Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Acțiunile Jean Monnet în domeniul învățământului superior

Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior sprijină predarea și cercetarea în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial.

Studiile privind Uniunea Europeană se referă la predarea, învățarea și cercetarea cu privire la Uniunea Europeană și la istoria, scopurile, structurile, funcțiile și/sau politicile acesteia.

Punând accent pe dimensiunea Uniunii Europene, activitățile Jean Monnet trebuie să promoveze cetățenia europeană activă și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, și anume respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților (articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană).

În privința politicilor Uniunii Europene, acțiunile Jean Monnet trebuie să contribuie la diseminarea de cunoștințe privind modul în care aceste politici pot aduce beneficii vieții cotidiene a cetățenilor din UE și/sau din afara acesteia și/sau modul în care aceste politici pot influența sistemul de elaborare a politicilor, în domenii similare, la nivel de stat membru sau în afară, la nivel național, regional sau global. Ar trebui prezentată o legătură foarte clară între subiectul propunerii și politica UE și/sau tema UE la care se referă acesta.  

De asemenea, acțiunile Jean Monnet urmăresc să devină un vector al diplomației publice în relațiile cu țările terțe, promovând valorile europene și sporind vizibilitatea a ceea ce reprezintă Uniunea Europeană și a ceea ce intenționează să realizeze.

Obiectivele și criteriile care trebuie aplicate în domeniul predării și al cercetării sunt descrise mai jos.

Predare și cercetare

Obiectivele Acțiunilor

Acțiunile Jean Monnet „Predare și cercetare” vizează:

 • promovarea excelenței în materie de predare și cercetare în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial și facilitarea dezvoltării carierei în domeniul studiilor UE pentru generația următoare;
 • încurajarea dialogului între mediul academic și societate, incluzând responsabilii de elaborarea politicilor de la nivel local, regional, național și de la nivelul UE, funcționari publici, actori din cadrul societății civile, reprezentanți ai diferitelor niveluri de învățământ și ai mass-mediei;
 • generarea de cunoștințe și informații care să susțină procesul de elaborare a politicilor de la nivelul UE și să consolideze rolul UE într-o lume globalizată;
 • comunicarea cu un public mai larg și diseminarea cunoștințelor cu privire la UE în întreaga societate (în afara mediului academic și a specialiștilor) pentru a aduce UE mai aproape de public.
 • să devină un vector al diplomației publice în relațiile cu țările terțe care nu sunt asociate la program, promovând valorile UE și sporind vizibilitatea a ceea ce reprezintă Uniunea Europeană și a ceea ce intenționează să realizeze.

Crearea unui proiect

Acțiunile Jean Monnet „Predare și cercetare” trebuie să ia una dintre următoarele forme: module, catedre, centre de excelență

 • Modulele sunt programe de predare sau cursuri de scurtă durată în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană, care sunt oferite într-o instituție de învățământ superior. Fiecare modul are o durată minimă de 40 de ore de predare pe an universitar, pentru o perioadă de trei ani. Modulele se pot concentra pe o anumită disciplină a studiilor europene sau pot fi multidisciplinare ca abordare și, prin urmare, pot face apel la contribuția academică a mai multor profesori și experți. Ele pot fi concepute, de asemenea, sub formă de programe specializate sau de vară de scurtă durată.
 • Catedrele sunt posturi didactice destinate profesorilor universitari, specializate în studii privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise mai sus), cu durata de trei ani. O catedră Jean Monnet are ca titular un singur profesor, care predă minimum 90 de ore pe an universitar. De asemenea, catedra poate dispune de o echipă care să sprijine și să îmbunătățească activitățile catedrei, incluzând asigurarea unor ore suplimentare de predare.
 • Centrele de excelență Jean Monnet sunt puncte focale de competențe și cunoștințe legate de subiecte privind Uniunea Europeană. Aceste centre trebuie să reunească expertiza și competențele unor experți de nivel înalt, cu scopul de a dezvolta sinergii între diferitele discipline și resurse din domeniul studiilor europene (astfel cum sunt descrise mai sus), precum și de a crea activități transnaționale comune; de asemenea, aceste centre asigură deschiderea către societatea civilă. Centrele de excelență Jean Monnet au un rol major în comunicarea cu studenții de la facultățile care, în mod normal, nu abordează aspecte privind Uniunea Europeană, precum și cu factorii de decizie, cu funcționarii publici, cu organizațiile societății civile și cu publicul larg în general.

Beneficiarii acțiunilor Jean Monnet (coordonatorii de module, titularii de catedre și participanții la centrele de excelență) trebuie să organizeze activități și evenimente care să asigure deschiderea către responsabilii de elaborarea politicilor, funcționarii publici, societatea civilă și publicul larg în general.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru o acțiune jean monnet „predare și cercetare”?

Criterii de eligibilitate

Pentru modulele Jean Monnet se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior;
 • stabiliți într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program.

Instituțiile de învățământ superior stabilite în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă. (ECHE).                                                                                                                    

Sunt permise numai cereri depuse de solicitanți unici.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Activități eligibile

Un modul Jean Monnet trebuie să conțină minimum 40 de ore de predare per an academic în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană (conform descrierii de mai sus).

Orele de predare trebuie să includă ore de contact direct în contextul unor cursuri colective, seminare și activități de tutorat și pot include oricare dintre activitățile menționate mai sus într-un format de învățare la distanță, însă nu includ instruire și/sau supraveghere individuală. Cursurile de vară sunt eligibile pentru componenta Module.

Localizarea geografică  (Locul de desfășurare a activităților)

Activitățile trebuie să se desfășoare în țările eligibile (a se vedea partea A din prezentul ghid)

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament la acordul de grant).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea?

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Pentru catedrele Jean Monnet se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior stabilită într-un stat membru al UE
 • într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program.

Instituțiile de învățământ superior stabilite în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă.

Sunt permise numai cereri depuse de solicitanți unici.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Activități eligibile

Un modul Jean Monnet trebuie să facă obiectul a cel puțin 90 de ore de predare pe an academic în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană (conform descrierii din ghidul programului) la instituția de învățământ superior solicitantă, iar predarea trebuie efectuată de către titularul catedrei, care trebuie să fie angajat permanent al instituției solicitante.

Orele de predare trebuie să includă ore de contact direct în contextul unor cursuri colective, seminare și activități de tutorat și pot include oricare dintre activitățile menționate mai sus într-un format de învățare la distanță, însă nu includ instruire și/sau supraveghere individuală. Cursurile de vară nu sunt eligibile.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților)

Activitățile trebuie să se desfășoare în țările eligibile (a se vedea partea A din prezentul ghid)

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament la acordul de grant).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea?

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Pentru centrele de excelență Jean Monnet se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior stabilită într-un stat membru al UE
 • într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program.

Instituțiile de învățământ superior stabilite în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă.

În orice instituție de învățământ superior participantă poate fi sprijinit, în aceeași perioadă, doar un singur centru de excelență Jean Monnet. 

Sunt permise numai cereri depuse de solicitanți unici.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților)

Activitățile trebuie să se desfășoare în țările eligibile (a se vedea partea A din ghid).

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament la acordul de grant).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2024-COE

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea?

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Se aplică următoarele criterii de atribuire pentru modulele Jean Monnet:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

Măsura în care propunerea corespunde obiectivelor acțiunii Jean Monnet:

 • abordează studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • promovează dialogul între mediul academic și societate, incluzând responsabili de elaborarea politicilor de la nivel local, regional, național și de la nivelul UE, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanți ai diferitelor niveluri de învățământ și ai mass-mediei;
 • generează cunoștințe și informații care pot să susțină procesul de elaborare a politicilor de la nivelul UE și să consolideze rolul UE într-o lume globalizată;
 • include activități de informare și educaționale care vor disemina cunoștințele despre subiectele privind UE în cadrul societății în ansamblul său (în afara mediului academic și a specialiștilor) și vor aduce UE mai aproape de cetățeni.

Măsura în care propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.

Măsura în care propunerea se adresează grupurilor-țintă prioritare:

 • studenții din învățământul superior care urmează studii privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • studenții din învățământul superior care nu intră automat în contact cu studiile privind Uniunea Europeană (în alte domenii decât dreptul, economia și științele politice);
 • pentru țările terțe care nu sunt asociate la program, potențialul de a consolida diplomația publică a UE.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Metodologie: calitatea, noutatea și fezabilitatea proiectului, precum și viabilitatea metodologiei propuse;
 • Măsura în care programul de lucru:
  • este prezentat în mod clar, complet și coerent, acordând o atenție corespunzătoare prezentării unei planificări adecvate a etapelor de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
  • demonstrează concordanță între obiectivele și activitățile proiectului;
 • Strategie de monitorizare și evaluare

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare(punctaj maxim 25 de puncte)

Nivelul de competență și valoarea adăugată a echipei:

 • Pertinența și complementaritatea profilului și ale expertizei personalului-cheie implicat în activitățile propuse (atât în domenii academice, cât și neacademice, dacă este cazul), în ceea ce privește studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv) și în ceea ce privește tema specifică abordată de propunere.

Impactul (punctaj maxim 25 de puncte)

Impactul preconizat al proiectului prin efecte de lungă durată:

 •  asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 •  asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet;
  • programe de învățământ îmbunătățite sau inovatoare;
  • creșterea capacității de a atrage studenți de elită;
  • consolidarea cooperării cu parteneri din alte țări;
  • creșterea alocării de resurse financiare pentru predare și cercetare pe teme legate de UE în cadrul instituției;
  • creșterea capacității de predare și de cercetare cu privire la subiecte legate de UE;
 •  asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.

Diseminare și comunicare:

 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet:
  • promovarea;
  • sensibilizarea cu privire la proiecte și rezultate, sporirea gradului de vizibilitate a participanților și a organizațiilor;
  • includerea unor grupuri din afara instituțiilor de învățământ superior;
  • transferabilitatea și transformarea în politici noi și practici îmbunătățite.
 • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la publicul vizat prin:
  • expunerea în mass-media (inclusiv platforme de comunicare socială, publicații etc.);
  • evenimente.

Durabilitate și continuitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 15 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele lor pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”.

În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei.

Pentru catedrele Jean Monnet, se aplică următoarele criterii de atribuire:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

Măsura în care propunerea corespunde obiectivelor acțiunii Jean Monnet:

 • abordează studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • promovează dialogul între mediul academic și societate, incluzând responsabili de elaborarea politicilor de la nivel local, regional, național și de la nivelul UE, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanți ai diferitelor niveluri de învățământ și ai mass-mediei;
 • generează cunoștințe și informații care pot să susțină procesul de elaborare a politicilor de la nivelul UE și să consolideze rolul UE într-o lume globalizată;
 • include activități de informare și educaționale care vor disemina cunoștințele despre subiectele privind UE în cadrul societății în ansamblul său (în afara mediului academic și a specialiștilor) și vor aduce UE mai aproape de cetățeni.

Măsura în care propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.

Măsura în care propunerea se adresează grupurilor-țintă prioritare:

 • studenții din învățământul superior care urmează studii privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • studenții din învățământul superior care nu intră automat în contact cu studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • pentru țările terțe care nu sunt asociate la program, potențialul de a consolida diplomația publică a UE.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Metodologie: calitatea, noutatea și fezabilitatea proiectului, precum și viabilitatea metodologiei propuse.
 • Măsura în care programul de lucru este
  • prezentat în mod clar, complet și coerent, acordând o atenție corespunzătoare prezentării unei planificări adecvate a etapelor de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
  • demonstrează coerența cu obiectivele și activitățile proiectului.
 • Strategia de monitorizare și evaluare.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Excelența profilului și a expertizei titularului catedrei de studii privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv).
 • Pertinența și complementaritatea profilului și ale expertizei titularului de catedră și ale personalului-cheie implicat în activitățile propuse în proiect, atât în ceea ce privește studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv), cât și în ceea ce privește temele specifice vizate de propunere.
 • Dovada nivelului de experiență în cercetare pe subiecte legate de UE.

Impactul (punctaj maxim 25 de puncte)

Impactul preconizat al proiectului prin efecte de lungă durată:

 •  asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 •  asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet:
  • programe de învățământ îmbunătățite sau inovatoare;
  • creșterea capacității de a atrage studenți de elită;
  • consolidarea cooperării cu parteneri din alte țări;
  • creșterea alocării de resurse financiare pentru predare și cercetare pe teme legate de UE în cadrul instituției;
  • creșterea capacității de predare și de cercetare cu privire la subiecte legate de UE;
 •  asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.

Diseminare și comunicare:

 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet:
  • promovarea;
  • sensibilizarea cu privire la proiecte și rezultate, sporirea gradului de vizibilitate a participanților și a organizațiilor;
  • includerea unor grupuri din afara instituțiilor de învățământ superior;
  • transferabilitatea și transformarea în politici noi și practici îmbunătățite.
 • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la publicul vizat prin:
  • expunerea în mass-media (inclusiv rețele sociale, publicații etc.);
  • evenimente.

Durabilitate și continuitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 15 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele lor pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”.

În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei.

Pentru centrele de excelență Jean Monnet se aplică următoarele criterii de atribuire:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

Măsura în care propunerea corespunde obiectivelor activităților Jean Monnet:

 • abordează studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • promovează dialogul între mediul academic și societate, incluzând responsabili de elaborarea politicilor de la nivel local, regional, național și de la nivelul UE, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanți ai diferitelor niveluri de învățământ și ai mass-mediei;
 • generează cunoștințe și informații care pot să susțină procesul de elaborare a politicilor de la nivelul UE și să consolideze rolul UE într-o lume globalizată;
 • include activități de informare și educaționale care vor disemina cunoștințele despre subiectele privind UE în cadrul societății în ansamblul său (în afara mediului academic și a specialiștilor) și vor aduce UE mai aproape de cetățeni.

Măsura în care propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.

Măsura în care propunerea ajunge la mai multe grupuri-țintă:

 • tipul de beneficiari ai expertizei centrului propus;
 • implicarea facultăților/departamentelor care nu se află în contact cu studii specifice privind Uniunea Europeană;
 • pentru țările terțe care nu sunt asociate la program, potențialul de a consolida diplomația publică a UE.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Metodologie: calitatea, noutatea și fezabilitatea proiectului, precum și viabilitatea metodologiei propuse.
 • Măsura în care programul de lucru
  • este prezentat în mod clar, complet și coerent, acordând o atenție corespunzătoare prezentării unei planificări adecvate a etapelor de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
  • demonstrează coerența cu obiectivele și activitățile proiectului.
 • Măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în concordanță cu obiectivele și rezultatele preconizate ale acestora.
 • Strategia de monitorizare și evaluare.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Calitatea și valoarea adăugată a participanților la centru.
 • Pertinența și complementaritatea profilului și ale expertizei personalului implicat în activitățile propuse în proiect, atât în ceea ce privește studiile privind Uniunea Europeană, cât și în ceea ce privește temele specifice vizate de propunere.
 • Modalitățile de cooperare din cadrul instituției de învățământ superior și repartizarea rolurilor.
 • Angajamentul instituției de a dezvolta și de a întreține centrul.

Impactul (punctaj maxim 25 de puncte)

Impactul preconizat al proiectului prin efecte de lungă durată:

 •  asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 •  asupra facultăților/departamentelor care beneficiază de acțiunea Jean Monnet:
  • conținut îmbunătățit sau inovator, dezvoltarea unor noi perspective de cercetare specifică;
  • creșterea capacității de a atrage studenți și cercetători de elită;
  • consolidarea cooperării și a capacității de a crea legături cu parteneri din alte țări;
  • creșterea alocării de resurse financiare pentru predare și cercetare pe teme legate de UE în cadrul instituției;
  • creșterea capacității de predare și de cercetare cu privire la subiecte legate de UE;
 •  asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.

Diseminare și comunicare:

 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet:
  • promovarea;
  • sensibilizarea cu privire la proiecte și rezultate, sporirea gradului de vizibilitate a participanților și a organizațiilor;
  • includerea unor grupuri din afara instituțiilor de învățământ superior;
  • transferabilitatea și transformarea în politici noi și practici îmbunătățite.

Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la publicul vizat prin:

 • expunerea în mass-media (inclusiv platforme de comunicare socială, publicații etc.);
 • evenimente.

Durabilitate și continuitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 15 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele lor pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”.

În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei.

Obiective geografice

Instrumentele de acțiune externă ale UE contribuie la această acțiune. Bugetul disponibil este împărțit între diferite regiuni, iar dimensiunea fiecărui pachet bugetar este diferită. Informații suplimentare cu privire la sumele disponibile pentru fiecare pachet bugetar vor fi publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Impactul preconizat

Pentru participanții direct implicați în acțiuni, acțiunile Jean Monnet „Predare și cercetare” vor produce efecte pozitive și de lungă durată atât asupra studenților, cât și asupra cercetătorilor/profesorilor și care vor fi măsurate cu ajutorul unor indicatori cantitativi și calitativi.

Indicatori cantitativi

 • Numărul de instituții de învățământ superior care consolidează dimensiunea UE a disciplinelor pe care le acoperă.
 • Numărul de subiecte legate de Uniunea Europeană introduse în predarea și cercetarea din cadrul facultăților/departamentelor în care perspectiva UE nu este dezvoltată de obicei, în afară de subiectele cunoscute în mod obișnuit pentru asocierea lor cu UE.
 • Numărul de studenți implicați în acțiunile Jean Monnet.
 • Numărul noilor titulari de catedre.
 • Numărul de publicații pe teme legate de UE.
 • Numărul de documente de politică pe teme legate de UE, menite să îi sprijine pe responsabilii de elaborarea politicilor.
 • Numărul de proiecte Jean Monnet din țări terțe care nu sunt asociate la program.
 • Măsura în care sunt instituite forumuri și platforme menite să îmbunătățească cooperarea și dialogul dintre mediul academic și cel neacademic.
 • Oportunități sporite pentru tinerii cercetători de a-și dezvolta competențele profesionale și de a-și îmbunătăți cariera.

Indicatori calitativi

 • O mai bună cunoaștere a politicilor europene.
 • Măsura în care instituțiile de învățământ superior colaborează cu societatea în general și cu mediul neacademic pe teme legate de UE.
 • Sporirea gradului de sensibilizare cu privire la aspectele legate de UE în afara mediului academic.
 • O mai bună diseminare a rezultatelor proiectelor Jean Monnet în întreaga societate, inclusiv în rândul responsabililor de elaborarea politicilor.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Această schemă de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Valoarea maximă a grantului UE per proiect este după cum urmează:

 • Modulele Jean Monnet: 35 000 EUR
 • Catedrele Jean Monnet: 60 000 EUR
 • Centrele de excelență Jean Monnet: 100 000 EUR

Costurile descrise vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare, precum și alte costuri (aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Module și catedre Jean Monnet

Solicitanții trebuie să solicite în cerere cuantumul prestabilit al sumei forfetare unice indicat în tabelele de mai jos. Tabelele de mai jos prezintă suma forfetară totală pentru fiecare țară, care corespunde numărului total de ore de predare.

a.1) Module Jean Monnet pentru statele membre ale UE și țările terțe asociate la program

Țară/număr de ore de predare pe o perioadă de 3 ani (min. 40 de ore/an) Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Liechtenstein, Serbia Turcia, Croația, Letonia Ungaria, Polonia, Lituania, Cehia, Estonia, Slovacia Portugalia, Grecia, Slovenia, Malta Cipru, Islanda, Spania, Italia Irlanda, Franța, Finlanda Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Norvegia
120-150 13 500 EUR 16 000     EUR  18 000 EUR 23 000  EUR 26 000  EUR  31 000 EUR  33 000 EUR
151-180  17 000 EUR  19 500 EUR  22 000 EUR  27 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
181-210 19 500 EUR  23 000 EUR 26 000 EUR  32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
211-240 22 500 EUR 26 500 EUR 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
241-270 25 500 EUR 30 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
271-300 28 500 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
301-330 31 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
331-360 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR

a.2) Module Jean Monnet pentru țările terțe care nu sunt asociate la program

Țară/număr de ore de predare pe o perioadă de 3 ani (min. 40 de ore/an) Chile, Saint Kitts și Nevis, Mexic, Libia, Antigua și Barbuda, Barbados, alte țări Bahrain, Trinidad și Tobago Arabia Saudită, Seychelles, Guineea Ecuatorială, Oman, Israel Republica Coreea, Noua Zeelandă Japonia, Regatul Unit Australia, Brunei, Canada, Hong Kong, Kuweit, Qatar, Singapore, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii
120-150 13 500 EUR 18 000 EUR 23 000 EUR 26 000 EUR 31 000 EUR 33 000 EUR
151-180 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
181-210 19 500 EUR 26 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
211-240  22 500 EUR 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
241-270 25 500 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
271-300 28 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
301-330 31 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
331-360 35 000 EUR 3 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

b.1) Catedre Jean Monnet pentru statele membre ale UE și țările terțe asociate la program

Țară/număr de ore de predare pe o perioadă de 3 ani (min. 90 de ore/an) Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Liechtenstein, Serbia Turcia, Croația, Letonia Ungaria, Polonia, Lituania, Cehia, Estonia, Slovacia Portugalia, Grecia, Slovenia, Malta Cipru, Islanda, Spania, Italia Irlanda, Franța, Finlanda Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Norvegia
270-300 21 500 EUR 22 500 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 55 500 EUR
301-330 24 000 EUR 25 000 EUR 33 500 EUR 40 500 EUR 48 500 EUR 55 000 EUR 60 000 EUR
331-360 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 53 000 EUR 59 000 EUR 60 000 EUR
361-390 28 000 EUR 29 000 EUR 40 500 EUR 47 500 EUR 57 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
391-420 30 000 EUR 31 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
421-450 32 500 EUR 33 500 EUR 47 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
451-480 35 000 EUR 36 000 EUR 51 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
481-510 37 500 EUR 38 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
511-540 40 000 EUR 41 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
541-570 42 500 EUR 43 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
571-600 45 000 EUR 46 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
601-630 47 500 EUR 48 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
631-660 50 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
661-690 52 500 EUR 53 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
691-720 55 000 EUR 56 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
721-750 57 500 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
> 750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR

b.2) Catedre Jean Monnet pentru țările terțe care nu sunt asociate la program

Țară/număr de ore de predare pe o perioadă de 3 ani (min. 90de ore/an) Chile, Saint Kitts și Nevis, Mexic, Libia, Antigua și Barbuda, Barbados, alte țări Bahrain, Trinidad și Tobago Arabia Saudită, Seychelles, Guineea Ecuatorială, Oman, Israel Republica Coreea, Noua Zeelandă Japonia, Regatul Unit Australia, Brunei, Canada, Hong Kong, Kuweit, Qatar, Singapore, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii
270-300 25 000 EUR 29 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 55 500 EUR
301-330 27 500 EUR 32 500 EUR 40 500 EUR 48 500 EUR 55 000 EUR 60 000 EUR
331-360 30 000 EUR 36 000 EUR 44 000 EUR 53 000 EUR 59 000 EUR 60 000 EUR
361-390 32 500 EUR 39 500 EUR 47,500 EUR 57 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
391-420 35 000 EUR 41 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
421-450 37 000 EUR 46 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
451-480 39 000 EUR 50 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
481-510 41,000 EUR 53,500 EUR 60,000 EUR 60,000 EUR 60,000 EUR 60,000 EUR
511-540 43 500 EUR 57 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
541-570 46 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
571-600 48 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
601-630 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60,000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
631-660 53 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60,000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
661-690 56 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
691-720 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
721-750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
>750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

c) Centrele de excelență Jean Monnet

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a valorii maxime a grantului stabilite în cererea de propuneri.

Contribuția maximă a UE per proiect este de 100 000 EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 • bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea evenimentelor”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru;
 • costurile pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Rata de cofinanțare de 80 % se va aplica costurilor eligibile totale estimate stabilite după evaluare.

Este permis să se acorde sprijin financiar terților sub formă de granturi sau premii.

Costurile cu voluntarii sunt permise. Acestea reprezintă costuri unitare, astfel cum sunt definite în Decizia Comisiei privind costurile unitare pentru voluntari1 .

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education