Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Aktivnosti sudjelovanja mladih

 Ova aktivnost1  podupire aktivnosti izvan okvira formalnog obrazovanja i osposobljavanja koje potiču, podupiru i olakšavaju sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.  

Ciljevi Aktivnosti

Program Erasmus+ podupire lokalne, nacionalne, transnacionalne i međunarodne projekte sudjelovanja koji potiču sudjelovanje mladih u europskom demokratskom životu i imaju jedan ili više sljedećih ciljeva:

 • pružanje mladima mogućnosti da se uključe i nauče sudjelovati u civilnom društvu (mogućnosti za angažman mladih u svakodnevnom životu, ali i u demokratskom životu, s ciljem konstruktivnog građanskog, gospodarskog, društvenog, kulturnog i političkog sudjelovanja mladih iz svih sredina, posebno onih s manje mogućnosti)
 • upoznavanje mladih sa zajedničkim europskim vrijednostima i temeljnim pravima te doprinos procesu europske integracije, među ostalim doprinosom ostvarivanju jednog ili više ciljeva EU-a za mlade
 • razvoj digitalnih kompetencija i medijske pismenosti mladih (osobito kritičkog mišljenja i sposobnosti procjene informacija i rada s njima) kako bi postali otporniji na dezinformacije, pogrešne informacije i propagandu te sposobniji za sudjelovanje u demokratskom životu
 • okupljanje mladih ljudi i donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini i/ili doprinos dijalogu EU-a s mladima.

Politički kontekst

Strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027.2  postavlja se okvir za europsku suradnju u području mladih na temelju Komunikacije Komisije od 22. svibnja 2018. pod nazivom „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih”. U području djelovanja „Uključivanje” strategija EU-a za mlade usmjerena je na konstruktivno građansko, gospodarsko, društveno, kulturno i političko sudjelovanje mladih. Strategijom se potiče sudjelovanje mladih u demokratskom životu, podupire društveni i građanski angažman i nastoji osigurati da svi mladi imaju potrebna sredstva za sudjelovanje u društvu.

Strategija EU-a za mlade uključuje i postupak dijaloga s mladima i u tom je kontekstu 2018. razvijeno 11 europskih ciljeva za mlade, u okviru kojih su utvrđena međusektorska područja koja utječu na život mladih i izazovi u svakom od tih područja. U svakom 18-mjesečnom ciklusu dijaloga EU-a s mladima na temelju doprinosa mladih dionika utvrđuju se posebni tematski prioriteti, koji su osmišljeni kako bi se na njih usmjerila provedba strategije EU-a za mlade u određenom razdoblju. 

Tematske strategije u području mladih

Program Erasmus+ promiče sudjelovanje mladih, poboljšanje kvalitete informalnih i neformalnih procesa učenja i razvoj kvalitetnog rada s mladima. Daljnja potpora u tim područjima dostupna je putem posebnih tematskih strategija, kao što su Strategija sudjelovanja mladih, Youthpass i Europska strategija osposobljavanja (ETS)3 .

Opis aktivnosti

Aktivnosti sudjelovanja mladih su neformalne aktivnosti učenja koje se temelje na aktivnom sudjelovanju mladih. Cilj je omogućiti mladima iskustvo razmjene, suradnje te kulturnog i građanskog angažmana. Aktivnosti koje se podupiru trebale bi pomoći sudionicima da ojačaju svoje osobne, socijalne, građanske i digitalne kompetencije i postanu aktivni europski građani.

Podupire se primjena alternativnih, inovativnih, pametnih i digitalnih oblika sudjelovanja mladih, uključujući proširenje sudjelovanja mladih u različite sektore i prostore (zdravstvene usluge, sportske objekte itd., bez obzira na to upravlja li njima javni ili privatni sektor), čime se stvaraju mogućnosti za aktivno sudjelovanje mladih iz svih sredina.

Aktivnosti sudjelovanja mladih mogu se aktivno koristiti za vođenje dijaloga i rasprava između mladih i donositelja odluka kako bi se promicalo aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu u Europi. Zahvaljujući tome mladi mogu izraziti svoje mišljenje (oblikovanjem stajališta, prijedloga i preporuka), osobito o tome kako bi se politike za mlade trebale oblikovati i provoditi u Europi. Aktivnosti sudjelovanja mladih mogu biti u obliku građanskog angažmana i aktivizma mladih, što im omogućuje da na različite načine javno govore o pitanjima koja su im važna i donose promjene.

Aktivnosti sudjelovanja mladih mogu biti transnacionalne (provode se u jednoj ili više zemalja sudionica i uključuju neformalne skupine mladih i/ili organizacije iz nekoliko zemalja sudionica) ili nacionalne (provode se na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini i uključuju neformalne skupine mladih i/ili organizacije iz jedne zemlje sudionice). Nacionalne aktivnosti sudjelovanja mladih osobito su prikladne za testiranje ideja na lokalnoj razini i kao sredstvo za daljnje djelovanje na temelju prethodnih inicijativa kako bi se uspješne ideje podigle na višu razinu i nastavile razvijati.

Sve aktivnosti sudjelovanja mladih, bez obzira na razinu na kojoj se provode, trebale bi moći dokazati europsku dimenziju i/ili dodanu vrijednost, a svaka pojedinačna aktivnost koja se podupire mora jasno pridonijeti ostvarenju jednog ili više prethodno navedenih ciljeva aktivnosti.

Aktivnosti koje se podupiru mogu se provoditi u obliku (ili u kombinaciji): radionica, debata, igre uloga, simulacija, upotrebe digitalnih alata (npr. alati digitalne demokracije), informativnih kampanja, osposobljavanja, susreta i drugih oblika interakcije između mladih i donositelja odluka (putem interneta ili uživo), savjetovanja, informativnih i/ili kulturnih događanja itd.

Primjeri aktivnosti koje bi se mogle provesti u okviru projekta uključuju:

 • radionice i/ili susrete uživo ili putem interneta, seminare ili druga događanja/procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini koji omogućuju informiranje, rasprave i aktivno sudjelovanje mladih u pogledu pitanja bitnih za njihov svakodnevni život kao aktivnih europskih građana, a koji po mogućnosti uključuju interakciju s donositeljima odluka i drugim dionicima na koje se ta pitanja odnose, vode do takve interakcije ili se na nju nastavljaju
 • savjetovanje s mladima kako bi se utvrdile teme/pitanja koja su im posebno važna (u lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili transnacionalnom kontekstu) i odredile njihove potrebe povezane sa sudjelovanjem u bavljenju takvim temama/pitanjima
 • informativne kampanje usmjerene na sudjelovanje mladih u demokratskom životu, uključujući informativna i/ili kulturna događanja povezana s posebnim društvenim izazovima koji su relevantni za mlade
 • olakšavanje pristupa otvorenim, sigurnim i pristupačnim virtualnim i/ili fizičkim prostorima za mlade, koji pružaju učinkovite mogućnosti za učenje o sudjelovanju u demokratskom životu i procesima
 • simulacije funkcioniranja demokratskih institucija i uloga donositelja odluka u njima.

Kad je god to relevantno, potiče se uključivanje različitih oblika digitalne aktivnosti (webinara, hakatona, raznih alata za e-sudjelovanje itd.) i/ili osposobljavanja za primjenu alata digitalne demokracije u aktivnostima koje će se provoditi u okviru projekta aktivnosti sudjelovanja mladih.

Projekt bi trebao sadržavati razne projektne aktivnosti koje zajedno pridonose postizanju planiranih ciljeva.

Te bi se aktivnosti prvenstveno trebale financirati iz proračunske kategorije „upravljanje projektima”, odnosno u obliku mjesečnog jediničnog doprinosa. Te projektne aktivnosti obično će obuhvaćati sastanke za upravljanje projektima i tekuće redovne aktivnosti projekta. Projektne aktivnosti mogu biti digitalne i/ili fizičke te uključivati mlade koji izravno sudjeluju u projektu.

Projekt može uključivati jedno ili više događanja na kojima sudjeluju mladi.

Pojam „događanje na kojem sudjeluju mladi” obuhvaća događanja koja su ključna za postizanje ciljeva projekta; mogu obilježavati projektna postignuća i trebala bi se jasno razlikovati od tekućih projektnih aktivnosti, bilo sadržajem, veličinom ili profilom sudionika. Nadalje, događanje na kojem sudjeluju mladi fizičko je događanje koje se odlikuje fizičkom prisutnošću mladih i, prema potrebi, drugih sudionika. Događanju sudjelovanja mladih ne prisustvuju samo članovi neformalne skupine ili mladi iz organizacija korisnica koji su izravno uključeni u projektne aktivnosti, već i šira publika mladih i/ili donositelja odluka. Trajanje događanja treba odgovarati planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima, a događanja mogu biti vrlo kratka (nekoliko sati) ili trajati dulje. Posebna potpora za organizaciju događanja sudjelovanja mladih dostupna je „po sudioniku po događanju” neovisno o trajanju događanja.

Za projekte sudjelovanja mladih koji uključuju fizičke projektne aktivnosti ili fizička događanja sudjelovanja mladih za koja sudionici moraju putovati na mjesta koja nisu njihovo boravište može se prijaviti za dodatno financiranje mobilnosti koje se sastoji od potpore za putne i životne troškove. Mobilnost u projektima sudjelovanja mladih može biti nacionalna i međunarodna, ali bi uvijek trebala podupirati projektnu aktivnost financiranu u okviru troškova upravljanja projektom ili događanje na kojem sudjeluju mladi (financirano potporom za događanja na kojima sudjeluju mladi).

U ovom se slučaju ne mogu podupirati sljedeće vrste aktivnosti: osnivački sastanci organizacija ili mreža organizacija, organiziranje stranačkih političkih događanja, fizička infrastruktura (npr. troškovi izgradnje/kupnje zgrada i nabava trajne opreme).

Primjeri projekata s velikim brojem sudionika (bez ograničenja na aktivnosti sudjelovanja mladih) i relevantnim primjerima dobre prakse mogu se pronaći u skupu alata za sudjelovanje mladih4 .

Uspostava projekta

Projekt koji se podupire trebao bi sadržavati jedan ili više prethodno opisanih elemenata. Elementi se mogu kombinirati na fleksibilan način, ovisno o ciljevima projekta i potrebama organizacija sudionica i sudionika.

Projekt provodi jedna ili više neformalnih skupina mladih, jedna ili više organizacija ili kombinacija jednih i drugih. Neformalne skupine mladih i/ili organizacije sudionice moraju se utvrditi u fazi prijave. Drugi mladi u projekt se mogu uključiti kao sudionici nekih aktivnosti ili kao dio ciljne skupine za aktivnosti. Ako je uključena samo neformalna skupina mladih, jedan od članova skupine prijavljuje se u ime skupine. Ako je uključeno više skupina ili organizacija, jedna od njih preuzima ulogu koordinatora i prijavljuje se za cijeli projekt u ime partnerstva.

Projekt se sastoji od četiri faze: planiranja, pripreme, provedbe i pratećih mjera. Organizacije sudionice i mladi uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja („aktivnosti koje su mladi osmislili za mlade”): Skup alata za sudjelovanje mladih sadržava praktične ideje i smjernice za povećanje sudjelovanja mladih.

 • planiranje (definiranje potreba, ciljeva, ishoda učenja, oblika aktivnosti, izrada programa rada, raspored aktivnosti itd.)
 • priprema (rješavanje praktičnih pitanja, sklapanje sporazuma s partnerima, potvrda ciljnih skupina za predviđene aktivnosti, jezična i međukulturna priprema te priprema povezana s učenjem i zadaćama sudionika itd.)
 • provedba aktivnosti
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti, utvrđivanje i dokumentiranje ishoda učenja sudionika te diseminacija i korištenje rezultata projekta). U okviru faze praćenja za svaki bi projekt trebalo predvidjeti pružanje povratnih informacija o konkretnim ishodima projekta mladim sudionicima, uključujući način na koji su drugi relevantni dionici obaviješteni o tim ishodima i/ili kako ih koriste. 

Dijalog EU-a s mladima

Teme i prioriteti utvrđeni u kontekstu dijaloga EU-a s mladima5  mogu poslužiti kao inspiracija za aktivnosti sudjelovanja mladih na svim razinama. Sličan izvor inspiracije mogu biti i ciljevi EU-a za mlade, koji su razvijeni u okviru dijaloga EU-a s mladima i u kojima su utvrđena međusektorska područja koja utječu na živote mladih i s njima povezani izazovi. Nadalje, rezultati uspješnih aktivnosti sudjelovanja mladih mogu se iskoristiti za daljnje faze dijaloga EU-a s mladima.

Proces učenja

U okviru projekta aktivnosti sudjelovanja mladih potrebno je predvidjeti potporu za proces promišljanja, utvrđivanja i dokumentiranja pojedinačnih ishoda učenja svih sudionika (odnosno i sudionika izvan neformalnih skupina mladih koje provode projekt i/ili sudionika koji nisu samo mladi koji su aktivno uključeni u pripremu i provedbu projekta), osobito u Youthpassu.

Zaštita i sigurnost sudionika

Tijekom planiranja i pripreme projekta treba voditi računa o zaštiti i sigurnosti sudionika i predvidjeti sve potrebne mjere za sprečavanje/smanjenje rizika.

Izgradnja zajednice

Svakako se potiče uključivanje aktivnosti izgradnje zajednice u projekte u okviru aktivnosti sudjelovanja mladih. Kad god je moguće, treba nastojati da takve aktivnosti opstanu i nakon završetka projekata za koje je dodijeljena potpora i postanu samoodržive.

Erasmus standardi kvalitete u području mladih

Pri provedbi svih aktivnosti koje se podupiru potrebno se pridržavati Erasmus standarda kvalitete u području mladih za organiziranje visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja. Obuhvaćaju osnovna načela aktivnosti i konkretne korake za provedbu projektnih zadaća, kao što su odabir i priprema sudionika, definiranje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekata itd. Erasmus standardi kvalitete u području mladih dostupni su na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_hr.

Horizontalne dimenzije

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Prijavitelji bi trebali osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove osoba s manje mogućnosti te ih uključiti u proces donošenja odluka.

Aktivnosti sudjelovanja mladih osobito su primjerene za uključivanje mladih s manje mogućnosti:

 • osmišljene su kao osnovni oblik aktivnosti s vrlo fleksibilnim parametrima (trajanje, broj sudionika, nacionalne/transnacionalne aktivnosti itd.) koje se lako mogu prilagoditi konkretnim potrebama mladih s manje mogućnosti
 • neformalne skupine mladih koje provode aktivnosti sudjelovanja mladih može podupirati trener6 , čije bi usluge mogle biti posebno relevantne i korisne mladima s manje mogućnosti u razvoju i provedbi njihovih projekata
 • ciljevi aktivnosti uključuju pružanje mogućnosti mladima da nauče sudjelovati u civilnom društvu te poboljšanje digitalne i medijske pismenosti. Projekti koji teže tim ciljevima mogu biti osobito korisni kao pomoć mladima s manje mogućnosti da prevladaju neke od prepreka s kojima se suočavaju.

Aktivnosti sudjelovanja mladih osobito su prikladne i za tematski rad na uključivosti i raznolikosti u društvu, na primjer za potporu borbi protiv stereotipa, poticanje razumijevanja, tolerancije i nediskriminacije. 

Okolišna održivost

Projekt bi među sudionicima trebao promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. Trebalo bi ga osmisliti i provoditi vodeći računa o okolišu npr. integriranjem održive prakse, kao što su odabir materijala koji se mogu ponovno koristiti ili su prihvatljivi za okoliš, smanjenje otpada i recikliranje i održivi načini prijevoza.

Digitalna transformacija u području mladih

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice potiču na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost, poboljšala suradnja između partnerskih organizacija i povećala kvaliteta aktivnosti. Potiče se uvođenje digitalnih i internetskih elemenata kako bi se smanjio prag za sudjelovanje mladih s manje mogućnosti. Provođenjem projekata i aktivnosti čiji je cilj jačanje digitalnih vještina, poticanje digitalne pismenosti i/ili razumijevanja rizika i mogućnosti digitalne tehnologije program može pridonijeti promjeni načina razmišljanja te razvoju digitalnih i kombiniranih pristupa u aktivnostima mladih.

Ovisno o planu i ciljevima aktivnosti, razvoj kompetencija i informiranje o digitalnim izazovima te korištenje novim tehnologijama može se uvesti u fizička događanja ili mobilnost u svrhu učenja, dok bi isključivo virtualne komponente trebalo financirati u okviru troškova upravljanja projektom. Opravdani troškovi za uključivanje mladih s manje mogućnosti mogu se financirati u okviru potpore za uključivanje sudionika.

Nacionalne agencije u okviru aktivnosti osposobljavanja i suradnje osobama koje rade s mladima i voditeljima mladih nude niz mogućnosti za osposobljavanje, uključujući podupiranje digitalne transformacije u području mladih. Ponude se objavljuju u Europskom kalendaru za osposobljavanje, koji je dostupan na: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Za inspirativne primjere vidjeti alate resursnog centra SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/.

Sudjelovanje

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice podupiru u poboljšanju kvalitete svojih projekata uključivanjem participativne dimenzije i pružanjem relevantnih prilika mladima da se aktivno uključe i sudjeluju u osmišljavanju i provedbi projektnih aktivnosti te tako otkriju prednosti aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu. Resursima za poboljšanje participativne dimenzije podržanih projekata može se pristupiti, među ostalim, putem internetske stranice participationpool.eu. Potiče se i povezivanje s postojećim nacionalnim, međunarodnim ili drugim inicijativama i platformama EU-a koje se temelje na sudjelovanju i građanskom angažmanu te sudjelovanje u njima.

Kriteriji za ocjenjivanje projekta

Tko se može prijaviti?

Svaka prihvatljiva organizacija sudionica sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu može biti prijavitelj. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu7 .

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija, europska nevladina organizacija za mlade, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, socijalno poduzeće, tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području društveno odgovornog poslovanja
 •  neformalna skupina mladih8 .

sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji u susjedstvu EU-a koja nije pridružena programu (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog vodiča).

Broj i profil organizacija sudionica

 • Nacionalni projekti sudjelovanja mladih: mora sudjelovati najmanje jedna organizacija sudionica.

Transnacionalni i međunarodni projekti sudjelovanja mladih: moraju sudjelovati najmanje dvije organizacije sudionice iz različitih zemalja. U ovoj aktivnosti ista organizacija (jedan OID) ne može biti uključena u više od ukupno 5 prijava po roku, bilo kao prijavitelj ili kao partner.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mjeseca.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnosti se moraju odvijati u zemlji jedne ili više organizacija sudionica. Aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije9 , čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije.

Prihvatljivi sudionici

Mladi u dobi od 13 do 30 godina10  s boravištem u zemlji organizacija sudionica i donositelji odluka relevantni za teme projekta.

Facilitatori i osobe u pratnji ne smatraju se sudionicima aktivnosti, ali mogu dobiti potporu u okviru određenih proračunskih kategorija.

Gdje se prijaviti?

nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do sljedećih datuma:

20. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. lipnja i 31. prosinca iste godine

1. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine

Mogući dodatni krug:

Nacionalne agencije mogu odlučiti otvoriti dodatni krug. Nacionalne agencije obavijestit će prijavitelje o otvaranju dodatnog kruga na svojim internetskim stranicama.

Ako se organizira dodatni krug, prijavitelji zahtjeve moraju predati do 7. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. kolovoza i 31. prosinca iste godine.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog vodiča.

Prilozi

Prijavnom obrascu mora se priložiti izjava o časti pravnog zastupnika.

Ako se u okviru projekta planiraju provesti aktivnosti mobilnosti i/ili fizička događanja: prijavnom obrascu mora se priložiti raspored planiranih aktivnosti mobilnosti i/ili fizičkih događanja.

Kriteriji za dodjelu

Prijave će se ocjenjivati na temelju kriterija i pondera navedenih u nastavku, a može im se dodijeliti najviše 100 bodova. Kako bi se uzele u obzir za dodjelu, prijave moraju prijeći sljedeće pragove:

 • najmanje 60 od ukupno 100 bodova i
 • najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od tri kategorije kriterija za dodjelu.

Relevantnost, obrazloženje i učinak  (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • profil, iskustvo, aktivnosti i ciljna skupina / ciljne skupine prijavitelja relevantni su za područje mladih
 • projekt će obuhvaćati jedan ili više prioriteta u kontekstu dijaloga EU-a s mladima ili europskih ciljeva za mlade
 • projekt je prikladan za doprinos uključivosti i raznolikosti te zelenoj, digitalnoj i participativnoj dimenziji programa.
 • projekt je relevantan za ciljeve aktivnosti
 • projekt je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije
 • projekt i predložene aktivnosti odnose se na potrebe mladih i organizacija sudionica
 • projekt stvara europsku dodanu vrijednost
 • projekt je prikladan za ostvarivanje visokokvalitetnih ishoda učenja za sudionike
 • projekt bi mogao imati učinak na sudionike i organizacije sudionice te na mlade i organizacije koji ne sudjeluju izravno u projektu, i to na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj ili svjetskoj razini
 • projekt u aktivnost uključuje nove sudionike i organizacije s manje iskustva, uključujući skupine mladih.

Kvaliteta projektnog plana (najviše 40 bodova)

Mjera u kojoj:

 • su u prijedlogu usklađene utvrđene potrebe, ciljevi projekta, profili sudionika i predložene aktivnosti
 • su u prijedlogu jasno i uvjerljivo opisane faze projekta (priprema, provedba i prateće aktivnosti) i sudjelovanje mladih u svim fazama
 • su aktivnosti pristupačne, uključive i otvorene sudionicima iz različitih sredina i s različitim sposobnostima
 • aktivnosti uključuju održivu i ekološki prihvatljivu praksu
 • u projektu se koriste alternativni, inovativni i pametni oblici sudjelovanja mladih
 • predložene metode učenja, uključujući digitalne alate ili virtualne komponente, primjerene su za aktivnosti i uključuju proces promišljanja radi utvrđivanja i dokumentiranja ishoda učenja sudionika te korištenje europskih instrumenata za transparentnost i priznavanje, posebno Youthpassa.

Kvaliteta upravljanja projektom (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • praktična rješenja, upravljanje i načini pružanja potpore zadovoljavaju
 • mjere za sigurnost i zaštitu sudionika primjerene su i djelotvorne
 • zadaci i odgovornosti za aktivnosti jasno su definirani u skladu s Erasmus standardima kvalitete
 • plan suradnje i komunikacije među sudionicima, organizacijama sudionicama i s drugim relevantnim dionicima čine okvir za potporu upravljanju projektom
 • prijavitelj predlaže primjeren način vrednovanja ishoda projekta s obzirom na njegove ciljeve
 • prijavitelj je predožio primjeren način diseminacije ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica
 • projekt sadržava mjere čija je svrha da rezultati projekta budu održivi i nakon njegova završetka.

Pravila financiranja11

Proračun projekta mora se izraditi prema sljedećim pravilima financiranja (u eurima):

Najveći iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih po projektu za aktivnosti sudjelovanja mladih: 60 000 EUR

Proračunska kategorija - Upravljanje projektima

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s upravljanjem projektom i njegovom provedbom (npr. priprema i provedba projektnih sastanaka i aktivnosti, suradnja i komunikacija među partnerima, evaluacija, diseminacija i prateće aktivnosti)

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja projekta.

Iznos

500 EUR mjesečno

Proračunska kategorija - Troškovi mentorstva

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s uključivanjem trenera u projekt.  Troškovi mentorstva primjenjuju se samo na projekte koje provodi neformalna skupina mladih.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju zemlje u kojoj se provodi aktivnost i broja radnih dana.

Zahtjev za financijsku potporu za troškove trenera mora biti obrazložen u prijavnom obrascu. Trajanje mentorstva nije povezano s trajanjem projekta.

Iznos

Tablica B3 po radnom danu.

Najviše 12 dana.

Proračunska kategorija - Potpora za uključivanje za sudionike

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji, facilitatore u projektnim aktivnostima i događanjima (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100 % prihvatljivih troškova

Proračunska kategorija - Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

Financijsko jamstvo: 80 % prihvatljivih troškova

 Tablica B3 Troškovi mentorstva

Skupina Zemalja Nastavnik / predavač / istraživač /Osoba koja radi s mladima/Jedinični doprinos po danu
1. Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Island, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Švedska 241
2. Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Latvija, Malta, Portugal, Slovenija, Slovačka, Španjolska 137
3. Bugarska, Hrvatska, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska 74

Dodatno financiranje događanja uz fizičku prisutnost provedenih u okviru projekta

Proračunska kategorija - Potpora za događanja na kojima sudjeluju mladi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila     

Troškovi povezani s provedbom nacionalnih, transnacionalnih i međunarodnih fizičkih događanja koji su ključni za postizanje ciljeva projekta aktivnosti sudjelovanja mladih. Ta proračunska kategorija nije namijenjena za pokrivanje troškova sudjelovanja osoblja organizacija sudionica / članova neformalnih skupina mladih i facilitatora jer su za njihovo sudjelovanje na događanjima predviđena sredstva iz proračunske kategorije „upravljanje projektima”.

Potpora za događanja u kojima sudjeluju mladi prema potrebi se može kombinirati s financijskim sredstvima za mobilnosti unutar aktivnosti sudjelovanja mladih u skladu s primjenjivim pravilima u nastavku.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika događanja, ne uključujući osoblje organizacija sudionica, članove neformalnih skupina mladih i facilitatore.

Iznos

100 EUR po sudioniku

Dodatno financiranje mobilnosti u okviru projekta12

Proračunska kategorija - Putovanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila   

Doprinos za putne troškove sudionika, osobe u njihovoj pratnji i facilitatore od njihova mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi projektna aktivnost ili fizičko događanje i natrag, neovisno o tome je li putovanje nacionalno ili transnacionalno.

Kad je putovanje kraće od 500 km, sudionik će u pravilu putovati prijevoznim sredstvima s niskom razinom emisija

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost13  uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija14 .

Za aktivnosti na više lokacija prijavitelj treba zbrojiti udaljenosti između pojedinih lokacija i odabrati raspon udaljenosti koja odgovara tom zbroju15 .

Iznos

Udaljenost

Zeleno putovanje

Putovanje koje nije zeleno

10 – 99 km

56 EUR

28 EUR

100 – 499 km

285 EUR

211 EUR

500 – 1999 km

417 EUR

309 EUR

2000 – 2999 km

535 EUR

395 EUR

3000 – 3999 km

785 EUR

580 EUR

4000 – 7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8000 km ili više

1735 EUR

1735 EUR

Proračunska kategorija - Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila      

Troškovi povezani s boravkom.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja boravka po sudioniku, uključujući osobe u pratnji i facilitatore (prema potrebi), računajući i po jedan dan putovanja prije i poslije aktivnosti (ako je potrebno) te do četiri dodatna dana za sudionike, osobe u pratnji i facilitatore koji primaju bespovratna sredstva za zeleno putovanje.

Iznos

 Tablica A2.1 po sudioniku po danu

Ova se tablica primjenjuje i na osobe u pratnji i facilitatore.

Proračunska kategorija - Potpora za uključivanje za organizacije

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila      

Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za osobe s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu:  na temelju broja sudionika s manje mogućnosti.

Iznos

125 EUR po sudioniku

Proračunska kategorija - Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila    

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Visoki putni troškovi sudionika, članova neformalnih skupina, osoba u pratnji i facilitatora koji se ne mogu pokriti u okviru standardne kategorije „putovanja” zbog geografske udaljenosti ili drugih prepreka (odnosno ako putovanje čišćim prijevoznim sredstvima s nižim emisijama ugljika dovodi do visokih putnih troškova).  

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev. Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70 % putnih troškova.  Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju bespovratna sredstva za putovanje koje nije zeleno na temelju jediničnih troškova.

Iznos

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100 % prihvatljivih troškova

Skupo putovanje: 80 % prihvatljivih putnih troškova

Tablica A2.1: Pojedinačna potpora za mobilnost u svrhu aktivnosti sudjelovanja mladih

  Aktivnosti sudjelovanja mladih (u eurima po danu)
Austrija 78 EUR 
Belgija 78 EUR
Bugarska 45 EUR
Hrvatska 57 EUR
Cipar 63 EUR
Češka 53 EUR
Danska 81 EUR
Estonija 48 EUR
Finska 79 EUR
Francuska 67 EUR
Njemačka 71 EUR
Grčka 68 EUR
Mađarska 60 EUR 
Island 76 EUR
Irska 73 EUR
Italija 69 EUR
Latvija 48 EUR
Lihtenštajn 77 EUR
Litva 49 EUR
Luksemburg 77 EUR
Malta 57 EUR
Nizozemska 69 EUR
Sjeverna Makedonija 41 EUR
Norveška 83 EUR
Poljska 51 EUR
Portugal 57 EUR
Rumunjska 46 EUR
Srbija 47 EUR
Slovačka 48 EUR
Slovenija 54 EUR
Španjolska 58 EUR
Švedska 72 EUR
Turska 50 EUR
Susjedne treće zemlje koje nisu pridružene programu 44 EUR   
 • 1 Glavni dio proračunskih sredstava za ovu ključnu aktivnost dodjeljuje se za potporu transnacionalnim aktivnostima u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu. Međutim, s do 25 % raspoloživih proračunskih sredstava mogu se financirati međunarodni projekti u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu u susjedstvu EU-a (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog vodiča). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_hr ↩ back
 • 3 Te strategije dostupne su ovdje: Strategija sudjelovanja mladih: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/hr/ SALTO-YOUTH – Što je Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/. ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/ ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_hr ↩ back
 • 6 Ovisno o svojim potrebama neformalne skupine mladih mogu tijekom projekta imati jednog ili nekoliko trenera. ↩ back
 • 7 Organizacije sudionice trebaju potpisati pristupni obrazac za organizaciju prijaviteljicu. Pristupne obrasce trebalo bi dostaviti u fazi prijave, najkasnije do potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Više informacija potražite u dijelu C ovog vodiča. ↩ back
 • 8 Skupina od najmanje četvero mladih u dobi od 13 do 30 godina. Jedan od članova skupine koji ima najmanje 18 godina preuzima ulogu predstavnika i odgovornost u ime skupine. Definiciju neformalne skupine pronaći ćete u pojmovniku. Za potrebe ove aktivnosti i svih odredbi povezanih s njom „neformalna skupina mladih” bit će obuhvaćena pojmom „organizacije sudionice”. Upućivanje na „organizaciju sudionicu” odnosit će se i na „neformalnu skupinu mladih”. ↩ back
 • 9 Institucije Europske unije imaju sjedišta u Bruxellesu, Frankfurtu, Luxembourgu, Strasbourgu i Haagu. ↩ back
 • 10 Uzmite u obzir sljedeće: 

  donja dobna granica – do datuma početka aktivnosti sudionici moraju doseći donju dobnu granicu

  gornja dobna granica – na datum početka aktivnosti sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice. ↩ back

 • 11 Za potrebe aktivnosti sudjelovanja mladih pojam sudionik odnosi se na mlade u dobi od 13 do 30 godina s boravištem u zemlji organizacija sudionica i donositelje odluka relevantne za teme projekta. ↩ back
 • 12 Lokalni sudionici, koji putuju manje od 10 km do mjesta održavanja aktivnosti, mogu biti prihvatljivi za pojedinačnu potporu i potporu za uključivanje za organizacije za dane aktivnosti koji se preklapaju s prisutnošću sudionika prihvatljivih za potporu za putovanja. ↩ back
 • 13 Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km). ↩ back
 • 14 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr ↩ back
 • 15 Na primjer, ako sudionik iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti na više lokacija, koja se najprije provodi u Rimu (Italija), a zatim u Ljubljani (Slovenija), prijavitelj će prvo a) izračunati udaljenost između Madrida i Rima (1365,28 km), zatim između Rima i Ljubljane (489,75 km) i zbrojiti obje udaljenosti (1855,03 km), b) odabrati primjenjivi raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a kao doprinos putnim troškovima sudionika od Madrida do Ljubljane (preko Rima) i natrag (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth