Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Příležitosti v oblasti mobility pro organizace s akreditací Erasmus v oblasti mládeže

Akreditované organizace mají možnost požádat o finanční prostředky (žádost o grant) pro mobility v oblasti mládeže zjednodušeným způsobem. Žádosti jsou založeny na dříve schváleném akreditačním plánu činností, nevyžaduje se proto podrobný seznam a popis plánovaných aktivit. Namísto toho se žádosti zaměřují na odhad počtu aktivit, které mají být realizovány, a počtu účastníků.

Mobility, které mají být realizovány v rámci této akce, musí být v souladu s pravidly a zásadami stanovenými pro jednotlivé typy aktivit v příslušných oddílech této příručky.

Akreditované organizace se zavazují dodržovat standardy kvality programu Erasmus mládež a realizovat vysoce kvalitní mobility v oblasti mládeže.

Akreditované mládežnické organizace nejsou způsobilé k financování v rámci standardních výměn mládeže a projektů na podporu mobility pracovníků s mládeží. Mohou však v těchto projektech působit jako partner.

Kritéria způsobilosti

Níže uvedená obecná kritéria se použijí pro žádosti o grant.

Kdo může podat žádost?

Organizace, která je v termínu pro podávání žádostí držitelem platné akreditace Erasmus mládež.

Způsobilé aktivity

  • Výměny mládeže
  • Aktivity profesního rozvoje pracovníků s mládeží

Kromě toho lze realizovat tyto aktivity:

  • Přípravné návštěvy
  • Rozvoj systémů a informační činnosti (pouze ve spojení s aktivitami profesního rozvoje pracovníků s mládeží)

Popis a kritéria způsobilosti pro každou z těchto aktivit jsou vymezeny v příslušných oddílech této příručky.

Délka projektu

Počáteční trvání všech akreditovaných projektů je 15 měsíců. Po 12 měsících budou mít všichni příjemci možnost prodloužit svůj projekt na celkovou dobu 24 měsíců.

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž má žadatelská organizace sídlo.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí svou žádost o grant podat nejpozději do následujících termínů:

  • 20. února 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající 1. června téhož roku.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Další kritéria

Akreditovaná organizace může v rámci jedné výzvy k předkládání žádostí podat žádost pouze jednou.

K žádosti musí být připojeno čestné prohlášení statutárního zástupce.

Přidělení rozpočtových prostředků

Udělená výše grantu bude záviset na řadě prvků:

  • celkový rozpočet, který je k dispozici pro přidělení akreditovaným žadatelům,
  • požadované aktivity,
  • minimální a maximální výše grantu,
  • tato kritéria přidělení: finanční výsledky, kvalitativní výkonnost, strategické priority a tematické oblasti řešené aktivitami, o které je žádáno, a geografická vyváženost (pokud ji národní agentura uplatňuje).

Podrobná pravidla týkající se základní a maximální výše grantu, bodového ohodnocení kritérií přidělení, váhy každého kritéria, způsobu přidělení a rozpočtu dostupného pro akreditované projekty zveřejní národní agentura před uplynutím lhůty pro výzvu.

Tagged in:  Youth