Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Akce Erasmus Mundus

Akce Erasmus Mundus zahrnuje:

 • Skupina 1: Společné magisterské studium Erasmus Mundus (EMJM) a
 • Skupina 2: Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM).

Cílem této akce je podpora excelence a celosvětové internacionalizace vysokoškolských institucí prostřednictvím studijních programů (na úrovni magisterského studia), které budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a které budou otevřeny institucím v jiných zemích světa.

Společné magisterské studium Erasmus Mundus a opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus představují dvě nezávislé skupiny. Neexistuje povinnost zavést EMDM před EMJM. Udělení EMDM neznamená automatické financování v rámci EMJM a dokončení projektu EMDM není kritériem pro udělení EMJM.

Skupina 1: Společné magisterské studium Erasmus Mundus (EMJM)

EMJM podporuje vysoce integrované nadnárodní studijní programy na magisterské úrovni1 , které realizuje mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí z různých zemí na celém světě a případně dalších partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o dotčené oblasti studia/odbornosti.

Programy EMJM jsou programy excelence a měly by přispívat k integraci a internacionalizaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Specifikum programů EMJM spočívá ve vysokém stupni sdílenosti/integrace zúčastněných institucí a ve vysoké kvalitě jejich akademického obsahu.

Cíle EMJM

Cílem EMJM je zvýšit přitažlivost a excelenci evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a přilákat do Evropy talenty prostřednictvím kombinace:

 1. institucionální akademické spolupráce za účelem prezentace evropské excelence v oblasti vysokoškolského vzdělávání a
 2. individuální mobility všech studentů, kteří se EMJM zúčastní, se stipendii pro nejlepší studenty financovanými z prostředků EU.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o společné Magisterské Studium Erasmus Mundus?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů společného magisterského studia Erasmus Mundus způsobilé pro udělení grantu Erasmus, musí splňovat tato kritéria:

Způsobilé zúčastněné organizace - (Kdo může podat žádost?)

Aby byli žadatelé (příjemci a přidružené subjekty) způsobilí, musí:

 • být právními subjekty (veřejnými nebo soukromými subjekty),
 • být vysokoškolskými institucemi se sídlem v jedné ze způsobilých zemí, tj. členském státě EU, třetí zemi přidružené k programu nebo ve způsobilé třetí zemi nepřidružené k programu.

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu musí být držiteli listiny ECHE (Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání).

U zúčastněných vysokoškolských institucí ze třetích zemí nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje, instituce se však musí přihlásit k jejím principům.

Sdružení nebo organizace vysokoškolských institucí, veřejných nebo soukromých organizací (včetně jejich přidružených subjektů), které přímo a aktivně přispívají k realizaci společného magisterského studia Erasmus Mundus, se sídlem v členském státě EU, třetí zemi přidružené k programu nebo ve způsobilé třetí zemi nepřidružené k programu se mohou rovněž účastnit, nikoli však jako koordinátor.   

Studijní program EMJM může mít prospěch rovněž z účasti přidružených partnerů (nepovinné).

Vysokoškolské instituce, které působí jako řádní partneři, musí být schopny ve fázi podávání žádostí2  prokázat, že splňují požadavky své jurisdikce na externí zajištění kvality pro účely společného programu. Toto splnění požadavků může vyplývat z i) úspěšného zavedení evropského přístupu k zajišťování kvality společných programů (pokud to vnitrostátní právní předpisy povolují) nebo ii) specifické akreditace či hodnocení společného programu nebo iii) specifické akreditace každé vnitrostátní složky, na jejímž základě je program EMJM vytvořen.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Složení konsorcia (Počet a profil zúčastněných organizací)

Návrhy musí předložit konsorcium nejméně tří vysokoškolských institucí (příjemci, nikoliv přidružené subjekty) ze tří různých zemí, z nichž alespoň dvě jsou z různých členských států EU a/nebo třetích zemí přidružených k programu.                                                         

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Aktivity se musí konat ve způsobilých zemích.

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 74 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Žádost o prodloužení dříve financovaného společného magisterského studia Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, EMJMD) a společného magisterského studia (EMJM) lze podat nejdříve rok před vypršením smlouvy. Za žádných okolností nemohou ve stejném akademickém roce začít dva úseky magisterského studia financované ze dvou různých grantových dohod.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB

Před podáním žádosti si přečtěte příslušné často kladené dotazy na portálu FTOP.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 15. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Jak podat žádost?

Informace jsou uvedeny v části C této příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Studijní programy EMJM mají podle očekávání splnit následující požadavky:

 1. Obsahovat společně koncipované a plně integrované kurikulum, které splňuje standardy zajišťování kvality společných programů v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA)3  platné v den podání žádosti EMJM. Tyto standardy zahrnují všechny klíčové aspekty společných programů, pokud jde o společné navrhování, provádění, realizaci a zajišťování kvality.

Kromě standardů pro zajišťování kvality společných programů kladou projekty EMJM důraz na následující společné/obecné prováděcí postupy:

 • společné požadavky na přijetí studentů a pravidla/postupy podávání žádostí, výběru, školného, monitorování, zkoušek / hodnocení výkonu,
 • společná koncepce programu a integrované činnosti v oblasti výuky/odborné přípravy, včetně společně dohodnuté jazykové politiky a společného postupu pro uznávání dob studia v rámci konsorcia,
 • obecné služby nabízené studentům (např. jazykové kurzy, podpora při žádostech o víza),
 • společné propagační a informační činnosti s cílem zajistit celosvětové zviditelnění programu a stipendijního systému Erasmus Mundus. Propagační strategie by měla zahrnovat ucelené a komplexní specifické internetové stránky (v angličtině a rovněž v hlavním vyučovacím jazyce, pokud se liší), které studentům a ostatním příslušným zúčastněným subjektům, například budoucím zaměstnavatelům, poskytnou všechny potřebné informace o programu,
 • společné administrativní a finanční řízení ze strany konsorcia,
 • jsou podporovány společné diplomy, pokud je umožňují vnitrostátní právní předpisy.
 1. Bude je realizovat konsorcium vysokoškolských institucí a případně jiných partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří jsou zřízeni v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu. Konsorcium musí zahrnovat nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být členské státy EU a třetí země přidružené k programu.

Všechny vysokoškolské instituce v postavení řádného partnera (z členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu nebo z třetích zemí nepřidružených k programu) musí být instituce se vzdělávacím programem magisterského stupně a musí studentům, kteří splní požadavky daného stupně studia, udělovat společný nebo vícenásobný diplom osvědčující úspěšné absolvování programu EMJM. Před zápisem prvních studentů do společného magisterského programu EMJM musí být zajištěn nezbytný institucionální závazek všech organizací účastnících se konsorcia pro EMJM, aby bylo zaručeno pevné institucionální začlenění a podpora. Tento závazek má formu dohody o partnerství EMJM, kterou musí podepsat všechny partnerské instituce (případně včetně přidružených partnerů, je-li to považováno za vhodné). Zúčastněné vysokoškolské instituce z třetích zemí nepřidružených k programu by se měly zavázat k dodržování principů listiny ECHE v dohodě o partnerství. Tato dohoda o partnerství EMJM musí stanovit všechny akademické, provozní, správní a finanční aspekty realizace EMJM a správy stipendií EMJM (viz níže). Návrh dohody o partnerství musí být poskytnut ve fázi podávání žádosti.

Studijní program EMJM může mít prospěch rovněž z účasti přidružených partnerů (nepovinné). Tyto organizace nepřímo přispívají k realizaci konkrétních úkolů nebo činností nebo podporují šíření informací o EMJM a jeho udržitelnost. Jejich přispění může mít například podobu přenosu znalostí a schopností, poskytování doplňkových kurzů nebo podpory možností vyslání nebo umístění studentů. Pokud jde o aspekty způsobilosti a smluvního řízení, nepovažují se za příjemce finančních prostředků z programu.

 1. Zápis špičkových studentů na celém světě. Výběr, nábor a monitorování jednotlivých studentů je výhradní odpovědností konsorcia EMJM. Výběr studentů musí být organizován transparentně, nestranně a spravedlivě. Řada těchto studentů může využít stipendia EMJM.

Do EMJM jsou přijímáni studenti magisterského studia, kteří úspěšně zakončili první stupeň vysokoškolského vzdělání nebo prokázali uznatelnou rovnocennou úroveň vzdělání v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí v zemích či institucích udělujících tituly. První generace přijatých studentů by neměla začít studovat později než v akademickém roce následujícím po roce výběru projektu.

Aby byla zaručena plná transparentnost a vymezena práva a povinnosti všech zapsaných studentů, musí obě strany (tj. zapsaní studenti a konsorcium EMJM) při zápisu studenta do programu podepsat dohodu o studiu. Vzor dohody o studiu musí být zveřejněn na internetových stránkách EMJM.

 1. Zahrnutí povinné fyzické mobility pro všechny zapsané studenty: Struktury mobilit a mechanismus uznávání dob studia mezi partnerskými institucemi musí být dohodnuty v rámci konsorcia ve fázi podávání projektových žádostí.

EMJM musí zahrnovat povinnou fyzickou mobilitu pro všechny zapsané studenty (stipendisty EMJM i ostatní) sestávající z nejméně dvou dob studia ve dvou zemích, z nichž alespoň jedna musí být členským státem EU nebo třetí zemí přidruženou k programu. Tyto dvě země se musí lišit od země bydliště studenta v době zápisu. Každé z těchto dvou povinných dob studia musí odpovídat studijní náplň alespoň jednoho akademického semestru (v hodnotě minimálně 30 kreditů ECTS nebo rovnocenné hodnotě)4 .Povinné doby mobility nelze nahradit virtuální mobilitou. Zbytek studijních období je možné organizovat libovolně. Všechny doby magisterského studia se musí konat ve vysokoškolských institucích, které jsou řádným partnerem, nebo pod jejich přímým dohledem.

Povinné doby mobility nelze nahradit virtuální mobilitou (distančním studiem).

5. Podpora výměn zaměstnanců a hostujících vědeckých pracovníků, aby se podíleli na výuce, odborné přípravě, výzkumu a administrativních činnostech.

6. Úspěšné dokončení společného programu EMJM musí vést k udělení buď společného diplomu (tj. jednoho diplomu uděleného nejméně dvěma vysokoškolskými institucemi z různých zemí, z nichž alespoň jedna musí být členským státem EU nebo třetí zemí přidruženou k programu) nebo vícenásobných diplomů (tj. alespoň dvou diplomů udělených dvěma vysokoškolskými institucemi z různých zemí, z nichž alespoň jedna musí být členským státem EU nebo třetí zemí přidruženou k programu), nebo kombinace uvedených diplomů.

Diplom(y) udělený(é) absolventům musí patřit do systémů akademických titulů zemí, v nichž mají dané vysokoškolské instituce sídlo. Diplom(y) musí být vzájemně uznán(y) všemi vysokoškolskými institucemi, které je vydaly a jsou řádnými členy partnerství. Konsorcium by studentům mělo na konci studia poskytnout společný dodatek k diplomu, který se vztahuje na celý obsah magisterského programu.

Návrhy EMJM musí již ve fázi podávání žádosti uvádět kompletně vypracované společné studijní programy, připravené k zahájení a celosvětové propagaci bezprostředně po schválení. Neexistují žádná omezení ve smyslu vědních oborů.

Níže uvedené položky by měly být zahrnuty do žádosti jako hlavní očekávané výstupy během realizace projektu:

 • internetové stránky projektu,
 • propagační materiály,
 • vzor dohody o studiu,
 • vzor (vzory) diplomu,
 • podepsané zápisy z výběrových schůzí,
 • zprávy o interním/externím přezkumu kvality,
 • udržitelnost / obchodní plán.

Žadatelům se doporučuje omezit počet kategorií výstupů na maximálně 15 celkem.

Kromě finančního příspěvku na provozování společných magisterských programů (viz níže uvedená část o pravidlech financování) mohou všechny projekty financované z programu Erasmus Mundus končící v období 2021–2027 (včetně těch, které začaly v období 2014–2020) pokračovat v realizaci kurzu v podobě magisterského programu Erasmus Mundus až po tři další úseky po skončení akce za předpokladu, že posouzení grantových dohod provedené agenturou EACEA v závěrečné fázi podávání zpráv povede k získání 75 a více bodů. Dotčené magisterské programy by se měly zavázat, že i) budou i nadále dodržovat cíle, rozsah, očekávaný dopad akce, ii) zapojí se do zajištění kontinuity s dříve financovaným magisterským programem a iii) na konci dotčeného období poskytnou zprávu o činnosti.

Očekávaný dopad

Na úrovni systému

 • Napomáhat akademické spolupráci v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání i mimo něj prostřednictvím podpory společné výuky a kvalifikací, zlepšování kvality, prosazování akademické excelence.
 • Posílit mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím spolupráce mezi institucemi v Evropě a v zahraničí a prostřednictvím celosvětové mobility nejlepších studentů.
 • Zvýšit součinnost mezi vysokoškolským vzděláváním, inovacemi a výzkumem.
 • Odstranit překážky učení, zlepšit přístup k vysoce kvalitnímu vzdělávání založenému na inovacích a usnadnit účastníkům vzdělávání přechod mezi jednotlivými zeměmi.
 • Reagovat na potřeby společnosti a trhu práce.
 • Přispívat k rozvoji inovativních politik v oblasti vzdělávání.

Na úrovni instituce

 • Poskytnout evropským a neevropským vysokoškolským institucím více příležitostí ke strukturované a udržitelné akademické spolupráci na celém světě.
 • Zlepšit kvalitu programů na magisterské úrovni a mechanismů dohledu.
 • Zvýšit internacionalizaci a konkurenceschopnost zúčastněných organizací.
 • Podporovat vytváření nových sítí a zlepšovat kvalitu sítí stávajících.
 • Zvýšit přitažlivost zúčastněné(ých) organizace(í) pro nadané studenty.
 • Přispívat k politikám internacionalizace vysokoškolských institucí rozvíjením mezinárodního povědomí, a to prostřednictvím jejich kurikul a návrhů komplexních strategií internacionalizace (institucionální spolupráce a mobility osob mezi různými zeměmi).

Na úrovni jednotlivce

 • Zlepšit zaměstnatelnost zúčastněných studentů.
 • Zlepšit klíčové kompetence a dovednosti studentů.
 • Vytvářet nové způsoby uvažování a přístupy k akademickému studiu prostřednictvím mezinárodních, mezioborových, meziodvětvových a mezikulturních zkušeností.
 • Posilovat vytváření sítí a komunikační kapacity studentů.
 • Zvyšovat přínos jednotlivců znalostní ekonomice a společnosti.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu (maximálně 30 bodů)

Souvislosti a obecné cíle

Celkové záměry a obecné cíle projektu a jejich relevance ve vztahu k programu EMJM.

Hodnoty EU:

Návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.

Analýza potřeb a specifické cíle

 • Odůvodnění projektu a analýza potřeb, z nichž návrh vychází.
 • Problémy/výzvy/nedostatky a specifické cíle, které má projekt z akademického hlediska řešit, také s ohledem na potřeby společnosti a trhu práce.

Doplňkovost s jinými akcemi a inovacemi

 • Strategie na podporu excelence a inovací.
 • Podpora strategie partnerských vysokoškolských institucí v oblasti modernizace a internacionalizace.
 • Jedinečnost a přidaná hodnota projektu v porovnání se stávající nabídkou magisterských programů.
 • Strategie pro zvýšení atraktivity, integrace, internacionalizace a přínos k cílům politiky Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

Koncepce a metodika 

Propojenost/integrace programu EMJM z hlediska požadavků popsaných v oddíle „Vypracování projektu“. Návrh zejména popisuje:

 • akademický program a to, jak budou v rámci konsorcia zajištěny prvky excelence a inovací ve vzdělávání,
 • organizaci dob studia, včetně minimálních požadavků na mobilitu a vzájemného uznávání výsledků učení/kreditů,
 • zásady a požadavky týkající se žádosti studentů, výběru studentů, účasti v kurzu a udělení studentského stipendia,
 • služby nabízené studentům,
 • přínos mobilních zaměstnanců a hostujících vědeckých pracovníků k výuce, odborné přípravě, výzkumu a administrativním činnostem,
 • zvláštní podpůrná opatření pro usnadnění rovného a inkluzivního přístupu k účastníkům a zápis studentů / zaměstnanců / hostujících vědeckých pracovníků s individuálními potřebami souvisejícími s dlouhodobým tělesným, duševním, intelektuálním nebo smyslovým postižením.

Strategie zajišťování kvality, monitorování a hodnocení

 • Interní a externí opatření programu magisterského studia k zajištění kvality.
 • Míra, v níž společně koncipované a plně integrované kurikulum dodržuje standardy zajišťování kvality společných programů v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.
 • Společný diplom/diplomy, které mají být uděleny, a jejich uznání ze strany udělující vysokoškolské instituce, jež má postavení řádného člena, a společný dodatek k diplomu.

Projektové týmy, pracovníci a odborníci

Projektové týmy a způsob jejich budoucí spolupráce při realizaci projektu.

Nákladová efektivnost a finanční řízení 

Řízení finančních prostředků z EU, mobilizace doplňkového financování a rozpočtový plán.      

Řízení rizik

Identifikace rizik při provádění projektu a plánování odpovídajících zmírňujících opatření.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

Uspořádání konsorcia

 • Odůvodnění skladby konsorcia a doplňkovosti partnerů; jejich přidaná hodnota z hlediska realizace EMJM a způsob, jakým jednotliví partneři těží ze své účasti na projektu.
 • Inovativní povaha konsorcia a začlenění partnerů s různou úrovní zkušeností s akcí v rámci programu Erasmus Mundus. V příslušných případech:
  • jak bylo posíleno stávající konsorcium Erasmus Mundus,
  • jak a za jakým účelem je organizována spolupráce se subjekty mimo oblast vzdělávání.
 • Vymezení úloh a úkolů jednotlivých partnerů a míra zapojení do projektových aktivit.      

Řízení a rozhodování konsorcia

 • Ujednání o spolupráci, řídící orgány a nástroje řízení, zejména v oblasti správního a finančního řízení.
 • Institucionální závazek partnerských institucí k provádění EMJM.
 • Přiměřenost návrhu dohody o partnerství z hlediska účinného řízení EMJM.

Dopad (maximálně 20 bodů)

Dopad a ambice 

 • Dopad na úrovni systému (v akademické obci i mimo ni, včetně široké veřejnosti a společnosti), na institucionální úrovni (partnerské organizace) a individuální úrovni (se zvláštním důrazem na uplatnitelnost na trhu práce).
 • Projekce z hlediska počtu zapsaných studentů v časovém rámci projektu. Opatření k zajištění rovnováhy mezi jednotlivými zeměmi při náboru studentů.     

Komunikace, šíření a zviditelnění

 • Propagační strategie, jež má přilákat vynikající studenty z celého světa: cílové skupiny, úkoly partnerů a způsob, jakým budou studenti vybízeni k tomu, aby přispívali k identitě/komunitě programu Erasmus+.
 • Strategie šíření, využívání a zviditelnění.

Udržitelnost a pokračování

 • Střednědobá/dlouhodobá strategie rozvoje a udržitelnosti po skončení období financování z prostředků EU, včetně mobilizace dalších zdrojů financování.
 • Součinnost/doplňkovost s ostatními aktivitami (financovanými z prostředků EU i z jiných zdrojů), které mohou stavět na výsledcích projektu.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů a musí splnit minimální bodové hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu (tj. minimálně 22 bodů v kategorii „relevance projektu“, minimálně 15 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“ a minimálně 10 bodů v kategoriích „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“).

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“. Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Jaká jsou pravidla financování?

Výše grantu na EMJM se vypočítá na základě těchto tří složek:

 • příspěvek na institucionální náklady realizace programu,
 • maximální počet studentských stipendií, která mají být udělena za dobu trvání dohody,
 • navýšení ke krytí individuálních potřeb studentů se zdravotním postižením.

Příspěvek je určen k financování nejméně čtyř úseků magisterského studia v délce 1 až 2 akademických roků (60, 90 nebo 120 kreditů ECTS).

Příspěvek na institucionální náklady EMJM

Příspěvek má podobu jednotkových nákladů na zapsaného studenta a jeho účelem je pokrýt část nákladů spojených s realizací programu EMJM.

Mezi jednotkové náklady patří náklady na zaměstnance (výuka, cestovní náklady), hostující přednášející, propagaci a šíření informací, organizační náklady (včetně úplného pojistného krytí zapsaných studentů, finanční podpory pro zapsané studenty s individuálními potřebami v případě, že se na ně nevztahuje mechanismus navýšení (viz níže), pomoci s ubytováním a dalších služeb pro studenty), administrativní náklady a veškeré další náklady nezbytné k realizaci úspěšného magisterského programu.

Vybrané projekty nemohou studentům účtovat poplatky za přihlášky. Projekty navíc nemohou stipendistům programu Erasmus Mundus účtovat školné ani jakékoli další povinné výdaje související s účastí studentů v kurzu.

Maximální příspěvek na institucionální náklady je: 750 EUR/měsíc x DR x NRES,

kde:

 • DR = maximální délka magisterského programu v měsících (tj. 12, 18, 24 měsíců),
 • NRES = předpokládaný počet zapsaných studentů (stipendistů i nestipendistů) za celou dobu trvání grantové dohody.

Upozorňujeme, že pro výpočet výše grantu bude hodnota NRES omezena na 100 (s případným vyloučením navýšených stipendií pro cílové regiony světa).

Studentská stipendia

Stipendium bude příspěvkem na náklady vzniklé studentům, kteří budou jeho příjemci, a bude krýt cestovní výdaje, víza, náklady na stěhování a pobyt. Vypočítá se na základě měsíčních jednotkových nákladů za celé období, které musí zapsaný držitel stipendia absolvovat k dokončení studijního programu (v poměru ke skutečnému počtu dnů). Toto období zahrnuje studium, výzkum, stáže, přípravu a obhajobu diplomové práce v souladu s požadavky společného magisterského programu. V tomto období může být stipendium poskytnuto pouze v plné výši a pouze studentům v řádném prezenčním studiu.

Stipendium se uděluje na řádné prezenční studium a bude pokrývat celou dobu trvání magisterského studia (tj. 12, 18, 24 měsíců). V případě uznání předchozího vzdělání je použitelná zkrácená doba stipendia (s minimální dobou stipendia jeden akademický rok).

Studenti, kteří dříve obdrželi stipendium na EMJM, nejsou způsobilí žádat o další stipendium v rámci tohoto studia.

Stipendia EMJM mohou být nabízena studentům z celého světa. Konsorcia by však měla zajistit geografickou vyváženost, tj. maximálně 10 % z celkového počtu stipendií udělených během realizace projektu by mělo být uděleno uchazečům stejné státní příslušnosti (toto pravidlo se nepoužije na případná navýšená stipendia pro cílové regiony světa).

Výpočet maximálního stipendia na jednoho studenta:

Stipendium se vypočítává následujícím způsobem: 1 400 EUR/měsíc x DS,

kde DS = doba trvání magisterského programu.

Výpočet maximální výše stipendia EMJM po dobu trvání grantové dohody:

Maximální výše stipendia se vypočítává následujícím způsobem: 1 400 EUR/měsíc x DR x NRS,

kde:

 • DR = maximální délka magisterského programu v měsících (tj. 12, 18, 24 měsíců),
 • NRS = předpokládaný počet stipendií za celou dobu trvání grantové dohody (nejvýše 60 stipendií, bez případných navýšených stipendií pro cílové regiony světa).

Příspěvek na individuální potřeby studentů se zdravotním postižením

Nárok na příspěvek na individuální potřeby je uznán za způsobilý, pokud splňuje obecné podmínky způsobilosti stanovené v grantové dohodě. Příspěvky budou použity k pokrytí potřeb zapsaných studentů (se stipendiem nebo bez) se zdravotním postižením (např. s dlouhodobým fyzickým, mentálním, duševním nebo smyslovým postižením), například v souvislosti s pořízením speciálních předmětů či služeb (např. pomoc od třetích osob, přizpůsobení pracovního prostředí, dodatečné cestovní náklady nebo náklady na dopravu).

Podpora na pokrytí těchto individuálních potřeb zapsaných studentů bude mít podobu těchto jednotkových nákladů pro speciální potřeby:

(a) 3 000 EUR

(b) 4 500 EUR

(c) 6 000 EUR

(d) 9 500 EUR

(e) 13 000 EUR

(f) 18 500 EUR

(g) 27 500 EUR

(h) 35 500 EUR

(i) 47 500 EUR

(j) 60 000 EUR

Výpočet příspěvku na jednotkové náklady na jednoho studenta:

Zapsaní studenti uvedou, jaký druh položek/služeb je zapotřebí a jaké jsou jejich náklady. Příslušné jednotkové náklady budou identifikovány jako sazba odpovídající odhadovaným výdajům nebo bezprostředně nižší než odhadované výdaje. Tato jednotková cena je příspěvkem a není určena k úplnému pokrytí skutečných nákladů.

Pozn.: Náklady nižší než nejnižší sazba (tj. méně než 3 000 EUR) nebudou pro tuto dodatečnou podporu způsobilé a bude třeba je krýt příspěvkem na jiné institucionální náklady EMJM nebo jinými zdroji financování institucí, které jsou příjemci grantu.

Výpočet maximální výše příspěvku pro EMJM po dobu trvání grantové dohody:

Na základě svého odhadu žadatelé ve fázi podávání žádosti požádají nejvýše o dvě částky jednotkových nákladů odpovídajících nejvyšším dostupným jednotkovým nákladům, tj. maximálně 2 x 60 000 EUR. Tato částka bude použita k přidělení jednotkových nákladů dotčeným studentům.

Ve fázi realizace projektu budou mít jednotkové náklady formu měsíčního jednotkového příspěvku, který se vypočítá takto:

{jednotka zvláštních potřeb x (1/počet měsíců)}

Počet měsíců ve výše uvedeném vzorci odpovídá počtu měsíců, v nichž byly položky nebo služby pro zvláštní potřeby využity nebo vytvořeny k realizaci akce, a to v závislosti na povaze těchto položek nebo služeb. U jednorázových nákladů odpovídá počet měsíců hodnotě 1.

Dodatečné finanční prostředky pro studenty z cílových regionů světa

Žadatelé mohou požádat o dodatečné finanční prostředky pro studenty ze třetích zemí nepřidružených k programu z těchto regionů: regiony 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 financované z nástrojů EU pro vnější činnost.

Programy EMJM navržené k financování mohou získat až 18 dodatečných stipendií (včetně odpovídajících institucionálních nákladů) financovaných z Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa (NDICI) a až 2 další stipendia (včetně odpovídajících institucionálních nákladů) financovaných z Nástroje předvstupní pomoci (NPP III), a to na celou dobu trvání magisterského studia. Tato dodatečná stipendia jsou nabízena, aby reagovala na stanovené priority vnější činnosti EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a zohledňují různé úrovně hospodářského a sociálního rozvoje příslušných třetích zemí nepřidružených k programu. Tato stipendia budou přidělena programům EMJM vybraným k financování podle jejich sestupného pořadí a s ohledem na dostupný rozpočet.

Další informace o částkách, které jsou k dispozici v rámci každé rozpočtové obálky, budou zveřejněny na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP). Finanční prostředky budou muset být použity geograficky vyváženým způsobem a instituce jsou podporovány v tom, aby přijímaly studenty z nejchudších a nejméně rozvinutých třetích zemí nepřidružených k programu.

Geografické cíle a orientační podíly rozpočtu stanovené pro tuto akci jsou následující:

 • Region 1 (západní Balkán): zvláštní důraz bude kladen na stipendia v oblasti změny klimatu, životního prostředí a energetiky, digitálních technologií, inženýrství, udržitelného růstu a pracovních míst.
 • Region 3 (jižní sousedství): 8 % dostupného rozpočtu z NDICI.
 • Region 5 (Asie): 23 % dostupného rozpočtu z NDICI. Přednost budou mít nejméně rozvinuté země.
 • Region 6 (Střední Asie): 9 % dostupného rozpočtu z NDICI. Přednost budou mít nejméně rozvinuté země.
 • Region 7 (Blízký východ): 3 % dostupného rozpočtu z NDICI. Přednost budou mít nejméně rozvinuté země.
 • Region 8 (Tichomoří): 1 % dostupného rozpočtu z NDICI. Přednost budou mít nejméně rozvinuté země.
 • Region 9 (Subsaharská Afrika): 31 % dostupného rozpočtu z NDICI. Přednost budou mít nejméně rozvinuté země. Zvláštní důraz bude také kladen na země prioritní z hlediska migrace. Žádná země nebude mít přístup k více než 8 % finančních prostředků předpokládaných pro daný region.
 • Region 10 (Latinská Amerika): 24 % dostupného rozpočtu z NDICI. Nejvýše 30 % lze celkově přidělit Brazílii a Mexiku.
 • Region 11 (Karibik): 1 % dostupného rozpočtu z NDICI.

Na úrovni projektu jsou orientačně použity rozpočty a priority pro regionální cíle, které budou monitorovány ve fázi realizace.

Výpočet konečného grantu

Konečná výše grantu bude vypočtena ve fázi předkládání závěrečné zprávy na základě počtu udělených stipendií, počtu zapsaných studentů a skutečného počtu jednotkových nákladů přidělených na individuální potřeby za předpokladu, že celková částka nepřekročí maximální výši uděleného grantu. Projekty budou moci flexibilně převádět finanční prostředky mezi stipendii (s případným vyloučením navýšených stipendií pro cílové regiony světa) a individuálními potřebami v závislosti na skutečných potřebách a v souladu s grantovou dohodou. Převody mezi rozpočtovými položkami a mezi nástroji financování nejsou povolené. 

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Skupina 2: Opatření na podporu Návrhů Erasmus Mundus

Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus by měla posílit kapacity vysokých škol pro modernizaci a internacionalizaci jejich kurikul a výukových postupů, měla by přispět ke sdílení zdrojů a k tomu, aby systémy vysokoškolského vzdělávání vytvořily obecné mechanismy pro zajišťování kvality, akreditace a uznávání diplomů a kreditů. Podpora je rovněž určena k prozkoumání a využití příležitostí, které nabízí evropský přístup k zajišťování kvality společných programů. Tyto integrované nadnárodní programy by měly na základě vysokého stupně společné činnosti / integrace zúčastněných institucí přispívat k integraci a internacionalizaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA).

Cíle Opatření na Podporu Návrhů Erasmus Mundus

Hlavním cílem opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus je podpořit rozvoj nových, inovativních a vysoce integrovaných nadnárodních studijních programů na magisterské úrovni. Tato podpůrná opatření by měla zapojit a) členské státy EU a třetí země přidružené k programu a/nebo b) instituce z těchto zemí a/nebo c) tematické oblasti, které jsou v programu Erasmus Mundus nedostatečně zastoupeny (viz katalog Erasmus Mundus)5 . Příjemci by měli uvést úroveň vzdělání odpovídající úrovni 7 Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED 2011.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o opatření na Podporu Návrhů Erasmus Mundus?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

Aby byli žadatelé způsobilí, musí:

 • být právními subjekty (veřejnými nebo soukromými subjekty),
 • být vysokoškolskými institucemi se sídlem v jedné ze způsobilých zemí, tj. členském státě EU, třetí zemi přidružené k programu nebo ve způsobilé třetí zemi nepřidružené k programu.      

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu musí být držiteli listiny ECHE (Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání).

U zúčastněných vysokoškolských institucí ze třetích zemí nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje, instituce se však musí přihlásit k jejím principům.

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Aktivity se musí konat ve způsobilých zemích.

Délka projektu

Projekty by měly trvat obvykle 15 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN

Před podáním žádosti si přečtěte příslušné často kladené dotazy na portálu FTOP.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 15. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Jak podat žádost?

Informace jsou uvedeny v části C této příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Opatření EMDM podporují přípravu magisterských studijních programů na vysoké úrovni6 , které společně realizuje mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí z různých zemí na celém světě a případně dalších partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o dotčené oblasti studia/odbornosti.

Projekty EMDM jsou projekty s jedním příjemcem grantu. Příjemce naváže kontakty a spolupráci s cílem vytvořit magisterský program v souladu s definicí „integrovaného magisterského programu“ (viz oddíl týkající se EMJM „Vypracování projektu“). Ve fázi podávání žádosti by měl příjemce grantu identifikovat zúčastněné organizace. Tyto organizace se však nebudou účastnit procesu podepisování grantové dohody. Plánované aktivity budou popsány v části B žádosti a v jednotlivém pracovním balíčku.

Do konce období financování by společně navržený magisterský program měl:

 • nabídnout plně integrované kurikulum zajišťované konsorciem vysokoškolských institucí (které je složeno nejméně ze tří vysokoškolských institucí ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být členské státy EU a třetí země přidružené k programu),
 • usilovat o nábor vynikajících studentů na celém světě,
 • zahrnovat povinnou fyzickou mobilitu pro všechny přijaté studenty,
 • vést k udělení buď společného diplomu (tj. jednoho diplomu uděleného nejméně dvěma vysokoškolskými institucemi z různých zemí, z nichž alespoň jedna musí být členským státem EU nebo třetí zemí přidruženou k programu) nebo vícenásobných diplomů (tj. alespoň dvou diplomů udělených dvěma vysokoškolskými institucemi z různých zemí, z nichž alespoň jedna musí být členským státem EU nebo třetí zemí přidruženou k programu), nebo kombinace uvedených diplomů.

Očekává se také , že projekt navrhne základní společné mechanismy:

 • společné požadavky na přijetí studentů a pravidla/postupy podávání žádostí, výběru, monitorování, zkoušek / hodnocení výkonu,
 • společný program a integrované aktivity v oblasti výuky a odborné přípravy,
 • plán obecných služeb nabízených studentům (např. jazykové kurzy, podpora při žádostech o víza),
 • společná propagační a informační strategie,
 • společná strategie správního a finančního řízení,
 • politika udělování společného diplomu,
 • návrh společné dohody o partnerství, které zahrnuje nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být členské státy EU a třetí země přidružené k programu. Tato dohoda má stanovit všechny akademické, provozní, správní a finanční aspekty realizace magisterského programu,
 • návrh společné dohody o studiu.

Výše uvedené položky by měly být zahrnuty do žádosti jako hlavní očekávané výstupy po skončení realizace projektu.

Připravovaný magisterský program by měl dodržovat standardy zajišťování kvality společných programů v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA)7 .

Doporučuje se před ukončením projektu alespoň zahájit proces akreditace/hodnocení a prozkoumat možnosti, které nabízí evropský přístup k zajišťování kvality společných programů (pokud to vnitrostátní právní předpisy umožňují).

Očekávaný dopad

 • Poskytnout evropským a mimoevropským vysokoškolským institucím příležitost k navázání nových partnerství.
 • Zlepšit kvalitu a podpořit inovace v magisterských programech a u mechanismů dohledu.
 • Zvýšit internacionalizaci a konkurenceschopnost zúčastněných organizací.
 • Zvýšit přitažlivost zúčastněné(ých) organizace(í) pro nadané studenty.
 • Přispívat k politikám internacionalizace univerzit rozvíjením mezinárodního povědomí, a to prostřednictvím jejich vzdělávacích programů a návrhů komplexních strategií internacionalizace (institucionální spolupráce a mobility osob mezi různými zeměmi).

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu (maximálně 40 bodů)

Souvislosti a obecné cíle

Celkové záměry a obecné cíle projektu a jejich relevance ve vztahu k opatřením na podporu návrhů Erasmus Mundus a zejména cíl rozvíjet nové, vysoce integrované nadnárodní studijní programy na magisterské úrovni.

Hodnoty EU:

Návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.

Analýza potřeb a specifické cíle

 • Odůvodnění koncepce vysoce integrovaného magisterského programu.
 • Přínos k rozvoji nových partnerství a potenciál pro zapojení a) členských států EU a třetích zemí přidružených k programu a/nebo b) institucí z těchto zemí a/nebo c) tematických oblastí, které jsou v programu Erasmus Mundus nedostatečně zastoupeny.

Doplňkovost s jinými akcemi a inovacemi

Ambice projektu ve srovnání se stávající nabídkou magisterských programů a přínos k atraktivnosti Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 20 bodů)

Koncepce a metodika 

Přiměřenost a proveditelnost plánovaných aktivit z hlediska dosažení cílů a očekávaných výsledků.

Řízení projektu a zajištění kvality

 • Stanovená opatření k zajištění kvalitní realizace a včasného dokončení projektu.
 • Plánované kroky k zahájení procesu akreditace/hodnocení navrhovaného magisterského studia, pokud možno s využitím příležitostí, které nabízí evropský přístup k zajišťování kvality společných programů.

Projektové týmy, pracovníci a odborníci  

 • Předpokládané provozní zdroje (včetně zúčastněných organizací) ve vztahu k plánovaným činnostem a výsledkům.
 • Vymezení úloh a rozdělení úkolů v projektovém týmu.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

Uspořádání konsorcia       

 • Předpokládaná úloha zúčastněných organizací. Jejich přínos k realizaci projektu a návrhu magisterského studijního programu.
 • Odůvodnění jejich účasti, přidaná hodnota a doplňkovost.

Dopad (maximálně 20 bodů)

Dopad a ambice

Očekávaný dopad a ambice nového projektu EMDM.

Komunikace, šíření a zviditelnění

Plánované aktivity za účelem propagace a šíření výsledků nového magisterského programu a projektů.

Udržitelnost a pokračování

Předpokládané kroky k úspěšnému zahájení/zavedení nového magisterského programu (včetně institucionální podpory) a předpokládaná opatření k zajištění jeho udržitelnosti (včetně určení možných zdrojů financování).

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů a musí splnit minimální bodové hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu (tj. minimálně 20 bodů v kategorii „relevance projektu“ a 10 bodů v kategoriích „kvalita koncepce a realizace projektu“, „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“).

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“. Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky.

Výše grantu EU na jeden projekt činí: 60 000 EUR.

Jednorázový příspěvek pokryje náklady přímo spojené s činnostmi, které jsou nezbytné pro vytvoření nového magisterského programu, jako jsou schůze a konference, studie/průzkumy, proces akreditace/hodnocení atd. Příspěvek lze použít i na pokrytí mzdových nákladů, nákladů na cestu a ubytování, administrativních nákladů a činností zajišťovaných subdodavateli, pokud jsou důležité pro realizaci opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus.

Podrobné parametry grantu budou stanoveny v grantové dohodě.

Pro účely doplatku grantu budou příjemci muset prokázat, že aktivity a výsledky předpokládané v jejich žádosti byly dokončeny v plném rozsahu a uspokojivým způsobem.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

Tagged in:  Erasmus Mundus