Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Líonraí Jean Monnet i réimsí oideachais agus oiliúna eile

Ba cheart do líonraí scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna ISCED 1 – 4, agus/nó institiúidí ardoideachais a sholáthraíonn Oiliúint/Oideachas Múinteoirí a bheith ábalta gné idirnáisiúnta a thabhairt don snáithe nua Jean Monnet agus malartú dea‑chleachtas a chumasú chomh maith le heispéireas den chomhtheagasc a sholáthar laistigh de ghrúpa tíortha.

Éascóidh na gníomhaíochtaí tuiscint choiteann ar mhodheolaíochtaí foghlama maidir le hábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach i measc cleachtóirí atá ag obair i gcomhthéacsanna éagsúla, atá ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin agus ar shrianta éagsúla de bharr na reachtaíochta náisiúnta agus struchtúr na gcuraclam.

Cuspóirí na gníomhaíochta

Is é is aidhm do Líonraí Jean Monnet i réimsí oideachais agus oiliúna eile tacaíocht a sholáthar do scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna, (ISCED 1 – 4), agus/nó institiúidí ardoideachais lena mbaineann Oiliúint/Oideachas Múinteoirí chun cur leis an eolas maidir le conas ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a theagasc, agus tabharfaidh siad gné idirnáisiúnta don chleachtas foghlama freisin.

Is é malartú eolais múinteoirí (obair chomhoibríoch ar ábhair shonracha agus ar mhodheolaíochtaí, eispéiris den chomhtheagasc, gníomhaíochtaí coiteanna) atá ina bhonn de ghníomhaíochtaí an líonra. Mar shampla:

 • Faisnéis ar inneachar a mhalartú agus torthaí modheolaíochtaí a cuireadh i bhfeidhm a chur chun cinn;
 • An comhar idir scoileanna/institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4),  soláthraithe oiliúna/oideachais múinteoirí éagsúla a fheabhsú agus eispéireas idirnáisiúnta agus stádas Eorpach a thabhairt dóibh;
 • Eolas agus soghluaisteacht a mhalartú le haghaidh an chomhtheagaisc;
 • An comhar a chothú agus ardán eolais láidir inbhuanaithe a chruthú idir scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4), agus/nó institiúidí ardoideachais lena mbaineann Oiliúint/Oideachas Múinteoirí.

Cé na critéir atá le comhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar líonraí jean monnet i réimsí eile oideachais agus oiliúna?

Critéir incháilitheachta

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí (comhordaitheoir agus comhpháirtithe iomlána) a bheith ina:

 • ina scoil, institiúid gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 - 4) nó institiúid ardoideachais a bhfuil ECHE bailí aici, agus a sholáthraíonn oiliúint tosaigh agus/nó inseirbhíse do mhúinteoirí scoile agus/nó institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1- 4);
 • bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtír nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár.

Comhdhéanamh cuibhreannais

Ní mór do chuibhreannas ina bhfuil sé iarratasóir ar a laghad (comhordaitheoir agus comhpháirtithe iomlána) ó thrí Bhallstát den Aontas agus/nó thír nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár ar a laghad tograí a chur isteach.                                                                            

Ní mór a chuimsiú leis an gcuibhreannas:                           

 • ceithre scoil agus/nó sholáthraí gairmoideachais agus gairmoiliúna ar a laghad (ISCED 1 - 4) ;
 • dhá institiúid ardoideachais ar a mhéad a sholáthraíonn oiliúint tosaigh agus/nó inseirbhíse do mhúinteoirí scoile agus/nó institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1- 4);

Ní chuirtear eintitis chleamhnaithe san áireamh sna critéir íosta incháilitheachta le haghaidh chomhdhéanamh an chuibhreannais.  

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur leis an tréimhse sin, le leasú, má tá údar cuí leis).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA)

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 14 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile)

Déanfar measúnú ar eagraíochtaí is iarratasóirí de réir na gcritéar eisiaimh agus roghnúcháin ábhartha. Chun breis faisnéise a fháil féach Cuid C den Treoir seo.

Tionscadal a bhunú

Ní mór do Líonraí Jean Monnet i réimsí oideachais agus oiliúna eile a bheith i gceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

 • modheolaíochtaí teagaisc a bhailiú agus a phlé le haghaidh gníomhaíochtaí curaclaim agus seach‑churaclaim; 
 • dea‑chleachtais a bhailiú agus a chomhroinnt faoi bheith ag foghlaim faoi ábhair maidir leis an Aontas Eorpach;
 • eispéiris chomhtheagaisc agus chomhartheagaisc a eagrú tríd an tsoghluaisteacht nó ar líne.

Féadfar na nithe thuas a dhéanamh mar a leanas:

 • Táirgeadh doiciméad agus treoraíochta chun dea‑chleachtais a scaipeadh;
 • Cruinnithe aghaidh ar aghaidh agus ar líne;
 • Comhtheagasc agus teagasc comhoibríoch.

Tionchar measta

Cainníochtúil

 • an líon tairbhithe de réir an Bhallstáit den Aontas nó na tíre nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár / réigiún

Cáilíochtúil

Meastar go mbeidh éifeachtaí dearfacha marthanacha ag Líonraí Jean Monnet i réimsí oideachais agus oiliúna eile ar an oideachas ginearálta agus ar an ngairmoideachas agus ar an ngairmoiliúint (ISCED 1- 4) agus go dtabharfar eolas do na rannpháirtithe maidir le cleachtais rathúla chun fíorais agus eolas ar an Aontas Eorpach a thabhairt do dhaltaí agus do mhic léinn.

Cuirfidh na Líonraí i réimsí oideachais agus oiliúna eile leis na deiseanna le haghaidh institiúidí oideachais ghinearálta agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna a ngníomhaíochtaí ina gcuimsítear ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach a fhairsingiú.

Tá sé mar aidhm freisin leis na gníomhaíochtaí a dtacaítear leo faoi Líonraí Jean Monnet i réimsí oideachais agus oiliúna eile na torthaí seo a leanas a bhaint amach chomh maith maidir le heagraíochtaí rannpháirteacha:

 • inniúlacht níos mó chun ábhair a bhaineann leis an Aontas a lánpháirtiú ina ngníomhaíochtaí;
 • nochtadh idirnáisiúnta feabhsaithe.

Critéir dhámhachtana

Déanfar measúnú ar thionscadail de réir na gcritéar seo a leanas:

Ábharthacht an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

 • A mhéid a chomhlíonann an togra cuspóirí ghníomhaíocht Jean Monnet: 
  • téitear i ngleic le léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh),
  • cuirtear é ar a gcumas do mhúinteoirí i scoileanna scileanna nua a fhorbairt,
  • cuidítear le faisnéis agus cleachtais a chomhroinnt ar an méid a fhágann go bhfuil a bhfoghlaimeoirí níos eolaí maidir leis an Aontas agus ar conas a dhéanann siad sin,
  • éascaítear eispéiris soghluaisteachta múinteoirí chun comh‑mhúinteoireacht / comhtheagasc a sholáthar lena gcomhpháirtithe,
  • gintear tuiscint níos fearr ar an Aontas agus ar fheidhmiú an Aontais,
  • cuirtear é ar a gcumas do mhúinteoirí inneachar an Aontais a thabhairt isteach ina ngníomhaíochtaí.
 • A mhéid a théann an togra i bhfeidhm ar spriocghrúpaí tosaíochta:
  • scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4),
  • múinteoirí,
  • mic léinn.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail (scór uasta 25 phointe)

 • Modheolaíocht: cáilíocht, úrnuacht agus indéantacht na ngníomhaíochtaí atá beartaithe.
 • A mhéid a bhaineann na nithe seo a leanas leis an gclár oibre 
  • cuirtear i láthair é ar bhealach soiléir, iomlán agus comhleanúnach, agus tugtar aird chuí ar phleanáil iomchuí na gcéimeanna ullmhúcháin, cur chun feidhme, meastóireachta, oibre leantaí agus scaipthe a chur i láthair,
  • léirítear comhleanúnachas ann le cuspóirí agus gníomhaíochtaí an tionscadail.
 • A mhéid atá na hacmhainní atá sannta do phacáistí oibre i gcomhréir lena gcuspóirí agus lena dtáirgí insoláthartha.
 • Straitéis monatóireachta agus meastóireachta.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair (scór uasta 25 phointe)

 • Eagrú inmheánach na comhpháirtíochta:
  • Ábharthacht agus comhlántacht phróifíl agus shaineolas na rannpháirtithe atá rannpháirteach sna gníomhaíochtaí atá beartaithe i dtéarmaí Léann an Aontais Eorpaigh (mar a thugtar tuairisc air sa mhír thosaigh) agus i dtéarmaí an téama shonraigh ar a dtugtar aghaidh leis an togra.
 • Socruithe comhair agus dáileadh ról, freagrachtaí agus cúraimí.

Tionchar (scór uasta 25 phointe)

 • Tionchar measta na líonraí ag a bhfuil éifeachtaí marthanacha 
  • ar scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna:
   • inniúlacht níos mó chun dul i mbun teagaisc ar ábhair maidir leis an Aontas,
   •  inneachar nuálach i bhforbairt dearcthaí nua maidir le hábhair faoin Aontas i scoileanna, 
   • comhar treisithe agus inniúlacht nascadh le comhpháirtithe,
   • leithdháileadh méadaithe acmhainní airgeadais ar ábhair a bhaineann leis an Aontas a theagasc laistigh den institiúid.
  •  ar na múinteoirí atá páirteach go díreach nó go hindíreach sna líonraí: 
   • A scileanna a neartú ar shaincheisteanna de chuid an Aontais agus dul chun cinn chun inneachar maidir leis an Aontas a sholáthar ina ngníomhaíochtaí.
 • Scaipeadh agus cumarsáid:
  • A iomchuí atá na bearta, agus cáilíocht na mbeart, arb é is aidhm dóibh torthaí na ngníomhaíochtaí a scaipeadh laistigh agus lasmuigh den institiúid atá páirteach sna líonraí: 
   • feasacht a mhúscailt ar ghníomhaíochtaí agus torthaí, rud a fheabhsaíonn infheictheacht rannpháirtithe agus eagraíochtaí,
   • dul i bhfeidhm ar ghrúpaí lasmuigh de scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna.
  • A mhéid a rachaidh na huirlisí scaipthe atá beartaithe i bhfeidhm ar an spriocphobal trí bhíthin na nithe seo a leanas:
  • poiblíocht sna meáin (lena n‑áirítear na meáin shóisialta, foilseacháin, srl.),
  • imeachtaí.
 • Inbhuanaitheacht agus leanúnachas: leis an togra áirítear bearta agus acmhainní iomchuí lena áirithiú go mbeidh torthaí agus tairbhí an tionscadail inbhuanaithe tar éis shaolré an tionscadail.

Chun bheith curtha san áireamh le haghaidh cistiú, ní mór do thograí ar a laghad 70 pointe ar an iomlán a ghnóthú agus ar a laghad 15 phointe i ngach critéar dámhachtana. Na tograí ex aequo laistigh den ábhar céanna tabharfar tosaíocht dóibh de réir na scór a bheidh dáfa orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘ábharthacht an tionscadail’ agus ansin ‘tionchar’.

Cad iad na rialacha cistiúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail cistiúcháin cnapshuime. Cinnfear méid na ranníocaíochta cnapshuime aonair le haghaidh gach deontais bunaithe ar bhuiséad measta na gníomhaíochta atá beartaithe ag an iarratasóir. Socróidh an t‑údarás deonúcháin cnapshuim gach deontais bunaithe ar an togra, ar an toradh meastóireachta, ar na rátaí cistiúcháin agus ar uasmhéid an deontais atá socraithe sa ghlao.

Is é EUR 300 000 an ranníocaíocht uasta ón Aontas in aghaidh an tionscadail

Conas a chinntear cnapshuim an tionscadail?

Ní mór d’iarratasóirí tábla buiséid mionsonraithe a líonadh isteach de réir na foirme iarratais, agus na pointí seo a leanas á gcur san áireamh:

 • Ba cheart an buiséad a bheith mionsonraithe mar is gá ag an tairbhí/na tairbhithe agus eagraithe i bpacáistí oibre comhleanúnacha (mar shampla roinnte i ‘bainistíocht tionscadail’, ‘oiliúint’, ‘eagrú imeachtaí’, ‘ullmhú agus cur chun feidhme na soghluaisteachta’, ‘cumarsáid agus scaipeadh’, ‘dearbhú cáilíochta’, srl.);
 • Leis an togra ní mór tuairisc a thabhairt ar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le gach pacáiste oibre;
 • Ní mór d’iarratasóirí miondealú ar na costais mheasta a sholáthar ina dtogra lena léirítear an scair in aghaidh an phacáiste oibre (agus, laistigh de gach pacáiste oibre, an scair atá sannta do gach tairbhí agus eintiteas cleamhnaithe);
 • Sna costais is féidir costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta mar aon le costais eile (amhail scaipeadh faisnéise, foilsiú, aistriú) a chumhdach.

Déanfar meastóireacht ar thograí de réir na nósanna imeachta meastóireachta caighdeánacha le cuidiú ó shaineolaithe inmheánacha agus/nó seachtracha. Déanfaidh na saineolaithe measúnú ar cháilíocht na dtograí de réir na gceanglas a shainítear sa ghlao agus thionchar, cháilíocht agus éifeachtúlacht mheasta na gníomhaíochta. Beidh an chnapshuim teoranta do 80 % ar a mhéad den bhuiséad measta a chinntear tar éis na meastóireachta

I ndiaidh na meastóireachta ar an togra, cinnfidh an t‑oifigeach údarúcháin méid na cnapshuime, agus torthaí an mheasúnúcháin a rinneadh á gcur san áireamh.

Socrófar paraiméadair an deontais (uasmhéid deontais, ráta cistiúcháin, costais incháilithe iomlána, srl.) sa chomhaontú deontais.

Déanfar meastóireacht ar éachtaí an tionscadail de réir na dtorthaí a chuirtear i gcrích. Leis an scéim cistiúcháin, d’fhéadfaí díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tagged in:  Jean Monnet School education Vocational education and training