Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja

Aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja podupiru poučavanje i istraživanje u području studija o Europskoj uniji širom svijeta.

Studiji o Europskoj uniji odnose se na poučavanje, učenje i istraživanje u vezi s Europskom unijom, njezinom poviješću, ciljevima, strukturama, funkcijama i/ili njezinim politikama.

Aktivnosti Jean Monnet trebale bi, usmjeravanjem na dimenziju Europske unije, promicati aktivno europsko građanstvo i temeljne vrijednosti Europske unije: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina (članak 2. Ugovora o Europskoj uniji).

Kad je riječ o politikama Europske unije, aktivnosti Jean Monnet moraju doprinijeti širenju znanja o tome kako te politike mogu koristiti građanima u njihovim svakodnevnim životima u EU-u i/ili u inozemstvu i/ili kako mogu utjecati na sustav oblikovanja politika u sličnim područjima bilo na razini države članice ili u inozemstvu na nacionalnoj, regionalnoj ili globalnoj razini. Potrebno je prikazati vrlo jasnu vezu između predmeta prijedloga i politike EU-a i/ili teme iz EU-a na koju se odnosi.   

Osim toga, aktivnosti Jean Monnet trebale bi usmjeravati javnu diplomaciju prema trećim zemljama, promičući vrijednosti EU-a te povećavajući vidljivost onoga za što se Europska unija zalaže i onoga što namjerava postići.

Ciljevi i kriteriji koji se primjenjuju na poučavanje i istraživanje opisani su u nastavku.

Poučavanje i istraživanje

Ciljevi Aktivnosti

Aktivnosti programa Jean Monnet koje se odnose na poučavanje i istraživanje:

 • promiču izvrsnost u poučavanju i istraživanju u području studija o Europskoj uniji u svijetu i olakšavaju razvoj karijere u tom za sljedeću generaciju.
 • potiču dijalog akademske zajednice i društva, uključujući lokalne, regionalne i državne i EU-ove oblikovatelje politika, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaraju znanja i uvide koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u Europi i u globaliziranom svijetu
 • uključuju širu javnost i šire znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike), približavajući na taj način EU javnosti
 • usmjeravaju javnu diplomaciju prema trećim zemljama koje nisu pridružene programu i tako promiču vrijednosti EU-a i vidljivost onoga za što se Europska unija zalaže i što namjerava postići.

Uspostava projekta

„Poučavanje i istraživanje” u okviru programa Jean Monnet mora se provoditi u jednom od sljedećih oblika: moduli, katedre i centri izvrsnosti.

 • Moduli su kratki nastavni programi ili tečajevi u području studija o Europskoj uniji koji se provode na visokom učilištu. Svaki modul traje najmanje 40 sati po akademskoj godini, i to tri godine. Moduli mogu biti usmjereni na jednu disciplinu europskih studija ili imati multidisciplinarni pristup koji zahtijeva doprinos više profesora i stručnjaka. Mogu biti i u obliku kratkih specijaliziranih ili ljetnih programa.
 • Katedre su radna mjesta sveučilišnih profesora sa specijalizacijom u području studija o Europskoj uniji (kako je prethodno opisano) i dodjeljuju se na tri godine. Katedru Jean Monnet vodi samo jedan profesor koji treba održati najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini. Katedra može imati i tim za potporu i poboljšanje njezinih aktivnosti, uključujući održavanje dodatnih sati nastave.
 • Centri izvrsnosti Jean Monnet središnja su točka kompetencija i znanja o temama u području Europske unije. U okviru tih centara trebalo bi okupljati stručno znanje i kompetencije eminentnih stručnjaka radi razvoja sinergija između različitih disciplina i resursa u području studija o EU-u (kako je prethodno opisano) i stvaranja zajedničkih transnacionalnih aktivnosti te osigurati otvorenost prema civilnom društvu. Centri izvrsnosti Jean Monnet imaju važnu ulogu u uspostavi kontakata sa studentima fakulteta koji se obično ne bave pitanjima Europske unije, oblikovateljima politika, državnim službenicima, organiziranim civilnim društvom i širom javnosti.

Od korisnika programa Jean Monnet (moduli, nositelji katedri i sudionici u centrima izvrsnosti) zahtijeva se da organiziraju aktivnosti i događanja koja će biti otvorena za oblikovatelje politika, državne službenike, civilno društvo i širu javnost.

Koji su kriteriji za prijavu za aktivnost poučavanja i istraživanja u okviru programa jean monnet?

Kriteriji prihvatljivosti

Za module programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti.

Prihvatljive organizacije sudionice (Tko se može prijaviti?)

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju:

 • biti visoka učilišta
 • imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Visoka učilišta sa sjedištem u državama člancima EU-a i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE (Erasmus povelja u visokom obrazovanju).

Dopuštene su prijave samo jednog prijavitelja.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) i Ruske Federacije (regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti

Za svaki modul programa Jean Monnet mora se održati najmanje 40 sati nastave po akademskoj godini u području studija o Europskoj uniji (kako je prethodno opisano).

U sate nastave ubrajaju se grupna predavanja, seminari ili vježbe (svi se ti oblici nastave mogu odvijati i na daljinu), ali se ne ubrajaju individualna poduka i/ili mentorstvo. Za module su prihvatljivi ljetni tečajevi.

Geografski položaj  (Mjesto provedbe aktivnosti)

Aktivnosti se moraju odvijati prihvatljivim zemljama (vidjeti dio A ovog vodiča).

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 1. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Kako se prijaviti?

Informacije potražite u dijelu C ovog vodiča.

Za katedre programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti.

Prihvatljive organizacije sudionice (Tko se može prijaviti?)

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju biti:

 • visoko učilište sa sjedištem u državi članici EU-a, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

 Visoka učilišta sa sjedištem u državama člancima EU-a i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE

Dopuštene su prijave samo jednog prijavitelja.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) i Ruske Federacije (regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti

Za svaku katedru programa Jean Monnet nositelj katedre, koji mora biti stalni zaposlenik ustanove prijaviteljice, mora održati najmanje 90 sati nastave po akademskoj godini u području studija o Europskoj uniji (kako je opisano u Vodiču kroz program) na visokom učilištu koje je prijavitelj.

U sate nastave ubrajaju se grupna predavanja, seminari ili vježbe (svi se ti oblici nastave mogu odvijati i na daljinu), ali se ne ubrajaju individualna poduka i/ili mentorstvo. Ljetni tečajevi nisu prihvatljivi.

Geografski položaj (Mjesto provedbe aktivnosti)

Aktivnosti se moraju odvijati prihvatljivim zemljama (vidjeti dio A ovog vodiča).

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 1. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Kako se prijaviti?

Informacije potražite u dijelu C ovog vodiča.

Za centre izvrsnosti programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti.

Prihvatljive organizacije sudionice (Tko se može prijaviti?)

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju biti:

 • visoko učilište sa sjedištem u državi članici EU-a, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.
 • visoka učilišta sa sjedištem u državama člancima EU-a i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE.

Na pojedinom uključenom visokom učilištu može se istovremeno podupirati samo jedan centar izvrsnosti Jean Monnet. 

Dopuštene su prijave samo jednog prijavitelja.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) i Ruske Federacije (regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Geografski položaj (Mjesto provedbe aktivnosti)

Aktivnosti se moraju odvijati prihvatljivim zemljama (vidjeti dio A ovog vodiča).

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2024-COE

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 1. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Kako se prijaviti?

Informacije potražite u dijelu C ovog vodiča.

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Za module programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji za dodjelu.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:

 • usmjerenost na studije o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • poticanje dijaloga između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne, regionalne i državne oblikovatelje politika kao i one iz EU-a, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaranje znanja i uvida koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u globaliziranom svijetu
 • poticanje aktivnog informiranja i odgojno-obrazovnog rada kojim će se širiti znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike) te približiti EU javnosti.

Mjera u kojoj je prijedlog relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.

Mjera u kojoj prijedlog doseže prioritetne ciljne skupine:

 • studente studija o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • studente koji ne dolaze automatski u dodir sa studijima o EU-u (u područjima izvan prava, ekonomije i političkih znanosti)
 • za treće zemlje koje nisu pridružene programu, potencijal za unapređenje javne diplomacije EU-a.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog projekta te održivost predložene metodologije.

 • Mjera:
  • u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i koherentno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane
  • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

Razina stručnosti i dodana vrijednost tima:

 • mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti glavnih članova osoblja uključenih u predložene aktivnosti (prema potrebi i iz akademskih i neakademskih područja) za studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku) i za konkretnu temu kojom se prijedlog bavi.

Učinak (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak projekta:

 • na visoko učilište koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet
 •  na studente i ostale polaznike koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet
  • bolji ili inovativni kurikulumi
  • veća sposobnost za privlačenje izvrsnih studenata
  • više suradnje s partnerima iz drugih zemalja
  • više financijskih sredstava za poučavanje i istraživanje o temama u vezi s EU‑om unutar visokog učilišta
  • povećani kapaciteti za poučavanje i istraživanje tema u vezi s EU-om
 •  na ostale organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet:
 • razglašavanje
 • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
 • dopiranje do skupina koje se nalaze izvan visokih učilišta
 • prenosivost i ugrađivanje u nove politike i poboljšanu praksu.
 • mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike putem:
  • medijske prisutnosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.)​​​​​
  • događanja.

Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 15 bodova u svakoj od gore navedenih kategorija kriterija za dodjelu.

Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”. Bude li taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „kvaliteta projektnog plana i provedbe”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „učinak”.

Ako to ne bude dovoljno da se odredi tko ima prednost, može se razmotriti cijeli portfelj projekata i stvaranje pozitivnih sinergija među projektima, ili se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici povezani s ciljevima poziva. Ti će faktori biti dokumentirani u izvješću odbora za odabir.

Za katedre programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji za dodjelu.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:

 • usmjerenost na studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • poticanje dijaloga između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne, regionalne i državne oblikovatelje politika kao i one iz EU-a, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaranje znanja i uvida koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u globaliziranom svijetu
 • poticanje aktivnog informiranja i odgojno-obrazovnog rada kojim će se širiti znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike) te približiti EU javnosti.

Mjera u kojoj je prijedlog relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.

Mjera u kojoj prijedlog doseže prioritetne ciljne skupine:

 • studente studija o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • studente koji ne dolaze automatski u dodir sa studijima o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • za treće zemlje koje nisu pridružene programu, potencijal za unapređenje javne diplomacije EU-a.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog projekta te održivost predložene metodologije.
 • mjera u kojoj:
 • program rada iznesen je jasno, potpuno i koherentno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo su planirane
 • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji  (najviše 25 bodova)

 • Izvrstan profil i stručnost nositelja katedre studija o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • Mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti nositelja katedre i glavnim članova osoblja uključenih u aktivnosti predložene u projektu i za studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku) i za konkretne teme kojima se prijedlog bavi
 • Dokaz o razini iskustva u istraživanju o temama povezanima s EU-om

Učinak (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak projekta:

 •  na visoko učilište koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet
 •  na studente i ostale polaznike koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet:
  • bolji ili inovativni kurikulumi
  • veća sposobnost za privlačenje izvrsnih studenata
  • više suradnje s partnerima iz drugih zemalja
  • više financijskih sredstava za poučavanje i istraživanje o temama u vezi s EU‑om unutar visokog učilišta
  • povećani kapaciteti za poučavanje i istraživanje tema u vezi s EU-om
 •  na ostale organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet:
  • razglašavanje
  • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
  • dopiranje do skupina koje se nalaze izvan visokih učilišta
  • prenosivost i ugrađivanje u nove politike i poboljšanu praksu.
 • Mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike putem:
  • medijske prisutnosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
  • događanja.

Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 15 bodova u svakoj od gore navedenih kategorija kriterija za dodjelu.

Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”. Bude li taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „kvaliteta projektnog plana i provedbe”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „učinak”.

Ako to ne bude dovoljno da se odredi tko ima prednost, može se razmotriti cijeli portfelj projekata i stvaranje pozitivnih sinergija među projektima, ili se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici povezani s ciljevima poziva. Ti će faktori biti dokumentirani u izvješću odbora za odabir.

Za centre izvrsnosti programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji za dodjelu.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:

 • usmjerenost na studije o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • poticanje dijaloga između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne, regionalne i državne oblikovatelje politika kao i one iz EU-a, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaranje znanja i uvida koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u globaliziranom svijetu
 • poticanje aktivnog informiranja i odgojno-obrazovnog rada kojim će se širiti znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike) te približiti EU javnosti.

Mjera u kojoj je prijedlog relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.

Mjera u kojoj prijedlog obuhvaća više ciljnih skupina:

 • vrsta korisnika stručnog znanja predloženog centra
 • sudjelovanje fakulteta/odsjeka koji nisu izravno povezani s posebnim studijima o EU-u
 • za treće zemlje koje nisu pridružene programu, potencijal za unapređenje javne diplomacije EU-a.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog projekta te održivost predložene metodologije.
 • Mjera:
  • u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i koherentno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane
  • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Mjera u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

 • Kvaliteta i dodana vrijednost sudionika u centru
 • Mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti osoblja uključenog u aktivnosti predložene u projektu i za studije o Europskoj uniji i za konkretne teme kojima se prijedlog bavi
 • Načini suradnje u okviru visokog učilišta i raspodjela uloga
 • Obveza visokog učilišta da će razvijati i održavati centar

Učinak (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak projekta:

 •  na visoko učilište koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet
 •  na fakultete/odsjeke koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet
  • poboljšan ili inovativan sadržaj, razvoj novih pristupa određenom istraživanju
  • veća sposobnost za privlačenje izvrsnih studenata i istraživača
  • pojačana suradnja i kapacitet za povezivanje s partnerima iz drugih zemalja
  • više financijskih sredstava za poučavanje i istraživanje o temama u vezi s EU‑om unutar visokog učilišta
  • povećani kapaciteti za poučavanje i istraživanje tema u vezi s EU-om
 •  na ostale organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet:
  • razglašavanje
  • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
  • dopiranje do skupina koje se nalaze izvan visokih učilišta
  • prenosivost i ugrađivanje u nove politike i poboljšanu praksu.

Mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike putem:

 • medijske prisutnosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
 • događanja.

Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 15 bodova u svakoj od gore navedenih kategorija kriterija za dodjelu.

Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”. Bude li taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „kvaliteta projektnog plana i provedbe”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „učinak”.

Ako to ne bude dovoljno da se odredi tko ima prednost, može se razmotriti cijeli portfelj projekata i stvaranje pozitivnih sinergija među projektima, ili se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici povezani s ciljevima poziva. Ti će faktori biti dokumentirani u izvješću odbora za odabir.

Geografski ciljevi

Instrumenti EU-a za vanjsko djelovanje pridonose ovoj aktivnosti. Raspoloživi proračun podijeljen je među različitim regijama, a svaka je proračunska omotnica različite veličine. Dodatne informacije o raspoloživim iznosima u okviru svake proračunske omotnice objavit će se na portalu Funding & tender opportunities.

Očekivani učinak

Aktivnosti „poučavanja i istraživanja” u okviru programa Jean Monnet imat će pozitivne i dugoročne učinke na studente i na istraživače/profesore koji u njima izravno sudjeluju, a ti će se učinci mjeriti na temelju kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja.

Kvantitativni pokazatelji

 • Broj visokih učilišta koja u disciplinama koje obuhvaćaju imaju sve izraženiju dimenziju Europske unije.
 • Broj tema o Europskoj uniji uvedenih u nastavu i istraživanje fakulteta/odsjeka na kojima perspektiva EU-a obično nije u prvom planu, i to ne samo u područjima koja se obično povezuju s EU-om.
 • Broj studenata obuhvaćenih aktivnostima Jean Monnet.
 • Broj novih nositelja katedri.
 • Broj publikacija o temama povezanima s EU-om.
 • Broj dokumenata o politikama za potporu oblikovateljima politika o temama povezanima s EU-om.
 • Broj projekata Jean Monnet u trećim zemljama koje nisu pridružene programu.
 • Mjera u kojoj postoje forumi i platforme za poboljšanje suradnje i dijaloga između akademskog i neakademskog svijeta.
 • Više mogućnosti za mlade istraživače da poboljšaju svoje stručne kompetencije i ostvare napredak u karijeri.

Kvalitativni pokazatelji

 • Povećano znanje o europskim politikama.
 • Mjera u kojoj visoka učilišta surađuju sa širim društvom izvan akademskih krugova na temama povezanima s EU-om.
 • Bolja informiranost o pitanjima povezanima s EU-om izvan akademskih krugova.
 • Bolja diseminacija rezultata projekata Jean Monnet u cijelom društvu, uključujući oblikovatelje politika.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Maksimalna bespovratna sredstva EU-a po projektu iznose:

 • moduli programa Jean Monnet: 35 000 EUR
 • katedre Jean Monnet: 60 000 EUR
 • centri izvrsnosti Jean Monnet: 100 000 EUR.

Jednokratni doprinosi pokrit će troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (diseminacija informacija, objavljivanje, prijevod).

Moduli i katedre programa Jean Monnet

Prijavitelji moraju u prijavi zatražiti unaprijed određeni jednokratni iznos naveden u tablicama u nastavku. U njima je naveden ukupni jednokratni iznos za svaku zemlju koji odgovara ukupnom broju nastavnih sati.

a.1) Moduli programa Jean Monnet za države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 40 sati godišnje) Bugarska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija Turska, Hrvatska, Latvija Mađarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovačka Portugal, Grčka, Slovenija, Malta Cipar, Island, Španjolska, Italija Irska, Francuska, Finska Belgija, Danska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Norveška
120 – 150 13 500 EUR 16 000 EUR 18 000 EUR 23,000 EUR 26 000 EUR 31 000 EUR 33,000 EUR
151 – 180 17 000 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
181 – 210 19 500 EUR 23 000 EUR 26 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
211 – 240 22 500 EUR 26 500 EUR 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
241 – 270 25 500 EUR 30 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
271 – 300 28 500 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
301 – 330 31 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
331 – 360 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR

a.2) Moduli programa Jean Monnet za treće zemlje koje nisu pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 40 sati godišnje) Čile, Sveti Kristofor i Nevis, Meksiko, Libija, Antigva i Barbuda, Barbados, druge zemlje Bahrein, Trinidad i Tobago Saudijska Arabija, Sejšeli, Ekvatorska Gvineja, Oman, Izrael Koreja, Republika Novi Zeland Japan, Ujedinjena Kraljevina Australija, Brunej, Kanada, Hong Kong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švicarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Sjedinjene Američke Države
120 – 150 13 500 EUR 18 000 EUR 23 000 EUR 26 000 EUR 31 000 EUR 33 000 EUR
151 – 180 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
181 – 210 19 500 EUR 26 000 EUR 32,000 EUR 35 000 EUR   35 000 EUR 35 000 EUR
211 – 240 22 500 EUR 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
241 – 270 25 500 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
271 – 300 28 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
301 – 330 31 500 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
331 – 360 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

b.1) Katedre programa Jean Monnet za države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 90 sati godišnje) Bugarska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija Turska, Hrvatska, Latvija Mađarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovačka Portugal, Grčka, Slovenija, Malta Cipar, Island, Španjolska, Italija Irska, Francuska, Finska Belgija, Danska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Norveška
270 – 300 21 500 EUR 22 500 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 55 500 EUR
301 – 330 24 000 EUR 25 000 EUR 33 500 EUR 40 500 EUR 48 500 EUR 55 000 EUR 60 000 EUR
331 – 360 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 53 000 EUR 59 000 EUR 60 000 EUR
361 – 390 28 000 EUR 29 000 EUR 40 500 EUR 47 500 EUR 57 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
391 – 420 30 000 EUR 31 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
421 – 450 32 500 EUR 33 500 EUR 47 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
451 – 480 35 000 EUR 36 000 EUR 51 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
481 – 510 37 500 EUR 38 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
511 – 540 40 000 EUR 41 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
541 – 570 42 500 EUR 43 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
571 – 600 45 000 EUR 46 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
601 – 630 47 500 EUR 48 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
631 – 660 50 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
661 – 690 52 500 EUR 53 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
691 – 720 55 000 EUR 56 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
721 – 750 57 500 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
> 750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR

b.2) Katedre programa Jean Monnet za treće zemlje koje nisu pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 90 sati godišnje) Čile, Sveti Kristofor i Nevis, Meksiko, Libija, Antigva i Barbuda, Barbados, druge zemlje Bahrein, Trinidad i Tobago Saudijska Arabija, Sejšeli, Ekvatorska Gvineja, Oman, Izrael Republika Koreja, Novi Zeland Japan, Ujedinjena Kraljevina Australija, Brunej, Kanada, Hong Kong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švicarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Sjedinjene Američke Države
270 – 300 25 000 EUR 29 000 EUR 37 000 EUR 44 000 EUR 51 000 EUR 55 500 EUR
301 – 330 27 500 EUR 32 500 EUR 40 500 EUR 48 500 EUR 55 000 EUR 60 000 EUR
331 – 360 30 000 EUR 36 000 EUR 44 000 EUR 53 000 EUR 59 000 EUR 60 000 EUR
361 – 390 32 500 EUR 39 500 EUR 47,500 EUR 57 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
391 – 420 35 000 EUR 41 000 EUR 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
421 – 450 37 000 EUR 46 500 EUR 54 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
451 – 480 39 000 EUR 50 000 EUR 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
481 – 510 41,000 EUR 53,500 EUR 60,000 EUR 60,000 EUR 60,000 EUR 60,000 EUR
511 – 540 43 500 EUR 57 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
541 – 570 46 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
571 – 600 48 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
601 – 630 51 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60,000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
631 – 660 53 500 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60,000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
661 – 690 56 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
691 – 720 58 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
721 – 750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
> 750 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

c) Centri izvrsnosti Jean Monnet:

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava određenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Maksimalni doprinos EU-a po projektu iznosi 100 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 • detalji proračuna trebali bi biti navedeni prema potrebi u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u prijavi moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu
 • troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Stopa sufinanciranja od 80 % primjenjivat će se na ukupne procijenjene prihvatljive troškove određene nakon ocjenjivanja.

Dopuštena je financijska pomoć trećim stranama u obliku bespovratnih sredstava ili nagrada.

Dopušteni su troškovi volontiranja. Trebaju biti u obliku jediničnih troškova kako je definirano u Odluci Komisije o jediničnim troškovima za volontere1

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education