Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Noorte osalustegevus

Selle meetmega1 toetatakse väljaspool formaalhariduse ja -koolituse süsteemi korraldatavaid tegevusi, millega soodustatakse, edendatakse ja hõlbustatakse noorte osalust Euroopa demokraatlikus elus kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil.

Meetme eesmärgid

Programmi „Erasmus+“ raames toetatakse kohalikul, riigi, riikidevahelisel ja rahvusvahelisel tasandil noorte algatatud osalusprojekte, mida korraldavad mitteametlikud noorterühmad ja/või noorteorganisatsioonid; nendes projektides innustatakse noori osalema Euroopa demokraatlikus elus ja püütakse saavutada üht või mitut alljärgnevat eesmärki:

 • pakkuda noortele võimalusi osaleda kodanikuühiskonnas ja õppida selleks vajalikke oskusi (pakkudes noortele osalemisvõimalusi nende igapäevaelus, aga ka demokraatlikes protsessides, et tagada erineva taustaga noorte kodanikuaktiivsus ning mõtestatud osalemine majandus-, ühiskonna-, kultuuri- ja poliitikaelus, keskendudes eelkõige vähemate võimalustega noortele);
 • suurendada noorte teadlikkust Euroopa ühistest väärtustest ja põhiõigustest ning toetada Euroopa lõimumisprotsessi, andes muu hulgas panuse ühe või mitme Euroopa noorte eesmärgi saavutamisse;
 • arendada noorte digi- ja meediapädevust (eelkõige kriitilist mõtlemist ning teabe hindamise ja sellega töötamise oskusi), et suurendada noorte vastupanuvõimet desinformatsioonile, valeuudistele ja propagandale ning nende suutlikkust osaleda demokraatlikus elus;
 • viia noori kokku poliitikakujundajatega kohalikul, piirkonna, riigi ja rahvusvahelisel tasandil ning/või aidata kaasa ELi noortedialoogile.

Poliitiline taust

Euroopa Liidu noortestrateegias 2019–20272 esitatakse noortevaldkonna Euroopa koostöö raamistik, mis lähtub komisjoni 22. mai 2018. aasta teatisest „Noorte kaasamine ja ühendamine ning nende mõjuvõimu suurendamine“. ELi noortestrateegia põhivaldkonna „Kaasamine“ eesmärk on noorte kodanikuaktiivsus ning mõtestatud osalemine majandus-, ühiskonna-, kultuuri- ja poliitikaelus. Strateegiaga edendatakse noorte osalust demokraatlikus elus, toetatakse sotsiaalset kaasatust ja kodanikuaktiivsust ning seatakse eesmärgiks tagada, et kõikidel noortel on ühiskonnas osalemiseks vajalikud vahendid.

ELi noortestrateegia hõlmab ka noortedialoogi protsessi ning sellega seoses töötati 2018. aastal välja Euroopa noorte 11 eesmärki, millega määratakse kindlaks noorte elu mõjutavad sektoriülesed valdkonnad ja juhitakse tähelepanu igas valdkonnas lahendamist vajavatele probleemidele. Sidusrühmadest noortelt saadud sisendandmete alusel määratakse ELi noortedialoogi iga 18kuulise töötsükli jaoks kindlaks konkreetsed temaatilised prioriteedid, millele keskendutakse ELi noortestrateegia rakendamisel vastaval perioodil. 

Noortevaldkonna teemastrateegiad

Programmi „Erasmus+“ eesmärk on edendada noorte osalust, informaalse ja mitteformaalse õppimise protsesside kvaliteedi parandamist ning kvaliteetse noorsootöö arendamist. Neid valdkondi toetatakse ka konkreetsete teemastrateegiate abil, näiteks noorte osalemise strateegia, noortepass ja Euroopa koolitusstrateegia (ETS)3 .

Tegevuste kirjeldus

Noorte osalustegevused on mitteformaalset õppimist hõlmavad tegevused, mille puhul keskendutakse noorte aktiivsele osalemisele. Selliste tegevuste eesmärk on pakkuda noortele võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks, koostööks ning kultuuriliseks ja ühiskondlikuks tegevuseks. Toetust saavad tegevused peaksid aitama osalejatel tugevdada isiklikku, sotsiaalset, kodaniku- ja digipädevust ning saada aktiivseteks Euroopa kodanikeks.

Meetmega toetatakse noorte osaluse alternatiivseid, innovaatilisi, nutikaid ja digitaalseid vorme, sh noorte osaluse suurendamist mitmesugustes sektorites ja valdkondades (tervishoiuteenused, spordirajatised jne, olenemata sellest, kas neid haldab avalik või erasektor), et avada aktiivse osalemise võimalusi erineva taustaga noortele.

Noorte osalustegevusi saab kasutada dialoogiks ja aruteluks noorte ja poliitikakujundajate vahel, et edendada noorte aktiivset osalemist Euroopa demokraatlikus elus. Konkreetse tulemusena saavad noored avaldada oma arvamust, sõnastades seisukohti, ettepanekuid ja soovitusi eelkõige selle kohta, kuidas noorsoopoliitikat tuleks Euroopas kujundada ja ellu viia. Noorte osalustegevused võivad toimuda ka kodanikualgatuse ja noorteaktivismi vormis, mis võimaldab noortel eri viisidel kaasa lüüa ning suurendada teadlikkust neile olulistest küsimustest.

Noorte osalustegevusi võib korraldada nii rahvusvahelisel tasandil (kui tegevust viiakse ellu ühes või mitmes osalevas riigis ning sellesse on kaasatud mitteametlik(ud) noorterühm(ad) ja/või organisatsioonid mitmest osalevast riigist) kui ka riigi tasandil (kui tegevust viiakse ellu kohalikul, piirkondlikul või üleriigilisel tasandil ning sellesse on kaasatud mitteametlik(ud) noorterühm(ad) ja/või organisatsioonid ühest osalevast riigist). Riigi tasandil elluviidavad noorte osalustegevused sobivad eriti hästi ideede katsetamiseks kohalikul tasandil ja varasemate algatuste järelmeetmena, et aidata õnnestunud ideid laiendada ja edasi arendada.

Elluviimise tasandist olenemata peab kõigil noorte osalustegevustel olema tõendatud Euroopa mõõde ja/või lisaväärtus ning iga toetust saav tegevus peab selgelt aitama saavutada meetme üht või mitut eespool loetletud eesmärki.

Toetust saavad tegevused võivad toimuda järgmisel kujul (või allpool loetletud ürituste kombinatsioonina): seminarid, arutelud, rollimängud, simulatsioonid, digivahendite (nt digitaalse demokraatia vahendite) kasutamine, teadlikkuse suurendamise kampaaniad, koolitused, kohtumised ja muul kujul virtuaalne või silmast silma suhtlus noorte ja poliitikakujundajate vahel, konsultatsioonid, teabe- ja/või kultuuriüritused jne.

Näited tegevustest, mida saab projekti raames ellu viia:

 • kohapeal toimuvad või virtuaalsed õpikojad ja/või kohtumised, seminarid või muud üritused/protsessid kohalikul, piirkondlikul, riigi või rahvusvahelisel tasandil, mille raames pakutakse noortele võimalusi teabe saamiseks, aruteluks ja aktiivseks osaluseks teemadel, mis on olulised nende kui aktiivsete Euroopa kodanike igapäevaelus; ideaaljuhul hõlmab see tegevus mõttevahetust poliitikakujundajatega ja muude asjaomaste sidusrühmadega, algatab sellise mõttevahetuse või on sellise mõttevahetuse järelmeede;
 • noortega konsulteerimine, et teha kindlaks teemad ja probleemid, mis on nende jaoks eriti olulised (kohalikus, piirkondlikus, riigi või rahvusvahelises kontekstis), ja nende vajadused seoses osalemisega kõnealuste teemade käsitlemisel / probleemide lahendamisel;
 • teadlikkuse suurendamise kampaaniad, milles keskendutakse noorte osalusele demokraatlikus elus, sealhulgas teabe- ja/või kultuuriüritused, mille keskmes on konkreetsed noortele olulised ühiskondlikud väljakutsed;
 • noorte juurdepääsu hõlbustamine avatud, turvalistele ja juurdepääsetavatele virtuaalsetele ja/või füüsilistele ruumidele, mis pakuvad tõhusaid võimalusi omandada demokraatlikus elus ja demokraatlikes protsessides osalemiseks vajalikke oskusi;
 • simulatsioonid, milles matkitakse demokraatlike institutsioonide toimimist ja poliitikakujundajate rolle sellistes institutsioonides.

Tungivalt soovitatav on lõimida noorte osalustegevuste projektidesse digitaalseid lahendusi (nt veebiseminarid, häkatonid, mitmesugused e-osaluse töövahendid jne), kui see on asjakohane, ja/või digitaalse demokraatia töövahendite kasutamise koolitust.Projekt peaks hõlmama eri tegevusi, mis kõik aitavad kaasa kavandatavate eesmärkide saavutamisele.

Neid tegevusi tuleks rahastada eeskätt projekti juhtimise eelarvekategooria kaudu, mis näeb ette ühikuhindade alusel hüvitamist. Need projektitegevused hõlmavad tavaliselt projektijuhtimise koosolekuid ja projektiga seotud pidevaid korrapäraseid tegevusi. Projekt võib hõlmata ka ühte või mitut noorte osalusüritust.

