Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sítě Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy

Sítě škol a institucí odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) a/nebo vysokoškolských institucí zajišťujících odbornou přípravu / vzdělávání učitelů by měly dodat mezinárodní prvek nové složce programu Jean Monnet a umožnit výměnu osvědčených postupů, jakož i absolvování společného vyučování v rámci skupiny zemí.

Aktivity usnadní společný pohled na metodiky vzdělávání o Evropské unie mezi odborníky z praxe, kteří pracují v různých prostředích, čelí různým výzvám a omezením vyplývajícím z vnitrostátních právních předpisů a struktury kurikul.

Cíle akce

Cílem sítí Jean Monnet v jiných oborech vzdělávání a odborné přípravy je poskytnout podporu školám a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) a/nebo vysokoškolským institucím zapojeným do akce Odborná příprava / vzdělávání učitelů, pokud jde o posílení znalostí o metodách výuky témat Evropské unie, a dodat studiu mezinárodní aspekt.

Základem aktivit sítí je výměna znalostí učitelů (spolupráce zaměřená na konkrétní předměty a metodiky, realizace společného vyučování, společné činnosti). Například:

 • výměna informací o obsahu a propagace výsledků využitých metodik,
 • posílení spolupráce mezi různými školami/poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4), která jim poskytne mezinárodní zkušenosti a evropský status,
 • výměna znalostí a mobilita za účelem společného vyučování,
 • podpora spolupráce a vytvoření pevné a udržitelné znalostní platformy mezi školami a poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) a/nebo vysokoškolskými institucemi zapojenými do akce Odborná příprava / vzdělávání učitelů.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost týkající se sítí jean monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy?

Kritéria způsobilosti

Kdo může podat žádost?

Žadatelé (koordinátor a řádní partneři) musí být:

 • škola, instituce odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) nebo vysokoškolská instituce, která je držitelem platné listiny ECHE a poskytuje počáteční vzdělávání nebo profesní přípravu na pracovišti učitelům škol a/nebo institucí odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4),
 • se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Složení konsorcia

Návrhy musí předložit konsorcium alespoň šesti žadatelů (koordinátor a řádní partneři) z nejméně tří různých členských států a/nebo třetích zemí přidružených k programu.

Konsorcium musí zahrnovat:                            

 • alespoň čtyři školy a/nebo poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4),
 • nejvýše dvě vysokoškolské instituce poskytující počáteční vzdělávání a/nebo profesní přípravu na pracovišti učitelům škol a/nebo institucí odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4).

Přidružené subjekty se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia.  

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu

ID výzvy: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 14. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Sítě Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy musí dodržovat jeden nebo více těchto požadavků:

 • shromažďovat a projednávat vyučovací metodiky pro školní a mimoškolní aktivity, 
 • shromažďovat a sdílet osvědčené postupy v oblasti vzdělávání o tématech Evropské unie,
 • organizovat společné vyučování a kolaborativní výuku prostřednictvím mobility i on-line.

Výše uvedené lze provádět takto:

 • vypracováním dokumentů a pokynů k šíření osvědčených postupů,
 • prostřednictvím fyzických a online setkání,
 • společným vyučováním a kolaborativní výukou.

Očekávaný dopad

Kvantitativní

 • Počet příjemců grantu podle členských států nebo třetích zemí přidružených k programu / regionů.

Kvalitativní

Očekává se, že sítě Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy budou mít pozitivní a dlouhodobé dopady na všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu (ISCED 1–4) a poskytnou účastníkům znalosti o úspěšných postupech prezentace fakt a znalostí o Evropské unii žákům a studentům.

Sítě v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy navýší příležitosti pro všeobecné vzdělávací instituce a instituce odborného vzdělávání a přípravy k rozšíření jejich činností a integraci obsahu týkajícího se Evropské unie.

Aktivity podporované v rámci sítí Jean Monnet v jiných oborech vzdělávání a odborné přípravy mají za cíl u zúčastněných organizací zajistit rovněž tyto výsledky:

 • zvýšená kapacita integrovat témata EU do svých činností,
 • posílení mezinárodního rozměru.

Kritéria pro udělení grantu

Projekty jsou posuzovány na základě následujících kritérií:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

 • Do jaké míry návrh splňuje cíle akce Jean Monnet: 
  • zaměřuje se na evropská studia (viz popis v úvodním odstavci),
  • umožňuje učitelům ve školách rozvíjet nové dovednosti,
  • pomáhá s výměnou informací a postupů týkajících se toho, co a jak zvyšuje znalosti jejich účastníků vzdělávání o EU,
  • usnadňuje učitelům zkušenosti s mobilitou, při níž budou poskytovat společné vyučování/tutorství se svými partnery,
  • přináší lepší pochopení EU a jejího fungování,
  • umožňuje učitelům zavádět obsah EU do svých činností.
 • Míra, do jaké návrh oslovuje prioritní cílové skupiny:
  • školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4),
  • učitele,
  • studenty.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost navrhovaných aktivit.
 • Do jaké míry platí, že pracovní program: 
  • je prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
  • prokazuje spojitost mezi cíli a aktivitami projektu,
 • Míra, do jaké jsou prostředky přiřazené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Strategie monitorování a hodnocení.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

 • Interní organizace partnerství:
  • vhodnost a doplňkovost profilu a odborných znalostí účastníků podílejících se na navrhovaných činnostech z hlediska evropských studií (viz popis v úvodním odstavci) a z hlediska konkrétních témat, kterých se návrh týká.
 • Nastavení spolupráce a rozdělení úloh, odpovědností a úkolů.

Dopad (maximálně 25 bodů)

 • Očekávané dopady sítí z hlediska dlouhodobých účinků 
  • na školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy:
   • vyšší kapacita pro výuku o tématech EU,
   •  inovativní obsah v rámci rozvoje nových úhlů pohledu týkajících se témat EU ve školách, 
   • posílená spolupráce a kapacita pro kontakt s partnery,
   • přidělení větších finančních zdrojů na výuku týkající se témat EU v rámci instituce,
  •  na učitele, kteří jsou přímo i nepřímo zapojeni do sítí: 
   • posílení jejich dovednosti týkajících se otázek EU a pokrok při poskytování obsahu EU v jejich aktivitách.
 • Šíření informací a komunikace:
  • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce zapojené do sítí a mimo ni: 
   • zvyšování povědomí o aktivitách a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
   • oslovování skupin mimo školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy.
  • Rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:
  • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
  • akcí.
 • Udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 70 bodů a nejméně 15 bodů v každém kritériu pro udělení grantu. Návrhy v rámci stejného tématu, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše příspěvku EU na jeden projekt činí 300 000 EUR

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadových nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) bude stanovena v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Jean Monnet Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti