Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet-tiltag vedrørende videregående uddannelse

Jean Monnet-tiltagene vedrørende videregående uddannelse støtter undervisning og forskning inden for EU-studier verden over.

EU-studier henviser til undervisning, læring og forskning i Den Europæiske Union og dens historie, mål, strukturer, funktioner og/eller politikker.

Ved at fokusere på EU-dimensionen bør Jean Monnet-aktiviteterne fremme et aktivt europæisk medborgerskab og Den Europæiske Unions grundlæggende værdier om respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal (artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union).

I forbindelse med EU's politikker skal Jean Monnet-tiltagene bidrage til at formidle viden om, hvordan disse politikker kan gavne borgernes tilværelse i EU og/eller i udlandet, og/eller hvordan de kan påvirke det politiske system på lignende områder på medlemsstatsniveau eller i udlandet på nationalt, regionalt eller globalt plan. Der bør være en meget klar forbindelse mellem forslagets emne og den EU-politik og/eller det EU-emne, det omhandler.   

Jean Monnet-tiltagene fungerer også som en vektor for offentligt diplomati over for tredjelande, som fremmer EU-værdier og øger synligheden af, hvad Den Europæiske Union står for, og hvad den ønsker at opnå.

Målene og kriterierne for at ansøge om tilskud til undervisning og forskning er beskrevet nedenfor.

Undervisning og forskning

Tiltagets mål

Jean Monnet-tiltagene "Undervisning og forskning":

 • fremmer ekspertise inden for undervisning og forskning inden for EU-studier verden over og lette karriereudviklingen inden for EU-studier for næste generation
 • støtter dialogen mellem den akademiske verden og samfundet, herunder politiske beslutningstagere på lokalt, regionalt og nationalt plan samt EU-plan, embedsmænd, civilsamfundsaktører, repræsentanter for forskellige uddannelsesniveauer og medier
 • genererer viden og indsigt, der kan støtte EU's politiske beslutningsproces og styrke EU's rolle i Europa og i en globaliseret verden
 • nå ud til den bredere offentlighed og udbrede viden om EU til det bredere samfund (ud over den akademiske verden og særlige målgrupper), så EU kommer tættere på offentligheden.
 • tilstræber at fungere som en vektor for offentligt diplomati over for tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som fremmer EU-værdier og øger synligheden af, hvad Den Europæiske Union står for, og hvad den ønsker at opnå.

Planlægning af et projekt

Jean Monnet-tiltaget "Undervisning og forskning" skal gennemføres som: Moduler, professorater eller ekspertisecentre

 • Moduler er korte undervisningsprogrammer eller kurser i EU-studier, der tilbydes på en videregående uddannelsesinstitution. De enkelte moduler har en varighed på mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år for en varighed på tre år. Modulerne kan fokusere på ét bestemt fag inden for EU-studier eller have tværfaglig tilgang og derfor kræve akademisk input fra flere professorer og eksperter. De kan også have form af korte specialiserede programmer eller sommerprogrammer.
 • Professorater er undervisningsstillinger med speciale i EU-studier (som beskrevet ovenfor) for universitetsprofessorer i en periode på tre år. Et Jean Monnet-professorat varetages af én professor, som skal have mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år. Professoratet kan omfatte et team, der støtter og styrker professorens aktiviteter, herunder gennemførelse af ekstra undervisningstimer.
 • Jean Monnet-ekspertisecentre er et knudepunkt for kompetence og viden inden for EU-emner. De bør samle ekspertise og kompetencer fra eksperter på højt niveau og sigte mod at udvikle synergi mellem de forskellige fag og ressourcer inden for europæiske studier (som beskrevet ovenfor) og mod at skabe fælles tværnationale aktiviteter, og de bør sikre åbenhed over for civilsamfundet. Jean Monnet-ekspertisecentre spiller en vigtig rolle i at nå ud til studerende fra fakulteter, der normalt ikke beskæftiger sig med EU-emner, og til politiske beslutningstagere, embedsmænd, det organiserede civilsamfund og offentligheden generelt.

Jean Monnet-tilskudsmodtagere (moduler, indehavere af professorater og deltagere i ekspertisecentre) anmodes om at tilrettelægge aktiviteter og arrangementer med henblik på at sikre åbenhed over for politiske beslutningstagere, embedsmænd, civilsamfundet og offentligheden generelt.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om jean monnet-tiltaget "undervisning og forskning"?

Kriterier for tilskudsberettigelse

Følgende kriterier for tilskudsberettigelse gælder for Jean Monnet-moduler:

Tilskudsberettigede deltagende organisationer (Hvem kan ansøge?)

For at være tilskudsberettigede skal ansøgerne (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant) være:

 • en videregående uddannelsesinstitution
 • etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller i et tredjeland, der ikke er associeret med programmet.

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. (Erasmus-chartret for de videregående uddannelser).                                                   

Kun ansøgninger fra enkeltansøgere accepteres.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) og Rusland (region 4) er ikke berettigede til at deltage i dette tiltag.

Tilskudsberettigede aktiviteter

Et Jean Monnet-modul omfatter mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år inden for EU-studier (som beskrevet ovenfor).

Undervisningstimer omfatter konfrontationstimer som led i gruppeforelæsninger, seminarer eller vejledningstimer. De kan også gennemføres som fjernundervisning, men ikke som eneundervisning og/eller supervision. For moduler er sommerkurser tilskudsberettigede.

Geografisk placering (sted for aktiviteterne)

Aktiviteterne skal finde sted i de tilskudsberettigede lande (se del A i denne guide)

Projektets varighed:

Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring af tilskudsaftalen).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Hvordan ansøger man?

Oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Følgende kriterier for tilskudsberettigelse gælder for Jean Monnet-professorater:

Tilskudsberettigede deltagende organisationer (Hvem kan ansøge?)

For at være tilskudsberettigede skal ansøgerne (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant) være:

 • Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i en EU-medlemsstat, et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet. 
 • Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter.

Kun ansøgninger fra enkeltansøgere accepteres.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) og Rusland (region 4) er ikke berettigede til at deltage i dette tiltag.

Tilskudsberettigede aktiviteter

Et Jean Monnet-professorat omfatter mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år inden for EU-studier (som beskrevet i guiden) på den ansøgende videregående uddannelsesinstitution afholdt af indehaveren af professoratet, som skal være fastansat i ansøgerinstitutionen.

Undervisningstimer omfatter konfrontationstimer som led i gruppeforelæsninger, seminarer eller vejledningstimer. De kan også gennemføres som fjernundervisning, men ikke som eneundervisning og/eller supervision. Sommerkurser er ikke tilskudsberettigede.

Geografisk placering  (sted for aktiviteterne)

 Aktiviteterne skal finde sted i de tilskudsberettigede lande (se del A i denne guide)

Projektets varighed

Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring af tilskudsaftalen).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Hvordan ansøger man?

Oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Følgende kriterier for tilskudsberettigelse gælder for Jean Monnet-ekspertisecentre:

Tilskudsberettigede deltagende organisationer (Hvem kan ansøge?)

For at være tilskudsberettigede skal ansøgerne (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant) være:

 • videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i en EU-medlemsstat, et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet.
 • videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. 

Der kan kun ydes tilskud til ét Jean Monnet-ekspertisecenter på en gang pr. videregående uddannelsesinstitution. 

Kun ansøgninger fra enkeltansøgere accepteres.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) og Rusland (region 4) er ikke berettigede til at deltage i dette tiltag.

Geografisk placering  (sted for aktiviteterne)

Aktiviteterne skal finde sted i de tilskudsberettigede lande (se del A i guiden)

Projektets varighed

Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring af tilskudsaftalen).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2024-COE

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Hvordan ansøger man?

Oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier gælder for Jean Monnet-moduler:

Projektets relevans (højst 25 point)

Det omfang, hvori forslaget opfylder Jean Monnet-tiltagets mål:

 • omfatter EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • støtter dialogen mellem den akademiske verden og samfundet, herunder politiske beslutningstagere på lokalt og nationalt plan, embedsmænd, civilsamfundsaktører, repræsentanter for forskellige uddannelsesniveauer og medier
 • genererer viden og indsigt, der kan støtte EU's politiske beslutningsproces og styrke EU's rolle i en globaliseret verden
 • omfatter en aktiv opsøgende indsats og undervisning, der udbreder viden om EU-emner til det bredere samfund (ud over den akademiske verden og særlige målgrupper), så EU kommer tættere på offentligheden.

I hvilket omfang forslaget er relevant for respekt for og fremme af fælles EU-værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling.

Det omfang, hvori forslaget når ud til de prioriterede målgrupper:

 • studerende på EU-studier ved videregående uddannelsesinstitutioner (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner, som ikke automatisk beskæftiger sig med EU-studier (jura, økonomi og statskundskab)
 • potentialet til at styrke EU's offentlige diplomati, for så vidt angår tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Metode: Selve projektets kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed og den foreslåede metodes levedygtighed
 • Det omfang, hvori arbejdsprogrammet:
  • præsenteres på en klar, fuldstændig og sammenhængende måde under behørig hensyntagen til hensigtsmæssig planlægning af forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaserne
  • demonstrerer sammenhæng mellem projektets mål og aktiviteter
 • Strategi for overvågning og evaluering

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 25 point)

Gruppens kompetenceniveau og merværdi:

 • relevansen af og komplementariteten af profilen og ekspertisen hos de nøglemedarbejdere, der er involveret i de foreslåede aktiviteter (både i det akademiske og ikke-akademiske miljø, hvis det er relevant), med hensyn til EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit) og med hensyn til det specifikke emne, der er omhandlet i forslaget.

Virkning (højst 25 point)

Projektets forventede virkning på lang sigt

 •  på den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget
 •  på de studerende, der nyder godt af Jean Monnet-tiltaget
  • forbedrede eller innovative undervisningsplaner
  • øget kapacitet til at tiltrække dygtige studerende
  • bedre samarbejde med partnere fra andre lande
  • øget tildeling af finansielle ressourcer til undervisning og forskning i EU-emner i institutionen
  • øget kapacitet til undervisning og forskning i EU-emner.
 •  på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau.

Formidling og kommunikation:

 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af aktiviteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget:
  • sprede budskabet
  • skabe opmærksomhed om projekter og resultater, der forbedrer synligheden for deltagere og organisationer
  • nå ud til grupper uden for videregående uddannelsesinstitutioner
  • overførsel og omsættelighed til nye politikker og forbedrede praksisser.
 • Det omfang, hvori de planlagte formidlingsværktøjer vil nå ud til målgruppen via:
  • medierne (herunder sociale medier, publikationer osv.)
  • arrangementer.

Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at projektresultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 70 point. Desuden skal de opnå mindst 15 point i hver af de kategorier af tildelingskriterier, der er nævnt ovenfor.

I tilfælde af ens pointtal mellem projekter prioriteres projekter, der har opnået højest pointtal under kriteriet "Relevans". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Indvirkning".

Hvis dette ikke gør det muligt at fastlægge prioriteten, kan der foretages en yderligere prioritering ved at overveje den samlede projektportefølje og opnåelsen af positive synergier mellem projekter eller andre faktorer i forbindelse med indkaldelsens mål. Disse faktorer vil blive dokumenteret i panelets rapport.

Følgende tildelingskriterier gælder for Jean Monnet-professorater:

Projektets relevans (højst 25 point)

Det omfang, hvori forslaget opfylder Jean Monnet-tiltagets mål:

 • omfatter EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • støtter dialogen mellem den akademiske verden og samfundet, herunder politiske beslutningstagere på lokalt og nationalt plan, embedsmænd, civilsamfundsaktører, repræsentanter for forskellige uddannelsesniveauer og medier
 • genererer viden og indsigt, der kan støtte EU's politiske beslutningsproces og styrke EU's rolle i en globaliseret verden
 • omfatter en aktiv opsøgende indsats og undervisning, der udbreder viden om EU-emner til det bredere samfund (ud over den akademiske verden og særlige målgrupper), så EU kommer tættere på offentligheden.

I hvilket omfang forslaget er relevant for respekt for og fremme af fælles EU-værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling.

Det omfang, hvori forslaget når ud til de prioriterede målgrupper:

 • studerende på EU-studier ved videregående uddannelsesinstitutioner (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner, som ikke automatisk beskæftiger sig med EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • potentialet til at styrke EU's offentlige diplomati, for så vidt angår tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Metode: Selve projektets kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed og den foreslåede metodes levedygtighed
 • Det omfang, hvori arbejdsprogrammet:
  • præsenteres på en klar, fuldstændig og sammenhængende måde under behørig hensyntagen til hensigtsmæssig planlægning af forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaserne
  • demonstrerer sammenhæng mellem projektets mål og aktiviteter
 • Strategi for overvågning og evaluering.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 25 point)

 • Profilen og ekspertisen hos indehaveren af professoratet i EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit),
 • Relevansen af og komplementariteten af profilen og ekspertisen hos indehaveren af professoratet og de nøglemedarbejdere, der er involveret i de foreslåede aktiviteter, med hensyn til EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit) og med hensyn til de specifikke emner, der er omhandlet i forslaget.
 • Dokumentation for erfaring i forskning i EU-emner.

