Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Aktivnosti udejstvovanja mladih

Ta ukrep1  podpira aktivnosti zunaj formalnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbujajo in olajšujejo udeležbo mladih v demokratičnem življenju Evrope na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Cilji ukrepa

Program Erasmus+ podpira lokalne, nacionalne, transnacionalne in mednarodne projekte udejstvovanja, ki jih vodijo mladi ter spodbujajo udeležbo mladih v demokratičnem življenju Evrope in sledijo enemu ali več naslednjim ciljem:

 • mladim zagotoviti priložnosti, da se angažirajo in se naučijo sodelovati v civilni družbi (z zagotavljanjem poti za angažiranje mladih v njihovem vsakdanjem življenju, pa tudi v demokratičnem življenju, za doseganje pomembne državljanske, gospodarske, družbene, kulturne in politične udeležbe mladih iz vseh okolij, s posebnim poudarkom na tistih z manj priložnostmi);
 • ozaveščati mlade o evropskih skupnih vrednotah in temeljnih pravicah ter prispevati k procesu evropskega povezovanja, vključno s prispevanjem k doseganju enega ali več ciljev mladih EU;
 • razviti digitalne kompetence in medijsko pismenost mladih (zlasti kritično mišljenje in sposobnost ocenjevanja informacij in dela z njimi), da se povečata odpornost mladih na dezinformacije, napačne informacije in propagando ter njihova sposobnost udeležbe v demokratičnem življenju;
 • združiti mlade in odločevalce na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni in/ali prispevati k mladinskemu dialogu EU.

Okvir politike

Strategija Evropske unije za mlade za obdobje  2019–20272  določa okvir za evropsko sodelovanje na področju mladine na podlagi sporočila Komisije z dne 22. maja 2018 o angažiranju, povezovanju in opolnomočenju mladih. Njen cilj v okviru osrednjega področja „angažiranje“ je doseči pomembno državljansko, gospodarsko, družbeno, kulturno in politično udeležbo mladih. Strategija spodbuja udeležbo mladih v demokratičnem življenju, podpira družbeno in državljansko udejstvovanje ter si prizadeva zagotoviti, da imajo vsi mladi potrebna sredstva za sodelovanje v družbi.

Strategija EU za mlade vključuje tudi postopek mladinskega dialoga, v tem okviru pa je bilo leta 2018 oblikovanih 11 evropskih ciljev mladih, ki opredeljujejo vrsto medsektorskih področij, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive, ki jih je treba rešiti na posameznih področjih. Na podlagi prispevkov mladih deležnikov se v vsakem 18-mesečnem ciklu mladinskega dialoga EU določijo posebne tematske prednostne naloge, ki bodo v danem obdobju v središču izvajanja strategije EU za mlade. 

Tematske strategije na področju mladine

Program Erasmus+ si prizadeva spodbujati udejstvovanje mladih, izboljševanje kakovosti procesov priložnostnega in neformalnega učenja ter razvoj kakovostnega mladinskega dela. Dodatna podpora na teh področjih je zagotovljena prek posebnih tematskih strategij, kot so strategija za udeležbo mladih (Youth Participation Strategy), Youthpass in evropska strategija usposabljanja (European Training Strategy – ETS)3 .

Opis aktivnosti

Aktivnosti udejstvovanja mladih so aktivnosti neformalnega učenja, povezane z aktivnim udejstvovanjem mladih. Namen takih dejavnosti je mladim omogočiti, da izkusijo izmenjave, sodelovanje ter kulturno in državljansko delovanje. Podprte aktivnosti bi morale udeležencem pomagati okrepiti njihove osebne, družbene, državljanske in digitalne kompetence ter postati aktivni evropski državljani.

Ta ukrep podpira uporabo alternativnih, inovativnih, pametnih in digitalnih oblik udeležbe mladih, vključno z razširitvijo udeležbe mladih na različne sektorje in prostore (zdravstvene storitve, športne objekte itd., ne glede na to, ali jih upravlja javni ali zasebni sektor), s čimer bi se mladim iz vseh okolij odprle poti do aktivnega udejstvovanja.

Aktivnosti udejstvovanja mladih se lahko uporabljajo za dialoge in razprave med mladimi in nosilci odločanja, da se spodbuja aktivna udeležba mladih v demokratičnem življenju v Evropi. Konkretni rezultat je, da lahko mladi izrazijo svoje mnenje (z oblikovanjem stališč, predlogov in priporočil), zlasti o tem, kako bi bilo treba oblikovati in izvajati mladinske politike v Evropi. Aktivnosti udejstvovanja mladih so lahko tudi v obliki državljanskega delovanja in mladinskega aktivizma, kar mladim omogoča, da se na različne načine vključijo v ozaveščanje o vprašanjih, ki so zanje pomembna, in uvedejo spremembe.

Aktivnosti udejstvovanja mladih so lahko transnacionalne (izvajajo se v eni ali več sodelujočih državah in vključujejo neformalne skupine mladih in/ali organizacij iz več sodelujočih držav) ali nacionalne (izvajajo se na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni in vključujejo neformalne skupine mladih in/ali organizacije iz ene sodelujoče države). Nacionalne aktivnosti udejstvovanja mladih so posebej primerne za preizkušanje idej na lokalni ravni ter kot orodje za nadaljnje spremljanje prejšnjih pobud za pomoč pri nadgradnji in nadaljnjem razvoju uspešnih idej.

Vse aktivnosti udejstvovanja mladih, ne glede na raven, na kateri se izvedejo, morajo imeti dokazano evropsko razsežnost in/ali dodano vrednost, vsaka posamezna podprta aktivnost pa mora jasno prispevati k doseganju enega ali več zgoraj navedenih ciljev ukrepa.

Podprte aktivnosti so lahko v obliki (ali kombinaciji naslednjih oblik): delavnic, razprav, igre vlog, simulacij, uporabe digitalnih orodij (na primer orodij digitalne demokracije), kampanj ozaveščanja, usposabljanj, srečanj in drugih oblik interakcije med mladimi in nosilci odločanja v spletnem ali nespletnem okolju, posvetovanj, informativnih in/ali kulturnih dogodkov itd.

Med primeri aktivnosti, ki se lahko izvedejo v okviru projekta, so:

 • osebne ali spletne delavnice in/ali srečanja, seminarji ali drugi dogodki/procesi na lokalni, regionalni, nacionalni ali transnacionalni ravni, ki ponujajo možnosti za obveščanje, razprave in aktivno udeležbo mladih v zvezi z vprašanji, pomembnimi za njihovo vsakdanje življenje kot aktivnih evropskih državljanov, pri čemer te aktivnosti v idealnem primeru vključujejo interakcije z nosilci odločanja in drugimi deležniki, ki jih ta vprašanja zadevajo, ali vodijo do takih interakcij ali temeljijo na njih;
 • posvetovanja z mladimi, v okviru katerih se opredelijo teme/vprašanja, ki so zanje posebej pomembna (v lokalnem, regionalnem, nacionalnem ali transnacionalnem okviru), in njihove potrebe, povezane s sodelovanjem pri obravnavanju takih tem/vprašanj;
 • kampanje ozaveščanja v zvezi z udeležbo mladih v demokratičnem življenju, vključno z informativnimi in/ali kulturnimi dogodki, povezanimi s posebnimi družbenimi izzivi, pomembnimi za mlade;
 • lajšanje dostopa do odprtih, varnih in dostopnih virtualnih in/ali fizičnih prostorov za mlade, ki ponujajo dejanske priložnosti za učenje udeležbe v demokratičnem življenju in procesih;
 • simulacije delovanja demokratičnih institucij in vlog nosilcev odločanja pri teh institucijah.

Kjer je ustrezno, se močno spodbuja vključitev digitalnih oblik aktivnosti (na primer spletnih seminarjev, hekatonov, različnih orodij za e-sodelovanje) in/ali usposabljanja v zvezi z uporabo orodij digitalne demokracije v aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta aktivnosti udejstvovanja mladih.

Projekt bi moral zajemati različne projektne aktivnosti, ki skupaj prispevajo k doseganju načrtovanih ciljev. Te aktivnosti bi bilo treba financirati predvsem v okviru proračunske kategorije „vodenje projekta“, ki je mesečni prispevek na enoto. Te projektne aktivnosti navadno vključujejo sestanke o vodenju projekta in stalne redne aktivnosti projekta. Projektne aktivnosti so lahko digitalne in/ali fizične ter vključujejo mlade, ki so neposredno vključeni v projekt.

Projekt lahko vključuje tudi enega ali več dogodkov za udejstvovanje mladih.

Izraz „dogodek za udejstvovanje mladih“ zajema dogodke, ki so bistveni za doseganje ciljev projekta; lahko bi označili mejnike v projektu in bi morali jasno odstopati od tekočih projektnih aktivnosti bodisi po vsebini, velikosti bodisi profilu udeležencev. Poleg tega je dogodek za udejstvovanje mladih fizični dogodek, ki vključuje fizično prisotnost mladih in po potrebi tudi drugih udeležencev. Dogodka za udejstvovanje mladih se ne udeležijo le člani neformalne skupine ali mladi v organizacijah upravičenkah, ki so neposredno vključene v splošne projektne aktivnosti, pač pa tudi širše občinstvo mladih in/ali nosilcev odločanja. Trajanje dogodka bi moralo ustrezati načrtovanim aktivnostim in pričakovanim dosežkom, dogodki pa so lahko zelo kratki (trajajo nekaj ur) ali daljši. Posebna podpora za organizacijo dogodkov za udejstvovanje mladih je na voljo „na udeleženca na dogodek“ ne glede na trajanje dogodka.

Projekti udejstvovanja mladih, ki zajemajo fizične projektne aktivnosti ali fizične dogodke za udejstvovanje mladih, pri katerih morajo udeleženci potovati do kraja, ki ni njihov kraj bivanja, se lahko prijavijo za dodatno financiranje mobilnosti, ki zajema plačilo potnih stroškov in dnevnic. Mobilnost v projektih udejstvovanja mladih je lahko bodisi nacionalna bodisi mednarodna, vendar bi morala vedno podpirati projektno aktivnost, ki se financira s stroški vodenja projektov, ali dogodek za udejstvovanje mladih (ki se financira s podporo za dogodke za udeležbo mladih).

Naslednjih vrst aktivnosti ni mogoče podpreti v okviru tega ukrepa: zakonsko določenih srečanj organizacij ali mrež organizacij, organizacije strankarskih političnih prireditev, fizične infrastrukture (na primer stroškov gradnje/pridobitve stavb in njihove stalne opreme).

Primeri projektov s pomembnim elementom sodelovanja (ki niso omejeni na obliko aktivnosti udejstvovanja mladih) in ustrezne dobre prakse so na voljo v zbirki orodij za sodelovanje mladih4 .  

Priprava projekta

Projekt, podprt s tem ukrepom, bi moral vključevati eno ali več zgoraj navedenih elementov. Ti elementi se lahko prilagodljivo kombinirajo, odvisno od ciljev projekta ter potreb sodelujočih organizacij in udeležencev.

Projekt izvede ena ali več neformalnih skupin mladih, ena ali več organizacij ali njihova kombinacija. Neformalne skupine mladih in/ali sodelujoče organizacije je treba opredeliti v fazi prijave. Drugi mladi lahko sodelujejo v projektu kot udeleženci nekaterih aktivnosti ali kot del ciljne skupine aktivnosti. Če je vključena samo neformalna skupina mladih, se eden od članov skupine prijavi v imenu skupine. Če je vključenih več skupin ali organizacij, ena od njih prevzame vlogo koordinatorja in se v imenu partnerstva prijavi za celoten projekt.

Projekt ima štiri faze: načrtovanje, priprava, izvedba in nadaljnje spremljanje. Sodelujoče organizacije in mladi, vključeni v aktivnosti, bi morali aktivno sodelovati v vseh navedenih fazah, s čimer bi izboljšali svoje učne izkušnje („aktivnosti, ki jih mladi oblikujejo za mlade“). Zbirka orodij za sodelovanje mladih lahko zagotovi praktične zamisli in smernice za povečanje udejstvovanja mladih.

 • Načrtovanje (opredelitev potreb, ciljev, učnih izidov, oblik aktivnosti, razvoja programa dela, razporeda aktivnosti itd.);
 • priprava (praktične ureditve, sklepanje sporazumov s partnerji, potrditev ciljnih skupin predvidenih aktivnosti, jezikovna/medkulturna/učna/z nalogami povezana priprava udeležencev itd.);
 • izvajanje aktivnosti;
 • nadaljnje spremljanje (ocenjevanje aktivnosti, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter razširjanje in uporaba rezultatov projekta). Kot del faze nadaljnjega spremljanja bi bilo treba za vsak projekt predvideti zagotavljanje povratnih informacij o konkretnih rezultatih projekta mladim udeležencem, tudi o tem, kako so bili ti rezultati sporočeni drugim ustreznim deležnikom in/ali kako so jih ti uporabili. 

Mladinski Dialog EU

Teme in prednostne naloge, opredeljene v okviru mladinskega dialoga EU5 , so lahko navdih za aktivnosti udejstvovanja mladih na vseh ravneh. Evropski cilji mladih, ki so bili oblikovani v mladinskem dialogu EU ter opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive, so podoben vir navdiha. Poleg tega se lahko rezultati uspešnih aktivnosti udejstvovanja mladih uporabijo kot vir informacij v nadaljnjih fazah mladinskega dialoga EU.

Učni proces

V okviru projekta aktivnosti udejstvovanja mladih je treba predvideti podporo za razmislek, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov posameznikov [tj. tudi udeležencev zunaj neformalnih skupin mladih, ki izvajajo projekt, in/ali mladih, ki se aktivno udejstvujejo pri pripravi in izvajanju projekta], zlasti prek orodja Youthpass.

Zaščita in varnost udeležencev

Med načrtovanjem in pripravo projekta bi bilo treba obravnavati vprašanje zaščite in varnosti udeležencev ter predvideti vse potrebne ukrepe za preprečevanje/zmanjšanje tveganj.

Ustvarjanje skupnosti

Močno se spodbuja vključitev aktivnosti za ustvarjanje skupnosti v projekte aktivnosti udejstvovanja mladih. Po možnosti bi si bilo treba prizadevati, da se take aktivnosti nadaljujejo tudi po koncu podprtih projektov in postanejo samozadostne. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladinePri izvajanju vseh aktivnosti, podprtih v okviru tega ukrepa, je treba upoštevati standarde kakovosti Erasmus na področju mladine za organizacijo visokokakovostnih aktivnosti učne mobilnosti. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine zajemajo osnovna načela ukrepa in konkretne prakse izvajanja za projektne naloge, kot so izbor in priprava udeležencev, opredelitev, ocenjevanje in priznavanje učnih izidov, izmenjava rezultatov projektov itd. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine so na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_sl

Horizontalne razsežnosti

Vključevanje in raznolikost

Namen programa Erasmus+ je spodbujati enake možnosti in dostop, vključevanje in pravičnost v vseh njegovih ukrepih. Prijavitelji bi morali načrtovati dostopne in vključujoče projektne aktivnosti, pri tem pa upoštevati stališča udeležencev z manj priložnostmi in jih vključiti v postopek odločanja.

Aktivnosti udejstvovanja mladih so še zlasti primerne za vključevanje mladih z manj priložnostmi:

 • aktivnosti udejstvovanja mladih so zasnovane kot oblika ukrepa na lokalni ravni z zelo prilagodljivimi parametri (trajanje, število udeležencev, nacionalne/transnacionalne aktivnosti itd.), ki jih je mogoče enostavno prilagoditi specifičnim potrebam mladih z manj priložnostmi;
 • neformalnim skupinam mladih, ki izvajajo projekt aktivnosti udejstvovanja mladih, lahko podporo zagotovi inštruktor6 . Storitve inštruktorja bi lahko bile posebno pomembne in koristne za podporo mladim z manj priložnostmi pri razvoju in izvajanju njihovih projektov;
 • med cilji ukrepa sta mladim zagotoviti priložnosti za učenje udeležbe v civilni družbi ter izboljšati digitalno in medijsko pismenost. Projekti, namenjeni doseganju teh ciljev, so lahko zlasti koristni za pomoč mladim z manj priložnostmi pri reševanju nekaterih izzivov, s katerimi se lahko soočajo.

Aktivnosti udejstvovanja mladih so posebej primerne tudi za tematsko delo na področju vključevanja in raznolikosti v družbi, na primer za podporo boju proti stereotipom ter spodbujanje razumevanja, strpnosti in nediskriminacije. 

Okoljska trajnostnost

V okviru projekta bi bilo treba med udeleženci spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno vedenje ter ozaveščati o pomenu ukrepov za zmanjšanje ali nadomestitev okoljskega odtisa aktivnosti mobilnosti. Projekt bi bilo treba načrtovati in izvesti ob upoštevanju okoljskega vidika, na primer z vključitvijo trajnostnih praks, kot so izbira materialov za večkratno uporabo ali okolju prijaznih materialov, zmanjšanje količine odpadkov in recikliranje ter trajnostna prevozna sredstva.

Digitalna preobrazba na področju mladine

Program Erasmus+ vse sodelujoče organizacije podpira pri vključevanju uporabe digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev njihovih fizičnih aktivnosti, izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami in za izboljšanje kakovosti aktivnosti. Spodbuja se uvedba digitalnih in spletnih elementov za znižanje praga za udejstvovanje mladih z manj priložnostmi. S projekti in aktivnostmi, katerih cilj je okrepiti digitalne spretnosti, spodbujati digitalno pismenost in/ali razvijati razumevanje tveganj in priložnosti digitalne tehnologije, lahko program spremeni miselnost in prispeva k razvoju digitalnih in kombiniranih pristopov v mladinskih aktivnostih.

Odvisno od zasnove in ciljev aktivnosti, se lahko uvedejo razvoj kompetenc in ozaveščenosti o digitalnih vprašanjih ter uporaba novih tehnologij pri fizičnih dogodkih ali učnih mobilnostih, medtem ko bi bilo treba izključno virtualne komponente financirati iz stroškov vodenja projektov. Ustrezno utemeljeni stroški za vključevanje mladih z manj priložnostmi se lahko prijavijo v okviru podpore za vključevanje udeležencev.

Nacionalne agencije ponujajo vrsto priložnosti za usposabljanje mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev prek njihovih aktivnosti usposabljanja in sodelovanja, vključno s podporo digitalni preobrazbi na področju mladine. Te ponudbe so objavljene v evropskem koledarju usposabljanj https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Navdih je mogoče najti tudi na spletišču orodij SALTO https://www.salto-youth.net/tools/.

Udejstvovanje

Program Erasmus+ podpira vse sodelujoče organizacije pri izboljšanju kakovosti njihovih projektov z vključevanjem sodelovalne razsežnosti, ki mladim ponuja ustrezne priložnosti za aktivno vključitev ter sodelovanje pri zasnovi in izvajanju projektnih aktivnosti kot pot do odkrivanja prednosti aktivnega državljanstva in udeležbe v demokratičnem življenju. Do virov za krepitev sodelovalne razsežnosti podprtih projektov je med drugim mogoče dostopati prek spletišča participationpool.eu. Spodbujajo se tudi povezave z obstoječimi nacionalnimi, mednarodnimi ali (drugimi) pobudami in platformami EU, ki se nanašajo na sodelovanje in državljansko udejstvovanje, ter vključevanje vanje.

Merila za oceno tega projekta

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Prijavi se lahko vsaka upravičena sodelujoča organizacija, ustanovljena v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, vključenih v projekt7 .

Upravičene sodelujoče organizacije

Sodelujoča organizacija je lahko:

 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija; evropska mladinska nevladna organizacija; javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; socialno podjetje; profitna organizacija, dejavna na področju družbene odgovornosti podjetij.
 •  neformalna skupina mladih8 ,   

ustanovljena v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu, ki meji na EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

Število in profil sodelujočih organizacij

 • Nacionalni projekti udejstvovanja mladih: sodelovati mora vsaj ena sodelujoča organizacija.
 • Transnacionalni in mednarodni projekti udejstvovanja mladih: sodelovati morata vsaj dve sodelujoči organizaciji iz različnih držav. Ista organizacija (ena oznaka OID) kot prijavitelj ali kot partner pri tem ukrepu ne more sodelovati pri več kot 5 prijavah na rok.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mesecev.

Kraji izvajanja aktivnosti

Aktivnosti se morajo izvajati v državi ene ali več sodelujočih organizacij. Aktivnosti se lahko izvajajo tudi na sedežu institucije Evropske unije9 , čeprav v projekt niso vključene sodelujoče organizacije iz države, ki gosti institucijo.

Upravičeni udeleženci

Mladi, stari od 13 do 30 let 10 , ki živijo v državi sodelujočih organizacij, in nosilci odločanja, ki se ukvarjajo s temami, obravnavanimi v projektu.

Olajševalci in spremljevalne osebe se ne štejejo za udeležence aktivnosti, vendar so upravičeni do podpore v okviru nekaterih proračunskih kategorij.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji države, kjer ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:

do 20. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. junijem in 31. decembrom istega leta;

do 1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Morebitni dodatni prijavni rok:

za nacionalne agencije, ki se odločijo za dodaten prijavni rok. Nacionalne agencije bodo prijavitelje o dodatnem prijavnem roku obvestile na svojem spletnem mestu.

Če je organiziran dodaten prijavni rok, morajo prijavitelji svojo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 7. maja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. avgustom in 31. decembrom istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Priloge

Prijavnemu obrazcu mora biti priložena častna izjava zakonitega zastopnika.

Če so v projektu predvidene aktivnosti mobilnosti in/ali fizični dogodki: prijavnemu obrazcu mora biti priložen časovni razpored načrtovanih aktivnosti mobilnosti in/ali fizičnih dogodkov.

Merila za dodelitev

Predložene prijave bodo točkovane z največ 100 točkami glede na spodaj navedena merila in uteži. Za dodelitev morajo prijave doseči vsaj naslednje število točk:

 • najmanj 60 od skupno 100 točk in
 • najmanj polovico vseh možnih točk v vsaki od treh kategorij meril za dodelitev.

Ustreznost, utemeljitev in učinki (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • so profil, izkušnje in aktivnosti prijavitelja ter ciljne skupine relevantni za področje mladine;
 • bo projekt obravnaval eno ali več prednostnih nalog mladinskega dialoga EU ali ciljev mladih;
 • je projekt primeren za prispevanje k vključevanju in raznolikosti ter zeleni, digitalni in sodelovalni razsežnosti programa;
 • projekt ustreza ciljem ukrepa;
 • je projekt pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije;
 • projekt in predlagane aktivnosti obravnavajo potrebe mladih in sodelujočih organizacij;
 • projekt zagotavlja evropsko dodano vrednost;
 • primernost projekta za doseganje visokokakovostnih učnih izidov za udeležence;
 • je verjetno, da bo projekt vplival na udeležence in sodelujoče organizacije ter na mlade in organizacije, ki ne sodelujejo neposredno v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ali svetovni ravni;
 • projekt v ukrep vključuje nove udeležence in manj izkušene organizacije, vključno s skupinami mladih.

Kakovost zasnove projekta (največ 40 točk)

V kolikšni meri:

 • predlog kaže usklajenost prepoznanih potreb, ciljev projekta, profilov udeležencev in predlaganih aktivnosti;
 • predlog jasno in prepričljivo opisuje faze priprave, izvajanja in nadaljnjega spremljanja projekta ter vključevanje mladih v vse faze;
 • so aktivnosti zasnovane na dostopen in vključujoč način ter dostopne udeležencem iz različnih okolij in z različnimi sposobnostmi;
 • aktivnosti vključujejo trajnostne in okolju prijazne prakse;
 • se v projektu uporabljajo alternativne, inovativne in pametne oblike udejstvovanja mladih;
 • so predlagane učne metode, vključno z digitalnimi orodji ali virtualnimi komponentami, primerne za aktivnosti ter vključujejo razmislek za opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev in uporabo evropskih orodij za preglednost in priznavanje, zlasti orodja Youthpass.

Kakovost vodenja projekta (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • so praktične ureditve, upravljanje in načini podpore zadovoljivi;
 • so ukrepi za zagotavljanje varnosti in zaščite udeležencev ustrezni in učinkoviti;
 • so naloge in odgovornosti za aktivnosti jasno opredeljene v skladu s standardi kakovosti Erasmus;
 • načrt za sodelovanje in obveščanje med udeleženci, sodelujočimi organizacijami in drugimi pomembnimi deležniki zagotavlja podporni okvir za vodenje projekta;
 • je prijavitelj predlagal ustrezen način ocenjevanja rezultatov projekta glede na njegove cilje;
 • je prijavitelj predlagal ustrezen način razširjanja rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in zunaj njih;
 • projekt vključuje ukrepe, katerih namen je zagotoviti trajnostnost rezultatov tudi po koncu življenjskega cikla projekta.

Pravila za dodelitev sredstev

Pravila za dodelitev sredstev11 Proračun projekta je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Najvišja vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev na projekt aktivnosti udejstvovanja mladih: 60 000 EUR

Proračunska kategorija – Vodenje projekta

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, povezani z vodenjem in izvajanjem projekta (na primer priprava in izvajanje srečanj v zvezi s projektom in aktivnosti, sodelovanje in komuniciranje med partnerji, ocenjevanje, razširjanje in nadaljnje spremljanje).

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje projekta.

Znesek

500 EUR na mesec

Proračunska kategorija – Stroški inštruiranja

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, povezani z vključitvijo inštruktorja v projekt. Stroški inštruiranja se uporabljajo samo, če projekt izvaja neformalna skupina mladih.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na državo kraja izvajanja in delovne dni.

Zahtevek za finančno podporo za kritje stroškov za delo inštruktorja mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu. Trajanje inštruiranja ni povezano s trajanjem projekta.

Znesek

Preglednica B3 na dan dela. Največ 12 dni.

Proračunska kategorija – Podpora za vključevanje za udeležence

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi, njihovimi spremljevalnimi osebami in olajševalci pri projektnih aktivnostih in dogodkih (vključno z utemeljenimi potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Znesek

100 % upravičenih stroškov.

Proračunska kategorija – Izredni stroški

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Znesek

Finančno jamstvo: 80 % upravičenih stroškov.

Preglednica B3 Stroški inštruiranja

 

Učitelj/trener/raziskovalec/

mladinski delavec

Prispevek na enoto na dan

skupina držav 1: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Islandija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemka, Norveška, Švedska

241

skupina držav 2: Češka, Estonija, Grčija, Španija, Ciper, Malta, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Latvija

137

skupina držav 3: Bolgarija, Hrvaška, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Srbija, Severna Makedonija, Turčija

74

Dodatna finančna sredstva za fizične dogodke, izvedene v okviru projekta

Proračunska kategorija – Podpora za dogodke za udejstvovanje mladih

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, povezani z izvajanjem nacionalnih in transnacionalnih ter mednarodnih fizičnih dogodkov, ki so osrednjega pomena za doseganje ciljev projekta aktivnosti udejstvovanja mladih. Ta proračunska kategorija ni namenjena kritju udeležbe osebja sodelujočih organizacij/članov neformalnih skupin mladih in olajševalcev, saj bi morali biti stroški udeležbe teh udeležencev na teh dogodkih kriti s sredstvi iz proračunske kategorije „vodenje projekta“.

Po potrebi se lahko podpora za dogodke za udejstvovanje mladih kombinira s financiranjem mobilnosti v okviru aktivnosti za udejstvovanje mladih v skladu z veljavnimi pravili, navedenimi spodaj.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: na podlagi števila udeležencev na dogodku, razen osebja sodelujočih organizacij/članov neformalnih skupin mladih in olajševalcev.

Znesek

100 EUR na udeleženca.

Dodatna finančna sredstva za mobilnost, izvedeno v okviru projekta12

Proračunska kategorija – Potovanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Prispevek za potne stroške udeležencev, njihovih spremljevalnih oseb in olajševalcev od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja projektne aktivnosti ali fizičnega dogodka in nazaj, ne glede na to, ali je potovanje nacionalno ali transnacionalno.

Na razdalji manj kot 500 km udeleženci praviloma potujejo z nizkoemisijskimi prevoznimi sredstvi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora navesti razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti13 , pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija14 .

Pri potujočih aktivnostih bi moral prijavitelj sešteti razdalje med posameznimi kraji izvajanja in izbrati razpon razdalje, ki ustreza vsoti razdalj15 .

Znesek

Potovalna razdalja

Zeleno potovanje

Potovanje, ki ni zeleno

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1 999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3 000–3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000–7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km ali več

1 735 EUR

1 735 EUR

Proračunska kategorija – Individualna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški bivanja.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje bivanja na udeleženca, spremljevalno osebo in olajševalca (če so potrebni), pri čemer se krijejo tudi stroški za en dan potovanja pred aktivnostjo in en dan potovanja po njej (če je to potrebno) ter stroški za največ štiri dodatne dni za udeležence, spremljevalne osebe in olajševalce, ki prejmejo nepovratna sredstva za zeleno potovanje.

Znesek

Znesek iz preglednice A2.1 na udeleženca na dan.

Preglednica se uporablja tudi za spremljevalne osebe in olajševalce.

Proračunska kategorija – Podpora za vključevanje za organizacije

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, povezani z organizacijo aktivnosti mobilnosti, ki vključujejo udeležence z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi.

Znesek

125 EUR na udeleženca.

Proračunska kategorija – Izredni stroški

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Visoki potni stroški udeležencev, članov neformalnih skupin, spremljevalnih oseb in olajševalcev, ki jih ni mogoče kriti v okviru standardne kategorije „potovanje“ zaradi geografske oddaljenosti ali drugih ovir (tj. kadar uporaba čistejših prevoznih sredstev z manjšimi emisijami ogljika vodi do visokih potnih stroškov).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija. Potovanje je drago, kadar podpora za potne stroške na podlagi stroškov na enoto ne pokrije 70 % potnih stroškov. Če se dodelijo nepovratna sredstva za kritje izrednih stroškov za drago potovanje, ta nadomestijo nepovratna sredstva za potovanje, ki ni zeleno, na podlagi stroškov na enoto.

Znesek

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala: 100 % upravičenih stroškov.

Drago potovanje: 80 % upravičenih potnih stroškov.

Preglednica A2.1: Individualna podpora za aktivnosti mobilnosti za udejstvovanje mladih

 

Aktivnosti udejstvovanja mladih (v EUR na dan)

Avstrija

78 EUR 

Belgija

78 EUR

Bolgarija

45 EUR

Hrvaška

57 EUR

Ciper

63 EUR

Češka

53 EUR

Danska

81 EUR

Estonija

48 EUR

Finska

79 EUR

Francija

67 EUR

Nemčija

71 EUR

Grčija

68 EUR

Madžarska

60 EUR

Islandija

76 EUR

Irska

73 EUR

Italija

69 EUR

Latvija

48 EUR

Lihtenštajn

77 EUR

Litva

49 EUR

Luksemburg

77 EUR

Malta

57 EUR

Nizozemska

69 EUR

Severna Makedonija

41 EUR

Norveška

83 EUR

Poljska

51 EUR

Portugalska

57 EUR

Romunija

46 EUR

Srbija

47 EUR

Slovaška

48 EUR

Slovenija

54 EUR

Španija

58 EUR

Švedska

72 EUR

Turčija

50 EUR

Sosednje tretje države, ki niso pridružene programu

44 EUR

 

 • 1 Največ proračunskih sredstev za ta ukrep je dodeljenih za podporo transnacionalnih aktivnosti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu. Vendar lahko do 25 % razpoložljivih proračunskih sredstev financira mednarodne projekte, ki vključujejo organizacije in udeležence iz tretjih držav, ki niso pridružene programu, ki mejijo na EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_sl. ↩ back
 • 3 Strategije so na voljo na: strategija za udeležbo mladih: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/; Youthpass: https://www.youthpass.eu/sl/ SALTO-YOUTH – Kaj je Youthpass?; evropska strategija usposabljanja (ETS): https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/. ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/ ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_sl. ↩ back
 • 6 Neformalne skupine mladih lahko med izvajanjem projekta uporabljajo enega ali več inštruktorjev, odvisno od njihovih potreb. ↩ back
 • 7 Sodelujoče organizacije bodo morale podpisati obrazec za pristop k organizaciji prijaviteljici. Obrazce za pristop je treba predložiti v fazi prijave in najpozneje do podpisa sporazuma o nepovratnih sredstvih. Za več informacij glej del C tega vodnika. ↩ back
 • 8 Skupina najmanj štirih mladih, starih od 13 do 30 let. Eden od članov skupine, ki je star najmanj 18 let, prevzame vlogo predstavnika in odgovornost v imenu skupine. Za opredelitev neformalne skupine glej glosar. Za namene tega ukrepa in vseh določb, povezanih z njim, je pojem „neformalna skupina mladih“ zajet v pojmu „sodelujoča organizacija“. Pri sklicevanju na „sodelujočo organizacijo“ se šteje, da ta pojem zajema tudi „neformalno skupino mladih“. ↩ back
 • 9 Sedeži institucij Evropske unije so Bruselj, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg in Haag. ↩ back
 • 10 Upoštevati je treba naslednje: 

  spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo do dneva začetka aktivnosti dopolniti najnižjo navedeno starost;zgornja starostna omejitev – udeleženci ob začetku aktivnosti ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti. ↩ back

 • 11 Za namene ukrepa aktivnosti udejstvovanja mladih upoštevajte, da se „udeleženec“ nanaša na mlade, stare od 13 do 30 let, ki živijo v državi sodelujočih organizacij, in nosilce odločanja, ki se ukvarjajo s temami, obravnavanimi v projektu. ↩ back
 • 12 Lokalni udeleženci, ki do kraja izvajanja potujejo manj kot 10 km, so lahko upravičeni do individualne podpore in podpore za vključevanje za organizacije, in sicer za dneve aktivnosti, ki se prekrivajo s prisotnostjo udeležencev, upravičenih do podpore za potne stroške. ↩ back
 • 13 Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), prijavitelj izračuna razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato izbere ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km). ↩ back
 • 14 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl. ↩ back
 • 15 Na primer, če udeleženec iz Madrida (Španija) sodeluje pri potujoči aktivnosti, ki se najprej izvede v Rimu (Italija), nato pa v Ljubljani (Slovenija), prijavitelj (a) najprej izračuna razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato razdaljo od Rima do Ljubljane (489,75 km) ter sešteje obe razdalji (1 855,03 km), (b) izbere ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter (c) izračuna nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Ljubljane (prek Rima) in nazaj (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth