Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2024г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2024г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Мрежи „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Чрез мрежите от училища и институции за професионално образование и обучение (ПОО) — нива 1—4 по ISCED, и/или институции за висше образование, предоставящи обучение/образование на учители, следва да се придаде международен аспект на новото направление „Жан Моне“ и да се създават възможности за обмен на добри практики и опит от съвместно преподаване в група държави.

Дейностите ще подпомогнат създаването на общо разбиране за методологиите за учене по въпроси на Европейския съюз сред практикуващите специалисти, работещи в различни условия, изправени пред различни предизвикателства и ограничения, произтичащи от националните законодателства и структурата на учебните програми.

Цели на действието

Целта на мрежите „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението е да се предоставя подкрепа на училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED) и/или на институциите за висше образование, участващи в обучение/образование на учители, за повишаване на знанията за методите на преподаване в дисциплини, свързани с Европейския съюз, като те също така ще придадат международно измерение на процеса на ученето.

Обменът на знания между учителите (съвместна работа по конкретни теми и методологии, съвместен преподавателски опит, общи дейности) е в основата на дейностите в мрежата. Например:

 • обмен на информация относно съдържанието и популяризиране на резултатите от прилаганите методологии;
 • засилване на сътрудничеството между различните училища/институции за ПОО (нива 1—4 по ISCED), доставчици на обучение/образование на учители, което им предоставя международен опит и европейски авторитет;
 • обмен на знания и дейности за мобилност за съвместно преподаване;
 • насърчаване на сътрудничеството и създаване на солидна и устойчива платформа за обмен на знания между училищата и институциите за ПОО (нива 1—4 по ISCED) и/или институциите за висше образование, участващи в обучение/образование на учители.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за мрежи „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението?

Критерии за допустимост

Кой може да кандидатства?

Кандидатите (координатор и пълноправни партньори) трябва да бъдат:

 • училище, институция за ПОО (нива 1—4 по ISCED) или институция за висше образование, притежаваща валидна ХВОЕ и предоставяща първоначално обучение и/или обучение в процеса на работа на учители в училища и/или институции за ПОО (нива 1—4 по ISCED);
 • установена/а в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Състав на консорциума

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко 6 кандидата (координатор и пълноправни партньори) от най-малко 3 различни държави — членки на ЕС, и/или трети държави, асоциирани към програмата.

Консорциумът трябва да включва:

 • най-малко 4 училища и/или доставчици на ПОО (нива 4—1 по ISCED);
 • максимум 2 институции за висше образование, предоставящи първоначално обучение и/или обучение в процеса на работата на учители в училища и/или институции за ПОО (нива 1—4 по ISCED).

Свързаните субекти не се вземат предвид при оценка на минималните критерии за допустимост на състава на консорциума.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 14 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Мрежи „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението трябва да изпълняват едно или повече от следните изисквания:

 • събиране и обсъждане на методологии за преподаване за учебни и извънкласни дейности;
 • събиране и обмен на добри практики относно ученето по теми, свързани с Европейския съюз;
 • организиране на дейности за придобиване на опит от съвместно преподаване и сътрудничество в преподаването както чрез мобилност, така и онлайн.

Горното може да бъде осъществявано чрез:

 • Изготвяне на документи и насоки за разпространение на добри практики;
 • Физически и онлайн срещи;
 • Съвместно преподаване и сътрудничество в преподаването.

Очаквано въздействие

Количествено

 • брой бенефициери по държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата/ по региони

Качествено

Очаква се мрежите „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението да генерират положителни и дълготрайни въздействия за общото образование и образованието в областта на ПОО (нива 1—4 по ISCED), като предоставят на участниците знания за успешни практики за поднасяне на факти и знания за Европейския съюз на ученици и студенти.

Мрежите в други области на образованието и обучението ще увеличат възможностите за общообразователните институции и институциите за ПОО да разширяват дейността си, интегрирайки съдържание за Европейския съюз.

Дейностите, подкрепяни в рамките на мрежите „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението, са предназначени да генерират следните резултати за участващите организации:

 • повишен капацитет за интегриране на теми, свързани с ЕС, в техните дейности;
 • засилено международно представяне.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Проектите ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 25 точки)

 • Доколко предложението съответства на целите на действието по инициативата „Жан Моне“:
  • насочено е към изследванията на ЕС (както е описано в уводния абзац);
  • дава възможност на учителите в училищата да развиват нови умения;
  • допринася за обмен на информация и практики между тях относно съдържанието и начините на повишаване на осведомеността за ЕС на учещите;
  • улеснява дейности за мобилност на учители за предоставяне на съвместно преподаване/съвместно наставничество със своите партньори;
  • води до по-добро разбиране на ЕС и неговото функциониране;
  • дава възможност на учителите да включват съдържание за ЕС в своите дейности.
 • Доколко предложението достига до приоритетните целеви групи:
  • училища и доставчици на ПОО (нива 1—4 по ISCED);
  • учители;
  • студенти.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 25 точки)

 • Методология: качество, новаторство и приложимост на предложените дейности.
 • Доколко работната програма
  • е представена по ясен, цялостен и съгласуван начин и в нея се обръща необходимото внимание на правилното планиране на етапите на подготовка, изпълнение, оценка, последващи действия и разпространение;
  • показва съгласуваност с целите и дейностите по проекта.
 • Доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати.
 • Стратегия за мониторинг и оценка.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 25 точки)

 • Вътрешна организация на партньорството:
  • Релевантност и взаимно допълване на профила и експертния капацитет на участниците, ангажирани в предложените дейности, по отношение на изследванията на Европейския съюз (както е описано в уводния абзац) и по отношение на конкретната тема, разгледана в предложението.
 • Споразумения за сътрудничество и разпределение на ролите, отговорностите и задачите.

Въздействие (максимален резултат: 25 точки)

 • Очаквано въздействие на мрежите с дългосрочно влияние
  • върху училища и доставчици на ПОО:
   • повишен капацитет за преподаване по теми, свързани с ЕС;
   •  иновативно съдържание в разработването на нови перспективи на теми, свързани с ЕС, в училищата;
   • засилено сътрудничество и капацитет за свързване с партньори;
   • отпускане на повече финансови ресурси за преподаване по теми, свързани с ЕС, в рамките на институцията.
  •  върху учителите, участващи пряко и непряко в мрежите:
   • увеличаване на уменията на учителите по въпросите на ЕС и напредък във въвеждането на съдържание за ЕС в техните дейности.
 • Разпространение и комуникация:
  • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от дейностите във и извън институцията участник в мрежите:
   • повишаване на осведомеността за дейности и резултати, повишаване на видимостта на участниците и организациите;
   • обхващане на групи извън училищата и доставчиците на ПОО.
  • Доколко предвидените инструменти за разпространение ще достигнат целевата аудитория чрез:
  • медийно отразяване (включително социални медии, публикации и др.),
  • събития.
 • Устойчивост и продължение: в предложението се предвиждат подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите от проекта ще се запазят и след неговото приключване.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки общо и най-малко 15 точки за всеки критерий за отпускане на безвъзмездни средства. Паритетните предложения в рамките на една и съща тема ще бъдат приоритизирани в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 300 000 EUR.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Разходите може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Служители в училища Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение