Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jaunimo dalyvavimo veikla

Pagal šį veiksmą1 remiama formaliajam švietimui ir mokymui nepriskiriama veikla, kuria skatinamas, stiprinamas ir palengvinamas jaunimo dalyvavimas Europos demokratiniame gyvenime vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Veiksmo Tikslai

Pagal programą „Erasmus+“ remiami į jaunimą orientuoti vietos, nacionaliniai, tarpvalstybiniai ir tarptautiniai dalyvavimo projektai, kuriuos vykdo neformaliosios jaunimo grupės ir (arba) jaunimo organizacijos, skatinančios jaunimo dalyvavimą Europos demokratiniame gyvenime ir siekiančios vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • suteikti jaunimui galimybę įsitraukti ir mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje (atveriant kelius jaunuoliams įsitraukti ne tik į kasdienį, bet ir į demokratinį gyvenimą siekiant prasmingo jaunuolių, kad ir kokia būtų jų kilmė, pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo, itin daug dėmesio skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams);
 • didinti jaunimo informuotumą apie bendras Europos vertybes ir pagrindines teises ir prisidėti prie Europos integracijos proceso, be kita ko, įgyvendinant vieną ar kelis ES jaunimo tikslus;
 • ugdyti jaunimo skaitmeninius gebėjimus ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis (ypač kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją ir su ja dirbti), siekiant didinti jaunimo atsparumą dezinformacijai, melagingoms naujienoms ir propagandai, taip pat jų gebėjimą dalyvauti demokratiniame gyvenime;
 • suburti jaunimą ir sprendimus priimančius asmenis vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis ir (arba) prisidėti prie ES jaunimo dialogo.

Politinės aplinkybės

2019–2027 m. Europos Sąjungos jaunimo strategijoje2 nustatyta Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistema, pagrįsta 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatu „Įtraukti, susieti jaunuolius ir suteikti jiems galių“. Pagal siekį „Įtraukti“ ES jaunimo strategija siekiama prasmingo jaunimo pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo. Strategija skatinamas jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime, remiamas socialinis ir pilietinis įsitraukimas ir siekiama užtikrinti, kad visi jaunuoliai turėtų reikiamų išteklių dalyvauti visuomenės gyvenime.

ES jaunimo strategijoje taip pat numatytas jaunimo dialogo procesas, todėl 2018 m. buvo parengta 11 Europos jaunimo tikslų, nustatytos įvairios tarpsektorinės sritys, darančios poveikį jaunuolių gyvenimui, ir nurodyti uždaviniai, kuriuos reikia spręsti kiekvienoje iš jų. Remiantis pačių jaunuolių indėliu, kiekviename 18 mėnesių trukmės ES jaunimo dialogo cikle nustatomi konkretūs teminiai prioritetai, kuriems bus skiriama daugiausia dėmesio tuo laikotarpiu įgyvendinant ES jaunimo strategiją. 

Teminės strategijos jaunimo srityje

Programa „Erasmus+“ siekiama skatinti jaunimo dalyvavimą, didinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi procesų kokybę ir plėtoti kokybišką darbą su jaunimu. Paramą šiose srityse galima gauti per konkrečias temines strategijas, tokias kaip Jaunimo dalyvavimo strategija, „Youthpass“ ir Europos mokymo strategija3 .

Veiklos aprašymas

Jaunimo dalyvavimo veikla – neformaliojo mokymosi veikla, grindžiama aktyviu jaunimo dalyvavimu. Ja siekiama jaunimui suteikti galimybių įgyti patirties mainų, bendradarbiavimo, kultūrinės ir pilietinės veiklos srityse. Remiama veikla turėtų padėti dalyviams stiprinti asmeninius, socialinius, pilietinius ir skaitmeninius gebėjimus ir tapti aktyviais Europos piliečiais.

Šiuo veiksmu remiamas alternatyvių, novatoriškų, pažangiųjų ir skaitmeninių jaunimo dalyvavimo formų naudojimas, įskaitant jaunimo dalyvavimo plėtrą į įvairius sektorius ir erdves (sveikatos priežiūros, sporto ir pan., nepriklausomai nuo to, ar jos yra viešosios ar privačiosios), atveriant kelią aktyviam jaunuolių, kad ir kokia būtų jų kilmė, dalyvavimui.

Jaunimo dalyvavimo veikla gali būti naudojama jaunimo ir sprendimus priimančių asmenų dialogui ir diskusijoms, siekiant skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratiniame Europos gyvenime. Taip jaunimui suteikiama galimybė išsakyti savo nuomonę (pozicijas, pasiūlymus ir rekomendacijas) apie tai, kaip turėtų būti formuojama ir įgyvendinama Europos jaunimo politika. Jaunimo dalyvavimo veikla taip pat gali būti pilietinė veikla ir jaunimo aktyvizmas, padedantys jaunimui įvairiais būdais didinti informuotumą jiems rūpimais klausimais.

Jaunimo dalyvavimo veikla gali būti tarpvalstybinė (įgyvendinama vienoje ar keliose dalyvaujančiosiose šalyse, įtraukiant neformaliąją (-iąsias) jaunimo grupę (-es) ir (arba) organizacijas iš kelių dalyvaujančiųjų šalių) arba nacionalinė (įgyvendinama vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, įtraukiant neformaliąją (-iąsias) jaunimo grupę (-es) ir (arba) organizacijas iš vienos dalyvaujančiosios šalies). Nacionalinė jaunimo dalyvavimo veikla ypač tinka idėjoms išbandyti vietos lygmeniu ir kaip su ankstesnėmis iniciatyvomis susijusios tolesnės veiklos priemonė, padedanti išplėsti ir toliau plėtoti sėkmingas idėjas.

Visa jaunimo dalyvavimo veikla, neatsižvelgiant į jos įgyvendinimo lygmenį, turi turėti akivaizdų europinį aspektą ir (arba) pridėtinę vertę, o kiekviena pavienė remiama veikla turi aiškiai prisidėti prie vieno ar kelių pirmiau išvardytų veiksmo tikslų įgyvendinimo.

Gali būti remiama tokia veikla (arba jos deriniai): praktiniai seminarai, debatai, vaidmenų žaidimai, modeliavimas, skaitmeninių priemonių (pavyzdžiui, skaitmeninės demokratijos priemonių) naudojimas, informuotumo didinimo kampanijos, mokymai, susitikimai ir kitų formų jaunimo ir sprendimus priimančių asmenų bendravimas internetu ar ne internetu, konsultacijos, informaciniai ir (arba) kultūriniai renginiai ir t. t.

Keli veiklos, kurią būtų galima įgyvendinti pagal projektą, pavyzdžiai:

 • tiesioginiai ar internetiniai seminarai ir (arba) susitikimai, seminarai ar kiti renginiai ar procesai vietos, regioniniu, nacionaliniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu, suteikiantys erdvės jaunuolių informavimui, diskusijoms ir aktyviam dalyvavimui tokiais klausimais, kurie yra svarbūs jų, kaip aktyvių Europos piliečių, kasdieniam gyvenimui, idealiu atveju palaikant ryšį su sprendimus priimančiais asmenimis ir kitais šios srities suinteresuotaisiais subjektais;
 • jaunimo konsultacijos, kuriomis nustatomos jaunimui aktualios temos ar klausimai (vietos, regioniniu, nacionaliniu ar tarpvalstybiniu mastu) ir jų poreikiai, susiję su dalyvavimu šios srities veikloje ar sprendžiant tokius klausimus;
 • informuotumo didinimo kampanijos, susijusios su jaunimo dalyvavimu demokratiniame gyvenime, įskaitant informaciją ir (arba) kultūrinius renginius, susijusius su jaunimui aktualiais konkrečiais visuomenės uždaviniais;
 • palankesnės sąlygos jaunimui patekti į atviras, saugias ir prieinamas virtualias ir (arba) fizines erdves, suteikiant veiksmingų galimybių mokytis dalyvauti demokratiniame gyvenime ir jo procesuose;
 • demokratinių institucijų veikimo imitavimas ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų vaidmuo šiose institucijose.

Jeigu aktualu, labai skatinama integruoti skaitmeninio formato veiklą (pavyzdžiui, internetinius seminarus, programuotojų maratonus, įvairias e. dalyvavimo priemones ir t. t.) ir (arba) mokymus, susijusius su skaitmeninės demokratijos priemonių naudojimu įgyvendinant jaunimo dalyvavimo veiklos projektą.

Projektą turėtų sudaryti įvairi veikla, kuria visa prisidedama prie iškeltų tikslų siekimo.

Ši veikla pirmiausia turėtų būti finansuojama pagal biudžeto kategoriją „Projekto valdymas“, t. y. mėnesine vienetine įmoka. Ši projekto veikla paprastai apima susitikimus projekto valdymo klausimais ir vykdomą reguliarią projekto veiklą. Į projektą taip pat gali būti įtrauktas vienas ar keli jaunimo dalyvavimo renginiai.

Sąvoka „fiziniai renginiai“ apima renginius, kurie yra svarbiausi siekiant projekto tikslų; jais gali būti žymimi svarbiausi projekto etapai ir jie turėtų aiškiai išsiskirti iš vykdomos projekto veiklos savo turiniu, dydžiu arba dalyvių profiliu. Be to, jaunimo dalyvavimo renginys yra fizinis renginys, kuriame fiziškai dalyvauja jaunimas ir, kai tinkama, kiti dalyviai. Fiziniame renginyje dalyvaus ne tik neformaliosios grupės nariai ar jaunimas iš dotacijas gaunančių organizacijų, kurios tiesiogiai dalyvauja bendroje projekto veikloje, bet ir platesnė jaunimo ir (arba) sprendimų priėmėjų auditorija. Renginio trukmė turėtų atitikti planuojamą veiklą ir numatomus pasiekimus, o renginiai gali būti tiek labai trumpi (kelių valandų), tiek ilgesnės trukmės. Konkreti parama fiziniams renginiams organizuoti teikiama pagal principą „vienam dalyviui viename renginyje“, neatsižvelgiant į renginio trukmę.

Jaunimo dalyvavimo projektų atveju, kai dėl projekto veiklos arba fizinių renginių dalyviai turi keliauti į kitą vietą nei jų gyvenamoji vieta, galima teikti paraiškas dėl papildomo mobilumo finansavimo, kurį sudaro parama kelionei ir pragyvenimui. Mobilumas jaunimo dalyvavimo projektuose gali būti tiek nacionalinis, tiek tarptautinis, tačiau juo visada turėtų būti remiama projekto veikla, finansuojama iš projekto valdymo lėšų, arba jaunimo dalyvavimo renginys (finansuojamas iš paramos jaunimo dalyvavimo renginiams).

Pagal šį veiksmą negalima remti šių rūšių veiklos: teisės aktais numatytų organizacijų ar jų tinklų posėdžių, politinių renginių organizavimo, fizinės infrastruktūros tobulinimo (pavyzdžiui, statyti ar įsigyti pastatus ir nuolatinę įrangą).

Projektų su stipriu dalyvavimo elementu (neapsiribojant jaunimo dalyvavimo veikla) ir aktualių gerosios patirties pavyzdžių pateikiama Jaunimo dalyvavimo rinkinyje4 .  

Projekto rengimas

Į pagal šį veiksmą remiamą projektą turėtų būti įtrauktas vienas ar keli pirmiau aprašyti elementai. Šie elementai gali būti derinami lanksčiai, atsižvelgiant į projekto tikslus ir dalyvaujančiųjų organizacijų bei su jaunimu dirbančių asmenų poreikius.

Projektą įgyvendina viena ar kelios neformaliosios jaunimo grupės, viena ar kelios organizacijos arba jų derinys. Paraiškų teikimo etapu turi būti nustatytos dalyvausiančios neformaliosios jaunimo grupės ir (arba) dalyvaujančiosios organizacijos. Kiti jaunuoliai gali būti įtraukti į projektą kaip kai kurių veiklų dalyviai arba kaip tikslinės grupės nariai. Jei dalyvauja tik neformalioji jaunimo grupė, vienas iš grupės narių teikia paraišką grupės vardu. Jei dalyvauja kelios grupės ar organizacijos, viena iš jų imasi koordinatorės vaidmens ir partnerystės vardu teikia paraišką dėl viso projekto.

Projektą sudaro keturi etapai – planavimo, parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos. Dalyvaujančiosios organizacijos ir veikloje dalyvaujantis jaunimas turėtų išplėsti savo mokymosi patirtį aktyviai įsitraukdami į visus etapus (pačių jaunuolių parengta jaunimui skirta veikla): Jaunimo dalyvavimo rinkinyje pateikiama praktinių idėjų ir gairių, kaip padidinti jaunimo dalyvavimą.

