Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Aktivnosti sudjelovanja mladih

Ova aktivnost1 podupire aktivnosti izvan okvira formalnog obrazovanja i osposobljavanja koje potiču, podupiru i olakšavaju sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Ciljevi aktivnosti

Program Erasmus+ podupire lokalne, nacionalne, transnacionalne i međunarodne projekte sudjelovanja koje vode neformalne skupine mladih i/ili organizacije mladih koji potiču sudjelovanje mladih u europskom demokratskom životu i imaju jedan ili više sljedećih ciljeva:

 • pružanje mladima mogućnosti da se uključe i nauče sudjelovati u civilnom društvu (mogućnosti za angažman mladih u svakodnevnom životu, ali i u demokratskom životu, s ciljem konstruktivnog građanskog, gospodarskog, društvenog, kulturnog i političkog sudjelovanja mladih iz svih sredina, posebno onih s manje mogućnosti)
 • upoznavanje mladih sa zajedničkim europskim vrijednostima i temeljnim pravima te doprinos procesu europske integracije, među ostalim doprinosom ostvarivanju jednog ili više ciljeva EU-a za mlade
 • razvoj digitalnih kompetencija i medijske pismenosti mladih (osobito kritičkog mišljenja i sposobnosti procjene informacija i rada s njima) kako bi postali otporniji na dezinformacije, lažne vijesti i propagandu te sposobniji za sudjelovanje u demokratskom životu
 • okupljanje mladih ljudi i donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini i/ili doprinos dijalogu EU-a s mladima.

Politički kontekst

Strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027.2 postavlja se okvir za europsku suradnju u području mladih na temelju Komunikacije Komisije od 22. svibnja 2018. pod nazivom „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih”. U području djelovanja „Uključivanje” strategija EU-a za mlade usmjerena je na konstruktivno građansko, gospodarsko, društveno, kulturno i političko sudjelovanje mladih. Strategijom se potiče sudjelovanje mladih u demokratskom životu, podupire društveni i građanski angažman i nastoji osigurati da svi mladi imaju potrebna sredstva za sudjelovanje u društvu.

Strategija EU-a za mlade uključuje i postupak dijaloga s mladima i u tom je kontekstu 2018. razvijeno 11 europskih ciljeva za mlade, u okviru kojih su utvrđena međusektorska područja koja utječu na život mladih i izazovi u svakom od tih područja. U svakom 18-mjesečnom ciklusu dijaloga EU-a s mladima na temelju doprinosa mladih dionika utvrđuju se posebni tematski prioriteti, koji su osmišljeni kako bi se na njih usmjerila provedba strategije EU-a za mlade u određenom razdoblju. 

Tematske strategije u području mladih

Program Erasmus+ promiče sudjelovanje mladih, poboljšanje kvalitete informalnih i neformalnih procesa učenja i razvoj kvalitetnog rada s mladima. Daljnja potpora u tim područjima dostupna je putem posebnih tematskih strategija, kao što su Strategija sudjelovanja mladih, Youthpass i Europska strategija osposobljavanja (ETS)3 .

Opis aktivnosti

Aktivnosti sudjelovanja mladih su neformalne aktivnosti učenja koje se temelje na aktivnom sudjelovanju mladih. Cilj je omogućiti mladima iskustvo razmjene, suradnje te kulturnog i građanskog angažmana. Aktivnosti koje se podupiru trebale bi pomoći sudionicima da ojačaju svoje osobne, socijalne, građanske i digitalne kompetencije i postanu aktivni europski građani.

Podupire se primjena alternativnih, inovativnih, pametnih i digitalnih oblika sudjelovanja mladih, uključujući proširenje sudjelovanja mladih u različite sektore i prostore (zdravstvene usluge, sportske objekte itd., bez obzira na to upravlja li njima javni ili privatni sektor), čime se stvaraju mogućnosti za aktivno sudjelovanje mladih iz svih sredina.

Aktivnosti sudjelovanja mladih mogu se aktivno koristiti za vođenje dijaloga i rasprava između mladih i donositelja odluka kako bi se promicalo aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu u Europi. Zahvaljujući tome mladi mogu izraziti svoje mišljenje (oblikovanjem stajališta, prijedloga i preporuka), osobito o tome kako bi se politike za mlade trebale oblikovati i provoditi u Europi. Aktivnosti sudjelovanja mladih mogu biti u obliku građanskog angažmana i aktivizma mladih, što im omogućuje da na različite načine javno govore o pitanjima koja su im važna.

Aktivnosti sudjelovanja mladih mogu biti transnacionalne (provode se u jednoj ili više zemalja sudionica i uključuju neformalne skupine mladih i/ili organizacije iz nekoliko zemalja sudionica) ili nacionalne (provode se na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini i uključuju neformalne skupine mladih i/ili organizacije iz jedne zemlje sudionice). Nacionalne aktivnosti sudjelovanja mladih osobito su prikladne za testiranje ideja na lokalnoj razini i kao sredstvo za daljnje djelovanje na temelju prethodnih inicijativa kako bi se uspješne ideje podigle na višu razinu i nastavile razvijati.

Sve aktivnosti sudjelovanja mladih, bez obzira na razinu na kojoj se provode, trebale bi moći dokazati europsku dimenziju i/ili dodanu vrijednost, a svaka pojedinačna aktivnost koja se podupire mora jasno pridonijeti ostvarenju jednog ili više prethodno navedenih ciljeva aktivnosti.

Aktivnosti koje se podupiru mogu se provoditi u obliku (ili u kombinaciji): radionica, debata, igre uloga, simulacija, upotrebe digitalnih alata (npr. alati digitalne demokracije), informativnih kampanja, osposobljavanja, susreta i drugih oblika interakcije između mladih i donositelja odluka (putem interneta ili uživo), savjetovanja, informativnih i/ili kulturnih događanja itd.

Primjeri aktivnosti koje bi se mogle provesti u okviru projekta uključuju:

 • radionice i/ili susrete uživo ili putem interneta, seminare ili druga događanja/procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini koji omogućuju informiranje, rasprave i aktivno sudjelovanje mladih u pogledu pitanja bitnih za njihov svakodnevni život kao aktivnih europskih građana, a koji po mogućnosti uključuju interakciju s donositeljima odluka i drugim dionicima na koje se ta pitanja odnose, vode do takve interakcije ili se na nju nastavljaju
 • savjetovanje s mladima kako bi se utvrdile teme/pitanja koja su im posebno važna (u lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili transnacionalnom kontekstu) i odredile njihove potrebe povezane sa sudjelovanjem u bavljenju takvim temama/pitanjima
 • informativne kampanje usmjerene na sudjelovanje mladih u demokratskom životu, uključujući informativna i/ili kulturna događanja povezana s posebnim društvenim izazovima koji su relevantni za mlade
 • olakšavanje pristupa otvorenim, sigurnim i pristupačnim virtualnim i/ili fizičkim prostorima za mlade, koji pružaju učinkovite mogućnosti za učenje o sudjelovanju u demokratskom životu i procesima
 • simulacije funkcioniranja demokratskih institucija i uloga donositelja odluka u njima.

Kad je god to relevantno, potiče se uključivanje različitih oblika digitalne aktivnosti (webinara, hakatona, raznih alata za e-sudjelovanje itd.) i/ili osposobljavanja za primjenu alata digitalne demokracije u aktivnostima koje će se provoditi u okviru projekta aktivnosti sudjelovanja mladih.Projekt bi trebao sadržavati razne aktivnosti koje pridonose postizanju planiranih ciljeva.

Te bi se aktivnosti prvenstveno trebale financirati iz proračunske kategorije „upravljanje projektima”, odnosno u obliku mjesečnog jediničnog doprinosa. Te projektne aktivnosti obično će obuhvaćati sastanke za upravljanje projektima i tekuće redovne aktivnosti projekta. Projekt može uključivati jedno ili više događanja na kojima sudjeluju mladi.

Pojam „fizičko događanje” obuhvaća događanja koja su ključna za postizanje ciljeva projekta; mogu obilježavati projektna postignuća i trebala bi se jasno razlikovati od tekućih projektnih aktivnosti, bilo sadržajem, veličinom ili profilom sudionika. Nadalje, događanje na kojem sudjeluju mladi fizičko je događanje koje se odlikuje fizičkom prisutnošću mladih i, prema potrebi, drugih sudionika. Fizičkom događanju ne prisustvuju samo članovi neformalne skupine ili mladi iz organizacija korisnica koji su izravno uključeni u projektne aktivnosti, već i šira publika mladih i/ili donositelja odluka. Trajanje događanja treba odgovarati planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima, a događanja mogu biti vrlo kratka (nekoliko sati) ili trajati dulje. Posebna potpora za organizaciju fizičkih događanja dostupna je „po sudioniku po događanju” neovisno o trajanju događanja.

Za projekte sudjelovanja mladih koji uključuju projektne aktivnosti ili fizička događanja za koja sudionici moraju putovati na mjesta koja nisu njihovo boravište može se podnijeti prijava za dodatno financiranje mobilnosti koje se sastoji od potpore za putne i životne troškove. Mobilnost u projektima sudjelovanja mladih može biti nacionalna i međunarodna, ali bi uvijek trebala podupirati projektnu aktivnost financiranu u okviru troškova upravljanja projektom ili događanje na kojem sudjeluju mladi (financirano potporom za događanja na kojima sudjeluju mladi).

U ovom se slučaju ne mogu podupirati sljedeće vrste aktivnosti: osnivački sastanci organizacija ili mreža organizacija, organiziranje stranačkih političkih događanja, fizička infrastruktura (npr. troškovi izgradnje/kupnje zgrada i nabava trajne opreme).

Primjeri projekata s velikim brojem sudionika (bez ograničenja na aktivnosti sudjelovanja mladih) i relevantnim primjerima dobre prakse mogu se pronaći u skupu alata za sudjelovanje mladih4 .  

Uspostava projekta

Projekt koji se podupire trebao bi sadržavati jedan ili više prethodno opisanih elemenata. Elementi se mogu kombinirati na fleksibilan način, ovisno o ciljevima projekta i potrebama organizacija sudionica i sudionika.

Projekt provodi jedna ili više neformalnih skupina mladih, jedna ili više organizacija ili kombinacija jednih i drugih. Neformalne skupine mladih i/ili organizacije sudionice moraju se utvrditi u fazi prijave. Drugi mladi u projekt se mogu uključiti kao sudionici nekih aktivnosti ili kao dio ciljne skupine za aktivnosti. Ako je uključena samo neformalna skupina mladih, jedan od članova skupine prijavljuje se u ime skupine. Ako je uključeno više skupina ili organizacija, jedna od njih preuzima ulogu koordinatora i prijavljuje se za cijeli projekt u ime partnerstva.

Projekt se sastoji od četiri faze: planiranje, priprema, provedba i prateće mjere. Organizacije sudionice i mladi uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja („aktivnosti koje su mladi osmislili za mlade”): Skup alata za sudjelovanje mladih sadržava praktične ideje i smjernice za povećanje sudjelovanja mladih.

 • planiranje (definiranje potreba, ciljeva, ishoda učenja, oblika aktivnosti, izrada programa rada, raspored aktivnosti itd.)
 • priprema (rješavanje praktičnih pitanja, sklapanje sporazuma s partnerima, potvrda ciljnih skupina za predviđene aktivnosti, jezična i međukulturna priprema te priprema povezana s učenjem i zadaćama sudionika itd.)
 • provedba aktivnosti
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje ishoda učenja sudionika te diseminacija i korištenje rezultata projekta). U okviru faze praćenja za svaki bi projekt trebalo predvidjeti pružanje povratnih informacija o konkretnim ishodima projekta mladim sudionicima, uključujući način na koji su drugi relevantni dionici obaviješteni o tim ishodima i/ili kako ih koriste. 

Dijalog EU-a s mladima

Teme i prioriteti utvrđeni u kontekstu dijaloga EU-a s mladima5 mogu poslužiti kao inspiracija za aktivnosti sudjelovanja mladih na svim razinama. Sličan izvor inspiracije mogu biti i ciljevi EU-a za mlade, koji su razvijeni u okviru dijaloga EU-a s mladima i u kojima su utvrđena međusektorska područja koja utječu na živote mladih i s njima povezani izazovi. Nadalje, rezultati uspješnih aktivnosti sudjelovanja mladih mogu se iskoristiti za daljnje faze dijaloga EU-a s mladima.

Proces učenja

U okviru projekta aktivnosti sudjelovanja mladih potrebno je predvidjeti potporu za proces promišljanja, utvrđivanja i evidentiranja pojedinačnih ishoda učenja svih sudionika (odnosno i sudionika izvan neformalnih skupina mladih koje provode projekt i/ili sudionika koji nisu samo mladi koji su aktivno uključeni u pripremu i provedbu projekta), osobito putem alata Youthpass.

Zaštita i sigurnost sudionika

Tijekom planiranja i pripreme projekta treba voditi računa o zaštiti i sigurnosti sudionika i predvidjeti sve potrebne mjere za sprečavanje/smanjenje rizika.

Izgradnja zajednice

Svakako se potiče uključivanje aktivnosti izgradnje zajednice u projekte u okviru aktivnosti sudjelovanja mladih. Kad god je moguće, treba nastojati da takve aktivnosti opstanu i nakon završetka projekata za koje je dodijeljena potpora i postanu samoodržive.

Erasmus standardi kvalitete u području mladih

Pri provedbi svih aktivnosti koje se podupiru potrebno se pridržavati Erasmus standarda kvalitete u području mladih za organiziranje visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja. Obuhvaćaju osnovna načela aktivnosti i konkretne korake za provedbu projektnih zadaća, kao što su odabir i priprema sudionika, definiranje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekata itd. Erasmus standardi kvalitete u području mladih dostupni su na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_hr.

Horizontalne dimenzije

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Podnositelji bi trebali osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove osoba s manje mogućnosti te ih uključiti u proces donošenja odluka.

Aktivnosti sudjelovanja mladih osobito su primjerene za uključivanje mladih s manje mogućnosti:

 • osmišljene su kao osnovni oblik aktivnosti s vrlo fleksibilnim parametrima (trajanje, broj sudionika, nacionalne/transnacionalne aktivnosti itd.) koje se lako mogu prilagoditi konkretnim potrebama mladih s manje mogućnosti
 • neformalne skupine mladih koje provode aktivnosti sudjelovanja mladih može podupirati trener6 , čije bi usluge mogle biti posebno relevantne i korisne mladima s manje mogućnosti u razvoju i provedbi njihovih projekata
 • ciljevi aktivnosti uključuju pružanje mogućnosti mladima da nauče sudjelovati u civilnom društvu te poboljšanje digitalne i medijske pismenosti. Projekti kojima se ostvaruju ti ciljevi mogu biti osobito korisni kao pomoć mladima s manje mogućnosti da prevladaju neke od izazova s kojima se suočavaju.

Aktivnosti sudjelovanja mladih osobito su prikladne i za tematski rad na uključivosti i raznolikosti u društvu, na primjer za potporu borbi protiv stereotipa, poticanje razumijevanja, tolerancije i nediskriminacije. 

Okolišna održivost

Projekt bi među sudionicima trebao promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. Trebalo bi ga osmisliti i provoditi vodeći računa o okolišu npr. integriranjem održive prakse, kao što su odabir materijala koji se mogu ponovno koristiti ili su prihvatljivi za okoliš, smanjenje otpada i recikliranje i održivi načini prijevoza.

Digitalna transformacija u području mladih

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice potiču na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost, poboljšala suradnja između partnerskih organizacija i povećala kvaliteta aktivnosti. Potiče se uvođenje digitalnih i internetskih elemenata kako bi se smanjio prag za sudjelovanje mladih s manje mogućnosti. Provođenjem projekata i aktivnosti čiji je cilj jačanje digitalnih vještina, poticanje digitalne pismenosti i/ili razumijevanja rizika i mogućnosti digitalne tehnologije program može pridonijeti promjeni načina razmišljanja te razvoju digitalnih i kombiniranih pristupa u aktivnostima mladih.

Ovisno o planu i ciljevima aktivnosti, razvoj kompetencija i informiranje o digitalnim izazovima te korištenje novim tehnologijama može se uvesti u fizička događanja ili mobilnost u svrhu učenja, dok bi isključivo virtualne komponente trebalo financirati u okviru troškova upravljanja projektom. Opravdani troškovi za uključivanje mladih s manje mogućnosti mogu se financirati u okviru potpore za uključivost sudionika.

Nacionalne agencije u okviru aktivnosti osposobljavanja i suradnje osobama koje rade s mladima i voditeljima mladih nude niz mogućnosti za osposobljavanje, uključujući podupiranje digitalne transformacije u području mladih. Ponude se objavljuju u Europskom kalendaru za osposobljavanje, koji je dostupan na: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Za inspirativne primjere vidjeti alate resursnog centra SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/.

Sudjelovanje

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice podupiru u poboljšanju kvalitete svojih projekata uključivanjem participativne dimenzije i pružanjem relevantnih prilika mladima da se aktivno uključe i sudjeluju u osmišljavanju i provedbi projektnih aktivnosti te tako otkriju prednosti aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu. Resursima za poboljšanje participativne dimenzije podržanih projekata može se pristupiti, među ostalim, putem internetske stranice participationpool.eu. Potiče se i povezivanje s postojećim nacionalnim, međunarodnim ili drugim inicijativama i platformama EU-a koje se temelje na sudjelovanju i građanskom angažmanu te sudjelovanje u njima.

Kriteriji za ocjenjivanje projekta

Tko se može prijaviti?

Svaka prihvatljiva organizacija sudionica s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu može biti prijavitelj. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu7 .

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija, europska nevladina organizacija za mlade, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, socijalno poduzeće, tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području društveno odgovornog poslovanja,
 •  neformalna skupina mladih8

s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji u susjedstvu EU-a koja nije pridružena programu (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

Broj i profil organizacija sudionica

 • Nacionalni projekti sudjelovanja mladih: mora sudjelovati najmanje jedna organizacija sudionica.
 • Transnacionalni i međunarodni projekti sudjelovanja mladih: moraju sudjelovati najmanje dvije organizacije sudionice iz različitih zemalja.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mjeseca.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnosti se moraju odvijati u zemlji jedne ili više organizacija sudionica. Aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije9 , čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije.

Prihvatljivi sudionici

Mladi u dobi od 13 do 30 godina10 s boravištem u zemlji organizacija sudionica i donositelji odluka relevantni za teme projekta.

Gdje se treba prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do sljedećih datuma:

23. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. lipnja i 31. prosinca iste godine

4. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine

Mogući dodatni krug:

Nacionalne agencije mogu odlučiti otvoriti dodatni krug. Nacionalne agencije obavijestit će prijavitelje o otvaranju dodatnog kruga na svojim internetskim stranicama.

Ako se organizira dodatni krug, prijavitelji zahtjeve moraju predati do 4. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. kolovoza i 31. prosinca iste godine.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Prilozi

Prijavnom obrascu mora se priložiti izjava o časti pravnog zastupnika.

Ako se u okviru projekta planiraju provesti aktivnosti mobilnosti i/ili fizička događanja: prijavnom obrascu mora se priložiti raspored planiranih aktivnosti mobilnosti i/ili fizičkih događanja.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost, obrazloženje i učinak (najviše 30 bodova)

 • Relevantnost projekta za:
  • ciljeve aktivnosti
  • potrebe organizacija sudionica i sudionika
 • Mjera u kojoj će projekt obuhvaćati jedan ili više prioriteta utvrđenih u kontekstu dijaloga EU-a s mladima ili ciljeva EU-a za mlade
 • Mjera u kojoj je projekt prikladan za ostvarivanje visokokvalitetnih ishoda učenja za sudionike
 • Mjera u kojoj projekt stvara europsku dodanu vrijednost
 • Mogući učinak projekta:
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj ili globalnoj razini
 • Mjera u kojoj projekt sadržava mjere čija je svrha da rezultati projekta budu održivi i nakon njegova završetka
 • Mjera u kojoj je projekt prikladan za doprinos uključivosti i raznolikosti te zelenoj, digitalnoj i participativnoj dimenziji programa
 • Mjera u kojoj projekt u aktivnost uvodi nove sudionike i organizacije s manje iskustva
 • Uključivanje održive i ekološki prihvatljive prakse u projekt

Kvaliteta projektnog plana (najviše 40 bodova)

 • Usklađenost utvrđenih potreba, ciljeva projekta, profila sudionika i predloženih aktivnosti
 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza projekta: pripreme (uključujući pripremu sudionika), provedbe i praćenja (uključujući mehanizam za povratne informacije sudionika)
 • Uključenost mladih u sve faze aktivnosti
 • Pristupačnost i uključivost aktivnosti te njihova otvorenost za sudionike s manje mogućnosti
 • Primjerenost predloženih participativnih metoda učenja, uključujući virtualne komponente
 • Primjena alternativnih, inovativnih i pametnih oblika sudjelovanja mladih u projektu, posebno za testiranje novih ideja i praćenje
 • Kvaliteta rješenja i potpore za proces promišljanja, utvrđivanja i evidentiranja ishoda učenja sudionika i dosljedna upotreba europskih instrumenata za transparentnost i priznavanje, osobito Youthpassa
 • Primjerenost i učinkovitost mjera predviđenih radi sigurnosti i zaštite sudionika
 • Uključivanje održive i ekološki prihvatljive prakse u aktivnosti

Kvaliteta upravljanja projektom (najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i pružanja potpore
 • Kvaliteta suradnje i komunikacije među sudionicima skupina, organizacijama sudionicama i s drugim relevantnim dionicima
 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje različitih faza i ishoda projekta
 • Primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica

Pravila financiranja

Proračun projekta mora se izraditi prema sljedećim pravilima financiranja (u eurima):

Najveći iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih po projektu za aktivnosti sudjelovanja mladih: 60 000 EUR

Proračunska kategorija – Upravljanje projektima

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s upravljanjem projektom i njegovom provedbom (npr. priprema i provedba projektnih sastanaka i aktivnosti, suradnja i komunikacija među partnerima, evaluacija, diseminacija i prateće aktivnosti).

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja projekta.

Iznos

500 EUR mjesečno

Proračunska kategorija – Troškovi mentorstva

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s uključivanjem trenera u projekt.  Troškovi mentorstva primjenjuju se samo na projekte koje provodi neformalna skupina mladih.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju zemlje u kojoj se provodi aktivnost i broja radnih dana.

Zahtjev za financijsku potporu za troškove trenera mora biti obrazložen u prijavnom obrascu. Trajanje mentorstva nije povezano s trajanjem projekta.

Iznos

Tablica B3 po radnom danu. Najviše 12 dana.

Proračunska kategorija – Potpora za uključivost za sudionike

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji, facilitatore i donositelje odluka u projektnim aktivnostima i događanjima (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100 % prihvatljivih troškova

Proračunska kategorija – Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

Financijsko jamstvo: 80 % prihvatljivih troškova

Tablica B3 Troškovi mentorstva

  Nastavnik / predavač / istraživač / Osoba koja radi s mladima Jedinični doprinos po danu
Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Lihtenštajn, Norveška 241
Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Finska, Island 214
Češka, Grčka, Španjolska, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija 137
Bugarska, Estonija, Hrvatska, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Sjeverna Makedonija, Turska 74

Dodatno financiranje događanja uz fizičku prisutnost provedenih u okviru projekta

Proračunska kategorija - Potpora za događanja na kojima sudjeluju mladi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s provedbom nacionalnih, transnacionalnih i međunarodnih fizičkih događanja koji su ključni za postizanje ciljeva projekta aktivnosti sudjelovanja mladih. Ta proračunska kategorija nije namijenjena za pokrivanje troškova sudjelovanja osoblja organizacija sudionica / članova neformalnih skupina mladih i facilitatora jer su za njihovo sudjelovanje na događanjima predviđena sredstva iz proračunske kategorije „upravljanje projektima”.

Potpora za događanja u kojima sudjeluju mladi prema potrebi se može kombinirati s financijskim sredstvima za mobilnosti unutar aktivnosti sudjelovanja mladih u skladu s primjenjivim pravilima u nastavku.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika događanja, uključujući donositelje odluka, ne uključujući osoblje organizacija sudionica, članove neformalnih skupina mladih i facilitatore.

Iznos

100 EUR po sudioniku

Dodatno financiranje mobilnosti u okviru projekta

Proračunska kategorija - Putovanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe u pratnji, facilitatore i donositelje odluka od njihova mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi projektna aktivnost ili fizičko događanje i natrag, neovisno o tome je li putovanje nacionalno ili transnacionalno.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost11 uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija12 .

Za aktivnosti na više lokacija prijavitelj treba zbrojiti udaljenosti između pojedinih lokacija i odabrati raspon udaljenosti koja odgovara tom zbroju13 .

Iznos

Udaljenost

Standardno putovanje Zeleno putovanje
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km ili više 1500 EUR  

Proračunska kategorija - Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s boravkom.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja boravka po sudioniku, osobama u pratnji, facilitatorima i donositeljima odluka (prema potrebi), uključujući i jedan dan putovanja prije aktivnosti i jedan dan putovanja nakon aktivnosti (prema potrebi) te do četiri dodatna dana za sudionike koji primaju bespovratna sredstva za zeleno putovanje.

Iznos

Tablica A2.1 po sudioniku po danu

Proračunska kategorija - Potpora za uključivost za organizacije

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za osobe s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti, isključujući osobe u pratnji, facilitatore i donositelje odluka.

Iznos

100 EUR po sudioniku

Proračunska kategorija -  Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Visoki putni troškovi sudionika, uključujući članove neformalnih skupina, osobe u pratnji, facilitatore i donositelje odluka koji se ne mogu pokriti u okviru standardne kategorije „putovanja” zbog geografske udaljenosti ili drugih prepreka (odnosno ako putovanje čišćim prijevoznim sredstvima s nižim emisijama ugljika dovodi do visokih putnih troškova).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev. Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardnu potporu za putovanje.

Iznos

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100 % prihvatljivih troškova

Skupo putovanje: 80 % prihvatljivih putnih troškova

Tablica A2.1: Pojedinačna potpora za mobilnost u svrhu aktivnosti sudjelovanja mladih

  Aktivnosti sudjelovanja mladih (u eurima po danu)
Austrija 51 EUR
Belgija 47 EUR
Bugarska 36 EUR
Hrvatska 39 EUR
Cipar 36 EUR
Češka 36 EUR
Danska 51 EUR
Estonija 37 EUR
Finska 51 EUR
Sjeverna Makedonija 31 EUR
Francuska 43 EUR
Njemačka 46 EUR
Grčka 43 EUR
Mađarska 37 EUR
Island 51 EUR
Irska 55 EUR
Italija 44 EUR
Latvija 38 EUR
Lihtenštajn 51 EUR
Litva 38 EUR
Luksemburg 51 EUR
Malta 44 EUR
Nizozemska 51 EUR
Norveška 56 EUR
Poljska 38 EUR
Portugal 42 EUR
Rumunjska 36 EUR
Srbija 33 EUR
Slovačka 39 EUR
Slovenija 38 EUR
Španjolska 38 EUR
Švedska 51 EUR
Turska: 36 EUR
Susjedne treće zemlje koje nisu pridružene programu 33 EUR
 • 1 Glavni dio proračunskih sredstava za ovu ključnu aktivnost dodjeljuje se za potporu transnacionalnim aktivnostima u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu. Međutim, s do 25 % raspoloživih proračunskih sredstava mogu se financirati međunarodni projekti u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu u susjedstvu EU-a (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_hr
 • 3 Te strategije dostupne su ovdje: Strategija sudjelovanja mladih:https://participationpool.eu/, Youthpass: https://www.youthpass.eu/hr/ SALTO-YOUTH – Što je Youthpass?, / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_hr
 • 6 Ovisno o svojim potrebama neformalne skupine mladih mogu tijekom projekta imati jednog ili nekoliko trenera.
 • 7 Organizacije sudionice moraju potpisati ovlaštenje za organizaciju prijaviteljicu. Ovlaštenja bi se trebala dostaviti u fazi prijave, najkasnije do potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.
 • 8 Skupina od najmanje četvero mladih u dobi od 13 do 30 godina. Jedan od članova skupine koji ima najmanje 18 godina preuzima ulogu predstavnika i odgovornost u ime skupine. Definiciju neformalne skupine pronaći ćete u pojmovniku. Za potrebe ove aktivnosti i svih odredbi povezanih s njom „neformalna skupina mladih” bit će obuhvaćena pojmom „organizacije sudionice”. Upućivanje na „organizaciju sudionicu” odnosit će se i na „neformalnu skupinu mladih”.
 • 9 Institucije Europske unije imaju sjedišta u Bruxellesu, Frankfurtu, Luxembourgu, Strasbourgu i Haagu.
 • 10

  Uzmite u obzir sljedeće: donja dobna granica – do datuma početka aktivnosti sudionici moraju doseći donju dobnu granicugornja dobna granica – na datum početka aktivnosti sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice.

 • 11 Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km).
 • 12 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr
 • 13 Na primjer, ako sudionik iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti na više lokacija, koja se najprije provodi u Rimu (Italija), a zatim u Ljubljani (Slovenija), prijavitelj će prvo a) izračunati udaljenost između Madrida i Rima (1365,28 km), zatim između Rima i Ljubljane (489,75 km) i zbrojiti obje udaljenosti (1855,03 km), b) odabrati primjenjivi raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a kao doprinos putnim troškovima sudionika od Madrida do Ljubljane (preko Rima) i natrag (275 EUR).
Tagged in:  Youth