Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Iniciativy vyučování o EU v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy

Iniciativy Vyučování o EU budou podporovat školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) a umožní jim vyučovat konkrétní obsah u témat souvisejících s EU (mimo jiné například demokracie, historie EU, fungování EU, kulturní rozmanitost). Aktivity by se měly vyučovat během školního roku a mohly by zahrnovat projektové týdny, studijní návštěvy a další imerzivní činnosti.

Aktivity budou nabízet školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4). Tyto subjekty mohou navrhovat a vyučovat obsah týkající se problematiky EU a vytvářet vzdělávací praxi samy nebo s podporou vysokoškolských institucí nebo jiných příslušných organizací (nevládních organizací, sdružení atd.). Aktivity pořádané v rámci tohoto oddílu inspirujícím způsobem podpoří učení o Evropské unii. Pomohou tak studentům posílit jejich pocit sounáležitosti s EU a porozumění mechanismům a politikám EU a podpoří vliv EU na jejich životy.

Cíle akce

Iniciativy Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet podpoří zavedení hlediska Evropské unie do vzdělávací kultury škol a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) a přispějí k posílení evropské identity a aktivního občanství mezi studenty a učiteli:  

Hlavními cíli jsou zejména:

 • vyšší počet škol a institucí odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) vyučujících o záležitostech Evropské unie v jednotlivých členských státech EU nebo třetích zemích přidružených k programu,
 • vyšší počet tříd ve školách a institucích odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) zapojených do studia tematiky Evropské unie,
 • vyšší počet klíčových tematických oblastí nebo mimoškolních činností, v nichž se vyučuje o EU ve školách nebo institucích odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4), za každý členský stát EU nebo třetí zemi přidruženou k programu,
 • vyšší počet učitelů zapojených do zvyšování znalostí o EU,
 • vyšší kvalita inovativních metod výuky a učení o EU, se zvláštním zřetelem na priority EU,
 • lepší výsledky učení o EU u studentů, kteří lépe znají a chápou EU, její historii, hodnoty, cíle, jakož i orgány a rozhodovací procesy, které ovlivňují každodenní život mladých Evropanů, a posílení aktivního občanství mezi studenty a učiteli.

Vypracování projektu

Iniciativy Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet se zaměřují konkrétně na školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4).

Iniciativy Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet musí dodržovat jeden nebo více těchto požadavků:

 • výuka o záležitostech Evropské unie, která je oficiálně začleněna do kurikula (výuka v jednom nebo několika stávajících předmětech),
 • studium témat Evropské unie, které doplňuje již existující kurzy: učení založené na spolupráci, společné vyučování, v rámci jiných předmětů,
 • mimoškolní semináře, studijní návštěvy, další druhy aktivit týkajících se EU za účasti jiných organizací.

Pro účely této akce se vyučovací hodinou rozumí hodina učení v kontextu školních činností nebo odborného vzdělávání a přípravy. Může se jednat o výuku ve třídě nebo mimo třídu (tj. semináře, setkání s odborníky, studijní návštěvy), vyžaduje se však vazba na konkrétní výsledky učení a na evropská studia / hodnoty EU.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost týkající se iniciativy „Vyučování o EU“ v rámci Programu Jean Monnet?

Kritéria způsobilosti

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí být:

 • škola nebo instituce zajišťující odborné vzdělávání a přípravu (ISCED 1–4),
 • se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.

Přípustné jsou pouze žádosti podané jednotlivými žadateli.       

Způsobilé aktivity

Iniciativa Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet musí být realizována v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin věnovaných tematice Evropské unie v jednom školním roce po dobu tří po sobě jdoucích let.

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 1. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Jak podat žádost?

Informace jsou uvedeny v části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu

Projekty jsou posuzovány na základě následujících kritérií:

Relevance projektu - (maximálně 25 bodů)

Návrh musí prokázat relevanci vzhledem k cílům této akce, tato relevance bude mimo jiné posuzována podle:

 • druhu a počtu témat týkajících se EU navržených pro daný projekt,
 • inovace a kreativity návrhu,
 • použití digitální metodiky (je-li to možné),
 • nových metod výuky a učení s cílem zvýšit atraktivitu tematiky Evropské unie a přizpůsobit ji potřebám žáků a studentů.

Návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.

Kvalita koncepce a realizace projektu - (maximálně 25 bodů)

Pokud jde o kvalitu, návrh by měl dokládat:

 • kvalitu a proveditelnost navrhované metodiky,
 • použité metodiky výuky zahrnující skupinové přednášky, semináře, tutoriály, dálkové vzdělávání, nikoli však individuální vyučování,
 • důkaz o jasném vymezení a podstatě navrhovaného pracovního programu ve všech jeho fázích (příprava, realizace, hodnocení a následná opatření).

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce - (maximálně 25 bodů)

Návrh projektu by měl obsahovat:

 • důkaz jasného závazku vedení školy / poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy,
 • důkaz jasného závazku podporovat učitele při přípravě obsahu i při jejich pedagogické činnosti,
 • důkazy o monitorování činností a viditelnosti výsledků dosažených pracovníky zapojenými do této iniciativy,
 • důkaz o zapojení pracovníků s odpovídajícími pedagogickými dovednostmi.

Dopad - (maximálně 25 bodů)

Návrh projektu by měl obsahovat:

 • důkaz o vhodných opatřeních a zdrojích, které zajistí udržitelnost výsledků a přínosů i po jeho ukončení,
 • jasný popis strategie šíření výsledků v rámci instituce i mimo ni,
 • vysvětlení očekávaného dopadu na školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4), na žáky, studenty a učitele, kteří mají z aktivit prospěch.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň 15 bodů v každé kategorii výše uvedených kritérií pro udělení grantu.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Očekávaný dopad

Očekává se, že iniciativy Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet budou mít pozitivní a dlouhodobé dopady na školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy i na účastníky jejich aktivit, zejména učitele a studenty.

Dopad iniciativ Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet se měří pomocí kvantitativních a kvalitativních ukazatelů (viz tabulka níže), které souvisejí s cíli akce popsanými v úvodní části „Cíle akce“.

Žadatelům se doporučuje, aby ve svých žádostech použili tyto ukazatele a stanovili své cílové hodnoty:

Cíle

Vyšší počet tříd ve školách a institucích odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) zapojených do studia tematiky Evropské unie

Ukazatele

Počet tříd a studentů zapojených do akce (rozčleněno podle pohlaví)

Cíle

Vyšší počet klíčových tematických oblastí nebo mimoškolních činností, v nichž se vyučuje o EU ve školách nebo institucích odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4), za každý členský stát EU nebo třetí zemi přidruženou k programu

Ukazatele

Počet a typ tematických oblastí a událostí, v nichž se o EU vyučuje

Cíle

Vyšší počet učitelů zapojených do zvyšování znalostí o EU

Ukazatele

Počet učitelů zapojených do akce (rozčleněno podle pohlaví)

Cíle

Vyšší kvalita inovativních metod výuky a učení o EU, se zvláštním zřetelem na priority EU

Ukazatele

Počet projektů, které začleňují inovativní metody

Cíle

Lepší výsledky učení o EU u studentů, kteří lépe znají a chápou EU, její historii, hodnoty, cíle, jakož i orgány a rozhodovací procesy, které ovlivňují každodenní život mladých Evropanů

Ukazatele

Procento úspěšnosti v testu o EU (rozčleněno podle pohlaví)

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Tento režim financování by umožnil zaměřit se na výstupy, a nikoli na vstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí 35 000 EUR.

Jednorázové příspěvky budou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (šíření informací, publikace, překlady).

Žadatelé musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou pro příslušnou zemi v níže uvedené tabulce. Upozorňujeme, že jednorázová částka na jednu zemi odráží celkový počet vyučovacích hodin za dobu tří let. Částky v tabulce jsou konečným příspěvkem EU při 80% míře spolufinancování.

Iniciativy Vyučování o EU

Země / vyučovací hodiny v rámci 3letého období (minimálně 40 hodin/rok) 120–150 vyučovacích hodin 151–180 vyučovacích hodin 181–210 vyučovacích hodin 211–240 vyučovacích hodin ≥241  vyučovacích hodin
Bulharsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Lichtenštejnsko, Srbsko 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
Turecko, Chorvatsko, Lotyšsko 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
Maďarsko, Polsko, Litva, Česko, Estonsko, Slovensko 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Malta 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Kypr, Island, Španělsko, Itálie 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Irsko, Francie, Finsko 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Belgie, Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Norsko 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet