Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse

Dette tiltag1 støtter aktiviteter uden for formel uddannelse, der tilskynder, fremmer og letter unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau

Tiltagets Mål

Erasmus+ støtter ungdomsledede lokale, nationale, tværnationale og internationale deltagelsesprojekter, der gennemføres af uformelle grupper af unge og/eller ungdomsorganisationer, og som tilskynder unge til at deltage i det demokratiske liv i Europa med et eller flere mål:

 • give unge mulighed for at engagere sig og lære at deltage i samfundslivet ved at tilbyde muligheder for, at unge kan engagere sig i dagligdagen, men også i det demokratiske liv, idet der sigtes mod et meningsfyldt aktivt medborgerskab og en meningsfyldt økonomisk, social, kulturel og politisk deltagelse for unge, uanset baggrund, og navnlig unge med færre muligheder
 • øge de unges bevidsthed om EU's fælles værdier og grundlæggende rettigheder og bidrage til den europæiske integrationsproces, herunder ved at bidrag til opnåelsen af et eller flere af EU's ungdomsmål
 • udvikle de unges digitale kompetencer og mediekendskab (navnlig kritisk tænkning og evne til at vurdere og arbejde med information) med henblik på at øge de unges modstandsdygtighed over for misinformation, fake news og propaganda samt deres evne til at deltage i det demokratiske liv
 • samle unge og beslutningstagere på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan og/eller bidrage til EU's ungdomsdialog.

Politisk baggrund

I EU-strategien for unge 2019-20272 fastsættes der en ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet baseret på Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 "Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge". Under kerneområdet "Engagement" sigter EU-strategien for unge mod et meningsfyldt aktivt medborgerskab og en meningsfyldt økonomisk, social, kulturel og politisk deltagelse for unge. Strategien fremmer unges deltagelse i det demokratiske liv, støtter et socialt engagement og et aktivt medborgerskab og sigter mod at sikre, at alle unge har de nødvendige ressourcer til at deltage i samfundet.

EU-strategien for unge omfatter en proces for ungdomsdialog, og i den sammenhæng blev der i 2018 opstillet 11 europæiske ungdomsmål, som identificerer en række tværsektorielle områder, der påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. På grundlag af input fra de unge opstilles de specifikke tematiske prioriteter i hver 18 måneders runde af EU's ungdomsdialog, som skal være omdrejningspunktet for gennemførelsen af EU-strategien for unge i den pågældende periode. 

Tematiske strategier på ungdomsområdet

Erasmus+-programmet har til formål at fremme ungdomsdeltagelse, højne kvaliteten af uformelle og ikkeformelle læringsprocesser og udvikle godt ungdomsarbejde. Yderligere støtte på disse områder er tilgængelig gennem specifikke tematiske strategier som f.eks. strategien for unges deltagelse, Youthpass og den europæiske uddannelsesstrategi (ETS)3 .

Beskrivelse af aktiviteterne

Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse er uformelle læringsaktiviteter, der er centreret om unges aktive deltagelse. Sådanne aktiviteter har til formål at sætte unge i stand til at deltage i udvekslinger, samarbejde, kulturelt arbejde og medborgerskabsaktiviteter. Støttede aktiviteter bør hjælpe deltagerne med at styrke deres personlige, sociale og digitale kompetencer samt deres medborgerskabskompetencer og med at blive aktive europæiske borgere.

Dette tiltag støtter anvendelsen af alternative, innovative, intelligente og digitale former for unges deltagelse, herunder udvidelse af unges deltagelse til forskellige sektorer og områder (sundhedsydelser, sportsanlæg osv., uanset om de drives af den offentlige eller den private sektor), der muliggør aktiv deltagelse for unge, uanset baggrund.

Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse kan bruges til at føre dialoger og drøftelser mellem unge og beslutningstagere med det formål at fremme unges aktive deltagelse i det demokratiske liv i Europa. Som et konkret resultat kan unge (gennem formulering af holdninger, forslag og anbefalinger) blive hørt om, hvordan navnlig ungdomspolitikkerne bør udformes og gennemføres i Europa. Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse kan også have form af aktivt medborgerskab og ungdomsaktivisme, hvor unge får mulighed for at engagere sig på forskellige måder for at øge bevidstheden om spørgsmål, der er vigtige for dem.

Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse kan være tværnationale (dvs. de gennemføres i et eller flere deltagerlande og involverer uformelle grupper af unge og/eller organisationer fra flere deltagerlande) eller nationale (dvs. de gennemføres på lokalt, regionalt eller nationalt plan og involverer uformelle grupper af unge og/eller organisationer fra et enkelt deltagerland). Nationale aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse er særligt velegnede til at afprøve idéer på lokalt plan og som et redskab til opfølgning af tidligere initiativer med henblik på opskalering og videreudvikling af vellykkede idéer.

Alle aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse, uanset hvilket niveau de gennemføres på, skal have en dokumenteret europæisk dimension og/eller merværdi, og hver enkelt støttet aktivitet skal klart bidrage til at nå et eller flere af de mål på tiltaget, der er anført ovenfor.

Støttede aktiviteter kan have form af (eller være en kombination af): workshops, debatter, rollespil, simulationer, digitale redskaber (f.eks. digitale demokratiske redskaber), oplysningskampagner, kurser og andre former for online- eller offlineinteraktion mellem unge og beslutningstagere, høringer, informationsarrangementer, kulturelle begivenheder osv.

Eksempler på aktiviteter, der kan gennemføres i forbindelse med et projekt, omfatter:

 • face-to-face- eller online-workshops og/eller møder, seminarer eller andre arrangementer/processer på lokalt, regionalt, nationalt og/eller tværnationalt plan, hvor der er plads til at, unge kan udveksle oplysninger, debattere og deltage aktivt i spørgsmål, der er relevante i deres dagligdag som aktive europæiske borgere, og som ideelt omfatter, fører til eller følger op på interaktioner med beslutningstagere og andre interessenter, som beskæftiger sig med de pågældende spørgsmål
 • høringer af unge med henblik på at kortlægge emner/spørgsmål, der specifikt er relevante for dem (i lokal, regional, national eller tværnational kontekst), og kortlægge deres behov i forbindelse med deltagelse i behandlingen af sådanne emner/spørgsmål
 • oplysningskampagner med fokus på unges deltagelse i det demokratiske liv, herunder oplysningskampagner og/eller kulturelle begivenheder, der omhandler specifikke samfundsmæssige udfordringer, der er relevante for unge
 • fremme af unges adgang til åbne, sikre og tilgængelige virtuelle og/eller fysiske rum, hvor de kan lære at deltage i det demokratiske liv og de demokratiske processer
 • simulationer af den måde, de demokratiske institutioner fungerer på, og beslutningstagernes rolle i disse institutioner.

Det anbefales så vidt muligt at integrere digitale aktiviteter (f.eks. webinarer, hackathons, forskellige redskaber til e-deltagelse osv.) og/eller uddannelse i brugen af digitale demokratiske redskaber i aktiviteter, der skal gennemføres inden for rammerne projekter vedrørende unges samfundsdeltagelse.

Et projekt bør bestå af forskellige aktiviteter, der sammen bidrager til at nå de planlagte mål.

Disse aktiviteter bør primært finansieres under budgetposten "projektstyring", som er et månedligt enhedsbidrag. Disse projektaktiviteter vil typisk omfatte projektstyringsmøder og løbende, regelmæssige aktiviteter i forbindelse med projektet. Projektet kan også omfatte et eller flere arrangementer vedrørende unges samfundsdeltagelse.

Udtrykket "fysiske arrangementer" dækker arrangementer, der er afgørende for at nå projektets mål. De kan markere milepæle i projektet og bør skille sig klart ud fra igangværende projektaktiviteter ved deres indhold, deres størrelse eller deltagernes profil. Et arrangement vedrørende unges samfundsdeltagelse er endvidere et fysisk arrangement med fysisk tilstedeværelse af unge og, hvor det er relevant, også andre deltagere. Ikke kun medlemmerne af den uformelle gruppe eller de unge i den tilskudsmodtagende organisation deltager i et fysisk arrangement, men også et bredere publikum af unge og/eller beslutningstagere. Arrangementets varighed bør være passende i forhold til de planlagte aktiviteter og forventede resultater, og arrangementerne kan både være meget korte (timer) eller have en længere varighed. Der kan ydes særlig støtte tilrettelæggelse af fysiske arrangementer "pr. deltager pr. arrangement", uanset arrangementets varighed.

Projekter vedrørende unges samfundsdeltagelse, som omfatter projektaktiviteter eller fysiske arrangementer, der kræver, at deltagerne rejser til et andet sted end deres bopæl, kan ansøge om yderligere tilskud til mobilitet, som består af tilskud til rejse- og opholdsudgifter. Mobilitet i forbindelse med projekter vedrørende unges samfundsdeltagelse kan være både national og international, men bør altid støtte en projektaktivitet, der finansieres gennem projektstyringsomkostninger eller et arrangement vedrørende unges samfundsdeltagelse (finansieret gennem støtte til arrangementer vedrørende unges samfundsdeltagelse).

Følgende typer aktiviteter kan ikke støttes under dette tiltag: vedtægtsbestemte møder i organisationer eller netværk af organisationer, tilrettelæggelse af partipolitiske begivenheder og fysisk infrastruktur (f.eks. udgifter til opførelse/erhvervelse af bygninger og permanent udstyr hertil).

Eksempler på projekter med et stærkt deltagerorienteret element (som ikke er begrænset til aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse) og relevant bedste praksis kan findes i EU's Youth Participation Toolkit4 .  

Planlægning af et projekt

Et projekt, der støttes af dette tiltag, bør omfatte et eller flere af de ovenfor beskrevne elementer. Disse elementer kan kombineres på en fleksibel måde, afhængigt af projektets mål og de deltagende organisationers og deltageres behov.

Et projekt gennemføres af en eller flere uformelle grupper af unge, en eller flere organisationer eller en kombination heraf. De uformelle grupper af unge og/eller deltagende organisationer skal identificeres i ansøgningsfasen. Andre unge kan deltage i projektet som deltagere i nogle af aktiviteterne eller som en del af målgruppen for aktiviteter. Hvis kun en uformel gruppe af unge er involveret, skal et af gruppens medlemmer ansøge på gruppens vegne. Hvis flere grupper eller organisationer deltager, påtager en af dem sig rollen som koordinator og ansøger om hele projektet på vegne af partnerskabet.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. De deltagende organisationer og unge, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring ("aktiviteter udviklet af unge for unge"). Youth Participation Toolkit indeholder praktiske idéer til og praktisk vejledning i, hvordan unges deltagelse kan forbedres.

 • Planlægning (fastlæg behov, mål, læringsresultater, aktivitetsformater, arbejdsprogramudvikling, aktivitetsplan osv.)
 • Forberedelse (praktiske foranstaltninger, indgåelse af aftaler med partnere, bekræftelse af målgruppen for de planlagte aktiviteter, sproglig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne osv.)
 • Gennemførelse af aktiviteter
 • Opfølgning (evaluering af aktiviteterne, kortlægning og dokumentation af deltagernes læringsresultater samt formidling og udnyttelse af projektresultaterne). Som led i opfølgningsfasen bør der i hvert projekt være mulighed for at give feedback om de konkrete projektresultater til de unge deltagere, herunder om hvordan sådanne resultater er blevet kommunikeret til andre relevant interessenter og/eller anvendt af dem. 

EU's Ungdomsdialog

De emner og prioriteter, der udpeges i forbindelse med EU's ungdomsdialog5 , kan bruges som inspiration for aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse på alle niveauer. En lignende inspirationskilde kan findes i EU's ungdomsmål, som blev opstillet som led i EU's ungdomsdialog, og som identificerer en række tværsektorielle områder, der påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. Resultaterne af vellykkede aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse kan også bruges som i de næste faser af EU's ungdomsdialog.

Læringsproces

Et projekt vedrørende unges samfundsdeltagelse skal omfatte støtte refleksionsprocessen, kortlægningen og dokumentationen af hver deltagers individuelle læringsresultater [dvs. også andre deltagere end medlemmerne af de(n) uformelle gruppe(r) af unge, som gennemfører projektet, og eller andre deltagere end de unge, der aktivt er involveret i forberedelsen og gennemførelsen af projektet], navnlig via Youthpass.

Deltagernes Sikkerhed og beskyttelse

Under planlægningen og forberedelsen af et projekt bør deltagernes beskyttelse og sikkerhed vurderes, og alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge/mindske risiciene, bør træffes.

Opbygning af Fællesskaber

Aktiviteter til opbygning af fællesskaber bør medtages i projekter vedrørende unges samfundsdeltagelse. Sådanne aktiviteter bør så vidt muligt stræbe efter at bestå ud over varigheden af de støttede projekter og kunne hvile i sig selv.

Erasmus-Kvalitetsstandarder på Ungdomsområdet

Alle de projekter, der støttes under dette tiltag, skal gennemføres i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet med henblik på at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet omfatter tiltagets grundprincipper samt konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet kan findes på: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Horisontale dimensioner

Inklusion og Mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. Ansøgerne bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen.

Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse er særligt egnede til at inkludere unge med færre muligheder:

 • Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse udformes som græsrodstiltag med meget fleksible parametre (varighed, antal deltagere, nationale/tværnationale aktiviteter osv.), som let kan tilpasses de særlige behov hos unge med færre muligheder.
 • Uformelle grupper af unge, der gennemfører et projekt vedrørende unges samfundsdeltagelse, kan støttes af en coach6 . Assistance fra en coach kan især være relevant og nyttig, hvis unge med færre muligheder har brug for hjælp til at udvikle og gennemføre deres projekter.
 • Et af tiltagets mål er at give unge mulighed for at lære at deltage i samfundslivet og at forbedre deres digitale færdigheder og mediekendskab. Projekter, der forfølger disse mål, kan navnlig hjælpe unge med færre muligheder til at overvinde nogle af de udfordringer, de står overfor.

Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse kan også bruges til at arbejde tematisk med inklusion og mangfoldighed i samfundet, f.eks. for at støtte bekæmpelsen af stereotyper og fremme forståelse, tolerance og ikkediskrimination. 

Miljømæssig bæredygtighed

Et projekt bør fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deltagerne med henblik på at øge bevidstheden om vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. Projekterne bør udformes og gennemføres på en miljøbevidst måde, f.eks. ved at integrere bæredygtig praksis, hvor man vælger genanvendelige eller miljøvenlige materialer, reducerer og genanvender affald og benytter bæredygtige transportmidler.

Digital omstilling på ungdomsområdet

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre aktiviteternes kvalitet. Der bør indføres digitale elementer og onlineelementer for at sænke tærsklen for deltagelsen af unge med færre muligheder. Gennem projekter og aktiviteter, der har til formål at fremme digitale færdigheder, fremme den digitale forståelse og/eller udvikle en forståelse af risici og muligheder i forbindelse med digital teknologi, kan programmet ændre tankegange og bidrage til at udvikle digitale og blandede tilgange inden for ungdomsaktiviteter.

Afhængigt af aktiviteternes udformning og mål kan udviklingen af kompetencer vedrørende og bevidsthed om digitale spørgsmål og brugen af nye teknologier introduceres på fysiske arrangementer eller læringsmobiliteter, mens rent virtuelle komponenter bør finansieres af bevillingerne til projektstyring. Der kan ansøges om tilskud til behørigt begrundede udgifter til inklusion af unge med færre muligheder under inklusionsstøtte til deltagere.

De nationale agenturer tilbyder en række uddannelsesmuligheder til ungdomsarbejder og ungdomsledere gennem deres uddannelses- og samarbejdsaktiviteter, herunder om støtte til den digitale omstilling på ungdomsområdet. Disse tilbud offentliggøres i på https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiration kan også findes under SALTO Tools https://www.salto-youth.net/tools/.

Deltagelse

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i at forbedre kvaliteten af deres projekter ved at integrere en deltagerorienteret dimension og give unge relevante muligheder for aktivt at engagere sig og deltage i udformningen og gennemførelsen af projektaktiviteter som et middel til at opdage fordelene ved aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv. Der er adgang til ressourcer til at styrke de støttede projekters deltagerorienterede dimension, bl.a. via webstedet participationpool.eu. Der tilskyndes også til forbindelser til og deltagelse i eksisterende nationale, internationale eller (andre) EU-initiativer og -platforme, der fokuserer på deltagelse og aktivt medborgerskab.

Hvilke kriterier anvendes der for at vurdere projektet?

Hvem kan ansøge?

En deltagende organisation, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, kan ansøge. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet7

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

En deltagende organisation kan være:

 • en almennyttig organisation, forening eller NGO en europæisk ungdoms-NGO en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau en socialøkonomisk virksomhed et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virksomhedernes sociale ansvar)
 •  en uformel gruppe af unge8 .

der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A).

Antal deltagende organisationer og deres profil

 • Nationale projekter med henblik på unges samfundsdeltagelse: mindst én deltagende organisation skal være involveret.
 • Tværnationale og internationale projekter med henblik på unges samfundsdeltagelse: mindst to deltagende organisationer fra forskellige lande skal være involveret.

Projektets varighed

3-24 måneder.

Sted(er) for aktiviteterne

Aktiviteterne skal finde sted i en eller flere af de deltagende organisationers land. Aktiviteterne kan også gennemføres på en EU-institutions hjemsted9 , selv hvis der i projektet ikke deltager organisationer fra det land, hvori institutionen befinder sig

Tilskudsberettigede deltagere

Unge i alderen 13-30 år10 , som har bopæl i det land, hvor de deltagende organisationer og de beslutningstagere, der er relevante for de emner, projektet omhandler, er etableret.

Hvor ansøger man?

Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgninger inden følgende datoer:

23. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. juni og den 31. december samme år

4. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 31. maj det følgende år.

Eventuel yderligere runde:

De nationale agenturer kan vælge at åbne en yderligere runde. De nationale agenturer underretter ansøgerne om åbningen af en yderligere runde via deres websted.

Hvis der gennemføres en yderligere runde, skal ansøgere indsende deres ansøgning senest den 4. maj kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. august og den 31. december samme år.

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Bilag

Ansøgningsskemaet skal vedlægges en tro og love-erklæring fra den lovlige repræsentant.

Hvis projektet omfatter planer om gennemførelse af mobilitetsaktiviteter og/eller fysiske arrangementer: Ansøgningsskemaet skal vedhæftes en tidsplan for de planlagte mobilitetsaktiviteter og/eller fysiske arrangementer.

Tildelingskriterier

Relevans, begrundelse og virkning (højst 30 point)

 • Projektets relevans for:
  • tiltagets mål
  • de deltagende organisationers og deltagernes behov
 • Det omfang, hvori projektet omhandler en eller flere af de prioriteter, der er udpeget i forbindelse med EU's ungdomsdialog eller EU's ungdomsmål
 • Det omfang, hvori projektet er egnet til at frembringe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne
 • I hvor høj grad projektet skaber europæisk merværdi
 • Projektets potentielle virkning:
  • på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
  • på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direkte i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk eller globalt plan.
 • Den udstrækning, hvori projektet omfatter foranstaltninger, der sigter mod at gøre dets resultater bæredygtige ud over projektets levetid.
 • Det omfang, hvori projektet er egnet til at bidrage til programmets inklusions- og mangfoldighedsdimensioner, samt dets grønne, digitale og deltagerorienterede dimensioner
 • I hvor høj grad projektet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i tiltaget.
 • I hvilket omfang projektet omfatter bæredygtig og miljøvenlig praksis

Kvaliteten af projektets udformning (højst 40 point)

 • Sammenhæng mellem de identificerede behov, projektmålsætningerne, deltagerprofilen og de foreslåede aktiviteter
 • Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektets faser: forberedelse (herunder forberedelse af deltagerne), gennemførelse og opfølgning (herunder en feedbackmekanisme til deltagerne)
 • I hvor høj grad de unge involveres i alle faser af aktiviteterne
 • I hvor høj grad aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inkluderende måde og er åbne for deltagere med færre muligheder
 • Hensigtsmæssigheden af de foreslåede deltagelsesbaserede læringsmetoder, herunder af eventuelle virtuelle komponenter
 • Det omfang, hvori projektet gør brug af alternative, innovative og intelligente former for ungdomsdeltagelse, herunder for at teste nye idéer og opfølgning
 • Kvaliteten af arrangementer og støtte til refleksionsprocessen, kortlægningen og dokumentationen af deltagernes læringsresultater og konsekvent brug af europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer, især Youthpass
 • Tilstrækkeligheden og effektiviteten af de foranstaltninger, der er planlagt for at sikre deltagernes sikkerhed og beskyttelse
 • I hvilket omfang aktiviteterne omfatter bæredygtig og miljøvenlig praksis.

Kvaliteten af projektstyringen (højst 30 point)

 • Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og støttemetoderne
 • Kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen mellem grupperne af deltagere og de deltagende organisationer og med andre interessenter
 • Kvaliteten af foranstaltningerne til evaluering af de forskellige faser og resultater af projektet
 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af projektresultaterne i og uden for de deltagende organisationer.

Finansieringsregler

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):

Maksimalt tilskud pr. projekt til aktiviteter vedrørende unges samfundsdeltagelse: 60 000 EUR

Budgetpost – Projektstyring

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger forbundet med styring og gennemførelse af projektet (f.eks. forberedelse og gennemførelse af projektmøder og -aktiviteter,  samarbejde og kommunikation mellem partnere, evaluering, formidling og opfølgning)

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på projektets varighed.

Beløb

500 EUR pr. Måned

Budgetpost - Omkostninger til coaching

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger i forbindelse med inddragelsen af en coach i projektet.  Omkostninger til coaching dækkes kun, hvis projektet gennemføres af en uformel gruppe af unge.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på, i hvilket land projektet udføres, og antallet af arbejdsdage.

Anmodningen om tilskud til dækning af coachomkostninger skal være begrundet i ansøgningsskemaet. Varigheden af coachingen er ikke knyttet til projektets varighed.

Beløb

Tabel B3 pr. arbejdsdag. Højst 12 dage.

Budgetpost - Inklusionsstøtte til deltagere

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere, formidlere og beslutningstagere i forbindelse med projektaktiviteter og -arrangementer (herunder begrundede rejse- og opholdsomkostninger, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Beløb

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Budgetpost - Ekstraordinære omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Beløb

Finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger

 Tabel B3 omkostninger til Coaching

  Underviser/kursusleder/forsker/ ungdomsarbejder Enhedsbidrag pr. dag
Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige, Liechtenstein og Norge 241
Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Finland og Island 214
Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal og Slovenien 137
Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Makedonien og Tyrkiet 74

Yderligere finansiering til fysiske arrangementer gennemført inden for rammerne af projektet

Budgetpost - Støtte til arrangementer vedrørende unges samfundsdeltagelse

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger forbundet med tilrettelæggelsen af nationale, tværnationale og internationale fysiske arrangementer, som er vigtige for at nå målene for projektet vedrørende unges samfundsdeltagelse. Denne budgetpost har ikke til formål at dække omkostningerne for personale i den eller de deltagende organisationer/medlemmer af de uformelle grupper af unge og formidlere, da disse deltageres deltagelse i sådanne arrangementer skal dækkes af budgetposten "projektstyring".

Hvis det er relevant, kan støtte til arrangementer vedrørende unges samfundsdeltagelse kombineres med tilskud til mobilitet i forbindelse med aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse efter de gældende regler, som er anført nedenfor.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere i arrangementet, herunder beslutningstagere, men ekskl. personale i den eller de deltagende organisationer/medlemmer af de uformelle grupper af unge og formidlere.

Beløb

100 EUR pr. deltager

Yderligere finansiering til mobilitet inden for rammerne af projektet

Budgetpost – Rejse

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Bidrag til deltagernes, herunder deres ledsageres, formidleres og beslutningstageres, rejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for projektaktiviteten eller det fysiske arrangement og retur, uanset om der er tale om nationale eller tværnationale rejser.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten11 ifølge Kommissionens afstandsberegner12 .

For aktiviteter, der ikke foregår et fast sted, skal ansøgeren lægge afstandene mellem de enkelte steder sammen og vælge det afstandsinterval, der svarer til totalen13 .

Beløb

Rejseafstand Almindelig rejse Grøn rejse
10-99 km 23 EUR  
100-499 km 180 EUR 210 EUR
500-1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000-2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000-3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000-7 999 km 820 EUR  
8 000 km og derover 1 500 EUR  

Budgetpost - Individuel støtte

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til ophold.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på opholdets varighed for deltagere samt deres evt. ledsagere, formidlere og beslutningstagere, inklusive én rejsedag før aktiviteten og én rejsedag efter aktiviteten, og op til fire yderligere dage for deltagere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Beløb

Tabel A2.1 pr. deltager pr. Dag

Budgetpost - Inklusionsstøtte til organisationer

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder, ekskl. ledsagere, formidlere og beslutningstagere.

Beløb

100 EUR pr. deltager

Budgetpost - Ekstraordinære omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer, lægeattester.

Høje rejseomkostninger for deltagere, herunder medlemmer af uformelle grupper, ledsagere, formidlere og beslutningstagere, som ikke dækkes af den almindelige kategori "Rejse" på grund af geografisk afstand eller andre barrierer (dvs. hvor anvendelsen af renere transportmidler med lavere CO2-emissioner medfører høje rejseomkostninger).

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Høje rejseomkostninger finder anvendelse, hvis rejsetilskuddet baseret på enhedsomkostninger ikke dækker 70 % af deltagernes rejseomkostninger. Hvis de tildeles, erstatter de ekstraordinære omkostninger til dyre rejser standardrejsetilskuddet.

Beløb

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Høje rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede rejseomkostninger.

Tabel A2.1: Individuel støtte til mobilitetsaktiviteter vedrørende unges samfundsdeltagelse

  Aktiviteter vedrørende unges samfundsdeltagelse (euro pr. dag)
Østrig 51
Belgien 47
Bulgarien 36  
Kroatien 39  
Cypern 36  
Tjekkiet 36  
Danmark 51  
Estland 37  
Finland 51  
Nordmakedonien 31  
Frankrig 43  
Tyskland 46
Grækenland 43  
Ungarn 37  
Island 51  
Irland 55  
Italien 44
Letland 38  
Liechtenstein 51  
Litauen 38
Luxembourg 51  
Malta 44  
Nederlandene 51  
Norge 56  
Polen 38  
Portugal 42  
Rumænien 36  
Serbien 33
Slovakiet 39  
Slovenien 38  
Spanien 38  
Sverige 51  
Tyrkiet 36  
Tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU 33  
 • 1 Det meste af budgettet for dette tiltag tildeles til støtte for tværnationale aktiviteter, der involverer organisationer og deltagere fra EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet. Op til 25 % af det tilgængelige budget kan imidlertid anvendes til at finansiere internationale projekter, der omfatter organisationer og deltagere fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A).
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_da.
 • 3 Disse strategier kan findes her: Strategien for unges deltagelse: https://participationpool.eu/, Youthpass: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-YOUTH — What is Youthpass? / ETS: https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/.
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en.
 • 6 Afhængigt af deres behov kan uformelle grupper af unge være tilknyttet en eller flere coaches under projektet.
 • 7 Deltagende organisationer skal give fuldmagt til den ansøgende organisation. Fuldmagten skal gives i ansøgningsfasen og senest på tidspunktet for undertegnelsen af tilskudsaftalen. For yderligere oplysninger, se denne guides del C.
 • 8 Gruppe på mindst fire unge i alderen 13-30 år. Et medlem af gruppen, som er mindst 18 år, skal påtage sig rollen som repræsentant og ansvarlig på gruppens vegne. Se ordlisten for definitionen af en uformel gruppe. I forbindelse med dette tiltag og alle bestemmelser herom er "en uformel gruppe af unge" omfattet af begrebet "deltagende organisation". Henvisninger til "deltagende organisation" omfatter også "en uformel gruppe af unge".
 • 9 EU-institutionernes hjemsteder er Bruxelles, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg og Haag.
 • 10 Bemærk: 

  nedre aldersgrænser — deltagerne skal have nået minimumsalderen senest på aktivitetens startdato, øvre aldersgrænser — deltagerne må ikke være ældre end den angivne maksimumsalder på aktivitetens startdato

 • 11 Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).  
 • 12 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
 • 13 Hvis en deltager fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien) og derefter i Ljubljana (Slovenien), skal vedkommende a) først beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter afstanden mellem Rom og Ljubljana (489,75 km) og lægge de to afstande sammen (1 855,03 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km) og c) beregne det EU-tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Ljubljana (via Rom) og retur (275 EUR).
Tagged in:  Youth