 • Planavimo (nustatyti poreikius, tikslus, mokymosi rezultatus, veiklos formatus, parengti darbo programą, veiklos tvarkaraštį ir t. T.);
 • Parengiamosios veiklos (praktinis organizavimas, susitarimai su partneriais, planuojamos veiklos tikslinės (-ių) grupės (-ių) patvirtinimas, dalyvių kalbinis, kultūrinis, mokymosi ir su užduotimis susijęs dalyvių parengimas ir t. T.);
 • Veiklos įgyvendinimo;
 • Tolesnės susijusios veiklos (veiklos vertinimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas, taip pat – projekto rezultatų sklaida ir panaudojimas). Kiekviename projekte turėtų būti numatyta tolesnės susijusios veiklos etapu jauniesiems dalyviams teikti grįžtamąją informaciją apie konkrečius projekto rezultatus, įskaitant informaciją apie tai, kaip tokie rezultatai buvo perduoti kitiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams ir (arba) kaip jie jais naudojasi. 

ES jaunimo dialogas

Temos ir prioritetai, nustatyti ES jaunimo dialogo5 kontekste, gali būti visų lygmenų jaunimo dalyvavimo veiklos įkvėpimo šaltinis. Panašiu įkvėpimo šaltiniu gali būti ES jaunimo tikslai, iškelti ES jaunimo dialogo kontekste, kuriuose nustatomos tarpsektorinės sritys, darančios poveikį jaunimo gyvenimui, ir nurodomi uždaviniai. Be to, sėkmingos jaunimo dalyvavimo veiklos rezultatai gali būti naudojami tolesniais ES jaunimo dialogo etapais.

Mokymosi procesas

Jaunimo dalyvavimo veiklos projekte reikia numatyti, kaip bus remiamas visų dalyvių (t. y. ne tik projektą įgyvendinančios (-ių) neformaliosios (-iųjų) jaunimo grupės (-ių) ir (arba) ne tik jaunimo, aktyviai dalyvavusio rengiant ir įgyvendinant projektą, bet ir kitų dalyvių) individualių mokymosi rezultatų apsvarstymo procesas, nustatymas ir dokumentavimas, visų pirma naudojantis „Youthpass“.

Dalyvių apsauga ir saugumas

Planuojant ir rengiant projektą, turėtų būti sprendžiamas dalyvių apsaugos ir saugumo klausimas ir numatytos visos būtinos rizikos prevencijos ir (arba) mažinimo priemonės.

Bendruomenės telkimas

Bendruomenės telkimo veiklą labai skatinama įtraukti ir į jaunimo dalyvavimo veiklos projektus. Jei įmanoma, bendruomenės telkimo veikla turėtų būti tęsiama pasibaigus remiamiems projektams ir tapti savarankiška veikla.

„Erasmus“ Kokybės Standartai Jaunimo reikalų srityje

Įgyvendinant pagal šį veiksmą remiamus projektus turi būti laikomasi „Erasmus“ kokybės standartų jaunimo reikalų srityje, kad mobilumo mokymosi tikslais veikla būtų kokybiška. „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje apima pagrindinius veiklos principus, taip pat konkrečią projekto užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projekto rezultatais ir t. t. „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje pateikiami adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Horizontalieji aspektai

Įtrauktis ir įvairovė

Pagal programą „Erasmus+“ siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą vykdant visus veiksmus. Pareiškėjai turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdami į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę ir įtraukdami juos į sprendimų priėmimo procesą.

Jaunimo dalyvavimo veikla yra ypač tinkama mažiau galimybių turintiems jaunuoliams įtraukti:

 • Jaunimo dalyvavimo veikla yra paties jaunimo lygmens veikla su labai lanksčiomis sąlygomis (trukmės, dalyvių skaičiaus, nacionalinės arba tarpvalstybinės veiklos ir t. T.), kurias galima lengvai pritaikyti prie specialių mažiau galimybių turinčių jaunuolių poreikių;
 • Neformaliąsias jaunimo grupes, vykdančias jaunimo dalyvavimo veiklos projektą, gali remti ugdantysis vadovas6 . Ugdančiojo vadovo paslaugos galėtų būti ypač svarbios ir naudingos teikiant pagalbą mažiau galimybių turintiems jaunuoliams šiems kuriant ir vykdant savo projektus;
 • Šio veiksmo tikslai – suteikti jaunimui galimybę mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje, taip pat gerinti skaitmeninį raštingumą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Projektai, kuriais siekiama šių tikslų, gali būti ypač naudingi padedant mažiau galimybių turinčiam jaunimui įveikti dalį sunkumų, su kuriais jie susiduria.

Jaunimo dalyvavimo veikla taip pat labai padeda gilintis į tokias temas kaip įtrauktis ir įvairovė visuomenėje, pavyzdžiui, remiant kovą su stereotipais, skatinant supratimą, toleranciją ir nediskriminavimą. 

Aplinkos Tvarumas

Projektu turėtų būti skatinamas aplinkos požiūriu tvarus ir atsakingas dalyvių elgesys, didinant informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. Jis turėtų būti rengiamas ir įgyvendinamas atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, pavyzdžiui, integruojant tvarią praktiką, kaip antai daugkartinio naudojimo ar ekologiškų medžiagų pasirinkimą, atliekų mažinimą ir perdirbimą, tvarias transporto priemones.

Skaitmeninė transformacija jaunimo srityje

Pagal programą „Erasmus+“ visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, organizacijų partnerių bendradarbiavimui stiprinti ir jų vykdomos veiklos kokybei gerinti. Skatinama naudoti skaitmeninius ir internetinius elementus, kad mažiau galimybių turintiems jaunuoliams būtų lengviau dalyvauti veikloje. Įgyvendinant Programos projektus ir veiklą, kuriais siekiama pagerinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti skaitmeninį raštingumą ir (arba) ugdyti supratimą apie skaitmeninių technologijų keliamus pavojus ir teikiamas galimybes galima pakeisti mąstyseną ir prisidėti prie jaunimo veiklos skaitmenizacijos ir mišrumo plėtotės.

Priklausomai nuo veiklos turinio ir tikslų į fizinius renginius ar mobilumo veiklą mokymosi tikslais galima įtraukti skaitmeninių gebėjimų ugdymą ir skaitmeninių klausimų išmanymą bei naujųjų technologijų naudojimą, o virtualieji komponentai turi būti finansuojami iš projekto valdymo lėšų. Tinkamai pagrįstos išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimu, gali būti padengtos dalyvių įtraukties rėmimo lėšomis.

Nacionalinės agentūros, vykdydamos mokymo ir bendradarbiavimo veiklą, siūlo įvairias mokymo galimybes su jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunimo lyderiams, be kita ko, susijusias su parama skaitmeninei transformacijai jaunimo srityje. Šie pasiūlymai skelbiami Europos mokymo kalendoriuje https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Įkvėpimo šaltiniu taip pat gali tapti SALTO priemonių skiltis https://www.salto-youth.net/tools/.

Dalyvavimas

Pagal programą „Erasmus+“ visos dalyvaujančiosios organizacijos remiamos tam, kad pagerintų savo projektų kokybę, integruodamos dalyvavimo aspektą ir suteikdamos jaunimui tinkamas galimybes aktyviai įsitraukti ir dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projekto veiklą, nes tai padeda atrasti aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime privalumus. Remiamų projektų dalyvavimo aspekto stiprinimo priemonių galima rasti, be kita ko, interneto svetainėje participationpool.eu. Taip pat skatinama palaikyti ryšius su esamomis nacionalinėmis, tarptautinėmis ar (kitomis) ES iniciatyvomis ir platformomis, susijusiomis su dalyvavimu ir pilietiniu aktyvumu, ir dalyvauti jų veikloje.

Šiam projektui vertinti taikomi kriterijai

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti reikalavimus atitinkanti dalyvaujanti organizacija, įsteigta ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Ši organizacija teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu7 .

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Dalyvaujančioji organizacija gali būti:

 • ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje;
 •  neformalioji jaunimo grupė8 .

įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė (iš 1–4 regionų, žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

 • Nacionaliniai jaunimo dalyvavimo projektai: turi dalyvauti bent viena dalyvaujančioji organizacija.
 • Tarpvalstybiniai ir tarptautiniai jaunimo dalyvavimo projektai: turi dalyvauti bent dvi dalyvaujančiosios organizacijos iš skirtingų šalių.

Projekto trukmė

3–24 mėn.

Veiklos vieta (-os)

 • Veikla turi būti vykdoma vienoje ar keliose dalyvaujančiose organizacijose. Veikla taip pat gali būti vykdoma Europos Sąjungos institucijos buveinėje9 , net jei projekte nedalyvauja organizacijos iš šalies, kurioje įsikūrusi šios institucijos buveinė.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

13–30 m. amžiaus10 jaunuoliai, gyvenantys dalyvaujančių organizacijų šalyse, ir projektų temoms aktualių sprendimų priėmėjai.

Kam teikti paraišką?

Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki:

Vasario 23 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Spalio 4 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Galimas papildomas terminas:

Nacionalinės agentūros gali nuspręsti paskelbti papildomą terminą. Apie papildomo termino paskelbimą nacionalinės agentūros pareiškėjams praneša savo interneto svetainėje.

Jei paskelbiamas papildomas terminas, pareiškėjai paraišką dėl projektų, prasidedančių nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d., turi pateikti iki gegužės 4 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Priedai

Prie paraiškos formos turi būti pridėta teisinio atstovo sąžiningumo deklaracija.

Jei pagal projektą planuojama įgyvendinti mobilumo veiklą ir (arba) surengti fizinius renginius: prie paraiškos formos pridedamas planuojamos mobilumo veiklos ir (arba) fizinių renginių tvarkaraštis.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Aktualumas, loginis pagrindimas ir poveikis (daugiausia 30 balų)

 • Projekto aktualumas:
  • veiksmo tikslams;
  • dalyvaujančiųjų organizacijų ir dalyvių poreikiams;
 • kokiu mastu įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į vieną ar daugiau prioritetų, nustatytų ES jaunimo dialogo arba Jaunimo tikslų kontekste;
 • kokiu mastu projektu prisidedama prie dalyvių kokybiškų mokymosi rezultatų;
 • kokiu mastu projektu kuriama Europos pridėtinė vertė.
 • Galimas projekto poveikis:
  • dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms įgyvendinant projektą ir jam pasibaigus;
  • vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos ar pasauliniu lygmeniu organizacijoms ar asmenims, tiesiogiai nedalyvaujantiems projekte;
 • kokiu mastu į projektą įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad jo rezultatai būtų tvarūs pasibaigus projekto įgyvendinimui;
 • kokiu mastu projektu prisidedama prie Programos įtraukties ir įvairovės, ekologiškumo, skaitmeninio ir dalyvavimo aspektų;
 • kokiu mastu projektu į veiksmą įtraukiama naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų;
 • kokiu mastu projektu siekiama tvarios ir aplinką tausojančios praktikos.

Projekto parengimo kokybė (daugiausia 40 balų)

 • Nustatytų poreikių, projekto tikslų, dalyvių profilių ir siūlomos veiklos suderinamumas;
 • Visų projekto etapų aiškumas, išsamumas ir kokybė: pasirengiamosios veiklos (įskaitant dalyvių parengimą), įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos (įskaitant dalyvių grįžtamojo ryšio mechanizmą);
 • Jaunimo dalyvavimo projekte visais veiklos etapais mastas;
 • Kokiu mastu veikla yra prieinama ir įtrauki ir atvira mažiau galimybių turintiems dalyviams;
 • Siūlomų dalyvavimu grindžiamo mokymosi metodų, įskaitant virtualiuosius komponentus, tinkamumas;
 • Kokiu mastu įgyvendinant projektą naudojamasi alternatyviomis, naujoviškomis ir pažangiomis jaunimo dalyvavimo formomis, visų pirma siekiant išbandyti naujas idėjas ir vykdyti tolesnę veiklą;
 • Susitarimų kokybė ir svarstymų proceso rėmimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas, taip pat nuoseklus europinių skaidrumo ir pripažinimo priemonių, visų pirma „Youthpass“, naudojimas;
 • priemonių, numatytų dalyvių saugumui ir apsaugai užtikrinti, tinkamumas ir veiksmingumas;
 • Kokiu mastu į veiklą integruojama tvari ir aplinką tausojanti praktika.

Projekto valdymo kokybė (daugiausia 30 balų)

 • Praktinio organizavimo, valdymo ir paramos sąlygų kokybė;
 • Grupių dalyvių, dalyvaujančiųjų organizacijų, taip pat kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo ir komunikacijos kokybė;
 • Skirtingų projekto etapų ir rezultatų vertinimo priemonių kokybė;
 • Priemonių, kuriomis siekiama skleisti projekto rezultatus dalyvaujančiosiose organizacijose ir už jų ribų, tinkamumas ir kokybė.

Finansavimo taisyklės

Projekto biudžetas (EUR) turi būti parengtas pagal toliau pateiktas finansavimo taisykles.

Didžiausia projektui skiriama dotacijos suma jaunimo dalyvavimo veiklai vykdyti: 60,000 EUR

Biudžeto kategorija - Projekto valdymas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su projekto valdymu ir įgyvendinimu (pavyzdžiui, projekto posėdžių ir veiklos rengimu ir įgyvendinimu, partnerių bendradarbiavimu ir komunikacija, vertinimu, rezultatų sklaida ir tolesne susijusia veikla).

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal projekto trukmę.

Suma

500 EUR per mėnesį

Biudžeto kategorija - Ugdomojo vadovavimo išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Ugdančiojo vadovo įtraukimo į projektą išlaidos.  Ugdomojo vadovavimo išlaidos įtrauktinos tik tada, kai projektą įgyvendina neformalioji jaunimo grupė.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal šalį, kurioje vykdoma veikla, ir darbo dienų skaičių.

Prašymas skirti finansinę paramą ugdančiojo vadovo išlaidoms padengti turi būti pagrįstas paraiškos formoje. Ugdomojo vadovavimo trukmė nėra susijusi su projekto trukme.

Suma

B3 lentelė, už darbo dieną.

Ne daugiau kaip 12 dienų.

Biudžeto kategorija - Dalyvių įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis, fasilitatoriais ir sprendimų priėmėjais projekto veikloje ir renginiuose (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

Finansinė garantija: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

 B3 lentelė. Ugdomojo vadovavimo išlaidos

  Bendrųjų ar specialybės dalykų mokytojas / Tyrėjas Su jaunimu dirbantis asmuo Suma už dieną
Danija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija 241
Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Suomija, Islandija 214
Čekija, Graikija, Ispanija, Kipras, Malta, Portugalija, Slovėnija 137
Bulgarija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Šiaurės Makedonija, Turkija 74

Papildomas finansavimas pagal projektą organizuojamiems fiziniams renginiams

Biudžeto kategorija - Jaunimo dalyvavimo renginių rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su nacionalinių ir tarpvalstybinių bei tarptautinių fizinių renginių, kurie yra labai svarbūs siekiant jaunimo dalyvavimo veiklos projekto tikslų, įgyvendinimu. Ši biudžeto kategorija neapima dalyvaujančiosios (-iųjų) organizacijos (-ų) darbuotojų ir (arba) neformaliosios (-iųjų) jaunimo grupės (-ių) narių ir fasilitatorių dalyvavimo, nes šių asmenų dalyvavimas tokiuose renginiuose turėtų būti padengtas pagal biudžeto kategoriją „Projekto valdymas“.

Atitinkamais atvejais parama jaunimo dalyvavimo renginiams gali būti derinama su finansavimu mobilumui, susijusiam su jaunimo dalyvavimo veikla, pagal toliau nurodytas taikytinas taisykles.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal renginio dalyvių skaičių, įskaitant sprendimų priėmėjus, išskyrus dalyvaujančiosios (-iųjų) organizacijos (-ų) darbuotojus ar neformaliosios (-iųjų) jaunimo grupės (-ių) narius ir fasilitatorius.

Suma

100 EUR vienam dalyviui

Papildomas finansavimas pagal projektą vykdomai mobilumo veiklai

Biudžeto kategorija - Kelionės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Parama dalyvių, įskaitant juos lydinčius asmenis, fasilitatorius ir sprendimų priėmėjus, kelionės iš jų kilmės vietos į projekto veiklos vietą ar fizinį renginį ir atgal išlaidoms padengti, neatsižvelgiant į tai, ar kelionė yra šalies viduje ar į kitą šalį.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vietos11 naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę12 .

Jei numatyta vykti į kitą šalį, pareiškėjas turėtų susumuoti atstumus tarp atskirų veiklos vietų ir pasirinkti bendrą atstumą atitinkantį atstumo intervalą13 .

Suma

Kelionės atstumas Įprastinė kelionė Ekologiška kelionė
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000–2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000–3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000–7 999 km 820 EUR  
8 000 km arba daugiau 1 500 EUR  

Biudžeto kategorija - Individuali parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

su pragyvenimu susijusios išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kiekvieno dalyvio, jį lydinčių asmenų, fasilitatorių ir sprendimų priėmėjų (jei būtina) buvimo užsienyje trukmę, taip pat įskaitant vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną veiklai pasibaigus (jei būtina), ir ne daugiau kaip keturias papildomas dienas, jei dalyviams skiriama ekologiškos kelionės dotacija.

Suma

A2.1 lentelė, vienam dalyviui per dieną

Biudžeto kategorija - Organizacijų įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su mobilumo veiklos, į kurią įtraukiami mažiau galimybių turintys dalyviai, organizavimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių, išskyrus lydinčius asmenis, fasilitatorius ir sprendimų priėmėjus.

Suma

100 EUR vienam dalyviui

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos.

Dalyvių, įskaitant neformaliosios (-iųjų) grupės (-ių) narius, lydinčius asmenis, fasilitatorius ir sprendimų priėmėjus, brangių kelionių išlaidos, kurių dėl geografinio atokumo ar kitų kliūčių negalima padengti pagal įprastą kategoriją „Kelionės išlaidos“ (t. y. kai dėl švaresnių, mažiau anglies dioksido išmetančių transporto priemonių naudojimo patiriamos brangių kelionių išlaidos).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Brangios kelionės tarifai taikomi tais atvejais, kai taikant vieneto įkainį būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvio kelionės išlaidų. Jei skiriama išmoka išimtinėms brangios kelionės išlaidoms padengti, ji skiriama vietoj įprastinės kelionės dotacijos.

Suma

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos: 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Brangios kelionės: 80 proc. tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

A2.1 Lentelė. Individuali parama jaunimo dalyvavimo mobilumo veiklai

  Jaunimo dalyvavimo veikla (EUR per dieną)
Austrija 51 
Belgija 47 
Bulgarija 36 
Kroatija 39 
Kipras 36 
Čekija 36 
Danija 51 
Estija 37 
Suomija 51 
Šiaurės Makedonija 31 
Prancūzija 43 
Vokietija 46 
Graikija 43 
Vengrija 37 
Islandija 51 
Airija 55 
Italija 44 
Latvija 38 
Lichtenšteinas 51 
Lietuva 38 
Liuksemburgas 51 
Мalta 44 
Nyderlandai 51 
Norvegija 56 
Lenkija 38 
Portugalija 42 
Rumunija 36 
Serbija 33 
Slovakija 39 
Slovėnija 38 
Ispanija 38 
Švedija 51 
Turkija 36 
Kaimyninės trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 33 
 • 1 Didžioji šio veiksmo biudžeto dalis skiriama tarpvalstybinei veiklai, kurioje dalyvauja ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių organizacijos ir dalyviai, remti. Tačiau iki 25 proc. turimo biudžeto gali būti naudojama tarptautiniams projektams finansuoti, įskaitant organizacijas ir dalyvius iš ES kaimyninių trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (1–4 regionai; žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_lt
 • 3 Dokumentus rasite toliau nurodytais adresais. Jaunimo dalyvavimo strategija: https://participationpool.eu/; „Youthpass“: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en
 • 6 Neformaliosios jaunimo grupės, atsižvelgdamos į savo poreikius, projekto metu gali naudotis vieno ar kelių ugdančiųjų vadovų paslaugomis.
 • 7 Dalyvaujančiosios organizacijos turės pasirašyti įgaliojimą paraišką teikiančiai organizacijai. Įgaliojimai turėtų būti suteikti paraiškos teikimo etapu ir ne vėliau kaip iki dotacijos sutarties pasirašymo. Dėl išsamesnės informacijos žr. šio vadovo C dalį.
 • 8 Mažiausiai keturių 13–30 m. amžiaus jaunuolių grupė. Vienas iš grupės narių, kuris yra bent 18 metų amžiaus, prisiima atstovo vaidmenį ir atsakomybę grupės vardu. Neformaliosios grupės apibrėžtis pateikta žodyne. Šio veiksmo tikslais ir su juo susijusiose nuostatose sąvoka „dalyvaujančioji organizacija“ apima sąvoką „neformalioji jaunimo grupė“. Jeigu daroma nuoroda į „dalyvaujančiąją organizaciją“, laikoma, kad ji apima ir „neformaliąją jaunimo grupę“.
 • 9 Europos Sąjungos institucijų buveinės yra Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre ir Hagoje.
 • 10 Taip pat reikėtų atsižvelgti į: 

  jauniausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne jaunesni nei nurodyta;

  vyriausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne vyresni nei nurodyta.

 • 11 Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km).
 • 12 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt.
 • 13 Pavyzdžiui, jei dalyvis iš Madrido (Ispanija) dalyvauja išvykstamojoje veikloje, vykdomoje iš pradžių Romoje (Italija), o po to Liublianoje (Slovėnija), pareiškėjas: a) apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km), tada nuo Romos iki Liublianos (489,75 km) ir susumuoja abu atstumus (1 855,03 km); b) pasirenka taikomą kelionės atstumo intervalą (t. y. nuo 500 iki 1 999 km) ir c) apskaičiuoja ES dotacijos sumą, skirtiną kaip paramą dalyvio kelionės iš Madrido į Liublianą (per Romą) ir atgal išlaidoms padengti (275 EUR).
Tagged in:  Youth