Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Aktivity zamerané na participáciu mládeže

 Aktivity mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktorými sa posilňuje, rozvíja a uľahčuje účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Ciele akcie

V rámci programu Erasmus+ sa podporujú miestne, národné a nadnárodné projekty zamerané na participáciu mládeže, ktoré vedú neformálne skupiny mladých ľudí a/alebo mládežnícke organizácie podporujúce účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe a ktorými sa sleduje jeden alebo viaceré z týchto cieľov:

 • poskytnúť mladým ľuďom príležitosti na angažovanie sa v občianskej spoločnosti a vzdelávanie v oblasti účasti na nej (poskytnutie možností mladým ľuďom angažovať sa v bežnom živote, ale aj zúčastňovať sa na demokratickom živote s cieľom dosiahnuť zmysluplnú občiansku, hospodársku, spoločenskú, kultúrnu a politickú účasť mladých ľudí zo všetkých prostredí s osobitným zameraním na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí),
 • zvyšovať povedomie mladých ľudí o spoločných európskych hodnotách a základných právach a prispievať k európskemu integračnému procesu, a to aj prostredníctvom snahy o plnenie jedného alebo viacerých cieľov EÚ v oblasti mládeže,
 • rozvíjať digitálne kompetencie a mediálnu gramotnosť mladých ľudí (najmä kritické myslenie a schopnosť posúdiť informácie a pracovať s nimi) s cieľom zvyšovať odolnosť mladých ľudí voči dezinformáciám, falošným správam a propagande, ako aj ich schopnosť zúčastňovať sa na demokratickom živote,
 • spájať mladých ľudí a osoby s rozhodovacou právomocou na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni a/alebo prispievať k dialógu EÚ s mládežou.

Politický kontext

V stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 20271  sa stanovuje rámec európskej spolupráce v oblasti mládeže vychádzajúci z oznámenia Komisie z 22. mája 2018 s názvom Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie. V rámci základnej oblasti zapájania sa v stratégii EÚ pre mládež podporuje zmysluplná občianska, hospodárska, spoločenská, kultúrna a politická účasť mladých ľudí. Posilňuje sa ňou účasť mladých ľudí na demokratickom živote, podporuje sa ich spoločenská a občianska angažovanosť a zameriava sa na zabezpečenie toho, aby všetci mladí ľudia mali potrebné zdroje na svoju účasť v spoločnosti.

Stratégia EÚ pre mládež obsahuje aj proces dialógu s mládežou, pričom v tomto kontexte bolo v roku 2018 vypracovaných 11 európskych cieľov v oblasti mládeže, v ktorých sa identifikujú rôzne medzisektorové oblasti ovplyvňujúce životy mladých ľudí a poukazuje sa na výzvy, ktoré je v každej z nich potrebné riešiť. Na základe vstupu mladých zainteresovaných strán sa v každom 18-mesačnom cykle dialógu EÚ s mládežou identifikujú konkrétne tematické priority, na ktoré bude potrebné sa zamerať pri realizácii stratégie EÚ pre mládež v danom období.

Tematické stratégie v oblasti mládeže

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať participáciu mládeže, posilniť kvalitu procesov informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania a rozvíjať kvalitnú prácu s mládežou. Ďalšia podpora v týchto oblastiach je k dispozícii prostredníctvom osobitných tematických stratégií, ako je stratégia zameraná na participáciu mládeže, Youthpass a európska stratégia v oblasti odbornej prípravy (ETS)2 .

Opis aktivít

Aktivity zamerané na participáciu mládeže predstavujú aktivity v rámci neformálneho vzdelávania s dôrazom na aktívnu účasť mladých ľudí. Takéto aktivity sa zameriavajú na to, aby sa mladí ľudia mohli zúčastňovať na výmenách, spolupráci, ako aj na kultúrnych a občianskych akciách. Podporované aktivity by mali účastníkom umožniť posilnenie osobných, sociálnych, občianskych a digitálnych kompetencií a dať im príležitosť, aby sa stali aktívnymi európskymi občanmi.

V rámci tejto akcie sa podporuje využívanie alternatívnych, inovačných, inteligentných a digitálnych foriem participácie mládeže vrátane rozšírenia participácie mládeže do rôznych sektorov a oblastí (služby zdravotnej starostlivosti, športové zariadenia atď., bez ohľadu na to, či ich prevádzkuje verejný alebo súkromný sektor) a sprístupňovania možností aktívnej účasti mladých ľudí zo všetkých prostredí.

Aktivity zamerané na participáciu mládeže možno využívať na vedenie dialógov a diskusií medzi mladými ľuďmi a rozhodovacími subjektmi s cieľom podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe. Konkrétnym výsledkom je, že mladí ľudia môžu vyjadriť svoj názor (prostredníctvom vypracovania stanovísk, návrhov a odporúčaní) na spôsob vytvárania a realizácie politík v oblasti mládeže v Európe. Aktivity zamerané na participáciu mládeže môžu mať aj formu občianskych akcií a mládežníckeho aktivizmu, čo umožňuje mladým ľuďom rôznym spôsobom sa zapojiť do zvyšovania povedomia o otázkach, na ktorých im záleží.

Aktivity zamerané na participáciu mládeže môžu byť nadnárodné (realizované v jednej alebo vo viacerých účastníckych krajinách partnermi z niekoľkých účastníckych krajín) alebo národné (realizované na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni s účasťou neformálnych skupín mladých ľudí a/alebo organizácií z jednej účastníckej krajiny). Národné aktivity zamerané na participáciu mládeže sú vhodné najmä na otestovanie nápadov na miestnej úrovni a ako nástroj na realizáciu aktivít nadväzujúcich na predchádzajúce iniciatívy s cieľom skvalitniť a ďalej rozvinúť úspešné nápady.

Všetky aktivity zamerané na participáciu mládeže musia mať bez ohľadu na úroveň, na ktorej sa realizujú, preukázaný európsky rozmer a/alebo pridanú hodnotu a každá jednotlivá podporená aktivita musí jednoznačne prispievať k dosahovaniu jedného alebo viacerých uvedených cieľov akcie.

Podporované aktivity môžu mať formu (alebo byť kombináciou): workshopov, diskusií, rolových hier, simulácií, používania digitálnych nástrojov (napr. nástrojov digitálnej demokracie), kampaní na zvyšovanie povedomia, školení, stretnutí a inú formu online alebo offline interakcie medzi mladými ľuďmi a rozhodovacími subjektmi, konzultácií, informačných a/alebo kultúrnych podujatí atď.

V rámci projektu možno realizovať napr. tieto aktivity:

 • prezenčné alebo online workshopy a/alebo stretnutia, semináre alebo iné podujatia/procesy na miestnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni, ktoré ponúkajú priestor na informovanie, diskusie a aktívnu účasť mladých ľudí na problematike týkajúcej sa ich každodenného života aktívnych európskych občanov; v ideálnom prípade obsahujúce interakcie či vyúsťujúce do interakcií s rozhodovacími subjektmi a inými zainteresovanými stranami dotknutými danou problematikou alebo nadväzujúce na tieto interakcie,
 • konzultácie mladých ľudí na účely identifikovania tém/problémov, ktoré sú pre nich osobitne dôležité (v miestnom, regionálnom, národnom alebo nadnárodnom kontexte), a identifikovania ich potrieb v súvislosti s účasťou na riešení týchto tém/problémov,
 • kampane na zvyšovanie povedomia v oblasti účasti mladých ľudí na demokratickom živote vrátane informačných a/alebo kultúrnych podujatí týkajúcich sa špecifických spoločenských výziev, ktoré sú pre mladých ľudí dôležité,
 • uľahčovanie prístupu mladých ľudí k otvoreným, bezpečným a prístupným virtuálnym a/alebo fyzickým priestorom ponúkajúcim účinné príležitosti naučiť sa zúčastňovať sa na živote a procesoch v demokratickej spoločnosti,
 • simulácie fungovania demokratických inštitúcií a úloh rozhodovacích subjektov v rámci daných inštitúcií.

Ak je to relevantné, do aktivít, ktoré sa majú realizovať v rámci projektu aktivít zameraných na participáciu mládeže, sa dôrazne odporúča začleniť formáty digitálnych aktivít (napr. webináre, programovacie maratóny, rôzne nástroje elektronickej účasti atď.) a/alebo odbornú prípravu v oblasti používania nástrojov digitálnej demokracie.

Projekt by mal zahŕňať rôzne aktivity, ktorými sa spoločne prispieva k dosahovaniu naplánovaných cieľov. Niektoré z týchto aktivít by mohli mať formu mobilít, pri ktorých účastníci cestujú na iné miesto, než je miesto ich pobytu, aby sa zúčastnili na aktivite. Tieto mobility môžu byť národné a medzinárodné. Aktivity môžu mať aj formu fyzického podujatia na konkrétnom mieste, na ktorom sú fyzicky prítomní mladí ľudia a osoby s rozhodovacou právomocou vrátane účastníkov, ktorí nie sú priamo zapojení do realizácie projektu. Organizácia aktivít v rámci mobility a podujatia s participáciou mládeže sa podporujú z osobitných rozpočtových kategórií. V závislosti od potrieb konkrétnych projektov môžu byť mobility a fyzické podujatia buď samostatné, alebo kombinované (napr. ak je potrebné, aby účastníci na podujatie cestovali, možno to považovať za aktivitu v rámci mobility, ako aj za podujatie oprávnené na príslušnú podporu pri cestovaní a úhradu nákladov spojených s pobytom). Typický projekt bude obsahovať aj aktivity, ktoré nie sú ani aktivitami v rámci mobility, ani fyzickými podujatiami. Na realizáciu projektu sú rovnako dôležité a mali by sa uhrádzať z rozpočtovej kategórie Riadenie projektu.

V rámci tejto akcie sa nemôžu podporovať tieto typy aktivít: štatutárne schôdze organizácií alebo sietí organizácií, organizácia straníckych politických podujatí, fyzická infraštruktúra (napr. náklady na výstavbu/nadobudnutie budov a ich trvalých zariadení).

Príklady projektov s významným prvkom participácie (nielen vo formáte aktivít zameraných na participáciu mládeže) a príslušných najlepších postupov možno nájsť v súbore nástrojov na participáciu mládeže3 .

Príprava projektu

Projekt podporený v rámci tejto akcie musí zahŕňať jednu alebo viaceré z uvedených aktivít. Aktivity možno flexibilne kombinovať v závislosti od cieľov projektu a potrieb účastníckych organizácií a účastníkov.

Projekt realizuje jedna alebo viacero neformálnych skupín mladých ľudí, jedna alebo viacero organizácií alebo ich kombinácia. Neformálne skupiny mladých ľudí a/alebo účastnícke organizácie sa musia určiť vo fáze podania žiadosti. Ak je zapojená len neformálna skupina mladých ľudí, jeden z jej členov podá žiadosť v mene skupiny. Ak je zapojených viacero skupín alebo organizácií, jedna z nich prevezme úlohu koordinátora a podáva žiadosti za celý projekt v mene partnerstva.

Projekt má štyri fázy: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce opatrenia. Účastnícke organizácie a mladí ľudia zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúsenosti čo najviac naučili („aktivity pre mladých ľudí koncipované mladými ľuďmi“). Súbor nástrojov na participáciu mládeže môže ponúknuť praktické nápady a usmernenia na posilnenie participácie mládeže.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov, formátov aktivít, vypracovanie pracovného programu, harmonogramu aktivít atď.).
 • Príprava (praktické opatrenia, uzavretie zmlúv s partnermi, potvrdenie cieľových skupín plánovaných aktivít, prípravy účastníkov pred odchodom v jazykovej, medzikultúrnej a vzdelávacej oblasti a v súvislosti so stanovenými úlohami atď.).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít, identifikácia a dokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj šírenie a využívanie výstupov projektu). Pre fázu nadväzujúcich opatrení by malo byť v každom projekte naplánované poskytovanie spätnej väzby mladým účastníkom ku konkrétnym výstupom projektu, a to aj pokiaľ ide o spôsob oznamovania týchto výstupov ostatným príslušným zainteresovaným stranám a/alebo spôsob využitia výstupov týmito stranami.

Dialóg EÚ s mládežou

Témy a priority identifikované v kontexte dialógu EÚ s mládežou4  môžu slúžiť ako inšpirácia pre aktivity zamerané na participáciu mládeže na všetkých úrovniach. Podobný zdroj inšpirácie možno nájsť v cieľoch EÚ v oblasti mládeže, ktoré boli vypracované v rámci dialógu EÚ s mládežou a v ktorých sa identifikujú medzisektorové oblasti ovplyvňujúce životy mladých ľudí a poukazuje sa na výzvy. Okrem toho možno výsledky úspešných aktivít zameraných na participáciu mládeže použiť ako vstup pre ďalšie fázy dialógu EÚ s mládežou.

Vzdelávací proces

V projekte aktivít zameraných na participáciu mládeže sa musí naplánovať podpora procesu reflexie, identifikácia a dokumentovanie individuálnych vzdelávacích výstupov, a to najmä prostredníctvom nástroja Youthpass.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovacieho procesu.

Aktivity zamerané na participáciu mládeže sú vhodné najmä na začleňovanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí:

 • aktivity zamerané na participáciu mládeže sú navrhnuté vo formáte miestnych aktivít, ktoré majú do veľkej miery flexibilné parametre (trvanie, počet účastníkov, národné/nadnárodné aktivity atď.) a ktoré možno jednoducho prispôsobiť osobitným potrebám mladých ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • neformálne skupiny mladých ľudí realizujúce projekt s aktivitami zameranými na participáciu mládeže môže podporovať kouč5 . Služby koučov by mohli byť osobitne relevantné a užitočné v súvislosti s podporou mladých ľudí s nedostatkom príležitostí pri príprave a realizácii ich projektov.
 • k cieľom akcie patrí ponúkanie príležitostí mladým ľuďom, aby sa naučili zúčastňovať sa na živote v občianskej spoločnosti a aby si zlepšili digitálnu a mediálnu gramotnosť. Projekty, v ktorých sa presadzujú tieto ciele, môžu byť užitočné najmä pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí pri zvládaní niektorých výziev, ktorým môžu čeliť.

Aktivity zamerané na participáciu mládeže sú takisto vhodné najmä na tematickú prácu v oblasti inklúzie a rozmanitosti v spoločnosti, napr. na podporu boja proti stereotypom a prehlbovanie porozumenia, znášanlivosti a nediskriminácie. 

Ochrana a bezpečnosť účastníkov

Počas plánovania a prípravy projektu by sa mala riešiť aj otázka ochrany a bezpečnosti účastníkov, pričom by sa mali naplánovať všetky potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám alebo na ich zmierňovanie.

Budovanie komunity

Veľmi sa odporúča začleniť do projektov aktivít zameraných na participáciu mládeže aktivity, ktoré sú zamerané na budovanie komunity. Vždy, keď je to možné, by sa v rámci týchto aktivít malo usilovať o to, aby pretrvali aj po skončení trvania podporovaných projektov a aby sa mohli realizovať samostatne.

Environmentálna udržateľnosť

V rámci projektu by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Projekt by mal byť navrhnutý a realizovaný s environmentálnym povedomím, čiže jeho súčasťou by mali byť napr. udržateľné postupy ako používanie viacrazových alebo ekologických materiálov, znižovanie odpadu a recyklácia, udržateľné dopravné prostriedky.

Digitálna transformácia

V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zlepšiť kvalitu aktivít. Podporuje sa zavádzanie digitálnych a online prvkov na zníženie prahovej úrovne participácie mladých s nedostatkom príležitostí. Prostredníctvom projektov a aktivít, ktorých účelom je podpora digitálnych zručností, posilnenie digitálnej gramotnosti a/alebo rozvoj chápania rizík a možností digitálnej technológie, môže program meniť myslenie a prispievať k rozvoju digitálnych a zmiešaných prístupov v mládežníckych aktivitách.

V závislosti od návrhu a cieľov aktivít sa môže pri fyzických podujatiach alebo vzdelávacích mobilitách zavádzať rozvoj kompetencií a povedomia o digitálnej problematike, ako aj využívanie nových technológií, pričom čisto virtuálne prvky by sa mali financovať z nákladov na riadenie projektu. O úhradu riadne odôvodnených výdavkov na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí možno požiadať v rámci nákladov na inklúziu.

Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže

Všetky aktivity podporené v rámci tejto akcie sa musia realizovať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus v oblasti mládeže, aby sa zabezpečila organizácia vysokokvalitných aktivít v rámci vzdelávacej mobility. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sa týkajú základných zásad akcie aj konkrétnych realizačných postupov úloh projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznanie vzdelávacích výstupov, šírenie výsledkov projektu atď. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sú k dispozícii na stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_sk.

Kritériá, ktoré sa uplatňujú pri posudzovaní tohto projektu

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené účastnícke organizácie

Účastníckou organizáciou môžu byť:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia, európska mládežnícka MVO, verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, sociálny podnik, spoločensky zodpovedný ziskový subjekt,
 • neformálna skupina mladých ľudí6 .

vytvorené medzi členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu alebo treťou krajinou nepridruženou k programu susediacou s EÚ (regióny 1 až 4; pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá oprávnená účastnícka organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu7 .

Počet a profil účastníckych organizácií

 • Národné projekty zamerané na participáciu mládeže: musí byť zapojená aspoň jedna účastnícka organizácia.
 • Nadnárodné projekty zamerané na participáciu mládeže: musia byť zapojené aspoň dve účastnícke organizácie z rôznych krajín.

Trvanie projektu

Od 3 do 24 mesiacov.

Miesto (miesta) realizácie aktivít

Aktivity sa musia uskutočniť v krajine jednej alebo viacerých z účastníckych organizácií. aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie8 , a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli,

Oprávnení účastníci

Mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov9  s pobytom v krajine účastníckych organizácií a rozhodovacích subjektov, ktoré sú relevantné z hľadiska tém riešených v projekte.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadajúca organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

23. februára do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. júnom a 31. decembrom toho istého roka,

4. októbra do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. januárom a 31. májom nasledujúceho roka.

Možné ďalšie kolo:

národné agentúry môžu rozhodnúť o otvorení ďalšieho kola. Národné agentúry informujú žiadateľov o otvorení ďalšieho kola na svojom webovom sídle.

Ak sa organizuje ďalšie kolo, žiadatelia musia podať žiadosti do 4. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. augustom a 31. decembrom toho istého roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Prílohy

K formuláru žiadosti musí byť priložené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

K formuláru žiadosti musí byť pripojený mesačný harmonogram projektu s aktivitami zameranými na participáciu mládeže obsahujúci všetky plánované aktivity.

Okrem toho, ak sa v projekte plánujú aktivity a/alebo podujatia v rámci mobility: K formuláru žiadosti musí byť priložený harmonogram všetkých aktivít a podujatí mobility naplánovaných v projekte.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť, odôvodnenie a vplyv (maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť projektu vzhľadom na:
  • ciele akcie,
  • potreby účastníckych organizácií a účastníkov,
 • mieru, do akej sa v projekte rieši jedna alebo viacero priorít identifikovaných v kontexte dialógu EÚ s mládežou alebo cieľov v oblasti mládeže.
 • Mieru, do akej je projekt vhodný na zabezpečenie vysokokvalitných vzdelávacích výstupov účastníkov,
 • mieru, do akej sa projektom zabezpečuje európska pridaná hodnota.
 • Potenciálny vplyv projektu:
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas trvania projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej či globálnej úrovni.
 • Miera, do akej projekt zahŕňa opatrenia zamerané na udržateľnosť výsledkov po dokončení projektu.
 • Miera, do akej je projekt vhodný na to, aby prispel k inklúzii a rozmanitosti, zelenému, digitálnemu a participatívnemu rozmeru programu.
 • Miera, do akej projekt zapája nových účastníkov a menej skúsené organizácie do akcie.
 • Miera, do akej sa v projekte riešia udržateľné postupy a postupy šetrné k životnému prostrediu.

Kvalita návrhu projektu (maximálny počet bodov: 40)

 • Konzistentnosť medzi identifikovanými potrebami, cieľmi projektu, profilmi účastníkov a navrhovanými aktivitami.
 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita všetkých fáz projektu: príprava (vrátane prípravy poskytovanej účastníkom), realizácia a nadväzujúce opatrenia (vrátane mechanizmu spätnej väzby pre účastníkov).
 • Miera, do akej sú mladí ľudia zapojení do všetkých fáz aktivít.
 • Miera, do akej sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a do akej sú otvorené účastníkom s nedostatkom príležitostí.
 • Vhodnosť navrhovaných metód participatívneho vzdelávania vrátane virtuálnych prvkov.
 • Miera, do akej sa v projekte využívajú alternatívne, inovačné a inteligenčné formy participácie mládeže, najmä na testovanie nových nápadov a nadväzujúce opatrenia.
 • Kvalita mechanizmov a podpory pre proces reflexie, identifikáciu a dokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj dôsledné využívanie európskych nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácie, najmä nástroja Youthpass.
 • Primeranosť a efektívnosť opatrení plánovaných na zabezpečenie a ochranu účastníkov.
 • Miera, do akej aktivity zahŕňajú udržateľné postupy a postupy šetrné k životnému prostrediu.

Kvalita riadenia projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Kvalita praktických opatrení, riadenia a foriem podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikácie medzi účastníkmi skupiny(-ín), účastníckymi organizáciami a inými relevantnými zainteresovanými stranami.
 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie rôznych fáz a výstupov projektu.
 • Vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich.

Pravidlá financovania

Návrh rozpočtu projektu sa musí riadiť týmito pravidlami financovania (v eurách):

Maximálna výška udeľovaného grantu na projekt v rámci aktivít zameraných na participáciu mládeže: 60 000 EUR

Rozpočtová kategória - Riadenie projektu

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré súvisia s riadením a realizáciou projektu (napr. náklady na prípravu a realizáciu projektových stretnutí, prípravu aktivít, realizáciu, hodnotenie, šírenie a následné aktivity).

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania projektu.

Suma

500 EUR mesačne

Rozpočtová kategória  - Náklady na koučing

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré súvisia so zapojením kouča do projektu. Náklady na koučing sa uplatňujú iba vtedy, ak projekt realizuje neformálna skupina mladých ľudí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe krajiny konania a počtu pracovných dní.

Žiadosť o finančnú podporu na úhradu nákladov na kouča sa musí zdôvodniť vo formulári žiadosti. Trvanie koučingu nesúvisí s dĺžkou trvania projektu.

Suma

Tabuľka B3 na deň práce. Maximálne 12 dní.

Rozpočtová kategória - Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a so sprevádzajúcimi osobami, s osobami s rozhodovacou právomocou a facilitátormi (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Suma

100% oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória - Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Vysoké cestovné náklady účastníkov vrátane vedúcich skupiny, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov; vrátane použitia ekologickejších dopravných prostriedkov s nižšími uhlíkovými emisiami.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Suma

Finančná záruka: 80% oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80% oprávnených nákladov

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100% oprávnených nákladov.

 Tabuľka B3 Náklady na koučing

 

Učiteľ/školiteľ/výskumný pracovník/

pracovník s mládežou

Príspevok na jednotku na deň

Dánsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Lichtenštajnsko, Nórsko

241

Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Fínsko, Island

214

Česká republika, Grécko, Španielsko, Cyprus, Malta, Portugalsko, Slovinsko

137

Bulharsko, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Srbsko, Turecko

74

Dodatočné finančné prostriedky na fyzické podujatia realizované v rámci projektu

Rozpočtová kategória - Podpora podujatí zameraných na participáciu mládeže

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s realizáciou vnútroštátnych a nadnárodných fyzických podujatí, ktoré sú nevyhnutné na plnenie cieľov projektu aktivít zameraných na participáciu mládeže. Táto rozpočtová kategória nie je určená na úhradu nákladov na účasť zamestnancov účastníckych organizácií/členov neformálnych skupín mladých ľudí a facilitátorov, keďže prítomnosť týchto účastníkov na stretnutiach by sa mala hradiť v rámci rozpočtovej kategórie Riadenie projektu.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov podujatia vrátane osôb s rozhodovacou právomocou, bez facilitátorov. V prípade potreby možno podujatia zamerané na participáciu mládeže kombinovať s financovaním mobilít.

100 EUR na účastníkaSuma

Dodatočné finančné prostriedky na mobility realizované v rámci projektu

Rozpočtová kategória - Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Príspevok na cestovné náklady účastníkov vrátane sprevádzajúcich osôb, osôb s rozhodovacou právomocou a facilitátorov z miesta ich pôvodu na miesto realizácie aktivity a späť bez ohľadu na to, či cestujú vnútroštátne alebo medzi štátmi.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie aktivity10  vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou11 .

Žiadateľ by mal v prípade putovných aktivít sčítať vzdialenosti medzi jednotlivými miestami a vybrať pásmo cestovnej vzdialenosti zodpovedajúce tomuto súčtu12 .

Suma

Cestovné vzdialenosti

Štandardné cestovanie

Zelené cestovanie

10 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km:

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km alebo viac

1 500 EUR.

 

Rozpočtová kategória - Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s pobytom

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe dĺžky pobytu každého účastníka vrátane sprevádzajúcich osôb, osôb s rozhodovacou právomocou a facilitátorov (v prípade potreby) takisto vrátane jedného dňa na cestovanie pred začatím aktivity a jedného dňa na cestovanie po skončení aktivity (v prípade potreby), a maximálne štyroch dodatočných dní v prípade účastníkov, ktorí získali cestovný grant na zelené cestovanie.

Suma

Tabuľka A2.1 na účastníka na deň

Rozpočtová kategória - Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s organizáciou aktivít v rámci mobility zahŕňajúcich účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí, do ktorého sa nezapočítavajú sprevádzajúce osoby, facilitátori a osoby s rozhodovacou právomocou.

Suma

100 EUR na účastníka

Rozpočtová kategória - Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Vysoké cestovné náklady účastníkov vrátane sprevádzajúcich osôb, osôb s rozhodovacou právomocou a facilitátorov; vrátane použitia ekologickejších dopravných prostriedkov s nižšími uhlíkovými emisiami.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora pri cestovaní vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70 % cestovných nákladov účastníkov.

Suma

80% oprávnených nákladov

Tabuľka A2.1: Individuálna podpora v prípade aktivít v rámci mobility zameraných na participáciu mládeže

 

Aktivity zamerané na participáciu mládeže (v eurách na deň)

Rakúsko

45 EUR

Belgicko

42 EUR

Bulharsko

32 EUR

Chorvátsko

35 EUR

Cyprus

32 EUR

Česká republika

32 EUR

Dánsko

45 EUR

Estónsko

33 EUR

Fínsko

45 EUR

Severné Macedónsko

28 EUR

Francúzsko

38 EUR

Nemecko

41 EUR

Grécko

38 EUR

Maďarsko

33 EUR

Island

45 EUR

Írsko

49 EUR

Taliansko

39 EUR

Lotyšsko

34 EUR

Lichtenštajnsko

45 EUR

Litva

34 EUR

Luxembursko

45 EUR

Malta

39 EUR

Holandsko

45 EUR

Nórsko

50 EUR

Poľsko

34 EUR

Portugalsko

37 EUR

Rumunsko

32 EUR

Srbsko

29 EUR

Slovensko

35 EUR

Slovinsko

34 EUR

Španielsko

34 EUR

Švédsko

45 EUR

Turecko

32 EUR

Susedné tretie krajiny nepridružené k programu

29 EUR  

 • 1 https://europa.eu/youth/strategy_en.
 • 2 Informácie o týchto stratégiách sa nachádzajú na adrese: Stratégia zameraná na participáciu mládeže: https://participationpool.eu/. Youthpass: https://www.youthpass.eu/de/, SALTO-YOUTH – Čo je Youthpass?/ETS: https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/.
 • 3 https://participationpool.eu/toolkit/.
 • 4 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en.
 • 5 V závislosti od potrieb môžu neformálne skupiny mladých ľudí využívať počas projektu jedného alebo viacerých koučov.
 • 6 Skupina aspoň štyroch mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Úlohu zástupcu skupiny a zodpovednosť za skupinu preberá jeden z členov skupiny, ktorý má najmenej 18 rokov. Vymedzenie pojmu „neformálna skupina“ pozri v slovníku pojmov. Na účely tejto akcie a všetkých ustanovení, ktoré s ňou súvisia, patrí pojem „neformálna skupina mladých ľudí“ do vymedzenia pojmu „účastnícka organizácia“. Každý odkaz na „účastnícku organizáciu“ sa považuje aj za odkaz na „neformálnu skupinu mladých ľudí“.
 • 7 Účastnícke organizácie budú musieť podpísať mandát pre žiadajúcu organizáciu. Mandáty by sa mali poskytnúť vo fáze podania žiadosti, najneskôr však v čase podpísania dohody o grante. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.
 • 8 Inštitúcie Európskej únie sídlia v Bruseli, vo Frankfurte, v Luxemburgu, Štrasburgu a v Haagu.
 • 9

  Do úvahy treba vziať tieto aspekty: 

  dolná veková hranica – k dátumu začatia aktivity musia účastníci dosiahnuť minimálny vek,

  horná veková hranica – k dátumu začatia aktivity nesmie vek účastníkov presiahnuť uvedený maximálny vek.

 • 10 Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km).
 • 11 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.
 • 12 Napríklad ak je účastník z Madridu (Španielsko) zapojený do putovnej aktivity, ktorá sa vykonáva najprv v Ríme (Taliansko) a potom v Ľubľane (Slovinsko), žiadateľ a) najprv vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km), potom vzdialenosť z Ríma do Ľubľany (489,75 km) a obidve vzdialenosti sčíta (1 855,03 km); b) vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km) a c) vypočíta grant EÚ, ktorým sa poskytne príspevok na cestovné náklady účastníka z Madridu do Ľubľany (cez Rím) a späť (275 EUR).
Tagged in:  Youth