Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Aktivnosti sudjelovanja mladih

Aktivnosti izvan okvira formalnog obrazovanja i osposobljavanja koje potiču, podupiru i olakšavaju sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Ciljevi aktivnosti1

Program Erasmus+ podupire lokalne, nacionalne i transnacionalne projekte sudjelovanja koje vode neformalne skupine mladih i/ili organizacije mladih koji potiču sudjelovanje mladih u europskom demokratskom životu i imaju jedan ili više sljedećih ciljeva:

 • pružanje mladima mogućnosti da se uključe i nauče sudjelovati u civilnom društvu (mogućnosti za angažman u svakodnevnom životu, ali i u demokratskom životu, s ciljem konstruktivnog građanskog, gospodarskog, društvenog, kulturnog i političkog sudjelovanja mladih iz svih sredina, posebno onih s manje mogućnosti)
 • upoznavanje mladih sa zajedničkim europskim vrijednostima i temeljnim pravima te doprinos procesu europske integracije, među ostalim doprinosom ostvarivanju jednog ili više ciljeva EU-a za mlade
 • razvoj digitalnih kompetencija i medijske pismenosti mladih (osobito kritičkog mišljenja i sposobnosti procjene informacija i rada s njima) kako bi postali otporniji na dezinformacije, lažne vijesti i propagandu te sposobniji za sudjelovanje u demokratskom životu
 • okupljanje mladih ljudi i donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini i/ili doprinos dijalogu EU-a s mladima.

Politički kontekst

Strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027.2  postavlja se okvir za europsku suradnju u području mladih na temelju Komunikacije Komisije od 22. svibnja 2018. pod nazivom „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih”. U području djelovanja „Uključivanje” strategija EU-a za mlade usmjerena je na konstruktivno građansko, gospodarsko, društveno, kulturno i političko sudjelovanje mladih. Strategijom se potiče sudjelovanje mladih u demokratskom životu, podupire društveni i građanski angažman i nastoji osigurati da svi mladi imaju potrebna sredstva za sudjelovanje u društvu.

Strategija EU-a za mlade uključuje i postupak dijaloga s mladima i u tom je kontekstu 2018. razvijeno 11 europskih ciljeva za mlade, u okviru kojih su utvrđena međusektorska područja koja utječu na život mladih i izazovi u svakom od tih područja. U svakom 18-mjesečnom ciklusu dijaloga EU-a s mladima na temelju doprinosa mladih dionika utvrđuju se posebni tematski prioriteti, koji su osmišljeni kako bi se na njih usmjerila provedba strategije EU-a za mlade u određenom razdoblju. 

Tematske strategije u području mladih

Program Erasmus+ promiče sudjelovanje mladih, poboljšanje kvalitete informalnih i neformalnih procesa učenja i razvoj kvalitetnog rada s mladima. Daljnja potpora u tim područjima dostupna je putem posebnih tematskih strategija, kao što su Strategija sudjelovanja mladih, Youthpass i Europska strategija osposobljavanja (ETS)3 .

Opis aktivnosti

Aktivnosti sudjelovanja mladih su neformalne aktivnosti učenja koje se temelje na aktivnom sudjelovanju mladih. Cilj je omogućiti mladima iskustvo razmjene, suradnje te kulturnog i građanskog angažmana. Aktivnosti koje se podupiru trebale bi pomoći sudionicima da ojačaju svoje osobne, socijalne, građanske i digitalne kompetencije i postanu aktivni europski građani.

Podupire se primjena alternativnih, inovativnih, pametnih i digitalnih oblika sudjelovanja mladih, uključujući proširenje sudjelovanja mladih u različite sektore i prostore (zdravstvene usluge, sportske objekte itd., bez obzira na to upravlja li njima javni ili privatni sektor), čime se stvaraju mogućnosti za aktivno sudjelovanje mladih iz svih sredina.

Aktivnosti sudjelovanja mladih mogu se aktivno koristiti za vođenje dijaloga i rasprava između mladih i donositelja odluka kako bi se promicalo aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu u Europi. Zahvaljujući tome mladi mogu izraziti svoje mišljenje (oblikovanjem stajališta, prijedloga i preporuka), osobito o tome kako bi se politike za mlade trebale oblikovati i provoditi u Europi. Aktivnosti sudjelovanja mladih mogu biti u obliku građanskog angažmana i aktivizma mladih, što im omogućuje da na različite načine javno govore o pitanjima koja su im važna.

Aktivnosti sudjelovanja mladih mogu biti transnacionalne (provode se u jednoj ili više zemalja sudionica i uključuju partnere iz nekoliko zemalja sudionica) ili nacionalne (provode se na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini i uključuju neformalne skupine mladih i/ili organizacije iz jedne zemlje sudionice). Nacionalne aktivnosti sudjelovanja mladih osobito su prikladne za testiranje ideja na lokalnoj razini i kao sredstvo za daljnje djelovanje na temelju prethodnih inicijativa kako bi se uspješne ideje podigle na višu razinu i nastavile razvijati.

Sve aktivnosti sudjelovanja mladih, bez obzira na razinu na kojoj se provode, trebale bi moći dokazati europsku dimenziju i/ili dodanu vrijednost, a svaka pojedinačna aktivnost koja se podupire mora jasno pridonijeti ostvarenju jednog ili više prethodno navedenih ciljeva aktivnosti.

Aktivnosti koje se podupiru mogu se provoditi u obliku (ili u kombinaciji): radionica, debata, igre uloga, simulacija, upotrebe digitalnih alata (npr. alati digitalne demokracije), informativnih kampanja, osposobljavanja, susreta i drugih oblika interakcije između mladih i donositelja odluka (putem interneta ili uživo), savjetovanja, informativnih i/ili kulturnih događanja itd.

Primjeri aktivnosti koje bi se mogle provesti u okviru projekta uključuju:

 • radionice i/ili susrete uživo ili putem interneta, seminare ili druga događanja/procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini koji omogućuju informiranje, rasprave i aktivno sudjelovanje mladih u pogledu pitanja bitnih za njihov svakodnevni život kao aktivnih europskih građana, a koji po mogućnosti uključuju interakciju s donositeljima odluka i drugim dionicima kojih se tiču ta pitanja, vode do takve interakcije ili se na nju nastavljaju
 • savjetovanje s mladima kako bi se utvrdile teme/pitanja koja su im posebno važna (u lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili transnacionalnom kontekstu) i odredile njihove potrebe povezane sa sudjelovanjem u bavljenju takvim temama/pitanjima
 • informativne kampanje usmjerene na sudjelovanje mladih u demokratskom životu, uključujući informativna i/ili kulturna događanja povezana s posebnim društvenim izazovima koji su relevantni za mlade
 • olakšavanje pristupa otvorenim, sigurnim i pristupačnim virtualnim i/ili fizičkim prostorima za mlade, koji pružaju učinkovite mogućnosti za učenje o sudjelovanju u demokratskom životu i procesima
 • simulacije funkcioniranja demokratskih institucija i uloga donositelja odluka u njima.

Kad je god to relevantno, potiče se uključivanje različitih oblika digitalne aktivnosti (webinara, hakatona, raznih alata za e-sudjelovanje itd.) i/ili osposobljavanja za primjenu alata digitalne demokracije u aktivnostima koje će se provoditi u okviru projekta aktivnosti sudjelovanja mladih.

Projekt bi trebao sadržavati razne aktivnosti koje pridonose postizanju planiranih ciljeva. Neke od njih mogu biti aktivnosti mobilnosti u kojima sudionici putuju na druga mjesta koja nisu njihova boravišta kako bi sudjelovali u participativnom iskustvu. Te aktivnosti mobilnosti mogu biti nacionalne i međunarodne. Aktivnosti mogu biti i fizička događanja koja uključuju fizičku prisutnost mladih i donositelja odluka, uključujući sudionike koji nisu izravno uključeni u provedbu projekta, na određenoj lokaciji. Organizacija aktivnosti mobilnosti i događanja u kojima sudjeluju mladi podupire se u okviru različitih proračunskih kategorija. Ovisno o potrebama konkretnih projekata aktivnosti mobilnosti i fizička događanja mogu se provoditi zasebno ili kombinirati (ako sudionici moraju putovati da bi sudjelovali u događanju, to se može prijaviti kao aktivnost mobilnosti ili kao događanje, što podrazumijeva potporu za putne i životne troškove). Projekt će obično obuhvaćati i aktivnosti koje nisu aktivnosti mobilnosti ni fizička događanja. One su jednako važne za njegovu provedbu i trebalo bi ih financirati u okviru proračunske kategorije „upravljanje projektima”.

U ovom se slučaju ne mogu podupirati sljedeće vrste aktivnosti: osnivački sastanci organizacija ili mreža organizacija, organiziranje stranačkih političkih događanja, fizička infrastruktura (npr. troškovi izgradnje/kupnje zgrada i nabava trajne opreme).

Primjeri projekata s velikim brojem sudionika (bez ograničenja na aktivnosti sudjelovanja mladih) i relevantnim primjerima dobre prakse mogu se pronaći u skupu alata za sudjelovanje mladih4 .  

Uspostava projekta

Projekt koji se podupire trebao bi sadržavati jednu ili više prethodno opisanih aktivnosti. Aktivnosti se mogu kombinirati na fleksibilan način, ovisno o ciljevima projekta i potrebama organizacija sudionica i sudionika.

Projekt provodi jedna ili više neformalnih skupina mladih, jedna ili više organizacija ili kombinacija jednih i drugih. Neformalne skupine mladih i/ili organizacije sudionice moraju se utvrditi u fazi prijave. Ako je uključena samo neformalna skupina mladih, jedno od njih prijavljuje se u ime skupine. Ako je uključeno više skupina ili organizacija, jedna od njih preuzima ulogu koordinatora i prijavljuje se za cijeli projekt u ime partnerstva.

Projekt se sastoji od četiri faze: planiranja, pripreme, provedbe i pratećih mjera. Organizacije sudionice i mladi uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja („aktivnosti koje su mladi osmislili za mlade”): Skup alata za sudjelovanje mladih sadržava praktične ideje i smjernice za povećanje sudjelovanja mladih.

 • planiranje (definiranje potreba, ciljeva, ishoda učenja, oblika aktivnosti, izrada programa rada, raspored aktivnosti itd.)
 • priprema (rješavanje praktičnih pitanja, sklapanje sporazuma s partnerima, potvrda ciljnih skupina za predviđene aktivnosti, jezična i međukulturna priprema te priprema povezana s učenjem i zadaćama sudionika itd.)
 • provedba aktivnosti
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje ishoda učenja sudionika te diseminacija i korištenje rezultata projekta). U okviru faze praćenja za svaki bi projekt trebalo predvidjeti pružanje povratnih informacija o konkretnim ishodima projekta mladim sudionicima, uključujući način na koji su drugi relevantni dionici obaviješteni o tim ishodima i/ili kako ih koriste. 

Dijalog EU-a s mladima

Teme i prioriteti utvrđeni u kontekstu dijaloga EU-a s mladima5  mogu poslužiti kao inspiracija za aktivnosti sudjelovanja mladih na svim razinama. Sličan izvor inspiracije mogu biti i ciljevi EU-a za mlade, koji su razvijeni u okviru dijaloga EU-a s mladima i u kojima su utvrđena međusektorska područja koja utječu na živote mladih i s njima povezani izazovi. Nadalje, rezultati uspješnih aktivnosti sudjelovanja mladih mogu se iskoristiti za daljnje faze dijaloga EU-a s mladima.

Proces učenja

U okviru projekta aktivnosti sudjelovanja mladih potrebno je predvidjeti potporu za proces promišljanja, utvrđivanja i evidentiranja pojedinačnih ishoda učenja, osobito putem alata Youthpass.

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u proces donošenja odluka.

Aktivnosti sudjelovanja mladih osobito su primjerene za uključivanje mladih s manje mogućnosti:

 • osmišljene su kao osnovni oblik aktivnosti s vrlo fleksibilnim parametrima (trajanje, broj sudionika, nacionalne/transnacionalne aktivnosti itd.) koje se lako mogu prilagoditi konkretnim potrebama mladih s manje mogućnosti
 • neformalne skupine mladih koje provode aktivnosti sudjelovanja mladih može podupirati trener6 , čije bi usluge mogle biti posebno relevantne i korisne mladima s manje mogućnosti u razvoju i provedbi njihovih projekata
 • ciljevi aktivnosti uključuju pružanje mogućnosti mladima da nauče sudjelovati u civilnom društvu te poboljšanje digitalne i medijske pismenosti. Projekti kojima se ostvaruju ti ciljevi mogu biti osobito korisni kao pomoć mladima s manje mogućnosti da prevladaju neke od izazova s kojima se suočavaju.

Aktivnosti sudjelovanja mladih osobito su prikladne i za tematski rad na uključivosti i raznolikosti u društvu, na primjer za potporu borbi protiv stereotipa, poticanje razumijevanja, tolerancije i nediskriminacije. 

Zaštita i sigurnost sudionika

Tijekom planiranja i pripreme projekta treba voditi računa o zaštiti i sigurnosti sudionika i predvidjeti sve potrebne mjere za sprečavanje/smanjenje rizika.

Izgradnja zajednice

Svakako se potiče uključivanje aktivnosti izgradnje zajednice u projekte u okviru aktivnosti sudjelovanja mladih. Kad god je moguće, treba nastojati da takve aktivnosti opstanu i nakon završetka projekata za koje je dodijeljena potpora i postanu samoodržive.

Okolišna održivost

Projekt bi među sudionicima trebao promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. Trebalo bi ga osmisliti i provoditi vodeći računa o okolišu npr. integriranjem održive prakse, kao što su odabir materijala koji se mogu ponovno koristiti ili su prihvatljivi za okoliš, smanjenje otpada i recikliranje i održivi načini prijevoza.

Digitalna tranzicija

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice potiču na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost, poboljšala suradnja između partnerskih organizacija i povećala kvaliteta aktivnosti. Potiče se uvođenje digitalnih i internetskih elemenata kako bi se smanjio prag za sudjelovanje mladih s manje mogućnosti. Provođenjem projekata i aktivnosti čiji je cilj jačanje digitalnih vještina, poticanje digitalne pismenosti i/ili razumijevanja rizika i mogućnosti digitalne tehnologije program može pridonijeti promjeni načina razmišljanja te razvoju digitalnih i kombiniranih pristupa u aktivnostima mladih.

Ovisno o planu i ciljevima aktivnosti, razvoj kompetencija i informiranje o digitalnim izazovima te korištenje novim tehnologijama može se uvesti u fizička događanja ili mobilnost u svrhu učenja, dok bi isključivo virtualne komponente trebalo financirati u okviru troškova upravljanja projektom. Opravdani troškovi za uključivanje mladih s manje mogućnosti mogu se financirati u okviru troškova za uključivanje.

Erasmus standardi kvalitete u području mladih

Pri provedbi svih aktivnosti koje se podupiru potrebno se pridržavati Erasmus standarda kvalitete u području mladih za organiziranje visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja. Oni obuhvaćaju osnovna načela ključne aktivnosti i konkretne korake za provedbu projektnih zadataka, kao što su odabir i priprema sudionika, definiranje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekata itd. Erasmus standardi kvalitete u području mladih dostupni su na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_hr.

Kriteriji za ocjenjivanje projekta

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija, europska nevladina organizacija za mlade, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, socijalno poduzeće, tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području korporativne socijalne odgovornosti
 • neformalna skupina mladih7

s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji u susjedstvu EU-a koja nije pridružena programu (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

Tko se može prijaviti?

Svaka prihvatljiva organizacija sudionica s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu može biti prijavitelj. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu8 .

Broj i profil organizacija sudionica

 • Nacionalni projekti sudjelovanja mladih: mora sudjelovati najmanje jedna organizacija sudionica.
 • Transnacionalni projekti sudjelovanja mladih: moraju sudjelovati najmanje dvije organizacije sudionice iz različitih zemalja.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mjeseca.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnosti se moraju odvijati u zemlji jedne ili više organizacija sudionica. Aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije9 , čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije.

Prihvatljivi sudionici

Mladi u dobi od 13 do 30 godina10  s boravištem u zemlji organizacija sudionica i donositelji odluka relevantni za teme projekta.

Gdje se treba prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do sljedećih datuma:

23. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. kolovoza i 31. prosinca iste godine

4. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine

Mogući dodatni krug:

Nacionalne agencije mogu odlučiti otvoriti dodatni krug. Nacionalne agencije obavijestit će prijavitelje o otvaranju dodatnog kruga na svojim internetskim stranicama.

Ako se organizira dodatni krug, prijavitelji zahtjeve moraju predati do 4. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. kolovoza i 31. prosinca iste godine.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Prilozi

Prijavnom obrascu mora se priložiti izjava pravnog zastupnika.

Prijavnom obrascu mora se priložiti mjesečni vremenski raspored projekta aktivnosti sudjelovanja mladih u kojem su prikazane sve planirane aktivnosti.

Osim toga, ako se u okviru projekta planiraju aktivnosti mobilnosti i/ili događanja: prijavnom obrascu mora se priložiti raspored za sve aktivnosti mobilnosti i događanja planirana u okviru projekta.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost, obrazloženje i učinak (najviše 30 bodova)

 • Relevantnost projekta za: 
  • ciljeve aktivnosti
  • potrebe organizacija sudionica i sudionika
 • Mjera u kojoj će projekt obuhvaćati jedan ili više prioriteta utvrđenih u kontekstu dijaloga EU-a s mladima ili ciljeva EU-a za mlade
 • Mjera u kojoj je projekt prikladan za ostvarivanje visokokvalitetnih ishoda učenja za sudionike
 • Mjera u kojoj projekt stvara europsku dodanu vrijednost
 • Mogući učinak projekta: 
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj ili globalnoj razini
 • Vođenje računa o tome da rezultati projekta budu održivi i nakon njegova završetka
 • Mjera u kojoj je projekt prikladan za doprinos uključivosti i raznolikosti te zelenoj, digitalnoj i participativnoj dimenziji programa
 • Mjera u kojoj projekt u aktivnost uvodi nove sudionike i organizacije s manje iskustva
 • Uključivanje održive i ekološki prihvatljive prakse u projekt

Kvaliteta projektnog plana (najviše 40 bodova)

 • Usklađenost utvrđenih potreba, ciljeva projekta, profila sudionika i predloženih aktivnosti
 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza projekta: pripreme (uključujući pripremu sudionika), provedbe i praćenja (uključujući mehanizam za povratne informacije sudionika)
 • Uključenost mladih u sve faze aktivnosti
 • Pristupačnost i uključivost aktivnosti te njihova otvorenost za sudionike s manje mogućnosti
 • Primjerenost predloženih participativnih metoda učenja, uključujući virtualne komponente
 • Primjena alternativnih, inovativnih i pametnih oblika sudjelovanja mladih u projektu, posebno za testiranje novih ideja i praćenje
 • Kvaliteta rješenja i potpore za proces promišljanja, utvrđivanja i evidentiranja ishoda učenja sudionika i dosljedna upotreba europskih instrumenata za transparentnost i priznavanje, osobito Youthpassa
 • Primjerenost i učinkovitost mjera predviđenih radi sigurnosti i zaštite sudionika
 • Uključivanje održive i ekološki prihvatljive prakse u aktivnosti

Kvaliteta upravljanja projektom (najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i pružanja potpore
 • Kvaliteta suradnje i komunikacije među sudionicima skupina, organizacijama sudionicama i s drugim relevantnim dionicima
 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje različitih faza i ishoda projekta
 • Primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica

Pravila financiranja

Proračun projekta mora se izraditi prema sljedećim pravilima financiranja (u eurima):

Najveći iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih po projektu za aktivnosti sudjelovanja mladih: 60 000 EUR

Upravljanje projektom

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s upravljanjem projektom i njegovom provedbom (npr. priprema i provedba projektnih sastanaka, priprema aktivnosti, provedba, evaluacija, diseminacija i prateće aktivnosti).

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja projekta.

Iznos

500 EUR po mjesecu

Troškovi mentorstva

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s uključivanjem trenera u projekt.  Troškovi mentorstva primjenjuju se samo na projekte koje provodi neformalna skupina mladih.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju zemlje u kojoj se provodi aktivnost i broja radnih dana.

Zahtjev za financijsku potporu za troškove trenera mora biti obrazložen u prijavnom obrascu. Trajanje mentorstva nije povezano s trajanjem projekta.

Iznos

Tablica  B3 po radnom danu.

Najviše 12 dana.

Potpora za uključivost

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji, donositelje odluka i facilitatore (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100% prihvatljivih troškova

Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Visoki putni troškovi sudionika, uključujući voditelje skupina, osobe u pratnji i facilitatore; uključujući putovanje čišćim prijevoznim sredstvima s nižim emisijama ugljika.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

Financijsko jamstvo: 80% prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: 80% prihvatljivih troškova

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100% prihvatljivih troškova

Tablica B3 Troškovi mentorstva

 

Nastavnik / predavač / istraživač /

osoba koja radi s mladima

Jedinični doprinos po danu

Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

241

Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Finska, Island

214

Češka, Grčka, Španjolska, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija

137

Bugarska, Estonija, Hrvatska, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Sjeverna Makedonija, Turska

74

Dodatno financiranje događanja uz fizičku prisutnost provedenih u okviru projekta

Potpora za događanja u kojima sudjeluju mladi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s provedbom nacionalnih i transnacionalnih fizičkih događanja koji su ključni za postizanje ciljeva projekata aktivnosti sudjelovanja mladih. Ta proračunska kategorija nije namijenjena za pokrivanje troškova sudjelovanja osoblja organizacija sudionica / članova neformalne skupine mladih i facilitatora jer su za njihovo sudjelovanje na sastancima predviđena sredstva iz proračunske kategorije „upravljanje projektima”.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika događanja, uključujući donositelje odluka, ne uključujući facilitatore. Prema potrebi potpora za događanja u kojima sudjeluju mladi može se kombinirati s financijskim sredstvima za mobilnosti.

Iznos

100 EUR po sudioniku

Dodatno financiranje mobilnosti u okviru projekta

Putovanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe u pratnji, donositelje odluka i facilitatore od njihova mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag, neovisno o tome je li putovanje nacionalno ili transnacionalno.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost11  uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija12 .

Za aktivnosti na više lokacija prijavitelj treba zbrojiti udaljenosti između pojedinih lokacija i odabrati raspon udaljenosti koja odgovara tom zbroju13 .

Iznos

Udaljenost

Standardno putovanje

Zeleno putovanje

10 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km

530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km

820 EUR

 

8000 km ili više

1500 EUR

 

Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s boravkom.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja boravka po sudioniku, uključujući osobe u pratnji, donositelje odluka i facilitatore (prema potrebi), uključujući i jedan dan putovanja prije aktivnosti i jedan dan putovanja nakon aktivnosti (ako je potrebno), te do 4 dodatna dana za sudionike koji primaju bespovratna sredstva za zeleno putovanje.

Iznos

Tablica A2.1 po sudioniku po danu

Potpora za uključivost

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti, isključujući osobe u pratnji, facilitatore i donositelje odluka.

Iznos

100 EUR po sudioniku

Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Visoki putni troškovi sudionika, uključujući osobe u pratnji, donositelje odluka i facilitatore; uključujući putovanje čišćim prijevoznim sredstvima s nižim emisijama ugljika.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev. Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70% putnih troškova sudionika.

Iznos

80% prihvatljivih troškova

Tablica A2.1: Pojedinačna potpora za mobilnost u svrhu aktivnosti sudjelovanja mladih

 

Aktivnosti sudjelovanja mladih (u eurima po danu)

Austrija

45 EUR

Belgija

42 EUR

Bugarska

32 EUR

Hrvatska

35 EUR

Cipar

32 EUR

Češka

32 EUR

Danska

45 EUR

Estonija

33 EUR

Finska

45 EUR

Sjeverna Makedonija

28 EUR

Francuska

38 EUR

Njemačka

41 EUR

Grčka

38 EUR

Mađarska

33 EUR

Island

45 EUR

Irska

49 EUR

Italija

39 EUR

Latvija

34 EUR

Lihtenštajn

45 EUR

Litva

34 EUR

Luksemburg

45 EUR

Malta

39 EUR

Nizozemska

45 EUR

Norveška

50 EUR

Poljska

34 EUR

Portugal

37 EUR

Rumunjska

32 EUR

Srbija

29 EUR

Slovačka

35 EUR

Slovenija

34 EUR

Španjolska

34 EUR

Švedska

45 EUR

Turska

32 EUR

Susjedne treće zemlje koje nisu pridružene programu

29 EUR

 • 1 Glavni dio proračunskih sredstava za ovu ključnu aktivnost dodjeljuje se za potporu projektima u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu. Međutim, s oko 25% raspoloživih proračunskih sredstava mogu se financirati međunarodni projekti u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu u susjedstvu EU-a (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_hr
 • 3 Te strategije dostupne su ovdje: Strategija sudjelovanja mladih: https://participationpool.eu/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/hr/ SALTO-YOUTH – Što je Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_hr
 • 6 Ovisno o svojim potrebama neformalne skupine mladih mogu tijekom projekta imati jednog ili nekoliko trenera.
 • 7 Skupina od najmanje četvero mladih u dobi od 13 do 30 godina. Jedan od članova skupine koji ima najmanje 18 godina preuzima ulogu predstavnika i odgovornost u ime skupine. Definiciju neformalne skupine pronaći ćete u pojmovniku. Za potrebe ove aktivnosti i svih odredbi povezanih s njom „neformalna skupina mladih” bit će obuhvaćena pojmom „organizacije sudionice”. Upućivanje na „organizaciju sudionicu” odnosit će se i na „neformalnu skupinu mladih”.
 • 8 Organizacije sudionice moraju potpisati ovlaštenje za organizaciju prijaviteljicu. Ovlaštenja bi se trebala dostaviti u fazi prijave, najkasnije do potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.
 • 9 Institucije Europske unije imaju sjedišta u Bruxellesu, Frankfurtu, Luxembourgu, Strasbourgu i Haagu.
 • 10 Uzmite u obzir sljedeće: 

  donja dobna granica – do datuma početka aktivnosti sudionici moraju doseći donju dobnu granicu

  gornja dobna granica – na datum početka aktivnosti sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice.

 • 11 Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km).
 • 12 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr
 • 13 Na primjer, ako sudionik iz Madrida sudjeluje u aktivnosti na više lokacija, koja se najprije provodi u Rimu, a zatim u Ljubljani, prijavitelj će prvo a) izračunati udaljenost između Madrida i Rima (1365,28 km), zatim između Rima i Ljubljane (489,75 km) i zbrojiti obje udaljenosti (1855,03 km) (b) odabrati primjenjivi raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a kao doprinos putnim troškovima sudionika od Madrida do Ljubljane (preko Rima) i natrag (275 EUR).
Tagged in:  Youth