Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2024.

Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2024 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Δραστηριοτητες συμμετοχης των νεων

Η δράση αυτή 1 στηρίζει δραστηριότητες εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενθαρρύνουν, προάγουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή νέων ανθρώπων στον δημοκρατικό βίο της Ευρώπης σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στοχοι της δρασης

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει σχέδια συμμετοχής με γνώμονα τους νέους σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο, την υλοποίηση των οποίων αναλαμβάνουν άτυπες ομάδες νέων και/ή οργανώσεις νεολαίας που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο της Ευρώπης και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω στόχους:

 • να αποκτήσουν οι νέοι ευκαιρίες συμμετοχής και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών (προσφέροντας στους νέους προοπτικές συμμετοχής τόσο στον καθημερινό όσο και στον δημοκρατικό βίο και αποσκοπώντας σε μια ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά, καθώς και σε μια οικονομική, πολιτιστική και πολιτική συμμετοχή των νέων όλων των υποβάθρων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες)·
 • να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και θεμελιώδη δικαιώματα και να συμβάλουν στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, μεταξύ άλλων, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων της ΕΕ για τη νεολαία·
 • να αναπτύξουν τις ψηφιακές ικανότητες και τον γραμματισμό των νέων στα μέσα επικοινωνίας (ιδίως την κριτική σκέψη και την ικανότητα αξιολόγησης και επεξεργασίας των πληροφοριών) με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νέων έναντι της παραπληροφόρησης, των ψευδών ειδήσεων και της προπαγάνδας, καθώς και της ικανότητας συμμετοχής τους στον δημοκρατικό βίο·
 • να φέρουν σε επαφή νέους ανθρώπους και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο και/ή να συμβάλουν στον διάλογο της ΕΕ για τη νεολαία.

Πλαισιο πολιτικης

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027 2 καθορίζει ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Ενεργοποίηση, σύνδεση και ενίσχυση των νέων». Υπό τη βασική παράμετρο «Ενεργοποίηση», η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία αποσκοπεί σε μια ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά, καθώς και σε μια οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συμμετοχή των νέων. Η στρατηγική επιδιώκει να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, υποστηρίζει τη συμμετοχή τους στα κοινά και στην κοινωνία και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Επιπλέον, η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία περιλαμβάνει μια διαδικασία διαλόγου για τη νεολαία και, σε αυτό το πλαίσιο, το 2018 καταρτίστηκαν 11 ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία, οι οποίοι προσδιορίζουν ένα ευρύ φάσμα διατομεακών ζητημάτων που επηρεάζουν τη ζωή των νέων και επισημαίνουν τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του καθενός. Βάσει των εισηγήσεων των νέων ενδιαφερομένων, κάθε 18μηνος κύκλος του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία προσδιορίζει συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες οι οποίες θα τεθούν στο επίκεντρο της υλοποίησης της στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Θεματικες στρατηγικες στον τομεα της νεολαιας

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκει να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων, την ενίσχυση της ποιότητας των διαδικασιών άτυπης και μη τυπικής μάθησης και την ανάπτυξη ποιοτικής εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Περαιτέρω στήριξη στους τομείς αυτούς παρέχεται μέσω συγκεκριμένων θεματικών στρατηγικών, όπως η στρατηγική για τη συμμετοχή των νέων, το Youthpass και η ευρωπαϊκή στρατηγική κατάρτισης (ΕΣΚ) 3 .

Περιγραφή των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων είναι δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης που περιστρέφονται γύρω από την ενεργό συμμετοχή των νέων. Τέτοιου είδους δραστηριότητες αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τους νέους να αποκομίσουν εμπειρία ανταλλαγών, συνεργασίας, πολιτιστικής δράσης και συμμετοχής στα κοινά. Οι στηριζόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να βοηθούν τους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις προσωπικές, κοινωνικές, πολιτικές και ψηφιακές ικανότητές τους και να καταστούν ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες.

Η δράση αυτή στηρίζει τη χρήση εναλλακτικών, καινοτόμων έξυπνων και ψηφιακών μορφών συμμετοχής των νέων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της συμμετοχής των νέων σε μια σειρά τομέων και χώρων (υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, εγκαταστάσεις αθλητισμού κ.λπ., ανεξαρτήτως του αν αυτές υπάγονται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα), ανοίγοντας προοπτικές για ενεργό συμμετοχή νέων κάθε υποβάθρου.

Οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή διαλόγων και συζητήσεων μεταξύ νέων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο της Ευρώπης. Ένα από τα απτά αποτελέσματα είναι ότι οι νέοι μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί (μέσω της διατύπωσης θέσεων, προτάσεων και συστάσεων) ιδίως σε ό,τι αφορά τον τρόπο διαμόρφωσης και υλοποίησης των πολιτικών για τη νεολαία στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή συμμετοχής στα κοινά και ακτιβισμού των νέων, επιτρέποντας στους νέους να δραστηριοποιηθούν με διάφορους τρόπους με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν.

Οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων μπορούν να είναι είτε διακρατικές (ήτοι να υλοποιούνται σε μία ή περισσότερες συμμετέχουσες χώρες και να εμπλέκουν άτυπες ομάδες νέων και/ή οργανισμούς από διάφορες συμμετέχουσες χώρες) είτε εθνικές (ήτοι να υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και να εμπλέκουν άτυπες ομάδες νέων και/ή οργανισμούς από μία μόνο συμμετέχουσα χώρα). Οι εθνικές δραστηριότητες συμμετοχής των νέων είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τη δοκιμή ιδεών στο τοπικό επίπεδο και ως εργαλείο για την παρακολούθηση προηγούμενων πρωτοβουλιών με σκοπό τη διευκόλυνση της αναβάθμισης και περαιτέρω ανάπτυξης επιτυχημένων ιδεών.

Όλες οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων, ανεξαρτήτως του επιπέδου στο οποίο υλοποιούνται, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή διάσταση και/ή προστιθέμενη αξία και κάθε επιμέρους δραστηριότητα που λαμβάνει στήριξη πρέπει να συμβάλλει σαφώς στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους στόχους της δράσης που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη μπορούν να έχουν τη μορφή των κατωτέρω (ή συνδυασμό αυτών): εργαστήρια, διάλογοι, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, χρήση ψηφιακών εργαλείων (π.χ. εργαλεία ψηφιακής δημοκρατίας), εκστρατείες ευαισθητοποίησης, κατάρτιση, συναντήσεις και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης μέσω ή εκτός διαδικτύου μεταξύ νέων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, διαβουλεύσεις, ενημερωτικές και/ή πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ.

Ακολούθως παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν:

 • εργαστήρια και/ή συναντήσεις με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία, σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις/διαδικασίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο που δημιουργούν χώρο για την ενημέρωση, τον διάλογο και την ενεργό συμμετοχή των νέων σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή τους ως ενεργών Ευρωπαίων πολιτών και που, ιδανικά, θα συμπεριλαμβάνουν, οδηγούν σε ή θα δίνουν συνέχεια σε αλληλεπιδράσεις με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με τα εν λόγω ζητήματα·
 • διαβουλεύσεις νέων για τον προσδιορισμό θεμάτων/ζητημάτων ειδικής σημασίας γι’ αυτούς (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό πλαίσιο) καθώς και για τον προσδιορισμό των αναγκών τους όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων/ζητημάτων·
 • εκστρατείες ευαισθητοποίησης που περιστρέφονται γύρω από τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών και/ή πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικών με τις ειδικές κοινωνικές προκλήσεις που αφορούν τους νέους·
 • διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε ανοικτούς, ασφαλείς και προσβάσιμους ψηφιακούς και/ή φυσικούς χώρους που παρέχουν τελεσφόρες ευκαιρίες μάθησης σχετικά με τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και στις δημοκρατικές διαδικασίες·
 • προσομοιώσεις της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και των ρόλων των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο αυτών των θεσμών.

Κατά περίπτωση, ενθαρρύνεται θερμά η ενσωμάτωση μορφών ψηφιακής δραστηριότητας [π.χ. διαδικτυακά σεμινάρια, μαραθώνιοι προγραμματισμού (hackathon), διάφορα εργαλεία ηλεκτρονικής συμμετοχής κ.λπ.] και/ή κατάρτιση στη χρήση εργαλείων ψηφιακής δημοκρατίας σε δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός σχεδίου δραστηριοτήτων συμμετοχής των νέων.

Ένα σχέδιο θα πρέπει να αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες που συμβάλλουν από κοινού στην επίτευξη των σχεδιασμένων στόχων.

Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω της κατηγορίας προϋπολογισμού «διαχείριση σχεδίου», η οποία αποτελεί μηνιαία μοναδιαία συνεισφορά. Αυτές οι δραστηριότητες του σχεδίου θα περιλαμβάνουν συνήθως συναντήσεις διαχείρισης σχεδίου και τρέχουσες, τακτικές δραστηριότητες του σχεδίου. Το σχέδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εκδηλώσεις συμμετοχής των νέων.

Ο όρος «εκδηλώσεις με φυσική παρουσία» καλύπτει εκδηλώσεις που είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να σηματοδοτούν ορόσημα στο σχέδιο και θα πρέπει να διαφοροποιούνται σαφώς από τις τρέχουσες δραστηριότητες του σχεδίου, είτε λόγω του περιεχομένου ή του μεγέθους τους είτε λόγω του προφίλ των συμμετεχόντων τους. Επιπλέον, μια εκδήλωση συμμετοχής των νέων είναι εκδήλωση με φυσική παρουσία των νέων και, κατά περίπτωση, άλλων συμμετεχόντων. Σε μια εκδήλωση με φυσική παρουσία παρευρίσκονται όχι μόνο τα μέλη της άτυπης ομάδας ή οι νέοι στους δικαιούχους οργανισμούς που συμμετέχουν άμεσα στις συνολικές δραστηριότητες του σχεδίου, αλλά και ένα ευρύτερο κοινό νέων και/ή υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Η διάρκεια της εκδήλωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και τα αναμενόμενα επιτεύγματα, ενώ οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι πολύ σύντομες (διάρκεια ωρών) ή να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Ειδική στήριξη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με φυσική παρουσία είναι διαθέσιμη σε βάση «ανά συμμετέχοντα ανά εκδήλωση», ανεξάρτητα από τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Τα σχέδια συμμετοχής νέων που περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχεδίου ή εκδηλώσεις με φυσική παρουσία που απαιτούν από τους συμμετέχοντες να μεταβούν σε χώρο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση για κινητικότητα, η οποία συνίσταται σε επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης. Η κινητικότητα στα σχέδια συμμετοχής των νέων μπορεί να είναι τόσο εθνική όσο και διεθνής, αλλά θα πρέπει πάντα να υποστηρίζει μια δραστηριότητα σχεδίου που χρηματοδοτείται από τις δαπάνες διαχείρισης του σχεδίου ή μια εκδήλωση συμμετοχής νέων (χρηματοδοτούμενη από την υποστήριξη εκδηλώσεων για τη συμμετοχή των νέων).

Τα κατωτέρω είδη δραστηριοτήτων δεν μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο αυτής της δράσης: καταστατικές συνελεύσεις οργανισμών ή δικτύων οργανισμών, διοργάνωση κομματικών πολιτικών εκδηλώσεων, υλική υποδομή (π.χ. δαπάνες κατασκευής/αγοράς κτηρίων και του σταθερού εξοπλισμού τους).

Στην εργαλειοθήκη για τη συμμετοχή των νέων 4 θα βρείτε παραδείγματα σχεδίων με ισχυρό στοιχείο συμμετοχής (το οποίο δεν περιορίζεται στο μοντέλο των δραστηριοτήτων συμμετοχής των νέων), καθώς και τις συναφείς βέλτιστες πρακτικές.  

Οργανωση σχεδιου

Σχέδια που στηρίζονται από αυτή τη δράση θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που περιγράφονται ανωτέρω. Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να συνδυάζονται με ευέλικτο τρόπο, αναλόγως των στόχων του σχεδίου και των αναγκών του συμμετέχοντος οργανισμού ή οργανισμών, καθώς και των συμμετεχόντων.

Τα σχέδια υλοποιούνται από μία ή περισσότερες άτυπες ομάδες νέων, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς ή από συνδυασμό των προαναφερθέντων. Οι άτυπες ομάδες νέων και/ή οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται στο στάδιο της αίτησης. Άλλοι νέοι μπορούν να συμμετέχουν στο σχέδιο ως συμμετέχοντες σε ορισμένες από τις δραστηριότητες ή ως μέρος της ομάδας-στόχου των δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση που συμμετέχει μόνο μία άτυπη ομάδα νέων, ένα από τα μέλη της ομάδας υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος της ομάδας. Σε περίπτωση που συμμετέχουν πολλές ομάδες ή οργανισμοί, μία ή ένας από όλους αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή και υποβάλλει αίτηση για ολόκληρο το σχέδιο εξ ονόματος της κοινοπραξίας.

Κάθε σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι νέοι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια, βελτιώνοντας, έτσι, τη μαθησιακή εμπειρία τους («δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν από νέους για νέους»). Η εργαλειοθήκη για τη συμμετοχή των νέων μπορεί να παράσχει πρακτικές ιδέες και καθοδήγηση για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων.

 • Σχεδιασμός (προσδιορισμός των αναγκών, των στόχων, των μαθησιακών αποτελεσμάτων, της μορφής των δραστηριοτήτων, ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας, χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων κ.λπ.)
 • Προετοιμασία (πρακτικές ρυθμίσεις, κατάρτιση συμφωνιών με τους εταίρους, επιβεβαίωση της στοχευόμενης ομάδας ή των στοχευόμενων ομάδων των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, γλωσσική/διαπολιτισμική/μαθησιακή και επιχειρησιακή προετοιμασία των συμμετεχόντων κλπ.)·
 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
 • Παρακολούθηση (αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, προσδιορισμός και τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων του σχεδίου). Ως μέρος της φάσης παρακολούθησης, κάθε σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει την παροχή ανάδρασης σχετικά με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα του σχεδίου στους συμμετέχοντες νέους, περιλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα εν λόγω αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν σε άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς και/ή χρησιμοποιήθηκαν από αυτούς. 

Διαλογος της εε για τη νεολαια

Τα θέματα και οι πρωτοβουλίες που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία 5 μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης για δραστηριότητες συμμετοχής των νέων σε όλα τα επίπεδα. Παρόμοια πηγή έμπνευσης μπορεί να αποτελέσουν και οι στόχοι της ΕΕ για τη νεολαία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία, οι οποίοι προσδιορίζουν διατομεακά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των νέων και επισημαίνουν προκλήσεις. Επιπλέον, τα αποτελέσματα επιτυχημένων δραστηριοτήτων συμμετοχής των νέων μπορεί να χρησιμεύσουν για τα επόμενα στάδια του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία.

Μαθησιακη διαδικασια

Τα σχέδια δραστηριοτήτων συμμετοχής των νέων πρέπει να προβλέπουν στήριξη για τη διαδικασία προβληματισμού, τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των επιμέρους μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων των συμμετεχόντων [δηλ. και συμμετεχόντων πέραν των άτυπων ομάδων νέων που υλοποιούν το σχέδιο και/ή πέραν των νέων που συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και την υλοποίηση του σχεδίου], ιδίως μέσω του Youthpass.

Προστασια και ασφαλεια των συμμετεχοντων

Κατά τον σχεδιασμό και την προετοιμασία των σχεδίων, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το ζήτημα της προστασίας και ασφάλειας των συμμετεχόντων και θα πρέπει να προβλέπονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη/μείωση των κινδύνων.

Οικοδομηση κοινοτητων

Ενθαρρύνεται θερμά η συμπερίληψη δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση κοινοτήτων στα σχέδια δραστηριοτήτων συμμετοχής των νέων. Εφόσον είναι δυνατόν, οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να επιδιώκουν να επιβιώνουν πέραν της διάρκειας των σχεδίων που λαμβάνουν στήριξη και να καθίστανται αυτοτροφοδοτούμενες.

Προτυπα ποιοτητας του προγραμματος erasmus στον τομεα της νεολαιας

Η υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που στηρίζονται από την εν λόγω δράση πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας όσον αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας υψηλής ποιότητας. Τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας καλύπτουν τις βασικές αρχές της δράσης, καθώς και συγκεκριμένες πρακτικές υλοποίησης των καθηκόντων στο πλαίσιο του σχεδίου, όπως η επιλογή και προετοιμασία των συμμετεχόντων, ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση και η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κ.λπ. Τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας διατίθενται εδώ: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_el

Οριζοντιες διαστασεις

Ένταξη και πολυμορφια

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Οι αιτούντες θα πρέπει να σχεδιάζουν στο πλαίσιο του σχεδίου δραστηριότητες προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και εντάσσοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες:

 • Οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων έχουν σχεδιαστεί υπό τη μορφή δράσης βάσης με πολύ ευέλικτες παραμέτρους (διάρκεια, αριθμός συμμετεχόντων, εθνικές/διακρατικές δραστηριότητες κ.λπ.) και μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα στις συγκεκριμένες ανάγκες νέων με λιγότερες ευκαιρίες.
 • Οι άτυπες ομάδες νέων που υλοποιούν ένα σχέδιο με δραστηριότητες συμμετοχής των νέων μπορούν να δέχονται στήριξη από καθοδηγητή 6 . Οι υπηρεσίες του καθοδηγητή μπορεί να έχουν ιδιαίτερη σημασία και χρησιμότητα όσον αφορά τη στήριξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες κατά τη διαμόρφωση και την εκτέλεση των σχεδίων τους,
 • Στους στόχους της δράσης περιλαμβάνεται η παροχή ευκαιριών στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες ώστε να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, καθώς και να βελτιώσουν τον ψηφιακό γραμματισμό τους και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Τα σχέδια που επιδιώκουν τους εν λόγω στόχους μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα καθώς βοηθούν τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες να ξεπεράσουν ορισμένες από τις προκλήσεις που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για θεματική εργασία στους τομείς της ένταξης και της πολυμορφίας στην κοινωνία, λ.χ. για τη στήριξη της καταπολέμησης των στερεοτύπων, για την προώθηση της κατανόησης, την ανοχής και της μη διάκρισης. 

Περιβαλλοντικη βιωσιμοτητα

Τα σχέδια θα πρέπει να προάγουν περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της δράσης για τη μείωση ή την αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με περιβαλλοντική συνείδηση λ.χ. μέσω της ενσωμάτωσης βιώσιμων πρακτικών όπως η επιλογή επαναχρησιμοποιούμενων ή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, η μείωση αποβλήτων και η ανακύκλωση, καθώς και τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς.

Ψηφιακος μετασχηματισμος στον τομεα της νεολαιας

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς προκειμένου να ενσωματώσουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων μάθησης με σκοπό τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών-εταίρων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων τους. Ενθαρρύνεται η εισαγωγή ψηφιακών και διαδικτυακών στοιχείων για τη μείωση του ορίου συμμετοχής των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Μέσω σχεδίων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και/ή στην ανάπτυξη της κατανόησης των κινδύνων και των ευκαιριών της ψηφιακής τεχνολογίας, το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει νοοτροπίες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη ψηφιακών και μικτών προσεγγίσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της νεολαίας.

Ανάλογα με τον σχεδιασμό και τους στόχους των δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η ευαισθητοποίηση σε ψηφιακά θέματα καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών μπορούν να εισαχθούν σε εκδηλώσεις με φυσική παρουσία ή μαθησιακές δραστηριότητες κινητικότητας, ενώ οι καθαρά εικονικές συνιστώσες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τις δαπάνες διαχείρισης του σχεδίου. Δεόντως αιτιολογημένες δαπάνες για τη συμπερίληψη νέων με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να υποβληθούν στο πλαίσιο της στήριξης για την ένταξη των συμμετεχόντων.

Οι Εθνικοί Οργανισμοί προσφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες κατάρτισης για τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και τους επικεφαλής ομάδων νεολαίας μέσω των οικείων δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνεργασίας, μεταξύ άλλων για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της νεολαίας. Οι προσφορές αυτές δημοσιεύονται στο Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο Κατάρτισης στη διεύθυνση https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Έμπνευση μπορεί επίσης να αντληθεί από την ενότητα «Εργαλεία» (Tools) του SALTO στη διεύθυνση https://www.salto-youth.net/tools/.

Συμμετοχη

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς στη βελτίωση της ποιότητας των έργων τους, ενσωματώνοντας μια συμμετοχική διάσταση, προσφέροντας στους νέους κατάλληλες ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των έργων ως μέσο για την ανακάλυψη των οφελών της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο. Οι πόροι για την ενίσχυση της συμμετοχικής διάστασης των υποστηριζόμενων έργων είναι προσβάσιμοι, μεταξύ άλλων, μέσω του δικτυακού τόπου participationpool.eu. Ενθαρρύνονται επίσης οι δεσμοί και η συμμετοχή σε υφιστάμενες εθνικές, διεθνείς ή (άλλες) πρωτοβουλίες και πλατφόρμες της ΕΕ που αφορούν τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και στα κοινά.

Κριτηρια που χρησιμοποιουνται για την αξιολογηση του σχεδιου

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε επιλέξιμος συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο 7 .

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ· Ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας· δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο· κοινωνική επιχείρηση· κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
 •  μια άτυπη ομάδα νέων 8 .

που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και γειτνιάζει με την ΕΕ (περιφέρειες 1 έως 4· βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού).

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

 • Εθνικά σχέδια συμμετοχής των νέων: πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας συμμετέχων οργανισμός·
 • Διακρατικά και διεθνή σχέδια συμμετοχής των νέων: πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες οργανισμοί από διαφορετικές χώρες.

Διάρκεια του σχεδίου

Από 3 έως 24 μήνες.

Τόπος/-οι των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στη χώρα ενός ή περισσότερων συμμετεχόντων οργανισμών. Οι δραστηριότητες μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούνται στην έδρα ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9 , ακόμα και αν στο σχέδιο δεν υπάρχουν συμμετέχοντες οργανισμοί από τη χώρα στην οποία βρίσκεται αυτό το θεσμικό όργανο.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Νέοι μεταξύ 13 και 30 ετών 10 που διαμένουν στη χώρα των συμμετεχόντων οργανισμών και φορείς λήψης αποφάσεων σχετικοί με τα θέματα με τα οποία ασχολείται το σχέδιο.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

 Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

23 Φεβρουαρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους

4 Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους

Πιθανός πρόσθετος γύρος:

οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να αποφασίσουν να ανοίξουν έναν επιπλέον γύρο. Οι Εθνικοί Οργανισμοί θα ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με την έναρξη του πρόσθετου γύρου μέσω του ιστοτόπου τους.

Σε περίπτωση διοργάνωσης πρόσθετου γύρου, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 4 Μαΐου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών), για σχέδια που ξεκινούν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Παραρτήματα

Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

Εάν το σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας και/ή εκδηλώσεων με φυσική παρουσία: στο έντυπο της αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων κινητικότητας και/ή εκδηλώσεων με φυσική παρουσία.

Κριτηρια χορηγησης

Συνάφεια, σκεπτικό και αντίκτυπος - (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η συνάφεια του σχεδίου με:
  • τους στόχους της δράσης·
  • τις ανάγκες των συμμετεχόντων οργανισμών και ατόμων·
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο ανταποκρίνεται σε μία ή περισσότερες από τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία ή των στόχων της ΕΕ για τη νεολαία.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι κατάλληλο για την παραγωγή μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας για τους συμμετέχοντες.
 • Κατά πόσον το σχέδιο δημιουργεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
  • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του σχεδίου·
  • στους οργανισμούς και τα άτομα πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του πέραν του χρόνου ζωής του σχεδίου.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι κατάλληλο να συμβάλει στην ένταξη και την πολυμορφία, στις πράσινες, ψηφιακές και συμμετοχικές διαστάσεις του προγράμματος.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο εισάγει νεοεισερχόμενους και λιγότερο έμπειρους οργανισμούς στη συγκεκριμένη δράση.
 • Ο βαθμός στον οποίον το σχέδιο ανταποκρίνεται στις βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Ποιότητα σχεδιασμού του σχεδίου - (μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Συνοχή μεταξύ των προσδιορισμένων αναγκών, των στόχων του σχεδίου, του προφίλ των συμμετεχόντων και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα όλων των φάσεων του σχεδίου: προετοιμασία (περιλαμβανομένης της προετοιμασίας των συμμετεχόντων), υλοποίηση και παρακολούθηση (περιλαμβανομένου μηχανισμού ανάδρασης για τους συμμετέχοντες).
 • Ο βαθμός συμμετοχής των νέων σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων.
 • Ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς και είναι ανοικτές σε συμμετέχοντες που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες.
 • Καταλληλότητα των προτεινόμενων συμμετοχικών μεθόδων μάθησης, περιλαμβανομένων τυχόν εικονικών συνιστωσών·
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο χρησιμοποιεί εναλλακτικές, καινοτόμες και έξυπνες μορφές συμμετοχής των νέων, ιδίως για τη δοκιμή νέων ιδεών και την παρακολούθηση.
 • Ποιότητα των ρυθμίσεων και υποστήριξη της διαδικασίας προβληματισμού, προσδιορισμός και τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων και συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση, ιδιαίτερα του Youthpass.
 • Επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων.
 • Ο βαθμός στον οποίον οι δραστηριότητες ενσωματώνουν βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Ποιότητα της διαχείρισης του σχεδίου - (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 •  Ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης.
 • Ποιότητα της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων της ομάδας ή των ομάδων, των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και των άλλων συναφών ενδιαφερομένων.
 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των διαφόρων φάσεων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου.
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων που αποβλέπουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.

Κανονες χρηματοδοτησης

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ):

Μέγιστη επιχορήγηση ανά σχέδιο για δραστηριότητες συμμετοχής των νέων: 60 000 EUR

Κατηγορια προϋπολογισμου - Διαχειριση Του σχεδιου

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση και την υλοποίηση του σχεδίου (π.χ. προετοιμασία και διεξαγωγή των συνεδριάσεων και των δραστηριοτήτων του σχεδίου, συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, αξιολόγηση, διάδοση και παρακολούθηση).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: με βάση τη διάρκεια του σχεδίου.

Ποσό

500 EUR ανά μήνα

Κατηγορια προϋπολογισμου - Δαπανες Συνδεομενες με την καθοδηγηση

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή καθοδηγητή στο σχέδιο.  Οι συνδεόμενες με την καθοδήγηση δαπάνες ισχύουν μόνο εάν το σχέδιο υλοποιείται από άτυπη ομάδα νέων.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: με βάση τη χώρα υποδοχής και τις ημέρες εργασίας.

Το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την κάλυψη των δαπανών για τον καθοδηγητή πρέπει να δικαιολογείται στο έντυπο της αίτησης. Η διάρκεια της καθοδήγησης δεν συνδέεται με τη διάρκεια του σχεδίου.

Ποσό

Πίνακας Β3 ανά ημέρα εργασίας. Έως 12 ημέρες.

Κατηγορια προϋπολογισμου - Στηριξη για την ενταξη των συμμετεχοντων

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Πρόσθετες δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες και τους συνοδούς τους, τους συντονιστές και τους φορείς λήψης αποφάσεων στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του σχεδίου (περιλαμβανομένων αιτιολογημένων δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον δεν έχει ζητηθεί επιχορήγηση για τους εν λόγω συμμετέχοντες από τις κατηγορίες προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών»).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Ποσό

100 % των επιλέξιμων δαπανών

Κατηγορια προϋπολογισμου - Έκτακτες δαπανες

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες για την παροχή οικονομικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Ποσό

Οικονομική εγγύηση: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Πίνακας B3 Δαπάνες συνδεόμενες με την καθοδήγηση

  Εκπαιδευτικός / Εκπαιδευτής / Ερευνητής / Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας Μοναδιαία συνεισφορά ανά ημέρα
Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία 241
Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Ισλανδία 214
Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία 137
Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία 74

Προσθετη χρηματοδοτηση για εκδηλωσεις με φυσικη παρουσια που διεξαγονται στο πλαισιο του σχεδιου

Κατηγορια προϋπολογισμου - στηριξη εκδηλωσεων συμμετοχης των νεων

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση εθνικών και διακρατικών και διεθνών εκδηλώσεων με φυσική παρουσία, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δραστηριοτήτων συμμετοχής των νέων. Αυτή η κατηγορία του προϋπολογισμού δεν προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του προσωπικού του συμμετέχοντος οργανισμού (των συμμετεχόντων οργανισμών) ή των μελών της άτυπης ομάδας (των άτυπων ομάδων) νέων και συντονιστών, δεδομένου ότι η παρουσία των εν λόγω συμμετεχόντων σε τέτοιες εκδηλώσεις θα πρέπει να καλυφθεί από την κατηγορία του προϋπολογισμού «διαχείριση σχεδίου».

Κατά περίπτωση, η υποστήριξη εκδηλώσεων συμμετοχής των νέων μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδότηση για δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων συμμετοχής των νέων σύμφωνα με τους ακόλουθους εφαρμοστέους κανόνες.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, περιλαμβανομένων των φορέων λήψης αποφάσεων και εξαιρουμένου του προσωπικού του συμμετέχοντος οργανισμού (των συμμετεχόντων οργανισμών) ή των μελών της άτυπης ομάδας (των άτυπων ομάδων) νέων και συντονιστών.

Ποσό

100 EUR ανά συμμετέχοντα

Προσθετη χρηματοδοτηση για δραστηριοτητες κινητικοτητας που διεξαγονται στο πλαισιο του σχεδιου

Κατηγορια προϋπολογισμου - Δαπανες μετακινησης

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένων των συνοδών τους, των συντονιστών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας του σχεδίου ή της εκδήλωσης με φυσική παρουσία μετ’ επιστροφής, ανεξάρτητα από το αν η μετακίνηση είναι εθνική ή διακρατική.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει της απόστασης και του αριθμού των ατόμων.

Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου της δραστηριότητας 11 χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 .

Για κινητές δραστηριότητες, ο αιτών θα πρέπει να αθροίσει τις αποστάσεις μεταξύ των επιμέρους τόπων δραστηριοτήτων και να επιλέξει τη ζώνη απόστασης που αντιστοιχεί στο σύνολο 13 .

Ποσό

Απόσταση μετακίνησης Συνήθης μετακίνηση Πράσινη μετακίνηση
10 – 99 χλμ. 23 EUR  
100 – 499 χλμ. 180 EUR 210 EUR
500 – 1 999 χλμ. 275 EUR 320 EUR
2 000 – 2 999 χλμ. 360 EUR 410 EUR
3 000 – 3 999 χλμ. 530 EUR 610 EUR
4 000 – 7 999 χλμ. 820 EUR  
8 000 χλμ. και άνω 1 500 EUR  

Κατηγορια προϋπολογισμου - Επιχορηγηση για την καλυψη των ατομικων δαπανων

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαβίωση.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: με βάση τη διάρκεια της διαμονής ανά συμμετέχοντα, των συνοδών, των συντονιστών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων (εφόσον απαιτείται), συμπεριλαμβανομένης επίσης μίας ημέρας ταξιδιού πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας ταξιδιού μετά τη δραστηριότητα (εφόσον απαιτείται), και έως τεσσάρων επιπλέον ημερών για τους συμμετέχοντες που λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών πράσινης μετακίνησης.

Ποσό

Πίνακας A2.1 ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα.

Κατηγορια προϋπολογισμου - Στηριξη για την ενταξη για οργανισμους

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες, εξαιρουμένων των συνοδών, των συντονιστών και των φορέων λήψης αποφάσεων.

Ποσό

100 EUR ανά συμμετέχοντα

Κατηγορια προϋπολογισμου- Έκτακτες δαπανες

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των μελών άτυπων ομάδων, των συνοδών, των συντονιστών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων που δεν μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της συνήθους κατηγορίας «Δαπάνες μετακίνησης» λόγω μεγάλης γεωγραφικής απόστασης ή άλλων εμποδίων (δηλ. όταν η χρήση καθαρότερων μεταφορικών μέσων με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνεπάγεται υψηλά έξοδα μετακίνησης).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό. Οι υψηλές δαπάνες μετακίνησης ισχύουν σε περιπτώσεις στις οποίες η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης βάσει μοναδιαίου κόστους δεν καλύπτει το 70 % των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Εάν εγκριθούν, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τη συνήθη επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού.

Ποσό

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις: 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Πινακας A2.1: Επιχορηγηση για την καλυψη των ατομικων δαπανων για δραστηριοτητες κινητικοτητας οσον αφορα τη συμμετοχη των νεων

  Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων (EUR ανά ημέρα)
Αυστρία 51 €
Βέλγιο 47 €
Βουλγαρία 36 €
Κροατία 39 €
Κύπρος 36 €
Τσεχική Δημοκρατία 36 €
Δανία 51 €
Εσθονία 37 €
Φινλανδία 51 €
Βόρεια Μακεδονία 31 €
Γαλλία 43 €
Γερμανία 46 €
Ελλάδα 43 €
Ουγγαρία 37 €
Ισλανδία 51 €
Ιρλανδία 55 €
Ιταλία 44 €
Λετονία 38 €
Λιχτενστάιν 51 €
Λιθουανία 38 €
Λουξεμβούργο 51 €
Μάλτα 44 €
Κάτω Χώρες 51 €
Νορβηγία 56 €
Πολωνία 38 €
Πορτογαλία 42 €
Ρουμανία 36 €
Σερβία 33 €
Σλοβακία 39 €
Σλοβενία 38 €
Ισπανία 38 €
Σουηδία 51 €
Τουρκία 36 €
Γειτονικές τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα 33 €
 • 1 Ο βασικός προϋπολογισμός της δράσης διατίθεται για τη στήριξη διακρατικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί και συμμετέχοντες από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Ωστόσο, έως το 25 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού γι’ αυτή τη δράση μπορεί να χρηματοδοτήσει διεθνή σχέδια στα οποία συμμετέχουν οργανισμοί και συμμετέχοντες από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και γειτνιάζουν με την ΕΕ (περιφέρειες 1 έως 4· βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_el ↩ back
 • 3 Οι στρατηγικές διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: Στρατηγική συμμετοχής των νέων: https://participationpool.eu/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/el/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/ ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_el ↩ back
 • 6 Ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι άτυπες ομάδες νέων μπορούν να χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους καθοδηγητές κατά τη διάρκεια του σχεδίου. ↩ back
 • 7 Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να υπογράφουν εντολή στον αιτούντα οργανισμό. Οι εντολές θα πρέπει να παρέχονται κατά το στάδιο της αίτησης και το αργότερο έως την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού. ↩ back
 • 8 Ομάδα τουλάχιστον τεσσάρων νέων μεταξύ 13 και 30 ετών. Ένα από τα μέλη της ομάδας που είναι τουλάχιστον 18 ετών αναλαμβάνει τον ρόλο εκπροσώπου, καθώς και την ευθύνη εξ ονόματος της ομάδας. Για τον ορισμό της άτυπης ομάδας, ανατρέξτε στο γλωσσάριο. Για τον σκοπό της παρούσας δράσης, καθώς και για κάθε διάταξη συναφή με αυτήν, η «άτυπη ομάδα νέων» εντάσσεται στην έννοια «συμμετέχων οργανισμός». Οποιαδήποτε αναφορά στον «συμμετέχοντα οργανισμό» θεωρείται ότι καλύπτει επίσης την «άτυπη ομάδα νέων». ↩ back
 • 9 Έδρες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι Βρυξέλλες, η Φρανκφούρτη, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο και η Χάγη. ↩ back
 • 10 Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

  κατώτατα όρια ηλικίας — οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας·

  ανώτατα όρια ηλικίας — οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας κατά την έναρξη της δραστηριότητας.

  ↩ back

 • 11 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1 365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης της μετακίνησης (δηλ. μεταξύ 500 και 1 999 χλμ.). ↩ back
 • 12 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el ↩ back
 • 13 Για παράδειγμα, εάν ένας συμμετέχων από τη Μαδρίτη (Ισπανία) συμμετέχει σε κινητή δραστηριότητα που πραγματοποιείται πρώτα στη Ρώμη (Ιταλία) και ύστερα στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), ο αιτών θα υπολογίσει πρώτα την απόσταση μεταξύ Μαδρίτης και Ρώμης (1 365,28 χλμ.) και μετά την απόσταση μεταξύ Ρώμης και Λιουμπλιάνα (489,75 χλμ.)· θα προσθέσει τις δύο αποστάσεις (1 855,03 χλμ.)· στη συνέχεια, θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης της μετακίνησης (δηλ. μεταξύ 500 και 1999 χλμ.) και θα υπολογίσει την επιχορήγηση από την ΕΕ για τις δαπάνες μετακίνησης του συμμετέχοντος από τη Μαδρίτη στη Λιουμπλιάνα (μέσω Ρώμης) και πίσω (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth