Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Noorte osalustegevus

Selle meetmega1  toetatakse väljaspool formaalhariduse ja -koolituse süsteemi korraldatavaid tegevusi, millega soodustatakse, edendatakse ja hõlbustatakse noorte osalust Euroopa demokraatlikus elus kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil.

Meetme eesmärgid

Programmi „Erasmus+“ raames toetatakse kohalikul, riigi, riikidevahelisel ja rahvusvahelisel tasandil noorte algatatud osalusprojekte, milles innustatakse noori osalema Euroopa demokraatlikus elus ja püütakse saavutada üht või mitut alljärgnevat eesmärki:

 • pakkuda noortele võimalusi osaleda kodanikuühiskonnas ja õppida selleks vajalikke oskusi (pakkudes noortele osalemisvõimalusi nende igapäevaelus, aga ka demokraatlikes protsessides, et tagada erineva taustaga noorte kodanikuaktiivsus ning mõtestatud osalemine majandus-, ühiskonna-, kultuuri- ja poliitikaelus, keskendudes eelkõige vähemate võimalustega noortele);
 • suurendada noorte teadlikkust Euroopa ühistest väärtustest ja põhiõigustest ning toetada Euroopa lõimumisprotsessi, andes muu hulgas panuse ühe või mitme Euroopa noorte eesmärgi saavutamisse;
 • arendada noorte digi- ja meediapädevust (eelkõige kriitilist mõtlemist ning teabe hindamise ja sellega töötamise oskusi), et suurendada noorte vastupanuvõimet desinformatsioonile, väärinfole ja propagandale ning nende suutlikkust osaleda demokraatlikus elus;
 • viia noori kokku poliitikakujundajatega kohalikul, piirkonna, riigi ja rahvusvahelisel tasandil ning/või aidata kaasa ELi noortedialoogile.

Poliitiline taust

Euroopa Liidu noortestrateegias  2019–20272  esitatakse noortevaldkonna Euroopa koostöö raamistik, mis lähtub komisjoni 22. mai 2018. aasta teatisest „Noorte kaasamine ja ühendamine ning nende mõjuvõimu suurendamine“. ELi noortestrateegia põhivaldkonna „Kaasamine“ eesmärk on noorte kodanikuaktiivsus ning mõtestatud osalemine majandus-, ühiskonna-, kultuuri- ja poliitikaelus. Strateegiaga edendatakse noorte osalust demokraatlikus elus, toetatakse sotsiaalset kaasatust ja kodanikuaktiivsust ning seatakse eesmärgiks tagada, et kõikidel noortel on ühiskonnas osalemiseks vajalikud vahendid.

ELi noortestrateegia hõlmab ka noortedialoogi protsessi ning sellega seoses töötati 2018. aastal välja Euroopa noorte 11 eesmärki, millega määratakse kindlaks noorte elu mõjutavad sektoriülesed valdkonnad ja juhitakse tähelepanu igas valdkonnas lahendamist vajavatele probleemidele. Sidusrühmadest noortelt saadud sisendandmete alusel määratakse ELi noortedialoogi iga 18kuulise töötsükli jaoks kindlaks konkreetsed temaatilised prioriteedid, millele keskendutakse ELi noortestrateegia rakendamisel vastaval perioodil. 

Noortevaldkonna teemastrateegiad

Programmi „Erasmus+“ eesmärk on edendada noorte osalust, informaalse ja mitteformaalse õppimise protsesside kvaliteedi parandamist ning kvaliteetse noorsootöö arendamist. Neid valdkondi toetatakse ka konkreetsete teemastrateegiate abil, näiteks noorte osalemise strateegia, noortepass ja Euroopa koolitusstrateegia (ETS)3 .

Tegevuste kirjeldus

Noorte osalustegevused on mitteformaalset õppimist hõlmavad tegevused, mille puhul keskendutakse noorte aktiivsele osalemisele. Selliste tegevuste eesmärk on pakkuda noortele võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks, koostööks ning kultuuriliseks ja ühiskondlikuks tegevuseks. Toetust saavad tegevused peaksid aitama osalejatel tugevdada isiklikku, sotsiaalset, kodaniku- ja digipädevust ning saada aktiivseteks Euroopa kodanikeks.

Meetmega toetatakse noorte osaluse alternatiivseid, innovaatilisi, nutikaid ja digitaalseid vorme, sh noorte osaluse suurendamist mitmesugustes sektorites ja valdkondades (tervishoiuteenused, spordirajatised jne, olenemata sellest, kas neid haldab avalik või erasektor), et avada aktiivse osalemise võimalusi erineva taustaga noortele.

Noorte osalustegevusi saab kasutada dialoogiks ja aruteluks noorte ja poliitikakujundajate vahel, et edendada noorte aktiivset osalemist Euroopa demokraatlikus elus. Konkreetse tulemusena saavad noored avaldada oma arvamust, sõnastades seisukohti, ettepanekuid ja soovitusi eelkõige selle kohta, kuidas noorsoopoliitikat tuleks Euroopas kujundada ja ellu viia. Noorte osalustegevused võivad toimuda ka kodanikualgatuse ja noorteaktivismi vormis, mis võimaldab noortel eri viisidel kaasa lüüa ning suurendada teadlikkust neile olulistest küsimustest ja esile kutsuda muutusi.

Noorte osalustegevusi võib korraldada nii rahvusvahelisel tasandil (kui tegevust viiakse ellu ühes või mitmes osalevas riigis ning sellesse on kaasatud mitteametlik(ud) noorterühm(ad) ja/või organisatsioonid mitmest osalevast riigist) kui ka riigi tasandil (kui tegevust viiakse ellu kohalikul, piirkondlikul või üleriigilisel tasandil ning sellesse on kaasatud mitteametlik(ud) noorterühm(ad) ja/või organisatsioonid ühest osalevast riigist). Riigi tasandil elluviidavad noorte osalustegevused sobivad eriti hästi ideede katsetamiseks kohalikul tasandil ja varasemate algatuste järelmeetmena, et aidata õnnestunud ideid laiendada ja edasi arendada.

Elluviimise tasandist olenemata peab kõigil noorte osalustegevustel olema tõendatud Euroopa mõõde ja/või lisaväärtus ning iga toetust saav tegevus peab selgelt aitama saavutada meetme üht või mitut eespool loetletud eesmärki.

Toetatavate tegevuste hulka võivad kuuluda seminarid, arutelud, rollimängud, simulatsioonid, digivahendite (nt digitaalse demokraatia vahendite) kasutamine, teadlikkuse suurendamise kampaaniad, koolitused, kohtumised ja muul kujul virtuaalne või silmast-silma suhtlus noorte ja poliitikakujundajate vahel, konsultatsioonid, teabe- ja/või kultuuriüritused jne.

Näited tegevustest, mida saab projekti raames ellu viia:

 • kohapeal toimuvad või virtuaalsed õpikojad ja/või kohtumised, seminarid või muud üritused/protsessid kohalikul, piirkondlikul, riigi või rahvusvahelisel tasandil, mille raames pakutakse noortele võimalusi teabe saamiseks, aruteluks ja aktiivseks osaluseks teemadel, mis on olulised nende kui aktiivsete Euroopa kodanike igapäevaelus; ideaaljuhul hõlmab see tegevus mõttevahetust poliitikakujundajatega ja muude asjaomaste sidusrühmadega, algatab sellise mõttevahetuse või on sellise mõttevahetuse järelmeede;
 • noortega konsulteerimine, et teha kindlaks teemad ja probleemid, mis on nende jaoks eriti olulised (kohalikus, piirkondlikus, riigi või rahvusvahelises kontekstis), ja nende vajadused seoses osalemisega kõnealuste teemade käsitlemisel / probleemide lahendamisel;
 • teadlikkuse suurendamise kampaaniad, milles keskendutakse noorte osalusele demokraatlikus elus, sealhulgas teabe- ja/või kultuuriüritused, mille keskmes on konkreetsed noortele olulised ühiskondlikud väljakutsed;
 • noorte juurdepääsu hõlbustamine avatud, turvalistele ja juurdepääsetavatele virtuaalsetele ja/või füüsilistele ruumidele, mis pakuvad tõhusaid võimalusi omandada demokraatlikus elus ja demokraatlikes protsessides osalemiseks vajalikke oskusi;
 • simulatsioonid, milles matkitakse demokraatlike institutsioonide toimimist ja poliitikakujundajate rolle sellistes institutsioonides.

Tungivalt soovitatav on lõimida noorte osalustegevuste projektidesse digitaalseid lahendusi (nt veebiseminarid, häkatonid, mitmesugused e-osaluse töövahendid jne), kui see on asjakohane, ja/või digitaalse demokraatia töövahendite kasutamise koolitust. Projekt peaks hõlmama erinevaid projektitegevusi, mis kõik aitavad kaasa kavandatavate eesmärkide saavutamisele.

Neid tegevusi tuleks rahastada eeskätt projekti juhtimise eelarvekategooria kaudu, mis näeb ette ühikuhindade alusel hüvitamist. Need projektitegevused hõlmavad tavaliselt projektijuhtimise koosolekuid ja projektiga seotud pidevaid korrapäraseid tegevusi. Projektitegevused võivad olla digitaalsed ja/või kohapealsed tegevused ning hõlmata projekti otseselt kaasatud noori.

Projekt võib hõlmata ka ühte või mitut noorte osalusüritust.

Mõiste „noorte osalusüritus“ hõlmab üritusi, mis on projekti eesmärkide saavutamisel keskse tähtsusega; need võivad tähistada projekti vahe-eesmärke ja peaksid kas sisu, suuruse või osalejate profiili poolest selgelt eristuma pidevatest projektitegevustest Lisaks on noorte osalusüritus kohapealne üritus, mis tähendab noorte ja vajaduse korral ka teiste osalejate füüsilist kohalolekut. Noorte osalusüritusest ei võta osa mitte ainult üldiste projektitegevustega otseselt seotud toetust saavate organisatsioonide mitteametliku noorterühma liikmed või noored, vaid ka teisi noori ja/või otsustajaid hõlmav laiem publik. Ürituse kestus peaks vastama kavandatud tegevustele ja eeldatavatele tulemustele – üritused võivad olla nii väga lühikesed (mõni tund) kui ka pikema kestusega. Olenemata ürituse kestusest saab spetsiaalset toetust noorte osalusürituste korraldamiseks põhimõttel „osaleja ja ürituse kohta“.

Kui noorte osalusprojekt hõlmab kohapealseid projektitegevusi või kohapealseid noorte osalusüritusi, mis nõuavad osalejate reisimist elukohast erinevasse kohta, saab taotleda õpirändeks lisatoetust, mis koosneb reisi- ja elamiskulude toetusest. Õpirändega seotud noorte osalusprojektid võivad olla nii riiklikud kui ka rahvusvahelised, kuid need peaksid alati toetama projektijuhtimise kuludest rahastatavat projektitegevust või noorte osalusüritust (rahastatakse noorte osalusürituste toetuse kaudu).

Meetme raames ei toetata järgmisi tegevuse liike: organisatsioonide või organisatsioonide võrgustike korralised koosolekud, parteipoliitiliste ürituste korraldamine, füüsiline taristu (nt hoonete ja nende püsiseadmete ehitamise/omandamise kulud).

Näited tugeva osaluselemendiga projektidest (sh muud kui noorte osalustegevuste vormis läbiviidavad projektid) ja asjaomased head tavad on kättesaadavad noorte osaluse moodulite komplektis4 .  

Projekti kavandamine

Selle meetme raames toetatav projekt peab hõlmama üht või mitut eespool kirjeldatud elementi. Neid elemente võib paindlikult kombineerida, sõltuvalt projekti eesmärkidest ning osaleva(te) organisatsiooni(de) ja osalejate vajadustest.

Projekti võib ellu viia üks või mitu mitteametlikku noorterühma, üks või mitu organisatsiooni või nende kooslus. Mitteametlik(ud) noorterühm(ad) ja/või osalevad organisatsioonid tuleb nimetada taotluse esitamise etapis. Projekti võib kaasata ka teisi noori – kas mõnes tegevuses osalejana või tegevuste sihtrühma raames. Kui tegevuses osaleb ainult üks mitteametlik noorterühm, esitab taotluse rühma nimel üks selle liige. Kui projekti on kaasatud mitu rühma või organisatsiooni, võtab üks neist koordinaatori rolli ja taotleb projekti kõigi partnerite nimel.

Projekt koosneb neljast etapist: kavandamine, ettevalmistamine, elluviimine ja järelmeetmed. Osalevad organisatsioonid ja tegevustesse kaasatud noored peaksid osalema aktiivselt kõigis nendes etappides, et seeläbi saadud kogemustest õppida (noorte poolt noorte jaoks algatatud tegevused). Praktilisi ideid ja suuniseid noorte osaluse edendamiseks saab noorte osaluse moodulite komplektist.

 • Kavandamine (mille käigus määratakse kindlaks vajadused, eesmärgid, õpiväljundid, tegevuse vorm, koostatakse tööprogramm, tegevuste ajakava jne);
 • ettevalmistamine (praktilised korraldused, lepingute sõlmimine partneritega, kavandatavate tegevuste sihtrühma(de) kinnitamine, osalejate keeleline / kultuuridevaheline / õppe ja konkreetse ülesandega seotud ettevalmistamine enne lahkumist jne);
 • tegevuste elluviimine;
 • järelmeetmed (sealhulgas tegevuste hindamine, osalejate õpiväljundite kindlakstegemine ja dokumenteerimine ning projekti tulemuste levitamine ja kasutamine). Järelmeetmete etapi osana tuleks iga projekti puhul ette näha noortele osalejatele tagasiside andmine projekti konkreetsete väljundite kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas väljunditest on teavitatud teisi asjaomaseid sidusrühmi ja/või kuidas sidusrühmad on neid kasutanud. 

ELi noortedialoog

Kõigil tasanditel toimuvas noorte osalustegevuses on võimalik juhinduda ELi noortedialoogi5  raames kindlaksmääratud teemadest ja prioriteetidest. Sarnaseks inspiratsiooniallikaks võivad olla ka Euroopa noorte eesmärgid, mis töötati välja osana ELi noortedialoogist ning millega määratakse kindlaks noorte elu mõjutavad sektoriülesed valdkonnad ja juhitakse tähelepanu probleemidele. Edukates noorte osalustegevustes saavutatud tulemusi saab omakorda kasutada sisendina ELi noortedialoogi järgmistes etappides.

Õpiprotsess

Noorte osalustegevuse projekt peab toetama kõigi osalejate (st ka osalejad, kes ei ole projekti elluviiva mitteametliku noorterühma (elluviivate mitteametlike noorterühmade) liikmed ja/või kes ei osale aktiivselt projekti ettevalmistamises ja elluviimises) refleksiooniprotsessi ning individuaalsete õpiväljundite kindlakstegemist ja dokumenteerimist, eelkõige noortepassi kaudu.

Osalejate kaitse ja turvalisus

Projekti kavandades ja ette valmistades tuleb tähelepanu pöörata osalejate kaitse ja turvalisuse küsimustele ning näha ette kõik vajalikud meetmed riskide vältimiseks või vähendamiseks.

Kogukonna arendamine

Noorte osalustegevuse projektidesse on tungivalt soovitatav kaasata kogukonna arendamise tegevusi. Võimaluse korral peaksid sellised tegevused jätkuma iseseisvalt ka pärast toetatava projekti lõppu.

Erasmuse Programmi Noortevaldkonna Kvaliteedistandardid

Kõik selle meetme raames toetatavad tegevused peavad vastama Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandarditele kvaliteetse õpirände korraldamiseks. Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid hõlmavad meetme aluspõhimõtteid ning ka konkreetseid tegevusi projektiga seotud ülesannete täitmiseks, nagu osalejate valik ja ettevalmistamine, õpiväljundite määratlemine, hindamine ja tunnustamine, projekti tulemuste jagamine jne. Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid on kättesaadavad aadressil https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_et

Horisontaalsed mõõtmed

Kaasamine ja mitmekesisus

Programmi „Erasmus+“ eesmärk on edendada kõigis meetmetes võrdseid võimalusi ja võrdset juurdepääsu, kaasamist ja õiglust. Taotlejad peaksid projektitegevusi kavandades mõtlema nende juurdepääsetavusele ja kaasavusele, võttes arvesse vähemate võimalustega osalejate arvamusi ja kaasates neid otsustusprotsessi.

Noorte osalustegevused on eriti sobivad vähemate võimalustega noorte kaasamiseks, sest

 • need on kavandatud rohujuure tasandi meetmena, mille tingimused (kestus, osalejate arv, riigi tasandi / rahvusvahelised tegevused jne) on väga paindlikud ning mida saab hõlpsasti kohandada vähemate võimalustega noorte vajadustele;
 • noorte osalustegevusi läbi viivaid mitteametlikke noorterühmi võib toetada nõustaja (ingl coach)6 . Nõustaja teenused võivad olla eriti asjakohased ja abistavad vähemate võimalustega noorte puhul, et aidata neil projekte välja töötada ja läbi viia;
 • meetme eesmärk on pakkuda noortele võimalusi õppida osalema kodanikuühiskonnas ning parandada digi- ja meediapädevust. Neid eesmärke taotlevad projektid võivad olla iseäranis kasulikud selleks, et aidata vähemate võimalustega noortel lahendada teatavaid probleeme, millega nad võivad kokku puutuda.

Noorte osalustegevuste puhul saab kaasamist ja mitmekesisust toetada ka sobiva teemavalikuga: näiteks võib projekt keskenduda stereotüüpide kummutamisele, mõistvuse ja sallivuse suurendamisele ning diskrimineerimisest hoidumisele. 

Ökoloogiline kestlikkus

Projektiga tuleks soodustada osalejate ökoloogiliselt kestlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, suurendades teadlikkust sellest, kui oluline on võtta meetmeid selleks, et vähendada õpirändetegevuste keskkonnajalajälge või heastada tekitatud kahju. Projekti kavandades ja ellu viies tuleb tegutseda keskkonnateadlikult ja integreerida sellesse keskkonnakestlikke tavasid, näiteks valida pigem korduskasutatavaid või loodussäästlikke materjale, vähendada jäätmeteket, edendada ringlussevõttu ning eelistada keskkonnakestlikke transpordivahendeid

Digipööre noortevaldkonnas

Programmi „Erasmus+“ raames toetatakse kõiki osalevaid organisatsioone digitaalsete vahendite ja õppemeetodite kasutuselevõtmisel, et täiendada füüsilise õpirändega seotud tegevust, edendada koostööd partnerorganisatsioonide vahel ning parandada tegevuste kvaliteeti. Soovitatav on võtta kasutusele digitaalsed ja veebipõhised elemendid, et hõlbustada vähemate võimalustega noorte osalust. Projektide ja tegevustega, mille eesmärk on parandada digioskusi, soodustada digikirjaoskust ja/või suurendada teadlikkust digitehnoloogia riskidest ja võimalustest, on programmi raames võimalik muuta hoiakuid ning edendada digitaalsete ja põimitud lähenemisviiside väljakujundamist noorte osalustegevustes.

Olenevalt tegevuste ülesehitusest ja eesmärkidest võidakse digipädevust ja -teadlikkust suurendada ning uue tehnoloogia kasutuselevõttu edendada kohapealsete ürituste või õpirände kujul, ent täiesti virtuaalseid komponente tuleks rahastada projektijuhtimiskulude all. Vähemate võimalustega noorte kaasamiseks on võimalik taotleda nõuetekohaselt põhjendatud kulude katmist osalejate kaasamistoetuse raames.

Riiklikud bürood pakuvad oma koolitus- ja koostöötegevuste kaudu noorsootöötajatele ja noortejuhtidele erinevaid koolitusvõimalusi, sealhulgas noortevaldkonnas digipöörde toetamise teemal. Need pakkumised on avaldatud Euroopa koolituskalendris https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. SALTO abivahendite veebilehte https://www.salto-youth.net/tools/ saab kasutada ka inspiratsiooniallikana.

Osalemine

Programmi „Erasmus+“ raames toetatakse kõiki osalevaid organisatsioone, et aidata neil tõsta oma projektide kvaliteeti, lõimides neisse osalusmõõtme, pakkudes noortele asjakohaseid võimalusi aktiivselt tegutseda ja osaleda projekti tegevuste kavandamises ja elluviimises, et avastada kodanikuaktiivsuse ja demokraatlikus elus osalemise eeliseid. Toetatavate projektide osalusmõõtme edendamise vahendid on kättesaadavad muu hulgas veebisaidi participationpool.eu kaudu. Samuti soodustatakse sidemete loomist osalemise ja kodanikuaktiivsusega seotud olemasolevate riiklike, rahvusvaheliste või (muude) ELi algatuste ja platvormidega ning nendes osalemist.

Projekti hindamisel kasutatavad kriteeriumid

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Kes võib esitada taotluse?

Taotluse võib esitada iga ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis asutatud rahastamiskõlblik osalev organisatsioon. See organisatsioon esitab taotluse kõigi projekti kaasatud osalevate organisatsioonide nimel7 .

Rahastamiskõlblikud osalevad organisatsioonid

Osalev organisatsioon võib olla:

 • mittetulundusühendus, ühendus, valitsusväline organisatsioon; Euroopa noorte valitsusväline organisatsioon; kohaliku, piirkonna, riigi tasandi avalik-õiguslik asutus; sotsiaalne ettevõte; ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus;
 •  mitteametlik noorterühm8 .   

mis on asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis või ELi naabruses asuvas programmivälises kolmandas riigis (1.–4. piirkonna riigid; vt käesoleva juhendi A osa jaotis „Rahastamiskõlblikud riigid“).

Osalevate organisatsioonide arv ja profiil

 • Riigi tasandil ellu viidavad noorte osalustegevuse projektid: osalema peab vähemalt üks osalev organisatsioon.
 • Riikidevahelised ja rahvusvahelised noorte osalustegevuse projektid: osalema peab vähemalt kaks osalevat organisatsiooni eri riikidest. Sama organisatsioon (üks OID-kood) ei saa olla selles tegevuses taotleja või partnerina seotud rohkem kui viie taotlusega ühe tähtaja kohta.

Projekti kestus

3–24 kuud.

Tegevuste elluviimise koht (kohad)

Tegevus peab toimuma ühe või mitme osaleva organisatsiooni riigis. toimuda ka mõne Euroopa Liidu institutsiooni asukohas,9  isegi kui projektis ei osale organisatsioone vastava institutsiooni asukohariigist.

Rahastamiskõlblikud osalejad

13–30aastased noored,10  kes elavad osalevate organisatsioonide riikides, ja projekti teemaga seotud poliitikakujundajad.

Juhendajaid ja saatvaid isikuid ei käsitata tegevuses osalejatena, kuid neil on õigus saada teatavate eelarvekategooriate raames toetust.

Kellele esitada taotlus?

Selle riigi riiklikule büroole, kus taotlev organisatsioon on asutatud.

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt:

20. veebruaril kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus sama aasta 1. juunist kuni 31. detsembrini;

1. oktoobril kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus järgneva aasta 1. jaanuarist kuni 31. maini.

Võimalik lisavoor

Riiklikud bürood võivad otsustada avada veel ühe taotlusvooru. Lisavooru väljakuulutamisest annavad riiklikud bürood taotlejatele teada oma veebisaidil.

Kui korraldatakse lisavoor, peavad taotlejad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 7. mail kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus sama aasta 1. augustist kuni 31. detsembrini.

Kuidas esitada taotlus?

Üksikasjalik teave taotluse esitamise kohta on esitatud käesoleva juhendi C osas.

Lisad

Taotlusvormile tuleb lisada esindaja kirjalik kinnitus.

Kui projekti raames on kavas ellu viia õpirändetegevusi ja/või kohapealseid üritusi: taotlusvormile tuleb lisada projekti raames kavandatavate õpirändetegevuste ja kohapealsete ürituste ajakava.

Hindamiskriteeriumid

Esitatud taotlusi hinnatakse 100 punkti skaalal, lähtudes allpool esitatud kriteeriumidest ja nende kaalust. Selleks et taotluse saaks rahuldada, peab see koguma:

 • vähemalt 60 punkti 100 maksimumpunktist ja
 • vähemalt poole maksimaalsest punktisummast igas kolmes hindamiskriteeriumide kategoorias.

Asjakohasus, põhjendatus ja mõju (maksimaalne punktisumma: 30)

Hinnatakse, kas:

 • taotleja profiil, kogemused, tegevused ja sihtrühm(ad) on noortevaldkonna jaoks asjakohased;
 • projektis keskendutakse ELi noortedialoogi ühele või mitmele prioriteedile või ELi noorte eesmärkidele;
 • projektiga suudetakse soodustada programmi järgmisi mõõtmeid: kaasamine ja mitmekesisus, ökoloogiline kestlikkus, digipööre ja osalus;
 • projekti asjakohasus meetme eesmärkide saavutamisel;
 • projekt on asjakohane selliste ELi ühiste väärtuste austamise ja edendamise seisukohast nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine ning võitlus igat liiki diskrimineerimise vastu;
 • projektis ja kavandatavates tegevustes keskendutakse noorte ja osalevate organisatsioonide vajadustele;
 • projektiga luuakse Euroopa lisaväärtust;
 • projekt on sobiv selleks, et tagada osalejatele kvaliteetseid õpiväljundeid;
 • projektil on tõenäoliselt mõju, mis avaldub nii osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele kui ka noortele ja organisatsioonidele, kes ei osale otseselt projektis, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja/või Euroopa või ülemaailmsel tasandil;
 • projektiga kaasatakse meetmesse uusi tulijaid ja vähemate kogemustega organisatsioone, sealhulgas noorterühmi.

Projekti kavandamise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 40)

Hinnatakse, kas:

 • projektitaotluses on kirjeldatud kindlaksmääratud vajaduste, projekti eesmärkide, osalejate profiilide ja kavandatavate tegevuste kokkusobivust;
 • projektitaotluses on selgelt ja veenvalt kirjeldatud projekti ettevalmistamise, läbiviimise ja järelmeetmete võtmise etappe ning noorte aktiivset osalemist kõigis etappides;
 • kavandatavad tegevused on juurdepääsetavad ja kaasavad ning avatud erineva tausta ja võimetega osalejatele;
 • tegevused hõlmavad kestlikke ja keskkonnasõbralikke tavasid;
 • projektis kasutatakse ära noorte osalemise alternatiivseid, innovaatilisi ja nutikaid vorme;
 • kavandatud õppemeetodid, sealhulgas digitaalsed vahendid või virtuaalsed komponendid, on tegevuste seisukohast asjakohased ja hõlmavad reflektsiooniprotsessi osalejate õpiväljundite kindlakstegemiseks ja dokumenteerimiseks ning Euroopa läbipaistvuse ja tunnustamise vahendite, eelkõige noortepassi kasutamist.

Projekti juhtimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 30)

Hinnatakse, kas:

 • praktiline korraldus ning juhtimis- ja toetamismeetodid on rahuldavad;
 • osalejate ohutuse ja kaitse tagamise meetmed on piisavad ja tõhusad;
 • tegevustega seotud ülesanded ja kohustused on kooskõlas Erasmuse programmi kvaliteedistandarditega selgelt kindlaks määratud;
 • osalejate ja osalevate organisatsioonide vahelise ning teiste asjaomaste sidusrühmadega tehtava koostöö ja teabevahetuse kava loob projekti juhtimiseks tugiraamistiku;
 • taotleja on kavandanud sobiva viisi projekti väljundite hindamiseks vastavalt projekti eesmärkidele;
 • taotleja on kavandanud sobiva viisi projekti väljundite levitamiseks osalevates organisatsioonides ja väljaspool neid organisatsioone;
 • projekt sisaldab meetmeid, mille eesmärk on tagada projekti tulemuste kestlikkus pärast projekti lõppu.

Rahastamiseeskirjad

Rahastamiseeskirjad11 Projekti eelarve koostamisel tuleb kinni pidada järgmistest rahastamiseeskirjadest (summad on eurodes).

Noorte osalustegevuste jaoks antav maksimumtoetus projekti kohta: 60 000 eurot

Eelarvekategooria – Projekti juhtimine

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud projekti juhtimise ja elluviimisega (nt projektikohtumiste ja -tegevuste ettevalmistamine ja läbiviimine, koostöö ja teabevahetus partnerite vahel, hindamine, tulemuste levitamine ja järelmeetmed).

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse projekti kestus.

Summa

500 eurot kuus

Eelarvekategooria – Nõustamiskulud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud nõustaja (ingl coach) kaasamisega projekti.  Nõustamiskulusid on võimalik katta üksnes juhul, kui projekti viib ellu mitteametlik noorterühm.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse tegevuse toimumiskoha riik ja tööpäevade arv.

Rahalise toetuse taotlemist nõustamiskulude katmiseks tuleb põhjendada taotlusvormil. Nõustamise kestus ei ole seotud projekti kestusega.

Summa

Tabelis B3 esitatud summa töötatud päeva kohta. Kuni 12 päeva.

Eelarvekategooria – Kaasamistoetus osalejatele

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Lisakulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega osalejate ja neid saatvate isikute ja juhendajatega projekti tegevustes ja üritustel (sh põhjendatud reisi- ja elamiskulud, kui nendele osalejatele ei ole toetust taotletud reisi- ja individuaalse toetuse eelarvekategooriatest).

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

Summa

100 % rahastamiskõlblikest kuludest

Eelarvekategooria – Erakorralised kulud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud finantstagatise andmisega, kui riiklik büroo seda nõuab.

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

Summa

Finantstagatis: 80 % rahastamiskõlblikest kuludest.

Tabel B3. Nõustamiskulud

 

Õpetaja/koolitaja/teadlane

Noorsootöötaja

Ühikutoetus päevas

1. rühma riigid: Austria, Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Island, Iirimaa, Itaalia, Liechtenstein, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Rootsi.

241

2. rühma riigid: Tšehhi, Eesti, Kreeka, Hispaania, Küpros, Malta, Portugal, Sloveenia, Slovakkia, Läti

137

3. rühma riigid: Bulgaaria, Horvaatia, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Serbia, Põhja-Makedoonia, Türgi

74

Lisatoetus projekti raamistikus korraldatavate kohapealsete ürituste jaoks

Eelarvekategooria – Noorte osalustegevusega seotud ürituste toetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud selliste riigisiseste, riikidevaheliste ja rahvusvaheliste kohapealsete ürituste korraldamisega, mis on keskse tähtsusega noorte osalustegevuse projekti eesmärkide saavutamisel. Sellest eelarvekategooriast ei saa rahastada osaleva(te) organisatsiooni(de) töötajate / mitteametliku noorterühma (mitteametlike noorterühmade) liikmete ega juhendajate osalust – asjaomased üritustel osalemise kulud tuleks katta projekti juhtimise eelarvekategooriast.

Kui see on asjakohane, saab noorte osalustegevusega seotud ürituste toetuse ühitada noorte osalustegevuste raames toimuva õpirände rahastamisega vastavalt allpool toodud kehtivatele eeskirjadele.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse üritusel osalejate arv, välja arvatud osaleva(te) organisatsiooni(de) töötajad / mitteametlike noorterühmade liikmed ja juhendajad.

Summa

100 eurot osaleja kohta

Lisatoetus projekti raamistikus korraldatavate õpirändetegevuste jaoks12

Eelarvekategooria – Reisitoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Toetus, mis aitab katta osalejate, neid saatvate isikute ja juhendajate kulusid seoses reisimisega lähtekohast projektitegevuse või kohapealse ürituse toimumiskohta ja tagasi, olenemata sellest, kas reis on riigisisene või riikidevaheline.

Alla 500 km pikkuse vahemaa korral kasutavad osalejad reisimiseks üldjuhul vähese heitega transpordivahendeid.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse sihtkoha kaugus ja inimeste arv.

Taotleja peab märkima lähtekoha ja tegevuse toimumise koha vahemaa,13  kasutades Euroopa Komisjoni pakutavat vahemaa kalkulaatorit14 .

Liikuva tegevuse puhul peaks taotleja individuaalsete toimumiskohtade vahelised vahemaad kokku liitma ja valima koguarvule vastava sihtkoha kauguse vahemiku15 .

Summa

Sihtkoha kaugus

Keskkonnakestlik reisimine

Muu reisimine

10–99 km

56 eurot

28 eurot

100–499 km

285 eurot

211 eurot

500–1999 km

417 eurot

309 eurot

2000–2999 km

535 eurot

395 eurot

3000–3999 km

785 eurot

580 eurot

4000–7999 km

1188 eurot

1188 eurot

8000 km või enam

1735 eurot

1735 eurot

Eelarvekategooria – Individuaalne toetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Elamiskulud.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse viibimise kestus osaleja, saatvate isikute ja (vajaduse korral) juhendajate kohta, mis hõlmab ka üht reisimisele kuluvat päeva enne tegevuse elluviimist ja üht reisimisele kuluvat päeva pärast tegevuse elluviimist (vajaduse korral) ning kuni nelja lisapäeva, kui osaleja, saatvad isikud ja juhendajad saavad keskkonnakestliku reisimise toetust.

Summa

Tabelis A2.1 esitatud summa osaleja kohta päevas

Tabel kehtib ka saatvate isikute ja juhendajate puhul.

Eelarvekategooria – Kaasamistoetus organisatsioonidele

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud vähemate võimalustega osalejaid kaasavate õpirändetegevuste korraldamisega.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel:  aluseks võetakse vähemate võimalustega osalejate arv.

Summa

125 eurot osaleja kohta

Eelarvekategooria – Erakorralised kulud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega.

Osalejate, mitteametliku rühma (mitteametlike rühmade) liikmete, saatvate isikute ja juhendajate suured reisikulud, mida suure geograafilise vahemaa või muude takistuste tõttu ei saa katta tavapärase reisitoetusega (st kui puhtamate ja väiksema süsinikdioksiidi heitega transpordivahendite kasutamine toob kaasa suured reisikulud).  

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma. Suurte reisikuludega on tegemist juhul, kui ühikuhindadel põhinev reisitoetus ei kata 70 % reisikuludest.  Eraldamise korral asendavad suurte reisikulude katmiseks mõeldud erakorralised kulud ühikuhindadel põhinevat tavapärase reisimise toetust.

Summa

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega: 100 % rahastamiskõlblikest kuludest.

Suured reisikulud: 80 % rahastamiskõlblikest reisikuludest.

Tabel A2.1. Individuaalne toetus noorte osalust edendavaks õpirändetegevuseks

 

Noorte osalustegevused (eurot päevas)

Austria

78

Belgia

78

Bulgaaria

45

Horvaatia

57

Küpros

63

Tšehhi

53

Taani

81

Eesti

48

Soome

79

Prantsusmaa

67

Saksamaa

71

Kreeka

68

Ungari

60

Island

76

Iirimaa

73

Itaalia

69

Läti

48

Liechtenstein

77

Leedu

49

Luksemburg

77

Malta

57

Madalmaad

69

Põhja-Makedoonia

41

Norra

83

Poola

51

Portugal

57

Rumeenia

46

Serbia

47

Slovakkia

48

Sloveenia

54

Hispaania

58

Rootsi

72

Türgi

50

Naabruses asuvad kolmandad riigid, kes ei ole programmiga liitunud

44

 • 1 Põhiosa selle meetme jaoks ette nähtud eelarvest eraldatakse ELi liikmesriikide ja programmiga liitunud kolmandate riikide organisatsioone ja osalejaid kaasavate riikidevaheliste tegevuste toetamiseks. Kuni 25 %ga kasutada olevast eelarvest saab siiski rahastada rahvusvahelist õpirändetegevust, kuhu on kaasatud organisatsioonid ja osalejad ELi naabruses asuvatest programmivälistest kolmandatest riikidest (1.–4. piirkond, vt käesoleva juhendi A osa jaotis „Rahastamiskõlblikud riigid“). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_et ↩ back
 • 3 Need strateegiad on kättesaadavad järgmistel aadressidel: noorte osaluse strateegia: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/ Noortepass: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? Euroopa koolitusstrateegia:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/. ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/ ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_et ↩ back
 • 6 Olenevalt vajadustest võivad mitteametlikud noorterühmad kasutada projekti jooksul üht või mitut nõustajat. ↩ back
 • 7 Osalevad organisatsioonid peavad andma taotlevale organisatsioonile allkirjastatud ühinemisvormi. Ühinemisvormid tuleb esitada taotluse esitamise etapis ja kõige hiljem toetuslepingule allakirjutamise ajal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga. ↩ back
 • 8 Vähemalt neljast 13–30aastasest noorest koosnev rühm. Üks vähemalt 18aastane rühma liige täidab esindaja ülesandeid ja võtab endale rühma nimel vastutuse. Mitteametliku rühma määratlus on esitatud sõnastikus. Selle meetme ja sellega seotud sätete kontekstis kuulub mitteametlik noorterühm osaleva organisatsiooni mõiste alla. Viidet osalevale organisatsioonile tuleb käsitada nii, et see hõlmab ka mitteametlikku noorterühma. ↩ back
 • 9 Euroopa Liidu institutsioonide asukohad on Brüssel, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg ja Haag. ↩ back
 • 10 Kaaluda tuleb järgmist: 

  vanuse alampiir – osalejad peavad tegevuse alguse kuupäeva seisuga olema nõutud miinimumvanuses;vanuse ülempiir – osalejad ei tohi olla tegevuse alguse seisuga vanemad kindlaksmääratud maksimumvanusest. ↩ back

 • 11 Noorte osalustegevuste meetme puhul hõlmab mõiste „osaleja“ 13–30aastaseid noori, kes elavad osalevate organisatsioonide riikides, ja projekti teemaga seotud poliitikakujundajaid. ↩ back
 • 12 Kohalikud osalejad, kes reisivad vähem kui 10 km kaugusel asuvasse toimumiskohta, võivad saada organisatsioonide puhul individuaalset ja kaasamistoetust tegevuspäevade eest, mis kattuvad reisitoetuse saamise tingimustele vastavate osalejate kohalolekuga. ↩ back
 • 13 Näiteks kui osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja tegevus toimub Roomas (Itaalia), arvutab taotleja vahemaa Madridist Rooma (1 365,28 km) ning valib seejärel vastava sihtkoha kauguse vahemiku (st 500–1 999 km). ↩ back
 • 14 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_et ↩ back
 • 15 Näiteks kui osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja ta osaleb liikuvas tegevuses, mis toimub esmalt Roomas (Itaalia) ja seejärel Ljubljanas (Sloveenia), peab taotleja tegema järgmist: a) arvutama vahemaa Madridist Rooma (1 365,28 km) ja Roomast Ljubljanasse (489,75 km) ning need kokku liitma (1 855,03 km); b) valima sihtkoha kauguse vahemiku (st 500–1 999 km) ning c) tegema kindlaks ELi toetuse, mille abil saab katta kulud, mis kaasnevad osaleja reisimisega Madridist Ljubljanasse (Rooma kaudu) ja tagasi (275 eurot). ↩ back
Tagged in:  Youth