Mõiste „kohapealsed üritused“ hõlmab üritusi, mis on projekti eesmärkide saavutamisel keskse tähtsusega; need võivad tähistada projekti vahe-eesmärke ja peaksid kas sisu, suuruse või osalejate profiili poolest selgelt eristuma pidevatest projektitegevustest. Lisaks on noorte osalusüritus kohapealne üritus, mis tähendab noorte ja vajaduse korral ka teiste osalejate füüsilist kohalolekut. Kohapealsest üritusest ei võta osa mitte ainult üldiste projektitegevustega otseselt seotud toetust saavate organisatsioonide mitteametliku noorterühma liikmed, vaid ka teisi noori ja/või otsustajaid hõlmav laiem publik. Ürituse kestus peaks vastama kavandatud tegevustele ja eeldatavatele tulemustele – üritused võivad olla nii väga lühikesed (mõni tund) kui ka pikema kestusega. Olenemata ürituse kestusest saab spetsiaalset toetust kohapealsete ürituste korraldamiseks põhimõttel „osaleja ja ürituse kohta“.

Kui noorte osalusprojekt hõlmab projektitegevusi või kohapealseid üritusi, mis nõuavad osalejate reisimist elukohast erinevasse kohta, saab taotleda õpirändeks lisatoetust, mis koosneb reisi- ja elamiskulude toetusest. Õpirändega seotud noorte osalusprojektid võivad olla nii riiklikud kui ka rahvusvahelised, kuid need peaksid alati toetama projektijuhtimise kuludest rahastatavat projektitegevust või noorte osalusüritust (rahastatakse noorte osalusürituste toetuse kaudu).

Meetme raames ei toetata järgmisi tegevusi: organisatsioonide või organisatsioonide võrgustike korralised koosolekud, parteipoliitiliste ürituste korraldamine, füüsiline taristu (nt hoonete ja nende püsiseadmete ehitamise/omandamise kulud).

Näited tugeva osaluselemendiga projektidest (sh muud kui noorte osalustegevuste vormis elluviidavad projektid) ja asjaomased head tavad on kättesaadavad noorte osaluse moodulite komplektis4 .  

Projekti kavandamine

Selle meetme raames toetatav projekt peab hõlmama üht või mitut eespool kirjeldatud elementi. Neid elemente võib paindlikult kombineerida, sõltuvalt projekti eesmärkidest ning osaleva(te) organisatsiooni(de) ja osalejate vajadustest.

Projekti võib ellu viia üks või mitu mitteametlikku noorterühma, üks või mitu organisatsiooni või nende kooslus. Mitteametlik(ud) noorterühm(ad) ja/või osalevad organisatsioonid tuleb nimetada taotluse esitamise etapis. Projekti võib kaasata ka teisi noori – kas mõnes tegevuses osalejana või tegevuste sihtrühma raames. Kui tegevuses osaleb ainult üks mitteametlik noorterühm, esitab taotluse rühma nimel üks selle liige. Kui projekti on kaasatud mitu rühma või organisatsiooni, võtab üks neist koordinaatori rolli ja taotleb projekti kõigi partnerite nimel.

Projekt koosneb neljast etapist: kavandamine, ettevalmistamine, elluviimine ja järelmeetmed. Osalevad organisatsioonid ja tegevustesse kaasatud noored peaksid osalema aktiivselt kõigis nendes etappides, et seeläbi saadud kogemustest õppida (noorte poolt noorte jaoks algatatud tegevused). Praktilisi ideid ja suuniseid noorte osaluse edendamiseks saab noorte osaluse moodulite komplektist.

 • Kavandamine (mille käigus määratakse kindlaks vajadused, eesmärgid, õpiväljundid, tegevuse vorm, koostatakse tööprogramm, tegevuste ajakava jne);
 • ettevalmistamine (praktilised korraldused, lepingute sõlmimine partneritega, kavandatavate tegevuste sihtrühma(de) kinnitamine, osalejate keeleline / kultuuridevaheline / õppe ja konkreetse ülesandega seotud ettevalmistamine enne lahkumist jne);
 • tegevuste elluviimine;
 • järelmeetmed (sealhulgas tegevuste hindamine, osalejate õpiväljundite kindlakstegemine ja dokumenteerimine ning projekti tulemuste levitamine ja kasutamine). Järelmeetmete etapi osana tuleks iga projekti puhul ette näha noortele osalejatele tagasiside andmine projekti konkreetsete väljundite kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas väljunditest on teavitatud teisi asjaomaseid sidusrühmi ja/või kuidas sidusrühmad on neid kasutanud. 

ELi noortedialoog

Kõigil tasanditel toimuvas noorte osalustegevuses on võimalik juhinduda ELi noortedialoogi5 raames kindlaksmääratud teemadest ja prioriteetidest. Sarnaseks inspiratsiooniallikaks võivad olla ka Euroopa noorte eesmärgid, mis töötati välja osana ELi noortedialoogist ning millega määratakse kindlaks noorte elu mõjutavad sektoriülesed valdkonnad ja juhitakse tähelepanu probleemidele. Edukates noorte osalustegevustes saavutatud tulemusi saab omakorda kasutada sisendina ELi noortedialoogi järgmistes etappides.

Õpiprotsess

Noorte osalustegevuse projekt peab toetama kõigi osalejate (st ka osalejad, kes ei ole projekti elluviiva mitteametliku noorterühma (elluviivate mitteametlike noorterühmade) liikmed ja/või kes ei osale aktiivselt projekti ettevalmistamises ja elluviimises) refleksiooniprotsessi ning individuaalsete õpiväljundite kindlakstegemist ja dokumenteerimist, eelkõige noortepassi kaudu.

Osalejate kaitse ja turvalisus

Projekti kavandades ja ette valmistades tuleb tähelepanu pöörata osalejate kaitse ja turvalisuse küsimustele ning näha ette kõik vajalikud meetmed riskide vältimiseks või vähendamiseks.

Kogukonna arendamine

Noorte osalustegevuse projektidesse on tungivalt soovitatav kaasata kogukonna arendamise tegevusi. Võimaluse korral peaksid sellised tegevused jätkuma iseseisvalt ka pärast toetatava projekti lõppu.

Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid

Kõik selle meetme raames toetatavad tegevused peavad vastama Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandarditele kvaliteetse õpirände korraldamiseks. Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid hõlmavad meetme aluspõhimõtteid ning ka konkreetseid tegevusi projektiga seotud ülesannete täitmiseks, nagu osalejate valik ja ettevalmistamine, õpiväljundite määratlemine, hindamine ja tunnustamine, projekti tulemuste jagamine jne. Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid on kättesaadavad aadressil https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_et.

Horisontaalsed mõõtmed

Kaasamine ja mitmekesisus

Programmi „Erasmus+“ eesmärk on edendada kõigis meetmetes võrdseid võimalusi ja võrdset juurdepääsu, kaasamist ja õiglust. Taotlejad peaksid projektitegevusi kavandades mõtlema nende juurdepääsetavusele ja kaasavusele, võttes arvesse vähemate võimalustega osalejate arvamusi ja kaasates neid otsustusprotsessi.

Noorte osalustegevused on eriti sobivad vähemate võimalustega noorte kaasamiseks, sest

 • need on kavandatud rohujuure tasandi meetmena, mille tingimused (kestus, osalejate arv, riigi tasandi / rahvusvahelised tegevused jne) on väga paindlikud ning mida saab hõlpsasti kohandada vähemate võimalustega noorte vajadustele;
 • noorte osalustegevusi ellu viivaid mitteametlikke noorterühmi võib toetada nõustaja (ingl coach)6 . Nõustaja teenused võivad olla eriti asjakohased ja abistavad vähemate võimalustega noorte puhul, et aidata neil projekte välja töötada ja ellu viia;
 • meetme eesmärk on pakkuda noortele võimalusi õppida osalema kodanikuühiskonnas ning parandada digi- ja meediapädevust. Neid eesmärke taotlevad projektid võivad olla iseäranis kasulikud selleks, et aidata vähemate võimalustega noortel lahendada teatavaid probleeme, millega nad võivad kokku puutuda.

Noorte osalustegevuste puhul saab kaasamist ja mitmekesisust toetada ka sobiva teemavalikuga: näiteks võib projekt keskenduda stereotüüpide kummutamisele, mõistvuse ja sallivuse suurendamisele ning diskrimineerimisest hoidumisele. 

Keskkonnasäästlikkus

Projekt peaks edendama osalejate seas keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, suurendades teadlikkust sellest, kui oluline on võtta meetmeid selleks, et vähendada õpirändetegevuste keskkonnajalajälge või heastada tekitatud kahju. Seda kavandades ja ellu viies tuleb tegutseda keskkonnateadlikult ja -säästlikult, näiteks korduskasutatavate või loodussäästlike materjalide valikuga, jäätmetekke vähendamise ja ringlussevõtuga ning säästvate transpordivahendite eelistamisega.

Digipööre noortevaldkonnas

Programmi „Erasmus+“ raames toetatakse kõiki osalevaid organisatsioone digitaalsete vahendite ja õppemeetodite kasutuselevõtmisel, et täiendada füüsilise õpirändega seotud tegevust, edendada koostööd partnerorganisatsioonide vahel ning parandada tegevuste kvaliteeti. Soovitatav on võtta kasutusele digitaalsed ja veebipõhised elemendid, et hõlbustada vähemate võimalustega noorte osalust. Projektide ja tegevustega, mille eesmärk on parandada digioskusi, soodustada digikirjaoskust ja/või suurendada teadlikkust digitehnoloogia riskidest ja võimalustest, on programmi raames võimalik muuta hoiakuid ning edendada digitaalsete ja põimitud lähenemisviiside väljakujundamist noorte osalustegevustes.

Olenevalt tegevuste ülesehitusest ja eesmärkidest võidakse digipädevust ja -teadlikkust suurendada ning uue tehnoloogia kasutuselevõttu edendada kohapealsete ürituste või õpirände kujul, ent täiesti virtuaalseid komponente tuleks rahastada projektijuhtimiskulude all. Vähemate võimalustega noorte kaasamiseks on võimalik taotleda nõuetekohaselt põhjendatud kulude katmist osalejate kaasamistoetuse raames.

Riiklikud bürood pakuvad oma koolitus- ja koostöötegevuste kaudu noorsootöötajatele ja noortejuhtidele erinevaid koolitusvõimalusi, sealhulgas noortevaldkonnas digipöörde toetamise teemal. Need pakkumised on avaldatud Euroopa koolituskalendris https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. SALTO abivahendite veebilehte https://www.salto-youth.net/tools/ saab kasutada ka inspiratsiooniallikana.

Osalemine

Programmi „Erasmus+“ raames toetatakse kõiki osalevaid organisatsioone, et aidata neil tõsta oma projektide kvaliteeti, lõimides neisse osalusmõõtme, pakkudes noortele asjakohaseid võimalusi aktiivselt tegutseda ja osaleda projekti tegevuste kavandamises ja elluviimises, et avastada kodanikuaktiivsuse ja demokraatlikus elus osalemise eeliseid. Toetatavate projektide osalusmõõtme edendamise vahendid on kättesaadavad muu hulgas veebisaidi participationpool.eu kaudu. Samuti soodustatakse sidemete loomist osalemise ja kodanikuaktiivsusega seotud olemasolevate riiklike, rahvusvaheliste või (muude) ELi algatuste ja platvormidega ning nendes osalemist.

Projekti hindamisel kasutatavad kriteeriumid

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Kes võib esitada taotluse?

Taotluse võib esitada iga ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis asutatud rahastamiskõlblik osalev organisatsioon. See organisatsioon esitab taotluse kõigi projekti kaasatud osalevate organisatsioonide nimel7 .

Rahastamiskõlblikud osalevad organisatsioonid

Osalev organisatsioon võib olla:

 • mittetulundusühendus, ühendus, vabaühendus; Euroopa noorte vabaühendus; kohaliku, piirkonna, riigi tasandi avalik-õiguslik asutus; sotsiaalne ettevõte; ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus;
 •  mitteametlik noorterühm8 ,

mis on asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis või ELi naabruses asuvas kolmandas riigis, kes ei ole programmiga liitunud (1.–4. piirkonna riigid; vt käesoleva juhendi A osa jaotis „Rahastamiskõlblikud riigid“).

Osalevate organisatsioonide arv ja profiil

 • Riigi tasandil ellu viidavad noorte osalustegevuse projektid: osalema peab vähemalt üks osalev organisatsioon.
 • Riikidevahelised ja rahvusvahelised noorte osalustegevuse projektid: osalema peab vähemalt kaks osalevat organisatsiooni eri riikidest.

Projekti kestus

3–24 kuud.

Tegevuste elluviimise koht (kohad)

Tegevus peab toimuma ühe või mitme osaleva organisatsiooni riigis. Tegevus võib toimuda ka mõne Euroopa Liidu institutsiooni asukohas,9 isegi kui projektis ei osale organisatsioone asjaomase institutsiooni asukohariigist.

Rahastamiskõlblikud osalejad

13–30aastased noored,10 kes elavad osalevate organisatsioonide riikides, ja projekti teemaga seotud poliitikakujundajad.

Kellele esitada taotlus?

Selle riigi riiklikule büroole, kus taotlev organisatsioon on asutatud.

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt:

23. veebruaril kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus sama aasta 1. juunist kuni 31. detsembrini;

4. oktoobril kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus järgneva aasta 1. jaanuarist kuni 31. maini.

Võimalik lisavoor:

riiklikud bürood võivad otsustada avada veel ühe taotlusvooru. Lisavooru väljakuulutamisest annavad riiklikud bürood taotlejatele teada oma veebisaidil.

Kui korraldatakse lisavoor, peavad taotlejad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 4. mail kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus sama aasta 1. augustist kuni 31. detsembrini.

Kuidas esitada taotlus?

Üksikasjalik teave taotluse esitamise kohta on esitatud käesoleva juhendi C osas.

Lisad

Taotlusvormile tuleb lisada esindaja kirjalik kinnitus.

Kui projekti raames on kavas ellu viia õpirändetegevusi ja/või kohapealseid üritusi: taotlusvormile tuleb lisada projekti raames kavandatavate õpirändetegevuste ja kohapealsete ürituste ajakava.

Hindamiskriteeriumid

Asjakohasus, põhjendatus ja mõju (maksimaalne punktisumma: 30)

 • Projekti asjakohasus, võttes arvesse:
  • meetme eesmärke;
  • osalevate organisatsioonide ja osalejate vajadusi.
 • Ulatus, mil määral haakub projekt ELi noortedialoogi raames kindlaksmääratud ühe või mitme prioriteediga või ELi noorte eesmärkidega.
 • Projekti sobivus selleks, et tagada osalejatele kvaliteetseid õpiväljundeid.
 • Ulatus, mil määral luuakse projektiga Euroopa lisaväärtust.
 • Projekti võimalik mõju:
  • osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele projekti ajal ning pärast projekti lõppu;
  • muudele kui projektis otseselt osalevatele organisatsioonidele ja isikutele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja/või Euroopa või üleilmsel tasandil.
 • Ulatus, mil määral sisaldab projekt meetmeid, mille eesmärk on tagada projekti tulemuste kestlikkus pärast projekti lõppu.
 • Ulatus, mil määral suudetakse projektiga soodustada programmi järgmisi mõõtmeid: kaasamine ja mitmekesisus, keskkonnasäästlikkus, digipööre ja osalus.
 • Ulatus, mil määral kaasatakse projektiga meetmesse uusi tulijaid ja vähemate kogemustega organisatsioone.
 • Ulatus, mil määral hõlmab projekt kestlikke ja keskkonnasõbralikke tavasid.

Projekti kavandamise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 40)

 • Kindlaksmääratud vajaduste, projekti eesmärkide, osalejate profiilide ja kavandatavate tegevuste kokkusobivus;
 • kõikide projektietappide selgus, täielikkus ja kvaliteet: ettevalmistamine (sh osalejate ettevalmistamine), elluviimine ja järelmeetmed (sh osalejate tagasiside mehhanism);
 • ulatus, mil määral on noored kaasatud tegevuse kõikidesse etappidesse;
 • ulatus, mil määral on kavandatavad tegevused juurdepääsetavad ja avatud vähemate võimalustega osalejatele ning kaasavad neid;
 • kavandatavate kaasavate õpimeetodite, sh virtuaalsete komponentide sobivus;
 • ulatus, mil määral toetatakse projektiga noorte osalemise alternatiivseid, innovaatilisi ja nutikaid vorme, eriti uute ideede katsetamise ja järelmeetmete seisukohast;
 • refleksiooniprotsessi korraldamise ja toetamise ning osalejate õpiväljundite väljaselgitamise ja dokumenteerimise kvaliteet; Euroopa läbipaistvus- ja tunnustamisvahendite, eelkõige noortepassi järjepidev kasutamine;
 • osalejate turvalisuse ja kaitse tagamiseks ette nähtud meetmete piisavus ja tõhusus;
 • ulatus, mil määral hõlmavad tegevused kestlikke ja keskkonnasõbralikke tavasid.

Projekti juhtimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 30)

 • Praktiliste korralduste ning juhtimis- ja toetamismeetodite kvaliteet;
 • rühma(de)s osalejate vahel, osalevate organisatsioonide vahel ning teiste asjaomaste sidusrühmadega toimuva koostöö ja teabevahetuse kvaliteet;
 • projekti eri etappide ja tulemuste hindamise meetmete kvaliteet;
 • nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada projekti tulemusi osalevate organisatsioonide seas ning laiemalt.

Rahastamiseeskirjad

Projekti eelarve koostamisel tuleb kinni pidada järgmistest rahastamiseeskirjadest (summad on eurodes).

Noorte osalustegevuste jaoks antav maksimumtoetus projekti kohta: 60 000 eurot

Eelarvekategooria –  Projekti juhtimine

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud projekti juhtimise ja elluviimisega (nt projektikohtumiste ja -tegevuste ettevalmistamine ja läbiviimine, koostöö ja teabevahetus partnerite vahel, hindamine, tulemuste levitamine ja järelmeetmed).

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse projekti kestus.

Summa

500 eurot kuus

Eelarvekategooria –  Nõustamiskulud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud nõustaja (ingl coach) kaasamisega projekti.  Nõustamiskulusid on võimalik katta üksnes juhul, kui projekti viib ellu mitteametlik noorterühm.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse tegevuse toimumiskoha riik ja tööpäevade arv.

Rahalise toetuse taotlemist nõustamiskulude katmiseks tuleb põhjendada taotlusvormil. Nõustamise kestus ei ole seotud projekti kestusega.

Summa

Tabelis B3 esitatud summa töötatud päeva kohta. Kuni 12 päeva.

Eelarvekategooria –  Kaasamistoetus osalejatele

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Lisakulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega osalejate ja neid saatvate isikute, juhendajate ja poliitikakujundajatega projekti tegevustes ja üritustel (sealhulgas põhjendatud reisi- ja elamiskulud, kui nendele osalejatele ei ole toetust taotletud reisi- ja individuaalse toetuse eelarvekategooriatest).

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

Summa

100% rahastamiskõlblikest kuludest

Eelarvekategooria –  Erakorralised kulud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud finantstagatise andmisega, kui riiklik büroo seda nõuab.

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

Summa

Finantstagatis: 80% rahastamiskõlblikest kuludest

Tabel B3. Nõustamiskulud

  Õpetaja/koolitaja/teadlane Noorsootöötaja Ühikutoetus päevas
Austria, Iirimaa, Liechtenstein, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Rootsi, Taani 241
Belgia, Island, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome 214
Hispaania, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Sloveenia, Tšehhi Vabariik 137
Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Ungari, Poola, Põhja-Makedoonia, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Türgi 74

Lisatoetus projekti raamistikus korraldatavate kohapealsete ürituste jaoks

Eelarvekategooria - Noorte osalustegevusega seotud ürituste toetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud selliste riigisiseste, riikidevaheliste ja rahvusvaheliste kohapealsete ürituste korraldamisega, mis on keskse tähtsusega noorte osalustegevuse projekti eesmärkide saavutamisel. Sellest eelarvekategooriast ei saa rahastada osaleva(te) organisatsiooni(de) töötajate / mitteametliku noorterühma (mitteametlike noorterühmade) liikmete ega juhendajate osalust – asjaomased üritustel osalemise kulud tuleks katta projekti juhtimise eelarvekategooriast.

Kui see on asjakohane, saab noorte osalustegevusega seotud ürituste toetuse ühitada noorte osalustegevuste raames toimuva õpirände rahastamisega vastavalt allpool toodud kehtivatele eeskirjadele.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse üritusel osalejate, sealhulgas poliitikakujundajate arv, välja arvatud osaleva(te) organisatsiooni(de) töötajad / mitteametlike noorterühmade liikmed ja juhendajad.

Summa

100 eurot osaleja kohta

Lisatoetus projekti raamistikus korraldatavate õpirändetegevuste jaoks

Eelarvekategooria - Reisitoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Toetus, mis aitab katta osalejate, sh neid saatvate isikute, juhendajate ja poliitikakujundajate kulusid seoses reisimisega lähtekohast projektitegevuse või kohapealse ürituse toimumiskohta ja tagasi, olenemata sellest, kas reis on riigisisene või riikidevaheline.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse sihtkoha kaugus ja inimeste arv.

Taotleja peab märkima lähtekoha ja tegevuse toimumise koha vahemaa,11 kasutades Euroopa Komisjoni pakutavat vahemaa kalkulaatorit12 .

Liikuva tegevuse puhul peaks taotleja individuaalsete toimumiskohtade vahelised vahemaad kokku liitma ja valima koguarvule vastava sihtkoha kauguse vahemiku13 .

Summa

Sihtkoha kaugus Tavapärane reisimine Keskkonnasäästlik reisimine
10–99 km 23 eurot  
100–499 km 180 eurot 210 eurot
500–1 999 km 275 eurot 320 eurot
2 000–2 999 km 360 eurot 410 eurot
3 000–3 999 km 530 eurot 610 eurot
4 000–7 999 km 820 eurot  
8 000 km või enam 1 500 eurot  

Eelarvekategooria - Individuaalne toetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Elamiskulud.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse viibimise kestus osaleja, teda saatvate isikute, juhendajate ja poliitikakujundajate (vajaduse korral) kohta, mis hõlmab ka üht reisimisele kuluvat päeva enne tegevuse elluviimist ja üht reisimisele kuluvat päeva pärast tegevuse elluviimist (vajaduse korral) ning kuni nelja lisapäeva, kui osaleja saab keskkonnasäästliku reisimise toetust.

Summa

Tabelis A2.1 esitatud summa osaleja kohta päevas

Eelarvekategooria - Kaasamistoetus organisatsioonidele

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud vähemate võimalustega osalejaid kaasavate õpirändetegevuste korraldamisega.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse vähemate võimalustega osalejate arv, v.a saatvad isikud, juhendajad ja poliitikakujundajad.

Summa

100 eurot osaleja kohta

Eelarvekategooria - Erakorralised kulud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega.

Osalejate, sealhulgas mitteametliku rühma (mitteametlike rühmade) liikmete, saatvate isikute, juhendajate ja poliitikakujundajate suured reisikulud, mida suure geograafilise vahemaa või muude takistuste tõttu ei saa katta tavapärase reisitoetusega (st kui puhtamate ja väiksema süsinikdioksiidi heitega transpordivahendite kasutamine toob kaasa suured reisikulud).

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma. Suurte reisikuludega on tegemist juhul, kui ühikuhindadel põhinev reisitoetus ei kata 70 % osalejate reisikuludest. Eraldamise korral asendavad kulukate reiside erakorralised kulud tavapärase reisimise toetust.

Summa

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega: 100% rahastamiskõlblikest kuludest.

Suured reisikulud: 80% rahastamiskõlblikest reisikuludest

Tabel A2.1. Individuaalne toetus noorte osalust edendavaks õpirändetegevuseks

  Noorte osalustegevused (eurot päevas)
Austria 51 eurot
Belgia 47 eurot
Bulgaaria 36 eurot
Horvaatia 39 eurot
Küpros 36 eurot
Tšehhi Vabariik 36 eurot
Taani 51 eurot
Eesti 37 eurot
Soome 51 eurot
Põhja-Makedoonia 31 eurot
Prantsusmaa 43 eurot
Saksamaa 46 eurot
Kreeka 43 eurot
Ungari 37 eurot
Island 51 eurot
Iirimaa 55 eurot
Itaalia 44 eurot
Läti 38 eurot
Liechtenstein 51 eurot
Leedu 38 eurot
Luksemburg 51 eurot
Malta 44 eurot
Madalmaad 51 eurot
Norra 56 eurot
Poola 38 eurot
Portugal 42 eurot
Rumeenia 36 eurot
Serbia 33 eurot
Slovakkia 39 eurot
Sloveenia 38 eurot
Hispaania 38 eurot
Rootsi 51 eurot
Türgi 36 eurot
Naabruses asuvad kolmandad riigid, kes ei ole programmiga liitunud 33 eurot
 • 1 Põhiosa selle meetme jaoks ette nähtud eelarvest eraldatakse ELi liikmesriikide ja programmiga liitunud kolmandate riikide organisatsioone ja osalejaid kaasavate riikidevaheliste tegevuste toetamiseks. Kuni 25 %ga kasutada olevast eelarvest saab siiski rahastada rahvusvahelisi projekte, kuhu on kaasatud organisatsioonid ja osalejad ELi naabruses asuvatest kolmandatest riikidest, kes ei ole programmiga liitunud (1.–4. piirkond, vt käesoleva juhendi A osa jaotis „Rahastamiskõlblikud riigid“).
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_et.
 • 3 Need strateegiad on kättesaadavad järgmistel aadressidel: noorte osaluse strateegia – https://participationpool.eu/; noortepass – https://www.youthpass.eu/et/ ja SALTO-YOUTH – „What is Youthpass?“;Euroopa koolitusstrateegia:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/.
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_et.
 • 6 Olenevalt vajadustest võivad mitteametlikud noorterühmad kasutada projekti jooksul üht või mitut nõustajat.
 • 7 Osalevad organisatsioonid peavad andma taotlevale organisatsioonile allkirjastatud volituse. Volitused tuleb esitada taotluse esitamise etapis ja kõige hiljem toetuslepingule allakirjutamise ajal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.
 • 8 Vähemalt neljast 13–30aastasest noorest koosnev rühm. Üks vähemalt 18aastane rühma liige täidab esindaja ülesandeid ja võtab endale rühma nimel vastutuse. Mitteametliku rühma määratlus on esitatud sõnastikus. Selle meetme ja sellega seotud sätete kontekstis kuulub mitteametlik noorterühm osaleva organisatsiooni mõiste alla. Viidet osalevale organisatsioonile tuleb käsitada nii, et see hõlmab ka mitteametlikku noorterühma.
 • 9 Euroopa Liidu institutsioonide asukohad on Brüssel, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg ja Haag.
 • 10 Kaaluda tuleb järgmist: 

  vanuse alampiir – osalejad peavad tegevuse alguse kuupäeva seisuga olema nõutud miinimumvanuses;

  vanuse ülempiir – osalejad ei tohi olla tegevuse alguse seisuga vanemad kindlaksmääratud maksimumvanusest.

 • 11 Näiteks kui osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja tegevus toimub Roomas (Itaalia), arvutab taotleja vahemaa Madridist Rooma (1 365,28 km) ning valib seejärel vastava sihtkoha kauguse vahemiku (st 500–1 999 km).
 • 12 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_et.
 • 13 Näiteks kui osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja ta osaleb liikuvas tegevuses, mis toimub esmalt Roomas (Itaalia) ja seejärel Ljubljanas (Sloveenia), peab taotleja tegema järgmist: a) arvutama vahemaa Madridist Rooma (1 365,28 km) ja Roomast Ljubljanasse (489,75 km) ning need kokku liitma (1 855,03 km); b) valima sihtkoha kauguse vahemiku (st 500–1 999 km) ning c) tegema kindlaks ELi toetuse, mille abil saab katta kulud, mis kaasnevad osaleja reisimisega Madridist Ljubljanasse (Rooma kaudu) ja tagasi (275 eurot).
Tagged in:  Youth