Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Odborná příprava učitelů v rámci programu Jean Monnet

Instituce vysokoškolského vzdělávání nebo instituce/agentury odborné přípravy učitelů budou v rámci této akce organizovat aktivity, které učitelům ve školách a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy umožní rozvíjet nové dovednosti, učit a angažovat se v záležitostech EU, a tím posílit jejich postavení prostřednictvím lepšího porozumění EU a jejímu fungování.

Instituce pro odbornou přípravu učitelů (pro počáteční vzdělávání učitelů i pro další profesní rozvoj učitelů) posílí své interní znalosti a dovednosti, pokud jde o výuku o záležitostech EU, a učitelé tak budou lépe připraveni na zavádění obsahu týkajícího se EU do své činnosti.

Aktivity v rámci odborné přípravy učitelů podpoří pracovníky v oblasti vzdělávání ve školách a u poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4).

Cíle akce

Cílem akce Odborná příprava učitelů v rámci programu Jean Monnet je podporovat školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy při plánování, organizaci a poskytování obsahu EU v rámci jejich školních i mimoškolních činností. Hlavní cíle:

 • umožnit školám a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) budovat vědomosti o EU u jejich pedagogických pracovníků,
 • nabízet strukturované návrhy vzdělávání týkající se témat EU pro školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, poskytovat obsah a metodiky pro výuku učitelů na různých úrovních, z různých prostředí a s různou praxí,
 • poskytovat specifická individuální nebo skupinová školení (modulární, pobytová, kombinovaná nebo on-line) pro učitele, kteří mají zájem o EU a chtějí začlenit témata EU do své každodenní práce,
 • posílit důvěru učitelů při začleňování aspektů EU v rámci jejich každodenní práce.

Vypracování projektu

Učitelé s novými a inovativními metodikami pro navrhování obsahu týkajícího se Evropské unie pomohou účastníkům vzdělávání představit fakta a znalosti o Evropské unii v rámci školních i mimoškolních aktivit.

Institut/agentura pro odbornou přípravu učitelů je instituce, jejíž hlavní činnosti zahrnují poskytování odborné přípravy / vzdělávání učitelů.

Akce Odborná příprava / vzdělávání učitelů v rámci programu Jean Monnet by měla zahrnovat přípravu a realizaci odborné přípravy / vzdělávání učitelů. Tyto aktivity mohou mít podobu cílených kurzů nebo modulů, včetně distančního učení (hromadných otevřených on-line kurzů a/nebo kombinovaných aktivit). Odborná příprava / vzdělávání učitelů by měly být formální a měly by být ukončeny certifikátem.

Navrhované aktivity by rovněž měly zahrnovat podporu účastníků (např. příspěvek na cestování a pobyt, poskytování příruček a dalších specifických nástrojů, osvobození od poplatků).

Akce Odborná příprava / vzdělávání učitelů v rámci programu Jean Monnet musí dodržovat jednu z těchto forem:

 • školení na téma pedagogických metodik s cílem řešit záležitosti Evropské unie,
 • školení týkající se záležitostí Evropské unie,
 • studium záležitostí Evropské unie, které doplňuje již existující kurzy (kolaborativní učení mezi třídami, společná výuka),
 • semináře, letní a intenzivní kurzy, další druhy aktivit týkajících se EU za účasti jiných zúčastněných subjektů.

Výše uvedené lze provádět takto:

 • poskytnutím ad hoc pokynů pro výběr odborné přípravy,
 • prostřednictvím fyzického, on-line nebo kombinovaného školení.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o akci „Odborná Příprava Učitelů“ v rámci programu Jean Monnet?

Kritéria způsobilosti

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí být:

 • vysokoškolská instituce poskytující počáteční vzdělávání učitelů nebo profesní přípravu na pracovišti učitelům škol a/nebo institucí odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4), která je držitelem platné listiny ECHE, nebo
 • instituce/agentura pro odbornou přípravu / vzdělávání učitelů poskytující počáteční vzdělávání nebo profesní přípravu na pracovišti učitelům škol a/nebo institucí odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4).

Žadatelé musí mít sídlo v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Přípustné jsou pouze žádosti podané jednotlivými žadateli.

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Návrhy se musí týkat aktivit, které se konají ve způsobilých zemích (viz část A této příručky).

Délka projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2024-OFET-TT

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 1. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Jak podat žádost?

Informace jsou uvedeny v části C této příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu                 

Projekty jsou posuzovány na základě následujících kritérií:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Návrh musí prokázat relevanci vzhledem k cílům této akce a tato relevance bude mimo jiné posuzována s ohledem na to, zda návrh:

 • je zaměřen na evropská studia (viz popis v úvodním odstavci),
 • umožňuje učitelům ve školách rozvíjet nové dovednosti,
 • přináší lepší pochopení EU a jejího fungování,
 • umožňuje učitelům zavádět obsah EU do svých činností.

Míra, do jaké je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.

 • Míra, do jaké návrh oslovuje prioritní cílové skupiny:
  • školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4),
  • učitele.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost návrhu samotného a uskutečnitelnost jeho metodiky. 
 • Do jaké míry platí, že pracovní program:
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje soudržnost s cíli a aktivitami návrhu,
  • zahrnuje podporu účastníků (např. příspěvek na cestu a pobyt, poskytování příruček a dalších specifických nástrojů, osvobození od poplatků).
 • Míra, do jaké jsou prostředky přiřazené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Strategie monitorování a hodnocení.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

 • Úroveň kompetencí a přidaná hodnota týmu.
 • Vhodnost a doplňkovost profilu a odborných znalostí klíčových pracovníků podílejících se na navrhovaných činnostech (podle potřeby v akademické i neakademické sféře): 
  • pokud jde o evropská studia (viz popis v úvodním odstavci),
  • pokud jde o specifické téma řešené v rámci návrhu.

Dopad (maximálně 25 bodů)

 • Očekávané dopady odborné přípravy učitelů a dlouhodobé účinky:
  • na školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4):
  • vyšší kapacita pro výuku o tématech EU,
  • vylepšený nebo inovativní obsah, rozvoj nových úhlů pohledu pro začlenění témat týkajících se EU do kurikul,
  • na instituci organizující aktivity:
  • posílená spolupráce a kapacita pro kontakt s partnery,
  • počet a úroveň navrhovaných školicích aktivit a potenciální počet příjemců,
  • přidělení větších finančních zdrojů na školicí aktivity v rámci instituce, které jsou více zacílené;
 • na učitele účastnící se akce programu Jean Monnet:
  • posílení jejich výukových dovedností, pokud jde o zavádění obsahu týkajícího se EU do jejich činností.
 • Šíření informací a komunikace:
  • vhodnost a kvalita akcí zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet a mimo ni,
  • zvyšování povědomí o projektech a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
  • působení na skupiny mimo přímou cílovou skupinu,
  • rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum.
  • Udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň 15 bodů v každé kategorii výše uvedených kritérií pro udělení grantu.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Očekávaný dopad

Očekává se, že odborná příprava / vzdělávání učitelů v rámci programu Jean Monnet budou mít pozitivní a dlouhodobé dopady na instituce poskytující počáteční vzdělávání a/nebo odbornou přípravu učitelů na pracovišti i na účastníky jejich aktivit.

Dopad odborné přípravy / vzdělávání učitelů v programu Jean Monnet se měří pomocí kvantitativních a kvalitativních ukazatelů (viz tabulka níže), které souvisejí s cíli akce popsanými v úvodní části „Cíle akce“.

Žadatelům se doporučuje, aby ve svých žádostech použili tyto ukazatele a stanovili své cílové hodnoty:

Cíle

Umožnit školám a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) budovat vědomosti o EU u jejich pedagogických pracovníků.

Ukazatel

Počet tříd a studentů zapojených do akce (rozčleněno podle pohlaví).

Cíle

Nabízet strukturované návrhy vzdělávání týkající se témat EU pro školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, poskytovat obsah a metodiky pro výuku učitelů na různých úrovních, z různých prostředí a s různou praxí.

Ukazatel

Počet učitelů zapojených do akce (rozčleněno podle pohlaví).

Cíle

Poskytovat specifická individuální nebo skupinová školení (modulární, pobytová, kombinovaná nebo on-line) pro učitele, kteří mají zájem o EU a chtějí začlenit tuto tematiku do své každodenní práce.

Ukazatel

Počet učitelů zapojených do akce (rozčleněno podle pohlaví).

Cíle

Posílit důvěru učitelů při začleňování aspektů EU v rámci jejich každodenní práce.

Ukazatel

Procento úspěšnosti při hodnocení výuky o EU.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Částku stanoví poskytovatel grantu na základě odhadovaného rozpočtu projektu, výsledků hodnocení, míry financování ve výši 80 % a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše příspěvku EU na jeden projekt činí 300 000 EUR

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadových nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Míra spolufinancování ve výši 80 % se použije na celkové odhadované uznatelné náklady stanovené po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše atd.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Finanční podpora třetím stranám ve formě grantů nebo cen není povolena.

Náklady na dobrovolníky jsou povoleny. Mají podobu jednotkových nákladů, jak jsou definovány v rozhodnutí Komise o jednotkových nákladech pro dobrovolníky1 .

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Jean Monnet Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti