Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Nuorten osallistumishankkeet

 Nämä ovat virallisen koulutuksen ulkopuolisia toimintoja, joilla kannustetaan, edistetään ja helpotetaan nuorten osallistumista Euroopan yhteiskunnalliseen toimintaan paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla.

Toiminnon tavoitteet

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan epävirallisten nuorten ryhmien ja/tai nuorisojärjestöjen toteuttamia nuorisolähtöisiä paikallisia, kansallisia ja ohjelmamaiden välisiä osallistumista edistäviä hankkeita, joilla kannustetaan nuoria osallistumaan Euroopan yhteiskunnalliseen toimintaan ja pyritään yhteen tai useampiin seuraavista tavoitteista:

 • Annetaan nuorille tilaisuuksia sitoutua ja oppia osallistumaan kansalaisyhteiskuntaan (tarjoamalla nuorille osallistumisväyliä heidän päivittäisessä elämässään, mutta myös yhteiskunnallisessa toiminnassa, ja pyrkimällä kaikenlaisista lähtökohdista tulevien nuorten ja erityisesti sellaisten nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, mielekkääseen osallistumiseen kansalaistoimintaan, talouteen, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja politiikkaan).
 • Lisätään nuorten tietoisuutta yhteisistä eurooppalaisista arvoista ja perusoikeuksista ja edistetään Euroopan yhdentymisprosessia muun muassa edistämällä yhden tai useamman EU:n nuorisotavoitteen saavuttamista.
 • Kehitetään nuorten digiosaamista ja medialukutaitoa (erityisesti kriittistä ajattelua sekä tietojen arviointi- ja työstämiskykyä), jotta parannetaan nuorten kykyä vastustaa disinformaatiota, valeuutisia ja propagandaa sekä heidän valmiuksiaan osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.
 • Tuodaan yhteen nuoria ja paikallisen, alueellisen, kansallisen ja ohjelmamaiden välisen tason päättäjiä ja/tai edistetään EU:n nuorisodialogia.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–20271  vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. ”Sitouttamisen” keskeisellä alalla EU:n nuorisostrategiassa pyritään nuorten mielekkääseen osallistumiseen kansalaistoimintaan, talouteen, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja politiikkaan. Strategialla edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, tuetaan yhteiskunnallista ja kansalaistoimintaa ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja vuonna 2018 sen yhteydessä laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta, joissa yksilöidään useita monialaisia aloja, jotka vaikuttavat nuorten elämään, ja tuodaan esiin kunkin alan haasteita, jotka on ratkaistava. Nuorten sidosryhmien palautteen perusteella EU:n nuorisodialogin kullakin 18 kuukautta kestävällä työskentelyjaksolla yksilöidään erityisiä temaattisia painopisteitä, jotka nimetään EU:n nuorisostrategian toteuttamisen painopisteiksi tiettynä ajanjaksona. 

Nuorisoalan teemakohtaiset strategiat

Erasmus+ -ohjelmalla pyritään edistämään nuorten osallistumista, vahvistamaan epävirallisen ja arkioppimisen laatua ja kehittämään laadukasta nuorisotyötä. Lisätukea näillä aloilla on saatavilla erityisten teemakohtaisten strategioiden, kuten nuorten osallistumisstrategian, Youthpassin ja eurooppalaisen koulutusstrategian kautta2 .

Toiminnan kuvaus

Nuorten osallistumishankkeet ovat epäviralliseen oppimiseen liittyviä hankkeita, joissa keskitytään nuorten aktiiviseen osallistumiseen. Tällaisella toiminnalla pyritään antamaan nuorille mahdollisuuksia kokemusten vaihtoon, yhteistyöhön sekä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Tuetun toiminnan olisi autettava osallistujia vahvistamaan henkilökohtaisia, sosiaalisia ja kansalaistaitoja sekä digiosaamista ja tulemaan aktiivisiksi Euroopan kansalaisiksi.

Toiminnolla tuetaan nuorten vaihtoehtoisten, innovatiivisten, älykkäiden ja digitaalisten osallistumismuotojen käyttöä, kuten nuorten osallistumisen laajentamista useille eri aloille ja useisiin eri tiloihin (esimerkiksi terveydenhuoltopalveluihin ja liikuntatiloihin riippumatta siitä, ovatko ne julkisen vai yksityisen sektorin hoitamia), ja avataan näin väyliä kaikenlaisista lähtökohdista tulevien nuorten osallistumiselle.

Nuorten osallistumishankkeita voidaan käyttää vuoropuhelujen ja keskustelujen järjestämiseksi nuorten ja päättäjien välillä, jotta edistetään nuorten aktiivista osallistumista demokratian toteuttamiseen Euroopassa. Niiden ansiosta nuorilla on mahdollisuus (laatimalla kannanottoja, ehdotuksia ja suosituksia) ilmaista oma näkemyksensä erityisesti siitä, millaista nuorisopolitiikkaa Euroopassa pitäisi suunnitella ja harjoittaa. Nuorten osallistumishankkeita voidaan toteuttaa myös kansalaistoiminnan ja nuorten aktivismin muodossa, jolloin nuoret voivat eri tavoin lisätä tietoisuutta itselleen tärkeistä asioista.

Nuorten osallistumishankkeet voivat olla joko ohjelmamaiden välisiä (jolloin ne toteutetaan yhdessä tai useammassa osallistujamaassa ja niissä on mukana kumppaneita useista osallistujamaista) tai kansallisia (jolloin ne toteutetaan paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla ja niihin osallistuu epävirallisia nuorten ryhmiä ja/tai organisaatioita vain yhdestä osallistujamaasta). Kansalliset nuorten osallistumishankkeet soveltuvat erityisen hyvin ideoiden testaamiseen paikallistasolla sekä välineeksi, jolla seurataan aiempia aloitteita ja autetaan laajentamaan ja kehittämään edelleen menestyksellisiä ideoita.

Kaikissa nuorten osallistumishankkeissa – riippumatta siitä, millä tasolla ne toteutetaan – on oltava osoitettu eurooppalainen ulottuvuus ja/tai niiden on tuotettava eurooppalaista lisäarvoa, ja jokaisen yksittäisen tuetun toiminnan on edistettävä selkeästi yhden tai useamman edellä luetellun toiminnon tavoitteen saavuttamista.

Tuettu toiminta voi olla muun muassa seuraavanlaista (tai niiden yhdistelmiä): työpajat, keskustelut, roolipelit, simulaatiot, digitaalisten välineiden (eli digitaalisten demokratian välineiden) käyttö, tiedotuskampanjat, koulutustilaisuudet, kokoukset ja muu verkossa tai sen ulkopuolella tapahtuva vuorovaikutus nuorten ja päättäjien välillä, kuulemiset ja tiedotus- ja/tai kulttuuritapahtumat.

Eräitä esimerkkejä hankkeessa mahdollisesti toteutettavasta toiminnasta ovat seuraavat:

 • kasvokkain tai verkossa toteutettavat työpajat ja/tai kokoukset, seminaarit tai muut paikallisella, alueellisella, kansallisella tai ohjelmamaiden välisellä tasolla toteutettavat tapahtumat/prosessit, jotka mahdollistavat tiedotuksen, keskustelun ja nuorten aktiivisen osallistumisen; käsiteltävät kysymykset liittyvät nuorten päivittäiseen elämään aktiivisina Euroopan kansalaisina ja ihannetapauksessa sisältävät vuorovaikutusta päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa, joita asia koskee, johtavat tällaiseen vuorovaikutukseen tai muodostavat osan sen jatkotoimista
 • nuorten kuulemiset, joissa yksilöidään heidän kannaltaan erityisen merkittäviä aiheita/kysymyksiä (paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa tai osallistujamaiden välisessä kontekstissa) sekä tarpeita, jotka liittyvät osallistumiseen tällaisten aiheiden/kysymysten käsittelyyn
 • tiedotuskampanjat, joilla kannustetaan nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, kuten tiedotus- ja/tai kulttuuritapahtumat, jotka liittyvät tiettyihin nuorille tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin
 • avoimien, turvallisten ja kaikkien nuorten käytettävissä olevien virtuaalisten ja/tai fyysisten tilojen saatavuuden helpottaminen, jotta tarjotaan tehokkaita mahdollisuuksia oppia osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja demokraattisiin prosesseihin
 • simulaatiot demokraattisten instituutioiden toiminnasta ja tällaisissa instituutioissa toimivien päättäjien rooleista.

Nuorten osallistumishankkeessa toteutettaviin toimintoihin on erittäin suositeltavaa sisällyttää digitaalisia toimintamuotoja (esimerkiksi webinaareja, hackathon-tapahtumia ja erilaisia sähköisen osallistumisen välineitä) ja/tai koulutusta digitaalisten demokratian välineiden käytöstä aina, kun se on tarkoituksenmukaista.

Hankkeen olisi koostuttava erilaisista toimista, jotka yhdessä edistävät suunniteltujen tavoitteiden saavuttamista. Osa näistä toimista voitaisiin toteuttaa liikkuvuustoimintoina, jossa osallistujat matkustavat asuinpaikkansa ulkopuolelle ja ottavat osaa osallistavaan kokemukseen. Nämä liikkuvuustoiminnot voivat olla sekä kansallisia että kansainvälisiä. Toimet voivat olla myös fyysisiä tapahtumia, joissa nuoret ja päätöksentekijät, mukaan lukien osallistujat, jotka eivät osallistu suoraan hankkeen toteuttamiseen, ovat fyysisesti läsnä tietyssä paikassa. Liikkuvuustoimintojen ja nuorten osallistumistilaisuuksien järjestämistä tuetaan erillisistä kululuokista. Liikkuvuustoiminnot ja fyysiset tapahtumat voivat olla yksittäisten hankkeiden tarpeiden mukaan joko erillisiä tai yhdistettäviä (esimerkiksi jos osallistujien on tarpeen matkustaa tapahtumaan, tämä voidaan ilmoittaa sekä liikkuvuustoiminnoksi että tapahtumaksi, jolloin siitä voidaan maksaa matkatukea ja oleskelukustannusten tukea). Hankkeeseen kuuluu tavallisesti myös toimia, jotka eivät ole liikkuvuustoimintoja eikä fyysisiä tapahtumia. Ne ovat yhtä tärkeitä hankkeen toteuttamisen kannalta, ja ne olisi katettava hankehallintoa koskevasta kululuokasta.

Tästä toiminnosta ei voida tukea seuraavan tyyppistä toimintaa: organisaatioiden tai niiden verkostojen sääntömääräiset kokoukset, puoluepoliittisten tapahtumien järjestäminen, fyysinen infrastruktuuri (esimerkiksi rakennusten rakentamisesta/hankinnasta ja niiden pysyvästä varustelusta aiheutuvat kustannukset).

Esimerkkejä hankkeista, joissa on vahva osallistumisulottuvuus (esimerkit eivät koske vain nuorten osallistumishankkeita), ja asiaankuuluvista parhaista käytännöistä on nuorten osallistumista koskevassa välineistössä3 .  

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Tästä toiminnosta tuettavaan hankkeeseen olisi sisällyttävä yksi tai useampia edellä kuvatuista toiminnoista. Toimintoja voidaan yhdistellä joustavasti hankkeen tavoitteiden sekä osallistujaorganisaation tai -organisaatioiden ja osallistujien tarpeiden mukaan.

Hankkeen toteuttaa yksi tai useampi epävirallinen nuorten ryhmä, yksi tai useampi organisaatio tai niiden yhdistelmä. Epävirallinen nuorten ryhmä (tai ryhmät) ja/tai osallistujaorganisaatiot on yksilöitävä hakuvaiheessa. Jos mukana on vain yksi epävirallinen nuorten ryhmä, yksi nuorista tekee hakemuksen ryhmän puolesta. Jos mukana on useita ryhmiä tai organisaatioita, yksi niistä toimii koordinaattorina ja hakee koko hanketta kaikkien kumppanien puolesta.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista. Osallistujaorganisaatioilla ja toimintoihin osallistuvilla nuorilla olisi oltava aktiivinen rooli kaikissa näissä vaiheissa, mikä tukee heidän oppimiskokemustaan (”nuorten nuorille suunnittelemat toiminnot”). Nuorten osallistumista koskeva välineistö (Youth Participation Toolkit) voi tarjota käytännön ideoita ja ohjeita nuorten osallistumisen lisäämiseksi.

 • Suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintamuotojen määrittely, työohjelman ja toiminta-aikataulun laatiminen)
 • Valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa, kohderyhmän tai -ryhmien vahvistaminen sekä osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus)
 • Toimintojen toteuttaminen
 • Jatkotoimet (toimintojen arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hankkeen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen). Jokaisessa hankkeessa olisi osana jatkotoimivaihetta suunniteltava nuorille osallistujille annettavaa palautetta hankkeen tuotoksista, muun muassa siitä, miten näistä tuotoksista on ilmoitettu muille merkityksellisille sidosryhmille ja/tai miten nämä ovat käyttäneet tuotoksia. 

EU:n nuorisodialogi

EU:n nuorisodialogin4  yhteydessä yksilöidyt aiheet ja painopisteet voivat toimia inspiraation lähteenä nuorten osallistumishankkeille kaikilla tasoilla. Myös EU:n nuorisodialogissa laaditut EU:n nuorisotavoitteet voivat toimia vastaavana inspiraation lähteenä. Niissä yksilöidään monialaisia aloja, jotka vaikuttavat nuorten elämään, ja tuodaan esiin haasteita. Lisäksi onnistuneiden nuorten osallistumishankkeiden tuloksia voidaan hyödyntää EU:n nuorisodialogin myöhemmissä vaiheissa.

Oppimisprosessi

Nuorten osallistumishankkeessa on suunniteltava tuen tarjoamista reflektointiprosessiin ja oppimistulosten tunnistamiseen ja dokumentointiin erityisesti Youthpass-todistuksen avulla.

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toiminnoissa pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia, osallistumismahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavia ja osallistavia hanketoimintoja ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon.

Nuorten osallistumishankkeet soveltuvat erityisen hyvin sellaisten nuorten osallistamiseen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia:

 • Nuorten osallistumishankkeet on suunniteltu ruohonjuuritason toiminnan muodoksi, jonka muuttujat (kesto, osallistujamäärä, kansalliset ohjelmamaiden välilliset toiminnot) ovat hyvin joustavia ja helposti mukautettavissa sellaisten nuorten erityistarpeisiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 • Nuorten osallistumishankkeita toteuttavien epävirallisten nuorten ryhmien tukena voi olla ohjaaja5 . Ohjaajan palvelut voivat olla erityisen merkittäviä ja hyödyllisiä, kun tuetaan nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, hankkeiden laatimisessa ja toteuttamisessa.
 • Toiminnon tavoitteita ovat mahdollisuuksien tarjoaminen nuorille, jotta nämä voivat oppia osallistumaan kansalaisyhteiskunnan toimintaan, sekä digitaalisen ja medialukutaidon parantaminen. Näihin tavoitteisiin tähtäävät hankkeet voivat olla erityisen hyödyllisiä autettaessa nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voittamaan mahdollisesti kohtaamiaan haasteita.

Nuorten osallistumishankkeet soveltuvat myös erityisen hyvin yhteiskunnallista osallisuutta ja moninaisuutta koskevaan temaattiseen työhön esimerkiksi stereotypioiden torjumisen tukemiseksi sekä ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. 

Osallistujien suojelu ja turvallisuus

Hankkeen suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta ja kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi olisi toteutettava.

Yhteisöjen muodostaminen

Yhteisöjen muodostamistoimintojen sisällyttäminen nuorten osallistumishankkeisiin on erittäin suositeltavaa. Tällaisia toimintoja olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä jatkamaan tuettujen hankkeiden päätyttyä siten, että niistä tulee itseään ylläpitäviä.

Ympäristökestävyys

Hankkeella olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoimien ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Se olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennevälineiden käyttö.

Digitaalinen siirtymä

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa toimintojen laatua. Digitaalisten ja verkkopohjaisten elementtien käyttö niiden nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumiskynnyksen madaltamiseksi on suositeltavaa. Toteuttamalla hankkeita ja toimintoja, joilla pyritään vahvistamaan digitaitoja, edistämään digitaalista lukutaitoa ja/tai kehittämään ymmärrystä digiteknologian riskeistä ja mahdollisuuksista, ohjelmalla voidaan muuttaa ajattelutapaa ja edistää digitaalisten ja monimuotolähestymistapojen kehittämistä nuorisotoiminnassa.

Toimintojen suunnittelun ja tavoitteiden mukaan digitaalisiin kysymyksiin liittyvän osaamisen ja tietoisuuden kehittäminen sekä uusien teknologioiden käyttö voidaan ottaa käyttöön fyysisissä tapahtumissa tai oppimiseen liittyvissä liikkuvuustoiminnoissa, kun taas puhtaasti virtuaaliset komponentit tulisi rahoittaa hankehallinnon kustannuksista. Asianmukaisesti perusteltuihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat sellaisten nuorten osallistamisesta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voidaan hakea osallisuustukea.

Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit

Kaikkien tästä toiminnosta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaiden oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimintojen järjestämistä koskevia Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toiminnon perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen täytäntöönpanon, kuten osallistujien valinnan ja valmentamisen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi.

Hankkeiden arviointiperusteet

Kelpoisuusperusteet

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin
 •  epävirallinen nuorten ryhmä6

joka sijaitsee EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa EU:n naapurialueiden kolmannessa maassa (alueet 1–4; ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoinen osallistujaorganisaatio. Hakijaorganisaatio jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden7  nimissä.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

 • Kansalliset nuorten osallistumishankkeet: mukana on oltava vähintään yksi osallistujaorganisaatio.
 • Ohjelmamaiden väliset nuorten osallistumishankkeet: mukana on oltava vähintään kaksi osallistujaorganisaatiota eri maista.

Hankkeen kesto

3–24 kuukautta.

Toiminnan tapahtumapaikka tai –paikat

Toimintojen on tapahduttava yhden tai useamman osallistujaorganisaation sijaintimaassa. toimintoja voidaan toteuttaa myös jossain Euroopan unionin toimielinten toimipaikassa8 , vaikka hankkeessa ei ole osallistujaorganisaatioita toimielimen isäntämaasta

Tukikelpoiset osallistujat

Osallistujaorganisaatioiden sijaintimaissa asuvat 13–30-vuotiaat nuoret9  ja hankkeessa käsiteltävien aiheiden kannalta relevantit päättäjät.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa seuraaviin ajankohtiin mennessä:

Kesäkuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään edellisen vuoden 4. lokakuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Mahdollinen ylimääräinen hakukierros:

Kansalliset toimistot voivat päättää järjestää ylimääräisen hakukierroksen. Kansalliset toimistot tiedottavat hakijoille ylimääräisen hakukierroksen avaamisesta verkkosivustoillaan.

Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakijoiden on jätettävä seuraavan vuoden 1. elokuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat avustushakemuksensa viimeistään 4. toukokuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Liitteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuus.

Hakulomakkeeseen on liitettävä nuorten osallistumishankkeen kuukausittainen aikataulu, josta käyvät ilmi kaikki suunnitellut toiminnot.

Jos hankkeessa suunnitellaan liikkuvuustoimintoa ja/tai tapahtumia, Hakulomakkeeseen on liitettävä jokaisen hankkeeseen suunnitellun liikkuvuustoiminnon ja tapahtuman aikataulu.

Arviointikriteerit

Relevanssi, perustelut ja vaikutus (enintään 30 pistettä)

 • Hankkeen relevanssi seuraavien asioiden kannalta:
  • toiminnon tavoitteet
  • osallistujaorganisaatioiden ja osallistujien tarpeet.
 • Missä määrin hankkeella puututaan yhteen tai useampaan EU:n nuorisodialogin tai nuorisotavoitteiden yhteydessä määriteltyyn painopisteeseen.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada aikaan osallistujien kannalta laadukkaita oppimistuloksia.
 • Missä määrin hanke tuottaa eurooppalaista lisäarvoa.
 • Hankkeen mahdolliset vaikutukset
  • osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
  • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tai kansainvälisellä tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.
 • Missä määrin hankkeeseen sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan sen tulokset kestämään hankkeen elinkaarta pidempään.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota mukaan toimintoon.
 • Missä määrin hankkeessa käsitellään kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Hankesuunnitelman laatu (enintään 40 pistettä)

 • Tunnistettujen tarpeiden, hankkeen tavoitteiden, osallistujaprofiilien ja ehdotettujen toimintojen keskinäinen johdonmukaisuus.
 • Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: valmistelussa (mukaan lukien osallistujien valmentaminen), toimintojen toteutuksessa ja jatkotoimissa (mukaan lukien palautemekanismi osallistujille).
 • Missä määrin nuoret ovat mukana toimintojen kaikissa vaiheissa.
 • Missä määrin toiminnot on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja osallistaviksi ja ne ovat avoimia osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 • Ehdotettujen osallistavien oppimismenetelmien asianmukaisuus, mahdolliset virtuaaliset komponentit mukaan lukien.
 • Missä määrin hankkeessa hyödynnetään vaihtoehtoisia, innovatiivisia ja älykkäitä nuorten osallistumisen muotoja erityisesti uusien ideoiden testaamiseksi ja seuraamiseksi.
 • Reflektointiprosessia ja osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia koskevien järjestelyjen ja tuen laatu sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten välineiden, erityisesti Youthpass-todistuksen, johdonmukainen hyödyntäminen.
 • Osallistujien turvallisuuden ja suojelun varmistamiseksi toteutettavien toimenpiteiden riittävyys ja tehokkuus.
 • Missä määrin toimintoihin sisältyy kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Hankkeen hallinnoinnin laatu (enintään 30 pistettä)

 • Käytännön järjestelyjen sekä hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu.
 • Ryhmän tai ryhmien osallistujien, osallistujaorganisaatioiden sekä niiden ja muiden keskeisten sidosryhmien välisen yhteistyön ja viestinnän laatu.
 • Hankkeen eri vaiheiden ja hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella.

Rahoitussäännöt

Hankkeen budjetti on laadittava seuraavien sääntöjen mukaisesti (euroina):

Nuorten osallistumishankkeisiin myönnettävä enimmäisavustus hanketta kohti: 60 000 euroa

Hankehallinto

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Hankkeen hallinnointiin ja toteutukseen (esimerkiksi hankekokousten valmisteluun ja toteutukseen, toimintojen valmisteluun, toteutukseen, arviointiin, tulosten levittämiseen ja seurantaan) liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena hankkeen kesto.

Määrä

500 euroa/kk

Ohjaajakustannukset

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Kustannukset, jotka liittyvät ohjaajan osallistumiseen hankkeeseen.  Ohjaajakustannuksiin voidaan hakea tukea vain, jos hankkeen toteuttaa epävirallinen nuorten ryhmä.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Tapahtumapaikan maan ja työpäivien perusteella.

Ohjaajaan liittyvät kulut on perusteltava hakulomakkeessa. Ohjauksen kesto ei liity hankkeen kestoon.

Määrä

Taulukko B3 työpäivältä

Enintään 12 päivää

Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Niihin osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä sekä päättäjiin ja fasilitaattoreihin suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

100% tukikelpoisista kustannuksista

Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset

Osallistujien, myös ryhmänvetäjien, tukihenkilöiden ja fasilitaattorien korkeat matkakulut, mukaan lukien puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

Vakuus: 80% tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80% tukikelpoisista kustannuksista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100% tukikelpoisista kustannuksista

 Taulukko B3 Ohjaajakustannukset

 

Opettaja/kouluttaja/tutkija/

nuorisotyöntekijä

Yksikkökorvaus päivältä

Tanska, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Liechtenstein, Norja

241

Belgia, Saksa, Ranska, Italia, Suomi, Islanti

214

Tšekki, Kreikka, Espanja, Kypros, Malta, Portugali, Slovenia

137

Bulgaria, Viro, Kroatia, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, Pohjois-Makedonia, Turkki

74

Lisätuki hankkeen puitteissa järjestetyille fyysisille tapahtumille

Nuorten osallistumistapahtumien tuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Nuorten osallistumishankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisten kansallisten ja ohjelmamaiden välisten fyysisten tapahtumien toteuttamiseen liittyvät kustannukset. Tämän kululuokan ei ole tarkoitus kattaa osallistujaorganisaatioiden henkilöstön / epävirallisten nuorten ryhmien jäsenten ja fasilitaattorien osallistumista, koska näiden osallistujien kokouksiin osallistuminen katetaan kululuokasta ”hankehallinto”.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena tapahtuman osallistujamäärä päättäjät mukaan lukien, mutta fasilitaattorit pois lukien. Nuorten osallistumistapahtumien tuki voidaan tarvittaessa yhdistää liikkuvuustoimintojen rahoitukseen.

Määrä

100 euroa/osallistuja

Lisätuki hankkeen puitteissa toteutetuille liikkuvuustoiminnoille

Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä, päättäjien ja fasilitaattorien edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle riippumatta siitä, tapahtuuko matka yhdessä maassa vai ohjelmamaiden välillä.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys10  käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria11 .

Kun kyse on liikkuvasta toiminnosta, hakijan on laskettava yhteen yksittäisten tapahtumapaikkojen väliset etäisyydet ja valittava kokonaismatkaa vastaava välimatkakategoria.12

Määrä

Matkan pituus

Tavanomainen matkustaminen

Vihreä matkustaminen

10–99 km

23 euroa

 

100–499 km

180 euroa

210 euroa

500–1 999 km

275 euroa

320 euroa

2 000–2 999 km

360 euroa

410 euroa

3 000–3 999 km

530 euroa

610 euroa

4 000–7 999 km

820 euroa

 

vähintään 8 000 km

1 500 euroa

 

Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto, avustajat, päättäjät ja yhteyshenkilöt mukaan lukien (tarvittaessa), mukaan lukien yksi matkustuspäivä ennen toimintoa ja yksi matkustuspäivä sen jälkeen (tarvittaessa) sekä enintään neljä lisäpäivää osallistujille, jotka saavat vihreän matkustamisen tukea

Määrä

Taulukko A2.1 osallistujaa kohden päivässä

Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoimintojen järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tukihenkilöt, fasilitaattorit ja päättäjät pois luettuina.

Määrä

100 euroa osallistujalta

Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien, myös tukihenkilöiden, päättäjien ja fasilitaattorien korkeat matkakulut, mukaan lukien puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista.

Määrä

80% tukikelpoisista kustannuksista

Taulukko A2.1: Yksilötuki nuorten osallistumishankkeisiin liittyviin liikkuvuustoimintoihin

 

Nuorten osallistumishankkeet (euroa päivältä)

Itävalta

45 €

Belgia

42 €

Bulgaria

32 €

Kroatia

35 €

Kypros

32 €

Tšekki

32 €

Tanska

45 €

Viro

33 €

Suomi

45 €

Pohjois-Makedonia

28 €

Ranska

38 €

Saksa

41 €

Kreikka

38 €

Unkari

33 €

Islanti

45 €

Irlanti

49 €

Italia

39 €

Latvia

34 €

Liechtenstein

45 €

Liettua

34 €

Luxemburg

45 €

Malta

39 €

Alankomaat

45 €

Norja

50 €

Puola

34 €

Portugali

37 €

Romania

32 €

Serbia

29 €

Slovakia

35 €

Slovenia

34 €

Espanja

34 €

Ruotsi

45 €

Turkki

32 €

Ohjelmaan assosioitumattomat naapurialueiden kolmannet maat

29 €

 • 1 https://europa.eu/youth/strategy_fi
 • 2 Strategiat ovat saatavilla seuraavissa osoitteissa: Nuorten osallistumisstrategia: https://participationpool.eu/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 3 https://participationpool.eu/toolkit/
 • 4 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_fi
 • 5 Epäviralliset nuorten ryhmät voivat käyttää yhtä tai useampaa ohjaajaa hankkeen aikana tarpeidensa mukaan.
 • 6 Vähintään neljän 13–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän vähintään 18-vuotiaista jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä. Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa. Tämän toimen ja siihen liittyvien määräysten yhteydessä ”epävirallinen nuorten ryhmä” sisältyy ”osallistujaorganisaation” määritelmään. Viitattaessa ”osallistujaorganisaatioihin” viittauksen katsotaan kattavan myös ”epäviralliset nuorten ryhmät”.
 • 7 Osallistujaorganisaatioiden on allekirjoitettava valtakirja hakijaorganisaatiolle. Valtakirjat olisi annettava hakuvaiheessa ja viimeistään allekirjoitettaessa avustussopimusta. Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.
 • 8 EU:n toimielinten toimipaikkoja on Brysselissä, Frankfurtissa, Luxemburgissa, Strasbourgissa ja Haagissa.
 • 9 Huomaa seuraava: 

  Alaikärajat – osallistujien on ylitettävä vähimmäisikä viimeistään toiminnon alkamispäivänä.

  Yläikärajat – osallistujat eivät saa toiminnon alkamispäivänä ylittää asetettua enimmäisikää.

 • 10 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintoon, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km).
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi
 • 12 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva osallistuja osallistuu liikkuvaan toimintoon, joka toteutetaan ensin Roomassa (Italia) ja sitten Ljubljanassa (Slovenia), hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja sitten Rooman ja Ljubljanan välisen etäisyyden (489,75 km) ja laskee nämä etäisyydet yhteen (1 855,03 km). Tämän jälkeen hän valitsee tämän etäisyyden välimatkakategorian (eli 500–1 999 km) ja laskee EU-avustuksen osallistujan edestakaisesta matkasta Madridista Ljubljanaan (Rooman kautta) aiheutuviin matkakuluihin (275 euroa).
Tagged in:  Youth