Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosář - Vysokoškolské vzdělávání

Kredit

Soubor studijních výsledků jednotlivce, které byly posouzeny a které lze sčítat za účelem dosažení kvalifikace nebo převést do jiných vzdělávacích programů či kvalifikací.

Kreditová mobilita

Omezené období studia nebo stáže v zahraničí stanovené v rámci probíhajícího studia v domovské instituci, a to za účelem získání kreditů. Po fázi mobility se studenti vracejí do domovské instituce, aby své studium dokončili.

Diplomová mobilita

Období studia v zahraničí, jehož cílem je získání vysokoškolského diplomu nebo certifikátu v zemi/zemích určení.

Dodatek k diplomu

Příloha úřední dokumentace o kvalifikaci, jejímž cílem je poskytnout podrobnější informace o dokončeném studiu, a to v dohodnutém formátu, který je mezinárodně uznáván; doklad doprovázející vysokoškolský diplom, který obsahuje standardizovaný popis povahy, úrovně, kontextu, obsahu a statusu studia, které jeho držitel absolvoval. Tento doklad vystavují vysokoškolské instituce podle norem schválených Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO. V rámci mezinárodního společného studijního programu se doporučuje vystavit „společný dodatek k diplomu“ vztahující se na celý program, který schválí všechny univerzity udělující titul.

Dvojí/vícenásobný diplom

(Nejméně) dva oddělené doklady o dosaženém vzdělání udělené studentovi po úspěšném dokončení společného programu. Dvojí diplom je zvláštní druh vícenásobného diplomu. Každý diplom musí být podepsán příslušným orgánem dotčené instituce a úředně uznán v zemích, kde se tyto různé instituce vydávající doklad o dosažené kvalifikaci nacházejí.

ECHE (Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání)

Akreditace, kterou uděluje Evropská komise a která vysokoškolským institucím z členských států a třetích zemí přidružených k programu umožňuje podat žádost a zúčastnit se vzdělávacích mobilit a spolupráce v rámci programu Erasmus+. Vysokoškolským institucím ze třetích zemí nepřidružených k programu na západním Balkáně může být listina ECHE na jejich žádost udělena pro účely výzev k předkládání žádostí týkajících se iniciativy „Evropské univerzity“, pro něž jsou způsobilé. Listina stanoví základní zásady, které by instituce měla dodržovat při organizování a provádění kvalitní mobility a spolupráce. Uvádí požadavky, k jejichž splnění se instituce zavazuje s cílem zajistit kvalitní služby a postupy a poskytování spolehlivých a transparentních informací.

ECTS (evropský systém přenosu a akumulace kreditů)

Systém orientovaný na účastníky vzdělávání, který slouží k akumulaci a přenosu kreditů a je založen na transparentnosti postupů učení, výuky a hodnocení. Jeho cílem je zjednodušit plánování, poskytování a hodnocení studijních programů a mobility účastníků vzdělávání pomocí uznávání kvalifikací a období studia. Systém, který pomáhá koncipovat, popsat a realizovat studijní programy a udělovat vysokoškolské kvalifikace. Používání ECTS ve spojení s rámci kvalifikací založenými na výsledcích zajišťuje větší transparentnost studijních programů a kvalifikací a usnadňuje uznávání kvalifikací.

Vysokoškolská instituce

Instituce, která v souladu s vnitrostátním právem nebo praxí nabízí uznávané akademické tituly nebo jiné uznávané kvalifikace na úrovni terciárního vzdělání, bez ohledu na to, jak je nazývána, nebo jiná srovnatelná instituce na terciární úrovni, kterou vnitrostátní orgány považují za způsobilou pro účast v programu ve své územní působnosti.

Společný diplom

Jeden doklad o dosaženém vzdělání udělený studentovi po úspěšném dokončení společného programu. Společný diplom musí být podepsán příslušnými orgány dvou nebo více zúčastněných institucí a úředně uznán v zemích, kde se tyto zúčastněné instituce nacházejí.

Společné programy

Vysokoškolské (studijní nebo výzkumné) programy, které jsou společně koncipovány, realizovány a plně uznávány dvěma či více vysokoškolskými institucemi. Společné programy mohou být prováděny v rámci kteréhokoli cyklu vysokoškolského vzdělávání, tj. bakalářského, magisterského nebo doktorského, nebo i krátkého vzdělávacího cyklu. Společné programy mohou být vnitrostátní (tj. pokud všechny zúčastněné univerzity pocházejí z téže země) nebo nadnárodní/mezinárodní (tj. pokud jsou mezi zúčastněnými vysokoškolskými institucemi zastoupeny nejméně dvě různé země).

Studijní programy zahrnující pouze jeden cyklus

Integrované/dlouhé programy vedoucí k získání diplomu prvního nebo druhého cyklu, které v některých zemích mohou být lépe charakterizovány spíše délkou v letech než kredity. Ve většině těchto zemí se programy mimo boloňský model prvního cyklu týkají oblasti medicíny, zubního lékařství, veterinárního lékařství, ošetřovatelství a porodnictví a ve většině případů zahrnují 1–8% populace studentů. Typická délka integrovaných programů vedoucích k regulovaným povoláním je obecně 300–360 ECTS / pět až šest let v závislosti na daném regulovaném povolání.

Třetí cyklus

Úroveň třetího cyklu v rámci kvalifikací Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání dohodnutá ministry odpovědnými za vysokoškolské vzdělávání na zasedání v Bergenu v rámci boloňského procesu v květnu 2005. Deskriptor třetího cyklu rámce kvalifikací Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání odpovídá výsledkům učení úrovně 8 evropského rámce kvalifikací.

Tagged in:  Higher education