Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Budování kapacit v oblasti Sportu

Projekty budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti sportu v programových zemích a třetích zemích nepřidružených k programu v regionu 1 (západní Balkán) a regionu 2 (Východní sousedství). Cílem projektů je podporovat sportovní aktivity a politiky ve třetích zemích nepřidružených k programu jako prostředek prosazování hodnot a také jako vzdělávací nástroj na podporu osobního a sociálního rozvoje jednotlivců a budování soudržnějších komunit.

Cíle akce

Akce bude zaměřena na:

 • zvýšení kapacity organizací činných v oblasti sportu na základní úrovni,
 • podpora provozování sportu a pohybových aktivit ve třetích zemích nepřidružených k programu,
 • prosazování sociální inkluze prostřednictvím sportu,
 • prosazování pozitivních hodnot prostřednictvím sportu (například fair play, tolerance, týmového ducha),
 • podporu spolupráce v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ.

Tematické oblasti / specifické cíle

Návrhy by se měly zaměřit na určité tematické oblasti vymezené ve fázi programování. K příkladům zvláště relevantních oblastí patří:

 • prosazování společných hodnot, nediskriminace a genderové rovnosti prostřednictvím sportu,
 • rozvoj dovedností (prostřednictvím sportu) potřebných ke zlepšení sociálního zapojení znevýhodněných skupin (např. nezávislosti, vůdčích schopností atd.),
 • integrace migrantů,
 • usmíření po ukončení konfliktu.

Aktivity

Navrhované aktivity musí přímo souviset s obecnými a specifickými cíli akce, tj. musí odpovídat jedné nebo více výše uvedeným tematickým oblastem a musí být podrobně popsány v popisu projektu pokrývajícího celé období realizace. V rámci této mezinárodní celosvětové akce se pak projektové aktivity musí zaměřit na budování a posilování kapacit sportovních organizací zejména v zemích nepřidružených k programu z regionu 1 nebo regionu 2.

Financované projekty budou schopny integrovat širokou škálu aktivit v rámci spolupráce, výměny, komunikace a dalších oblastí, včetně například:

 • vytváření a rozvoje sítí mezi organizacemi/zeměmi/regiony,
 • rozvoje a realizace výměny osvědčených postupů/námětů,
 • uskutečňování společných sportovních aktivit a doprovodných vzdělávacích akcí,
 • zahájení, testování, sdílení a zavádění nových forem metod, nástrojů, postupů a materiálů neformálního učení prostřednictvím praktického školení a mobility pracovníků v oblasti sportu,
 • zvyšování povědomí o otázkách diskriminace znevýhodněných skupin ve sportu,
 • podpory budování angažované a aktivní občanské společnosti.

Vypracování projektu

Projekt budování kapacit v oblasti sportu sestává ze čtyř fází, které začínají ještě předtím, než je návrh projektu vybrán k financování1 : 1) Identifikace a zahájení projektu; 2) Příprava, návrh a plánování projektu; 3) Realizace projektu a monitorování aktivit a 4) Přezkoumání projektu a posouzení dopadů.

Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Identifikace a zahájení projektu: identifikace problému, potřeby nebo příležitosti, které lze v kontextu výzvy řešit v námětu projektu; identifikace klíčové aktivity a hlavních výstupů, které lze od projektu očekávat; zmapování příslušných zúčastněných stran a potenciálních partnerů; formulování cílů projektu; zajištění souladu projektu se strategickými cíli zúčastněných organizací; provedení počátečního plánování, aby byl projekt dobře zahájen, a shromáždění informací potřebných k pokračování do další fáze atd.
 • Příprava, návrh a plánování projektu: specifikace rozsahu projektu a vhodného přístupu; jasné nastínění navrhované metodiky zajišťující soulad mezi cíli projektu a aktivitami; rozhodnutí o harmonogramu stanovených úkolů; odhad potřebných zdrojů a rozpracování detailů projektu, např. posouzení potřeb; vymezení spolehlivých cílů a ukazatelů dopadu (konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově vymezených); identifikace výsledků projektu a učení; vypracování pracovního programu, formátů aktivit, očekávaného dopadu, odhadovaného celkového rozpočtu; příprava plánu realizace projektu a spolehlivého a realistického plánu komunikace včetně strategických aspektů řízení projektu, monitorování, kontroly kvality, podávání zpráv a šíření výsledků; vymezení praktických opatření a potvrzení cílové skupiny (cílových skupin) pro zamýšlené aktivity; uzavírání dohod s partnery a sepsání návrhu atd.
 • Realizace projektu a monitorování aktivit: realizace projektu podle plánů splňujících požadavky na podávání zpráv a komunikaci; monitorování probíhajících aktivit a hodnocení výkonnosti projektu ve srovnání s projektovými plány; identifikace a přijetí nápravných opatření k řešení odchylek od plánů a k řešení problémů a rizik; identifikace nesouladu se stanovenými normami kvality a přijímání nápravných opatření atd.
 • Přezkoumání a posouzení dopadů: posouzení výkonnosti projektu ve srovnání s cíli projektu a plány realizace; hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu atd.

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu:

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace projektů v oblasti budování kapacit ve všech jednotlivých fázích projektu. Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování svých projektů. 

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. K provádění těchto zásad byla vypracována strategie pro začleňování a rozmanitost s cílem podpořit lepší oslovení účastníků z rozmanitějších prostředí, zejména osob s omezenými příležitostmi, které čelí překážkám v účasti na evropských projektech. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a budou je soustavně zapojovat do rozhodovacího procesu.

Environmentální udržitelnost

Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, a měly by ve všech aspektech zahrnovat ekologické postupy. Organizace a účastníci by měli při navrhování projektu uplatňovat přístup šetrný k životnímu prostředí, který bude všechny účastníky projektu podněcovat k diskusím a získávání poznatků o otázkách týkajících se životního prostředí, bude je vést k úvahám nad tím, co mohou učinit na různých úrovních, a bude jim pomáhat při zavádění alternativních a ekologičtějších metod realizace projektových aktivit.

Digitální aspekt

Klíčem k úspěšným projektům jsou virtuální spolupráce a experimentování s možnostmi virtuálního a kombinovaného učení.

Společné hodnoty, občanská angažovanost a participace

Projekty podpoří aktivní občanství a etiku a posílí rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Důraz bude rovněž kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie ve světě a jeho pochopení.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o projekty budování kapacit v oblasti sportu?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů týkající se budování kapacit v oblasti sportu způsobilé pro udělení grantu Erasmus, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí:

 • být právními subjekty (veřejnými nebo soukromými subjekty),
 • působit v oblasti sportu,mít sídlo v  členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu z regionu 1 (západní Balkán) nebo regionu 2 (Východní sousedství)2 .

Koordinátorem konsorcia musí být nezisková organizace.         

Takovými organizacemi mohou například být:

 • veřejný subjekt pověřený sportem na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
 • sportovní organizace na místní, regionální, celostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni,
 • národní olympijský výbor nebo národní sportovní federace,
 • organizace zastupující hnutí „Sport pro všechny“,
 • organizace působící v oblasti propagace fyzické aktivity,
 • organizace zastupující odvětví aktivního trávení volného času.                       

Složení konsorcia

Projekty budování kapacit jsou nadnárodní a zahrnují nejméně 4 organizace z minimálně 3 zemí:

 • alespoň jedna organizace ze dvou různých členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu a
 •  alespoň dvě organizace z alespoň jedné způsobilé třetí země nepřidružené k programu z regionu 1 (západní Balkán) nebo regionu 2 (Východní sousedství). Organizace z regionu 1 a regionu 2 se nemohou zapojit do stejného návrhu (tj. partnerství zahrnující regiony 1 a 2 nejsou způsobilá).

Počet organizací z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu nesmí být vyšší než počet organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu.Přidružené subjekty a přidružení partneři se do složení konsorcia nezapočítávají.                

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Aktivita musí probíhat v zemích organizací účastnících se aktivity, s výjimkou řádně odůvodněných případů souvisejících s cíli akce.

Dále:

 • Aktivity mohou probíhat i v sídle orgánů Evropské unie, a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které tyto orgány sídlí. 
 • Aktivity zahrnující sdílení a propagaci výsledků mohou být realizovány i na příslušných tematických nadnárodních akcích/konferencích v členských státech EU nebo třetích zemích přidružených k programu nebo v třetích zemích nepřidružených k programu.

Doba trvání projektu

Projekty budování kapacit by měly obvykle trvat 12, 24 nebo 36 měsíců. Dobu trvání je třeba zvolit ve fázi podávání žádosti, a to podle cíle projektu a druhu činností, které jsou naplánovány. Prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-SPORT-2024-CB

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 5. března v 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Očekávaný dopad

Projekty, které grant obdrží, by měly prokázat svůj očekávaný přínos tím, že budou:

 • zvyšovat kapacitu organizací činných v oblasti sportu na základní úrovni,
 • zvyšovat účast žen v oblasti sportu a pohybových aktivit,
 • zlepšovat sociální zapojení znevýhodněných skupin,
 • zlepšovat schopnost sektoru sportu pracovat nadnárodně a věnovat přitom pozornost aspektům inkluzivnosti, solidarity a udržitelnosti,
 • podporovat nadnárodní učení a spolupráci mezi lidmi a činiteli s rozhodovacími pravomocemi v oblasti sportu a k obojímu přispívat, a to zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu,
 • šířit své výsledky efektivním a poutavým způsobem mezi sportovci zapojenými do organizací v oblasti sportu.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu - (maximálně 30 bodů)

 • Relevance návrhu vzhledem k cílům akce,
 • návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace,
 • do jaké míry:
  • jsou jednoznačně stanoveny cíle, které jsou reálné a zabývají se otázkami, jež jsou důležité pro zúčastněné organizace a cílové skupiny,
  • je návrh inovativní a/nebo doplňuje jiné iniciativy, které již zúčastněné organizace provádějí,
  • jsou aktivity v oblasti budování kapacit jasně vymezené a zaměřené na posílení kapacit zúčastněných organizací.

Kvalita koncepce a realizace projektu - (maximálně 20 bodů)

 • Jasné vymezení, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně příslušných fází přípravy, realizace, monitorování, hodnocení a šíření výsledků projektu,
 • vhodnost a kvalita navrhované metodiky za účelem řešení zjištěných potřeb,
 • soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami,
 • kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy,
 • kvalita případných navrhovaných metod neformálního učení,
 • existence a relevance opatření pro kontrolu kvality, která zajistí, že realizace projektu bude na vysoké úrovni a že projekt bude dokončen včas a v rámci rozpočtu,
 • do jaké míry je projekt nákladově efektivní a přiděluje na každou činnost odpovídající prostředky.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce - (maximálně 20 bodů)

 • Do jaké míry:  
  • projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících zúčastněných organizací s nezbytným profilem, zkušenostmi a odbornými znalostmi k úspěšné realizaci všech aspektů projektu,
  • rozdělení odpovědnosti a úkolů prokazuje zapojení a aktivní účast všech zúčastněných organizací,
 • existence účinných mechanismů pro koordinaci a komunikaci mezi zúčastněnými organizacemi a rovněž s ostatními příslušnými zúčastněnými subjekty.

Dopad - (maximálně 30 bodů)

 • Kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu,
 • potenciální dopad projektu:  
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo mezinárodní úrovni,
 • kvalita plánu šíření výsledků: vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků projektu ve zúčastněných organizacích a také mimo ně,
 • návrh případně popisuje, jak vyprodukované materiály, dokumenty a média budou volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení,
 • kvalita plánů na zajištění udržitelnosti projektu: jeho schopnost mít nadále vliv a vytvářet výsledky i po vyčerpání grantu EU.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň poloviny maximálního počtu bodů v každé kategorii výše uvedených kritérií pro udělení grantu.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Grant EU na jeden projekt by se měl pohybovat mezi 100 000 EUR a 200 000 EUR.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům: 

 • Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.). 
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadových nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Míra spolufinancování ve výši 80 % se použije na celkové odhadované uznatelné náklady stanovené po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše atd.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

 • 1 Upozorňujeme, že přestože přípravné činnosti mohou začít dříve, než je návrh předložen nebo vybrán k financování, ke vzniku nákladů a realizaci aktivit může dojít až po podpisu grantové dohody. ↩ back
 • 2 K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska. K účasti jsou způsobilé organizace z Arménie a Ázerbájdžánu, nikoli však jako koordinátoři. ↩ back
Tagged in:  Sport