Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2023.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Jean Monnet-aktioner vedrørende videregående uddannelse

Jean Monnet-tiltagene vedrørende videregående uddannelse støtter undervisning og forskning inden for EU-studier verden over.

Ved EU-studier forstås studier af Europa i dets helhed med særlig vægt på EU-dimensionen fra et internt, men også globalt perspektiv.

Omfanget af EU-studier kan variere, så længere EU-vinklen undersøges.

EU-studier bør fremme aktivt europæisk medborgerskab og europæiske værdier og omhandle EU's rolle i en globaliseret verden, hvor kendskabet til EU udbredes, og hvor det fremtidige engagement og den mellemfolkelige dialog styrkes.

Jean Monnet-tiltagene fungerer også som en vektor for offentligt diplomati over for tredjelande, som fremmer EU-værdier og øger synligheden af, hvad Den Europæiske Union står for, og hvad den ønsker at opnå.

Målene og kriterierne for at ansøge om tilskud til undervisning og forskning er beskrevet nedenfor.

Undervisning og forskning

Tiltagets mål

Jean Monnet-tiltagene "Undervisning og forskning":

 • fremmer ekspertise inden for undervisning og forskning inden for EU-studier verden over
 • støtter dialogen mellem den akademiske verden og samfundet, herunder politiske beslutningstagere på lokalt og nationalt plan, embedsmænd, civilsamfundsaktører, repræsentanter for forskellige uddannelsesniveauer og medier
 • genererer viden og indsigt, der kan støtte EU's politiske beslutningsproces og styrke EU's rolle i Europa og i en globaliseret verden
 • nå ud til den bredere offentlighed og udbrede viden om EU til det bredere samfund (ud over den akademiske verden og særlige målgrupper), så EU kommer tættere på offentligheden.

Tiltagene fungerer også som en vektor for offentligt diplomati over for tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som fremmer EU-værdier og øger synligheden af, hvad Den Europæiske Union står for, og hvad den ønsker at opnå.

Planlægning af et projekt

Jean Monnet-tiltaget "Undervisning og forskning" skal gennemføres som: Moduler, professorater eller ekspertisecentre

 • Moduler er korte undervisningsprogrammer eller kurser i EU-studier, der tilbydes på en videregående uddannelsesinstitution. De enkelte moduler har en varighed på mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år for en varighed på tre år. Modulerne kan fokusere på ét bestemt fag inden for EU-studier eller have tværfaglig tilgang og derfor kræve akademisk input fra flere professorer og eksperter. De kan også have form af korte specialiserede programmer eller sommerprogrammer.
 • Professorater er undervisningsstillinger med speciale i EU-studier (som beskrevet ovenfor) for universitetsprofessorer i en periode på tre år. Et Jean Monnet-professorat varetages af én professor, som skal have mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år. Professoratet kan omfatte et team, der støtter og styrker professorens aktiviteter, herunder gennemførelse af ekstra undervisningstimer.
 • Jean Monnet-ekspertisecentre er et knudepunkt for kompetence og viden inden for EU-emner. De bør samle ekspertise og kompetencer fra eksperter på højt niveau og sigte mod at udvikle synergi mellem de forskellige fag og ressourcer inden for europæiske studier (som beskrevet ovenfor) og mod at skabe fælles tværnationale aktiviteter, og de bør sikre åbenhed over for civilsamfundet. Jean Monnet-ekspertisecentre spiller en vigtig rolle i at nå ud til studerende fra fakulteter, der normalt ikke beskæftiger sig med EU-emner, og til politiske beslutningstagere, embedsmænd, det organiserede civilsamfund og offentligheden generelt.

Jean Monnet-tilskudsmodtagere (moduler, indehavere af professorater og deltagere i ekspertisecentre) anmodes om at tilrettelægge aktiviteter og arrangementer med henblik på at sikre åbenhed over for politiske beslutningstagere, embedsmænd, civilsamfundet og offentligheden generelt.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om Jean Monnet-tiltaget "undervisning og forskning"?

Kriterier for tilskudsberettigelse

Følgende kriterier for tilskudsberettigelse gælder for Jean Monnet-moduler:

Hvem kan ansøge?

Enhver videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, kan indgive en ansøgning. 

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om et tilskud.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Videregående uddannelsesinstitutioner i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter.

Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Antal deltagende organisationer og deres profil

En videregående uddannelsesinstitution i en EU-medlemsstat, et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Projektets varighed

Tre år.

Et Jean Monnet-modul omfatter mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år inden for EU-studier (som beskrevet ovenfor) på den ansøgende videregående uddannelsesinstitution.

Undervisningstimer omfatter konfrontationstimer som led i gruppeforelæsninger, seminarer eller vejledningstimer. De kan også gennemføres som fjernundervisning, men ikke som eneundervisning og/eller supervision.

Sommerkurser er tilskudsberettigede.

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Følgende kriterier for tilskudsberettigelse gælder for Jean Monnet-professorater:

Hvem kan ansøge?

Enhver videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, kan indgive en ansøgning.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om et tilskud.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Videregående uddannelsesinstitutioner i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter.

Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Videregående uddannelsesinstitutioner har det endelige ansvar for deres ansøgninger. De har pligt til at opretholde et Jean Monnet-professorats aktiviteter i hele projektets varighed. Hvis institution er nødt til at erstatte en indehaver af et professorat, skal der indgives en skriftlig anmodning om godkendelse til forvaltningsorganet. Den nye foreslåede indehaver af professoratet skal desuden have samme specialiseringsgrad i EU-studier.

Antal deltagende organisationer og deres profil

En videregående uddannelsesinstitution i en EU-medlemsstat, et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Indehavere af Jean Monnet-professorater skal være fastansat i ansøgerinstitutionen.

Et Jean Monnet-professorat tildeles kun én professor, indehaveren af professoratet, som påtager sig eneansvaret for at opfylde kravet om mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år. Professoratet kan omfatte et team, der støtter og styrker professorens aktiviteter.

Projektets varighed

Tre år.

Mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år inden for EU-studier (som beskrevet ovenfor) ved den ansøgende videregående uddannelsesinstitution afholdt af indehaveren af professoratet.

Undervisningstimer omfatter konfrontationstimer som led i gruppeforelæsninger, seminarer eller vejledningstimer. De kan også gennemføres som fjernundervisning, men ikke som eneundervisning og/eller supervision.

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR.

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Følgende kriterier for tilskudsberettigelse gælder for Jean Monnet-ekspertisecentre:

Hvem kan ansøge?

En videregående uddannelsesinstitution i en EU-medlemsstat, et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om et tilskud.

Der kan kun ydes tilskud til ét Jean Monnet-ekspertisecenter på en gang pr. videregående uddannelsesinstitution. Værtsinstitutionen koordinerer aktiviteterne for et eller flere fakulteter/institutter.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Videregående uddannelsesinstitutioner i en EU-medlemsstat, et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter.

Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Antal deltagende organisationer og deres profil

En videregående uddannelsesinstitution i en EU-medlemsstat, et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Projektets varighed

3 år

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2022-COE

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Tildelingskriterier

Følgende kriterier for tilskudsberettigelse gælder for Jean Monnet-moduler:

Projektets relevans (højst 25 point)

Det omfang, hvori forslaget opfylder Jean Monnet-tiltagets mål:

 • omfatter EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • støtter dialogen mellem den akademiske verden og samfundet, herunder politiske beslutningstagere på lokalt og nationalt plan, embedsmænd, civilsamfundsaktører, repræsentanter for forskellige uddannelsesniveauer og medier
 • genererer viden og indsigt, der kan støtte EU's politiske beslutningsproces og styrke EU's rolle i en globaliseret verden
 • omfatter en aktiv opsøgende indsats og undervisning, der udbreder viden om EU-emner til det bredere samfund (ud over den akademiske verden og særlige målgrupper), så EU kommer tættere på offentligheden.

Det omfang, hvori forslaget når ud til de prioriterede målgrupper:

 • studerende på EU-studier ved videregående uddannelsesinstitutioner (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner, som ikke automatisk beskæftiger sig med EU-studier (jura, økonomi og statskundskab)
 • potentialet til at styrke EU's offentlige diplomati, for så vidt angår tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Metode: selve projektets kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed og den foreslåede metodes levedygtighed
 • Det omfang, hvori arbejdsprogrammet:
  • præsenteres på en klar, fuldstændig og sammenhængende måde under behørig hensyntagen til hensigtsmæssig planlægning af forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaserne
  • demonstrerer sammenhæng mellem projektets mål og aktiviteter
 • Strategi for overvågning og evaluering

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 25 point)

Gruppens kompetenceniveau og merværdi:

 • relevansen af og komplementariteten af profilen og ekspertisen hos de nøglemedarbejdere, der er involveret i de foreslåede aktiviteter (både i det akademiske og ikke-akademiske miljø, hvis det er relevant), med hensyn til EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit) og med hensyn til det specifikke emne, der er omhandlet i forslaget.

Virkning  (højst 25 point)

Projektets forventede virkning på lang sigt

 •  på den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget
 •  på de studerende, der nyder godt af Jean Monnet-tiltaget
  • forbedrede eller innovative undervisningsplaner
  • øget kapacitet til at tiltrække dygtige studerende
  • bedre samarbejde med partnere fra andre lande
  • øget tildeling af finansielle ressourcer til undervisning og forskning i EU-emner i institutionen
  • øget kapacitet til undervisning og forskning i EU-emner.
 •  på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau.

Formidling og kommunikation:

 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af aktiviteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget:
  • sprede budskabet
  • skabe opmærksomhed om projekter og resultater, der forbedrer synligheden for deltagere og organisationer
  • nå ud til grupper uden for videregående uddannelsesinstitutioner
  • overførsel og omsættelighed til nye politikker og forbedrede praksisser.
 • Det omfang, hvori de planlagte formidlingsværktøjer vil nå ud til målgruppen via:
  • medierne (herunder sociale medier, publikationer osv.)
  • arrangementer.

Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at projektresultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslagene opnå mindst 70 point i alt og 15 point for hvert tildelingskriterium. I tilfælde af lighed mellem projekter inden for samme emne prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Følgende tildelingskriterier gælder for Jean Monnet-professorater:

Projektets relevans (højst 25 point)

Det omfang, hvori forslaget opfylder Jean Monnet-tiltagets mål:

 • støtter dialogen mellem den akademiske verden og samfundet, herunder politiske beslutningstagere på lokalt og nationalt plan, embedsmænd, civilsamfundsaktører, repræsentanter for forskellige uddannelsesniveauer og medier
 • genererer viden og indsigt, der kan støtte EU's politiske beslutningsproces og styrke EU's rolle i en globaliseret verden
 • omfatter en aktiv opsøgende indsats og undervisning, der udbreder viden om EU-emner til det bredere samfund (ud over den akademiske verden og særlige målgrupper), så EU kommer tættere på offentligheden.

Det omfang, hvori forslaget når ud til de prioriterede målgrupper:

 • studerende på EU-studier ved videregående uddannelsesinstitutioner (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner, som ikke automatisk beskæftiger sig med EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • potentialet til at styrke EU's offentlige diplomati, for så vidt angår tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Metode: selve projektets kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed og den foreslåede metodes levedygtighed.
 • Forvaltning: Det omfang, hvori arbejdsprogrammet:
  • præsenteres på en klar, fuldstændig og sammenhængende måde under behørig hensyntagen til hensigtsmæssig planlægning af forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaserne
  • demonstrerer sammenhæng mellem projektets mål og aktiviteter
 • Strategi for overvågning og evaluering.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne  (højst 25 point)

 • Profilen og ekspertisen hos indehaveren af professoratet i EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit),
 • Relevansen af og komplementariteten af profilen og ekspertisen hos indehaveren af professoratet og de nøglemedarbejdere, der er involveret i de foreslåede aktiviteter, med hensyn til EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit) og med hensyn til de specifikke emner, der er omhandlet i forslaget.
 • Dokumentation for erfaring i forskning i EU-emner.

Virkning (højst 25 point)

Projektets forventede virkning på lang sigt

 •  på den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget
 •  på de studerende, der nyder godt af Jean Monnet-tiltaget:
  • forbedrede eller innovative undervisningsplaner
  • øget kapacitet til at tiltrække dygtige studerende
  • bedre samarbejde med partnere fra andre lande
  • øget tildeling af finansielle ressourcer til undervisning og forskning i EU-emner i institutionen
  • øget kapacitet til undervisning og forskning i EU-emner.
 •  på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau.

Formidling og kommunikation:

 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af aktiviteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget:
  • sprede budskabet
  • skabe opmærksomhed om projekter og resultater, der forbedrer synligheden for deltagere og organisationer
  • nå ud til grupper uden for videregående uddannelsesinstitutioner
  • overførsel og omsættelighed til nye politikker og forbedrede praksisser.
 • Det omfang, hvori de planlagte formidlingsværktøjer vil nå ud til målgruppen via:
  • medierne (herunder sociale medier, publikationer osv.)
  • arrangementer.

Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at projektresultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslagene opnå mindst 70 point i alt og 15 point for hvert tildelingskriterium. I tilfælde af lighed mellem projekter inden for samme emne prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Følgende tildelingskriterier gælder for Jean Monnet-ekspertisecentre:

Projektets relevans (højst 25 point)

Det omfang, hvori forslaget opfylder Jean Monnet-tiltagets mål:

 • omfatter EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit)
 • støtter dialogen mellem den akademiske verden og samfundet, herunder politiske beslutningstagere på lokalt og nationalt plan, embedsmænd, civilsamfundsaktører, repræsentanter for forskellige uddannelsesniveauer og medier
 • genererer viden og indsigt, der kan støtte EU's politiske beslutningsproces og styrke EU's rolle i en globaliseret verden
 • omfatter en aktiv opsøgende indsats og undervisning, der udbreder viden om EU-emner til det bredere samfund (ud over den akademiske verden og særlige målgrupper), så EU kommer tættere på offentligheden.

Det omfang, hvori forslaget når ud til flere målgrupper:

 • den type personer, der går gavn af det foreslåede centers ekspertise
 • inddragelse af fakulteter/institutter, som ikke beskæftiger sig med specifikke EU-studier
 • potentialet til at styrke EU's offentlige diplomati, for så vidt angår tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Metode: selve projektets kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed og den foreslåede metodes levedygtighed.
 • Det omfang, hvori arbejdsprogrammet
  • præsenteres på en klar, fuldstændig og sammenhængende måde under behørig hensyntagen til hensigtsmæssig planlægning af forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaserne
  • demonstrerer sammenhæng mellem projektets mål og aktiviteter
 • Det omfang, hvori de ressourcer, der er tildelt arbejdspakkerne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer.
 • Strategi for overvågning og evaluering.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 25 point)

 • Kvaliteten og merværdien af deltagerne i centret.
 • Relevansen af og komplementariteten af profilen og ekspertisen hos det personale, der er involveret i projektet, med hensyn til EU-studier og med hensyn til de specifikke emner, der er omhandlet i forslaget.
 • Samarbejdsaftaler inden for den videregående uddannelsesinstitution og fordeling af roller.
 • Institutionens forpligtelse til at udvikle og vedligeholde centret.

Virkning (højst 25 point)

Projektets forventede virkning på lang sigt

 • på den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget
 • på de fakulteter/institutter, der nyder godt af Jean Monnet-tiltaget
  • forbedret eller innovativt indhold, udvikling af nye vinkler for specifik forskning
  • øget kapacitet til at tiltrække dygtige studerende og forskere
  • bedre samarbejde og kapacitet til at etablere forbindelser med partnere fra andre lande,
  • øget tildeling af finansielle ressourcer til undervisning og forskning i EU-emner i institutionen
  • øget kapacitet til undervisning og forskning i EU-emner.
 • på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau.

Formidling og kommunikation:

 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af aktiviteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget:
  • sprede budskabet
  • skabe opmærksomhed om projekter og resultater, der forbedrer synligheden for deltagere og organisationer
  • nå ud til grupper uden for videregående uddannelsesinstitutioner
  • overførsel og omsættelighed til nye politikker og forbedrede praksisser.
 • Det omfang, hvori de planlagte formidlingsværktøjer vil nå ud til målgruppen via:
  • medierne (herunder sociale medier, publikationer osv.)
  • arrangementer.

Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at projektresultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslagene opnå mindst 70 point i alt og 15 point for hvert tildelingskriterium. I tilfælde af lighed mellem projekter inden for samme emne prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Geografiske mål

EU's udenrigspolitiske instrumenter bidrager til dette tiltag. Det tilgængelige budget fordeles mellem forskellige regioner, og størrelsen af hver budgetramme er forskellig. Yderligere oplysninger om de tilgængelige beløb under hver budgetramme offentliggøres på Kommissionens Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP).

Følgende geografiske mål er fastsat for dette tiltag:

For Asien: Højst 75% af midlerne må tildeles højindkomstlande i denne region, 12% til Kina og 11% til Indien.

For Afrika syd for Sahara: Der vil blive lagt særlig vægt på de mindst udviklede lande. Der lægges også særlig vægt på lande, der prioriteres med hensyn til migration, og på regionale projekter, der involverer videregående uddannelsesinstitutioner fra flere lande. Intet land kan opnå mere end 8 % af den finansiering, der er afsat til regionen.

Forventet virkning

Kvantitativ

Flere og flere videregående uddannelsesinstitutioner styrker EU-dimensionen af de fag, de tilbyder.

Der introduceres flere og flere EU-fag i undervisningen og forskningen på fakulteter/institutter, hvor man ikke sædvanligvis har et EU-perspektiv — ud over de fag, der typisk er kendt for deres fokus på EU.

Kvalitativ

Med hensyn til de deltagere, der er direkte involveret i tiltagene, vil Jean Monnet-tiltaget "Undervisning og forskning" have positive og langvarige virkninger for både studerende og forskere/professorer og vil:

 • fremme demokrati og en følelse af at høre til i et fælles område hvor øget interesse blandt unge i europæiske politikker vurderes ved hjælp af specifikke undersøgelser
 • øget interesse for at uddybe kendskabet til specifikke EU-politikker, som f.eks. fører til mere aktiv deltagelse i EU's aktiviteter og den offentlige tjeneste
 • flere muligheder for unge forskere til at forbedre deres faglige kompetencer og sætte skub i karrieren.

Med hensyn til de deltagende organisationer vil Jean Monnet-tiltaget "Undervisning og forskning" skabe en ny dynamik og:

 • øge de videregående uddannelsesinstitutioners kapacitet til at undervise i EU-fag
 • tiltrække flere og nye lærende og undervisere, der er interesserede i at få viden om EU
 • skabe strukturerede centre, der kan tilbyde specifik viden om og forskning i EU på højt niveau til fakulteter/institutter, der har brug for støtte.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Denne finansieringsordning vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Det maksimale EU-tilskud pr. projekt er følgende:

 • Jean Monnet-moduler: 30 000 EUR
 • Jean Monnet-professorater: 50 000 EUR
 • Jean Monnet-ekspertisecentre: 100 000 EUR

Det faste beløb dækker personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Jean Monnet-moduler og -professorater

Ansøgerne skal ansøge om det fastsatte faste beløb, der er anført i tabellerne nedenfor. Tabellerne nedenfor viser det samlede faste beløb pr. land, der svarer til det samlede antal undervisningstimer. Beløbene i tabellen er det endelige EU-bidrag, da samfinansieringen på 75 % er indregnet.

a.1) For Jean Monnet-moduler i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet

Land/ undervisningstimer i perioden på tre år (mindst 40 timer/år) Bulgarien, Rumænien, Nordmakedonien, Liechtenstein og Serbien Tyrkiet, Kroatien og Letland Ungarn, Polen, Litauen, Tjekkiet, Estland og Slovakiet Portugal, Grækenland, Slovenien og Malta Cypern, Island, Spanien og Italien Irland, Frankrig og Finland Belgien, Danmark, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige og Norge

120-150

11 500 EUR

13 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151-180

14 500 EUR

16 500 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181-210

16 500 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211-240

19 000 EUR

22 500 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241-270

21 500 EUR

25 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271-300

24 000 EUR

28 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301-330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331-360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

a.2) Jean Monnet- moduler i tredjelande, der ikke er associeret med programmet

Land/ undervisningstimer i perioden på tre år (mindst 40 timer/år)

Chile, Saint Kitts og Nevis, Mexico, Libyen, Antigua og Barbuda, Barbados og andre lande

Ruslands territorium som anerkendt i henhold til folkeretten, Bahrain, Trinidad og Tobago

Saudi-Arabien, Seychellerne, Ækvatorialguinea, Oman og Israel

Republikken Korea og New Zealand

Japan og Det Forenede Kongerige

Australien, Brunei, Canada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Schweiz, De Forenede Arabiske Emirater og USA

120-150

11 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151-180

14 000 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181-210

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211-240

19 000 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241-270

21 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271-300

24 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301-330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331-360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

b.1) Jean Monnet-professorater i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet

Land/ undervisningstimer i perioden på tre år (mindst 90 timer/år)

Bulgarien, Rumænien, Nordmakedonien, Liechtenstein og Serbien

Tyrkiet, Kroatien og Letland

Ungarn, Polen, Litauen, Tjekkiet, Estland og Slovakiet

Portugal, Grækenland, Slovenien og Malta

Cypern, Island, Spanien og Italien

Irland, Frankrig og Finland

Belgien, Danmark, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige og Norge

270-300

18 000 EUR

19 000 EUR

25 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301-330

20 000 EUR

21 000 EUR

28 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331-360

22 000 EUR

23 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361-390

24 000 EUR

25 000 EUR

34 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391-420

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421-450

28 000 EUR

29 000 EUR

40 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451-480

30 000 EUR

31 000 EUR

43 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481-510

32 000 EUR

33 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511-540

34 000 EUR

35 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541-570

36 000 EUR

37 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571-600

38 000 EUR

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601-630

40 000 EUR

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631-660

42 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661-690

44 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691-720

46 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721-750

48 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

b.2) Jean Monnet--professorater i tredjelande, der ikke er associeret med programmet

Land/ undervisningstimer i perioden på tre år (mindst 90 timer/år)

Chile, Saint Kitts og Nevis, Mexico, Libyen, Antigua og Barbuda, Barbados og andre lande

Ruslands territorium som anerkendt i henhold til folkeretten, Bahrain, Trinidad og Tobago

Saudi-Arabien, Seychellerne, Ækvatorialguinea, Oman og Israel

Republikken Korea og New Zealand

Japan og Det Forenede Kongerige

Australien, Brunei, Canada, Hongkong, Kuwait, Qatar, Singapore, Schweiz, De Forenede Arabiske Emirater og USA

270-300

21 000 EUR

24 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301-330

23 000 EUR

27 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331-360

25 000 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361-390

27 000 EUR

33 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391-420

29 000 EUR

36 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421-450

31 000 EUR

39 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451-480

33 000 EUR

42 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481-510

35 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511-540

37 000 EUR

48 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541-570

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571-600

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601-630

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631-660

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661-690

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691-720

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721-750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

c)     Jean Monnet-ekspertisecentre

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatserne og det maksimale tilskudsbeløb, der er anført i indkaldelsen.

Det maksimale EU-bidrag pr. projekt er 100 000 EUR

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende:

 • Budgettet bør være tilstrækkeligt detaljeret og opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.).
 • Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 • Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke.
 • Omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet.

Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering. Det faste beløb begrænses til højst 80 % af det anslåede budget, som er fastsat efter vurderingen.

Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb, finansieringssats, samlede støtteberettigede omkostninger osv.) fastsættes i tilskudsaftalen.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education