Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých

Akreditace Erasmus představuje nástroj pro organizace v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání, které se chtějí zapojit do výměny a spolupráce mezi různými zeměmi. Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že žadatel sestavil plán pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace. Tento plán se nazývá Plán Erasmus a je to významná součást žádosti o akreditaci Erasmus.

Žadatelé mohou pro svou organizaci požádat o individuální akreditaci Erasmus nebo o akreditaci Erasmus pro koordinátory konsorcia mobility, jak je vysvětleno níže. Předchozí zkušenosti s programem se nevyžadují.

Stávajícím držitelům akreditace Erasmus může být udělena „značka excelence“, která představuje uznání jejich dosavadní práce a snahy o kvalitu.

Jak získat příležitosti k mobilitě s akreditací Erasmus?

Úspěšní žadatelé o akreditaci Erasmus získají zjednodušený přístup k možnostem financování v rámci klíčové akce 1 v podobě akreditovaných projektů mobility uvedených v této příručce.

Cíle akce

Ve všech třech oblastech:

Posílit evropský rozměr výuky a učení prostřednictvím:

 • podpory hodnot inkluze a rozmanitosti, tolerance a demokratické účasti,
 • podpory povědomí o společném evropském dědictví a rozmanitosti,
 • podpory rozvoje profesionálních sítí v Evropě.

V oblasti odborného vzdělávání a přípravy:

Přispět k provádění doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě a prohlášení z Osnabrücku1  a k Evropské agendě dovedností2  a k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání prostřednictvím:

 • zlepšení kvality počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy,
 • posílení klíčových kompetencí a průřezových dovedností, zejména studia jazyků a digitálních dovedností,
 • podpory rozvoje dovedností specifických pro konkrétní pracovní pozice na stávajícím a budoucím trhu práce,
 • sdílení osvědčených postupů a podpory využívání nových a inovativních pedagogických metod a technologií a podpory profesního rozvoje učitelů, školitelů, mentorů a jiných pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, 
 • budování kapacity poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy pro realizaci vysoce kvalitních projektů mobilit a posilování jejich schopnosti vytvářet kvalitní partnerství za současného rozvoje jejich strategie internacionalizace,
 • zpřístupnění mobilit všem účastníkům počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy, zvyšování průměrné délky trvání mobility účastníků odborného vzdělávání a přípravy za účelem zlepšení kvality a dopadu těchto mobilit,
 • posilování kvality, transparentnosti a uznávání výsledků učení získaných během období mobility v zahraničí, a to zejména využíváním evropských nástrojů k tomuto účelu.

V oblasti školního vzdělávání

Zvýšit kvalitu výuky a učení ve školním vzdělávání prostřednictvím:

 • podpory profesního rozvoje učitelů, vedoucích pracovníků škol a dalších pracovníků ve školách,
 • podpory využívání nových technologií a inovativních metod výuky,
 • zlepšování jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti ve školách,
 • podpory sdílení a předávání osvědčených postupů při výuce a rozvoji škol.

Přispět k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání prostřednictvím:

 • budování kapacit škol za účelem jejich zapojení do výměn a spolupráce mezi různými zeměmi a realizace vysoce kvalitních projektů mobilit,
 • zpřístupnění vzdělávacích mobilit všem žákům ve školním vzdělávání,
 • podpory uznávání výsledků učení, kterých žáci a pracovníci dosáhli během období mobility v zahraničí.

V oblasti vzdělávání dospělých: 

Přispět k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a k Evropské agendě dovedností3  prostřednictvím:

 • zvýšení kvality formálního, informálního a neformálního vzdělávání dospělých,
 • zlepšování kvality nabídky vzdělávání dospělých prostřednictvím profesionalizace svých zaměstnanců a budování kapacit poskytovatelů vzdělávání dospělých k realizaci vysoce kvalitních vzdělávacích programů,
 • zvýšení kvality výuky a učení ve všech formách vzdělávání dospělých a jejich přizpůsobení potřebám celé společnosti,
 • poskytování lepšího vzdělávání dospělých zaměřeného na klíčové kompetence vymezené v rámci EU z roku 2018, včetně základních dovedností (schopnost číst a psát, matematická gramotnost, digitální dovednosti) a jiných dovedností potřebných v každodenním životě,  
 • budování kapacit poskytovatelů vzdělávání dospělých a dalších organizací, které působí v rámci vzdělávání dospělých, pro realizaci vysoce kvalitních projektů mobilit,
 • zvyšování účasti všech věkových skupin dospělých s různým socioekonomickým zázemím na vzdělávání dospělých, zejména prostřednictvím účasti organizací pracujících se znevýhodněnými účastníky vzdělávání, drobných poskytovatelů vzdělávání dospělých, nových účastníků programu a méně zkušených organizací, jakož i základních komunitních organizací.

Kritéria způsobilosti

Kdo může podat žádost?

V oblasti odborného vzdělávání a přípravy:

 1. Organizace poskytující počáteční nebo další odborné vzdělávání a přípravu4
 2. Místní a regionální orgány veřejné správy, koordinační orgány a další organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 3. Společnosti a ostatní organizace z veřejného nebo soukromého sektoru, které přijímají hostující účastníky vzdělávání a učně v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, poskytují jim odbornou přípravu nebo s nimi jinak spolupracují

V oblasti školního vzdělávání:

 1. Školy poskytující všeobecné vzdělávání na předškolní, primární nebo sekundární úrovni5
 2. Místní a regionální orgány veřejné správy, koordinační orgány a další organizace působící v oblasti školního vzdělávání

V oblasti vzdělávání dospělých:

 1. Organizace poskytující formální, informální a neformální vzdělávání dospělých6
 2. Místní a regionální orgány veřejné správy, koordinační orgány a další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých

Definice a zásady použitelné ve všech třech oblastech

Způsobilost organizací ve smyslu kritéria (1) bude určena na základě vzdělávacích programů a aktivit, které organizace poskytují. Pokud organizace poskytuje různé vzdělávací programy a aktivity, může být způsobilá ve více než jedné oblasti.

Příslušný vnitrostátní orgán v každé zemi stanoví:

 • vzdělávací programy a aktivity, na základě kterých mohou být organizace způsobilé ve smyslu kritéria (1), a
 • organizace způsobilé ve smyslu kritéria (2).

Platné definice a příklady způsobilých organizací budou zveřejněny na internetových stránkách příslušné národní agentury.

Způsobilé země

Žadatelé musí mít sídlo v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Kde se žádost podává?

Žádosti musí být podány u národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Termín pro podávání žádostí

1. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ)

Standardy kvality programu Erasmus

Žadatelé o akreditaci Erasmus se musí zavázat k dodržování standardů kvality programu Erasmus, které jsou uvedeny na internetových stránkách Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Standardy kvality programu Erasmus mohou být během doby platnosti akreditace aktualizovány. V takovém případě bude před podáním žádosti o další grant vyžadován od akreditovaných organizací souhlas.

Počet žádostí

Organizace může podat jednu žádost v každé ze tří oblastí, na něž se tato výzva vztahuje: vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání a příprava, školní vzdělávání. Organizace, které podávají žádost pro více než jednu oblast, musí pro každou oblast podat samostatnou žádost.

Organizace, které již akreditaci Erasmus mají, nemohou žádat o novou akreditaci v téže oblasti.

Typy grantů

Žadatelé mohou podat žádost jako individuální organizace nebo jako koordinátor konsorcia mobility. Ve stejné oblasti není možné podat žádost o oba typy akreditace.

Akreditace Erasmus pro koordinátory konsorcia mobility

Konsorcium mobility je skupina organizací ze stejné země, které realizují mobility na základě společného Plánu Erasmus. Každé konsorcium mobility koordinuje jedna vedoucí organizace: koordinátor konsorcia mobility, který musí být akreditován formou akreditace Erasmus.

Koordinátor konsorcia mobility může aktivity sám organizovat (stejně jako jakákoli organizace s individuální akreditací) a navíc může poskytovat příležitosti k mobilitě ostatním členským organizacím v rámci svého konsorcia. U členů konsorcia se akreditace Erasmus nevyžaduje.

Žadatelé o akreditaci pro koordinátory konsorcia mobility musí v žádosti popsat účel a zvažované složení svého konsorcia. Všechny případné členské organizace konsorcia musí být ze stejného členského státu EU nebo stejné třetí země přidružené k programu jako koordinátor konsorcia mobility. Přesný seznam členů konsorcia však v této fázi není nutný.

Kritéria způsobilosti pro členy konsorcia a další podrobnosti viz oddíl věnovaný akreditovaným projektům mobility.

Podpůrné organizace

Podpůrnou organizací je organizace, která pomáhá akreditované organizaci v praktických aspektech realizace projektu, které se netýkají hlavních projektových úkolů definovaných ve standardech kvality programu Erasmus.

Podpůrnou organizací se může stát kterákoli organizace působící v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Úlohu a povinnosti podpůrných organizací si mezi sebou musí formálně vymezit podpůrné organizace a akreditovaná organizace. Podpůrná organizace jedná pod dohledem akreditované organizace, která nadále nese konečnou odpovědnost za výsledky a kvalitu realizovaných činností. Jakýkoli příspěvek podpůrných organizací musí být v souladu se standardy kvality programu Erasmus.

V konsorciu mobility budou členské organizace konsorcia považovány za podpůrné organizace, pokud systematicky přejímají úkoly spojené s mobilitami pro účastníky, kteří pracují pro jiné členské organizace konsorcia nebo jsou v těchto organizacích zapsáni.

Hostitelské organizace, které poskytují vzdělávací obsah a poradenství účastníkům z organizace, jež je příjemcem grantu, se nepovažují za podpůrné organizace, pokud současně nepodporují příjemce v jiných úkolech řízení projektu, které obvykle vykonává vysílající organizace.

Kritéria pro výběr

Žadatelé musí mít dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro realizaci navrhovaného Plánu Erasmus, včetně nejméně dvouleté relevantní zkušenosti v oblasti, které se žádost týká, a v případě koordinátora konsorcia mobility i odpovídající kapacity pro koordinaci konsorcia.

Více informací o obecných kritériích týkajících se provozních kapacit a o specifických požadavcích na žadatele o akreditaci viz část C této příručky.

Kritéria pro vyloučení

Žadatelé musí předložit podepsané čestné prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v kritériích pro vyloučení v části C této příručky, že předložený Plán Erasmus obsahuje původní obsah, jehož autorem je žadatel, a že vypracování žádosti nezaplatili u žádných dalších organizací ani externích osob.

Zároveň platí, že žadatelé smějí využívat a je jim doporučeno, aby využívali poradenství příslušných orgánů a odborníků ve vzdělávání nebo si vyměňovali osvědčené postupy s obdobnými organizacemi, které mají s programem Erasmus+ více zkušeností. Žadatelé o funkci koordinátora konsorcia mobility mohou při vypracovávání žádosti konzultovat potenciální členy konsorcia. Žadatelé mohou svou žádost podložit strategickými dokumenty, které jsou relevantní pro jejich Plán Erasmus, například strategií internacionalizace nebo strategií, kterou vypracovaly jejich kontrolní nebo koordinační orgány.

Kritéria pro udělení akreditace

Žádosti budou hodnoceny zvlášť pro oblast odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých. Kvalita žádostí bude posuzována podle bodů získaných z celkového počtu 100 bodů na základě níže uvedených kritérií a váhového rozdělení.

Žádosti musí dosáhnout těchto minimálních hodnot:

 • alespoň 70 z celkového počtu 100 bodů a
 • alespoň poloviny maximálního počtu bodů v každém ze čtyř kritérií pro udělení akreditace.

Relevance - (maximálně 10 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou profil žadatele, jeho zkušenosti, aktivity a cílová skupina účastníků vzdělávání relevantní pro oblast, které se žádost týká, cíle akreditací Erasmus a druh žádosti (jednotlivá organizace nebo koordinátor konsorcia),
 • je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace,
 • v případě organizací, které žádají o funkci akreditovaného koordinátora konsorcia, do jaké míry:
  • je profil členů plánovaného konsorcia relevantní pro účel a cíle konsorcia definované v žádosti, pro oblast, které se žádost týká, a pro cíle akreditací Erasmus,
  • přináší vytvoření konsorcia jeho členům jednoznačnou přidanou hodnotu s ohledem na cíle akreditací Erasmus.

Plán Erasmus: Cíle - (maximálně 40 bodů)

Do jaké míry:

 • je navrhovaný Plán Erasmus v souladu s cíli akreditací Erasmus,
 • řeší cíle navrhovaného Plánu Erasmus potřeby žadatele, jeho zaměstnanců a účastníků vzdělávání jasným a konkrétním způsobem,
  • se v případě koordinátorů konsorcia toto kritérium vztahuje na celé plánované konsorcium, a cíle Plánu Erasmus proto musí být v souladu s účelem konsorcia, jak je definován v žádosti,
 • jsou cíle navrhovaného Plánu Erasmus a jejich harmonogram realistické a dostatečně ambiciózní, aby měly na organizaci (nebo konsorcium) pozitivní dopad,
 • jsou opatření navrhovaná za účelem sledování a hodnocení plnění cílů Plánu Erasmus vhodná a konkrétní,
 • pokud žadatel připojil k žádosti strategické dokumenty: je jasně vysvětlena souvislost mezi navrhovaným Plánem Erasmus a připojenými dokumenty.

Plán Erasmus: Aktivity - (maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • je navrhovaný počet účastníků mobilit odpovídající velikosti a zkušenostem žadatelské organizace,
  • bude v případě koordinátorů konsorcia zohledněna plánovaná velikost konsorcia,
 • je navrhovaný počet účastníků mobilit realistický a vhodný pro dosažení Plánu Erasmus,
 • jsou profily plánovaných účastníků relevantní pro oblast, pro kterou je žádost podávána, pro navrhovaný Plán Erasmus a pro cíle akreditací Erasmus,
 • pokud je to relevantní a pokud žadatel zamýšlí organizovat mobility pro účastníky vzdělávání: jsou zapojeni účastníci s omezenými příležitostmi.

Plán Erasmus: Řízení - (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • navrhl žadatel konkrétní způsoby, jak přispět k základním zásadám akreditace Erasmus popsaným ve standardech kvality programu Erasmus,
 • navrhl žadatel jasné a úplné rozdělení úkolů v souladu se standardy kvality programu Erasmus,
 • žadatel vyčlenil příslušné zdroje za účelem realizace aktivit programu v souladu se standardy kvality programu Erasmus,
 • je zapojení na úrovni vedení organizace přiměřené,
 • byla definována vhodná opatření k zajištění kontinuity aktivit programu v případě změn týkajících se zaměstnanců nebo vedení žadatelské organizace, 
 • navrhl žadatel konkrétní a logické kroky k začlenění výsledků mobilit do běžné praxe organizace,
  • se v případě koordinátorů konsorcia toto kritérium vztahuje na celé plánované konsorcium.

Maximální počet udělených akreditací Erasmus

V zemích, kde je o akreditace Erasmus velký zájem, může národní agentura stanovit maximální počet akreditací, které budou uděleny. Toto rozhodnutí bude učiněno zvlášť pro každou ze tří oblastí a bude spolu s touto výzvou zveřejněno na internetových stránkách národní agentury.

Pokud národní agentura nestanoví maximální počet schválených akreditací pro danou oblast, bude akreditace udělena všem žadatelům splňujícím minimální kritéria stanovená v této výzvě.

Pokud národní agentura stanoví maximální počet schválených akreditací pro danou oblast, stanoví se seznam s pořadím žádostí splňujících minimální kritéria. Akreditace budou udělovány žádostem od nejvyššího bodového hodnocení až do vyčerpání maximálního počtu udělených akreditací. V případě, že má více žádostí stejný počet bodů jako poslední žádost, které má být akreditace udělena, navýší se maximální počet udělených akreditací tak, aby byly zahrnuty všechny žádosti s tímto počtem bodů.

Platnost

Platnost akreditací Erasmus udělených v rámci této výzvy započne dne 1. února 2024 a bude trvat po celé programové období do roku 2027. Aby bylo možné zajistit realistické plánování, bude předložený Plán Erasmus pokrývat kratší období dvou až pěti let a bude pravidelně aktualizován.

V případě, že je akreditace Erasmus vyžadována pro účast na jakékoli akci po skončení programového období 2021–2027, může národní agentura za podmínek stanovených Evropskou komisí platnost akreditace prodloužit. S ohledem na tuto možnost mohou žadatelé předložit Plány Erasmus, které zahrnují období i po roce 2027.

Akreditaci lze ukončit kdykoli v případě, že organizace přestane existovat, nebo na základě dohody mezi národní agenturou a akreditovanou organizací. Národní agentura může akreditaci jednostranně ukončit za podmínek popsaných v oddíle „Podávání zpráv, monitorování a zajišťování kvality“.  Jednostranné ukončení akreditace ze strany akreditované organizace je možné pouze v případě, že během alespoň tří po sobě jdoucích let nebyla akreditace využita k podání žádostí o akreditované projekty mobility.

Nepřenositelnost

Akreditaci programu Erasmus nelze přenášet mezi organizacemi. Výjimečně, v případě strukturálních změn akreditované organizace (například rozdělení, sloučení, změna právní subjektivity, statutu nebo vlastnictví), může národní agentura na základě odůvodněné žádosti převést akreditaci na jednu nástupnickou organizaci.

Předkládání zpráv, monitorování a zajišťování kvality

Závěrečné zprávy po skončení každé grantové dohody

Po skončení každé grantové dohody schválené v rámci akreditace Erasmus předloží akreditovaná organizace závěrečnou zprávu o realizovaných aktivitách a splněných cílech, jak je specifikuje příslušná grantová dohoda.

Zprávy týkající se akreditace

Na základě obsahu schváleného Plánu Erasmus a alespoň jednou během pětiletého období budou akreditované organizace povinny:

 • předložit zprávu o tom, jak zajistily dodržování standardů kvality programu Erasmus,
 • předložit zprávu o tom, jak pokračuje plnění cílů jejich Plánu Erasmus,
 • aktualizovat svůj Plán Erasmus.

Národní agentura může rozhodnout, že bude předložení různých výše uvedených prvků požadovat zároveň, nebo samostatně.

Národní agentura může rozhodnout, že zprávu týkající se akreditace nahradí strukturovanou monitorovací návštěvou.

Na základě výsledků akreditované organizace, které vyplývají z podaných zpráv, monitorování a kontrol zajišťování kvality nebo které jsou důsledkem významných změn v organizaci, může národní agentura změnit počet průběžných zpráv a harmonogram jejich předkládání.

Akreditované organizace mohou navíc dobrovolně požádat o aktualizaci svého Plánu Erasmus. Národní agentura na základě argumentů organizace rozhodne, zda je aktualizace odůvodněná. Součástí aktualizace Plánu Erasmus může být žádost o změnu individuální akreditace na akreditaci pro koordinátora konsorcia mobility nebo naopak.

Monitorování a kontroly

Národní agentura může organizovat formální kontroly, monitorovací návštěvy nebo jiné činnosti s cílem sledovat pokrok a výsledky akreditovaných organizací, zajistit dodržování dohodnutých standardů kvality a poskytovat podporu.

Formální kontroly mohou mít formu kontrol dokumentů, návštěv akreditovaných organizací, členů konsorcií, podpůrných organizací a jakýchkoli jiných prostor, kde jsou realizovány příslušné aktivity. Národní agentura se může obrátit na národní agentury v jiných zemích a požádat je, aby prověřily a monitorovaly aktivity, které jsou realizovány v jejich zemích.

Na základě zprávy nebo monitorování poskytne národní agentura akreditované organizaci zpětnou vazbu. Národní agentura může rovněž akreditované organizaci poskytnout závazné pokyny nebo rady, jak zlepšit výsledky.

V případě nově akreditovaných žadatelů, vysoce rizikových organizací nebo v případě nedodržení pokynů a lhůt národní agentury, nedostatečných výsledků, které vyplývají z podaných zpráv, monitorování a kontrol zajišťování kvality, nebo porušení pravidel programu (i v rámci jiné akce) může národní agentura přijmout tato nápravná opatření:

 • Dohled: Národní agentura může omezit výši financování, o které může akreditovaná organizace požádat u aktivit, kde je akreditace Erasmus podmínkou.

Nově akreditované organizace mohou být předmětem dohledu, pokud je při kontrole provozní kapacity zjištěno riziko nízké kvality realizace nebo pokud hodnotitelé žádosti poukáží na závažné nedostatky, které vykazuje Plán Erasmus žadatele.

 • Pozastavení akreditace: Organizace s pozastavenou akreditací nemohou požádat o financování u aktivit, kde je akreditace Erasmus podmínkou. Národní agentura může rovněž ukončit některé nebo všechny probíhající grantové dohody uzavřené na základě akreditace, která byla pozastavena.
 • Ukončení: v případě opakovaného nedodržování pokynů a lhůt národní agentury, nedostatečných výsledků nebo opakovaného nebo závažného porušení pravidel programu (i v rámci jiné akce) může národní agentura akreditaci a veškeré probíhající grantové dohody uzavřené na základě této akreditace ukončit.

Období dohledu nebo pozastavení bude pokračovat až do doby, než národní agentura rozhodne, že podmínky a požadavky na kvalitu stanovené v této výzvě jsou opět splněny a že akreditovaná organizace ošetřila riziko nedostatečných výsledků.

Organizace, kterým byla akreditace pozastavena nebo nad kterými probíhá dohled, nemohou žádat o novou akreditaci ve stejné oblasti.

Uznání excelence

Akreditované organizace dosahující nejlepších výsledků budou uznány udělením „značky excelence“.

V rámci této výzvy bude „značka excelence“ udělena všem akreditovaným organizacím, které při hodnocení jejich posledních dvou závěrečných zpráv o akreditovaných projektech v oblasti mobility obdržely v průměru alespoň 85 bodů (projekty dokončené podle bývalého certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě během programového období Erasmus+ 2014–2020 budou zohledněny u organizací odborného vzdělávání a přípravy, které byly znovu akreditovány v rámci zjednodušeného akreditačního řízení v rámci výzvy k předkládání návrhů pro rok 2020). Aby mohla být závěrečná zpráva zohledněna, musí být předložena, vyhodnocena a uzavřena nejpozději v termínu pro podání žádosti o akreditaci Erasmus.

Udělené značky excelence budou platit tři roky, počínaje 1. únorem roku vyhlášení této výzvy.

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=cs ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=cs ↩ back
 • 4 Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy se zvláštním statusem a pod dohledem vnitrostátních orgánů v jiné zemi budou případně muset podat žádost u národní agentury země dohledu. Přesné informace pro jednotlivé případy vám poskytne národní agentura v hostitelské zemi nebo v zemi příslušného vnitrostátního orgánu. ↩ back
 • 5 Včetně organizací zajišťujících předškolní vzdělávání a péči. Školy se zvláštním statusem a pod dohledem vnitrostátních orgánů v jiné zemi (např. lycée français nebo německé školy) budou případně muset podat žádost u národní agentury země dohledu. Přesné informace pro jednotlivé případy vám poskytne národní agentura v hostitelské zemi nebo v zemi příslušného vnitrostátního orgánu. ↩ back
 • 6 Aniž jsou dotčeny definice stanovené příslušným vnitrostátním orgánem, upozorňujeme, že organizace poskytující odborné vzdělávání a přípravu pro dospělé účastníky vzdělávání jsou obvykle považovány za poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, a nikoli za poskytovatele vzdělávání dospělých. Další informace naleznete v příslušných definicích na internetových stránkách vaší národní agentury. ↩ back
Tagged in:  Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání