Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2023 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio.

Tačiau visą 2023 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Jaunimo dalyvavimo veikla

 Formaliajam švietimui ir mokymui nepriskiriama veikla, kuria skatinamas, stiprinamas ir palengvinamas jaunimo dalyvavimas Europos demokratiniame gyvenime vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Veiksmo tikslai1

Pagal programą „Erasmus+“ remiami į jaunimą orientuoti vietos, nacionaliniai ir tarpvalstybiniai dalyvavimo projektai, kuriuos vykdo neformaliosios jaunimo grupės ir (arba) jaunimo organizacijos, skatinančios jaunimo dalyvavimą Europos demokratiniame gyvenime ir siekiančios vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • suteikti jaunimui galimybę įsitraukti ir mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje (atverti kelius jaunuoliams įsitraukti ne tik į kasdienį, bet ir į demokratinį gyvenimą siekiant prasmingo jaunuolių, kad ir kokia būtų jų kilmė, pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo, itin daug dėmesio skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams);
 • didinti jaunimo informuotumą apie bendras Europos vertybes ir pagrindines teises ir prisidėti prie Europos integracijos proceso, be kita ko, įgyvendinant vieną ar kelis ES jaunimo tikslus;
 • ugdyti jaunimo skaitmeninius gebėjimus ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis (ypač kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją ir su ja dirbti), siekiant didinti jaunimo atsparumą dezinformacijai, melagingoms naujienoms ir propagandai, taip pat jų gebėjimą dalyvauti demokratiniame gyvenime;
 • suburti jaunimą ir sprendimus priimančius asmenis vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis ir (arba) prisidėti prie ES jaunimo dialogo.

Politinės aplinkybės

2019–2027 m. Europos Sąjungos jaunimo strategijoje2  nustatyta Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistema, pagrįsta 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatu „Įtraukti, susieti jaunuolius ir suteikti jiems galių“. Pagal siekį „Įtraukti“ ES jaunimo strategija siekiama prasmingo jaunimo pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo. Strategija skatinamas jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime, remiamas socialinis ir pilietinis įsitraukimas ir siekiama užtikrinti, kad visi jaunuoliai turėtų reikiamų išteklių dalyvauti visuomenės gyvenime.

ES jaunimo strategijoje taip pat numatytas jaunimo dialogo procesas, todėl 2018 m. buvo parengta 11 Europos jaunimo tikslų, nustatytos įvairios tarpsektorinės sritys, darančios poveikį jaunuolių gyvenimui, ir nurodyti uždaviniai, kuriuos reikia spręsti kiekvienoje iš jų. Remiantis pačių jaunuolių indėliu, kiekviename 18 mėnesių trukmės ES jaunimo dialogo cikle nustatomi konkretūs teminiai prioritetai, kuriems bus skiriama daugiausia dėmesio tuo laikotarpiu įgyvendinant ES jaunimo strategiją.

Teminės strategijos jaunimo srityje

Programa „Erasmus+“ siekiama skatinti jaunimo dalyvavimą, didinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi procesų kokybę ir plėtoti kokybišką darbą su jaunimu. Paramą šiose srityse galima gauti per konkrečias temines strategijas, tokias kaip Jaunimo dalyvavimo strategija, „Youthpass“ ir Europos mokymo strategija3 .

Veiklos aprašymas

Jaunimo dalyvavimo veikla – neformaliojo mokymosi veikla, grindžiama aktyviu jaunimo dalyvavimu. Ja siekiama jaunimui suteikti galimybių įgyti patirties mainų, bendradarbiavimo, kultūrinės ir pilietinės veiklos srityse. Remiama veikla turėtų padėti dalyviams stiprinti asmeninius, socialinius, pilietinius ir skaitmeninius gebėjimus ir tapti aktyviais Europos piliečiais.

Šiuo veiksmu remiamas alternatyvių, novatoriškų, pažangiųjų ir skaitmeninių jaunimo dalyvavimo formų naudojimas, įskaitant jaunimo dalyvavimo plėtrą į įvairius sektorius ir erdves (sveikatos priežiūros, sporto ir pan., nepriklausomai nuo to, ar jos yra viešosios ar privačiosios), atveriant kelią aktyviam jaunuolių, kad ir kokia būtų jų kilmė, dalyvavimui.

Jaunimo dalyvavimo veikla gali būti naudojama jaunimo ir sprendimus priimančių asmenų dialogui ir diskusijoms, siekiant skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratiniame Europos gyvenime. Taip jaunimui suteikiama galimybė išsakyti savo nuomonę (pozicijas, pasiūlymus ir rekomendacijas) apie tai, kaip turėtų būti formuojama ir įgyvendinama Europos jaunimo politika. Jaunimo dalyvavimo veikla taip pat gali būti pilietinė veikla ir jaunimo aktyvizmas, padedantys jaunimui įvairiais būdais didinti informuotumą jiems rūpimais klausimais.

Jaunimo dalyvavimo veikla gali būti tarpvalstybinė (įgyvendinama vienoje ar keliose dalyvaujančiosiose šalyse, įtraukiant partnerius iš kelių dalyvaujančiųjų šalių) arba nacionalinė (įgyvendinama vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, įtraukiant neformaliąsias jaunimo grupes ir (arba) organizacijas iš vienos dalyvaujančiosios šalies). Nacionalinė jaunimo dalyvavimo veikla ypač tinka idėjoms išbandyti vietos lygmeniu ir kaip su ankstesnėmis iniciatyvomis susijusios tolesnės veiklos priemonė, padedanti išplėsti ir toliau plėtoti sėkmingas idėjas.

Visa jaunimo dalyvavimo veikla, neatsižvelgiant į jos įgyvendinimo lygmenį, turi turėti akivaizdų europinį aspektą ir (arba) pridėtinę vertę, o kiekviena pavienė remiama veikla turi aiškiai prisidėti prie vieno ar kelių pirmiau išvardytų veiksmo tikslų įgyvendinimo.

Gali būti remiama tokia veikla (arba jos deriniai): praktiniai seminarai, debatai, vaidmenų žaidimai, modeliavimas, skaitmeninių priemonių (pavyzdžiui, skaitmeninės demokratijos priemonių) naudojimas, informuotumo didinimo kampanijos, mokymai, susitikimai ir kitų formų jaunimo ir sprendimus priimančių asmenų bendravimas internetu ar ne internetu, konsultacijos, informaciniai ir (arba) kultūriniai renginiai ir t. t.

Keli veiklos, kurią būtų galima įgyvendinti pagal projektą, pavyzdžiai:

 • tiesioginiai ar internetiniai seminarai ir (arba) susitikimai, seminarai ar kiti renginiai ar procesai vietos, regioniniu, nacionaliniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu, suteikiantys erdvės jaunuolių informavimui, diskusijoms ir aktyviam dalyvavimui tokiais klausimais, kurie yra svarbūs jų, kaip aktyvių Europos piliečių, kasdieniam gyvenimui, idealiu atveju palaikant ryšį su sprendimus priimančiais asmenimis ir kitais šios srities suinteresuotaisiais subjektais;
 • jaunimo konsultacijos, kuriomis nustatomos jaunimui aktualios temos ar klausimai (vietos, regioniniu, nacionaliniu ar tarpvalstybiniu mastu) ir jų poreikiai, susiję su dalyvavimu šios srities veikloje ar sprendžiant tokius klausimus;
 • informuotumo didinimo kampanijos, susijusios su jaunimo dalyvavimu demokratiniame gyvenime, įskaitant informaciją ir (arba) kultūrinius renginius, susijusius su jaunimui aktualiais konkrečiais visuomenės uždaviniais;
 • palankesnės sąlygos jaunimui patekti į atviras, saugias ir prieinamas virtualias ir (arba) fizines erdves, suteikiant veiksmingų galimybių mokytis dalyvauti demokratiniame gyvenime ir jo procesuose;
 • demokratinių institucijų veikimo imitavimas ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų vaidmuo šiose institucijose.

Jeigu aktualu, labai skatinama integruoti skaitmeninio formato veiklą (pavyzdžiui, internetinius seminarus, programuotojų maratonus, įvairias e. dalyvavimo priemones ir t. t.) ir (arba) mokymus, susijusius su skaitmeninės demokratijos priemonių naudojimu įgyvendinant jaunimo dalyvavimo veiklos projektą.

Projektą turėtų sudaryti įvairi veikla, kuria visa prisidedama prie iškeltų tikslų siekimo. Dalis šios veiklos gali būti mobilumo veikla, kurios dalyviai vyksta į kitą vietą nei jų gyvenamoji vieta ir dalyvauja ten organizuojamoje veikloje. Tai gali būti nacionalinis arba tarptautinis mobilumas. Veikla gali vykti kaip fizinis renginys, kuriame fiziškai dalyvauja jaunimas ir sprendimus priimantys asmenys, įskaitant dalyvius, kurie nėra tiesiogiai susiję su projekto įgyvendinimu, ir kuris rengiamas konkrečioje vietoje. Mobilumo veiklos ir jaunimo dalyvavimo renginių organizavimas remiamas iš atskirų biudžeto kategorijų. Priklausomai nuo konkrečių projekto poreikių gali būti organizuojama vien mobilumo veikla ir fiziniai renginiai arba jie gali būti derinami (pavyzdžiui, jeigu dalyviams būtina vykti į vietą, kad galėtų dalyvauti renginyje, šią veiklą galima deklaruoti kaip mobilumo veiklą ir kaip renginį, kuriems bus teikiama parama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti. Tipinis projektas taip pat apims veiklą, kuri nėra nei mobilumo veikla, nei fizinis renginys. Ši veikla ne mažiau svarbi projekto įgyvendinimui ir turėtų būti finansuojama pagal biudžeto kategoriją „Projekto valdymas“.

Pagal šį veiksmą negalima remti šių rūšių veiklos: teisės aktais numatytų organizacijų ar jų tinklų posėdžių, politinių renginių organizavimo, fizinės infrastruktūros tobulinimo (pavyzdžiui, statyti ar įsigyti pastatus ir nuolatinę įrangą).

Projektų su stipriu dalyvavimo elementu (neapsiribojant jaunimo dalyvavimo veikla) ir aktualių gerosios patirties pavyzdžių pateikiama Jaunimo dalyvavimo rinkinyje4 .

Projekto rengimas

Į pagal šį veiksmą remiamą projektą turėtų būti įtraukta vienos ar kelių rūšių pirmiau aprašyta veikla. Veikla gali būti derinama lanksčiai, atsižvelgiant į projekto tikslus ir dalyvaujančiųjų organizacijų bei su jaunimu dirbančių asmenų poreikius.

Projektą įgyvendina viena ar kelios neformaliosios jaunimo grupės, viena ar kelios organizacijos arba jų derinys. Paraiškų teikimo etapu turi būti nustatytos dalyvausiančios neformaliosios jaunimo grupės ir (arba) dalyvaujančiosios organizacijos. Jei dalyvauja tik neformalioji jaunimo grupė, viena iš jų teikia paraišką grupės vardu. Jei dalyvauja kelios grupės ar organizacijos, viena iš jų imasi koordinatorės vaidmens ir partnerystės vardu teikia paraišką dėl viso projekto.

Projektą sudaro keturi etapai – planavimo, parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos. Dalyvaujančiosios organizacijos ir veikloje dalyvaujantis jaunimas turėtų išplėsti savo mokymosi patirtį aktyviai įsitraukdami į visus etapus (pačių jaunuolių parengta jaunimui skirta veikla): Jaunimo dalyvavimo rinkinyje pateikiama praktinių idėjų ir gairių, kaip padidinti jaunimo dalyvavimą.

 • planavimo (nustatyti poreikius, tikslus, mokymosi rezultatus, veiklos formatus, parengti darbo programą, veiklos tvarkaraštį ir t. t.);
 • parengiamosios veiklos (praktinis organizavimas, susitarimai su partneriais, planuojamos veiklos tikslinės (-ių) grupės (-ių) patvirtinimas, dalyvių kalbinis, kultūrinis, mokymosi ir su užduotimis susijęs dalyvių parengimas ir t. t.);
 • veiklos įgyvendinimo;
 • tolesnės susijusios veiklos (veiklos vertinimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas, taip pat – projekto rezultatų sklaida ir panaudojimas). Kiekviename projekte turėtų būti numatyta tolesnės susijusios veiklos etapu jauniesiems dalyviams teikti grįžtamąją informaciją apie konkrečius projekto rezultatus, įskaitant informaciją apie tai, kaip tokie rezultatai buvo perduoti kitiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams ir (arba) kaip jie jais naudojasi.

ES jaunimo dialogas

Temos ir prioritetai, nustatyti ES jaunimo dialogo5  kontekste, gali būti visų lygmenų jaunimo dalyvavimo veiklos įkvėpimo šaltinis. Panašiu įkvėpimo šaltiniu gali būti ES jaunimo tikslai, iškelti ES jaunimo dialogo kontekste, kuriuose nustatomos tarpsektorinės sritys, darančios poveikį jaunimo gyvenimui, ir nurodomi uždaviniai. Be to, sėkmingos jaunimo dalyvavimo veiklos rezultatai gali būti naudojami tolesniais ES jaunimo dialogo etapais.

Mokymosi procesas

Jaunimo dalyvavimo veiklos projekte reikia numatyti, kaip bus remiamas individualių mokymosi rezultatų apsvarstymo procesas, nustatymas ir dokumentavimas, visų pirma naudojantis „Youthpass“.

Įtrauktis ir įvairovė

Pagal programą „Erasmus+“ siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą vykdant visus veiksmus. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę ir įtraukdamos juos į sprendimų priėmimo procesą.

Jaunimo dalyvavimo veikla yra ypač tinkama mažiau galimybių turintiems jaunuoliams įtraukti:

 • jaunimo dalyvavimo veikla yra paties jaunimo lygmens veikla su labai lanksčiomis sąlygomis (trukmės, dalyvių skaičiaus, nacionalinės arba tarpvalstybinės veiklos ir t. t.), kurias galima lengvai pritaikyti prie specialių mažiau galimybių turinčių jaunuolių poreikių;
 • neformaliąsias jaunimo grupes, vykdančias jaunimo dalyvavimo veiklos projektą, gali remti ugdantysis vadovas6 . Ugdančiojo vadovo paslaugos galėtų būti ypač svarbios ir naudingos teikiant pagalbą mažiau galimybių turintiems jaunuoliams šiems kuriant ir vykdant savo projektus;
 • šio veiksmo tikslai – suteikti jaunimui galimybę mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje, taip pat gerinti skaitmeninį raštingumą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Projektai, kuriais siekiama šių tikslų, gali būti ypač naudingi padedant mažiau galimybių turinčiam jaunimui įveikti dalį sunkumų, su kuriais jie susiduria.

Jaunimo dalyvavimo veikla taip pat labai padeda gilintis į tokias temas kaip įtrauktis ir įvairovė visuomenėje, pavyzdžiui, remiant kovą su stereotipais, skatinant supratimą, toleranciją ir nediskriminavimą. 

Dalyvių apsauga ir saugumas

Planuojant ir rengiant projektą, turėtų būti sprendžiamas dalyvių apsaugos ir saugumo klausimas ir numatytos visos būtinos rizikos prevencijos ir (arba) mažinimo priemonės.

Bendruomenės telkimas

Bendruomenės telkimo veiklą labai skatinama įtraukti ir į jaunimo dalyvavimo veiklos projektus. Jei įmanoma, bendruomenės telkimo veikla turėtų būti tęsiama pasibaigus remiamiems projektams ir tapti savarankiška veikla.

Aplinkos tvarumas

Projektu turėtų būti skatinamas aplinkos požiūriu tvarus ir atsakingas dalyvių elgesys, didinant informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. Jis turėtų būti rengiamas ir įgyvendinamas atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, pavyzdžiui, integruojant tvarią praktiką, kaip antai daugkartinio naudojimo ar ekologiškų medžiagų pasirinkimą, atliekų mažinimą ir perdirbimą, tvarias transporto priemones.

Skaitmeninė pertvarka

Pagal programą „Erasmus+“ visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, organizacijų partnerių bendradarbiavimui stiprinti ir jų vykdomos veiklos kokybei gerinti. Skatinama naudoti skaitmeninius ir internetinius elementus, kad mažiau galimybių turintiems jaunuoliams būtų lengviau dalyvauti veikloje. Įgyvendinant Programos projektus ir veiklą, kuriais siekiama pagerinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti skaitmeninį raštingumą ir (arba) ugdyti supratimą apie skaitmeninių technologijų keliamus pavojus ir teikiamas galimybes galima pakeisti mąstyseną ir prisidėti prie jaunimo veiklos skaitmenizacijos ir mišrumo plėtotės.

Priklausomai nuo veiklos turinio ir tikslų į fizinius renginius ar mobilumo veiklą mokymosi tikslais galima įtraukti skaitmeninių gebėjimų ugdymą ir skaitmeninių klausimų išmanymą bei naujųjų technologijų naudojimą, o virtualieji komponentai turi būti finansuojami iš projekto valdymo lėšų. Tinkamai pagrįstos išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių jaunuolių įtraukimu, gali būti padengtos įtraukties rėmimo lėšomis.

„ERASMUS“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje

Įgyvendinant pagal šį veiksmą remiamus projektus turi būti laikomasi „Erasmus“ kokybės standartų jaunimo reikalų srityje, kad mobilumo mokymosi tikslais veikla būtų kokybiška. „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje apima pagrindinius veiklos principus, taip pat konkrečią projekto užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projekto rezultatais ir t. t. „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje pateikiami adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Šiam projektui vertinti taikomi kriterijai

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Dalyvaujančioji organizacija gali būti:

 • ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje;
 •  neformalioji jaunimo grupė7 .

įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė (iš 1–4 regionų, žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti reikalavimus atitinkanti dalyvaujanti organizacija, įsteigta ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Ši organizacija teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu8 .

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

 • Nacionaliniai jaunimo dalyvavimo projektai: turi dalyvauti bent viena dalyvaujančioji organizacija.
 • Tarptautiniai jaunimo dalyvavimo projektai: turi dalyvauti bent dvi dalyvaujančiosios organizacijos iš skirtingų šalių.

Projekto trukmė

3–24 mėn.

Veiklos vieta (-os)

Veikla turi būti vykdoma vienoje ar keliose dalyvaujančiose organizacijose. Veikla taip pat gali būti vykdoma Europos Sąjungos institucijos buveinėje9 , net jei projekte nedalyvauja organizacijos iš šalies, kurioje įsikūrusi šios institucijos buveinė.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

13–30 m. amžiaus10  jaunuoliai, gyvenantys dalyvaujančių organizacijų šalyse, ir projektų temoms aktualių sprendimų priėmėjai.

Kam teikti paraišką?

Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki:

Vasario 23 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Spalio 4 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Galimas papildomas terminas:

Nacionalinės agentūros gali nuspręsti paskelbti papildomą terminą. Apie papildomo termino paskelbimą nacionalinės agentūros pareiškėjams praneša savo interneto svetainėje.

Jei paskelbiamas papildomas terminas, pareiškėjai paraišką dėl projektų, prasidedančių nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d., turi pateikti iki gegužės 4 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Priedai

Prie paraiškos formos turi būti pridėta teisinio atstovo sąžiningumo deklaracija.

Prie paraiškos formos turi būti pridėtas jaunimo dalyvavimo veiklos projekto mėnesinis tvarkaraštis, kuriame nurodoma visa planuojama veikla.

Be to, jei projekte planuojama mobilumo veikla ir (arba) renginiai: Prie paraiškos formos pridedamas ir pagal projektą planuojamos veiklos tvarkaraštis.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Aktualumas, loginis pagrindimas ir poveikis (daugiausia 30 balų)

 • Projekto aktualumas:
  • veiksmo tikslams;
  • dalyvaujančiųjų organizacijų ir dalyvių poreikiams;
 • kokiu mastu įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į vieną ar daugiau prioritetų, nustatytų ES jaunimo dialogo arba Jaunimo tikslų kontekste;
 • kokiu mastu projektu prisidedama prie dalyvių kokybiškų mokymosi rezultatų;
 • kokiu mastu projektu kuriama Europos pridėtinė vertė.
 • Galimas projekto poveikis:
  • dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms įgyvendinant projektą ir jam pasibaigus;
  • vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos ar pasauliniu lygmeniu organizacijoms ar asmenims, tiesiogiai nedalyvaujantiems projekte;
 • kokiu mastu į projektą įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad jo rezultatai būtų tvarūs pasibaigus projekto įgyvendinimui;
 • kokiu mastu projektu prisidedama prie Programos įtraukties ir įvairovės, ekologiškumo, skaitmeninio ir dalyvavimo aspektų;
 • kokiu mastu projektu į veiksmą įtraukiama naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų;
 • kokiu mastu projektu siekiama tvarios ir aplinką tausojančios praktikos.

Projekto parengimo kokybė (daugiausia 40 balų)

 • Nustatytų poreikių, projekto tikslų, dalyvių profilių ir siūlomos veiklos suderinamumas;
 • Visų projekto etapų aiškumas, išsamumas ir kokybė: pasirengiamosios veiklos (įskaitant dalyvių parengimą), įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos (įskaitant dalyvių grįžtamojo ryšio mechanizmą);
 • Jaunimo dalyvavimo projekte visais veiklos etapais mastas;
 • Kokiu mastu veikla yra prieinama ir įtrauki ir atvira mažiau galimybių turintiems dalyviams;
 • Siūlomų dalyvavimu grindžiamo mokymosi metodų, įskaitant virtualiuosius komponentus, tinkamumas;
 • Kokiu mastu įgyvendinant projektą naudojamasi alternatyviomis, naujoviškomis ir pažangiomis jaunimo dalyvavimo formomis, visų pirma siekiant išbandyti naujas idėjas ir vykdyti tolesnę veiklą;
 • Susitarimų kokybė ir svarstymų proceso rėmimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas, taip pat nuoseklus europinių skaidrumo ir pripažinimo priemonių, visų pirma „Youthpass“, naudojimas;
 • priemonių, numatytų dalyvių saugumui ir apsaugai užtikrinti, tinkamumas ir veiksmingumas;
 • Kokiu mastu į veiklą integruojama tvari ir aplinką tausojanti praktika.

Projekto valdymo kokybė (daugiausia 30 balų)

 • Praktinio organizavimo, valdymo ir paramos sąlygų kokybė;
 • Grupių dalyvių, dalyvaujančiųjų organizacijų, taip pat kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo ir komunikacijos kokybė;
 • Skirtingų projekto etapų ir rezultatų vertinimo priemonių kokybė;
 • Priemonių, kuriomis siekiama skleisti projekto rezultatus dalyvaujančiosiose organizacijose ir už jų ribų, tinkamumas ir kokybė.

Finansavimo taisyklės

Projekto biudžetas (EUR) turi būti parengtas pagal toliau pateiktas finansavimo taisykles.

Didžiausia projektui skiriama dotacijos suma jaunimo dalyvavimo veiklai vykdyti: 60,000 EUR

Biudžeto kategorija - Projekto valdymas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su projekto valdymu ir įgyvendinimu (pavyzdžiui, projekto posėdžių rengimu ir įgyvendinimu, parengiamąja veikla, veiklos įgyvendinimu, vertinimu, rezultatų sklaida ir tolesne susijusia veikla).

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal projekto trukmę.

Suma

500 EUR per mėnesį

Biudžeto kategorija - Ugdomojo vadovavimo išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Ugdančiojo vadovo įtraukimo į projektą išlaidos. Ugdomojo vadovavimo išlaidos įtrauktinos tik tada, kai projektą įgyvendina neformalioji jaunimo grupė.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal šalį, kurioje vykdoma veikla, ir darbo dienų skaičių.

Prašymas skirti finansinę paramą ugdančiojo vadovo išlaidoms padengti turi būti pagrįstas paraiškos formoje. Ugdomojo vadovavimo trukmė nėra susijusi su projekto trukme.

Suma

B3 lentelė, už darbo dieną.

Ne daugiau kaip 12 dienų.

Biudžeto kategorija - Įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis, sprendimų priėmėjais ir fasilitatoriais (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos.

Išlaidos brangioms dalyvių, įskaitant grupių lyderius, lydinčius asmenis ir fasilitatorius, kelionėms; įskaitant keliones, kurioms naudojamos ekologiškesnės, mažesnio išmetalų kiekio transporto priemonės.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

Finansinė garantija: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos: 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

 B3 lentelė. Ugdomojo vadovavimo išlaidos

 

Bendrųjų ar specialybės dalykų mokytojas / Tyrėjas

Su jaunimu dirbantis asmuo

Suma už dieną

Danija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija

241

Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Suomija, Islandija

214

Čekija, Graikija, Ispanija, Kipras, Malta, Portugalija, Slovėnija

137

Bulgarija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Šiaurės Makedonija, Turkija

74

Papildomas finansavimas pagal projektą organizuojamiems fiziniams renginiams

Biudžeto kategorija - Jaunimo dalyvavimo renginių rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su nacionalinių ir tarpvalstybinių fizinių renginių, kurie yra labai svarbūs siekiant jaunimo dalyvavimo veiklos projekto tikslų, įgyvendinimu. Ši biudžeto kategorija neapima dalyvaujančiųjų organizacijų darbuotojų ir (arba) neformaliųjų jaunimo grupių narių ir fasilitatorių dalyvavimo, nes šių asmenų dalyvavimas susitikimuose turėtų būti padengtas pagal biudžeto kategoriją „Projektų valdymas“.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal renginio dalyvių skaičių, įskaitant sprendimų priėmėjus, išskyrus fasilitatorius. Prireikus, jaunimo dalyvavimo renginių rėmimą galima derinti su mobilumo finansavimu.

Suma

100 EUR vienam dalyviui

Papildomas finansavimas pagal projektą vykdomai mobilumo veiklai

Biudžeto kategorija - Kelionės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Parama dalyvių, įskaitant lydinčius asmenis, sprendimų priėmėjus ir fasilitatorius, kelionės iš jų kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal išlaidoms padengti, nepriklausomai nuo to, ar kelionė yra šalies viduje ar į kitą šalį.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vietos  naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę .

Jei numatyta vykti į kitą šalį, pareiškėjas turėtų susumuoti atstumus tarp atskirų veiklos vietų ir pasirinkti bendrą atstumą atitinkantį atstumo intervalą .

Suma

Kelionės atstumas

Įprastinė kelionė

Ekologiška kelionė

10–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km arba daugiau

1 500 EUR

 

Biudžeto kategorija - Individuali parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

su pragyvenimu susijusios išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kiekvieno dalyvio, įskaitant lydinčius asmenis, sprendimų priėmėjus ir fasilitatorius (jei būtina), buvimo užsienyje trukmę, taip pat įskaitant vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną veiklai pasibaigus (jei būtina), ir ne daugiau kaip keturias papildomas dienas, jei dalyviams skiriama ekologiškos kelionės dotacija.

Suma

A2.1 lentelė, vienam dalyviui per dieną

Biudžeto kategorija - Įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su mobilumo veiklos, į kurią įtraukiami mažiau galimybių turintys dalyviai, organizavimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių, išskyrus lydinčius asmenis, fasilitatorius ir sprendimų priėmėjus.

Suma

100 EUR vienam dalyviui

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos brangioms dalyvių kelionėms, įskaitant lydinčius asmenis, sprendimų priėmėjus ir fasilitatorius; įskaitant keliones, kurioms naudojamos ekologiškesnės, mažesnio išmetalų kiekio transporto priemonės.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Brangios kelionės tarifai taikomi tais atvejais, kai taikant vieneto įkainį būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvio kelionės išlaidų.

Suma

80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

A2.1 lentelė. Individuali parama jaunimo dalyvavimo mobilumo veiklai

 

Jaunimo dalyvavimo veikla (EUR per dieną)

Austrija

45 EUR

Belgija

42 EUR

Bulgarija

32 EUR

Kroatija

35 EUR

Kipras

32 EUR

Čekija

32 EUR

Danija

45 EUR

Estija

33 EUR

Suomija

45 EUR

Šiaurės Makedonija

28 EUR

Prancūzija

38 EUR

Vokietija

41 EUR

Graikija

38 EUR

Vengrija

33 EUR

Islandija

45 EUR

Airija

49 EUR

Italija

39 EUR

Latvija

34 EUR

Lichtenšteinas

45 EUR

Lietuva

34 EUR

Liuksemburgas

45 EUR

Мalta

39 EUR

Nyderlandai

45 EUR

Norvegija

50 EUR

Lenkija

34 EUR

Portugalija

37 EUR

Rumunija

32 EUR

Serbija

29 EUR

Slovakija

35 EUR

Slovėnija

34 EUR

Ispanija

34 EUR

Švedija

45 EUR

Turkija

32 EUR

Kaimyninės trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

29 EUR  

 • 1 Didžioji šio veiksmo biudžeto dalis skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių organizacijos ir dalyviai, remti. Tačiau apie 25 proc. turimo biudžeto gali būti naudojama tarptautiniams projektams finansuoti, įskaitant organizacijas ir dalyvius iš ES kaimyninių trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (1–4 regionai; žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_lt.
 • 3 Dokumentus rasite toliau nurodytais adresais. Jaunimo dalyvavimo strategija: https://participationpool.eu/; „Youthpass“: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/.
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/.
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en.
 • 6 Neformaliosios jaunimo grupės, atsižvelgdamos į savo poreikius, projekto metu gali naudotis vieno ar kelių ugdančiųjų vadovų paslaugomis.
 • 7 Mažiausiai keturių 13–30 m. amžiaus jaunuolių grupė. Vienas iš grupės narių, kuris yra bent 18 metų amžiaus, prisiima atstovo vaidmenį ir atsakomybę grupės vardu. Neformaliosios grupės apibrėžtis pateikta žodyne. Šio veiksmo tikslais ir su juo susijusiose nuostatose sąvoka „dalyvaujančioji organizacija“ apima sąvoką „neformalioji jaunimo grupė“. Jeigu daroma nuoroda į „dalyvaujančiąją organizaciją“, laikoma, kad ji apima ir „neformaliąją jaunimo grupę“.
 • 8 Dalyvaujančiosios organizacijos turės pasirašyti įgaliojimą paraišką teikiančiai organizacijai. Įgaliojimai turėtų būti suteikti paraiškos teikimo etapu ir ne vėliau kaip iki dotacijos sutarties pasirašymo. Dėl išsamesnės informacijos žr. šio vadovo C dalį.
 • 9 Europos Sąjungos institucijų buveinės yra Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre ir Hagoje.
 • 10

  Taip pat reikėtų atsižvelgti į: 

  jauniausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne jaunesni nei nurodyta;

  vyriausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne vyresni nei nurodyta.

Tagged in:  Youth