Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekty mobility pro pracovníky s mládeží

V rámci této akce 1 mohou organizace obdržet podporu na provádění projektů zahrnujících jednu nebo více vzdělávacích aktivit pro profesní rozvoj a budování kapacit pracovníků s mládeží a jejich organizace.

Cíle akce

Tato akce podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží, a tím i rozvoj kvalitní práce s mládeží na místní, regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni prostřednictvím neformálního a informálního učení v rámci mobilit. Akce přispívá k cílům strategie EU pro mládež na období 2019–2027, zejména k Evropské agendě práce s mládeží 2 v zájmu kvality, inovací a uznávání práce s mládeží.

Cílem projektů mobility pro pracovníky s mládeží konkrétně je:

 • Poskytovat příležitosti neformálního a informálního učení pro vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků s mládeží, přispívat k vysoce kvalitní individuální praxi, jakož i k rozvoji organizací a systémů práce s mládeží.
 • Budovat komunitu pracovníků s mládeží, která bude schopna podpořit kvalitu projektů a aktivit pro mladé lidi v programech EU i mimo ně.
 • Rozvíjet praxi práce s mládeží na místní úrovni a přispět k budování kapacit pro kvalitní práci s mládeží z hlediska účastníků i jejich organizace, a to s jasným dopadem na pravidelnou práci zúčastněných pracovníků s mládeží zaměřenou na mladé lidi.

Politické souvislosti

Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019–2027 stanoví rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže, jehož základem je sdělení Komise ze dne 22. května 2018 s názvem „Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi“. Strategie podporuje účast mládeže na demokratickém životě, podporuje sociální a občanské zapojování mladých lidí a snaží se zajistit, aby všichni mladí lidé měli potřebné zdroje pro účast ve společnosti. Strategie EU pro mládež zahrnuje rovněž proces dialogu s mládeží a v této souvislosti bylo v roce 2018 vypracováno jedenáct evropských cílů v oblasti mládeže. Tyto cíle vymezují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy. Strategie EU pro mládež by měla přispět k uskutečnění této vize mladých lidí. V rámci základní oblasti „Posilovat“ podporuje strategie EU pro mládež posílení postavení mladých lidí prostřednictvím kvality, inovací a uznávání práce s mládeží.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_cs

Tematické strategie v oblasti mládeže

Program Erasmus+ usiluje o podporu účasti mladých lidí, posílení kvality procesů informálního a neformálního učení a rozvoj kvalitní práce s mládeží. Další podpora v těchto oblastech je k dispozici prostřednictvím konkrétních tematických strategií, jako je strategie zapojení mládeže, Youthpass a Evropská strategie odborné přípravy (ETS) 3 .

Popis aktivit

Aktivity v oblasti profesního rozvoje

Aktivitami v oblasti profesního rozvoje jsou nadnárodní nebo mezinárodní vzdělávací mobility, které podporují profesní rozvoj pracovníků s mládeží. Mohou nabývat těchto podob:

 • Studijní návštěvy a různé typy pobytů, jako je stínování na pracovišti, výměny a vzájemné učení pracovníků s mládeží, a to v organizacích pracujících s mládeží a v organizacích činných v oblasti mládeže v zahraničí.
 • Vytváření sítí a budování komunit mezi pracovníky s mládeží, kteří se podílejí na akci a podporují její cíle.
 • Školení podporující rozvoj kompetencí (např. na základě relevantních stávajících modelů kompetencí), zaměřená na provádění kvalitních postupů práce s mládeží nebo na řešení a testování inovativních metod (například v souvislosti s digitální a inteligentní prací s mládeží 4 ).
 • Semináře a workshopy podporující zejména budování znalostí a sdílení osvědčených postupů v souvislosti s cíli, hodnotami a prioritami strategie EU pro mládež a programů EU přispívajících k jejímu provádění. Pro získání grantů v rámci projektů mobility pracovníků s mládeží nejsou způsobilé tyto aktivity: akademické studijní cesty; aktivity s cílem finančního zisku; aktivity turistické povahy; festivaly; rekreační cesty; umělecká turné, statutární schůze.

Aktivity v oblasti rozvoje systémů a informačních činností

Projekty mobility pracovníků s mládeží mohou zahrnovat aktivity v oblasti rozvoje systémů a informačních činností, které se vzájemně doplňují s cílem posílit dopad projektu mobility na předmětnou oblast. Zahrnují všechny aktivity, jejichž cílem je přispět k Evropské agendě práce s mládeží 5 zaměřené na kvalitu, inovace a uznávání práce s mládeží a přispět získanými poznatky a nástroji organizacím, které působí v rámci projektů i mimo ně. Tyto doplňkové aktivity představují příležitost pro zkušenější a vynalézavé příjemce pro testování inovativních metod a reakcí na sdílené výzvy, jakýsi prostor „evropské laboratoře práce s mládeží“ vyplývající z aktivit profesního rozvoje realizovaných v rámci projektů, které mají odezvu i mimo ně.

K příkladům patří příprava nástrojů a sdílení postupů, které přispívají k rozvoji a vývoji organizací a systémů pro pracovníky s mládeží, osvětová činnost a budování komunit a zavádění inovativních metod včetně využívání digitálních technologií v rámci práce s mládeží. Tyto činnosti jdou nad rámec následných aktivit v oblasti šíření informací, které jsou součástí životního cyklu projektu, avšak pod tyto doplňkové aktivity by mohly patřit i aktivity v oblasti šíření informací, které jsou více zacílené a strategičtější.

Aktivity v oblasti rozvoje systémů a informačních činností lze provádět na nadnárodní, mezinárodní nebo národní úrovni.

Přípravné návštěvy

Cílem přípravných návštěv je zajistit vysoce kvalitní aktivity na základě usnadňování a přípravy administrativních opatření, budování důvěry a porozumění a vytvoření pevného partnerství mezi zúčastněnými organizacemi a lidmi. Přípravné návštěvy probíhají v zemi jedné z přijímajících organizací před zahájením aktivity profesního rozvoje.

Vypracování projektu

Projekt podporovaný v rámci této akce musí zahrnovat jednu nebo více aktivit v oblasti profesního rozvoje. Aktivity lze pružně kombinovat v závislosti na cílech projektu a potřebách zúčastněné organizace či organizací a zúčastněných pracovníků s mládeží.

Projekt realizují alespoň dvě organizace. Všechny zapojené organizace musí být ve fázi podávání žádosti identifikovány, neboť pevné partnerství je základní podmínkou vysoce kvalitní realizace projektů. Zapojené organizace přebírají úlohu účastníků „vysílajících“ a/nebo účastníků „přijímajících“, tj. hostitelů aktivity. Jedna z organizací rovněž plní úlohu koordinátora a podává žádost pro celý projekt v zastoupení partnerství.

Projekt sestává ze čtyř fází: plánování, příprava, realizace a následné činnosti.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky učení, formáty aktivit, vypracování pracovního programu, harmonogram činností atd.).
 • Příprava (praktická opatření, výběr účastníků, uzavření dohod s partnery, jazyková/mezikulturní/školicí a praktická příprava účastníků před odjezdem atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (vyhodnocení aktivit, určení a dokumentace výsledků učení účastníků, jakož i šíření a využití výsledků projektu).

Kvalitní projekt mobility pro pracovníky s mládeží:

 • má jasný dopad na pravidelnou práci zúčastněných pracovníků s mládeží a na jejich organizace,
 • opírá se o aktivní zapojení zúčastněných organizací a pracovníků s mládeží, kteří by měli hrát aktivní úlohu ve všech fázích projektu, a posilovat tak své praktické zkušenosti v oblasti učení a rozvoje,
 • vychází z jasně identifikovaných potřeb v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků s mládeží 6 , zejména v oblasti kvality, inovací a uznávání, a je doprovázen náležitými opatřeními pro výběr, přípravu a následnou kontrolu,
 • zajišťuje, aby výsledky neformálního a informálního učení účastníků byly řádně uznávány a aby výsledky projektů včetně veškerých metod, materiálů a nástrojů byly přenositelné, používaly se v zúčastněných organizacích a přispěly tak k vývoji mládežnických organizací a aby byly dále šířeny v oblasti práce s mládeží,
 • vybízí účastníky k zamyšlení nad evropskými tématy a hodnotami a poskytuje pracovníkům s mládeží nástroje a metody na podporu uznávání a řízení rozmanitosti v jejich každodenní práci,
 • podporuje používání inovativních postupů a metod, jako je začlenění digitální práce s mládeží jako nástroje prevence jakýchkoli forem dezinformací a falešných zpráv na internetu.

Proces učení

Projekt mobility pro pracovníky s mládeží musí počítat s podporou procesu reflexe, identifikace a dokumentace výsledků učení, zejména prostřednictvím certifikátu Youthpass, aby podpořil uznání a dopad výsledků projektu a výsledné postupy, metodiky a materiály v oblasti práce s mládeží.

Ochrana a bezpečnost účastníků

Během plánování a přípravy projektu by měla být ošetřena otázka ochrany a bezpečnosti účastníků a měla by být stanovena veškerá nezbytná opatření k prevenci/snížení rizik.

Standardy kvality programu Erasmus mládež

Realizace všech projektů podporovaných v rámci této akce se musí řídit standardy kvality programu Erasmus mládež, pokud jde o organizaci vysoce kvalitních aktivit v oblasti vzdělávací mobility. Standardy kvality programu Erasmus mládež zahrnují základní zásady akce, jakož i konkrétní prováděcí postupy pro projektové úkoly, jako je výběr a příprava účastníků, vymezení, hodnocení a uznávání výsledků učení, sdílení výsledků projektu atd. Standardy kvality programu Erasmus mládež jsou k dispozici na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Horizontální rozměry

Při navrhování projektu mobility by měly být do projektu začleněny tyto aspekty společné celému programu Erasmus+ :

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojí je do rozhodovacího procesu. 

 • Projekty mobility pro pracovníky s mládeží jsou obzvláště vhodné k posilování povědomí pracovníků s mládeží v oblasti rozmanitosti, jakož i ke zlepšování dovedností a kompetencí potřebných k úspěšnému zapojení účastníků s omezenými příležitostmi do práce s mládeží v praxi. Zapojení zúčastněných pracovníků s mládeží do všech fází projektu podporuje pečlivé vedení v procesu učení a rozvoje a umožňuje bližší návazné sledování.
 • Přítomnost školitelů a facilitátorů ve většině aktivit zajišťuje bližší a přizpůsobený přístup upravený podle potřeb účastníků.
 • Celý projekt by se měl vědomě zaměřovat na inkluzi a rozmanitost. Tyto aspekty by měly být zohledněny při plánování, přípravě, realizaci a následných činnostech. Zvláště důležité je to, jakým způsobem projekt zvyšuje schopnost zúčastněných organizací řešit otázky inkluze a rozmanitosti v rámci běžných činností.
 • Tento formát je vhodný i pro zapojení účastníků s omezenými příležitostmi. Flexibilita, kterou akce nabízí z hlediska formátu aktivit (např. doba trvání, typ atd.), umožňuje přizpůsobit akci potřebám účastníků. Projekty mobility pro pracovníky s mládeží jsou rovněž vhodné pro práci v oblasti inkluze a rozmanitosti, která představuje hlavní předmět projektu, například pro výměny inkluzivních postupů a metod. 

Environmentální udržitelnost

Projekt by měl mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které omezují nebo kompenzují environmentální stopu mobilit. Měl by být koncipován a prováděn s ohledem na životní prostředí, např. začleněním udržitelných postupů, jako je využívání opětovně použitelných nebo ekologických materiálů, omezování množství odpadu a recyklace, udržitelné dopravní prostředky.

Digitální transformace

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při začleňování využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit jejich fyzické aktivity, zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi a zvýšit kvalitu aktivit. Je podněcováno zavádění digitálních a on-line prvků ke snížení prahu pro participaci účastníků s omezenými příležitostmi. Prostřednictvím projektů a aktivit, jejichž cílem je posílení digitálních dovedností, podpora digitální gramotnosti a/nebo porozumění rizikům a příležitostem digitální technologie, může program změnit myšlení a přispět k rozvoji digitálních a kombinovaných přístupů v aktivitách mládeže.

V závislosti na koncepci a cílech aktivit lze do vzdělávacích mobilit začlenit rozvoj kompetencí a povědomí o digitální problematice a používání nových technologií.

Národní agentury nabízejí širokou škálu příležitostí ke školení pro pracovníky s mládeží a vedoucí mládeže prostřednictvím svých aktivit v oblasti školení a spolupráce, včetně podpory digitální transformace v oblasti mládeže. Tyto nabídky se zveřejňují v evropském kalendáři školení (European Training Calendar): https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiraci lze najít i v rámci nástrojů informačních center SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/.

Participace

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při zlepšování kvality jejich projektů začleňováním participativního rozměru a nabídkou vhodných příležitostí pro pracovníky s mládeží k aktivnímu zapojení a účasti na koncipování a realizaci projektových činností jakožto cesty k objevení výhod aktivního občanství a zapojení do demokratického života. Zdroje pro posílení participativního rozměru podporovaných projektů jsou dostupné mimo jiné prostřednictvím internetové stránky participationpool.eu. Jsou povzbuzovány i vazby na stávající vnitrostátní, mezinárodní nebo (jiné) unijní iniciativy a platformy zaměřené na účast a občanskou angažovanost a zapojení do těchto iniciativ.

Kritéria používaná k posouzení běžných projektů mobility pracovníků s mládeží

Kritéria způsobilosti

Níže uvedená obecná kritéria se vztahují na běžné projekty mobility pracovníků s mládeží. Akreditovaní žadatelé viz příslušný oddíl této příručky.

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli způsobilá zúčastněná organizace se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu 7 .

Způsobilé zúčastněné organizace

Zúčastněnou organizací může být:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, evropská nevládní organizace mládeže, veřejný subjekt na místní, regionální, celostátní úrovni, sociální podnik, subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků,
 •  skupina mladých lidí aktivně působících v oblasti práce s mládeží, ale ne nutně v kontextu mládežnické organizace (tj. neformální skupina mladých lidí)  8

se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo v třetí zemi nepřidružené k programu sousedící s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

Počet zúčastněných organizací

Zapojeny musí být nejméně dvě zúčastněné organizace (alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající organizace) z různých zemí.

Délka projektu

Od 3 do 24 měsíců.

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí svou žádost o grant podat nejpozději do následujících termínů:

23. února 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. června do 31. prosince téhož roku

4. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. ledna do 31. května následujícího roku

Případné dodatečné kolo:

Národní agentury se mohou rozhodnout otevřít dodatečné kolo. Národní agentury informují žadatele o otevření dodatečného kola prostřednictvím svých internetových stránek.

V případě, že bude vyhlášeno dodatečné kolo, žadatelé musí své žádosti o grant předložit do 4. května 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající mezi 1. srpnem až 31. prosincem téhož roku.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Další kritéria

K žádosti musí být připojeno čestné prohlášení statutárního zástupce.

Každý projekt musí zahrnovat alespoň jednu aktivitu profesního rozvoje.

K žádosti musí být přiložen časový rozvrh každé aktivity profesního rozvoje, přípravných návštěv a aktivit v oblasti rozvoje systému a informačních činností naplánovaných v rámci projektu.

Další kritéria způsobilosti pro aktivity profesního rozvoje

Délka trvání aktivit

Od 2 do 60 dnů bez započtení dnů cesty. Zmíněné dva dny na sebe musí navazovat.

Místo konání aktivit

Aktivity se musí konat v zemi jedné (nebo více v případě putovních aktivit) z organizací účastnících se dané aktivity. 

Počet zúčastněných organizací

Zapojeny musí být nejméně dvě zúčastněné organizace (alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající organizace) z různých zemí.

Aktivity v rámci členských států a třetích zemí přidružených k programu: všechny zúčastněné organizace musí být z členského státu nebo třetí země přidružené k programu.

Aktivity s třetími zeměmi nepřidruženými k programu sousedícími s EU: aktivita musí zahrnovat alespoň jednu zúčastněnou organizaci z členského státu nebo třetí země přidružené k programu a jednu zúčastněnou organizaci z třetí země nepřidružené k programu sousedící s EU (regiony 1–4).

Způsobilí účastníci

Neplatí žádná věková omezení.

Účastníci, vyjma školitelů, doprovodných osob a facilitátorů, musí být osoby s pobytem v zemi jejich vysílající nebo přijímající organizace.

Počet účastníků

Počet účastníků: až 50 účastníků (kromě školitelů, doprovodných osob a facilitátorů, je-li to relevantní) na každou aktivitu plánovanou v rámci projektu.

Do každé aktivity musí být zapojeni účastníci ze země přijímající organizace.

Další kritéria

Alespoň jedna z vysílajících organizací nebo přijímajících organizací v každé aktivitě musí být ze země národní agentury, u které je žádost podána.

Další kritéria způsobilosti pro přípravné návštěvy

Místo(a) konání aktivity

Aktivita musí probíhat v zemi jedné z přijímajících organizací. 

Způsobilí účastníci

Zástupci zúčastněných organizací, školitelé a facilitátoři účastnící se hlavní aktivity.

Kritéria pro udělení grantu

Projekty budou posouzeny na základě následujících kritérií. Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň poloviny maximálního počtu bodů v každé kategorii níže uvedených kritérií pro udělení grantu.

Relevance, odůvodnění a dopad (maximálně 30 bodů)

 • Relevance projektu vzhledem k:
  • cílům akce,
  • potřebám rozvoje a vývoje zúčastněných organizací,
  • potřebám a cílům zúčastněných pracovníků s mládeží.
 • Míra, do jaké je projekt schopen:
  • přinést zúčastněným pracovníkům s mládeží vysoce kvalitní výsledky učení,
  • posílit nebo transformovat práci zúčastněných organizací s mládeží, pokud jde o kvalitu, inovace a uznávání, jakož i o jejich kapacity a oblast působnosti, od místní až po celosvětovou, dle konkrétní situace,
  • zapojit účastníky, kteří se podílejí na práci s mládeží v zúčastněných organizacích,
  • zapojit organizace, které provádějí konkrétní práci s mládeží a pravidelně pracují s mladými lidmi na místní úrovni.
 • Potenciální dopad projektu:
  • na zúčastněné pracovníky s mládeží a zúčastněné organizace v průběhu životního cyklu projektu a po jeho skončení,
  • na konkrétní postupy v oblasti práce s mládeží a kvalitní práci s mládeží,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské či celosvětové úrovni.
 • Míra, do jaké projekt zahrnuje opatření zaměřená na udržitelnost výsledků po skončení doby trvání projektu.
 • Míra, do jaké je projekt vhodný pro účely přispění k inkluzi a rozmanitosti, zelenému, digitálnímu a participativnímu rozměru programu.
 • Míra, do jaké projekt zahrnuje do akce nováčky a méně zkušené organizace.
 • Míra, do jaké navrhované aktivity rozvoje systému a osvěty přispívají k rozvoji prostředí pracovníků s mládeží (v příslušných případech).

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 40 bodů)

 • Soulad mezi identifikovanými potřebami, cíli projektu, profily účastníků a navrhovanými aktivitami.
 • Míra, do jaké projekt přispívá ke zlepšení kvality práce zúčastněných organizací s mládeží.
 • Jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází projektu: příprava (včetně přípravy poskytované účastníkům), realizace aktivit a následné činnosti.
 • Vhodnost opatření pro výběr pracovníků s mládeží (v souladu s definicí pracovníka s mládeží v právním základu) pro aktivity a rozsah aktivního zapojení pracovníků s mládeží do všech fází projektu.
 • Míra, do jaké jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny účastníkům s omezenými příležitostmi. 
 • Vhodnost navrhovaných metod participativního učení, včetně případných virtuálních složek.
 • Kvalita opatření a podpora procesu reflexe, identifikace a dokumentace výsledků učení účastníků a důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání kvalifikací, zejména certifikátu Youthpass.
 • Vyvážené zastoupení účastníků z hlediska zemí a pohlaví.
 • Míra, do jaké aktivity zahrnují udržitelné a k životnímu prostředí šetrné postupy.
 • Kvalita nástrojů a postupů navrhovaných v rámci „aktivit v oblasti rozvoje systémů a informačních činností“ a rozsah, v jakém lze jejich návrh replikovat a inspirovat další organizace (v příslušných případech).

Kvalita řízení projektu (maximálně 30 bodů)

 • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s ostatními relevantními zúčastněnými subjekty.
 • Kvalita opatření sloužících k hodnocení jednotlivých fází a výsledků projektu.
 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací a mimo ně.

Pravidla financování

Rozpočtová kategorie –  Organizační podpora

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady přímo související s realizací mobilit.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: Na základě počtu účastníků, bez započtení doprovodných osob, školitelů a facilitátorů.

Částka

100 EUR na účastníka aktivity profesního rozvoje

Rozpočtová kategorie –  Cestovní náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, včetně školitelů, doprovodných osob a facilitátorů, z místa původu na místo konání aktivity a zpět.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity 9 stanovit pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise 10 .

U putovních aktivit by měl žadatel spočítat vzdálenosti mezi jednotlivými místy a zvolit pásmo vzdálenosti odpovídající celkovému počtu 11 .

Částka

Cestovní vzdálenost: Standardní cesta Ekologicky šetrné cestování
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000–2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000–3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000–7 999 km 820 EUR  
8 000 km nebo více 1 500 EUR  

Rozpočtová kategorie –  Pobytové náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s pobytem.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě délky pobytu účastníka, včetně doprovodných osob, školitelů a facilitátorů (pokud je to nezbytné), včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne na cestu po skončení aktivity, a až čtyř dalších dnů v případě účastníků, kteří obdrží grant na ekologicky šetrné cestování.

Částka

Tabulka A2.2 na účastníka a den.

Maximální částka 1 100 EUR na účastníka (včetně školitelů, facilitátorů a doprovodných osob)

Rozpočtová kategorie –  Podpora inkluze

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Podpora inkluze pro organizace: náklady spojené s organizací mobilit zahrnujících účastníky s omezenými příležitostmi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi, bez započtení doprovodných osob, školitelů a facilitátorů.

Částka

100 EUR na účastníka

Podpora inkluze pro účastníky: další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami, školiteli a facilitátory (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Částka

100 % uznatelných nákladů

Rozpočtová kategorie – Podpora přípravných návštěv

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady související s provedením přípravné návštěvy, včetně cestovních a pobytových nákladů.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: vyjma účastníků z přijímající organizace. Na jednu aktivitu lze financovat maximálně dva účastníky na každou zúčastněnou organizaci. Kromě toho lze také financovat jednoho facilitátora na přípravnou návštěvu. Podmínka: Potřeba přípravné návštěvy, její cíle a seznam účastníků musí být žadatelem odůvodněny a schváleny národní agenturou.  Tato podmínka se nepoužije na projekty financované v rámci systému akreditace.

Částka

575 EUR na účastníka a přípravnou návštěvu

Rozpočtová kategorie –  Rozvoj systémů a informační činnosti

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady související s realizací doplňkových aktivit.

Nepřímé náklady: paušální částku v maximální výši 7 % uznatelných přímých nákladů doplňkových aktivit lze uznat jako nepřímé náklady představující všeobecné administrativní náklady příjemce grantu, které lze považovat za náklady na vrub doplňkových aktivit (např. účty za elektřinu nebo internet, pronájem prostor, náklady na stálé zaměstnance atd.).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: potřeba a cíle musí být žadatelem odůvodněny a schváleny národní agenturou. Na tyto aktivity lze přidělit maximálně 10 % částky z celkových nákladů projektu.

Částka

Maximálně do 80 % uznatelných nákladů

Rozpočtová kategorie –  Mimořádné náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení.

Vysoké cestovní náklady účastníků, včetně doprovodných osob, školitelů a facilitátorů, které nelze krýt ze standardní kategorie „cestovní náklady“ z důvodu zeměpisné odlehlosti nebo jiných překážek (tj. v případech, kdy využití ekologičtějších dopravních prostředků s nižšími emisemi uhlíku přináší vysoké cestovní náklady).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou. Vysoké cestovní náklady se použijí v případech, kdy podpora na cestovní náklady na základě jednotkových nákladů nepokrývá 70 % cestovních nákladů účastníků. Mimořádné vysoké cestovní náklady, pokud jsou přiznány, nahrazují standardní grant na cestovní náklady.

Částka

Finanční záruka: 80 % uznatelných nákladů

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných cestovních nákladů

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení: 100 % uznatelných nákladů

Tabulka A2.2 Pobytové náklady na aktivity profesního rozvoje

  Pobytové náklady (EUR na den)
Rakousko 68 EUR
Belgie 73 EUR
Bulharsko 60 EUR
Chorvatsko 70 EUR
Kypr 65 EUR
Česká republika 61 EUR
Dánsko 81 EUR
Estonsko 63 EUR
Finsko 80 EUR
Severní Makedonie 51 EUR
Francie 74 EUR
Německo 65 EUR
Řecko 80 EUR
Maďarsko 62 EUR
Island 80 EUR
Irsko 83 EUR
Itálie 74 EUR
Lotyšsko 66 EUR
Lichtenštejnsko 83 EUR
Litva 65 EUR
Lucembursko 74 EUR
Malta 73 EUR
Nizozemsko 77 EUR
Norsko 83 EUR
Polsko 66 EUR
Portugalsko 73 EUR
Rumunsko 61 EUR
Srbsko 51 EUR
Slovensko 67 EUR
Slovinsko 67 EUR
Španělsko 68 EUR
Švédsko 79 EUR
Turecko 61 EUR
Sousedící třetí země nepřidružené k programu 54 EUR
 • 1 Hlavní rozpočet této akce je přidělen na podporu nadnárodních aktivit zahrnujících organizace a účastníky z členských států a třetích zemí přidružených k programu. Až 25 % dostupného rozpočtu však může financovat mezinárodní mobility, včetně organizací a účastníků ze třetích zemí nepřidružených k programu sousedících s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).
 • 2

  Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o rámci, kterým se ustavuje Evropská agenda práce s mládeží.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=CS. Více informací o provádění Evropské agendy práce s mládeží je k dispozici na adrese www.bonn-process.net.

 • 3 Tyto strategie najdete zde: https://www.salto-youth.net/
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)
 • 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=CS a www.bonn-process.net
 • 6 Viz „Evropský model kompetencí pro strategii odborné přípravy pracovníků s mládeží pro činnost v mezinárodním měřítku“, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 7 Zúčastněné organizace budou muset podepsat mandát žadatelské organizace. Mandáty by měly být vydány ve fázi podávání žádosti a nejpozději v době podpisu grantové dohody. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.
 • 8 Skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku od 13 do 30 let. Jeden z členů skupiny, kterému je nejméně 18 let, přebírá úlohu zástupce a nese odpovědnost jménem skupiny. Definice neformální skupiny viz glosář.
 • 9 Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km).
 • 10 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
 • 11 Pokud se například účastník z Madridu (Španělsko) účastní putovní aktivity, která se koná nejprve v Římě (Itálie) a poté v Lublani (Slovinsko), vypočítá žadatel nejprve vzdálenost mezi Madridem a Římem (1 365,28 km), poté mezi Římem a Lublaní (489,75 km) a pak obě vzdálenosti sečte (1 855,03 km); b) vybere příslušné pásmo cestovní vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km) a c) vypočte grant EU, z kterého získá příspěvek na náklady na cestu účastníka z Madridu do Lublaně (přes Řím) a zpět (275 EUR).
Tagged in:  Youth