Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ

Din l-azzjoni1  tappoġġa attivitajiet barra mill-edukazzjoni u t-taħriġ formali li jħeġġu, irawmu u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika tal-Ewropa fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew.

Objettivi tal-azzjoni

L-Erasmus+ jappoġġa proġetti ta’ parteċipazzjoni lokali, nazzjonali, tranżnazzjonali u internazzjonali mmexxija miż-żgħażagħ li jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika tal-Ewropa u li jsegwu wieħed mill-objettivi li ġejjin jew aktar:

 • jipprovdu liż-żgħażagħ b’opportunitajiet biex jinvolvu ruħhom u jitgħallmu jipparteċipaw fis-soċjetà ċivika billi joffru perkorsi ta’ involviment għaż-żgħażagħ fil-ħajja ta’ kuljum tagħhom iżda anke fil-ħajja demokratika, bil-għan li jkun hemm parteċipazzjoni ċivika, ekonomika, soċjali, kulturali u politika sinifikanti taż-żgħażagħ minn kull sfond, b’enfasi speċjali fuq dawk b’inqas opportunitajiet);
 • iqajmu sensibilizzazzjoni fost iż-żgħażagħ dwar il-valuri komuni u d-drittijiet fundamentali Ewropej u jikkontribwixxu għall-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea, inkluż permezz tal-kontribuzzjoni għall-ilħuq ta’ wieħed mill-Għanijiet tal-UE dwar iż-Żgħażagħ jew aktar;
 • jiżviluppaw il-kompetenzi diġitali u l-litteriżmu medjatiku taż-żgħażagħ (b’mod partikolari l-ħsieb kritiku u l-kapaċità li jivvalutaw u jaħdmu bl-informazzjoni) bil-għan li tiżdied ir-reżiljenza taż-żgħażagħ għad-diżinformazzjoni, għall-miżinformazzjoni u l-propaganda, kif ukoll il-kapaċità tagħhom li jipparteċipaw fil-ħajja demokratika;
 • ilaqqgħu flimkien liż-żgħażagħ u lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u tranżnazzjonali u/jew jikkontribwixxu għad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ.

Kuntest tal-politika

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ  2019-20272  tistabbilixxi Qafas għal Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, ibbażat fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2018 dwar “L-Impenn, il-Konnessjoni u l-Għoti tas-Setgħa liż-żgħażagħ”. Taħt il-qasam ewlieni “Involviment”, l-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ timmira lejn parteċipazzjoni ċivika, ekonomika, soċjali, kulturali u politika sinifikanti taż-żgħażagħ. L-Istrateġija trawwem il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, tappoġġa l-involviment soċjali u ċiviku u għandha l-għan li tiżgura li ż-żgħażagħ kollha jkollhom ir-riżorsi meħtieġa sabiex jieħdu sehem fis-soċjetà.

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ tinkludi wkoll proċess ta’ djalogu maż-Żgħażagħ u f’dak il-kuntest, fl-2018 ġew żviluppati 11-il għan Ewropew dwar iż-Żgħażagħ, li jidentifikaw firxa ta’ oqsma transsettorjali li jaffettwaw il-ħajja taż-żgħażagħ u jindikaw l-isfidi li għandhom jiġu indirizzati f’kull wieħed minnhom. Abbażi tal-kontribut tal-partijiet ikkonċernati żgħażagħ, kull ċiklu ta’ 18-il xahar tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ jidentifika prijoritajiet tematiċi speċifiċi, magħżula biex isiru l-fokus tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ matul perjodu partikolari. 

Strateġiji tematiċi fil-qasam taż-żgħażagħ

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, it-tisħiħ tal-kwalità ta’ proċessi ta’ apprendiment informali u mhux formali u l-iżvilupp ta’ ħidma ta’ kwalità fost iż-żgħażagħ. Aktar appoġġ f’dawn l-oqsma huwa disponibbli permezz ta’ strateġiji tematiċi speċifiċi, bħall-Istrateġija għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ, il-Youthpass u l-Istrateġija Ewropea għat-Taħriġ (ETS)3 .

Deskrizzjoni tal-attivitajiet

L-attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huma attivitajiet ta’ apprendiment mhux formali li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ. Tali attivitajiet għandhom l-għan li jippermettu liż-żgħażagħ jesperjenzaw skambji, kooperazzjoni, azzjoni kulturali u ċivika. L-attivitajiet appoġġati għandhom jgħinu lill-parteċipanti jsaħħu l-kompetenzi personali, soċjali, taċ-ċittadinanza u dawk diġitali tagħhom u jsiru ċittadini Ewropej attivi.

Din l-Azzjoni tappoġġa l-użu ta’ forom alternattivi, innovattivi, intelliġenti u diġitali ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, inkluża l-estensjoni tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ f’varjetà ta’ setturi u spazji (servizzi tal-kura tas-saħħa, faċilitajiet sportivi eċċ., irrispettivament minn jekk dawn humiex operati mis-settur pubbliku jew privat), u b’hekk tiftaħ il-perkorsi għall-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ minn kull sfond.

L-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ jistgħu jintużaw b’mod attiv biex isiru djalogi u diskussjonijiet bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ħalli tiġi promossa l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-Ewropa. Bħala riżultat konkret, iż-żgħażagħ jistgħu jsemmgħu leħinhom (permezz tal-formulazzjoni ta’ pożizzjonijiet, proposti u rakkomandazzjonijiet) speċjalment dwar kif għandhom jitfasslu u jiġu implimentati l-politiki dwar iż-żgħażagħ fl-Ewropa. L-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ jistgħu jieħdu wkoll il-forma ta’ azzjoni ċivika u ta’ attiviżmu taż-żgħażagħ, li jippermettu liż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom f’diversi modi sabiex iqajmu sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet li huma importanti għalihom u jimponu bidla.

L-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ jistgħu jkunu jew tranżnazzjonali (implimentati f’pajjiż parteċipant wieħed jew aktar u jinvolvu grupp(i) informali ta’ żgħażagħ u/jew organizzazzjonijiet minn diversi pajjiżi parteċipanti) jew nazzjonali (implimentati fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali u jinvolvu grupp(i) informali ta’ żgħażagħ u/jew organizzazzjonijiet minn pajjiż parteċipant wieħed). L-attivitajiet nazzjonali tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huma partikolarment adatti biex jittestjaw l-ideat fil-livell lokali u bħala għodda għas-segwitu ta’ inizjattivi preċedenti biex jgħinu fit-titjib u l-iżvilupp ulterjuri ta’ ideat ta’ suċċess.

L-attivitajiet kollha tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, irrispettivament mil-livell li fih jiġu implimentati, jeħtieġ ikollhom dimensjoni Ewropea ċara u/jew valur miżjud u kull attività individwali appoġġata trid tikkontribwixxi b’mod ċar biex jintlaħaq wieħed mill-objettivi tal-Azzjoni elenkati hawn fuq jew aktar.

Attivitajiet appoġġati jistgħu jieħdu l-forma ta’ (jew ikunu taħlita ta’): workshops, dibattiti, logħob ta’ rwol, simulazzjonijiet, użu ta’ għodod diġitali (eż. għodod għad-demokrazija diġitali), kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, taħriġ, laqgħat u forom oħrajn ta’ interazzjoni online jew offline bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, konsultazzjonijiet, avvenimenti ta’ informazzjoni u/jew kulturali eċċ.

Xi eżempji ta’ attivitajiet li jistgħu jiġu implimentati fi ħdan proġett huma:

 • workshops u/jew laqgħat wiċċ imb wiċċ jew online, seminars jew avvenimenti/proċessi oħrajn fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew tranżnazzjonali li joffru spazju għal informazzjoni, dibattitu u parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ dwar kwistjonijiet rilevanti għall-ħajja ta’ kuljum tagħhom bħala ċittadini Ewropej attivi, li idealment jinkludu, iwasslu jew isegwu l-interazzjonijiet ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u partijiet ikkonċernati oħrajn ikkonċernati minn tali kwistjonijiet;
 • konsultazzjonijiet maż-żgħażagħ li jidentifikaw suġġetti/kwistjonijiet ta’ rilevanza speċifika għalihom (fil-kuntest lokali, reġjonali, nazzjonali jew tranżnazzjonali) u jidentifikaw il-ħtiġijiet tagħhom relatati mal-parteċipazzjoni fl-indirizzar ta’ tali suġġetti/kwistjonijiet;
 • kampanji ta’ sensibilizzazzjoni li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, inklużi avvenimenti ta’ informazzjoni u/jew kulturali marbuta ma’ sfidi speċifiċi tas-soċjetà rilevanti għaż-żgħażagħ;
 • il-faċilitazzjoni tal-aċċess għal spazji virtwali u/jew fiżiċi miftuħa, sikuri u aċċessibbli għaż-żgħażagħ, li joffru opportunitajiet effettivi għall-apprendiment sabiex wieħed jipparteċipa fil-ħajja u l-proċessi demokratiċi;
 • simulazzjonijiet tal-funzjonament tal-istituzzjonijiet demokratiċi u r-rwoli ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fi ħdan tali istituzzjonijiet.

Kull fejn ikun rilevanti, huwa mħeġġeġ ħafna li jiġu integrati formati ta’ attività diġitali (eż. webinars, hackathons, diversi għodod tal-e-parteċipazzjoni eċċ.) u/jew taħriġ dwar l-użu ta’ għodod tad-demokrazija diġitali f’attivitajiet li għandhom jiġu implimentati fi ħdan proġett ta’ attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ.Proġett għandu jikkonsisti minn attivitajiet ta’ proġett differenti li flimkien jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi ppjanati.

Dawn l-attivitajiet għandhom jiġu ffinanzjati primarjament permezz tal-kategorija tal-baġit “ġestjoni tal-proġett”, li hija kontribuzzjoni ta’ unità ta’ kull xahar. Dawn l-attivitajiet ta’ proġett tipikament se jinkludu laqgħat ta’ ġestjoni tal-proġetti u attivitajiet kontinwi u regolari tal-proġett. L-attivitajiet ta’ proġett jistgħu jkunu kemm diġitali kif ukoll/jew fiżiċi u jinkludu ż-żgħażagħ li huma involuti direttament fil-proġett.

Il-proġett jista’ jinkludi wkoll avveniment wieħed jew aktar ta’ Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ.

It-terminu “Avveniment ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ” ikopri avvenimenti li huma ċentrali għall-kisba tal-objettivi tal-proġett; jistgħu jimmarkaw l-istadji importanti fil-proġett u għandhom jispikkaw b’mod ċar mill-attivitajiet tal-proġett li jkunu għaddejjin, jew permezz tal-kontenut tagħhom, id-daqs tagħhom jew il-profil tal-parteċipanti tagħhom. Barra minn hekk, avveniment ta’ Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huwa avveniment fiżiku, li jinvolvi l-preżenza fiżika taż-żgħażagħ u, fejn rilevanti, parteċipanti oħrajn wkoll. Avveniment ta’ Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ se jattendu għalih mhux biss il-membri tal-grupp informali jew iż-żgħażagħ fl-organizzazzjonijiet benefiċjarji li huma direttament involuti fl-attivitajiet ġenerali tal-proġett, iżda anke udjenza usa’ ta’ żgħażagħ u/jew ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. Id-durata tal-avveniment għandha tkun xierqa għall-attivitajiet ippjanati u għall-kisbiet mistennija, u l-avvenimenti jistgħu jkunu kemm qosra ħafna (sigħat) kif ukoll itwal. Appoġġ speċifiku għall-organizzazzjoni ta’ avvenimenti ta’ Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huwa disponibbli fuq bażi ta’ “kull parteċipant għal kull avveniment”, irrispettivament mid-durata tal-avveniment.

Il-proġetti ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ li għandhom attivitajiet ta’ proġett jew avvenimenti ta’ Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fiżiċi li jirrikjedu li l-parteċipanti jivvjaġġaw lejn post differenti minn fejn jirrisjedu, jistgħu japplikaw għal finanzjament addizzjonali għall-mobbiltà, li huwa magħmul minn appoġġ għall-ivvjaġġar u għas-sussistenza. Proġetti ta’ parteċipazzjoni tal-Mobbiltà taż-Żgħażagħ jistgħu jkunu kemm nazzjonali kif ukoll internazzjonali, iżda dejjem għandhom jappoġġaw attività ta’ proġett iffinanzjata permezz tal-kostijiet tal-ġestjoni tal-proġett jew avveniment ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ (iffinanzjat permezz tal-appoġġ għal Avvenimenti ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ).

It-tipi ta’ attivitajiet li ġejjin ma jistgħux jiġu appoġġati fil-qafas ta’ din l-Azzjoni: laqgħat statutorji ta’ organizzazzjonijiet jew networks ta’ organizzazzjonijiet, l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti politiċi partiġjani, l-infrastruttura fiżika (eż. il-kost tal-kostruzzjoni/l-akkwist ta’ binjiet u t-tagħmir permanenti tagħhom).

Eżempji ta’ proġetti b’element qawwi ta’ parteċipazzjoni (mhux limitat għall-format tal-attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ) u l-aħjar prattiki rilevanti jistgħu jinstabu fis-Sett ta’ Għodod għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ4 .  

Stabbiliment ta’ proġett

Proġett appoġġat minn din l-Azzjoni għandu jinkludi wieħed jew aktar mill-elementi deskritti hawn fuq. Dawn l-elementi jistgħu jiġu kkombinati b’mod flessibbli, skont l-objettivi tal-proġett u l-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti u l-parteċipanti.

Proġett huwa implimentat minn grupp informali wieħed jew aktar ta’ żgħażagħ, organizzazzjoni waħda jew aktar, jew taħlita tagħhom. Il-grupp(i) informali taż-żgħażagħ u/jew l-organizzazzjonijiet parteċipanti jridu jiġu identifikati fl-istadju tal-applikazzjoni. Żgħażagħ oħrajn jistgħu jkunu involuti fil-proġett bħala parteċipanti f’xi wħud mill-attivitajiet jew bħala parti mill-grupp fil-mira għall-attivitajiet. Jekk ikun involut biss grupp informali ta’ żgħażagħ, wieħed mill-membri tal-grupp japplika f’isem il-grupp. Jekk ikunu involuti diversi gruppi jew organizzazzjonijiet, wieħed minnhom jieħu r-rwol ta’ koordinatur u japplika għall-proġett kollu f’isem is-sħubija.

Proġett jikkonsisti f’erba’ stadji: l-ippjanar, it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu. L-organizzazzjonijiet parteċipanti u ż-żgħażagħ involuti fl-attivitajiet għandhom jieħdu rwol attiv f’dawk l-istadji kollha u b’hekk isaħħu l-esperjenza tal-apprendiment tagħhom (“attivitajiet maħsuba miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ”). Is-Sett ta’ Għodod għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ jista’ jipprovdi ideat u gwida prattiċi sabiex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ.

 • L-ippjanar (id-definizzjoni tal-ħtiġijiet, l-objettivi, l-eżiti tal-apprendiment, il-formati tal-attività, l-iżvilupp tal-programm ta’ ħidma, l-iskeda tal-attivitajiet, eċċ.)
 • It-tħejjija (arranġamenti prattiċi, l-istabbiliment ta’ ftehimiet mas-sħab, il-konferma tal-grupp(i) fil-mira tal-attivitajiet previsti, it-tħejjija lingwistika/interkulturali/relatata mal-apprendiment u mal-kompiti tal-parteċipanti, eċċ.);
 • L-implimentazzjoni tal-attivitajiet;
 • Is-segwitu (l-evalwazzjoni tal-attivitajiet, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, kif ukoll it-tixrid u l-użu tal-eżiti tal-proġett). Bħala parti mill-fażi ta’ segwitu, kull proġett għandu jipprevedi li jipprovdi feedback dwar l-eżiti konkreti tal-proġett lill-parteċipanti żgħażagħ, inkluż dwar kif tali eżiti jkunu ġew ikkomunikati lil partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn u/jew użati minnhom. 

Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ

Is-suġġetti u l-prijoritajiet identifikati fil-kuntest tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ5  jistgħu jservu ta’ ispirazzjoni għall-attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ fil-livelli kollha. Sors simili ta’ ispirazzjoni jista’ jinsab fl-Għanijiet tal-UE dwar iż-Żgħażagħ żviluppati fid-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ u li jidentifikaw oqsma transsettorjali li jaffettwaw il-ħajja taż-żgħażagħ u jindikaw l-isfidi. Barra minn hekk, ir-riżultati ta’ attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ ta’ suċċess jistgħu jintużaw bħala kontribut għal stadji ulterjuri tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ.

Proċess ta’ Apprendiment

Proġett ta’ Attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ jeħtieġ jipprevedi appoġġ għall-proċess ta’ riflessjoni, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti individwali tal-apprendiment tal-parteċipanti kollha [jiġifieri anke parteċipanti li ma jkunux fil-grupp(i) informali taż-żgħażagħ li jimplimentaw il-proġett u/jew dawk li ma jkunux fost iż-żgħażagħ involuti b’mod attiv fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-proġett], b’mod partikolari permezz tal-Youthpass.

Protezzjoni u Sikurezza tal-parteċipanti

Matul l-ippjanar u t-tħejjija ta’ proġett, għandha tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-protezzjoni u s-sikurezza tal-parteċipanti u għandhom jiġu previsti l-miżuri kollha meħtieġa għall-prevenzjoni/it-tnaqqis tar-riskji.

Bini ta’ Komunità

L-inklużjoni tal-attivitajiet tal-bini ta’ komunità f’attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ hija mħeġġa bil-qawwa. Kull fejn ikun possibbli, tali attivitajiet għandhom ifittxu li jissopravivu lil hinn mid-durata tal-proġetti appoġġati u jsiru awtosuffiċjenti.

Standards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ

L-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha appoġġati fil-qafas ta’ din l-Azzjoni trid issegwi l-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ biex jiġu organizzati attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment ta’ kwalità għolja. L-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ ikopru l-prinċipji bażiċi tal-Azzjoni, kif ukoll prattiki ta’ implimentazzjoni konkreti għal kompiti ta’ proġetti bħall-għażla u t-tħejjija tal-parteċipanti, id-definizzjoni, l-evalwazzjoni u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġetti, eċċ. L-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ huma disponibbli hawnhekk https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en 

Dimensjonijiet orizzontali

Inklużjoni u diversità

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess, l-inklużjoni u l-ġustizzja fl-azzjonijiet kollha tiegħu. L-applikanti għandhom ifasslu attivitajiet ta’ proġetti aċċessibbli u inklużivi, filwaqt li jqisu l-fehmiet tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet u jinvolvuhom fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

L-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huma partikolarment adatti għall-inklużjoni taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet:

 • L-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huma mfassla bħala format ta’ azzjoni ta’ bażi b’parametri flessibbli ħafna (id-durata, in-numru ta’ parteċipanti, l-attivitajiet nazzjonali/tranżnazzjonali eċċ.), li jistgħu jiġu adattati faċilment għall-ħtiġijiet speċifiċi taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet.
 • Gruppi informali ta’ żgħażagħ li jwettqu proġett ta’ attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ jistgħu jiġu appoġġati minn kowċ6 . Is-servizzi ta’ kowċ jistgħu jkunu partikolarment rilevanti u ta’ għajnuna biex jappoġġaw liż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet fl-iżvilupp u fit-twettiq tal-proġetti tagħhom.
 • L-objettivi tal-azzjoni jinkludu l-għoti ta’ opportunitajiet liż-żgħażagħ biex jitgħallmu jipparteċipaw fis-soċjetà ċivika, kif ukoll it-titjib tal-litteriżmu diġitali u medjatiku. Il-proġetti li jsegwu dawn l-għanijiet jistgħu jkunu utli b’mod speċjali sabiex jgħinu liż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet jegħlbu xi wħud mill-isfidi li jistgħu jkunu qegħdin jiffaċċjaw.

L-attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huma wkoll partikolarment adattati biex jaħdmu tematikament fuq l-inklużjoni u d-diversità fis-soċjetà, pereżempju biex jappoġġaw il-ġlieda kontra l-istereotipi, irawmu l-fehim, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni. 

Sostenibbiltà Ambjentali

Proġett għandu jippromwovi mġiba ambjentalment sostenibbli u responsabbli fost il-parteċipanti, filwaqt li jqajjem is-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza li tittieħed azzjoni biex titnaqqas jew tiġi kkumpensata l-impronta ambjentali tal-attivitajiet ta’ mobbiltà. Dan għandu jitfassal u jiġi implimentat b’kuxjenza ambjentali billi eż. jiġu integrati prattiki sostenibbli bħall-għażla ta’ materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw jew li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, it-tnaqqis tal-iskart u r-riċiklaġġ, il-mezzi sostenibbli ta’ trasport.

Trasformazzjoni diġitali fil-qasam taż-żgħażagħ

Il-Programm Erasmus+ jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fl-inkorporazzjoni tal-użu ta’ għodod diġitali u metodi ta’ apprendiment biex jikkomplementaw l-attivitajiet fiżiċi tagħhom, itejbu l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sħab, u ħalli jtejbu l-kwalità tal-attivitajiet. Hija mħeġġa l-introduzzjoni ta’ elementi diġitali u online biex jitnaqqas il-limitu għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet. Permezz ta’ proġetti u attivitajiet li għandhom l-għan li jagħtu spinta lill-ħiliet diġitali, irawmu l-litteriżmu diġitali u/jew jiżviluppaw fehim tar-riskji u l-opportunitajiet tat-teknoloġija diġitali, il-programm jista’ jibdel il-mentalità u jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ approċċi diġitali u mħallta fl-attivitajiet taż-żgħażagħ.

Skont it-tfassil u l-objettivi tal-attivitajiet, l-iżvilupp tal-kompetenzi u s-sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet diġitali, u l-użu ta’ teknoloġiji ġodda jistgħu jiġu introdotti f’avvenimenti fiżiċi jew f’mobbiltajiet ta’ apprendiment, filwaqt li komponenti purament virtwali għandhom jiġu ffinanzjati mill-kostijiet tal-ġestjoni tal-proġett. Spejjeż iġġustifikati kif xieraq għall-inklużjoni ta’ żgħażagħ b’inqas opportunitajiet jistgħu jiġu applikati taħt l-appoġġ għall-inklużjoni għall-parteċipanti.

L-Aġenziji Nazzjonali joffru firxa ta’ opportunitajiet ta’ taħriġ għall-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u għall-mexxejja taż-żgħażagħ permezz tal-Attivitajiet ta’ Taħriġ u Kooperazzjoni tagħhom, inkluż dwar l-appoġġ għat-trasformazzjoni diġitali fil-qasam taż-żgħażagħ. Dawn l-offerti jiġu ppubblikati fil-Kalendarju Ewropew tat-Taħriġ https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Tista’ tittieħed ispirazzjoni wkoll mill-Għodod tas-SALTO https://www.salto-youth.net/tools/ .

Parteċipazzjoni

Il-Programm Erasmus+ jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fit-titjib tal-kwalità tal-proġetti tagħhom billi jintegra dimensjoni parteċipattiva, filwaqt li joffri opportunitajiet rilevanti liż-żgħażagħ ħalli jinvolvu ruħhom u jipparteċipaw b’mod attiv fil-ħolqien u fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ proġetti bħala l-perkors biex jiġu skoperti l-benefiċċji taċ-ċittadinanza attiva u tal-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika. Ir-riżorsi għat-tisħiħ tad-dimensjoni parteċipattiva tal-proġetti appoġġati jistgħu jiġu aċċessati, fost l-oħrajn, permezz tas-sit web participationpool.eu. Huma mħeġġa wkoll ir-rabtiet ma’ inizjattivi u pjattaformi nazzjonali, internazzjonali jew (oħrajn) eżistenti tal-UE li huma fformati madwar il-parteċipazzjoni u l-involviment ċiviku, kif ukoll l-involviment fihom.

Kriterji li jintużaw biex jiġi vvalutat dan il-proġett

Kriterji tal-Eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm tista’ tkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett7 .

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti tista’ tkun:

 • organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, assoċjazzjoni, NGO; NGO Ewropea taż-Żgħażagħ; korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali; intrapriża soċjali; korp bi skop ta’ qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva;
 •  grupp informali ta’ żgħażagħ.8  

stabbilit fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm ġar tal-UE (ir-Reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

 • Proġetti Nazzjonali għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ: trid tkun involuta mill-inqas organizzazzjoni parteċipanti waħda.
 • Proġetti tranżnazzjonali u internazzjonali ta’ Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ: iridu jkunu involuti mill-inqas żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi differenti. L-istess organizzazzjoni (OID wieħed) ma tistax tkun involuta f’aktar minn 5 applikazzjonijiet għal kull skadenza f’din l-azzjoni, jew bħala applikant jew bħala sieħeb.

Durata tal-proġett

Minn 3 xhur sa 24 xahar.

Post(ijiet) tal-attivitajiet

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiż ta’ organizzazzjoni parteċipanti waħda jew aktar. L-attivitajiet jistgħu jsiru wkoll fis-sede ta’ Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea9 , anke jekk fil-proġett ma jkunx hemm organizzazzjonijiet parteċipanti mill-pajjiż li jospita l-Istituzzjoni.

Parteċipanti eliġibbli

Żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena 10  residenti fil-pajjiż tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet rilevanti għas-suġġetti indirizzati mill-proġett.

Il-faċilitaturi u l-akkumpanjaturi ma għandhomx jitqiesu bħala parteċipanti tal-attività, iżda huma eliġibbli għall-appoġġ taħt ċerti kategoriji tal-baġit.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Meta napplika?

L-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sad-dati li ġejjin:

20 ta’ Frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Ġunju u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena

l-1 ta’ Ottubru f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara

Ċiklu addizzjonali possibbli:

L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jiftħu ċiklu addizzjonali. L-Aġenziji Nazzjonali se jinformaw lill-applikanti dwar il-ftuħ taċ-ċiklu addizzjonali permezz tas-sit web tagħhom.

Jekk jiġi organizzat ċiklu addizzjonali, l-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom sal-7 ta’ Mejju f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Awwissu u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena.

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Annessi

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa dikjarazzjoni fuq l-unur tar-rappreżentant legali.

Jekk il-proġett jippjana li jimplimenta attivitajiet ta’ mobbiltà u/jew avvenimenti fiżiċi: Skeda ta’ żmien tal-attivitajiet ta’ mobbiltà u/jew tal-avvenimenti fiżiċi ppjanati trid tiġi annessa mal-formola tal-applikazzjoni.

Kriterji għall-għoti

L-applikazzjonijiet sottomessi se jiġu vvalutati billi jiġu assenjati punti minn total ta’ 100, abbażi tal-kriterji u l-ponderazzjonijiet ta’ hawn taħt. Sabiex ikunu kkunsidrati għall-għoti, l-applikazzjonijiet iridu jissodisfaw il-limiti li ġejjin:

 • Mill-inqas 60 punt mit-total ta’ 100 punt, u
 • Mill-inqas nofs il-punti tal-punteġġ massimu f’kull waħda mit-tliet kategoriji tal-kriterji għall-għoti

Rilevanza, raġunament u impatt (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Kemm

 • il-profil, l-esperjenza, l-attivitajiet tal-applikant u l-grupp(i) fil-mira tal-applikant huma rilevanti għall-qasam taż-żgħażagħ;
 • il-proġett se jindirizza waħda jew aktar mill-prijoritajiet tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ jew l-Għanijiet dwar iż-Żgħażagħ;
 • il-proġett huwa adattat biex jikkontribwixxi għad-dimensjonijiet tal-inklużjoni u d-diversità, ekoloġiċi, diġitali u parteċipatorji tal-Programm;
 • il-proġett huwa rilevanti għall-objettivi tal-Azzjoni;
 • il-proġett huwa rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.
 • il-proġett u l-attivitajiet proposti jindirizzaw il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;
 • il-proġett jipprovdi valur miżjud Ewropew;
 • Kemm il-proġett huwa adattat biex jipproduċi eżiti tal-apprendiment ta’ kwalità għolja għall-parteċipanti;
 • il-proġett x’aktarx li jkollu impatt fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll fuq iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet li ma jkunux qed jipparteċipaw direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew jew globali;
 • il-proġett jintroduċi parteċipanti ġodda u organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza għall-Azzjoni, inklużi gruppi ta’ żgħażagħ.

Kwalità tat-tfassil tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 40 punt)

Kemm:

 • Il-proposta turi konsistenza bejn il-ħtiġijiet identifikati, l-objettivi tal-proġett, il-profili tal-parteċipanti u l-attivitajiet proposti;
 • il-proposta tiddeskrivi b’mod ċar u konvinċenti l-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni u segwitu tal-proġett, u l-involviment taż-żgħażagħ fil-fażijiet kollha;
 • l-attivitajiet huma mfassla b’mod aċċessibbli u inklużiv u huma miftuħa għal parteċipanti bi sfondi u kapaċitajiet differenti;
 • l-attivitajiet jinkorporaw prattiki sostenibbli u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent;
 • il-proġett jagħmel użu minn forom alternattivi, innovattivi u intelliġenti ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ;
 • il-metodi ta’ apprendiment proposti, inklużi l-għodod diġitali jew il-komponenti virtwali, huma xierqa għall-attivitajiet u jinkludu proċess ta’ riflessjoni biex jiġu identifikati u ddokumentati l-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti u jintużaw l-għodod Ewropej ta’ trasparenza u rikonoxximent, b’mod partikolari l-Youthpass.

Kwalità tal-ġestjoni tal-proġetti (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Kemm:

 • l-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ ikunu sodisfaċenti;
 • il-miżuri biex jiġu żgurati s-sikurezza u l-protezzjoni tal-parteċipanti, ikunu adegwati u effettivi;
 • il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma ddefiniti b’mod ċar għall-attivitajiet f’konformità mal-istandards ta’ kwalità tal-Erasmus;
 • il-pjan għall-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn il-parteċipanti, l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn, jipprovdi qafas ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-proġett;
 • l-applikant ippropona mod xieraq ta’ kif jiġu evalwati l-eżiti tal-proġett fir-rigward tal-objettivi tiegħu;
 • l-applikant ippropona mod xieraq ta’ kif jiġu mxerrda l-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom;
 • il-proġett fih miżuri li għandhom l-għan li jagħmlu r-riżultati tiegħu sostenibbli lil hinn mill-ħajja tal-proġett.

Regoli ta’ finanzjament

Regoli ta’ finanzjament11

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli ta’ finanzjament li ġejjin (f’euro):

Għotja massima mogħtija għal kull proġett għal attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ: EUR 60,000

Kategorija tal-baġit – Ġestjoni tal-proġett

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet marbuta mal-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-proġett (eż. it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ laqgħat tal-proġett u attivitajiet, il-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn is-sħab, l-evalwazzjoni, it-tixrid u s-segwitu)

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tal-proġett.

Ammont

EUR 500 kull xahar

Kategorija tal-baġit – Kostijiet tal-ikkowċjar

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet marbuta mal-involviment ta’ kowċ fil-proġett.  Il-kostijiet tal-ikkowċjar huma applikabbli biss jekk il-proġett jiġi implimentat minn grupp informali ta’ żgħażagħ.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-pajjiż fejn iseħħ il-proġett u l-jiem tax-xogħol.

It-talba għall-appoġġ finanzjarju sabiex jiġu koperti l-kostijiet tal-kowċ trid tkun iġġustifikati fil-formola ta’ applikazzjoni. Id-durata tal-ikkowċjar ma hijiex marbuta mad-durata tal-proġett.

Ammont

Tabella B3 għal kull jum ta’ xogħol. Massimu ta’ 12-il jum.

Kategorija tal-baġit – Appoġġ għall-inklużjoni għall-parteċipanti

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet addizzjonali relatati direttament ma’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet, l-akkumpanjaturi u l-faċilitaturi tagħhom f’attivitajiet u avvenimenti tal-proġett (inklużi kostijiet iġġustifikati relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza jekk ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit “Vjaġġar” u “Appoġġ individwali”).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

Ammont

100 % tal-kostijiet eliġibbli

Kategorija tal-baġit – Kostijiet eċċezzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

Ammont

Garanzija finanzjarja: 80 % tal-kostijiet eliġibbli

Tabella B3 Kostijiet tal-ikkowċjar

 

Għalliem/Ħarrieġ/Riċerkatur

Persuna li taħdem maż-żgħażagħ

Kontribuzzjoni unitarja għal kull jum

Grupp ta’ pajjiżi 1: l-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Liechtenstein, il-Lussemburgu, in-Netherlands, in-Norveġja, l-Iżvezja

241

Grupp ta’ pajjiżi 2: iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Greċja, Spanja, Ċipru, Malta, il-Portugall, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Latvja

137

Grupp ta’ pajjiżi 3: il-Bulgarija, il-Kroazja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, il-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija

74

Finanzjament addizzjonali għal avvenimenti fiżiċi mwettqa fil-qafas tal-proġett

Kategorija tal-baġit – Appoġġ għall-avvenimenti tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Il-kostijiet marbuta mal-implimentazzjoni ta’ avvenimenti fiżiċi nazzjonali u tranżnazzjonali u internazzjonali li huma ċentrali għall-ilħuq tal-objettivi tal-proġett tal-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ.Din il-kategorija tal-baġit ma hijiex maħsuba sabiex tkopri l-parteċipazzjoni tal-persunal tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti/ membri tal-grupp(i) informali taż-żgħażagħ u tal-faċilitaturi, peress li l-attendenza ta’ avvenimenti bħal dawn minn dawn il-parteċipanti għandha tkun koperta mill-kategorija tal-baġit “ġestjoni tal-proġetti”.

Meta jkun rilevanti, l-appoġġ għall-avvenimenti ta’ parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ jista’ jiġi kkombinat ma’ finanzjament għall-mobbiltajiet fi ħdan l-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ skont ir-regoli applikabbli ta’ hawn taħt.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti fl-avveniment, minbarra l-persunal tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti/membri tal-grupp(i) informali taż-żgħażagħ u l-faċilitaturi.

Ammont

EUR 100 għal kull parteċipant

Finanzjament addizzjonali għall-mobbiltajiet imwettqa fil-qafas tal-proġett12

Kategorija tal-baġit – Vjaġġar

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, tal-akkumpanjaturi u tal-faċilitaturi tagħhom, mill-post ta’ oriġini tagħhom sal-post tal-attività tal-proġett jew l-avveniment fiżiku u lura, irrispettivament minn jekk l-ivvjaġġar ikunx nazzjonali jew tranżnazzjonali.

Taħt 500 km, il-parteċipant, bħala regola ġenerali, se jivvjaġġa b’mezzi tat-trasport b’emissjonijiet baxxi

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar u n-numru ta’ persuni.

L-applikant jeħtieġlu jindika d-distanza bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività13  billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea14 .

Għall-attivitajiet itineranti, l-applikant għandu jżid id-distanzi bejn il-postijiet individwali u jagħżel il-medda ta’ distanza li tikkorrispondi għat-total.15

Ammont

Distanza tal-ivvjaġġar

Vjaġġar ekoloġiku

Vjaġġar mhux ekoloġiku

10 – 99 km

EUR 56

EUR 28

100 – 499 km

EUR 285

EUR 211

500 – 1999 km

EUR 417

EUR 309

2000 – 2999 km

EUR 535

EUR 395

3000 – 3999 km

EUR 785

EUR 580

4000 – 7999 km

EUR 1188

EUR 1188

8000 km jew aktar

EUR 1735

EUR 1735

Kategorija tal-baġit – Appoġġ individwali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet marbuta mas-sussistenza.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tas-soġġorn għal kull parteċipant, l-akkumpanjaturi u l-faċilitaturi (jekk meħtieġa), inkluż ukoll jum ta’ vjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta’ vjaġġar ieħor wara l-attività (jekk meħtieġ), u sa 4 ijiem addizzjonali għall-parteċipanti, għall-akkumpanjaturi u għall-faċilitaturi li jirċievu għotja għall-ivvjaġġar ekoloġiku

Ammont

Tabella  A2.1 għal kull parteċipant għal kull jum

It-tabella tapplika wkoll għall-akkumpanjaturi u għall-faċilitaturi.

Kategorija tal-baġit – Appoġġ għall-inklużjoni għall-organizzazzjonijiet

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet relatati mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà li jinvolvu parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni:  abbażi tan-numru ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Ammont

EUR 125 għal kull parteċipant

Kategorija tal-baġit – Kostijiet eċċezzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi.

Il-kostijiet tal-ivvjaġġar għaljin tal-parteċipanti, tal-membri tal-grupp(i) informali, tal-akkumpanjaturi u tal-faċilitaturi li ma jistgħux jiġu appoġġati bil-kategorija standard ta’ “Vjaġġar” minħabba bogħod ġeografiku jew ostakli oħrajn (jiġifieri meta l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa u b’livell aktar baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju jirriżulta f’kostijiet tal-ivvjaġġar għaljin).  

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali. L-ivvjaġġar għali japplika f’każijiet fejn l-appoġġ għall-ivvjaġġar ibbażat fuq il-kost unitarju ma jkoprix 70 % tal-kostijiet tal-ivvjaġġar.  Jekk jingħataw, il-kostijiet eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali jissostitwixxu l-għotja għall-ivvjaġġar mhux ekoloġiku fuq il-kostijiet unitarji.

Ammont

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi: 100 % tal-kostijiet eliġibbli

Vjaġġar għali: 80 % tal-kostijiet eliġibbli tal-ivvjaġġar

Tabella A2.1: Appoġġ Individwali għall-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ

 

Attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ (euro għal kull jum)

L-Awstrija

78 EUR

Il-Belġju

78 EUR

Il-Bulgarija

45 EUR

Il-Kroazja

57 EUR

Ċipru

63 EUR

Iċ-Ċekja

53 EUR

Id-Danimarka

81 EUR

L-Estonja

48 EUR

Il-Finlandja

79 EUR

Franza

67 EUR

Il-Ġermanja

71 EUR

Il-Greċja

68 EUR

L-Ungerija

60 EUR

L-Iżlanda

76 EUR

L-Irlanda

73 EUR

L-Italja

69 EUR

Il-Latvja

48 EUR

Il-Liechtenstein

77 EUR

Il-Litwanja

49 EUR

Il-Lussemburgu

77 EUR

Malta

57 EUR

In-Netherlands

69 EUR

Il-Maċedonja ta’ Fuq

41 EUR

In-Norveġja

83 EUR

Il-Polonja

51 EUR

Il-Portugall

57 EUR

Ir-Rumanija

46 EUR

Is-Serbja

47 EUR

Is-Slovakkja

48 EUR

Is-Slovenja

54 EUR

Spanja

58 EUR

L-Iżvezja

72 EUR

It-Turkija

50 EUR

Pajjiżi terzi ġirien mhux assoċjati mal-Programm

44 EUR  

 • 1 Il-baġit prinċipali ta’ din l-Azzjoni huwa allokat biex jappoġġa attivitajiet tranżnazzjonali li jinvolvu organizzazzjonijiet u parteċipanti minn Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm. Madankollu, sa 25 % tal-baġit disponibbli jista’ jiffinanzja l-proġetti internazzjonali inklużi organizzazzjonijiet u parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, li huma ġirien tal-UE (ir-reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima “Pajjiżi eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_mt ↩ back
 • 3 L-istrateġiji jistgħu jinsabu hawn: Strateġija għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/ ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_mt ↩ back
 • 6 Skont il-ħtiġijiet tagħhom, gruppi informali ta’ żgħażagħ jistgħu jużaw kowċ wieħed jew aktar matul il-proġett. ↩ back
 • 7 L-organizzazzjonijiet parteċipanti se jeħtieġ li jiffirmaw formola ta’ adeżjoni lill-organizzazzjoni applikanti. Il-formoli ta’ adeżjoni għandhom jiġu pprovduti fl-istadju tal-applikazzjoni u mhux aktar tard miż-żmien tal-iffirmar tal-ftehim ta’ għotja. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida. ↩ back
 • 8 Grupp ta’ mill-inqas erba’ żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena. Wieħed mill-membri tal-grupp li għandu mill-inqas 18-il sena jassumi r-rwol ta’ rappreżentant u jieħu r-responsabbiltà f’isem il-grupp. Jekk jogħġbok iċċekkja l-glossarju għad-definizzjoni ta’ grupp informali. Għall-iskopijiet ta’ din l-azzjoni u kwalunkwe dispożizzjoni relatata magħha, “grupp informali ta’ żgħażagħ” għandu jkun konformi mal-kunċett ta’ “organizzazzjoni parteċipanti”. Fejn issir referenza għal “organizzazzjoni parteċipanti”, din għandha titqies li tkopri wkoll “grupp informali ta’ żgħażagħ”. ↩ back
 • 9 Is-Sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma Brussell, Frankfurt, il-Lussemburgu, Strasburgu u The Hague ↩ back
 • 10 Jekk jogħġbok qis dawn li ġejjin: 

  limiti aktar baxxi tal-età - il-parteċipanti jridu jkunu laħqu l-età minima fid-data tal-bidu tal-attività.limiti massimi tal-età - il-parteċipanti jeħtiġilhom ma jkunux akbar mill-età massima indikata fil-bidu tal-attività. ↩ back

 • 11 Għall-fini tal-azzjoni dwar l-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ, innota li “parteċipant” tirreferi għaż-Żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena li jirrisjedu fil-pajjiż tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet rilevanti għas-suġġetti indirizzati mill-proġett. ↩ back
 • 12 Il-parteċipanti lokali, li jivvjaġġaw inqas minn 10 km lejn il-post, jistgħu jkunu eliġibbli għal appoġġ Individwali u ta’ Inklużjoni għal organizzazzjonijiet għal jiem ta’ attività li jikkoinċidu mal-preżenza ta’ parteċipanti eliġibbli għal appoġġ għall-Ivvjaġġar. ↩ back
 • 13 Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) qed tieħu sehem f’attività li qed issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365.28 KM) u mbagħad jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1,999 km). ↩ back
 • 14 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm ↩ back
 • 15 Pereżempju, jekk parteċipant minn Madrid (Spanja) ikun qiegħed jieħu sehem f’attività itineranti li sseħħ l-ewwel f’Ruma (l-Italja) u mbagħad f’Ljubljana (is-Slovenja), l-applikant l-ewwel jikkalkula d-distanza bejn Madrid u Ruma (1365.28 KM), imbagħad bejn Ruma u Ljubljana (489.75 KM) u jżid iż-żewġ distanzi flimkien (1855.03 KM) b) jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1,999 KM) u c) jikkalkula l-għotja tal-UE li se tipprovdi l-kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipant minn Madrid għal Ljubljana (b’waqfa f’Ruma) u r-ritorn (EUR 275). ↩ back
Tagged in:  Youth