Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Ifjúsági részvételi tevékenységek

E pályázattípus1  olyan, a formális oktatás és képzés keretein kívül zajló tevékenységeket támogat, amelyek helyi, regionális, nemzeti és európai szinten ösztönzik, elősegítik és lehetővé teszik a fiatalok részvételét az európai demokratikus életben.

A pályázattípus célkitűzései

Az Erasmus+ támogatja azokat a fiatalok által kezdeményezett, fiatalok informális csoportjai és/vagy ifjúsági szervezetek/intézmények által lebonyolított helyi, nemzeti, transznacionális és nemzetközi részvételi projekteket, amelyek a következő célkitűzéseket, vagy azok egyikét kívánják megvalósítani:

 • lehetőségek biztosítása a fiatalok számára, hogy részt vegyenek a civil társadalomban, és elsajátítsák annak módját (lehetőség biztosítása a fiatalok számára, hogy nemcsak a saját mindennapi életükben, de a demokratikus életben is szerepet vállaljanak, és ezáltal megvalósuljon a különböző háttérrel rendelkező – és különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező – fiatalok érdemi polgári, gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai részvétele);
 • a fiatalok tudatosságának növelése a közös európai értékekkel és alapjogokkal kapcsolatban, és hozzájárulás az európai integrációs folyamathoz, többek között egy vagy több európai ifjúsági cél megvalósításában történő közreműködés révén;
 • a fiatalok digitális kompetenciáinak és médiatudatosságának (különösen a kritikai gondolkodás, valamint az információk értékelésének és azok feldolgozásának) fejlesztése annak érdekében, hogy a fiatalok reziliensebbek legyenek a dezinformációkkal, a félretájékoztatással és a propagandával szemben, és nagyobb kapacitásuk legyen a demokratikus életben történő részvételre;
 • kapcsolatteremtés a fiatalok és a döntéshozók között helyi, regionális, nemzeti és transznacionális szinten, és/vagy hozzájárulás az uniós ifjúsági párbeszédhez.

Szakpolitikai háttér

A 2019 és 2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia2  a Bizottság 2018. május 22-i, „A fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásának ösztönzése” című közleménye alapján meghatározza az ifjúsági területen zajló európai együttműködés keretét. Az uniós ifjúsági stratégia a „Bevonás” elnevezésű fő terület keretében a fiatalok érdemi polgári, gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai szerepvállalásának elérésére törekszik. A stratégia elősegíti a fiatalok részvételét a demokratikus életben, támogatja a társadalmi és polgári szerepvállalást, és biztosítja, hogy valamennyi fiatal rendelkezzen a társadalomban való részvételhez szükséges erőforrásokkal.

Az uniós ifjúsági stratégia egy ifjúságipárbeszéd-folyamatot is magában foglal, ezen összefüggésen belül pedig 2018-ban 11 európai ifjúsági cél került meghatározásra. Ezek számos szektorközi területet azonosítanak, amelyek hatással vannak a fiatalok életére, és rávilágítanak az azokhoz kapcsolódó, leküzdésre váró kihívásokra. A fiatalok meglátásai alapján az uniós ifjúsági párbeszéd 18 hónapos ciklusai konkrét tematikus prioritásokat azonosítanak; ezek kerülnek az adott időszakban az uniós ifjúsági stratégia végrehajtásának középpontjába. 

Tematikus stratégiák az ifjúsági szektorban

Az Erasmus+ program célja a fiatalok részvételének előmozdítása, az informális és nemformális tanulási folyamatok minőségének javítása, valamint a minőségi ifjúsági munka fejlesztése. Ezeken a területeken további támogatás áll rendelkezésre olyan konkrét tematikus stratégiák révén, mint az ifjúsági részvételi stratégia, a Youthpass és az európai képzési stratégia3 .

A tevékenységek leírása

Az ifjúsági részvételi tevékenységek nem formális tanulási tevékenységek, amelyek a fiatalok aktív részvételére összpontosítanak. E tevékenységek célja, hogy lehetővé tegyék a fiatalok számára az eszmecserék, az együttműködés, valamint a kulturális és polgári fellépés megtapasztalását. A támogatott tevékenységeknek segíteniük kell a fiataloknak a személyes, társadalmi, polgári és digitális kompetenciáik megerősítésében, és az aktív európai polgári lét kialakításában.

A pályázattípus a fiatalok részvétele alternatív, innovatív, intelligens és digitális módjainak használatát támogatja, többek között a fiatalok részvételének számos szektorra és környezetre (egészségügyi szolgáltatások, sportlétesítmények stb.) történő kiterjesztését (függetlenül attól, hogy ezeket a magán- vagy közszektor működteti-e), valamint a megteremti a különböző hátterű fiatalok aktív részvételének feltételeit.

Az ifjúsági részvételi tevékenységek felhasználhatók a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszédek és megbeszélések lebonyolítására annak érdekében, hogy előmozdítsák a fiatalok tevékeny részvételét az európai demokratikus életben. A fiatalok ennek konkrét eredményeként hallathatják a hangjukat (álláspontot alakíthatnak ki, illetve javaslatokat és ajánlásokat fogalmazhatnak meg), különösen azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene alakítani és végrehajtani az európai ifjúsági szakpolitikákat. Az ifjúsági részvételi tevékenységek civil fellépés és ifjúsági aktivizmus formáját is ölthetik, lehetővé téve a fiatalok számára, hogy különböző módokon vegyenek részt a számukra fontos kérdések tudatosításában, és változást érjenek el.

Az ifjúsági részvételi tevékenységek lehetnek transznacionálisak (egy vagy több részt vevő országban, számos részt vevő ország fiatalokból álló informális csoportjának és/vagy szervezetének/intézményének részvételével zajlók), vagy országosak (helyi, regionális vagy nemzeti szinten, fiatalok informális csoportja[i] és/vagy egyetlen részt vevő ország szervezeteinek/intézményeinek bevonásával zajlók). A nemzeti ifjúsági részvételi tevékenységek különösen alkalmasak az elképzelések helyi szintű kipróbálására, valamint a korábbi kezdeményezések utánkövetésére szolgáló eszközként vethetők be a sikeres ötletek nagyobb léptékű megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében.

Az ifjúsági részvételi tevékenységeknek megvalósításuk szintjétől függetlenül európai dimenziót, és/vagy hozzáadott értéket kell szemléltetniük, és valamennyi egyéni támogatásban részesített tevékenységnek egyértelműen hozzá kell járulnia a pályázattípus fent felsorolt célkitűzéseinek egyikéhez vagy mindegyikéhez.

A támogatható tevékenységek a következő formát (vagy azok kombinációját) ölthetik: műhelyfoglalkozások, viták, szerepjátékok, szimulációk, digitális eszközök (például a demokrácia digitális eszközeinek) használata, tudatosságnövelő kampányok, képzések, találkozók, a fiatalok és a döntéshozók közötti online vagy offline interakciók egyéb formái, valamint konzultációk, tájékoztató célú és/vagy kulturális események stb.

A projektek keretében megvalósítandó tevékenységek példái:

 • személyes vagy online műhelyfoglalkozások és/vagy találkozók, szemináriumok vagy egyéb, olyan helyi, regionális, nemzeti és transznacionális szintű események/folyamatok, amelyek teret engednek a fiatalok tájékoztatásának, vitájának és tevékeny részvételének az aktív európai polgárként töltött mindennapjaik szempontjából releváns kérdésekben, és ideális esetben a kérdések által érintett döntéshozókkal és egyéb érdekeltekkel folytatott interakciókat foglalnak magukban, azokhoz vezetnek, vagy azok utánkövetésére szolgálnak;
 • a fiatalok számára különleges relevanciával bíró (helyi, regionális, nemzeti vagy transznacionális vonatkozású) témák/kérdések azonosítására szolgáló konzultációk, és az ilyen témák/kérdések kezelésében történő részvételükhöz kapcsolódó igényeik azonosítása;
 • a fiatalok demokratikus életben való részvételével kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányok, beleértve a fiatalokat érintő konkrét társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó tájékoztató és/vagy kulturális eseményeket;
 • a fiatalok olyan nyitott, biztonságos és hozzáférhető virtuális és/vagy fizikai terekhez történő hozzáférésének elősegítése, amelyek lehetőségeket biztosítanak számukra a demokratikus életben és folyamatokban történő részvétel eredményes megtanulására;
 • a demokratikus intézmények működésének, valamint a döntéshozók ezen intézményekben betöltött szerepének szimulációja.

Adott esetben határozottan ajánlott az ifjúsági részvételi projektek keretében megvalósítandó tevékenységekbe digitális tevékenységi formátumokat (például webináriumok, hackathonok, különféle e-részvételi eszközök stb.), és/vagy a demokrácia digitális eszközeivel kapcsolatos képzést beépíteni. A projektnek különböző projekttevékenységekből kell állnia, amelyek együttesen hozzájárulnak a tervezett célkitűzések eléréséhez.

Ezeket a tevékenységeket elsősorban a „projektmenedzsment” költségvetési kategórián keresztül kell finanszírozni, amely havi egység-hozzájárulás. Ezek a projekttevékenységek jellemzően projektmenedzsment-találkozókat és a projekt folyamatos, rendszeres tevékenységeit foglalják magukban. A projekttevékenységek lehetnek digitális és/vagy fizikai jellegűek is, és a projektben közvetlenül részt vevő fiatalok is részt vehetnek bennük.

A projekt egy vagy több ifjúsági részvételi tevékenységet is magában foglalhat.

Az „ifjúsági részvételi tevékenység” kifejezés azokra a rendezvényekre vonatkozik, amelyek központi szerepet játszanak a projekt célkitűzéseinek elérésében; kijelölhetik a projekt mérföldköveit, és egyértelműen ki kell tűnniük a folyamatban lévő projekttevékenységekből, akár tartalmuk, akár méretük, akár résztvevőik profilja alapján. Ezen túlmenően az ifjúsági részvételi tevékenység olyan fizikai esemény, amely fiatalok és adott esetben más résztvevők fizikai jelenlétét is magában foglalja. Az ifjúsági részvételi tevékenységben nemcsak az informális csoport tagjai vagy a kedvezményezett szervezetek/intézmények azon fiataljai vesznek részt, akik közvetlenül részt vesznek a teljes projekttevékenységekben, hanem a fiatalok és/vagy a döntéshozók szélesebb közönsége is. A rendezvény időtartamának meg kell felelnie a tervezett tevékenységeknek és a várt eredményeknek, és az események lehetnek nagyon rövidek (órákban mérhetők) vagy hosszabbak. Az ifjúsági részvételi tevékenységek megszervezéséhez nyújtott egyedi támogatás „résztvevőnként és rendezvényenként” áll rendelkezésre, függetlenül a rendezvény időtartamától.

Azok az ifjúsági részvételi projektek, amelyek olyan fizikai projekttevékenységeket vagy fizikai ifjúsági részvételi tevékenységeket foglalnak magukban, amelyek szükségessé teszik, hogy a résztvevők a lakóhelyüktől eltérő helyszínre utazzanak, további mobilitási finanszírozásra pályázhatnak, amely utazási és megélhetési támogatásból áll. Az ifjúsági részvételi projektek keretében megvalósuló mobilitás nemzeti és nemzetközi is lehet, de mindig támogatnia kell a projektmenedzsment-költségekből finanszírozott projekttevékenységeket vagy az ifjúsági részvételi tevékenységeket (amelyeket az ifjúsági részvételi tevékenységekre nyújtott támogatás révén finanszíroznak).

A pályázattípus keretében nem támogathatók a következő tevékenységtípusok: szervezetek/intézmények vagy szervezeti/intézményi hálózatok alapszabály által előírt ülései, pártfogó politikai rendezvények szervezése, fizikai infrastruktúra (pl. épületek és állandó berendezéseik építésének/beszerzésének költsége).

A fiatalok részvételével kapcsolatos eszköztárban megtalálhatók az erős részvételi elemet tartalmazó (nem az ifjúsági részvételi tevékenység formátumára korlátozott) projektek és a releváns bevált módszerek példái4 .  

Projekttervezés

A pályázattípus keretében támogatott projekteknek magukban kell foglalniuk egyet vagy többet a fent ismertetett elemekből. Az elemek rugalmas módon kombinálhatók a projekt célkitűzéseitől, valamint a részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek), illetve a résztvevők igényeitől függően.

A projekteket egy vagy több, fiatalokból álló informális csoport, egy vagy több szervezet/intézmény, vagy ezek kombinációja bonyolítja le. A fiatalok informális csoportja(i)t és/vagy a részt vevő szervezeteket/intézményeket azonosítani kell a pályázati szakaszban. Más fiatalok is részt vehetnek a projektben egyes tevékenységek résztvevőiként vagy a tevékenységek célcsoportjának részeként. Ha csak fiatalok informális csoportja vesz részt a projektben, a csoport egyik tagja pályázik a csoport nevében. Ha több csoport vagy szervezet/intézmény vesz részt a projektben, az egyikük koordinátori szerepet vállal, és az egész partnerség nevében benyújtja a pályázatot a teljes projektre vonatkozóan.

A projektek négy szakaszból állnak: tervezés, előkészítés, végrehajtás és nyomon követés. A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és fiataloknak aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot („fiatalok által életre hívott tevékenységek fiataloknak”). A fiatalok részvételével kapcsolatos eszköztár gyakorlati ötleteket és iránymutatást kínál a fiatalok részvételének növelésére.

 • Tervezés (az igények, célkitűzések, a tanulási eredmények és a tevékenységek formájának meghatározása, a munkaprogram kialakítása, a tevékenységek ütemezése stb.);
 • Előkészítés (gyakorlati intézkedések, a partnerekkel kötött megállapodások kidolgozása, az előirányzott tevékenységek célcsoportjainak meghatározása, a résztvevők nyelvi/interkulturális/tanulás- és feladatspecifikus felkészítése stb.);
 • A tevékenységek végrehajtása;
 • Utánkövetés (a tevékenységek értékelése, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítása és dokumentálása, valamint a projekt eredményeinek disszeminációja és hasznosítása). Az utánkövetési szakaszban valamennyi projektnek elő kell irányoznia a konkrét projekteredményekkel kapcsolatosan a fiatal résztvevőknek adott visszajelzést, többek között azzal kapcsolatban, hogy hogyan adták az eredményeket más releváns érdekeltek tudtára, és/vagy azok hogyan használták fel azokat. 

Uniós Ifjúsági Párbeszéd

Az uniós ifjúsági párbeszéd5  összefüggésén belül azonosított témák és prioritások inspirációul szolgálhatnak a különböző szintű ifjúsági részvételi tevékenységek számára. Az uniós ifjúsági párbeszéd keretében kidolgozott, a fiatalok életét érintő, szektorközi területeket és kihívásokat azonosító európai ifjúsági célok hasonló inspirációt jelenthetnek. A sikeres ifjúsági részvételi tevékenységek eredményei emellett felhasználhatók az uniós ifjúsági párbeszéd további szakaszainak kialakítása során.

Tanulási folyamat

Az ifjúsági részvételi tevékenységekkel kapcsolatos projekteknek támogatniuk kell a reflexiós folyamatot, valamint az egyéni tanulási eredmények azonosítását és dokumentálását valamennyi résztvevő esetében [azaz a projektet végrehajtó fiatalok informális csoportja/csoportjai és/vagy a projekt előkészítésében és végrehajtásában aktívan részt vevő fiatalokon túli résztvevők esetében], különösen a Youthpasson keresztül.

A résztvevők védelme és biztonsága

A projektek tervezése és előkészítése során foglalkozni kell a résztvevők védelmének és biztonságának kérdésével, és elő kell irányozni a kockázatok megelőzéséhez/csökkentéséhez szükséges valamennyi intézkedést.

Közösségépítés

Határozottan ajánlott közösségépítő tevékenységeket beépíteni az ifjúsági részvételi tevékenységekbe. Ezeknek a tevékenységeknek lehetőség szerint fenn kell maradniuk a támogatott projektek kifutását követően, és önfenntartóvá kell válniuk.

Erasmus Minőségbiztosítási Szabályok az Ifjúsági Területen

A pályázattípus keretében támogatott összes tevékenység megvalósításakor be kell tartani a magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységek megszervezését biztosító Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályokat. Az Erasmus+ ifjúsági minőségbiztosítási szabályok lefedik a pályázattípus alapelveit, valamint kiterjednek az olyan projektfeladatok konkrét megvalósítási gyakorlataira, mint a résztvevők kiválasztása és előkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus+ ifjúsági minőségbiztosítási szabályok a következő oldalon tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en 

Horizontális dimenziók

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. A pályázóknak hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és be kell vonniuk őket a döntéshozatali folyamatba.

Az ifjúsági részvételi tevékenységek különösen alkalmasak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonására:

 • Az ifjúsági részvételi tevékenységeket helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott tevékenységként, rendkívül rugalmas paraméterekkel (időtartam, résztvevők száma, nemzeti/transznacionális tevékenységek stb.) tervezik meg, így egyszerűen hozzáigazíthatók a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok sajátos igényeihez.
 • A fiatalok informális, ifjúsági részvételi tevékenységeket megvalósító csoportjait ifjúságsegítő (coach)6  támogathatja. A coach szolgáltatásai különösen relevánsak és hasznosak lehetnek a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára a projektjeik kidolgozásában és végrehajtásában való támogatásában.
 • A pályázattípus célkitűzései lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára, hogy megtanulják, hogyan vegyenek részt a civil társadalomban, emellett pedig digitális jártasságuk és médiatudatosságuk fejlesztésére is szolgálnak. Az e célok elérésére törekvő projektek különösen hasznosak lehetnek abból a szempontból, hogy segítségükkel a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők leküzdjék az esetleges akadályokat, amelyekkel szembesülnek.

Az ifjúsági részvételi tevékenységek emellett különösen alkalmasak arra, hogy a keretükben tematikusan lehessen kezelni a társadalmi befogadás és sokszínűség kérdését; például támogatni lehessen a sztereotípiák leküzdését, valamint elő lehessen segíteni a megértést, a toleranciát és a megkülönböztetésmentességet. 

