Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kooperativní partnerství

Prvořadým cílem kooperativních partnerství je umožnit organizacím, aby zvyšovaly kvalitu a relevanci svých aktivit, rozvíjely a posilovaly své sítě partnerů, zvyšovaly svou schopnost působit společně na nadnárodní úrovni a aby posílily internacionalizaci svých aktivit, a to prostřednictvím výměn nebo vypracování nových postupů a metod, jakož i sdílení a konfrontování myšlenek. Mají podporovat rozvoj, předávání a/nebo zavádění inovativních postupů a rovněž zavádění společných iniciativ na podporu spolupráce, vzájemného učení a výměny zkušeností na evropské úrovni. Výsledky by měly být opakovaně použitelné, přenositelné, rozšiřitelné a měly by pokud možno mít silný mezioborový rozměr. Očekává se, že vybrané projekty budou sdílet výsledky svých aktivit na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni.

Kooperativní partnerství jsou pevně spojena s rámci priorit a politik každého odvětví programu Erasmus+, a to jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni, přičemž se snaží vytvářet pobídky pro meziodvětvovou a horizontální spolupráci v tematických oblastech.

V závislosti na předmětné oblasti a na typu žadatele řídí kooperativní partnerství buď národní agentury, nebo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Další informace v tomto ohledu viz oddíl „Kde podat žádost“ v části Kritéria způsobilosti.

Cíle akce

Cílem kooperativních partnerství je:

 • zvýšit kvalitu práce, činností a postupů zapojených organizací a institucí a otevřít cestu novým subjektům, které nejsou přirozeně začleněny v rámci určitého odvětví,
 • budovat kapacity organizací pro činnost na nadnárodní a meziodvětvové úrovni,
 • řešit společné potřeby a priority v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu,
 • umožnit transformaci a změnu (na úrovni jednotlivce, organizace nebo odvětví) vedoucí ke zlepšením a novým přístupům, úměrně situaci každé organizace.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o kooperativní partnerství?

Aby byly návrhy projektů kooperativních partnerství způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria způsobilosti:

Kritéria způsobilosti

Kdo může podat žádost?

Žadatelem/koordinátorem může být kterákoli zúčastněná organizace se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Aby byly žadatelské organizace způsobilé, musí být zřízeny v souladu s právními předpisy nejméně dva roky před lhůtou pro podávání žádostí. 

V případě partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, která předkládají evropské nevládní organizace a která spravuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), musí být žadatelem/koordinátorem evropská nevládní organizace1  působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Kooperativního partnerství se může zúčastnit jakákoli veřejná nebo soukromá organizace se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu nebo v kterékoli třetí zemi světa nepřidružené k programu (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky)2 .

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Organizace se sídlem v členských státech EU a ve třetích zemích přidružených k programu se mohou účastnit buď jako koordinátor projektu, nebo jako partnerská organizace.

Organizace ve třetích zemích nepřidružených k programu se nemohou účastnit jako projektoví koordinátoři.

Bez ohledu na to, na kterou oblast bude mít projekt dopad, jsou kooperativní partnerství dostupná pro všechny typy organizací působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu nebo v jiných socioekonomických sektorech a rovněž pro organizace, které realizují průřezové aktivity v různých oblastech (např. místní, regionální a celostátní orgány, centra pro uznávání a validaci kvalifikací, obchodní komory, obchodní organizace, poradenská střediska, kulturní a sportovní organizace).

V závislosti na prioritě a cílech projektu by kooperativní partnerství měla zahrnovat co nejvhodnější a nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich různé zkušenosti, profily a specifické odborné znalosti a zajistit relevantní a vysoce kvalitní výsledky projektu.

Účast přidružených partnerských organizací

Mimo organizace formálně zapojené do projektu (koordinátora a partnerských organizací) se mohou do kooperativních partnerství zapojit i další partneři z veřejného nebo soukromého sektoru, kteří přispívají k realizaci konkrétních úkolů/aktivit projektu nebo podporují propagaci a udržitelnost projektu.

V rámci projektu Erasmus+ budou tito partneři označováni jako „přidružení partneři“. Pro účely způsobilosti a smluvního řízení se nepovažují za partnery projektu a v rámci projektu nezískávají žádné finanční prostředky z programu. Aby však bylo možné porozumět jejich úloze v rámci partnerství a získat celkovou představu o návrhu, je třeba jasně popsat zapojení přidružených partnerů do projektu a jednotlivých aktivit.

Počet a profil zúčastněných organizací

Kooperativní partnerství je nadnárodní projekt a musí zahrnovat nejméně tři organizace ze tří různých členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu.

Neexistuje žádný maximální počet organizací zúčastněných v jednom partnerství.

V době podání žádosti o grant musí být určeny všechny zúčastněné organizace.

V případě žádostí předkládaných národním agenturám v oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a mládeže se stejná organizace (jedno OID) nemůže zapojit do více než 10 žádostí celkem v jednom termínu, ať už jako žadatel, nebo partner3 .

Obecně platí, že kooperativní partnerství se zaměřují na spolupráci mezi organizacemi se sídlem v členských státech EU nebo ve třetích zemích přidružených k programu.

Organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu se však mohou zapojit jako partneři (nikoli jako žadatelé), přinese-li jejich účast projektu významnou přidanou hodnotu a bude-li splněna podmínka minimální účasti tří organizací ze tří různých členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu.

Řešené priority

Aby bylo kooperativní partnerství zařazeno do užšího výběru pro financování, musí se zabývat:

 • alespoň jednou horizontální prioritou

a/nebo

 • alespoň jednou specifickou prioritou, která je relevantní pro nejvíce ovlivněnou oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

U projektů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže řízených národními agenturami programu Erasmus+ v rámci nepřímého řízení mohou národní agentury mezi těmito prioritami více přihlížet k těm, které mají ve svém národním kontextu zvláštní význam (tzv. „evropské priority v národním kontextu“).

Národní agentury musí potenciální žadatele řádně informovat prostřednictvím svých oficiálních internetových stránek.

U projektů v oblasti sportu lze řešit pouze jednu (horizontální nebo specifickou) prioritu. 

Místo konání aktivit

Všechny aktivity kooperativního partnerství se musí konat v zemích organizací, které jsou do projektu zapojeny, a to jako buď jako řádní, nebo přidružení partneři.

Navíc, pokud je to řádně zdůvodněno ve vztahu k cílům nebo provádění projektu:

 • Aktivity mohou probíhat i v sídle orgánů Evropské unie4 , a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které daný orgán sídlí.
 • aktivity zahrnující sdílení a propagaci výsledků mohou být realizovány i na příslušných tematických nadnárodních akcích/konferencích v členských státech EU nebo třetích zemích přidružených k programu nebo v třetích zemích nepřidružených k programu.

Délka projektu

12 až 36 měsíců.

Délka trvání musí být zvolena ve fázi podání žádosti v závislosti na cílech projektu a na druhu plánovaných aktivit v jeho průběhu.

Délka trvání kooperativního partnerství může být prodloužena na základě odůvodněné žádosti příjemce grantu a se souhlasem národní nebo výkonné agentury (za předpokladu, že celková doba trvání nepřesáhne 36 měsíců). V takovém případě zůstává celková výše grantu nezměněna.

Kde podat žádost?

V případě partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, kdy žádost předkládá jakákoli organizace činná v uvedených oblastech, s výjimkou evropských nevládních organizací:

 • u národní agentury země, v níž má žadatelská organizace sídlo.

V případě partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, kdy žádost předkládají evropské nevládní organizace5 :

 • Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu (EACEA) prostřednictvím Portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP)
  • Evropské nevládní organizace – ID výzvy: ERASMUS-2024-PCOOP-ENGO
   • Skupina 1: ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO
   • Skupina 2: ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO

Pro partnerství v oblasti sportu:

 • u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA) se sídlem v Bruselu
  •  Sport – ID výzvy: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Ve všech případech může jedno konsorcium partnerů podat pouze jednu žádost, a to pouze u jedné agentury v jednom termínu6 .

Kdy podat žádost?

V případě partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, kdy žádost předkládá jakákoli organizace činná v uvedených oblastech, s výjimkou evropských nevládních organizací:

 • Pro projekty začínající v období od 1. září do 31. prosince téhož roku musí žadatelé podat žádost o grant do 5. března 12:00:00 hod. (poledne SEČ).

V případě partnerství v oblasti mládeže, kdy žádost předkládá jakákoli organizace činná v uvedené oblasti, s výjimkou evropských nevládních organizací:

 • Pro projekty začínající v období od 1. ledna do 31. srpna následujícího roku musí žadatelé podat žádost o grant do 1. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ).

Případné dodatečné termíny:

Národní agentury v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mohou vypsat druhé kolo podávání žádostí, na které se budou rovněž vztahovat pravidla uvedená v této příručce. Národní agentury budou o této možnosti informovat na svých internetových stránkách.

V případě, že bude vyhlášeno druhé kolo pro předložení žádostí, musí žadatelé pro projekty začínající v období od 1. ledna do 31. srpna následujícího roku předložit žádost o grant do 1. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ).

V případě partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, kdy žádost předkládají evropské nevládní organizace:

 • Žadatelé musí podat žádost o grant do 5. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Pro partnerství v oblasti sportu:

 • Žadatelé musí podat žádost o grant do 5. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Projekt v rámci kooperativního partnerství sestává ze čtyř fází, které začínají ještě před tím, než je návrh projektu vybrán pro financování: plánování, příprava, realizace a následné činnosti. Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky projektu a učení, formáty aktivit, harmonogram atd.).
 • Příprava (plánování aktivit, vypracování pracovního programu, praktická opatření, potvrzení cílové skupiny (skupin) pro předpokládané aktivity, uzavření dohod s partnery atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu).

Kooperativní partnerství mohou zahrnovat organizaci nadnárodních studijních, výukových a školicích aktivit pro jednotlivce a skupiny jednotlivců, přinášejí-li přidanou hodnotu z hlediska dosažení cílů projektu. Formát, účel a druh a počet účastníků navrhovaných aktivit budou popsány a odůvodněny v projektové žádosti.

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu:

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace kooperativních partnerství ve všech jednotlivých fázích projektu. Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování projektů kooperativních partnerství. 

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. K provádění těchto zásad byla vypracována strategie pro začleňování a rozmanitost7  s cílem podpořit lepší oslovení účastníků z rozmanitějších prostředí, zejména osob s omezenými příležitostmi, které čelí překážkám v účasti na evropských projektech. Kooperativní partnerství jsou zvláště vhodná pro práci na projektech, které jsou zaměřeny na inkluzi a rozmanitost a dále rozvíjejí inkluzivní a vůči rozmanitosti citlivé postupy a metody v souladu s odpovídající prioritou politiky pro danou akci. Nezávisle na tématu jejich projektů by také organizace měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a budou je soustavně zapojovat do rozhodovacího procesu.

Environmentální udržitelnost

Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, a měly by ve všech aspektech zahrnovat ekologické postupy. Organizace a účastníci by měli při navrhování projektu uplatňovat přístup šetrný k životnímu prostředí, který bude všechny účastníky projektu podněcovat k diskusím a získávání poznatků o otázkách týkajících se životního prostředí, bude je vést k úvahám nad tím, co mohou učinit na různých úrovních, a bude jim pomáhat při zavádění alternativních a ekologičtějších metod realizace projektových aktivit.

Digitální aspekt

Klíčem k úspěšným kooperativním partnerstvím jsou virtuální spolupráce a experimentování s možnostmi virtuálního a kombinovaného učení. Zejména se důrazně doporučuje, aby projekty v oblasti školního vzdělávání a vzdělávání dospělých využívaly Evropskou platformu školního vzdělávání (včetně eTwinningu) nebo platformu pro vzdělávání dospělých EPALE pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení. U projektů v oblasti mládeže se velmi doporučuje využívat Evropský portál pro mládež a platformu strategie EU pro mládež.

Účast a občanská angažovanost

Program prostřednictvím všech svých akcí podporuje účast a aktivní angažovanost. Projekty kooperativních partnerství by měly nabízet příležitosti k účasti lidí na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti. Důraz bude také kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie a porozumění tomuto kontextu, zejména pokud jde o společné hodnoty EU, principy jednoty a rozmanitosti i jejich kulturní identitu, kulturní povědomí a společenské a historické dědictví.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry:

 • je návrh relevantní pro cíle a priority akce. Kromě toho bude návrh považován za vysoce relevantní, pokud:
  • se zabývá prioritou týkající se „inkluze a rozmanitosti“,
  • v případě projektů řízených národními agenturami programu Erasmus+: zohledňuje jednu nebo více „evropských priorit v národním kontextu“, které vyhlásila národní agentura,
  • v případě projektů, které evropské nevládní organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže předkládají Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu:  do jaké míry žadatel realizuje činnosti, které podporují provádění politik EU v jednom z těchto odvětví.  
 • je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace,
 • jsou profil, zkušenosti a aktivity zúčastněné organizace relevantní pro oblast, které se žádost týká,
 • návrh vychází ze skutečné a přiměřené analýzy potřeb,
 • je návrh vhodný pro vytváření synergií mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu nebo může mít významný dopad na jednu nebo více z těchto oblastí,
 • je návrh inovativní,
 • návrh doplňuje jiné iniciativy, které již zúčastněné organizace provádějí,
 • návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU díky výsledkům, kterých by nebylo možno dosáhnout aktivitami v jediné zemi.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou jednoznačně stanoveny cíle projektu, které jsou reálné a zabývají se potřebami a cíli zúčastněných organizací a potřebami jejich cílových skupin,
 • je navrhovaná metodika jasná, přiměřená a proveditelná: 
  • je pracovní plán projektu jasný, úplný a účinný, včetně vhodných fází přípravy, realizace a sdílení výsledků projektu,
  • je projekt z hlediska nákladů efektivní a přiděluje každé aktivitě přiměřené zdroje,
  • projekt navrhuje vhodná opatření ke kontrole kvality a pro účely monitorování a hodnocení, aby bylo zajištěno, že realizace projektu bude kvalitní, projekt bude dokončen včas a dodrží rozpočet,
 • jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny osobám s omezenými příležitostmi,
 • projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit fyzické projektové aktivity a zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi.
  • Pokud jsou on-line platformy Erasmus+ dostupné v oblastech zúčastněných organizací: do jaké míry projekt využívá on-line platformy Erasmus+ (Evropskou platformu školního vzdělávání včetně eTwinningu, EPALE, Evropský portál pro mládež, platformu strategie EU pro mládež) jako nástroje pro přípravu a realizaci projektových aktivit a příslušné následné činnosti.
 • Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí a v jednotlivých svých fázích zahrnovaly ekologické postupy.

Plánuje-li projekt školicí, výukové nebo studijní aktivity:

 • do jaké míry jsou tyto aktivity v souladu s cíli projektu a zahrnují odpovídající profil a počet účastníků,
 • kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory v oblasti studijních, výukových a školicích aktivit,
 • kvalita opatření pro uznávání a validaci výsledků učení účastníků v souladu s evropskými nástroji a principy pro transparentnost a uznávání kvalifikací.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • projekt zahrnuje vhodnou kombinaci zúčastněných organizací z hlediska profilu (včetně organizací na základní úrovni), minulých zkušeností s programem a odborných znalostí pro úspěšné splnění všech cílů projektu,
 • projekt do akce zapojuje nováčky a méně zkušené organizace,
 • navrhované rozdělení úkolů prokazuje odhodlání a aktivní přispění všech zúčastněných organizací,
 • projekt obsahuje účinné mechanismy koordinace a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s dalšími zúčastněnými stranami,
 • případně nakolik zapojení zúčastněné organizace ze třetí země nepřidružené k programu přináší projektu významnou přidanou hodnotu (nebude-li tato podmínka splněna, bude zúčastněná organizace ze třetí země nepřidružené k programu vyřazena z návrhu projektu ve fázi hodnocení).

Dopad (maximálně 25 bodů)

Do jaké míry:

 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a logické kroky k začlenění výsledků projektu do každodenní práce zúčastněných organizací,
 • má projekt potenciál pozitivně ovlivnit své účastníky a zúčastněné organizace i jejich širší komunity,
 • očekávané výsledky projektu mohou být využity mimo organizace účastnící se projektu během doby trvání projektu a po jeho skončení a na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni,
 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a účinné kroky k šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací, sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a k veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie,
  • případně nakolik projekt popisuje, jak budou volně zpřístupněny vyhotovené materiály, dokumenty a nosiče dat a jak budou propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje nepřiměřená omezení,
 • návrh projektu obsahuje konkrétní a účinné kroky k zajištění udržitelnosti projektu, jeho kapacity nadále vykazovat dopad a přinášet výsledky i po vyčerpání grantu EU.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů. Kromě toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň po 13 bodech8  v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad“; 15 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“ a 10 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“).

V případech, kdy dvě nebo více žádostí získají stejný celkový počet bodů, dostane přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Jaká jsou pravidla financování?

Navrhovaný model financování tvoří nabídka tří jednorázových částek odpovídajících celkové výši grantu na projekt: 120 000 EUR, 250 000 EUR a 400 000 EUR. Žadatelé si zvolí mezi třemi předem stanovenými částkami podle aktivit, které chtějí realizovat, a výsledků, kterých chtějí dosáhnout.

Při plánování svých projektů budou žadatelské organizace – společně se svými projektovými partnery – muset na základě svých potřeb a cílů zvolit jednorázovou částku, která je vhodnější k pokrytí nákladů na jejich projekty. Pokud je projekt vybrán k financování, stane se požadovaná jednorázová částka celkovou výší grantu.

Návrhy musí popisovat aktivity, které se žadatelé zavazují provádět s požadovanou jednorázovou částkou, a musí splňovat zásady hospodárnosti, účinnosti a účelnosti.

Volba výše jednorázové částky, která má být předmětem žádosti, by měla vycházet z  celkových nákladů na projekt podle vlastního odhadu žadatele. Na základě tohoto odhadu musí žadatelé zvolit jednorázovou částku, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a zároveň zajišťuje efektivní využití finančních prostředků a dodržování zásady spolufinancování (tj. předpokládá se, že rozpočty projektů budou doplněny dalšími zdroji financování, očekávané celkové náklady projektu tudíž budou vyšší než požadovaná stanovená jednorázová částka).

V případě pochybností mezi dvěma částkami žadatelé mohou: a) snížit náklady svého projektu, například nalezením nákladově efektivnějších způsobů dosažení podobných výsledků nebo přizpůsobením počtu/rozsahu aktivit projektu danému rozpočtu; b) zvýšit rozsah svého projektu, například tím, že se budou snažit svými aktivitami oslovit více účastníků, zvýší počet aktivit nebo vytvoří dodatečné výstupy projektu.

Přiměřenost počtu, rozsahu a složitosti navrhovaných projektových aktivit vůči požadované částce spolu s významem aktivit pro cíle projektu budou důležitými prvky hodnocení kvality v souladu s výše popsanými kritérii pro udělení grantu.

Požadavky

Popis projektu musí obsahovat podrobnou metodiku projektu s jasným rozdělením úkolů a finančními ujednáními mezi partnery, podrobný harmonogram s hlavními výstupy/výsledky, monitorovací a kontrolní systém a nástroje zavedené k zajištění včasné realizace aktivit projektu.

Metodika projektu musí uvádět analýzu vedoucí k určení potřeb, stanovení cílů, systém zavedený pro monitorování projektu, mechanismus zajištění kvality a strategii hodnocení. V rámci strategie hodnocení musí žadatelé identifikovat soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů umožňujících posoudit přínos výstupů/výsledků k dosažení uvedených cílů.

Popis projektu musí rozlišovat mezi řízením projektu a pracovními balíčky pro realizaci. Žadatelé musí projektové aktivity rozdělit do „pracovních balíčků“.

Pracovní balíček je definován jako soubor aktivit přispívajících k dosažení společných specifických cílů.

Pro každý pracovní balíček musí být jasně popsána vazba na specifické cíle a výstupy. Doporučuje se, aby žadatelé své projekty rozdělili na maximálně 5 pracovních balíčků, z nichž jeden se bude týkat řízení projektů. Pracovní balíček týkající se řízení projektů je určen ke krytí horizontálních aktivit, které jsou nezbytné pro realizaci projektu, jako je monitorování, koordinace, komunikace, hodnocení a řízení rizik. U projektů se zvláštním pracovním balíčkem pro řízení projektu činí podíl jednorázové částky přidělený na tento pracovní balíček maximálně 20 % celkové částky.

Posouzení těchto požadavků se řídí zásadou proporcionality: čím vyšší je požadovaná částka, tím by měla být metodika projektu přesnější a komplexnější.

Subdodávky služeb jsou povoleny, pokud se nevztahují na hlavní činnosti, na nichž přímo závisí dosažení cílů akce. V takových případech musí být úkoly zadané subdodavateli jasně identifikovány a popsány v žádosti.

Vyplacení grantu

Podmínkou pro poskytnutí grantu v plné výši je dokončení všech aktivit popsaných v žádosti v souladu s kritérii kvality. V případě nedokončení nebo částečného dokončení jedné či více aktivit, nebo pokud jsou takové aktivity v posouzení kvality hodnoceny jako neuspokojivé, může ve fázi závěrečné zprávy dojít k odpovídajícímu snížení výše grantu v případech nekvalitní, neúplné nebo zpožděné realizace, a to nepřijetím jednotlivých pracovních balíčků nebo aktivit nebo snížením celkové částky o paušální procentní podíl.

Závěrečná zpráva se opírá o podrobný popis každé provedené aktivity, o kvantitativní a kvalitativní informace prokazující míru dosažení cílů projektu uvedených v žádosti, o kvalitu výsledků projektu uložených na platformě výsledků programu Erasmus+ a o sebehodnocení partnerských organizací.

 • 1 Pro účely tohoto programu se jedná o nevládní organizace, které fungují prostřednictvím oficiálně uznané struktury složené z evropského subjektu/sekretariátu, který je nejméně jeden rok usazen v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu a z vnitrostátních organizací/poboček nejméně v devíti členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu.

  Tyto vnitrostátní organizace/pobočky musí: 

  · mít prokázaný statutární vztah s evropským subjektem/sekretariátem, 

  · být aktivní v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže.

  Evropská nevládní organizace se proto musí skládat z nejméně devíti subjektů (evropský orgán / sekretariát a osm vnitrostátních organizací/poboček) usazených v devíti různých členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu. ↩ back

 • 2 Každá vysokoškolská instituce zřízená v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu, která se chce zapojit do kooperativního partnerství, musí být držitelem platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). U zúčastněných vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje, instituce se však musí přihlásit k jejím principům. Pro účely této akce nejsou neformální skupiny mladých lidí považovány za organizaci, a proto nejsou způsobilé k účasti (ani jako žadatelé, ani jako partneři). ↩ back
 • 3 Tento maximální počet zahrnuje všechny žádosti předložené ve všech uvedených oblastech celkem. ↩ back
 • 4 Sídla orgánů Evropské unie jsou v Bruselu, Frankfurtu, Lucemburku, Štrasburku a Haagu. ↩ back
 • 5 Definice toho, co je pro účely programu Erasmus+ považováno za evropskou nevládní organizaci, viz „část D – Glosář“ této příručky. ↩ back
 • 6 To zahrnuje národní agentury programu Erasmus+ i Evropskou výkonnou agenturu pro vzdělávání a kulturu (EACEA) se sídlem v Bruselu. ↩ back
 • 7 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy ↩ back
 • 8 Při hodnocení této akce nelze použít desetinná místa, minimální počet bodů pro tato kritéria je tudíž zaokrouhlen nahoru na 13 bodů. ↩ back