Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Iniciativy vyučování o EU v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy

Iniciativy Vyučování o EU budou podporovat školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) a umožní jim vyučovat konkrétní obsah u témat souvisejících s EU (mimo jiné například demokracie, historie EU, fungování EU, kulturní rozmanitost). Aktivity by se měly vyučovat během školního roku a mohly by zahrnovat projektové týdny, studijní návštěvy a další imerzivní činnosti.

Aktivity budou nabízet školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4). Tyto subjekty mohou navrhovat a vyučovat obsah týkající se problematiky EU a vytvářet vzdělávací praxi samy nebo s podporou vysokoškolských institucí nebo jiných příslušných organizací (nevládních organizací, sdružení atd.). Aktivity pořádané v rámci tohoto oddílu inspirujícím způsobem podpoří učení o Evropské unii. Pomohou tak studentům posílit jejich pocit sounáležitosti s EU a porozumění mechanismům a politikám EU a podpoří vliv EU na jejich životy.

Cíle akce

Iniciativy Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet podpoří zavedení hlediska Evropské unie do vzdělávací kultury škol a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) a přispějí k posílení evropské identity a aktivního občanství mezi studenty a učiteli:  

 • umožní učitelům vyučovat o EU poutavými metodami a přinášet studentům fakta a znalosti o Evropské unii,
 • zlepší výsledky učení o záležitostech EU,
 • posílí znalosti o EU ve školách (ISCED 1–4),
 • vzbudí zájem o Evropskou unii a vytvoří základ pro zvýšení účasti žáků a studentů na demokratickém procesu a zajistí, aby byli lépe připraveni stát se aktivními občany.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost týkající se iniciativy „vyučování o eu“ v rámci programu jean monnet?

Kritéria způsobilosti

Kdo může podat žádost?

Žadatelé musí být:

 • škola nebo instituce zajišťující odborné vzdělávání a přípravu (ISCED 1–4),
 • se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu.      

Složení konsorcia

Přípustné jsou pouze žádosti podané jednotlivými žadateli (jednotlivými příjemci).

Způsobilé aktivity

Iniciativa Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet musí být realizována v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin věnovaných tematice Evropské unie v jednom školním roce po dobu tří po sobě jdoucích let.

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 14. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Vypracování projektu

Iniciativy Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet se zaměřují konkrétně na školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4). Iniciativy Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet musí dodržovat jeden nebo více těchto požadavků:

 • výuka o záležitostech Evropské unie, která je oficiálně začleněna do kurikula (výuka v jednom nebo několika stávajících předmětech),
 • studium témat Evropské unie, které doplňuje již existující kurzy: učení založené na spolupráci, společné vyučování, v rámci jiných předmětů,
 • mimoškolní semináře, studijní návštěvy, další druhy aktivit týkajících se EU za účasti jiných organizací.

Pro účely této akce se vyučovací hodinou rozumí hodina učení v kontextu školních činností nebo odborného vzdělávání a přípravy. Může se jednat o výuku ve třídě nebo mimo třídu (tj. semináře, setkání s odborníky, studijní návštěvy), vyžaduje se však vazba na konkrétní výsledky učení a studia o EU / hodnoty EU.

Očekávaný dopad

Kvantitativní

 • Vyšší počet škol a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) vyučujících o záležitostech Evropské unie v jednotlivých členských státech nebo třetích zemích přidružených k programu,
 • vyšší počet tříd u škol a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) zapojených do studia tematiky Evropské unie,
 • vyšší počet klíčových tematických oblastí nebo mimoškolních činností, v nichž se vyučuje o EU ve školách nebo institucích odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4), za každý členský stát nebo třetí zemi přidruženou k programu,
 • vyšší počet učitelů zapojených do zvyšování znalostí o EU.

Kvalitativní

Pokud jde o účastníky přímo zapojené do akcí, budou mít iniciativy Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet pozitivní a dlouhodobé dopady na školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) z hlediska účastníků vzdělávání i učitelů, a to i v podobě:

 • vyšší kvality inovativních metod výuky a učení o EU, se zvláštním zřetelem na priority EU 1 ,
 • nárůstu příležitostí pro pedagogy, pokud jde o jejich profesní rozvoj,
 • lepších výsledků učení o EU u studentů, kteří lépe znají a chápou EU, její historii, hodnoty, cíle, jakož i orgány a rozhodovací procesy, které ovlivňují každodenní život mladých Evropanů,
 • posíleného kritického uvažování o EU na základě poskytování faktů a znalostí v rámci výuky ve třídě a při dalších školních aktivitách, jako jsou studijní návštěvy, výměny, projekty, s cílem doložit význam občanství a práv v EU,

Pokud jde o zúčastněné organizace, iniciativy Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet posílí novou dynamiku a:

 • zvýší kapacitu organizací pro vyučování tematiky Evropské unie na základě multidisciplinárního přístupu,
 • přilákají další a nové učitele a účastníky vzdělávání se zájmem o získání informací a znalostí o EU.

Kritéria pro udělení grantu

Projekty jsou posuzovány na základě následujících kritérií:

Relevance projektu - (maximálně 25 bodů)

Návrh musí prokázat relevanci vzhledem k cílům této akce, tato relevance bude mimo jiné posuzována podle:

 • druhu a počtu témat týkajících se EU navržených pro daný projekt,
 • inovace a kreativity návrhu,
 • použití digitální metodiky (je-li to možné),
 • nových metod výuky a učení s cílem zvýšit atraktivitu tematiky Evropské unie a přizpůsobit ji potřebám žáků a studentů.

Kvalita koncepce a realizace projektu - (maximálně 25 bodů)

Pokud jde o kvalitu, návrh by měl dokládat:

 • kvalitu a proveditelnost navrhované metodiky,
 • použité metodiky výuky zahrnující skupinové přednášky, semináře, tutoriály, dálkové vzdělávání, nikoli však individuální vyučování,
 • důkaz o jasném vymezení a podstatě navrhovaného pracovního programu ve všech jeho fázích (příprava, realizace, hodnocení a následná opatření).

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce - (maximálně 25 bodů)

Návrh projektu by měl obsahovat:

 • důkaz jasného závazku vedení školy / poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy,
 • důkaz jasného závazku podporovat učitele při přípravě obsahu i při jejich pedagogické činnosti,
 • důkazy o monitorování činností a viditelnosti výsledků dosažených pracovníky zapojenými do této iniciativy,
 • důkaz o zapojení pracovníků s odpovídajícími pedagogickými dovednostmi.

Dopad, šíření výsledků a udržitelnost - (maximálně 25 bodů)

Návrh projektu by měl obsahovat:

 • důkaz o vhodných opatřeních a zdrojích, které zajistí udržitelnost výsledků a přínosů i po jeho ukončení,
 • jasný popis strategie šíření výsledků v rámci instituce i mimo ni,
 • vysvětlení očekávaného dopadu na školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4), na žáky, studenty a učitele, kteří mají z aktivit prospěch.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 70 bodů a nejméně 15 bodů v každém kritériu pro udělení grantu. Návrhy v rámci stejného tématu, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Tento režim financování by umožnil zaměřit se na výstupy, a nikoli na vstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů. Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí 30 000 EUR.

Jednorázové příspěvky budou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (šíření informací, publikace, překlady).

Žadatelé musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou pro příslušnou zemi v níže uvedené tabulce. Upozorňujeme, že jednorázová částka na jednu zemi odráží celkový počet vyučovacích hodin za dobu tří let. Částky v tabulce jsou konečným příspěvkem EU při 80% míře spolufinancování.

Iniciativy Vyučování o EU

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 40 hodin/rok) 120-150 vyučovacích hodin 151-180 vyučovacích hodin 181-210  vyučovacích hodin 211 - 240 vyučovacích hodin >241  vyučovacích hodin
Bulharsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Lichtenštejnsko, Srbsko 10.250 EUR 12.500 EUR 14.750 EUR 17.000 EUR 19.250 EUR
Turecko, Chorvatsko, Lotyšsko 12.000 EUR 14.750 EUR 17.500 EUR 20.000 EUR 22.750 EUR
Maďarsko, Polsko, Litva, Česká republika, Estonsko, Slovensko 13.500 EUR 16.500 EUR 19.750 EUR 22.750 EUR 26.000 EUR
Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Malta 17.000 EUR 20.500 EUR 24.000 EUR 27.750 EUR 30.000 EUR
Kypr, Island, Španělsko, Itálie 19.750 EUR 24.500 EUR 29.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Irsko, Francie, Finsko 23.250 EUR 28.500 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Belgie, Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Norsko 25.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR

30.000 EUR

Tagged in:  Jean Monnet