Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Klíčová akce 3: Podpora rozvoje politik a spolupráce

Klíčová akce 3 poskytuje podporu pro politickou spolupráci na úrovni Evropské unie, čímž přispívá k provádění stávajících politik a rozvoji nových politik, které mohou podnítit modernizaci a reformy na úrovni Evropské unie a systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Cílem akcí realizovaných v rámci této klíčové akce je:

 • připravit a podpořit provádění politické agendy EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu usnadněním řízení a fungování otevřených metod koordinace,
 • provádět evropské experimentální politiky vedené veřejnými orgány na vysoké úrovni, které zahrnují praktické testování politických opatření ve více zemích na základě metod řádného vyhodnocení,
 • shromažďovat důkazní informace a znalosti týkající se systémů a politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na národní a evropské úrovni, a to s cílem usnadnit tvorbu odůvodněných politik,
 • napomoci transparentnosti a uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenosu kreditů, podpořit zajišťování kvality, vystavování digitálních certifikátů, podpořit validaci neformálního a informálního učení, řízení a poradenství v oblasti dovedností,
 • podpořit dialog se zúčastněnými subjekty v rámci Evropské unie i mimo ni, a to prostřednictvím konferencí, akcí a jiných aktivit, do nichž jsou zapojeni tvůrci politik, odborníci z praxe a další zúčastněné subjekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, s cílem zvýšit povědomí o příslušných evropských politických programech a propagovat Evropu jako vynikající místo pro studium a výzkum,
 • zlepšit provádění programu z kvalitativního hlediska tím, že akce usnadní přenos znalostí a praktických zkušeností mezi národními agenturami, vybaví národní agentury a Komisi zdroji „think-tanků“, které umožní vypracování aktivit a strategií k realizaci programu ve větším propojení s vývojem politiky, a poskytnou nástroje pro lepší využití potenciálu součinnosti a doplňkovosti,
 • poskytnout lidem v kterékoli fázi života příležitosti získat zahraniční studijní zkušenost ve svém oboru, například v oblasti veřejné správy, zemědělství a rozvoje venkova, nových technologií, podnikání atd.,
 • umožnit prováděcím subjektům programu Erasmus+, aby působily jako zprostředkovatelé při rozšiřování projektů programu Erasmus+ pro účely žádostí o granty nebo rozvíjení součinnosti na základě podpory z evropských strukturálních a investičních fondů řízených na národní a regionální úrovni, rámcového programu pro výzkum a inovace a programů týkajících se migrace, bezpečnosti, spravedlnosti a občanství, zdraví a kultury,
 • podpořit akce, kampaně a další aktivity, které budou občany a organizace informovat o programu Erasmus+ a o politikách Evropské unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu,
 • přispívat ke stanovování a šíření osvědčených postupů a úspěšných výsledků podporovaných projektů s cílem zvýšit jejich viditelnost a rozšířit je na místní, národní a evropské úrovni.

Jaké akce jsou podporovány?

 Prostřednictvím této příručky k programu se realizuje následující akce:

 • Evropská mládež spolu

Tuto akci řídí Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Klíčová akce 3 zahrnuje mnoho dalších akcí na podporu politických reforem v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, které realizuje přímo Evropská komise nebo prostřednictvím konkrétních výzev k podávání žádostí Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu. Tyto akce jsou seskupeny v následujících oddílech:

 • podpora rozvoje evropské politiky,
 • podpora nástrojů a opatření Unie pro rozvoj kvality, transparentnosti a uznávání dovedností, kompetencí a kvalifikací,
 • politický dialog a spolupráce s klíčovými zúčastněnými stranami a mezinárodními organizacemi,
 • opatření, která přispějí ke kvalitnímu a inkluzivnímu provádění programu,
 • spolupráce s dalšími nástroji Unie a poskytnutí podpory pro další politiky Unie,
 • činnosti zaměřené na šíření informací a zvyšování povědomí.

Více informací o podporovaných akcích je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise a výkonné agentury.