Virkning (højst 25 point)

Projektets forventede virkning på lang sigt

 •  på den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget
 •  på de studerende, der nyder godt af Jean Monnet-tiltaget:
  • forbedrede eller innovative undervisningsplaner
  • øget kapacitet til at tiltrække dygtige studerende
  • bedre samarbejde med partnere fra andre lande
  • øget tildeling af finansielle ressourcer til undervisning og forskning i EU-emner i institutionen
  • øget kapacitet til undervisning og forskning i EU-emner.
 •  på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau.

Formidling og kommunikation:

 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af aktiviteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget:
  • sprede budskabet
  • skabe opmærksomhed om projekter og resultater, der forbedrer synligheden for deltagere og organisationer
  • nå ud til grupper uden for videregående uddannelsesinstitutioner
  • overførsel og omsættelighed til nye politikker og forbedrede praksisser.
 • Det omfang, hvori de planlagte formidlingsværktøjer vil nå ud til målgruppen via:
  • medierne (herunder sociale medier, publikationer osv.)
  • arrangementer.

Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at projektresultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 70 point. Desuden skal de opnå mindst 15 point i hver af de kategorier af tildelingskriterier, der er nævnt ovenfor.

I tilfælde af ens pointtal mellem projekter prioriteres projekter, der har opnået højest pointtal under kriteriet "Relevans". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Indvirkning".

Hvis dette ikke gør det muligt at fastlægge prioriteten, kan der foretages en yderligere prioritering ved at overveje den samlede projektportefølje og opnåelsen af positive synergier mellem projekter eller andre faktorer i forbindelse med indkaldelsens mål. Disse faktorer vil blive dokumenteret i panelets rapport.

Følgende tildelingskriterier gælder for Jean Monnet-ekspertisecentre:

Projektets relevans (højst 25 point)

Det omfang, hvori forslaget opfylder Jean Monnet-tiltagets mål:

 • omfatter EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • støtter dialogen mellem den akademiske verden og samfundet, herunder politiske beslutningstagere på lokalt og nationalt plan, embedsmænd, civilsamfundsaktører, repræsentanter for forskellige uddannelsesniveauer og medier
 • genererer viden og indsigt, der kan støtte EU's politiske beslutningsproces og styrke EU's rolle i en globaliseret verden
 • omfatter en aktiv opsøgende indsats og undervisning, der udbreder viden om EU-emner til det bredere samfund (ud over den akademiske verden og særlige målgrupper), så EU kommer tættere på offentligheden.

I hvilket omfang forslaget er relevant for respekt for og fremme af fælles EU-værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling.

Det omfang, hvori forslaget når ud til flere målgrupper:

 • den type personer, der går gavn af det foreslåede centers ekspertise
 • inddragelse af fakulteter/institutter, som ikke beskæftiger sig med specifikke EU-studier
 • potentialet til at styrke EU's offentlige diplomati, for så vidt angår tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Metode: Selve projektets kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed og den foreslåede metodes levedygtighed
 • Det omfang, hvori arbejdsprogrammet
  • præsenteres på en klar, fuldstændig og sammenhængende måde under behørig hensyntagen til hensigtsmæssig planlægning af forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaserne
  • demonstrerer sammenhæng mellem projektets mål og aktiviteter
 • Det omfang, hvori de ressourcer, der er tildelt arbejdspakkerne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer.
 • Strategi for overvågning og evaluering.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 25 point)

 • Kvaliteten og merværdien af deltagerne i centret.
 • Relevansen af og komplementariteten af profilen og ekspertisen hos det personale, der er involveret i projektet, med hensyn til EU-studier og med hensyn til de specifikke emner, der er omhandlet i forslaget.
 • Samarbejdsaftaler inden for den videregående uddannelsesinstitution og fordeling af roller.
 • Institutionens forpligtelse til at udvikle og vedligeholde centret.

Virkning (højst 25 point)

Projektets forventede virkning på lang sigt

 •  på den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget
 •  på de fakulteter/institutter, der nyder godt af Jean Monnet-tiltaget
  • forbedret eller innovativt indhold, udvikling af nye vinkler for specifik forskning
  • øget kapacitet til at tiltrække dygtige studerende og forskere
  • bedre samarbejde og kapacitet til at etablere forbindelser med partnere fra andre lande,
  • øget tildeling af finansielle ressourcer til undervisning og forskning i EU-emner i institutionen
  • øget kapacitet til undervisning og forskning i EU-emner.
 •  på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau.

Formidling og kommunikation:

 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af aktiviteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget:
  • sprede budskabet
  • skabe opmærksomhed om projekter og resultater, der forbedrer synligheden for deltagere og organisationer
  • nå ud til grupper uden for videregående uddannelsesinstitutioner
  • overførsel og omsættelighed til nye politikker og forbedrede praksisser.
 • Det omfang, hvori de planlagte formidlingsværktøjer vil nå ud til målgruppen via:
  • medierne (herunder sociale medier, publikationer osv.)
  • arrangementer.

Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at projektresultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 70 point. Desuden skal de opnå mindst 15 point i hver af de kategorier af tildelingskriterier, der er nævnt ovenfor.

I tilfælde af ens pointtal mellem projekter prioriteres projekter, der har opnået højest pointtal under kriteriet "Relevans". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Indvirkning".

Hvis dette ikke gør det muligt at fastlægge prioriteten, kan der foretages en yderligere prioritering ved at overveje den samlede projektportefølje og opnåelsen af positive synergier mellem projekter eller andre faktorer i forbindelse med indkaldelsens mål. Disse faktorer vil blive dokumenteret i panelets rapport.

Geografiske mål

EU's udenrigspolitiske instrumenter bidrager til dette tiltag. Det tilgængelige budget fordeles mellem forskellige regioner, og størrelsen af hver budgetramme er forskellig. Yderligere oplysninger om de tilgængelige beløb under hver budgetramme offentliggøres på Kommissionens Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP).

Forventet virkning

For deltagere, der er direkte involveret i tiltagene, vil Jean Monnet-tiltagene "Undervisning og forskning" have positive og langvarige virkninger for både studerende og forskere/professorer, som måles ved hjælp af kvantitative og kvalitative indikatorer.

Kvantitative indikatorer

 • Antallet af videregående uddannelsesinstitutioner, der styrker EU-dimensionen af de fag, de tilbyder.
 • Antallet af EU-emner i undervisningen og forskningen på fakulteter/institutter, hvor man ikke sædvanligvis har et EU-perspektiv — ud over de fag, der typisk er kendt for deres fokus på EU.
 • Antallet af studerende, som Jean Monnet-tiltagene når ud til.
 • Antallet af nye indehavere af professorater.
 • Antallet af publikationer om EU-relaterede emner.
 • Antallet af politikdokumenter til støtte for politiske beslutningstagere om EU-relaterede emner.
 • Antallet af Jean Monnet-projekter i tredjelande, der ikke er associeret med programmet
 • I hvilket omfang er der etableret fora og platforme, som har til formål at forbedre samarbejdet og dialogen mellem den akademiske og den ikke-akademiske verden.
 • Flere muligheder for unge forskere til at forbedre deres faglige kompetencer og sætte skub i karrieren.

Kvalitative indikatorer

 • Øget viden om europæiske politikker.
 • I hvilket omfang de videregående uddannelsesinstitutioner samarbejder med samfundet som helhed og den ikke-akademiske verden om EU-emner.
 • Øget kendskab til EU-relaterede spørgsmål i den ikke-akademiske verden.
 • Bedre formidling af Jean Monnet-projekternes resultater i hele samfundet, herunder politiske beslutningstagere.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Denne finansieringsordning vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Det maksimale EU-tilskud pr. projekt er følgende:

 • Jean Monnet-moduler: 35 000 EUR
 • Jean Monnet-professorater: 60 000 EUR
 • Jean Monnet-ekspertisecentre: 100 000 EUR

Det faste beløb dækker personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Jean Monnet-moduler og -professorater

Ansøgerne skal ansøge om det fastsatte faste beløb, der er anført i tabellerne nedenfor. Tabellerne nedenfor viser det samlede faste beløb pr. land, der svarer til det samlede antal undervisningstimer.

a.1) For Jean Monnet-moduler i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet

Land/undervisningstimer i perioden på tre år (mindst 40 timer/år)

Bulgarien, Liechtenstein, Nordmakedonien, Rumænien og Serbien

Tyrkiet, Kroatien og Letland

Ungarn, Polen, Litauen, Tjekkiet, Estland og Slovakiet

Portugal, Grækenland, Slovenien og Malta

Cypern, Island, Spanien og Italien

Irland, Frankrig og Finland

Belgien, Danmark, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige og Norge

120-150

13 500 EUR

16 000 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151-180

17 000 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181-210

19 500 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211-240

22 500 EUR

26 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241-270

25 500 EUR

30 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271-300

28 500 EUR

33 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301-330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331-360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

a.2) Jean Monnet-moduler i tredjelande, der ikke er associeret med programmet

Land/undervisningstimer i perioden på tre år (mindst 40 timer/år)

Chile, Saint Kitts og Nevis, Mexico, Libyen, Antigua og Barbuda, Barbados og andre lande

Bahrain, Trinidad og Tobago

Saudi-Arabien, Seychellerne, Ækvatorialguinea, Oman og Israel

Republikken Korea og New Zealand

Japan og Det Forenede Kongerige

Australien, Brunei, Canada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Schweiz, De Forenede Arabiske Emirater og USA

120-150

13 500 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151-180

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181-210

19 500 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211-240

22 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241-270

25 500 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271-300

28 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301-330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331-360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

b.1) Jean Monnet-professorater i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet

Land/undervisningstimer i perioden på tre år (mindst 90 timer/år)

Bulgarien, Liechtenstein, Nordmakedonien, Rumænien og Serbien

Tyrkiet, Kroatien og Letland

Ungarn, Polen, Litauen, Tjekkiet, Estland og Slovakiet

Portugal, Grækenland, Slovenien og Malta

Cypern, Island, Spanien og Italien

Irland, Frankrig og Finland

Belgien, Danmark, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige og Norge

270-300

21 500 EUR

22 500 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301-330

24 000 EUR

25 000 EUR

33 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331-360

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361-390

28 000 EUR

29 000 EUR

40 500 EUR

47 500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391-420

30 000 EUR

31 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421-450

32 500 EUR

33 500 EUR

47 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451-480

35 000 EUR

36 000 EUR

51 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481-510

37 500 EUR

38 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511-540

40 000 EUR

41 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541-570

42 500 EUR

43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571-600

45 000 EUR

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601-630

47 500 EUR

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631-660

50 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661-690

52 500 EUR

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691-720

55 000 EUR

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721-750

57 500 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

b.2) Jean Monnet--professorater i tredjelande, der ikke er associeret med programmet

Land/undervisningstimer i perioden på tre år (mindst 90 timer/år)

Chile, Saint Kitts og Nevis, Mexico, Libyen, Antigua og Barbuda, Barbados og andre lande

Bahrain, Trinidad og Tobago

Saudi-Arabien, Seychellerne, Ækvatorialguinea, Oman og Israel

Republikken Korea og New Zealand

Japan og Det Forenede Kongerige

Australien, Brunei, Canada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Schweiz, De Forenede Arabiske Emirater og USA

270-300

25 000 EUR

29 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301-330

27 500 EUR

32 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331-360

30 000 EUR

36 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361-390

32 500 EUR

39 500 EUR

47,500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391-420

35 000 EUR

41 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421-450

37 000 EUR

46 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451-480

39 000 EUR

50 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481-510

41 000 EUR

53 500 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511-540

43 500 EUR

57 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541-570

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571-600

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601-630

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631-660

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661-690

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691-720

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721-750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

c) Jean Monnet-ekspertisecentre

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatserne og det maksimale tilskudsbeløb, der er anført i indkaldelsen.

Det maksimale EU-bidrag til hvert projekt er på 100 000 EUR

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende:

 • Budgettet bør være tilstrækkeligt detaljeret og opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.).
 • Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 • Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke.
 • Omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet.

Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering. Medfinansieringssatsen på 80 % vil blive anvendt på de samlede anslåede tilskudsberettigede omkostninger, der er fastlagt efter evalueringen.

Finansiel støtte til tredjeparter i form af tilskud eller priser er tilladt.

Omkostninger til frivillige er tilladt. De skal tage form af enhedsomkostninger som defineret i Kommissionens afgørelse om enhedsomkostninger for frivillige1

Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb osv.) vil blive fastsat i tilskudsaftalen.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education