Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Aktivity zamerané na participáciu mládeže

 Touto akciou1  sa podporujú aktivity mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktorými sa posilňuje, rozvíja a uľahčuje účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Ciele akcie

V rámci programu Erasmus+ sa podporujú miestne, národné, nadnárodné a medzinárodné projekty zamerané na participáciu mládeže, ktorými sa podporuje účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe a ktorými sa sleduje jeden alebo viaceré z týchto cieľov:

 • poskytnúť mladým ľuďom príležitosti angažovať sa v občianskej spoločnosti a naučiť sa zapájať do jej života prostredníctvom ponuky možností, ako sa angažovať v bežnom živote, ale aj zúčastňovať sa na demokratickom živote s cieľom dosiahnuť zmysluplnú občiansku, hospodársku, spoločenskú, kultúrnu a politickú účasť mladých ľudí zo všetkých prostredí s osobitným zameraním na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí),
 • zvyšovať povedomie mladých ľudí o spoločných európskych hodnotách a základných právach a prispievať k európskemu integračnému procesu, a to aj prostredníctvom snahy o plnenie jedného alebo viacerých cieľov EÚ v oblasti mládeže,
 • rozvíjať digitálne kompetencie a mediálnu gramotnosť mladých ľudí (najmä kritické myslenie a schopnosť posúdiť informácie a pracovať s nimi) s cieľom zvyšovať odolnosť mladých ľudí voči dezinformáciám, mylným informáciám a propagande, ako aj ich schopnosť zúčastňovať sa na demokratickom živote,
 • spájať mladých ľudí a osoby s rozhodovacou právomocou na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni a/alebo prispievať k dialógu EÚ s mládežou.

Politický kontext

V stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 20272  sa stanovuje rámec európskej spolupráce v oblasti mládeže vychádzajúci z oznámenia Komisie z 22. mája 2018 s názvom Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie. V rámci základnej oblasti zapájania sa v stratégii EÚ pre mládež podporuje zmysluplná občianska, hospodárska, spoločenská, kultúrna a politická účasť mladých ľudí. Posilňuje sa ňou účasť mladých ľudí na demokratickom živote, podporuje sa ich spoločenská a občianska angažovanosť a zameriava sa na zabezpečenie toho, aby všetci mladí ľudia mali potrebné zdroje na svoju účasť v spoločnosti.

Stratégia EÚ pre mládež obsahuje aj proces dialógu s mládežou, pričom v tomto kontexte bolo v roku 2018 vypracovaných 11 európskych cieľov v oblasti mládeže, v ktorých sa identifikujú rôzne medzisektorové oblasti ovplyvňujúce životy mladých ľudí a poukazuje sa na výzvy, ktoré je v každej z nich potrebné riešiť. Na základe vstupu mladých zainteresovaných strán sa v každom 18-mesačnom cykle dialógu EÚ s mládežou identifikujú konkrétne tematické priority, na ktoré bude potrebné sa zamerať pri realizácii stratégie EÚ pre mládež v danom období.

Tematické stratégie v oblasti mládeže

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať participáciu mládeže, posilniť kvalitu procesov informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania a rozvíjať kvalitnú prácu s mládežou. Ďalšia podpora v týchto oblastiach je k dispozícii prostredníctvom osobitných tematických stratégií, ako je stratégia zameraná na participáciu mládeže, Youthpass a európska stratégia v oblasti odbornej prípravy (ETS)3 .

Opis aktivít

Aktivity zamerané na participáciu mládeže predstavujú aktivity v rámci neformálneho vzdelávania s dôrazom na aktívnu účasť mladých ľudí. Takéto aktivity sa zameriavajú na to, aby sa mladí ľudia mohli zúčastňovať na výmenách, spolupráci, ako aj na kultúrnych a občianskych akciách. Podporované aktivity by mali účastníkom umožniť posilnenie osobných, sociálnych, občianskych a digitálnych kompetencií a dať im príležitosť, aby sa stali aktívnymi európskymi občanmi.

V rámci tejto akcie sa podporuje využívanie alternatívnych, inovačných, inteligentných a digitálnych foriem participácie mládeže vrátane rozšírenia participácie mládeže do rôznych sektorov a oblastí (služby zdravotnej starostlivosti, športové zariadenia atď., bez ohľadu na to, či ich prevádzkuje verejný alebo súkromný sektor) a sprístupňovania možností aktívnej účasti mladých ľudí zo všetkých prostredí.

Aktivity zamerané na participáciu mládeže možno využívať na vedenie dialógov a diskusií medzi mladými ľuďmi a rozhodovacími subjektmi s cieľom podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe. Konkrétnym výsledkom je, že mladí ľudia môžu vyjadriť svoj názor (prostredníctvom vypracovania stanovísk, návrhov a odporúčaní) na spôsob vytvárania a realizácie politík v oblasti mládeže v Európe. Aktivity zamerané na participáciu mládeže môžu mať aj formu občianskych akcií a mládežníckeho aktivizmu, čo umožňuje mladým ľuďom rôznym spôsobom sa zapojiť do zvyšovania povedomia o otázkach, na ktorých im záleží a zabezpečiť zmenu.

Aktivity zamerané na participáciu mládeže môžu byť nadnárodné (realizované v jednej alebo vo viacerých účastníckych krajinách s účasťou neformálnej/-ych skupiny/-ín mladých ľudí a/alebo organizácií z niekoľkých účastníckych krajín) alebo národné (realizované na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni s účasťou neformálnych skupín mladých ľudí a/alebo organizácií z jednej účastníckej krajiny). Národné aktivity zamerané na participáciu mládeže sú vhodné najmä na otestovanie nápadov na miestnej úrovni a ako nástroj na realizáciu aktivít nadväzujúcich na predchádzajúce iniciatívy s cieľom skvalitniť a ďalej rozvinúť úspešné nápady.

Všetky aktivity zamerané na participáciu mládeže musia mať bez ohľadu na úroveň, na ktorej sa realizujú, preukázaný európsky rozmer a/alebo pridanú hodnotu a každá jednotlivá podporená aktivita musí jednoznačne prispievať k dosahovaniu jedného alebo viacerých uvedených cieľov akcie.

Podporované aktivity môžu mať formu (alebo byť kombináciou): workshopov, diskusií, rolových hier, simulácií, používania digitálnych nástrojov (napr. nástrojov digitálnej demokracie), kampaní na zvyšovanie povedomia, školení, stretnutí a inú formu online alebo offline interakcie medzi mladými ľuďmi a osobami s rozhodovacou právomocou, konzultácií, informačných a/alebo kultúrnych podujatí atď.

V rámci projektu možno realizovať napr. tieto aktivity:

 • prezenčné alebo online workshopy a/alebo stretnutia, semináre alebo iné podujatia/procesy na miestnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni, ktoré ponúkajú priestor na informovanie, diskusie a aktívnu účasť mladých ľudí na problematike týkajúcej sa ich každodenného života aktívnych európskych občanov; v ideálnom prípade obsahujúce interakcie či vyúsťujúce do interakcií s rozhodovacími subjektmi a inými zainteresovanými stranami dotknutými danou problematikou alebo nadväzujúce na tieto interakcie,
 • konzultácie mladých ľudí na účely identifikovania tém/problémov, ktoré sú pre nich osobitne dôležité (v miestnom, regionálnom, národnom alebo nadnárodnom kontexte), a identifikovania ich potrieb v súvislosti s účasťou na riešení týchto tém/problémov,
 • kampane na zvyšovanie povedomia v oblasti účasti mladých ľudí na demokratickom živote vrátane informačných a/alebo kultúrnych podujatí týkajúcich sa špecifických spoločenských výziev, ktoré sú pre mladých ľudí dôležité,
 • uľahčovanie prístupu mladých ľudí k otvoreným, bezpečným a prístupným virtuálnym a/alebo fyzickým priestorom ponúkajúcim účinné príležitosti naučiť sa zúčastňovať sa na živote a procesoch v demokratickej spoločnosti,
 • simulácie fungovania demokratických inštitúcií a úloh rozhodovacích subjektov v rámci daných inštitúcií.

Ak je to relevantné, do aktivít, ktoré sa majú realizovať v rámci projektu aktivít zameraných na participáciu mládeže, sa dôrazne odporúča začleniť formáty digitálnych aktivít (napr. webináre, programovacie maratóny, rôzne nástroje elektronickej účasti atď.) a/alebo odbornú prípravu v oblasti používania nástrojov digitálnej demokracie.Projekt by mal zahŕňať rôzne projektové aktivity, ktorými sa spoločne prispieva k dosahovaniu naplánovaných cieľov.

Tieto aktivity by sa mali financovať primárne z rozpočtovej kategórie Riadenie projektu v podobe mesačného príspevku na jednotku. Tieto projektové aktivity zvyčajne zahŕňajú stretnutia v rámci riadenia projektu a bežné aktivity realizované v priebehu projektu. Projektové aktivity môžu byť digitálne a/alebo fyzické a môžu zahŕňať mladých ľudí, ktorí sú priamo zapojení do projektu.

Projekt môže zahŕňať aj jedno alebo viac podujatí zameraných na participáciu mládeže.

Pojem „podujatia zamerané na participáciu mládeže“ sa týka podujatí, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu; môžu označovať míľniky projektu a mali by sa jednoznačne odlišovať od prebiehajúcich aktivít projektu buď svojím obsahom, rozsahom, alebo profilom účastníkov. Ďalej je podujatie zamerané na participáciu mládeže fyzickým podujatím, ktorého súčasťou je fyzická prítomnosť mladých ľudí, prípadne aj iných účastníkov. Na podujatí zameranom na participáciu mládeže sa okrem členov neformálnej skupiny alebo mladých ľudí v prijímateľských organizáciách, ktoré sú priamo zapojené do celkových aktivít projektu, zúčastní aj širšia cieľová skupina mladých ľudí a/alebo rozhodovacích subjektov. Trvanie podujatia by malo byť primerané plánovaným aktivitám a očakávaným výsledkom, pričom podujatia môžu trvať buď veľmi krátko (niekoľko hodín), alebo dlhšie. Osobitná podpora organizácie podujatí zameraných na participáciu mládeže je k dispozícii na účastníka podujatia bez ohľadu na jeho trvanie.

Projekty zamerané na participáciu mládeže s fyzickými projektovými aktivitami alebo fyzickými podujatiami zameranými na participáciu mládeže, ktoré si vyžadujú cestovanie účastníkov na miesto vzdialené od miesta ich pobytu, môžu požiadať o dodatočné financovanie mobilít, ktoré zahŕňa podporu cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom. Mobilita v rámci projektov zameraných na participáciu mládeže môže byť vnútroštátna a medzinárodná, ale vždy by sa ňou mala podporovať projektová aktivita financovaná z nákladov na riadenie projektu alebo podujatie zamerané na participáciu mládeže (financované z podpory na podujatia zamerané na participáciu mládeže).

V rámci tejto akcie sa nemôžu podporovať tieto typy aktivít: štatutárne schôdze organizácií alebo sietí organizácií, organizácia propagandistických politických podujatí, fyzická infraštruktúra (napr. náklady na výstavbu/nadobudnutie budov a ich trvalého zariadenia).

Príklady projektov s významným prvkom participácie (nielen vo formáte aktivít zameraných na participáciu mládeže) a príslušných najlepších postupov možno nájsť v súbore nástrojov na participáciu mládeže4 .

Príprava projektu

Projekt podporený v rámci tejto akcie musí zahŕňať jeden alebo viaceré z uvedených prvkov. Tieto prvky možno flexibilne kombinovať v závislosti od cieľov projektu a potrieb účastníckej (-ych) organizácie (-ií) a účastníkov.

Projekt realizuje jedna alebo viacero neformálnych skupín mladých ľudí, jedna alebo viacero organizácií alebo ich kombinácia. Neformálne skupiny mladých ľudí a/alebo účastnícke organizácie sa musia určiť vo fáze podania žiadosti. Ostatní mladí ľudia môžu byť zapojení do projektu ako účastníci niektorých aktivít alebo ako cieľová skupina aktivít. Ak je zapojená len neformálna skupina mladých ľudí, jeden z jej členov podá žiadosť v mene skupiny. Ak je zapojených viacero skupín alebo organizácií, jedna z nich prevezme úlohu koordinátora a podáva žiadosti za celý projekt v mene partnerstva.

Projekt má štyri fázy: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce činnosti. Účastnícke organizácie a mladí ľudia zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúsenosti čo najviac naučili („aktivity pre mladých ľudí koncipované mladými ľuďmi“). Súbor nástrojov na participáciu mládeže môže ponúknuť praktické nápady a usmernenia na posilnenie participácie mládeže.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov, formátov aktivít, vypracovanie pracovného programu, harmonogramu aktivít atď.).
 • Príprava (praktické opatrenia, uzavretie zmlúv s partnermi, potvrdenie cieľových skupín plánovaných aktivít, prípravy účastníkov pred odchodom v jazykovej, medzikultúrnej a vzdelávacej oblasti a v súvislosti so stanovenými úlohami atď.).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít, identifikácia a dokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj šírenie a využívanie výstupov projektu). Pre fázu nadväzujúcich opatrení by malo byť v každom projekte naplánované poskytovanie spätnej väzby mladým účastníkom ku konkrétnym výstupom projektu, a to aj pokiaľ ide o spôsob oznamovania týchto výstupov ostatným príslušným zainteresovaným stranám a/alebo spôsob využitia výstupov týmito stranami.

Dialóg EÚ s Mládežou

Témy a priority identifikované v kontexte dialógu EÚ s  mládežou5  môžu slúžiť ako inšpirácia pre aktivity zamerané na participáciu mládeže na všetkých úrovniach. Podobný zdroj inšpirácie možno nájsť v cieľoch EÚ v oblasti mládeže, ktoré boli vypracované v rámci dialógu EÚ s mládežou a v ktorých sa identifikujú medzisektorové oblasti ovplyvňujúce životy mladých ľudí a poukazuje sa na výzvy. Okrem toho možno výsledky úspešných aktivít zameraných na participáciu mládeže použiť ako vstup pre ďalšie fázy dialógu EÚ s mládežou.

Vzdelávací proces

V projekte aktivít zameraných na participáciu mládeže sa musí predpokladať podpora procesu reflexie, identifikácie a dokumentovania individuálnych vzdelávacích výstupov všetkých účastníkov (t. j. aj účastníkov mimo neformálnych skupín mladých ľudí realizujúcich projekt a/alebo mimo mladých ľudí aktívne zapojených do prípravy a realizácie projektu), a to najmä prostredníctvom nástroja Youthpass.

Ochrana a Bezpečnosť účastníkov

Počas plánovania a prípravy projektu by sa mala riešiť aj otázka ochrany a bezpečnosti účastníkov, pričom by sa mali naplánovať všetky potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám alebo na ich zmierňovanie.

Budovanie komunity

Veľmi sa odporúča začleniť do projektov aktivít zameraných na participáciu mládeže aktivity, ktoré sú zamerané na budovanie komunity. Vždy, keď je to možné, by sa v rámci týchto aktivít malo usilovať o to, aby pretrvali aj po skončení trvania podporovaných projektov a aby sa mohli realizovať samostatne.

Štandardy Kvality Programu Erasmus v Oblasti Mládeže

Všetky aktivity podporené v rámci tejto akcie sa musia realizovať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus v oblasti mládeže, aby sa zabezpečila organizácia vysokokvalitných aktivít v rámci vzdelávacej mobility. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sa týkajú základných zásad akcie aj konkrétnych realizačných postupov úloh projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznanie vzdelávacích výstupov, šírenie výsledkov projektu atď. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sú k dispozícii na e: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_sk.

Horizontálne rozmery

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Žiadatelia by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne projektové aktivity s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovacieho procesu.

Aktivity zamerané na participáciu mládeže sú vhodné najmä na začleňovanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí:

 • aktivity zamerané na participáciu mládeže sú navrhnuté vo formáte miestnych aktivít, ktoré majú do veľkej miery flexibilné parametre (trvanie, počet účastníkov, národné/nadnárodné aktivity atď.) a ktoré možno jednoducho prispôsobiť osobitným potrebám mladých ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • neformálne skupiny mladých ľudí realizujúce projekt s aktivitami zameranými na participáciu mládeže môže podporovať kouč6 . Služby koučov by mohli byť osobitne relevantné a užitočné v súvislosti s podporou mladých ľudí s nedostatkom príležitostí pri príprave a realizácii ich projektov.
 • k cieľom akcie patrí ponúkanie príležitostí mladým ľuďom, aby sa naučili zúčastňovať sa na živote v občianskej spoločnosti a aby si zlepšili digitálnu a mediálnu gramotnosť. Projekty, v ktorých sa presadzujú tieto ciele, môžu byť užitočné najmä pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí pri zvládaní niektorých výziev, ktorým môžu čeliť.

Aktivity zamerané na participáciu mládeže sú takisto vhodné najmä na tematickú prácu v oblasti inklúzie a rozmanitosti v spoločnosti, napr. na podporu boja proti stereotypom a prehlbovanie porozumenia, znášanlivosti a nediskriminácie.

Environmentálna Udržateľnosť

V rámci projektu by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Projekt by mal byť navrhnutý a realizovaný s environmentálnym povedomím, čiže jeho súčasťou by mali byť napr. udržateľné postupy ako používanie viacrazových alebo ekologických materiálov, znižovanie odpadu a recyklácia, udržateľné dopravné prostriedky.

Digitálna transformácia v oblasti mládeže

V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zlepšiť kvalitu aktivít. Podporuje sa zavádzanie digitálnych a online prvkov na zníženie prahovej úrovne participácie mladých s nedostatkom príležitostí. Prostredníctvom projektov a aktivít, ktorých účelom je podpora digitálnych zručností, posilnenie digitálnej gramotnosti a/alebo rozvoj chápania rizík a možností digitálnej technológie, môže program meniť myslenie a prispievať k rozvoju digitálnych a zmiešaných prístupov v mládežníckych aktivitách.

V závislosti od návrhu a cieľov aktivít sa môže pri fyzických podujatiach alebo vzdelávacích mobilitách zavádzať rozvoj kompetencií a povedomia o digitálnej problematike, ako aj využívanie nových technológií, pričom čisto virtuálne prvky by sa mali financovať z nákladov na riadenie projektu. O úhradu riadne odôvodnených výdavkov na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí možno požiadať v rámci podpory inklúzie pre účastníkov.

Národné agentúry ponúkajú pracovníkom s mládežou najrôznejšie príležitosti na odbornú prípravu prostredníctvom svojich aktivít zameraných na odbornú prípravu a spoluprácu vrátane podpory digitálnej transformácie v oblasti mládeže. Tieto ponuky sa zverejňujú v európskom harmonograme odbornej prípravy na stránke https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inšpirovať sa možno aj nástrojmi SALTO na stránke https://www.salto-youth.net/tools/.

Participácia

V rámci programu Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri zlepšovaní kvality svojich projektov zahŕňaním participatívneho rozmeru, ponúkaním relevantných príležitostí mladým ľuďom angažovať sa a aktívne sa zúčastňovať na koncipovaní a realizácii aktivít projektu ako cesty k objaveniu prínosov aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote. Zdroje na posilnenie participatívneho rozmeru podporených projektov možno získať o. i. prostredníctvom webového sídla participationpool.eu. Podporujú sa aj prepojenia na existujúce vnútroštátne, medzinárodné alebo (iné) iniciatívy a platformy EÚ týkajúce sa účasti a občianskej angažovanosti, ako aj zapojenie do nich.

Kritériá, ktoré sa uplatňujú pri posudzovaní tohto projektu

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá oprávnená účastnícka organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu7 .

Oprávnené účastnícke organizácie

Účastníckou organizáciou môžu byť:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia, európska mládežnícka MVO, verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, sociálny podnik, spoločensky zodpovedný ziskový subjekt,
 •  neformálna skupina mladých ľudí8 .

vytvorené medzi členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu alebo treťou krajinou nepridruženou k programu susediacou s EÚ (regióny 1 až 4; pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Počet a profil účastníckych organizácií

 • Národné projekty zamerané na participáciu mládeže: musí byť zapojená aspoň jedna účastnícka organizácia.
 • Nadnárodné a medzinárodné projekty zamerané na participáciu mládeže: musia byť zapojené aspoň dve účastnícke organizácie z rôznych krajín. Tá istá organizácia (jedno číslo OID) nemôže byť zapojená do viac ako piatich žiadostí v jednom termíne v tejto akcii, či už ako žiadateľ alebo partner.

Trvanie projektu

Od 3 do 24 mesiacov.

Miesto (miesta) realizácie aktivít

Aktivity sa musia uskutočniť v krajine jednej alebo viacerých z účastníckych organizácií. aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie9 , a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli,

Oprávnení účastníci

Mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov 10  s pobytom v krajine účastníckych organizácií a rozhodovacích subjektov, ktoré sú relevantné z hľadiska tém riešených v projekte.

Facilitátori a sprevádzajúce osoby sa nepovažujú za účastníkov aktivity, ale majú nárok na podporu v rámci určitých rozpočtových kategórií.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadateľská organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

20. februára, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. júnom a 31. decembrom toho istého roka,

1. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. januárom a 31. májom nasledujúceho roka.

Možné ďalšie kolo:

národné agentúry môžu rozhodnúť o umožnení ďalšieho kola. Národné agentúry informujú žiadateľov o umožnení ďalšieho kola na svojom webovom sídle.

Ak sa organizuje ďalšie kolo, žiadatelia musia podať žiadosti do 7. mája, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. augustom a 31. decembrom toho istého roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Prílohy

K formuláru žiadosti musí byť priložené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Ak sa v projekte plánuje realizácia aktivít v rámci mobility a/alebo fyzických podujatí: k formuláru žiadosti musí byť priložený harmonogram plánovaných aktivít v rámci mobility a/alebo fyzických podujatí.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Podané žiadosti budú posudzované systémom udeľovania bodov z celkového počtu 100 bodov na základe kritérií uvedených ďalej a váhového rozdelenia. Na udelenie grantu sa budú zohľadňovať žiadosti, ktoré dosiahnu tieto minimálne počty bodov:

 • aspoň 60 bodov z celkového počtu 100 bodov a
 • aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každom z troch kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Relevantnosť, odôvodnenie a vplyv (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • sú profil, skúsenosti, aktivity žiadateľa, ako aj cieľové skupiny relevantné pre sektor mládeže,
 • sa v projekte rieši jedna alebo viacero priorít dialógu EÚ s mládežou alebo cieľov v oblasti mládeže,
 • je projekt vhodný na to, aby prispel k inklúzii a rozmanitosti, zelenému, digitálnemu a participatívnemu rozmeru programu,
 • je projekt relevantný pre ciele akcie,
 • je projekt relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie,
 • projekt a navrhované aktivity riešia potreby mladých ľudí a účastníckych organizácií,
 • projekt poskytuje európsku pridanú hodnotu,
 • Mieru, do akej je projekt vhodný na zabezpečenie vysokokvalitných vzdelávacích výstupov účastníkov,
 • bude mať projekt pravdepodobne vplyv na účastníkov a účastnícke organizácie, ako aj na mladých ľudí a organizácie, ktoré sa priamo nezúčastňujú na projekte, na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej alebo globálnej úrovni,
 • projekt začleňuje nových účastníkov a organizácie s menšími skúsenosťami do danej akcie, a to vrátane skupín mladých ľudí.

Kvalita návrhu projektu (maximálny počet bodov: 40)

Miera, do akej:

 • návrh preukazuje konzistentnosť medzi identifikovanými potrebami, cieľmi projektu, profilmi účastníkov a navrhovanými aktivitami,
 • návrh jasne a presvedčivo opisuje fázy prípravy, realizácie a následných opatrení projektu a zapojenie mladých ľudí do všetkých fáz,
 • sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a otvorené účastníkom z rôznych prostredí a s rozličnými schopnosťami,
 • aktivity zahŕňajú udržateľné postupy a postupy šetrné k životnému prostrediu,
 • sa v projekte využívajú alternatívne, inovatívne a inteligentné formy participácie mládeže,
 • sú navrhované vzdelávacie metódy vrátane digitálnych nástrojov alebo virtuálnych zložiek vhodné pre aktivity a zahŕňajú proces reflexie na identifikáciu a zdokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov a využívajú európske nástroje transparentnosti a uznávania kvalifikácie, najmä nástroj Youthpass.

Kvalita riadenia projektu (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • sú uspokojivé praktické opatrenia, riadenie a formy podpory,
 • sú opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany účastníkov primerané a účinné,
 • sú úlohy a zodpovednosti jasne vymedzené pre aktivity v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus,
 • plán spolupráce a komunikácie medzi účastníkmi, účastníckymi organizáciami, ako aj s inými relevantnými zainteresovanými stranami poskytuje podporný rámec pre riadenie projektu,
 • žiadateľ navrhol vhodný spôsob hodnotenia výsledkov projektu vo vzťahu k jeho cieľom,
 • žiadateľ navrhol vhodný spôsob šírenia výsledkov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich,
 • projekt zahŕňa opatrenia zamerané na udržateľnosť výsledkov po dokončení projektu.

Pravidlá financovania

Pravidlá financovania11 Návrh rozpočtu projektu sa musí riadiť týmito pravidlami financovania (v eurách):

Maximálna výška udeľovaného grantu na projekt v rámci aktivít zameraných na participáciu mládeže: 60 000 EUR

Rozpočtová kategória - Riadenie projektu

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré súvisia s riadením a realizáciou projektu (napr. náklady na prípravu a realizáciu projektových stretnutí a aktivít, spoluprácu a komunikáciu medzi partnermi, hodnotenie, šírenie a nadväzujúce činnosti).

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania projektu.

Suma

500 EUR mesačne

Rozpočtová kategória - Náklady na koučing

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré súvisia so zapojením kouča do projektu. Náklady na koučing sa uplatňujú iba vtedy, ak projekt realizuje neformálna skupina mladých ľudí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe krajiny konania a počtu pracovných dní.

Žiadosť o finančnú podporu na úhradu nákladov na kouča sa musí zdôvodniť vo formulári žiadosti. Trvanie koučingu nesúvisí s dĺžkou trvania projektu.

Suma

Tabuľka B3 na deň práce. Maximálne 12 dní.

Rozpočtová kategória - Podpora pre účastníkov týkajúca sa inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí, s ich sprevádzajúcimi osobami a facilitátormi zapojenými do projektových aktivít a podujatí (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Suma

100 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória - Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Suma

Finančná záruka: 80 % oprávnených nákladov

Tabuľka B3 Náklady na koučing

 

Učiteľ/školiteľ/výskumný pracovník/

pracovník s mládežou

Príspevok na jednotku na deň

Skupina krajín 1: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko

241

Skupina krajín 2: Česko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Malta, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko

137

Skupina krajín 3: Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko

74

Dodatočné finančné prostriedky na fyzické podujatia realizované v rámci projektu

Rozpočtová kategória - Podpora podujatí zameraných na participáciu mládeže

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s realizáciou vnútroštátnych, nadnárodných a medzinárodných fyzických podujatí, ktoré sú nevyhnutné na plnenie cieľov projektu aktivít zameraných na participáciu mládeže. Táto rozpočtová kategória nie je určená na úhradu nákladov na účasť zamestnancov účastníckych organizácií/členov neformálnych skupín mladých ľudí a facilitátorov, keďže prítomnosť týchto účastníkov na takýchto podujatiach by sa mala hradiť v rámci rozpočtovej kategórie Riadenie projektu.

V prípade potreby možno podujatia zamerané na participáciu mládeže kombinovať s financovaním mobilít v rámci aktivít zameraných na participáciu mládeže, a to podľa platných pravidiel uvedených ďalej.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov podujatia, okrem zamestnancov účastníckych organizácií/členov neformálnych skupín mladých ľudí a facilitátorov.

Suma

100 EUR na účastníka

Dodatočné finančné prostriedky na mobility realizované v rámci projektu12

Rozpočtová kategória - Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Príspevok na cestovné náklady účastníkov, ich sprevádzajúcich osôb a facilitátorov z miesta ich pôvodu na miesto projektovej aktivity alebo fyzického podujatia a späť bez ohľadu na to, či cestujú vnútroštátne alebo medzi štátmi.

V prípade vzdialenosti menej ako 500 km bude účastník spravidla cestovať dopravnými prostriedkami s nízkymi emisiami.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie aktivity13  vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou14 .

Žiadateľ by mal v prípade putovných aktivít sčítať vzdialenosti medzi jednotlivými miestami a vybrať pásmo cestovnej vzdialenosti zodpovedajúce tomuto súčtu15 .

Suma

Cestovné vzdialenosti

Zelené cestovanie

Iné ako zelené cestovanie

10 – 99 km

56 EUR

28 EUR

100 – 499 km

285 EUR

211 EUR

500 – 1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000 – 2 999 km:

535 EUR

395 EUR

3 000 – 3 999 km

718 EUR

580 EUR

4 000 – 7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km alebo viac

1 735 EUR

1 735 EUR

Rozpočtová kategória - Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s pobytom

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe dĺžky pobytu každého účastníka, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov (v prípade potreby), takisto vrátane jedného dňa na cestovanie pred začatím aktivity a jedného dňa na cestovanie po skončení aktivity (v prípade potreby) a maximálne štyroch dodatočných dní v prípade účastníkov, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov, ktorí získali grant na zelené cestovanie.

Suma

Tabuľka A2.1 na účastníka na deň 

Tabuľka sa uplatňuje aj na sprevádzajúce osoby a facilitátorov.

Rozpočtová kategória - Podpora inklúzie pre organizácie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s organizáciou aktivít v rámci mobility zahŕňajúcich účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Suma

125 EUR na účastníka

Rozpočtová kategória - Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Vysoké cestovné náklady účastníkov, členov neformálnych skupín, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov, ktoré nemožno uhradiť v rámci štandardnej kategórie „Cestovné náklady“ v dôsledku geografickej odľahlosti alebo iných prekážok (t. j. využitie ekologickejšieho dopravného prostriedku s nižšími emisiami uhlíka, čo má za následok vyššie cestovné náklady).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora na cestovné náklady vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70 % cestovných nákladov. V prípade uznania nahradia mimoriadne náklady spojené s vysokými cestovnými nákladmi grant na iné ako zelené cestovanie na základe jednotkových nákladov.

Suma

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100 % oprávnených nákladov.

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov

Tabuľka A2.1: Individuálna podpora v prípade aktivít v rámci mobility zameraných na participáciu mládeže

 

Aktivity zamerané na participáciu mládeže (v eurách na deň)

Rakúsko

78

Belgicko

78

Bulharsko

45

Chorvátsko

57

Cyprus

63

Česko

53

Dánsko

81

Estónsko

48

Fínsko

79

Francúzsko

67

Nemecko

71

Grécko

68

Maďarsko

60

Island

76

Írsko

73

Taliansko

69

Lotyšsko

48

Lichtenštajnsko

77

Litva

49

Luxembursko

77

Malta

57

Holandsko

69

Severné Macedónsko

41

Nórsko

83

Poľsko

51

Portugalsko

57

Rumunsko

46

Srbsko

47

Slovensko

48

Slovinsko

54

Španielsko

58

Švédsko

72

Turecko

50

Susedné tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu

44 

 • 1 Hlavný rozpočet na túto akciu je určený na podporu nadnárodných aktivít, ktoré zahŕňajú organizácie a účastníkov z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. Až 25 % dostupných rozpočtových prostriedkov však možno použiť na financovanie medzinárodných projektov so zapojením organizácií a účastníkov z tretích krajín nepridružených k programu susediacich s EÚ (regióny 1 až 4, pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_en. ↩ back
 • 3 Informácie o týchto stratégiách sa nachádzajú na adrese: Stratégia zameraná na participáciu mládeže: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-YOUTH – Čo je Youthpass?/ETS: https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/. ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/. ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en. ↩ back
 • 6 V závislosti od potrieb môžu neformálne skupiny mladých ľudí využívať počas projektu jedného alebo viacerých koučov. ↩ back
 • 7 Účastnícke organizácie budú musieť podpísať formulár o pristúpení pre žiadateľskú organizáciu. Formuláre o pristúpení by sa mali poskytnúť vo fáze podania žiadosti, najneskôr však v čase podpísania dohody o grante. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu. ↩ back
 • 8 Skupina aspoň štyroch mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Úlohu zástupcu skupiny a zodpovednosť za skupinu preberá jeden z členov skupiny, ktorý má najmenej 18 rokov. Vymedzenie pojmu „neformálna skupina“ pozri v slovníku pojmov. Na účely tejto akcie a všetkých ustanovení, ktoré s ňou súvisia, patrí pojem „neformálna skupina mladých ľudí“ do vymedzenia pojmu „účastnícka organizácia“. Každý odkaz na „účastnícku organizáciu“ sa považuje aj za odkaz na „neformálnu skupinu mladých ľudí“. ↩ back
 • 9 Inštitúcie Európskej únie sídlia v Bruseli, vo Frankfurte, v Luxemburgu, Štrasburgu a v Haagu. ↩ back
 • 10 Do úvahy treba vziať tieto aspekty: 

  dolná veková hranica – k dátumu začatia aktivity musia účastníci dosiahnuť minimálny vek,horná veková hranica – k dátumu začatia aktivity nesmie vek účastníkov presiahnuť uvedený maximálny vek. ↩ back

 • 11 Na účely akcie aktivít zameraných na participáciu mládeže pojem „účastník“ označuje mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov s pobytom v krajine účastníckych organizácií a rozhodovacích subjektov, ktoré sú relevantné z hľadiska tém riešených v projekte. ↩ back
 • 12 Miestni účastníci, ktorí cestujú na miesto konania menej ako 10 km, môžu mať nárok na individuálnu podporu a podporu inklúzie pre organizácie počas dní aktivít, ktoré sa prekrývajú s prítomnosťou účastníkov, ktorí majú nárok na podporu na cestovné náklady. ↩ back
 • 13 Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km). ↩ back
 • 14 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm. ↩ back
 • 15 Napríklad ak je účastník z Madridu (Španielsko) zapojený do putovnej aktivity, ktorá sa vykonáva najprv v Ríme (Taliansko) a potom v Ľubľane (Slovinsko), žiadateľ a) najprv vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km), potom vzdialenosť z Ríma do Ľubľany (489,75 km) a obidve vzdialenosti sčíta (1 855,03 km); b) vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km) a c) vypočíta grant EÚ, ktorým sa poskytne príspevok na cestovné náklady účastníka z Madridu do Ľubľany (cez Rím) a späť (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth