Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Инициативи за запознаване с ес в други области на образованието и обучението

Инициативите за запознаване с ЕС ще подкрепят училищата и институциите за професионално образование и обучение (ПОО) — нива 1—4 по ISCED, което им позволява да предоставят специфично съдържание по теми, свързани с ЕС (демокрация, история на ЕС, как функционира ЕС, културно многообразие и други). Дейностите следва да се провеждат по време на учебната година и могат да включват седмици по проекта, проучвателни посещения, както и други ангажиращи дейности.

Дейностите ще се предлагат от училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED). Те могат да разработват и предоставят съдържание по въпросите на ЕС и да създават опит от учене самостоятелно или с подкрепата на институции за висше образование или други съответни организации (НПО, сдружения и др.). Дейностите, организирани в този раздел, ще дадат тласък на ученето за Европейския съюз по вдъхновяващ начин. Те ще помогнат на учениците да укрепят чувството си за принадлежност към ЕС, влиянието, което той оказва върху живота им, и разбирането си за механизмите и политиките на ЕС.

Цели на действието

Инициативите за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ ще насърчат въвеждането на европейското измерение в образователната култура на училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED) и ще допринесат за укрепването на европейската идентичност и активното гражданско участие сред учениците и учителите.  

 • овластяване на учителите да преподават за ЕС, използвайки увлекателни методи, и да предоставят факти и знания за Европейския съюз на своите ученици;
 • подобряване на резултатите от обучението по въпросите на ЕС;
 • повишаване на грамотността за ЕС в училищата (нива 1—4 по ISCED);
 • създаване на интерес към Европейския съюз и изграждане на основа за засилване на участието на ученици и студенти в демократичния процес и подготвянето им да станат активни граждани;

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за инициативи за запознаване с Ес по „Жан Моне“?

Критерии за допустимост

Кой може да кандидатства?

 • Едно училище или една институция за професионално образование и обучение (ПОО);
 • нива 1—4 по ISCED, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Продължителност на проекта

3 години

Инициатива за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ трябва да се осъществява с минимална продължителност от 40 часа на учебна година в продължение на три последователни години по предмети, свързани с ЕС.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 1 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време)

Създаване на проект

Инициативите за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ са насочени специално към училищата и институциите за професионално образование и обучение (ПОО) (нива 1—4 по ISCED). Инициативите за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ трябва да се осъществяват под една или няколко от следните форми:

 • преподаване по въпроси на Европейския съюз, официално включени в учебните програми (преподаване по една или повече съществуващи учебни дисциплини);
 • опит от учене по теми, свързани с Европейския съюз, който допълва вече съществуващи курсове; съвместно учене, съвместно преподаване, както и други теми;
 • извънкласни семинари, проучвателни посещения, други видове опит за ЕС с участието на други организации;

За целите на действието под един учебен час се разбира един час опит от учене в контекста на училищни дейности или дейности в областта на ПОО. Ученето може да се провежда в класната стая или извън нея (напр. работни посещения, срещи с експерти, проучвателни посещения), но то трябва да бъде свързано с конкретни резултати от обучението и с теми от областта на изследванията на ЕС/ценностите на ЕС.

Очаквано въздействие

Количествено

 • увеличен брой училища и институции за ПОО (нива 1—4 по ISCED), в които се преподава по въпроси на Европейския съюз, за държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата.
 • увеличен брой класове в училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED), участващи в опит от учене по теми, свързани с Европейския съюз;
 • увеличен брой ключови тематични области или извънкласни дейности, в които ЕС се преподава в училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED) за всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата.
 • увеличен брой учители, които се ангажират с подобряването на грамотността за ЕС.

Качествено

По отношение на участниците, пряко ангажирани в действията, инициативите за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ ще имат положително и дълготрайно въздействие върху учещите и преподавателите от училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED), включително посредством:

 • повишено качество на иновативните методи на преподаване и учене в ЕС, като се обръща специално внимание на приоритетите на ЕС 1  
 • повишени възможности за професионално развитие на преподавателския персонал;
 • подобрени резултати от обучението за ЕС на учениците, които имат по-добри познания и разбиране на ЕС, неговата история, ценности, цели, както и за институциите и процесите на вземане на решения, които оказват влияние върху ежедневието на младите европейци;
 • засилено критично мислене за ЕС чрез предоставяне на факти и знания в класната стая и други училищни дейности, като проучвателни посещения, обмени, проекти, за да се илюстрира значението на гражданството и правата на ЕС.

По отношение на участващите организации инициативите за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ ще засилят новата динамика и:

 • ще увеличат и систематизират капацитета си за преподаване по теми, свързани с Европейския съюз, с мултидисциплинарен подход;
 • ще привлекат все повече и нови преподаватели и учещи, заинтересовани от придобиване на знания за Европейския съюз.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Проектите ще бъдат оценявани по следните критерии (моля, съобразете се със структурата на подточките за всеки от критериите):

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 25 точки)

Предложението трябва да демонстрира релевантност по отношение на целите на това действие, като наред с другото, релевантността ще се разглежда чрез:

 • вида и броя на темите за ЕС, предложени за проекта;
 • иновации и творчество в предложението
 • използване на цифрова методика — където е възможно
 • нови методологии за преподаване и учене, за да се направят дисциплините, свързани с Европейския съюз, по-привлекателни и съобразени с нуждите на учениците и студентите.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 25 точки)

По отношение на качеството в предложението следва да бъдат показани:

 • качество и приложимост на предложената методология;
 • използвани методи на преподаване, включително групови лекции, семинари, уроци, дистанционно обучение, но не и индивидуално обучение;
 • доказателства за яснота и съдържание на предложената работна програма във всички нейни етапи (подготовка, изпълнение, оценка и последващи действия).

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество  - (максимален резултат: 25 точки)

Проектното предложение следва да предоставя:

 • доказателства за ясен ангажимент на ръководството на училището/институцията за ПОО;
 • доказателства за ясен ангажимент за оказване на подкрепа на учителите при подготовката на съдържание, както и в техните преподавателски дейности;
 • доказателства за наблюдение на дейностите и видимост на резултатите, получени от членовете на персонала, участващи в тази инициатива;
 • доказателства за участие на персонал със съответните педагогически умения.

Въздействие, разпространение и устойчивост - (максимален резултат: 25 точки)

Проектното предложение следва да предоставя:

 • доказателства за включване на подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите ще се запазят и след приключването на проекта;
 • ясно описание на стратегията за разпространение в рамките на институцията и извън нея;
 • обяснение на очакваното въздействие върху училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED), както и върху учениците, студентите и учителите, които се възползват от дейностите.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки общо и най-малко 15 точки за всеки критерий за отпускане на безвъзмездни средства. Паритетните предложения в рамките на една и съща тема ще бъдат приоритизирани в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Тази схема за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели. Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 30 000 евро.

Еднократните суми ще покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, публикуване, превод).

Кандидатите трябва да поискат предварително определения размер на посочената еднократна сума, съответстваща на държавата, както е посочено в таблицата по-долу. Обърнете внимание, че общата еднократна сума по държави отразява общия брой учебни часове за период от 3 години. Сумите в таблицата представляват окончателният принос на ЕС при процент на съфинансиране в размер на 80 %.

Инициатива на ЕС за учене:

Държави/учебни часове за 3-годишния период (мин. 40 часа/година) 120-150 учебни часа 151-180 учебни часа 181 - 210 учебни часа 211 - 240 учебни часа

≥241 

учебни час

България, Румъния, Северна Македония, Лихтенщайн, Сърбия 10,250 EUR 12,500 EUR 14,750 EUR 17,000 EUR 19,250 EUR
Турция, Хърватия, Латвия 12,000 EUR 14,750 EUR 17,500 EUR 20,000 EUR 22,750 EUR
Унгария, Полша, Литва, Чешка република, Естония, Словакия 13,500 EUR 16,500 EUR 19,750 EUR 22,750 EUR 26,000 EUR
Португалия, Гърция, Словения, Малта 17,000 EUR 20,500 EUR 24,000 EUR 27,750 EUR 30,000 EUR
Кипър, Исландия, Испания, Италия 19,750 EUR 24,500 EUR 29,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR
Ирландия, Франция, Финландия 23,250 EUR 28,500 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR
Белгия, Дания, Германия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Швеция, Норвегия 25,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR

30,000 EUR

Tagged in:  Jean Monnet