) 120-150 uair an chloig teagaisc 151-180 uair an chloig teagaisc 181-210  uair an chloig teagaisc 211 - 240 uair an chloig teagaisc >241  uair an chloig teagaisc
An Bhulgáir, Lichtinstéin, an Mhacadóin Thuaidh, an Rómáin, an tSeirbia 10.250 EUR 12.500 EUR 14.750 EUR 17.000 EUR 19.250 EUR
An Tuirc, an Chróit, an Laitvia 12.000 EUR 14.750 EUR 17.500 EUR 20.000 EUR 22.750 EUR
An Ungáir, an Pholainn, an Liotuáin, Poblacht na Seice, an Eastóin, an tSlóvaic 13.500 EUR 16.500 EUR 19.750 EUR 22.750 EUR 26.000 EUR
An Phortaingéil, an Ghréig, an tSlóivéin, Málta 17.000 EUR 20.500 EUR 24.000 EUR 27.750 EUR 30.000 EUR
An Chipir, an Íoslainn, an Spáinn, an Iodáil 19.750 EUR 24.500 EUR 29.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Éire, an Fhrainc, an Fhionlainn 23.250 EUR 28.500 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
An Bheilg, an Danmhairg, an Ghearmáin, an Iorua, an Ísiltír, Lucsamburg, an Ostair, an tSualainn 25.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR

30.000 EUR

Tagged in:  Jean Monnet