Környezeti Fenntarthatóság

A projekteknek elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevők körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. A projektek tervezése és megvalósítása során ügyelni kell a környezettudatosságra, például olyan fenntartható gyakorlatok beépítése révén, mint az újrahasználható vagy a környezetbarát anyagok előnyben részesítése, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás, valamint a közlekedés fenntartható módjainak igénybevétele.

Digitális átállás az ifjúság területén

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tevékenységek minőségét. Célszerű digitális és online elemeket bevezetni a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvételi küszöbértékének csökkentése érdekében. A digitális készségek fejlesztését, a digitális jártasság előmozdítását és/vagy a digitális technológia kockázatainak és lehetőségeinek megértését célzó projektek és tevékenységek révén a program megváltoztathatja a gondolkodásmódot, és hozzájárulhat az ifjúsági tevékenységek digitális és vegyes megközelítéseinek kidolgozásához.

A tevékenységek kialakításától és célkitűzéseitől függően a kompetenciák fejlesztése és a digitális kérdésekkel kapcsolatos tudatosság, valamint az új technológiák alkalmazása a fizikai eseményeken vagy tanulási célú mobilitásokon keresztül bevezethető, míg a tisztán virtuális komponenseket a projekmenedzsment-költségekből kell finanszírozni. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonásának megfelelően indokolt költségei a résztvevőknek szóló esélyegyenlőségi támogatás keretében igényelhetők.

A nemzeti irodák képzési és együttműködési tevékenységeik révén számos képzési lehetőséget kínálnak az ifjúságsegítők és az ifjúsági vezetők számára, többek között az ifjúságpolitika digitális átállásának támogatása terén. Ezeket az ajánlatokat az európai képzési naptárban teszik közzé: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiráció a SALTO-eszközöknél is található: https://www.salto-youth.net/tools/.

Részvétel

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat projektjeik minőségének javításában azáltal, hogy beépíti a részvételi dimenziót, és megfelelő lehetőségeket kínál a fiataloknak arra, hogy aktívan részt vegyenek a projekttevékenységek megtervezésében és végrehajtásában, és ily módon felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott projektek részvételi dimenziójának erősítésére szolgáló források többek között a participationpool.eu weboldalon keresztül érhetők el. A részvételt és a polgári szerepvállalást célzó, meglévő nemzeti, nemzetközi vagy (egyéb) uniós kezdeményezésekkel és platformokkal való kapcsolatok és az azokban való részvétel is ösztönzést élveznek.

A projektek értékelésének szempontjai

Támogathatósági feltételek

Ki pályázhat?

Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény nevében7 .

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

Részt vevő szervezet/intézmény lehet:

 • bármely nonprofit szervezet/intézmény, egyesület, nem kormányzati szervezet, európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv;
 •  fiatalok informális csoportja8 .   

Egy uniós tagállamban, a programhoz társult harmadik országban vagy az EU szomszédságában megtalálható, a programhoz nem társult harmadik országban rendelkezik székhellyel (1–4. régió; lásd az útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

 • Nemzeti ifjúsági részvételi projektek: legalább egy részt vevő szervezetnek/intézménynek részt kell vennie.
 • Transznacionális és nemzetközi ifjúsági részvételi projektek: legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező részt vevő szervezetnek/intézménynek kell részt vennie. Ugyanaz a szervezet/intézmény (egy OID) nem vehet részt határidőnként összesen ötnél több pályázatban sem pályázóként, sem partnerként.

A projekt időtartama

3–24 hónap.

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységeknek egy vagy több részt vevő szervezet/intézmény országában kell zajlaniuk. A tevékenységek az Európai Unió valamely intézményének székhelyén9  is megvalósulhatnak, akkor is, ha a projektben nincs részt vevő szervezet/intézmény abból az országból, ahol a székhely található.

Támogatható résztvevők

Olyan, 13 és 30 év 10  közötti fiatalok, akik a részt vevő szervezetek/intézmények országában tartózkodnak, és azok a döntéshozók, akik számára relevánsak a projekt által érintett témák.

A facilitátorok és a kísérő személyek nem tekinthetők a tevékenység résztvevőinek, hanem bizonyos költségvetési kategóriák keretében jogosultak támogatásra.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:

Február 20. déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint) az ugyanazon év június 1. és december 31. között kezdődő projektekre

A következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre október 1. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig

Lehetséges további forduló:

a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy további fordulót indítanak. A nemzeti irodák a weboldalukon tájékoztatják a pályázókat a további forduló meghirdetéséről.

További pályázati forduló szervezése esetén a pályázóknak az ugyanazon év augusztus 1. és december 31. között kezdődő projektekre (közép-európai idő szerint) május 7. déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Mellékletek

A pályázati űrlaphoz csatolni kell a törvényes képviselő nyilatkozatát.

Ha a projekt mobilitási tevékenységek és/vagy fizikai események végrehajtását tervezi: A pályázati űrlaphoz a projekt során tervezett minden egyes tervezett mobilitási tevékenységre és/vagy fizikai eseményre vonatkozóan programtervet kell csatolni.

Értékelési szempontok

A benyújtott pályázatokat az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 60 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia, megalapozottság és hatás (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a pályázó profilja, illetve a tapasztalatai, a tevékenységei és a célcsoportja(i) az ifjúsági terület szempontjából;
 • foglalkozik a projekt az uniós ifjúsági párbeszéd vagy az ifjúsági célok egy vagy több prioritásával;
 • alkalmas a projekt arra, hogy hozzájáruljon a befogadáshoz és sokszínűséghez, valamint a program zöld, digitális és részvételen alapuló dimenzióihoz;
 • releváns a projekt a pályázattípus célkitűzései szempontjából;
 • releváns a projekt a közös uniós értékek – például az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából;
 • foglalkozik a projekt és a javasolt tevékenységek a fiatalok és a részt vevő szervezetek/intézmények igényeivel;
 • képvisel európai hozzáadott értéket;
 • alkalmas arra a projekt, hogy magas színvonalú tanulási eredményeket biztosítson a résztvevők számára;
 • valószínűsíthető, hogy a projekt hatással van a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre, a fiatalokra, valamint a projektben nem közvetlenül részt vevő szervezetekre/intézményekre helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai vagy globális szinten;
 • vesznek részt a projektben új résztvevők és a pályázattípusban kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények, beleértve a fiatalok csoportjait.

A projektterv minősége (maximális pontszám: 40 pont)

Milyen mértékben:

 • mutat a pályázat az azonosított igények, a projekt célkitűzései, a résztvevői profilok és az előirányzott tevékenységek közötti összhangot;
 • ismerteti a pályázat egyértelműen és meggyőzően a projekt előkészítési, végrehajtási és nyomonkövetési szakaszait, valamint a fiatalok valamennyi szakaszba való bevonását;
 • tervezték meg hozzáférhető és befogadó módon a tevékenységeket, és azok mennyire nyitottak sokszínű háttérrel és képességekkel rendelkező résztvevők számára;
 • foglalnak magukban fenntartható és környezetbarát gyakorlatokat a tevékenységek;
 • alkalmazza a projekt a fiatalok részvételének alternatív, innovatív és intelligens formáit;
 • megfelelőek a javasolt tanulási módszerek, beleértve a digitális eszközöket vagy a virtuális komponenseket is, a tevékenységekhez, és foglalnak magukban egy gondolkodási folyamatot a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítására és dokumentálására, valamint az átláthatóságot és az elismerést szolgáló európai eszközök, különösen a Youthpass használatára.

A projektmenedzsment minősége (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • kielégítőek a gyakorlati intézkedések, az irányítás és a támogatási módok;
 • megfelelőek és hatékonyak a résztvevők biztonságának és védelmének biztosítása érdekében előirányzott intézkedések;
 • határozzák meg egyértelműen a tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat és felelősségi köröket az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal összhangban;
 • biztosít támogató keretet a projekt irányításához a résztvevők, a részt vevő szervezetek/intézmények közötti, valamint az egyéb érdekelt felekkel folytatott együttműködésre és kommunikációra vonatkozó terv;
 • javasolt a pályázó megfelelő módszert a projekt eredményeinek a célkitűzésekhez viszonyított értékelésére;
 • tett megfelelő javaslatot a pályázó a projekteredményeknek a részt vevő szervezeteken/intézményeken belüli és kívüli disszeminációjára;
 • foglal magában a projekt arra szolgáló intézkedéseket, hogy az eredmények a projekt időtartamán túl is fenntarthatók legyenek.

Finanszírozási szabályok

Finanszírozási szabályok11  A projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Az ifjúsági részvételi tevékenységekre projektenként megítélt maximális támogatás: 60 000 EUR

Költségvetési kategória - Projektmenedzsment

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A projekt irányításával és végrehajtásával (pl. a projektmegbeszélések és tevékenységek előkészítése és lebonyolítása, együttműködés és kommunikáció a partnerek között, értékelés, az eredmények disszeminációja és nyomon követés) kapcsolatos költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a projekt időtartama alapján.

Összeg

500 EUR/hónap

Költségvetési kategória - Az ifjúsegítő igénybevételének (coaching) költségei

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az ifjúságsegítő projektben való részvételének költségei.  A coaching költségei csak akkor alkalmazandók, ha a projektet fiatalok informális csoportja hajtja végre.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a helyszínül szolgáló ország és a munkanapok alapján.

Az ifjúságsegítő költségeinek fedezésére szolgáló pénzügyi támogatás kérelmezését meg kell indokolni a pályázati űrlapon. A coaching időtartama nem kapcsolódik a projekt időtartamához.

Összeg

B3. táblázat munkanaponként. Legfeljebb 12 nap.

Költségvetési kategória - Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A projekttevékenységek és események kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőihez, valamint a kísérőkhöz és a facilitátorokhoz közvetlenül kapcsolódó többletköltségek (ideértve az indokolt utazási és megélhetési költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Költségvetési kategória - Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

Pénzügyi garancia: az elszámolható költségek 80 %-a

B3 táblázat: Coachinggal kapcsolatos költségek

 

Tanár/oktató/kutató/

Ifjúságsegítő

Napi egységköltség-hozzájárulás

1. országcsoport: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svédország.

241

2. országcsoport: Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Málta, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia

137

3. országcsoport: Bulgária, Észak-Macedónia, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Törökország

74

A projekt keretében megvalósuló fizikai eseményekre biztosított kiegészítő támogatás

Költségvetési kategória - Ifjúsági részvételi tevékenységekre nyújtott támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az ifjúsági részvételi tevékenységekre vonatkozó projekt célkitűzéseinek elérése szempontjából központi jelentőségű nemzeti, transznacionális és nemzetközi fizikai rendezvények végrehajtásához kapcsolódó költségek. A részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek) munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak/a fiatalok informális csoportja(i)hoz tartozó tagoknak és a facilitátoroknak a kivételével, mivel e résztvevők ilyen eseményeken való részvételét a „projektmenedzsment” költségvetési kategória fedezi.

Adott esetben az ifjúsági részvételi tevékenységekre nyújtott támogatás kombinálható az ifjúsági részvételi tevékenységeken belüli mobilitáshoz nyújtott finanszírozással, az alábbi alkalmazandó szabályoknak megfelelően.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a rendezvény résztvevőinek száma alapján, kivéve a részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek) munkatársait/szakembereit/oktatóit/a fiatalok és a facilitátorok informális csoportjának (csoportjainak) tagjait.

Összeg

100 EUR/résztvevő

A projekt keretében megvalósuló mobilitási tevékenységekre biztosított kiegészítő támogatás12

Költségvetési kategória - Utazás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A kiindulási helytől a projekttevékenység vagy fizikai esemény helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők, kísérő személyek és a facilitátorok utazási költségeihez való hozzájárulás, függetlenül attól, hogy az utazás nemzeti vagy transznacionális szintű-e.

500 km alatt fő szabályként a résztvevők alacsony kibocsátású közlekedési eszközökkel utaznak.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulási hely és a tevékenység helyszíne közötti távolságot13  kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor14  segítségével.

Nem helyhez kötött tevékenységek esetén a pályázónak össze kell adnia az egyes helyszínek közötti távolságokat, és a teljes távolságnak megfelelő sávot kell választania15 .

Összeg

Utazási távolság

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

Nem környezettudatos/környezetkímélő utazás

10–99 km-es távolság esetén

56 EUR

28 EUR

100–499 km-es távolság esetén

285 EUR

211 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

1188 EUR

1188 EUR

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1735 EUR

1735 EUR

Költségvetési kategória - Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Megélhetési költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevőnkénti tartózkodás időtartama alapján, beleértve a kísérő személyeket és facilitátorokat (szükség esetén), valamint a tevékenység előtt és a tevékenység után (ha szükséges) egy-egy utazási napot, továbbá a környezetkímélő/környezettudatos utazási támogatásban részesülő résztvevők, kísérő személyek és facilitátorok esetén legfeljebb négy további napot.

Összeg

A2.1. táblázat/résztvevő/nap

A táblázat a kísérő személyekre és a facilitátorokra is vonatkozik.

Költségvetési kategória - Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok:  a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján.

Összeg

125 EUR résztvevőnként

Költségvetési kategória - Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

A résztvevők, az informális csoport(ok) tagjai, a kísérő személyek és a facilitátorok magas utazási költségei, amelyek földrajzi távolságuk vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” kategórián belül (azaz ahol a tisztább, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású közlekedési eszközök használata magas utazási költségeket eredményez).  

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi az utazási költségek 70%-át.  Odaítélése esetén a magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás lép az egységköltségen alapuló nem környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatás helyébe.

Összeg

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

A2.1. táblázat: Ifjúsági részvételre irányuló mobilitási tevékenységekhez nyújtott egyéni támogatás

 

Ifjúsági részvételi tevékenységek (euró/nap)

Ausztria

78 EUR

Belgium

78 EUR

Bulgária

45 EUR

Horvátország

57 EUR

Ciprus

63 EUR

Csehország

53 EUR

Dánia

82 EUR

Észtország

48 EUR

Finnország

79 EUR

Franciaország

67 EUR

Németország

71 EUR

Görögország

68 EUR

Magyarország

60 EUR

Izland

76 EUR

Írország

73 EUR

Olaszország

69 EUR

Lettország

48 EUR

Liechtenstein

77 EUR

Litvánia

49 EUR

Luxemburg

77 EUR

Málta

57 EUR

Hollandia

69 EUR

Észak-Macedónia

41 EUR

Norvégia

83 EUR

Lengyelország

51 EUR

Portugália

57 EUR

Románia

46 EUR

Szerbia

47 EUR

Szlovákia

48 EUR

Szlovénia

54 EUR

Spanyolország

58 EUR

Svédország

72 EUR

Törökország

50 EUR

A programhoz nem társult, szomszédos harmadik országok

44 EUR

 • 1 E pályázattípus fő költségvetését az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok szervezeteit/intézményeit és résztvevőit érintő transznacionális tevékenységek támogatására fordítják. Ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetés legfeljebb 25%-ából finanszírozhatók nemzetközi mobilitási tevékenységek, beleértve az EU-val szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országok szervezeteit/intézményeit és résztvevőit (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_hu ↩ back
 • 3 A stratégiák itt találhatók: A fiatalok részvételéről szóló stratégia: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/ ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_hu ↩ back
 • 6 A fiatalok informális csoportjai az igényeiktől függően egy vagy több ifjúságsegítőt is igénybe vehetnek a projekt során. ↩ back
 • 7 A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek alá kell írniuk a pályázó szervezethez/intézményhez való csatlakozást tanúsító csatlakozási formanyomtatványt. A csatlakozási formanyomtatványokat a pályázati szakaszban, de legkésőbb a támogatási megállapodás aláírásakor kell rendelkezésre bocsátani. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk. ↩ back
 • 8 Legalább négy, 13 és 30 év közötti fiatalból álló csoport. A csoport egyik, legalább 18 éves tagja tölti be a képviselő szerepét, és ő vállal felelősséget a csoport nevében. Az „informális csoport” fogalommeghatározását az útmutató D. része (Fogalomgyűjtemény) tartalmazza. A pályázattípus, és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések értelmében a „fiatalok informális csoportja” beletartozik a „részt vevő szervezet/intézmény” fogalmába. A „részt vevő szervezetekre/intézményekre” vonatkozó hivatkozások a „fiatalok informális csoportját” is lefedik. ↩ back
 • 9 Az Európai Unió intézményeinek székhelyei Brüsszelben, Frankfurtban, Luxembourgban, Strasbourgban és Hágában találhatók. ↩ back
 • 10

  Kérjük, vegyék figyelembe a következőket: 

  alsó korhatár: a résztvevőknek a tevékenység kezdő időpontjáig be kell tölteniük az alsó korhatárként megadott életkort. felső korhatár: a résztvevők a tevékenység kezdetén nem lehetnek idősebbek a felső korhatárként megadott életkornál. ↩ back

 • 11 Az ifjúsági részvételi tevékenységekkel összefüggésben vegye figyelembe, hogy a „résztvevő” a részt vevő szervezetek/intézmények országában lakóhellyel rendelkező 13 és 30 év közötti fiatalokra és a projekt által érintett témákkal foglalkozó döntéshozókra vonatkozik. ↩ back
 • 12 A helyszínre kevesebb mint 10 km-t utazó helyi résztvevők jogosultak lehetnek egyéni és szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatásra azokra a tevékenységi napokra, amelyek átfedésben vannak az utazási támogatásra jogosult résztvevők jelenlétével. ↩ back
 • 13 Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság). ↩ back
 • 14 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2626 ↩ back
 • 15 Ha például egy Madridból (Spanyolország) érkező résztvevő először Rómában (Olaszország), majd Ljubljanában (Szlovénia) zajló, nem helyhez kötött tevékenységben vesz részt, a pályázó először kiszámolja a Madrid és Róma közötti (1365,28 km), majd a Róma és Ljubljana közötti távolságot (489,75 km), és azokat összeadja (1855,03 km), b) majd kiválasztja az alkalmazandó utazási távolságsávot (azaz 500 és 1999 km között), és c) kiszámolja az uniós támogatást, amely hozzájárulást biztosít a résztvevő (Rómán keresztül) Madridtól Ljubljanába irányuló utazásának és a visszaútnak a költségeihez (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth