Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Partnerství pro spolupráci

Co jsou to partnerství pro spolupráci?

Tato akce umožňuje zúčastněným organizacím získat zkušenosti s mezinárodní spoluprací a posílit své kapacity, ale také vytvářet velmi kvalitní inovativní výstupy. V závislosti na cílech projektu, zapojených zúčastněných organizacích nebo očekávaném dopadu a dalších faktorech mohou mít partnerství pro spolupráci různou velikost a působnost a mohou tomu přizpůsobovat své aktivity. Kvalitativní hodnocení těchto projektů bude úměrné cílům spolupráce a povaze zúčastněných organizací. 

Na základě této logiky jsou organizacím nabízeny dva druhy partnerství pro společnou práci, učení a růst:

  • kooperativní partnerství
  • partnerství malého rozsahu

Tyto dva druhy partnerství jsou podrobně popsány na následujících stránkách. Informace obsažené v obou oddílech vám pomohou zvolit druh partnerství, který nejlépe vyhovuje profilu a struktuře vaší organizace a myšlence vašeho projektu.

Jaké aktivity jsou obvykle prováděny prostřednictvím partnerství pro spolupráci?

Během doby trvání projektu mohou organizace obvykle uskutečňovat širokou škálu aktivit. V rozmezí od tradičních po kreativnější a inovativnější aktivity si organizace mohou zvolit tu nejlepší kombinaci, která přispěje k dosažení cílů projektu ve vztahu k jeho působnosti a úměrně kapacitám daného partnerství. Například:

  • Řízení projektu: aktivity, které jsou nezbytné k zajištění odpovídajícího plánování a realizace projektů a následných činností, včetně bezproblémové a efektivní spolupráce mezi partnery účastnícími se projektu. V této fázi aktivity typicky zahrnují organizační a administrativní úkoly, virtuální setkání partnerů, přípravu komunikačních materiálů, přípravu a následné činnosti účastníků podílejících se na aktivitách atd.  
  • Realizační aktivity: mohou zahrnovat akce zaměřené na vytváření sítí, schůzky a pracovní setkání k výměně postupů a rozvoji výsledků. Do těchto aktivit se mohou rovněž zapojit zaměstnanci a účastníci vzdělávání (za předpokladu, že jejich účast přispívá k dosažení cílů projektu).
  • Aktivity v oblasti sdílení a propagace: pořádání konferencí, zasedání, akcí zaměřených na sdílení, vysvětlování a propagaci výsledků projektu, ať už mají podobu hmatatelných výsledků, závěrů, osvědčených postupů, nebo jakoukoli jinou formu. 

Přínos této akce k dosahování priorit politiky

Evropská komise každoročně stanovuje společné priority a cíle, které je třeba sledovat na úrovni programu Erasmus+ v různých oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Vedle rozvoje kapacit organizací zapojených do projektu mají proto partnerství pro spolupráci přispět svými výsledky k dosažení těchto priorit.

Proto se požaduje, aby projekty koncipovaly svou práci ve vztahu k jedné nebo více z těchto priorit a aby tyto priority zvolily ve fázi podávání žádostí. Při formulaci návrhů projektů se rovněž doporučuje konzultovat výsledky dříve financovaných projektů, jejichž základem byly obdobné priority, aby byla zajištěna jednotnost a předešlo se zdvojování činností, a aby se dále budovalo na stávajících výsledcích a přispívalo ke společnému rozvoji jednotlivých oblastí. Užitečné informace o financovaných projektech jsou k dispozici na platformě výsledků programu Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en .

Aby lépe propojily evropské priority s konkrétními potřebami na vnitrostátní úrovni, mají národní agentury programu Erasmus+ navíc možnost určit jednu nebo více z uvedených evropských priorit jako obzvláště relevantní v jejich vnitrostátním kontextu, aby tak povzbudily organizace, aby své příspěvky v daném roce zaměřily na tyto vybrané oblasti.

V roce 2024 se partnerství pro spolupráci musí zaměřovat na jednu nebo více z těchto prioritních oblastí:

Priority vztahující se na všechna odvětví Programu Erasmus+

Inkluze a rozmanitost ve všech oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu: program podpoří projekty, které podporují sociální začleňování a jejichž cílem je zlepšit informovanost lidí s omezenými příležitostmi, včetně osob se zdravotním postižením a osob z přistěhovaleckého prostředí, jakož i lidí žijících ve venkovských a odlehlých oblastech, jako jsou nejvzdálenější regiony, lidí čelících genderovým nerovnostem, sociálně-ekonomickým obtížím nebo jakémukoli jinému potenciálnímu zdroji diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Tyto projekty pomohou řešit překážky, kterým tyto skupiny čelí při přístupu k příležitostem nabízeným programem, a rovněž přispívají k vytváření inkluzivního prostředí, které podporuje spravedlnost a rovnost a které reaguje na potřeby širší komunity. V rámci této priority program podpoří projekty, které prosazují vzdělávací aktivity a usnadňují začleňování lidí prchajících před válkou na Ukrajině do jejich nového vzdělávacího prostředí.

Životní prostředí a boj proti změně klimatu: Program usiluje o podporu zvyšování povědomí o problémech v oblasti ekologické transformace, životního prostředí a klimatu, a to ve všech odvětvích. Přednost budou mít projekty zaměřené na rozvoj kompetencí v různých odvětvích souvisejících s udržitelností, rozvoj strategií a metodik v oblasti zelených dovedností v jednotlivých odvětvích i kurikula zaměřená na budoucnost, která lépe odpovídají potřebám jednotlivců. Program rovněž podpoří vyzkoušení inovativních postupů, které účastníky vzdělávání, zaměstnance a pracovníky s mládeží připraví na to, aby se z nich stali skuteční aktéři změny (např. úspory zdrojů, omezování spotřeby energie a plýtvání energií, kompenzace emisí způsobujících uhlíkovou stopu, volba udržitelných potravin a mobility atd.). Přednost budou mít dále projekty, které budou – prostřednictvím činností v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu – umožňovat změny vzorců chování v oblasti preferencí, spotřebních zvyklostí a životního stylu jednotlivců, a to v souladu s iniciativou Nový evropský Bauhaus1 ; rozvíjet kompetence pedagogů a vedoucích pracovníků ve vzdělávání v oblasti udržitelnosti a podporovat plánované přístupy zúčastněných organizací týkající se environmentální udržitelnosti.

Řešení digitální transformace prostřednictvím rozvoje digitální připravenosti, odolnosti a kapacity: Program podpoří plány digitální transformace institucí základního a středního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vysokých škol a institucí pro vzdělávání dospělých. Přednost budou mít projekty zaměřené na zvýšení kapacity a připravenosti institucí zvládnout účinný přechod k digitálnímu vzdělávání. Program podpoří účelné využívání digitálních technologií ve vzdělávání, odborné přípravě, v oblasti mládeže a sportu pro výuku, učení, hodnocení a zapojování. To zahrnuje rozvoj digitální pedagogiky a odborných znalostí v oblasti využívání digitálních nástrojů pro učitele, včetně přístupných a podpůrných technologií a vytváření a inovativního využívání obsahu digitálního vzdělávání. Dále zahrnuje rozvoj digitálních dovedností a kompetencí celé populace prostřednictvím vhodných programů a iniciativ. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře genderové rovnosti a řešení rozdílů ve vztahu k přístupu a využívání nedostatečně zastoupenými skupinami. Program dále podpoří využívání evropských rámců pro digitální kompetence pedagogů, občanů a organizací.

Společné hodnoty, občanská angažovanost a participace: Program podpoří aktivní občanství a etiku v celoživotním učení; posílí rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Přednost budou mít také projekty, které poskytují příležitost k účasti lidí na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti prostřednictvím aktivit formálního nebo neformálního učení, jako jsou například aktivity zvyšující povědomí o volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 a podporující účast v těchto volbách. Důraz bude také kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie a porozumění tomuto kontextu, zejména pokud jde o společné hodnoty EU, principy jednoty a rozmanitosti i jejich kulturní identitu, kulturní povědomí a společenské a historické dědictví.

Kromě výše uvedených obecných priorit budou v příslušných odvětvích sledovány tyto specifické priority:

Priority specifické pro jednotlivé oblasti

V oblasti vysokoškolského vzdělávání:

Prioritou budou akce, které jsou klíčové pro dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání. Cílem je podpořit oblast vysokoškolského vzdělávání v tom, aby se stala ještě propojenější, inovativnější, inkluzivnější a digitálnější. Za tímto účelem program podpoří mnohem hlubší a interdisciplinární spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a jejich okolními inovačními systémy a posilování vazeb mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi. Důraz bude kladen zejména na posílení inkluze, mobility, digitalizace, celoživotního učení, zajištění kvality a automatického uznávání. Základním cílem je urychlit transformaci vysokoškolského vzdělávání v celé Evropě, aby bylo možné vyškolit budoucí generace ve společném vytváření znalostí pro odolnou, inkluzivní a udržitelnou společnost.

Podpora vzájemně propojených systémů vysokoškolského vzdělávání: Program se zaměří na posílení strategické a strukturované spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi prostřednictvím: a) podpory vývoje a testování různých typů modelů spolupráce, včetně virtuální a kombinované spolupráce a používání různých digitálních nástrojů a on-line platforem; b) zvýšení mobility zavedením automatického vzájemného uznávání kvalifikací a výsledků učení a začleněním mobility do kurikul; c) podpory vysokoškolských institucí při provádění zásad boloňského procesu, včetně prosazování zásadních akademických hodnot a norem a pokynů k zajištění kvality, a nástrojů ke zvýšení mobility pro všechny; d) podpory vysokoškolských institucí při pilotním provádění inovační spolupráce a akcí, a to za intenzivní spolupráce se zástupci členských států; e) podpory provádění sítě „Erasmus bez papírů“, zavádění evropského identifikátoru studenta a Evropské studentské karty.

Stimulace inovativních postupů učení a výuky: Řešení společenských výzev a prosazování inovací a podnikání prostřednictvím podpory: a) rozvoje vzdělávacích programů orientovaných na výsledky učení a studenty, které lépe splňují vzdělávací potřeby studentů, snižují nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a podporují podnikání a zároveň jsou relevantní pro potřeby trhu práce i širší společnost, například zvaním zaměstnanců z podniků a světa práce nebo společným vytvářením vzdělávacích programů s průmyslem, včetně malých a středních podniků; b) vývoje, testování a zavádění flexibilních studijních postupů a návrhu modulárního kurzu (distančního, on-line nebo kombinovaného) a vhodné formy hodnocení, včetně vypracování on-line hodnocení; c) propagace rozměru celoživotního učení v rámci vysokoškolského vzdělávání, mimo jiné zkoumáním možností pro využití, validaci a uznávání krátkých vzdělávacích kurzů, které vedou k udělení mikrocertifikátů; d) zavádění mezioborových přístupů a inovativních pedagogických postupů, jako je obrácená výuka, společná on-line mezinárodní výuka, učení prostřednictvím výzkumu a kombinované intenzivní programy, které podporují získávání přenositelných, na budoucnost orientovaných dovedností a podnikavosti pomocí přístupu založeného na výzvách.

Rozvoj přístupu STEAM ve vysokoškolském vzdělávání a podpora účasti žen v oborech STEM: Tato priorita podporuje rozvoj a zavádění vysokoškolských kurikul oborů STEM vhodných pro daný účel v návaznosti na přístup STEAM; prosazování účasti žen ve studijních oborech STEM, zejména v inženýrství, IKT a pokročilých digitálních dovednostech; rozvoj poradenských a mentorských programů pro studenty, zejména dívky a ženy, aby se věnovali studijním oborům a povoláním v oborech STEM a IKT; posílení postupů vzdělávání a odborné přípravy zaměřených na rovnost pohlaví ve vzdělávání v oborech STEM; odstranění genderových stereotypů v oborech STEM.

Odměna za excelenci ve vzdělávání, výuce a rozvoji dovedností prostřednictvím a) rozvoje a realizace strategií a kultury kvality za účelem odměňování a stimulace excelence ve výuce, včetně on-line výuky, vyšší kvality studia a výuky pro účastníky vzdělávání s omezenými příležitostmi, učení a výuky zaměřené na studenty ve vysokoškolském vzdělávání, jakož i podpory flexibilní a atraktivní akademické kariéry, oceňování výuky, výzkumu, podnikavosti a činnosti v oblasti řízení a vedení; b) odborné přípravy akademických pracovníků v inovativních a inovačních pedagogických postupech, včetně výuky v on-line nebo kombinovaném prostředí, mezioborových přístupů, nových metod koncipování, realizace a hodnocení vzdělávacích programů, které případně propojí vzdělávání s výzkumem a inovacemi; c) vývoje nových postupů v rámci navrhování výuky na základě výzkumu a kreativity ve vzdělávání.

Podpora digitálních a zelených kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím podpory a) digitální transformace vysokoškolských institucí (včetně interoperability) a digitalizace mobility studentů spojené s iniciativou Evropská studentská karta; b) rozvoje digitálních dovedností studentů a pracovníků a c) databází pro sledování uplatnění absolventů. Pokud jde o ekologickou transformaci, program podpoří a) celoinstitucionální přístupy; b) mezioborové přístupy doplněné silným oborovým zázemím a celoživotním učením, a to i prostřednictvím mikrocertifikátů; c) rozvoj vzdělávacích programů v souladu v požadovanými zelenými dovednostmi; d) podporu nadnárodních partnerství mezi studenty, akademickými pracovníky, univerzitami, zaměstnavateli, komunitami a jinými zúčastněnými subjekty v oblasti klimatických výzev s cílem vytvořit ve vysokoškolském vzdělávání skutečné průkopníky v oblasti klimatu.

Vytvoření inkluzivních systémů vysokoškolského vzdělávání: Program podpoří inkluzivní přístupy k aktivitám v oblasti mobility a spolupráce, jako je a) podpora vzdělávání studentů a pracovníků z řad uprchlíků a podpora pro instituce a pracovníky hostitelských zemí v tomto úsilí; b) vyšší míra přístupu, účasti a dokončení vzdělání cílových skupin s omezenými příležitostmi, včetně nedostatečně zastoupených skupin, a to i vypracováním dobrovolných kvantitativních cílů; c) aktivní podpora určená příchozím mobilním účastníkům během procesu hledání ubytování, mimo jiné prostřednictvím spolupráce s příslušnými zúčastněnými stranami při zajišťování vhodného a dostupného bydlení; d) podpora duševního zdraví studentů a akademických pracovníků; e) podpora vyváženého zastoupení mužů a žen ve vysokoškolských institucích, napříč studijními obory a na vedoucích pozicích; f) podpora občanské angažovanosti prostřednictvím podpory informálního učení a mimoškolních aktivit a uznávání dobrovolné a komunitní práce v akademických výsledcích studentů.

Podpora inovačních a podnikatelských dovedností studentů: Program podpoří inovace a podnikání ve vysokoškolském vzdělávání, mimo jiné například prostřednictvím a) podpory zřizování a fungování živých laboratoří a inkubátorů v rámci vysokoškolských institucí v úzké spolupráci s podnikatelským sektorem a dalšími relevantními subjekty, a to s cílem podpořit inovativní učení a výuku a pomáhat podnikajícím studentům při rozvoji jejich nápadů až do podoby podniků; b) podpory partnerství s komerčními a nekomerčními organizacemi v soukromém sektoru při učení a výuce, která napomohou bližšímu kontaktu studentů s inovacemi a podnikáním.

Podpora spolupráce vysokoškolských institucí s jejich ukrajinskými protějšky v reakci na válku na Ukrajině: Cílem této akce je podpořit Ukrajinu při reformě a obnově jejího systému vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím spolupráce s vysokoškolskými institucemi v Evropě, která se mimo jiné bude týkat kvality a relevance výuky a učení dostupného pro široké spektrum účastníků; inovativních pedagogických přístupů; interdisciplinárních přístupů orientovaných na studenty a založených na výzvách; digitálních a zelených dovedností; celoživotního učení; systému kvalifikací; efektivního řízení; ochrany akademických hodnot; spolupráce s inovačním ekosystémem a vývoje a provádění společných vzdělávacích činností a programů.

V oblasti školního vzdělávání:

Řešení znevýhodnění při učení, předčasného ukončování školní docházky a nízké úrovně základních dovedností: Cílem této priority je pomoci všem účastníkům vzdělávání, zejména účastníkům s omezenými příležitostmi, aby uspěli. Tato priorita zahrnuje sledování, včasnou identifikaci ohrožených žáků, preventivní přístup a přístup včasného zásahu u účastníků vzdělávání s obtížemi, podporu přístupů více zaměřených na účastníky vzdělávání, podporu kvality života a duševního zdraví u účastníků vzdělávání a učitelů, jakož i ochranu před šikanou ve škole. Na úrovni škol podporuje tato priorita holistické přístupy k výuce a učení a spolupráci mezi všemi aktéry v rámci škol, stejně jako s rodinami a dalšími externími zúčastněnými stranami. Nakonec se na strategické úrovni zaměřuje na zlepšení přechodů mezi různými úrovněmi vzdělávání, zlepšení hodnocení a rozvoj silných systémů zajišťování kvality.

Podpora učitelů, vedoucích pracovníků škol a dalších učitelských profesí: Tato priorita podporuje pracovníky v učitelských profesích (včetně školitelů pedagogů) ve všech fázích jejich kariéry. Projekty v rámci této priority se mohou zaměřit na zlepšení prvotního vzdělávání učitelů i na jejich celoživotní profesní rozvoj, zejména zlepšením rámce politiky a konkrétních příležitostí pro mobilitu učitelů. Druhým zaměřením priority je zvýšení atraktivity a rozmanitosti pedagogické kariéry a posílení výběru, náboru a hodnocení učitelských profesí. A konečně mohou projekty také přímo podporovat rozvoj silnějšího vedení školy a inovativních metod výuky a hodnocení.

Rozvoj klíčových kompetencí: Projekty v rámci této priority se zaměří na podporu mezioborové spolupráce, využití inovativních přístupů k učení, rozvoj kreativity, podporu učitelů při provádění výuky založené na kompetencích a rozvoj hodnocení a validace klíčových kompetencí.

Podpora komplexního přístupu k výuce a studiu jazyků: Tato priorita zahrnuje projekty, které se zabývají podporou integrace jazykového rozměru do kurikul a zajištěním toho, aby účastníci vzdělávání dosáhli odpovídající úrovně jazykových kompetencí do konce povinného vzdělávání. Součástí úsilí v rámci této priority je rovněž začleňování používání nových technologií do studia jazyků. A konečně tato priorita podporuje projekty, které mohou pomoci při budování škol, které chápou důležitost jazyka a které staví na zvyšující se jazykové rozmanitosti ve školách, například podporou výuky jazyků a povědomí o nich v raném věku a rozvojem dvojjazyčných možností výuky (zejména v příhraničních regionech a oblastech, kde obyvatelé používají více než jeden jazyk).

Podpora zájmu a excelence v přírodních vědách, technologii, inženýrství a matematice (STEM) a přístupu STEAM (přírodovědné, technické, inženýrské, umělecké a matematické obory) a podpora zájmu dívek o obory STEM: Tato priorita podporuje projekty, které propagují přístup zaměřený na obory STEM ve vzdělávání prostřednictvím mezioborové výuky v kontextu kultury, životního prostředí, hospodářství, designu a dalších, a zejména podporují zájem dívek o obory STEM. Prioritou je rozvoj a podpora účinných a inovativních pedagogických postupů a metod hodnocení. V této souvislosti je zvláště cenné rozvíjení partnerství mezi školami, podniky, institucemi vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými institucemi a širší společností. Na strategické úrovni slouží priorita podpoře rozvoje národních strategií v oblasti oborů STEM.

Rozvoj vysoce kvalitních systémů předškolního vzdělávání a péče: Tato priorita se zaměřuje na podporu realizace Rámce kvality EU pro předškolní vzdělávání a péči, který je přílohou doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče z roku 20192 . Zahrnuje projekty poskytující podporu pro prvotní a další profesní rozvoj zaměstnanců zapojených do organizace, vedení a poskytování předškolního vzdělávání a péče. Priorita dále podporuje vytváření, testování a provádění strategií a postupů na podporu účasti všech dětí v předškolním vzdělávání a péči, včetně dětí s omezenými příležitostmi.

Uznávání výsledků učení pro účastníky přeshraniční vzdělávací mobility: Cílem této priority je pomoci zavést do praxe doporučení Rady o automatickém vzájemném uznávání. Podporuje začlenění přeshraničních výměn tříd do školních programů, budování kapacit škol pro organizování studia svých žáků v zahraničí a vytváření dlouhodobých partnerství mezi školami v různých zemích. Na strategické úrovni se tato priorita zaměřuje na větší zapojení školských orgánů na všech úrovních do úsilí o zajištění uznávání a podporuje rozvoj a sdílení nástrojů a postupů pro přípravu, monitorování a uznávání studia v zahraničí.

Podpora inovátorů ve školách: V souladu se sdělením Komise o Evropské strategii pro univerzity3  je cílem této priority zapojit přední osobnosti ze začínajících podniků jakožto vyslance a mentory, kteří budou inspirovat mladé lidi a vyzývat je, aby rozvíjeli nové myšlenky a řešení.

Podpora reakce evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy na válku na Ukrajině: V rámci této priority jsou podporovány projekty zaměřené na provádění, sdílení a prosazování inkluzivních pedagogických přístupů a metod učení se prací, jež se zaměřují na studenty a pracovníky prchající před válkou na Ukrajině. Projekty podporované v rámci této priority by měly být založeny na vysokých standardech kvality a rozsáhlých zkušenostech s integrací nových účastníků do vzdělávacího prostředí. Mohou se zaměřovat na jazykovou podporu, uplatňování výsledků výzkumu a jeho rozvoj, spolupráci s ukrajinskými institucemi, osvědčené postupy na podporu psychosociálního zdraví studentů a pracovníků prchajících před válkou atd.

V oblasti (počátečního i dalšího) odborného vzdělávání a přípravy:

Přizpůsobení odborného vzdělávání a přípravy potřebám trhu práce: To zahrnuje podporu rozvoje programů odborného vzdělávání a přípravy nabízejících vyváženou kombinaci odborných dovedností a vytvářejících příležitosti pro učení se prací, které jsou dobře přizpůsobeny všem ekonomickým cyklům, vyvíjejícím se pracovním místům a pracovním postupům a klíčovým kompetencím. Tato priorita také podporuje rozvoj kurikul odborného vzdělávání a přípravy, programových nabídek a kvalifikací, které jsou pravidelně aktualizovány a které vycházejí z poznatků o dovednostech. Projekty podpoří poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy při přizpůsobování jejich nabídky odborné přípravy měnícím se potřebám v oblasti dovedností, ekologické a digitální transformaci a ekonomickým cyklům.

Zvyšování flexibility příležitostí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy: Tato priorita podporuje iniciativy, které vytvářejí flexibilní programy odborného vzdělávání a přípravy zaměřené na účastníky vzdělávání a které přispívají k odstranění stávajících mezer v přístupu dospělých v produktivním věku ke vzdělávání s cílem umožnit jim úspěšně zvládat přechody na trhu práce. Projekty v rámci této priority rovněž přispívají k rozvoji programů další odborné přípravy, které jsou navrženy tak, aby je bylo možné přizpůsobit trhu práce, jakož i programů, které usnadňují přenos, uznávání a shromažďování výsledků učení vedoucích k národním kvalifikacím.

Příspěvek k inovacím v oblasti odborného vzdělávání a přípravy: Tato priorita podporuje projekty, jejichž hlavním cílem je podstatně změnit způsob, jakým odborné vzdělávání a příprava probíhá v praxi, a zvýšit tak jeho relevantnost pro současné a budoucí potřeby hospodářství a společnosti. Tyto změny mohou být organizační (plánování, financování, řízení lidských zdrojů, monitorování a komunikace). Mohou také řešit procesy výuky a učení prostřednictvím vývoje a realizace nových a vhodnějších přístupů k výuce a učení. Tyto změny se mohou týkat ekosystému poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a způsobu jejich spolupráce s partnery, například prostřednictvím šíření technologií a aplikovaného výzkumu, prosazování zájmů, vytváření sítí a internacionalizace. Mohou se také zaměřit na vývoj a poskytování produktů a služeb odborného vzdělávání a přípravy (např. rozvoj dovedností, aplikovaný výzkum a poradenství) externím aktérům, jako jsou studenti, společnosti a veřejná správa.

Zvyšování atraktivity odborného vzdělávání a přípravy: Přednost budou mít projekty, které přispívají ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a přípravy na různých úrovních. Příkladem mohou být projekty, které usilují o větší propustnost mezi různými úrovněmi vzdělávání, podporují otevřené a participativní vzdělávací prostředí, podporují profesní rozvoj učitelů a školitelů odborného vzdělávání a přípravy nebo usnadňují uznávání výsledků učení a využívání Europassu a dalších digitálních služeb. Tato priorita také podporuje projekty, které rozvíjejí dlouhodobá partnerství za účelem zřízení nebo posílení mezinárodních, národních, regionálních a odvětvových soutěží odborných dovedností. Dopad těchto činností lze optimalizovat prostřednictvím úzké spolupráce s podniky, poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy, obchodními komorami a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami v různých fázích projektového cyklu.

Zlepšování zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy: Tato priorita se zaměřuje na měření a zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím rozvíjení vnitrostátních systémů zajišťování kvality pro počáteční i další odborné vzdělávání a přípravu ve všech prostředích a formátech učení poskytovaných veřejnými i soukromými poskytovateli. To zahrnuje zejména zavedení a testování opatření pro další sledování uplatnění absolventů v souladu s doporučením Rady o sledování absolventů a doporučení o evropském referenčním rámci pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET)4 , jakož i zvážení možností využití klíčových profesních profilů EU a mikrocertifikátů.

Tvorba a provádění internacionalizačních strategií pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy: Cílem této priority je zavést podpůrné mechanismy a smluvní rámce na podporu kvalitní mobility zaměstnanců a účastníků odborného vzdělávání a přípravy. Mezi obzvláště důležité aspekty patří automatické vzájemné uznávání kvalifikací a výsledků učení a rozvoj služeb na podporu mobility účastníků vzdělávání. Tyto služby mohou zahrnovat informování, motivaci, přípravu a usnadnění sociální integrace účastníků odborného vzdělávání a přípravy v hostitelské zemi, jakož i posílení jejich mezikulturního povědomí a aktivního občanství.

Podpora reakce evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy na válku na Ukrajině: V rámci této priority jsou podporovány projekty zaměřené na provádění, sdílení a prosazování inkluzivních pedagogických přístupů a metod učení se prací včetně učňovské přípravy, jež se zaměřují na účastníky vzdělávání a pracovníky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy prchající před válkou na Ukrajině. Projekty podporované v rámci této priority by měly být založeny na vysokých standardech kvality a rozsáhlých zkušenostech s integrací nových účastníků do vzdělávacího prostředí. Mohou být zaměřeny na výuku jazyků, integraci účastníků do systémů odborného vzdělávání a přípravy, včetně učení se prací a učňovské přípravy (s co největší podporou ze strany ukrajinských učitelů a školitelů prchajících před válkou), postupy uznávání dovedností a kvalifikací (ve spolupráci s ukrajinskými institucemi), podporu psychosociálního zdraví studentů a pracovníků prchajících před válkou atd.

V oblasti vzdělávání dospělých:

Zvyšování využití a zlepšování otevřenosti a dostupnosti vzdělávání dospělých: Přednost budou mít projekty, které posilují postavení dospělých a umožňují jim účastnit se odborné přípravy s cílem snížit mezery v dovednostech a nedostatky nabídky na trhu práce a rovněž podpořit a usnadnit účast dospělých na vzdělávání. Zejména jde o projekty, které se opírají o individuální vzdělávací účty a podpůrné rámce (včetně příležitostí k validaci a poradenství a účinných motivačních strategií).

Zlepšení dostupnosti vysoce kvalitního, flexibilního a uznávaného vzdělávání pro dospělé: Tato priorita poskytuje podporu pro vytváření a rozvoj flexibilních vzdělávacích nabídek přizpůsobených vzdělávacím potřebám dospělých, například rozvíjením digitálních a kombinovaných vzdělávacích příležitostí. Prioritou jsou také projekty zaměřené na validaci dovedností osvědčených mikrocertifikáty nebo získaných prostřednictvím informálního a neformálního učení.

Prosazování místních výukových center a inovativních výukových prostor: Tato priorita si klade za cíl podporovat místní vzdělávací prostředí, prosazovat sociální začleňování, občanskou angažovanost a demokracii a oslovit každého v komunitě a nabídnout mu možnosti celoživotního učení, a to rovněž prostřednictvím využívání digitálních technologií a zahrnutím opatření pro oslovování a zapojování účastníků vzdělávání. Projekty by například mohly povzbudit místní vzdělávací centra, knihovny, muzea, věznice, občanskou společnost a širší komunitu (nevládní organizace, místní úřady, zdravotnictví, kulturní odvětví atd.) ke spolupráci s cílem motivovat dospělé všech věkových skupin a umožnit jim osvojit si životní dovednosti a klíčové kompetence, které jsou nezbytné pro to, aby člověk byl odolný a přizpůsobivý tváří v tvář změnám a nejistotě.

Vytváření cest prohlubování dovedností a změny kvalifikace: Tato priorita je zaměřena na podporu nových příležitostí vzdělávání dospělých, zejména u dospělých s nízkou úrovní dovedností, znalostí a kompetencí. Vytvoření nových cest prohlubování dovedností by mělo dospělým účastníkům vzdělávání umožnit, aby posílili své klíčové kompetence, a učinili tak pokrok směrem k vyšší kvalifikaci. Do této priority patří i doplňková práce, v rámci které je rozvíjeno poradenství jako služba zajišťující přístup dospělých k příslušnému celoživotnímu učení, zlepšování identifikace dovedností a prověřování, navrhování nabídek učení na míru a rozvoj účinných strategií pro informovanost, poradenství a motivaci.

Zlepšování kompetencí pedagogů a dalších zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých: Přednost se dává zejména projektům, které rozvíjejí kompetence zaměstnanců, jež vedou k celkovému zlepšení v poskytování vzdělávání, v souladu s ekologickou a digitální transformací. Přednost budou mít zejména projekty, které podporují pedagogy, včetně vedoucích týmů, aby učili a jednali v zájmu udržitelnosti a rozvíjeli digitální kompetence pedagogů, např. prostřednictvím stáží v oblasti digitálních příležitostí (Digital Opportunity Traineeships), a zlepšovali výukové metody a nástroje prostřednictvím efektivního využívání inovativních řešení a digitálních technologií. Přednost získají projekty, které se zaměřují na rozvoj dovedností umožňujících rozpoznávat individuální vzdělávací potřeby a reagovat na ně, např. navrhování na míru šitých cest nebo plánů přizpůsobených zázemí a okolnostem účastníka vzdělávání, hodnocení dříve získaných znalostí a dovedností dospělých účastníků vzdělávání, lepší a inovativnější vyučovací metody, jakož i posílení podpůrné úlohy, kterou mají pracovníci v oblasti vzdělávání dospělých při motivaci, vedení a poradenství pro účastníky vzdělávání v náročných studijních situacích.

Vytvoření a prosazování příležitostí k učení mezi všemi občany a generacemi: Přednost mají projekty, které vytvářejí a podporují mezigenerační učení, včetně příležitostí ke vzdělávání a výměny zkušeností všech věkových skupin, včetně seniorů, s cílem dosáhnout lepšího pochopení Evropské unie a jejích hodnot a posílit evropskou identitu.

Zlepšení zajišťování kvality týkající se příležitostí v oblasti vzdělávání dospělých: Tato priorita podporuje rozvoj lepších mechanismů zajišťování kvality politik a poskytování vzdělávání dospělých. To zahrnuje zejména vývoj a přenos metodik monitorování pro měření účinnosti poskytování vzdělávání dospělých a pro sledování pokroku dospělých účastníků vzdělávání.

Podpora reakce evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy na válku na Ukrajině: V rámci této priority jsou podporovány projekty zaměřené na provádění, sdílení a prosazování inkluzivních pedagogických přístupů a metod učení se prací, jež se zaměřují na dospělé účastníky vzdělávání a pracovníky prchající před válkou na Ukrajině. Projekty podporované v rámci této priority by měly být založeny na vysokých standardech kvality a rozsáhlých zkušenostech s integrací nových účastníků do vzdělávacího prostředí. Mohou se zaměřovat na jazykovou podporu, uplatňování výsledků výzkumu a jeho rozvoj, spolupráci s ukrajinskými institucemi, osvědčené postupy na podporu psychosociálního zdraví studentů a pracovníků prchajících před válkou atd.

V oblasti mládeže:

Prioritou budou opatření, která přispívají k hlavním oblastem strategie EU pro mládež na období 2019–2027: zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi. Zvláštní důraz bude kladen na posílení meziodvětvové spolupráce, která umožní větší součinnost mezi různými oblastmi akcí, které jsou pro mladé lidi důležité, na podporu účasti mladých lidí v různém rozsahu a v různých formátech a na podporu aktivního občanství mladých lidí, zejména mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Mezi konkrétní priority v oblasti mládeže patří:

Podpora aktivního občanství, smyslu mladých lidí pro iniciativu a podnikání mládeže, včetně sociálního podnikání: Cílem priority je podporovat aktivní občanství mezi mladými lidmi, zejména prostřednictvím dobrovolnictví a aktů solidarity, a tím posílit smysl mladých lidí pro iniciativu, zejména v sociální oblasti, a podporovat jejich komunity. Projekty v rámci této priority by také mohly podporovat podnikání, kreativní učení a sociální podnikání mládeže. Pro tuto prioritu mají zásadní význam mezikulturní dialog, znalosti a uznání rozmanitosti a podpora tolerance.

Zvyšování kvality, inovace a uznání práce s mládeží: Cílem priority je podporovat uznávání a validaci práce s mládeží a informálního a neformálního učení na všech úrovních a podporovat rozvoj kvality a inovace v práci s mládeží, v souladu s prioritami zakotvenými v Evropské agendě práce s mládeží a v Bonnské deklaraci z prosince 2020. To zahrnuje budování kapacit pracovníků s mládeží v jejich on-line i off-line postupech, jakož i podporu rozvoje a sdílení metod k oslovení marginalizovaných mladých lidí a k prevenci rasismu a nesnášenlivosti mezi mládeží, a dále podporu v souvislosti s riziky, příležitostmi a důsledky digitalizace.

Posilování zaměstnatelnosti mladých lidí: Cílem priority je posílit klíčové schopnosti a základní dovednosti mladých lidí. Odvětví mládeže hraje důležitou roli při usnadňování přechodu mladých lidí z mládí do dospělosti, včetně podpory jejich začleňování na trh práce. Podstatou této priority jsou aktivity, které se zaměřují na začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi (včetně NEET – osob, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy) a na jejich zaměstnatelnost, se zvláštním důrazem na mladé lidi ohrožené marginalizací a mladé lidi z přistěhovaleckého prostředí.

Upevňování spojení mezi politikou, výzkumem a praxí: Tato priorita řeší potřebu silnějších vazeb mezi politikou, výzkumem a praxí v oblasti mládeže s cílem poskytnout lepší důkazy o potřebách a usnadnit tvorbu politiky. Pro tuto prioritu budou důležité aktivity na podporu lepších znalostí o situaci mladých lidí a politikách v oblasti mládeže v Evropě i mimo ni.

Podpora reakce odvětví mládeže v Evropě na válku na Ukrajině: V rámci této priority jsou podporovány projekty zaměřené na provádění, sdílení a prosazování inkluzivních přístupů a metod, jež se zaměřují na mladé lidi a pracovníky s mládeží prchající před válkou na Ukrajině a zajišťovatele práce s mládeží v přijímajících zemích, kteří jsou do těchto činností aktivně zapojeni. Tyto aktivity by se měly řídit zásadami práce s mládeží, včetně neformálního a mezikulturního učení, a měly by přispívat k prosazování a pochopení lidských práv a demokracie a ke zvýšení kapacit zúčastněných organizací. Mohou se zaměřovat na jazykovou podporu, uplatňování výsledků výzkumu a jeho rozvoj, podporu součinnosti a doplňkovosti s organizacemi působícími v oblasti mládeže na Ukrajině, osvědčené postupy na podporu psychosociálního zdraví mladých lidí a pracovníků s mládeží prchajících z Ukrajiny před válkou nebo na podporu budování kapacit mládežnických organizací jak na Ukrajině, tak v přijímajících zemích.

V oblasti sportu:

Upřednostněna budou partnerství, která přispívají k provádění klíčových politických dokumentů, jako je pracovní plán EU v oblasti sportu na období 2021–2024 nebo doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity. Mezi konkrétní priority v oblasti sportu patří:

Podpora zdravého životního stylu pro všechny: projekty v rámci této priority se zaměří zejména na: a) provádění tří pilířů iniciativy Zdravý životní styl pro všechny; b) provádění doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity a pokynů EU v oblasti tělesné aktivity; c) podporu provádění Evropských týdnů sportu; d) podporu sportu a tělesné aktivity jako nástroje pro zdraví; e) podporu všech aktivit prosazujících provozování sportu a tělesné aktivity; f) propagaci tradičního sportu a her.

Podpora integrity a hodnot ve sportu: projekty v rámci této priority se zaměří hlavně na a) boj proti dopingu; b) boj proti ovlivňování zápasů a korupci ve sportu; c) zlepšování řádné správy ve sportu a d) podporu pozitivních hodnot sportu.

Podpora vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu: projekty v rámci této priority se zaměří hlavně na a) podporu rozvoje dovedností ve sportu; b) podporu dvojí kariéry sportovců; c) podporu kvality trénování a pracovníků; d) využití mobility jako nástroje pro zvyšování kvalifikace; e) podporu zaměstnatelnosti prostřednictvím sportu.

Prosazování rovnosti a evropských hodnot v oblasti sportu a prostřednictvím sportu: projekty v rámci této priority se zaměří zejména na prosazování a) rovnosti ve sportu, včetně rovnosti žen a mužů5 ; b) evropských hodnot včetně využívání sportu jako prostředku pro mír a začlenění; c) hodnot nediskriminace na jakémkoli základě, boje proti rasismu a otevřenosti a tolerance k ostatním.