Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja

Aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja podupiru poučavanje i istraživanje u području studija o Europskoj uniji širom svijeta.

Studiji o Europskoj uniji odnose se na poučavanje, učenje i istraživanje u vezi s Europskom unijom, njezinom poviješću, ciljevima, strukturama, funkcijama i/ili njezinim politikama.

Aktivnosti Jean Monnet trebale bi, usmjeravanjem na dimenziju Europske unije, promicati aktivno europsko građanstvo i temeljne vrijednosti Europske unije: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina (članak 2. Ugovora o Europskoj uniji).

Kad je riječ o politikama Europske unije, aktivnosti Jean Monnet moraju doprinijeti širenju znanja o tome kako te politike mogu koristiti građanima u njihovim svakodnevnim životima u EU-u i/ili u inozemstvu i/ili kako mogu utjecati na sustav oblikovanja politika u sličnim područjima bilo na razini države članice ili u inozemstvu na nacionalnoj, regionalnoj ili globalnoj razini. Potrebno je prikazati vrlo jasnu vezu između predmeta prijedloga i politike EU-a i/ili teme iz EU-a na koju se odnosi.   

Osim toga, aktivnosti Jean Monnet trebale bi usmjeravati javnu diplomaciju prema trećim zemljama, promičući vrijednosti EU-a te povećavajući vidljivost onoga za što se Europska unija zalaže i onoga što namjerava postići.

Ciljevi i kriteriji koji se primjenjuju na poučavanje i istraživanje opisani su u nastavku.

Poučavanje i istraživanje

Ciljevi aktivnosti

Aktivnosti programa Jean Monnet koje se odnose na poučavanje i istraživanje:

 • promiču izvrsnost u poučavanju i istraživanju u području studija o Europskoj uniji širom svijeta
 • potiču dijalog između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne, regionalne i državne oblikovatelje politika kao i one iz EU-a, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaraju znanja i uvide koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u Europi i u globaliziranom svijetu
 • uključuju širu javnost i šire znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike), približavajući na taj način EU javnosti.

Aktivnosti programa Jean Monnet trebale bi usmjeravati javnu diplomaciju prema trećim zemljama koje nisu pridružene programu te bi se njima trebala promicati vrijednosti EU-a i vidljivost onoga za što se Europska unija zalaže i što namjerava postići.

Uspostava projekta

„Poučavanje i istraživanje” u okviru programa Jean Monnet mora se provoditi u jednom od sljedećih oblika: moduli, katedre i centri izvrsnosti.

 • Moduli su kratki nastavni programi ili tečajevi u području studija o Europskoj uniji koji se provode na visokom učilištu. Svaki modul traje najmanje 40 sati po akademskoj godini, i to tri godine. Moduli mogu biti usmjereni na jednu disciplinu europskih studija ili imati multidisciplinarni pristup koji zahtijeva doprinos više profesora i stručnjaka. Mogu biti i u obliku kratkih specijaliziranih ili ljetnih programa.
 • Katedre su radna mjesta sveučilišnih profesora sa specijalizacijom u području studija o Europskoj uniji (kako je prethodno opisano) i dodjeljuju se na tri godine. Katedru Jean Monnet vodi samo jedan profesor koji treba održati najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini. Katedra može imati i tim za potporu i poboljšanje njezinih aktivnosti, uključujući održavanje dodatnih sati nastave.
 • Centri izvrsnosti Jean Monnet središnja su točka kompetencija i znanja o temama u području Europske unije. U okviru tih centara trebalo bi okupljati stručno znanje i kompetencije eminentnih stručnjaka radi razvoja sinergija između različitih disciplina i resursa u području studija o EU-u (kako je prethodno opisano) i stvaranja zajedničkih transnacionalnih aktivnosti te osigurati otvorenost prema civilnom društvu. Centri izvrsnosti Jean Monnet imaju važnu ulogu u uspostavi kontakata sa studentima fakulteta koji se obično ne bave pitanjima Europske unije, oblikovateljima politika, državnim službenicima, organiziranim civilnim društvom i širom javnosti.

Od korisnika programa Jean Monnet (moduli, nositelji katedri i sudionici u centrima izvrsnosti) zahtijeva se da organiziraju aktivnosti i događanja koja će biti otvorena za oblikovatelje politika, državne službenike, civilno društvo i širu javnost.

Za potrebe katedri i modula u sate nastave ubrajaju se grupna predavanja, seminari ili vježbe (svi se ti oblici nastave mogu odvijati i na daljinu), ali se ne ubrajaju individualna poduka i/ili mentorstvo. Za module su prihvatljivi ljetni tečajevi.

Koji su kriteriji za prijavu za aktivnost poučavanja i istraživanja u okviru programa jean monnet?

Kriteriji prihvatljivosti

Za module programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti.

Tko se može prijaviti?

 Prijavitelji moraju biti:

 • visoka učilišta
 • s poslovnim nastanom u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u državama člancima i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE.

ECHE ne moraju imati visoka učilišta iz trećih zemalja koje nisu pridružena programu. 

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (Regija 2) i Ruske Federacije (Regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Sastav konzorcija

Dopuštene su prijave samo jednog prijavitelja (jedan korisnik).

Prihvatljive aktivnosti

Za svaki modul programa Jean Monnet mora se održati najmanje 40 sati nastave po akademskoj godini u području studija o Europskoj uniji (kako je prethodno opisano) na visokom učilištu koje je prijavitelj.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora).

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 14. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Za katedre programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti.

Tko se može prijaviti? 

Prijavitelji moraju biti:

 • visoka učilišta
 • s poslovnim nastanom u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.                                                                                       

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u državama člancima i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE.

ECHE ne moraju imati visoka učilišta iz trećih zemalja koje nisu pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (Regija 2) i Ruske Federacije (Regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Sastav konzorcija 

Dopuštene su prijave samo jednog prijavitelja (jedan korisnik).

Prihvatljive aktivnosti

Za svaku katedru programa Jean Monnet nositelj katedre, koji mora biti stalni zaposlenik ustanove prijaviteljice, mora održati najmanje 90 sati nastave po akademskoj godini u području studija o Europskoj uniji (kako je opisano u Vodiču kroz program) na visokom učilištu koje je prijavitelj.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora).

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva:  ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 14. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Za centre izvrsnosti programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti.

Tko se može prijaviti? 

Prijavitelji moraju biti:

 • visoka učilišta
 • s poslovnim nastanom u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.    
 • Na pojedinom uključenom visokom učilištu može se istovremeno podupirati samo jedan centar izvrsnosti Jean Monnet.                  

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u državama člancima i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE.

ECHE ne moraju imati visoka učilišta iz trećih zemalja koje nisu pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (Regija 2) i Ruske Federacije (Regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Sastav konzorcija

Dopuštene su prijave samo jednog prijavitelja (jedan korisnik).

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora).

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2023-COE

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 14. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Za module programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji za dodjelu.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:

 • usmjerenost na studije o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • poticanje dijaloga između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne, regionalne i državne oblikovatelje politika kao i one iz EU-a, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaranje znanja i uvida koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u globaliziranom svijetu
 • poticanje aktivnog informiranja i odgojno-obrazovnog rada kojim će se širiti znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike) te približiti EU javnosti.

Mjera u kojoj prijedlog doseže prioritetne ciljne skupine:

 • studente studija o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • studente koji ne dolaze automatski u dodir sa studijima o EU-u (u područjima izvan prava, ekonomije i političkih znanosti)
 • za treće zemlje koje nisu pridružene programu, potencijal za unapređenje javne diplomacije EU-a.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog projekta te održivost predložene metodologije.
 • Mjera:
  • u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i dosljedno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane
  • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta. 
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

Razina stručnosti i dodana vrijednost tima:

 • mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti glavnih članova osoblja uključenih u predložene aktivnosti (prema potrebi i iz akademskih i neakademskih područja) za studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku) i za konkretnu temu kojom se prijedlog bavi.

Učinak (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak projekta:

 •  na visoko učilište koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet
 •  na studente i ostale polaznike koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet 
  • bolji ili inovativni kurikulumi
  • veća sposobnost za privlačenje izvrsnih studenata
  • više suradnje s partnerima iz drugih zemalja
  • više financijskih sredstava za poučavanje i istraživanje o temama u vezi s EU‑om unutar visokog učilišta
  • povećani kapaciteti za poučavanje i istraživanje tema u vezi s EU-om
 •  na ostale organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet: 
  • razglašavanje
  • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
  • dopiranje do skupina koje se nalaze izvan visokih učilišta
  • prenosivost i ugrađivanje u nove politike i poboljšanu praksu.
 • mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike putem:
  • medijske prisutnosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
  • događanja.

Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i 15 bodova za svaki kriterij za dodjelu. Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

Za katedre programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji za dodjelu.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:

 • usmjerenost na studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • poticanje dijaloga između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne, regionalne i državne oblikovatelje politika kao i one iz EU-a, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaranje znanja i uvida koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u globaliziranom svijetu
 • poticanje aktivnog informiranja i odgojno-obrazovnog rada kojim će se širiti znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike) te približiti EU javnosti.

Mjera u kojoj prijedlog doseže prioritetne ciljne skupine:

 • studente studija o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • studente koji ne dolaze automatski u dodir sa studijima o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • za treće zemlje koje nisu pridružene programu, potencijal za unapređenje javne diplomacije EU-a.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog projekta te održivost predložene metodologije.
 • Upravljanje: mjera u kojoj: 
  • program rada iznesen je jasno, potpuno i dosljedno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo su planirane
  • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

 • Izvrstan profil i stručnost nositelja katedre studija o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • Mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti nositelja katedre i glavnim članova osoblja uključenih u aktivnosti predložene u projektu i za studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku) i za konkretne teme kojima se prijedlog bavi
 • Dokaz o razini iskustva u istraživanju o temama povezanima s EU-om

Učinak (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak projekta:

 •  na visoko učilište koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet
 •  na studente i ostale polaznike koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet: 
  • bolji ili inovativni kurikulumi
  • veća sposobnost za privlačenje izvrsnih studenata
  • više suradnje s partnerima iz drugih zemalja
  • više financijskih sredstava za poučavanje i istraživanje o temama u vezi s EU‑om unutar visokog učilišta
  • povećani kapaciteti za poučavanje i istraživanje tema u vezi s EU-om
 •  na ostale organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet: 
  • razglašavanje
  • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
  • dopiranje do skupina koje se nalaze izvan visokih učilišta
  • prenosivost i ugrađivanje u nove politike i poboljšanu praksu.
 • mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike putem:
  • medijske prisutnosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
  • događanja.

Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i 15 bodova za svaki kriterij za dodjelu. Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

Za centre izvrsnosti programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji za dodjelu.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:

 • usmjerenost na studije o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • poticanje dijaloga između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne, regionalne i državne oblikovatelje politika kao i one iz EU-a, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaranje znanja i uvida koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u globaliziranom svijetu
 • poticanje aktivnog informiranja i odgojno-obrazovnog rada kojim će se širiti znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike) te približiti EU javnosti.

Mjera u kojoj prijedlog obuhvaća više ciljnih skupina:

 • vrsta korisnika stručnog znanja predloženog centra
 • sudjelovanje fakulteta/odsjeka koji nisu izravno povezani s posebnim studijima o EU-u
 • za treće zemlje koje nisu pridružene programu, potencijal za unapređenje javne diplomacije EU-a.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog projekta te održivost predložene metodologije.
 • Mjera: 
  • u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i dosljedno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane
  • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Mjera u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

 • Kvaliteta i dodana vrijednost sudionika u centru
 • Mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti osoblja uključenog u aktivnosti predložene u projektu i za studije o Europskoj uniji i za konkretne teme kojima se prijedlog bavi
 • Načini suradnje u okviru visokog učilišta i raspodjela uloga
 • Obveza visokog učilišta da će razvijati i održavati centar

Učinak (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak projekta:

 •  na visoko učilište koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet
 •  na fakultete/odsjeke koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet 
  • poboljšan ili inovativan sadržaj, razvoj novih pristupa određenom istraživanju
  • veća sposobnost za privlačenje izvrsnih studenata i istraživača
  • pojačana suradnja i kapacitet za povezivanje s partnerima iz drugih zemalja
  • više financijskih sredstava za poučavanje i istraživanje o temama u vezi s EU‑om unutar visokog učilišta
  • povećani kapaciteti za poučavanje i istraživanje tema u vezi s EU-om
 •  na ostale organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet: 
  • razglašavanje
  • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
  • dopiranje do skupina koje se nalaze izvan visokih učilišta
  • prenosivost i ugrađivanje u nove politike i poboljšanu praksu.

mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike putem:

 • medijske prisutnosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
 • događanja.

Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i 15 bodova za svaki kriterij za dodjelu. Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

Geografski ciljevi

Instrumenti EU-a za vanjsko djelovanje pridonose ovoj aktivnosti. Raspoloživi proračun podijeljen je među različitim regijama, a svaka je proračunska omotnica različite veličine. Dodatne informacije o raspoloživim iznosima u okviru svake proračunske omotnice objavit će se na portalu Funding & tender opportunities.

Za ovu aktivnost utvrđeni su sljedeći geografski ciljevi:

Za Aziju: najviše 75 % sredstava može se dodijeliti zemljama s visokim dohotkom u toj regiji.

Za supsaharsku Afriku: prednost će se dati najslabije razvijenim zemljama; a posebna pozornost posvetit će se i prioritetnim zemljama s obzirom na migracije te regionalnim projektima koji uključuju visoka učilišta iz nekoliko zemalja.

Očekivani učinak

Kvantitativni

Sve veći broj visokih učilišta koja u disciplinama koje obuhvaćaju imaju sve izraženiju dimenziju Europske unije.

Sve više tema o Europskoj uniji uvedenih u nastavu i istraživanje fakulteta/odsjeka na kojima perspektiva EU-a obično nije u prvom planu, i to ne samo tema koje se obično povezuju s EU-om.

Kvalitativni

Aktivnosti „poučavanja i istraživanja” u okviru programa Jean Monnet imat će pozitivne i dugoročne učinke na studente i na istraživače/profesore koji u njima izravno sudjeluju te će:

 • promicati demokraciju i osjećaj pripadnosti zajedničkom području, pri čemu bi se povećanje interesa mladih za europske politike moglo procijeniti putem posebnih anketa
 • povećati interes za produbljivanje znanja o politikama koje su specifične za Europsku uniju, što bi moglo dovesti do aktivnijeg sudjelovanja u aktivnostima EU-a i javnoj službi
 • povećati mogućnosti za mlade istraživače da poboljšaju svoje stručne kompetencije i ostvare napredak u karijeri.

Za organizacije sudionice će aktivnosti „poučavanja i istraživanja” u okviru programa Jean Monnet uvesti novu dinamiku i:

 • povećati kapacitet visokih učilišta za poučavanje o temama u području EU-a
 • privući više novih polaznika i nastavnika zainteresiranih za stjecanje znanja o Europskoj uniji
 • uspostaviti strukturirane centre koji će pružati visoku razinu stručnog znanja o Europskoj uniji i omogućiti napredno istraživanje za fakultete i odsjeke koji zatraže potporu.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Maksimalna bespovratna sredstva EU-a po projektu iznose:

 • moduli programa Jean Monnet: 30 000 EUR
 • katedre Jean Monnet: 50 000 EUR
 • centri izvrsnosti Jean Monnet: 100 000 EUR.

Jednokratni doprinosi pokrit će troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (diseminacija informacija, objavljivanje, prijevod).

Moduli i katedre programa Jean Monnet

Prijavitelji moraju u prijavi zatražiti unaprijed određeni jednokratni iznos naveden u tablicama u nastavku. U njima je naveden ukupni jednokratni iznos za svaku zemlju koji odgovara ukupnom broju nastavnih sati. Iznosi u tablici konačni su doprinos EU-a jer je uključeno sufinanciranje od 75 %.

a.1) Moduli programa Jean Monnet za države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 40 sati godišnje) Bugarska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija Turska, Hrvatska, Latvija Mađarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovačka Portugal, Grčka, Slovenija, Malta Cipar, Island, Španjolska, Italija Irska, Francuska, Finska Belgija, Danska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Norveška
120 – 150 11 500 EUR 13 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151 – 180 14 500 EUR 16 500 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181 – 210 16 500 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211 – 240 19 000 EUR 22 500 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241 – 270 21 500 EUR 25 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271 – 300 24 000 EUR 28 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301 – 330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331 – 360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

a.2) Moduli programa Jean Monnet za treće zemlje koje nisu pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 40 sati godišnje) Čile, Sveti Kristofor i Nevis, Meksiko, Libija, Antigva i Barbuda, Barbados, druge zemlje Bahrein, Trinidad i Tobago Saudijska Arabija, Sejšeli, Ekvatorska Gvineja, Oman, Izrael Koreja, Republika Novi Zeland Japan, Ujedinjena Kraljevina Australija, Brunej, Kanada, Hong Kong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švicarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Sjedinjene Američke Države
120 – 150 11 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151 – 180 14 000 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181 – 210 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211 – 240 19 000 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241 – 270 21 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271 – 300 24 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301 – 330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331 – 360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

b.1) Katedre programa Jean Monnet za države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 90 sati godišnje) Bugarska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija Turska, Hrvatska, Latvija Mađarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovačka Portugal, Grčka, Slovenija, Malta Cipar, Island, Španjolska, Italija Irska, Francuska, Finska Belgija, Danska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Norveška
270 – 300 18 000 EUR 19 000 EUR 25 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301 – 330 20 000 EUR 21 000 EUR 28 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331 – 360 22 000 EUR 23 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361 – 390 24 000 EUR 25 000 EUR 34 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391 – 420 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421 – 450 28 000 EUR 29 000 EUR 40 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451 – 480 30 000 EUR 31 000 EUR 43 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481 – 510 32 000 EUR 33 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511 – 540 34 000 EUR 35 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541 – 570 36 000 EUR 37 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571 – 600 38 000 EUR 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601 – 630 40 000 EUR 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631 – 660 42 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661 – 690 44 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691 – 720 46 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721 – 750 48 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

b.2) Katedre programa Jean Monnet za treće zemlje koje nisu pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 90 sati godišnje) Čile, Sveti Kristofor i Nevis, Meksiko, Libija, Antigva i Barbuda, Barbados, druge zemlje Bahrein, Trinidad i Tobago Saudijska Arabija, Sejšeli, Ekvatorska Gvineja, Oman, Izrael Republika Koreja, Novi Zeland Japan, Ujedinjena Kraljevina Australija, Brunej, Kanada, Hong Kong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švicarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Sjedinjene Američke Države
270 – 300 21 000 EUR 24 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301 – 330 23 000 EUR 27 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331 – 360 25 000 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361 – 390 27 000 EUR 33 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391 – 420 29 000 EUR 36 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421 – 450 31 000 EUR 39 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451 – 480 33 000 EUR 42 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481 – 510 35 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511 – 540 37 000 EUR 48 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541 – 570 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571 – 600 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601 – 630 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631 – 660 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661 – 690 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691 – 720 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721 – 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

c)    Centri izvrsnosti Jean Monnet:

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Maksimalni doprinos EU-a po projektu iznosi 100 000 EUR

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 • detalji proračuna trebali bi biti navedeni prema potrebi u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u prijavi moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu
 • troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Vrijednost jednokratnog iznosa ograničit će se na najviše 80 % procijenjenog proračuna utvrđenog nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education