Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Инициативи за запознаване с ес в други области на образованието и обучението

Инициативите за запознаване с ЕС ще подкрепят училищата и институциите за професионално образование и обучение (ПОО) — нива 1—4 по ISCED, което им позволява да предоставят специфично съдържание по теми, свързани с ЕС (демокрация, история на ЕС, как функционира ЕС, културно многообразие и други). Дейностите следва да се провеждат по време на учебната година и могат да включват седмици по проекта, проучвателни посещения, както и други ангажиращи дейности.

Дейностите ще се предлагат от училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED). Те могат да разработват и предоставят съдържание по въпросите на ЕС и да създават опит от учене самостоятелно или с подкрепата на институции за висше образование или други съответни организации (НПО, сдружения и др.). Дейностите, организирани в този раздел, ще дадат тласък на ученето за Европейския съюз по вдъхновяващ начин. Те ще помогнат на учениците да укрепят чувството си за принадлежност към ЕС, влиянието, което той оказва върху живота им, и разбирането си за механизмите и политиките на ЕС.

Цели на Действието

Инициативите за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ ще насърчат въвеждането на европейското измерение в образователната култура на училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED) и ще допринесат за укрепването на европейската идентичност и активното гражданско участие сред учениците и учителите.  

По-специално основните цели са:

 • увеличен брой училища и институции за ПОО (нива 1—4 по ISCED), в които се преподава по въпроси на Европейския съюз, за държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата;
 • увеличен брой класове в училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED), участващи в опит от учене по теми, свързани с Европейския съюз;
 • увеличен брой ключови тематични области или извънкласни дейности, в които ЕС се преподава в училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED) за всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата;
 • увеличен брой учители, които се ангажират с подобряването на грамотността за ЕС;
 • повишено качество на иновативните методи на преподаване и учене в ЕС, като се обръща специално внимание на приоритетите на ЕС;
 • подобрени резултати от обучението за ЕС на студентите, които имат по-добри познания и разбиране на ЕС, неговата история, ценности, цели, както и за институциите и процесите на вземане на решения, които оказват влияние върху ежедневието на младите европейци и засилено активно гражданство сред студентите и учителите.

Създаване на проект

Инициативите за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ са насочени специално към училищата и институциите за професионално образование и обучение (ПОО) (нива 1—4 по ISCED).

Инициативите за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ трябва да се осъществяват под една или няколко от следните форми:

 • преподаване по въпроси на Европейския съюз, официално включени в учебните програми (преподаване по една или повече съществуващи учебни дисциплини);
 • опит от учене по теми, свързани с Европейския съюз, който допълва вече съществуващи курсове; съвместно учене, съвместно преподаване, както и други теми;
 • извънкласни семинари, проучвателни посещения, други видове опит за ЕС с участието на други организации.

За целите на действието под един учебен час се разбира един час опит от учене в контекста на училищни дейности или дейности в областта на ПОО. Ученето може да се провежда в класната стая или извън нея (напр. работни семинари, срещи с експерти, проучвателни посещения), но то трябва да бъде свързано с конкретни резултати от обучението и с теми от областта на изследванията на ЕС/ценностите на ЕС.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за инициативи за запознаване с ес по „Жан Моне“?

Критерии за допустимост

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва да бъдат:

 • училище или институция за професионално образование и обучение (ПОО) (нива 1—4 по ISCED);
 • установено/а в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Допускат се само заявления от отделни кандидати.       

Допустими дейности

Инициатива за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ трябва да се осъществява с минимална продължителност от 40 учебни часа на учебна година в продължение на три последователни години по предмети, свързани с ЕС.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 1 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Как се кандидатства?

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Проектите ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 25 точки)

Предложението трябва да демонстрира релевантност по отношение на целите на това действие, като наред с другото, релевантността ще се разглежда чрез:

 • вида и броя на темите за ЕС, предложени за проекта;
 • иновации и творчество в предложението
 • използване на цифрова методика — където е възможно
 • нови методологии за преподаване и учене, за да се направят дисциплините, свързани с Европейския съюз, по-привлекателни и съобразени с нуждите на учениците и студентите.

Предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 25 точки)

По отношение на качеството в предложението следва да бъдат показани:

 • качество и приложимост на предложената методология;
 • използвани методи на преподаване, включително групови лекции, семинари, уроци, дистанционно обучение, но не и индивидуално обучение;
 • доказателства за яснота и съдържание на предложената работна програма във всички нейни етапи (подготовка, изпълнение, оценка и последващи действия).

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 25 точки)

Проектното предложение следва да предоставя:

 • доказателства за ясен ангажимент на ръководството на училището/институцията за ПОО;
 • доказателства за ясен ангажимент за оказване на подкрепа на учителите при подготовката на съдържание, както и в техните преподавателски дейности;
 • доказателства за наблюдение на дейностите и видимост на резултатите, получени от членовете на персонала, участващи в тази инициатива;
 • доказателства за участие на персонал със съответните педагогически умения.

Въздействие (максимален резултат: 25 точки)

Проектното предложение следва да предоставя:

 • доказателства за включване на подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите ще се запазят и след приключването на проекта;
 • ясно описание на стратегията за разпространение в рамките на институцията и извън нея;
 • обяснение на очакваното въздействие върху училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED), както и върху учениците, студентите и учителите, които се възползват от дейностите.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки. Освен това те трябва да получат поне 15 точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

Очаквано въздействие

Инициативите за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ се очаква да доведат до положителни и дълготрайни ефекти както за училищата и доставчиците на ПОО, така и за участниците в техните дейности, по-специално за учителите и учениците.

Въздействието на инициативите за запознаване с ЕС по „Жан Моне“ се измерва чрез количествени и качествени показатели (вж. таблицата по-долу), свързани с целите на действието, които са описани в уводния раздел „Цели на действието“.

Кандидатите се насърчават да използват следните показатели в своите заявления и да определят техните целеви стойности:

Максимален резултат:

увеличен брой класове в училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED), участващи в опит от учене по теми, свързани с Европейския съюз

Показатели

Брой на класовете и учениците, участващи в действието (разбивка по пол)

Максимален резултат:

Увеличен брой ключови тематични области или извънкласни дейности, в които ЕС се преподава в училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED) за всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата.

Показатели

Брой и вид предмети и събития, в които се преподават теми, свързани с ЕС

Максимален резултат:

Увеличен брой учители, които се ангажират с подобряването на грамотността за ЕС

Показатели

Брой на учителите, участващи в действието (разбивка по пол)

Максимален резултат:

Повишено качество на иновативните методи на преподаване и учене в ЕС, като се обръща специално внимание на приоритетите на ЕС

Показатели

Брой проекти, в които се прилагат иновативни методи

Максимален резултат:

Подобрени резултати от обучението за ЕС на учениците, които имат по-добри познания и разбиране на ЕС, неговата история, ценности, цели, както и за институциите и процесите на вземане на решения, които оказват влияние върху ежедневието на младите европейци

Показатели

Процент на успеваемост при оценяването на знанията за ЕС (разбивка по пол)

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Тази схема за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на крайните продукти, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 35 000 EUR.

Еднократните суми ще покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, публикуване, превод).

Кандидатите трябва да поискат предварително определения размер на посочената еднократна сума, съответстваща на държавата, както е посочено в таблицата по-долу. Обърнете внимание, че общата еднократна сума по държави отразява общия брой учебни часове за период от 3 години. Сумите в таблицата представляват окончателният принос на ЕС при процент на съфинансиране в размер на 80 %.

Инициатива на ЕС за учене

Държави/учебни часове за 3-годишния период (мин. 40 часа/година) 120—150 часа преподаване 151—180 часа преподаване 181—210 часа преподаване 211—240 часа преподаване ≥241 часа преподаване
България, Румъния, Северна Македония, Лихтенщайн, Сърбия 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
Турция, Хърватия, Латвия 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
Унгария, Полша, Литва, Чехия, Естония, Словакия 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Португалия, Гърция, Словения, Малта 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR 
Кипър, Исландия, Испания, Италия 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Ирландия, Франция, Финландия 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Белгия, Дания, Германия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Швеция, Норвегия 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet