Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2024.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2024 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ

Din l-azzjoni 1 tappoġġa attivitajiet barra mill-edukazzjoni u t-taħriġ formali li jħeġġu, irawmu u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika tal-Ewropa fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew.

Objettivi tal-azzjoni

L-Erasmus+ jappoġġa proġetti ta’ parteċipazzjoni lokali, nazzjonali, tranżnazzjonali u internazzjonali mmexxija miż-żgħażagħ u ġestiti minn gruppi informali ta’ żgħażagħ u/jew organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ li jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika tal-Ewropa u li jsegwu wieħed mill-objettivi li ġejjin jew aktar:

 • jipprovdu liż-żgħażagħ b’opportunitajiet biex jinvolvu ruħhom u jitgħallmu jipparteċipaw fis-soċjetà ċivika billi joffru perkorsi ta’ involviment għaż-żgħażagħ fil-ħajja ta’ kuljum tagħhom iżda anke fil-ħajja demokratika, bil-għan li jkun hemm parteċipazzjoni ċivika, ekonomika, soċjali, kulturali u politika sinifikanti taż-żgħażagħ minn kull sfond, b’enfasi speċjali fuq dawk b’inqas opportunitajiet);
 • iqajmu sensibilizzazzjoni fost iż-żgħażagħ dwar il-valuri komuni u d-drittijiet fundamentali Ewropej u jikkontribwixxu għall-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea, inkluż permezz tal-kontribuzzjoni għall-ilħuq ta’ wieħed mill-Għanijiet tal-UE dwar iż-Żgħażagħ jew aktar;
 • jiżviluppaw il-kompetenzi diġitali u l-litteriżmu medjatiku taż-żgħażagħ (b’mod partikolari l-ħsieb kritiku u l-kapaċità li jivvalutaw u jaħdmu bl-informazzjoni) bil-għan li tiżdied ir-reżiljenza taż-żgħażagħ għad-diżinformazzjoni, l-aħbarijiet foloz u l-propaganda, kif ukoll il-kapaċità tagħhom li jipparteċipaw fil-ħajja demokratika;
 • ilaqqgħu flimkien liż-żgħażagħ u lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u tranżnazzjonali u/jew jikkontribwixxu għad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ.

Kuntest tal-politika

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2019-2027 2 tistabbilixxi Qafas għal Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, ibbażat fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2018 dwar “L-Impenn, il-Konnessjoni u l-Għoti tas-Setgħa liż-żgħażagħ”. Taħt il-qasam ewlieni “Involviment”, l-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ timmira lejn parteċipazzjoni ċivika, ekonomika, soċjali, kulturali u politika sinifikanti taż-żgħażagħ. L-Istrateġija trawwem il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, tappoġġa l-involviment soċjali u ċiviku u għandha l-għan li tiżgura li ż-żgħażagħ kollha jkollhom ir-riżorsi meħtieġa sabiex jieħdu sehem fis-soċjetà.

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ tinkludi wkoll proċess ta’ djalogu maż-Żgħażagħ u f’dak il-kuntest, fl-2018 ġew żviluppati 11-il għan Ewropew dwar iż-Żgħażagħ, li jidentifikaw firxa ta’ oqsma transsettorjali li jaffettwaw il-ħajja taż-żgħażagħ u jindikaw l-isfidi li għandhom jiġu indirizzati f’kull wieħed minnhom. Abbażi tal-kontribut tal-partijiet ikkonċernati żgħażagħ, kull ċiklu ta’ 18-il xahar tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ jidentifika prijoritajiet tematiċi speċifiċi, magħżula biex isiru l-fokus tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ matul perjodu partikolari. 

Strateġiji tematiċi fil-qasam taż-żgħażagħ

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, it-tisħiħ tal-kwalità ta’ proċessi ta’ apprendiment informali u mhux formali u l-iżvilupp ta’ ħidma ta’ kwalità fost iż-żgħażagħ. Aktar appoġġ f’dawn l-oqsma huwa disponibbli permezz ta’ strateġiji tematiċi speċifiċi, bħall-Istrateġija għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ, il-Youthpass u l-Istrateġija Ewropea għat-Taħriġ (ETS) 3 .

Deskrizzjoni tal-attivitajiet

L-attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huma attivitajiet ta’ apprendiment mhux formali li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ. Tali attivitajiet għandhom l-għan li jippermettu liż-żgħażagħ jesperjenzaw skambji, kooperazzjoni, azzjoni kulturali u ċivika. L-attivitajiet appoġġati għandhom jgħinu lill-parteċipanti jsaħħu l-kompetenzi personali, soċjali, taċ-ċittadinanza u dawk diġitali tagħhom u jsiru ċittadini Ewropej attivi.

Din l-Azzjoni tappoġġa l-użu ta’ forom alternattivi, innovattivi, intelliġenti u diġitali ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, inkluża l-estensjoni tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ f’varjetà ta’ setturi u spazji (servizzi tal-kura tas-saħħa, faċilitajiet sportivi eċċ., irrispettivament minn jekk dawn humiex operati mis-settur pubbliku jew privat), u b’hekk tiftaħ il-perkorsi għall-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ minn kull sfond.

L-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ jistgħu jintużaw b’mod attiv biex isiru djalogi u diskussjonijiet bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ħalli tiġi promossa l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-Ewropa. Bħala riżultat konkret, iż-żgħażagħ jistgħu jsemmgħu leħinhom (permezz tal-formulazzjoni ta’ pożizzjonijiet, proposti u rakkomandazzjonijiet) speċjalment dwar kif għandhom jitfasslu u jiġu implimentati l-politiki dwar iż-żgħażagħ fl-Ewropa. L-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ jistgħu jieħdu wkoll il-forma ta’ azzjoni ċivika u ta’ attiviżmu taż-żgħażagħ, li jippermettu liż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom f’diversi modi biex iqajmu sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet li huma importanti għalihom.

L-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ jistgħu jkunu jew tranżnazzjonali (implimentati f’pajjiż parteċipant wieħed jew aktar u jinvolvu grupp(i) informali ta’ żgħażagħ u/jew organizzazzjonijiet minn diversi pajjiżi parteċipanti) jew nazzjonali (implimentati fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali u jinvolvu grupp(i) informali ta’ żgħażagħ u/jew organizzazzjonijiet minn pajjiż parteċipant wieħed). L-attivitajiet nazzjonali tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huma partikolarment adatti biex jittestjaw l-ideat fil-livell lokali u bħala għodda għas-segwitu ta’ inizjattivi preċedenti biex jgħinu fit-titjib u l-iżvilupp ulterjuri ta’ ideat ta’ suċċess.

L-attivitajiet kollha tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, irrispettivament mil-livell li fih jiġu implimentati, jeħtieġ ikollhom dimensjoni Ewropea ċara u/jew valur miżjud u kull attività individwali appoġġata trid tikkontribwixxi b’mod ċar biex jintlaħaq wieħed mill-objettivi tal-Azzjoni elenkati hawn fuq jew aktar.

L-attivitajiet appoġġati jistgħu jieħdu l-forma ta’ (jew ikunu taħlita ta’): workshops, dibattiti, logħob ta’ rwol, simulazzjonijiet, użu ta’ għodod diġitali (eż. għodod għad-demokrazija diġitali), kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, taħriġ, laqgħat u forom oħrajn ta’ interazzjoni online jew offline bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, konsultazzjonijiet, avvenimenti ta’ informazzjoni u/jew kulturali eċċ.

Xi eżempji ta’ attivitajiet li jistgħu jiġu implimentati fi ħdan proġett huma:

 • workshops u/jew laqgħat wiċċ imb wiċċ jew online, seminars jew avvenimenti/proċessi oħrajn fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew tranżnazzjonali li joffru spazju għal informazzjoni, dibattitu u parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ dwar kwistjonijiet rilevanti għall-ħajja ta’ kuljum tagħhom bħala ċittadini Ewropej attivi, li idealment jinkludu, iwasslu jew isegwu l-interazzjonijiet ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u partijiet ikkonċernati oħrajn ikkonċernati minn tali kwistjonijiet;
 • konsultazzjonijiet maż-żgħażagħ li jidentifikaw suġġetti/kwistjonijiet ta’ rilevanza speċifika għalihom (fil-kuntest lokali, reġjonali, nazzjonali jew tranżnazzjonali) u jidentifikaw il-ħtiġijiet tagħhom relatati mal-parteċipazzjoni fl-indirizzar ta’ tali suġġetti/kwistjonijiet;
 • kampanji ta’ sensibilizzazzjoni li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, inklużi avvenimenti ta’ informazzjoni u/jew kulturali marbuta ma’ sfidi speċifiċi tas-soċjetà rilevanti għaż-żgħażagħ;
 • il-faċilitazzjoni tal-aċċess għal spazji virtwali u/jew fiżiċi miftuħa, sikuri u aċċessibbli għaż-żgħażagħ, li joffru opportunitajiet effettivi għall-apprendiment sabiex wieħed jipparteċipa fil-ħajja u l-proċessi demokratiċi;
 • simulazzjonijiet tal-funzjonament tal-istituzzjonijiet demokratiċi u r-rwoli ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fi ħdan tali istituzzjonijiet.

Kull fejn ikun rilevanti, huwa mħeġġeġ ħafna li jiġu integrati formati ta’ attività diġitali (eż. webinars, hackathons, diversi għodod tal-e-parteċipazzjoni eċċ.) u/jew taħriġ dwar l-użu ta’ għodod tad-demokrazija diġitali f’attivitajiet li għandhom jiġu implimentati fi ħdan proġett ta’ attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ.Proġett għandu jikkonsisti minn attivitajiet differenti li flimkien jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi ppjanati.

Dawn l-attivitajiet għandhom jiġu ffinanzjati primarjament permezz tal-kategorija tal-baġit “ġestjoni tal-proġett”, li hija kontribuzzjoni ta’ unità ta’ kull xahar. Dawn l-attivitajiet tal-proġett tipikament se jinkludu laqgħat ta’ ġestjoni tal-proġetti u attivitajiet kontinwi u regolari tal-proġett. Il-proġett jista’ jinkludi wkoll avveniment wieħed jew aktar ta’ Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ.

It-terminu “avvenimenti fiżiċi” jkopri avvenimenti li huma ċentrali biex jintlaħqu l-objettivi tal-proġett; jistgħu jimmarkaw l-istadji importanti fil-proġett u għandhom jispikkaw b’mod ċar mill-attivitajiet tal-proġett li jkunu għaddejjin, jew permezz tal-kontenut tagħhom, id-daqs tagħhom jew il-profil tal-parteċipanti tagħhom. Barra minn hekk, avveniment ta’ Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huwa avveniment fiżiku, li jinvolvi l-preżenza fiżika taż-żgħażagħ u, fejn rilevanti, parteċipanti oħrajn wkoll. Għal avveniment fiżiku ma jattendux biss il-membri tal-grupp informali jew iż-żgħażagħ fl-organizzazzjonijiet benefiċjarji li huma direttament involuti fl-attivitajiet kumplessivi tal-proġett, iżda anke udjenza usa’ ta’ żgħażagħ u/jew ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. Id-durata tal-avveniment għandha tkun xierqa għall-attivitajiet ippjanati u għall-kisbiet mistennija, u l-avvenimenti jistgħu jkunu kemm qosra ħafna (sigħat) kif ukoll itwal. Appoġġ speċifiku għall-organizzazzjoni ta’ avvenimenti fiżiċi huwa disponibbli fuq bażi ta’ “kull parteċipant għal kull avveniment”, irrispettivament mid-durata tal-avveniment.

Il-proġetti ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ li għandhom attivitajiet ta’ proġett jew avvenimenti fiżiċi li jirrikjedu li l-parteċipanti jivvjaġġaw lejn post differenti minn fejn jirrisjedu, jistgħu japplikaw għal finanzjament addizzjonali għall-mobbiltà, li huwa magħmul minn appoġġ għall-ivvjaġġar u għas-sussistenza. Proġetti ta’ parteċipazzjoni tal-Mobbiltà taż-Żgħażagħ jistgħu jkunu kemm nazzjonali kif ukoll internazzjonali, iżda dejjem għandhom jappoġġaw attività ta’ proġett iffinanzjata permezz tal-kostijiet tal-ġestjoni tal-proġett jew avveniment ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ (iffinanzjat permezz tal-appoġġ għal Avvenimenti ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ).

It-tipi ta’ attivitajiet li ġejjin ma jistgħux jiġu appoġġati fil-qafas ta’ din l-Azzjoni: laqgħat statutorji ta’ organizzazzjonijiet jew networks ta’ organizzazzjonijiet, l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti politiċi partiġjani, l-infrastruttura fiżika (eż. il-kost tal-kostruzzjoni/l-akkwist ta’ binjiet u t-tagħmir permanenti tagħhom).

Eżempji ta’ proġetti b’element qawwi ta’ parteċipazzjoni (mhux limitat għall-format tal-attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ) u l-aħjar prattiki rilevanti jistgħu jinstabu fis-Sett ta’ Għodod għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ 4 .  

Stabbiliment ta’ proġett

Proġett appoġġat minn din l-Azzjoni għandu jinkludi wieħed jew aktar mill-elementi deskritti hawn fuq. Dawn l-elementi jistgħu jiġu kkombinati b’mod flessibbli, skont l-objettivi tal-proġett u l-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti u l-parteċipanti.

Proġett huwa implimentat minn grupp informali wieħed jew aktar ta’ żgħażagħ, organizzazzjoni waħda jew aktar, jew taħlita tagħhom. Il-grupp(i) informali taż-żgħażagħ u/jew l-organizzazzjonijiet parteċipanti jridu jiġu identifikati fl-istadju tal-applikazzjoni. Żgħażagħ oħrajn jistgħu jkunu involuti fil-proġett bħala parteċipanti f’xi wħud mill-attivitajiet jew bħala parti mill-grupp fil-mira għall-attivitajiet. Jekk ikun involut biss grupp informali ta’ żgħażagħ, wieħed mill-membri tal-grupp japplika f’isem il-grupp. Jekk ikunu involuti diversi gruppi jew organizzazzjonijiet, wieħed minnhom jieħu r-rwol ta’ koordinatur u japplika għall-proġett kollu f’isem is-sħubija.

Proġett jikkonsisti f’erba’ stadji: l-ippjanar, it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu. L-organizzazzjonijiet parteċipanti u ż-żgħażagħ involuti fl-attivitajiet għandhom jieħdu rwol attiv f’dawk l-istadji kollha u b’hekk isaħħu l-esperjenza tal-apprendiment tagħhom (“attivitajiet maħsuba miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ”). Is-Sett ta’ Għodod għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ jista’ jipprovdi ideat u gwida prattiċi sabiex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ.

 • L-ippjanar (id-definizzjoni tal-ħtiġijiet, l-objettivi, l-eżiti tal-apprendiment, il-formati tal-attività, l-iżvilupp tal-programm ta’ ħidma, l-iskeda tal-attivitajiet, eċċ.)
 • It-tħejjija (arranġamenti prattiċi, l-istabbiliment ta’ ftehimiet mas-sħab, il-konferma tal-grupp(i) fil-mira tal-attivitajiet previsti, it-tħejjija lingwistika/interkulturali/relatata mal-apprendiment u mal-kompiti tal-parteċipanti, eċċ.);
 • L-implimentazzjoni tal-attivitajiet;
 • Is-segwitu (l-evalwazzjoni tal-attivitajiet, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, kif ukoll it-tixrid u l-użu tal-eżiti tal-proġett). Bħala parti mill-fażi ta’ segwitu, kull proġett għandu jipprevedi li jipprovdi feedback dwar l-eżiti konkreti tal-proġett lill-parteċipanti żgħażagħ, inkluż dwar kif tali eżiti jkunu ġew ikkomunikati lil partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn u/jew użati minnhom. 

Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ

Is-suġġetti u l-prijoritajiet identifikati fil-kuntest tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ 5 jistgħu jservu ta’ ispirazzjoni għall-attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ fil-livelli kollha. Sors simili ta’ ispirazzjoni jista’ jinsab fl-Għanijiet tal-UE dwar iż-Żgħażagħ żviluppati fid-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ u li jidentifikaw oqsma transsettorjali li jaffettwaw il-ħajja taż-żgħażagħ u jindikaw l-isfidi. Barra minn hekk, ir-riżultati ta’ attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ ta’ suċċess jistgħu jintużaw bħala kontribut għal stadji ulterjuri tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ.

Proċess ta’ Apprendiment

Proġett ta’ Attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ jeħtieġ jipprevedi appoġġ għall-proċess ta’ riflessjoni, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti individwali tal-apprendiment tal-parteċipanti kollha [jiġifieri anke parteċipanti li ma jkunux fil-grupp(i) informali taż-żgħażagħ li jimplimentaw il-proġett u/jew dawk li ma jkunux fost iż-żgħażagħ involuti b’mod attiv fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-proġett], b’mod partikolari permezz tal-Youthpass.

Protezzjoni u Sikurezza tal-parteċipanti

Matul l-ippjanar u t-tħejjija ta’ proġett, għandha tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-protezzjoni u s-sikurezza tal-parteċipanti u għandhom jiġu previsti l-miżuri kollha meħtieġa għall-prevenzjoni/it-tnaqqis tar-riskji.

Bini ta’ Komunità

L-inklużjoni tal-attivitajiet tal-bini ta’ komunità f’attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ hija mħeġġa bil-qawwa. Kull fejn ikun possibbli, tali attivitajiet għandhom ifittxu li jissopravivu lil hinn mid-durata tal-proġetti appoġġati u jsiru awtosuffiċjenti.

Standards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ

L-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha appoġġati fil-qafas ta’ din l-Azzjoni trid issegwi l-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ biex jiġu organizzati attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment ta’ kwalità għolja. L-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ ikopru l-prinċipji bażiċi tal-Azzjoni, kif ukoll prattiki ta’ implimentazzjoni konkreti għal kompiti ta’ proġetti bħall-għażla u t-tħejjija tal-parteċipanti, id-definizzjoni, l-evalwazzjoni u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġetti, eċċ. L-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ huma disponibbli hawnhekk https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Dimensjonijiet orizzontali

Inklużjoni u diversità

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess, l-inklużjoni u l-ġustizzja fl-azzjonijiet kollha tiegħu. L-applikanti għandhom ifasslu attivitajiet ta’ proġetti aċċessibbli u inklużivi, filwaqt li jqisu l-fehmiet tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet u jinvolvuhom fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

L-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huma partikolarment adatti għall-inklużjoni taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet:

 • L-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huma mfassla bħala format ta’ azzjoni ta’ bażi b’parametri flessibbli ħafna (id-durata, in-numru ta’ parteċipanti, l-attivitajiet nazzjonali/tranżnazzjonali eċċ.), li jistgħu jiġu adattati faċilment għall-ħtiġijiet speċifiċi taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet.
 • Gruppi informali ta’ żgħażagħ li jwettqu proġett ta’ attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ jistgħu jiġu appoġġati minn kowċ 6 . Is-servizzi ta’ kowċ jistgħu jkunu partikolarment rilevanti u ta’ għajnuna biex jappoġġaw liż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet fl-iżvilupp u fit-twettiq tal-proġetti tagħhom.
 • L-objettivi tal-azzjoni jinkludu l-għoti ta’ opportunitajiet liż-żgħażagħ biex jitgħallmu jipparteċipaw fis-soċjetà ċivika, kif ukoll it-titjib tal-litteriżmu diġitali u medjatiku. Il-proġetti li jsegwu dawn l-għanijiet jistgħu jkunu utli b’mod speċjali sabiex jgħinu liż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet jegħlbu xi wħud mill-isfidi li jistgħu jkunu qegħdin jiffaċċjaw.

L-attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ huma wkoll partikolarment adattati biex jaħdmu tematikament fuq l-inklużjoni u d-diversità fis-soċjetà, pereżempju biex jappoġġaw il-ġlieda kontra l-istereotipi, irawmu l-fehim, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni. 

Sostenibbiltà Ambjentali

Proġett għandu jippromwovi mġiba ambjentalment sostenibbli u responsabbli fost il-parteċipanti, filwaqt li jqajjem is-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza li tittieħed azzjoni biex titnaqqas jew tiġi kkumpensata l-impronta ambjentali tal-attivitajiet ta’ mobbiltà. Dan għandu jitfassal u jiġi implimentat b’kuxjenza ambjentali billi eż. jiġu integrati prattiki sostenibbli bħall-għażla ta’ materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw jew li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, it-tnaqqis tal-iskart u r-riċiklaġġ, il-mezzi sostenibbli ta’ trasport.

Trasformazzjoni diġitali fil-qasam taż-żgħażagħ

Il-Programm Erasmus+ jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fl-inkorporazzjoni tal-użu ta’ għodod diġitali u metodi ta’ apprendiment biex jikkomplementaw l-attivitajiet fiżiċi tagħhom, itejbu l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sħab, u ħalli jtejbu l-kwalità tal-attivitajiet. Hija mħeġġa l-introduzzjoni ta’ elementi diġitali u online biex jitnaqqas il-limitu għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet. Permezz ta’ proġetti u attivitajiet li għandhom l-għan li jagħtu spinta lill-ħiliet diġitali, irawmu l-litteriżmu diġitali u/jew jiżviluppaw fehim tar-riskji u l-opportunitajiet tat-teknoloġija diġitali, il-programm jista’ jibdel il-mentalità u jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ approċċi diġitali u mħallta fl-attivitajiet taż-żgħażagħ.

Skont it-tfassil u l-objettivi tal-attivitajiet, l-iżvilupp tal-kompetenzi u s-sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet diġitali, u l-użu ta’ teknoloġiji ġodda jistgħu jiġu introdotti f’avvenimenti fiżiċi jew f’mobbiltajiet ta’ apprendiment, filwaqt li komponenti purament virtwali għandhom jiġu ffinanzjati mill-kostijiet tal-ġestjoni tal-proġett. Spejjeż iġġustifikati kif xieraq għall-inklużjoni ta’ żgħażagħ b’inqas opportunitajiet jistgħu jiġu applikati taħt l-appoġġ għall-inklużjoni għall-parteċipanti.

L-Aġenziji Nazzjonali joffru firxa ta’ opportunitajiet ta’ taħriġ għall-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u għall-mexxejja taż-żgħażagħ permezz tal-Attivitajiet ta’ Taħriġ u Kooperazzjoni tagħhom, inkluż dwar l-appoġġ għat-trasformazzjoni diġitali fil-qasam taż-żgħażagħ. Dawn l-offerti jiġu ppubblikati fil-Kalendarju Ewropew tat-Taħriġ https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Tista’ tittieħed ispirazzjoni wkoll mill-Għodod tas-SALTO https://www.salto-youth.net/tools/ .

Parteċipazzjoni

Il-Programm Erasmus+ jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fit-titjib tal-kwalità tal-proġetti tagħhom billi jintegra dimensjoni parteċipattiva, filwaqt li joffri opportunitajiet rilevanti liż-żgħażagħ ħalli jinvolvu ruħhom u jipparteċipaw b’mod attiv fil-ħolqien u fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ proġetti bħala l-perkors biex jiġu skoperti l-benefiċċji taċ-ċittadinanza attiva u tal-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika. Ir-riżorsi għat-tisħiħ tad-dimensjoni parteċipattiva tal-proġetti appoġġati jistgħu jiġu aċċessati, fost l-oħrajn, permezz tas-sit web participationpool.eu. Huma mħeġġa wkoll ir-rabtiet ma’ inizjattivi u pjattaformi nazzjonali, internazzjonali jew (oħrajn) eżistenti tal-UE li huma fformati madwar il-parteċipazzjoni u l-involviment ċiviku, kif ukoll l-involviment fihom.

Kriterji li jintużaw biex jiġi vvalutat dan il-proġett

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm tista’ tkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett 7 .

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti tista’ tkun:

 • organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, assoċjazzjoni, NGO; NGO Ewropea taż-Żgħażagħ; korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali; intrapriża soċjali; korp bi skop ta’ qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva;
 •  grupp informali ta’ żgħażagħ. 8

stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm ġar tal-UE (ir-Reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

 • Proġetti Nazzjonali għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ: trid tiġi involuta mill-inqas organizzazzjoni parteċipanti waħda.
 • Proġetti tranżnazzjonali u internazzjonali ta’ Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ: iridu jiġu involuti mill-inqas żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi differenti.

Durata tal-proġett

Minn 3 xhur sa 24 xahar.

Post(ijiet) tal-attivitajiet

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiż ta’ organizzazzjoni parteċipanti waħda jew aktar. L-attivitajiet jistgħu jsiru wkoll fis-sede ta’ Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea 9 , anke jekk fil-proġett ma jkunx hemm organizzazzjonijiet parteċipanti mill-pajjiż li jospita l-Istituzzjoni.

Parteċipanti eliġibbli

Żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena 10 residenti fil-pajjiż tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet rilevanti għas-suġġetti indirizzati mill-proġett.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Meta napplika?

L-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sad-dati li ġejjin:

it-23 ta’ Frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Ġunju u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena

l-4 ta’ Ottubru f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara

Ċiklu addizzjonali possibbli:

L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jiftħu ċiklu addizzjonali. L-Aġenziji Nazzjonali se jinformaw lill-applikanti dwar il-ftuħ taċ-ċiklu addizzjonali permezz tas-sit web tagħhom.

Jekk jiġi organizzat ċiklu addizzjonali, l-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom sal-4 ta’ Mejju f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Awwissu u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena.

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Annessi

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa dikjarazzjoni fuq l-unur tar-rappreżentant legali.

Jekk il-proġett jippjana li jimplimenta attivitajiet ta’ mobbiltà u/jew avvenimenti fiżiċi: Skeda ta’ żmien tal-attivitajiet ta’ mobbiltà u/jew tal-avvenimenti fiżiċi ppjanati trid tiġi annessa mal-formola tal-applikazzjoni.

Kriterji għall-għoti

Rilevanza, raġunament u impatt (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proġett:
  • għall-objettivi tal-Azzjoni;
  • għall-ħtiġijiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-parteċipanti.
 • Kemm il-proġett se jindirizza waħda jew aktar mill-prijoritajiet identifikati fil-kuntest tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ jew l-Għanijiet dwar iż-Żgħażagħ;
 • Kemm il-proġett huwa adattat biex jipproduċi eżiti tal-apprendiment ta’ kwalità għolja għall-parteċipanti;
 • Kemm il-proġett jipprovdi valur miżjud Ewropew;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li jieħdu sehem direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew jew globali.
 • Kemm il-proġett fih miżuri li għandhom l-għan li jagħmlu r-riżultati tiegħu sostenibbli lil hinn mill-ħajja tal-proġett.
 • Kemm il-proġett huwa adattat biex jikkontribwixxi għall-inklużjoni u d-diversità, id-dimensjonijiet ekoloġiċi, diġitali u parteċipattivi tal-Programm;
 • Kemm il-proġett jintroduċi parteċipanti ġodda u organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza għall-Azzjoni;
 • Kemm il-proġett jindirizza prattiki sostenibbli u ma jagħmlux ħsara lill-ambjent.

Kwalità tat-tfassil tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 40 punt)

 • Il-konsistenza bejn il-ħtiġijiet identifikati, l-objettivi tal-proġett, il-profili tal-parteċipanti u l-attivitajiet proposti;
 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha tal-proġett: it-tħejjija (inkluża t-tħejjija tal-parteċipanti), l-implimentazzjoni u s-segwitu (inkluż mekkaniżmu ta’ feedback għall-parteċipanti);
 • Kemm iż-żgħażagħ huma involuti fil-fażijiet kollha tal-attivitajiet;
 • Kemm l-attivitajiet huma mfassla b’mod aċċessibbli u inklużiv u huma miftuħa għal parteċipanti b’inqas opportunitajiet;
 • L-adegwatezza tal-metodi ta’ apprendiment parteċipattiv proposti, inkluż ta’ kwalunkwe komponent virtwali;
 • Kemm il-proġett jagħmel użu minn forom alternattivi, innovattivi u intelliġenti ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, b’mod partikolari sabiex jiġu ttestjati ideat ġodda u jsir segwitu;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti u l-appoġġ għall-proċess ta’ riflessjoni, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, u l-użu konsistenti tal-għodod Ewropej ta’ trasparenza u ta’ rikonoxximent, b’mod partikolari l-Youthpass;
 • L-adegwatezza u l-effettività tal-miżuri previsti biex jiġu żgurati s-sikurezza u l-protezzjoni tal-parteċipanti;
 • Kemm l-attivitajiet jinkorporaw prattiki sostenibbli u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent.

Kwalità tal-ġestjoni tal-proġetti (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi u l-modalitajiet ta’ ġestjoni u ta’ appoġġ;
 • Il-kwalità tal-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn il-parteċipanti tal-grupp(i), l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn;
 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-fażijiet u l-eżiti differenti tal-proġett;
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u lil hinn minnhom.

Regoli ta’ finanzjament

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli ta’ finanzjament li ġejjin (f’euro):

Għotja massima mogħtija għal kull proġett għal attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ: EUR 60,000

Kategorija tal-baġit - Ġestjoni tal-proġett

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet marbuta mal-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-proġett (eż. it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ laqgħat tal-proġett u ta’ attivitajiet, il-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn is-sħab, l-evalwazzjoni, it-tixrid u s-segwitu)

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tal-proġett.

Ammont

EUR 500 kull xahar

Kategorija tal-baġit - Kostijiet tal-ikkowċjar

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet marbuta mal-involviment ta’ kowċ fil-proġett.  Il-kostijiet tal-ikkowċjar huma applikabbli biss jekk il-proġett jiġi implimentat minn grupp informali ta’ żgħażagħ.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-pajjiż fejn iseħħ il-proġett u l-jiem tax-xogħol.

It-talba għall-appoġġ finanzjarju sabiex jiġu koperti l-kostijiet tal-kowċ trid tkun iġġustifikati fil-formola ta’ applikazzjoni. Id-durata tal-ikkowċjar ma hijiex marbuta mad-durata tal-proġett.

Ammont

Tabella B3 għal kull jum ta’ xogħol. Massimu ta’ 12-il jum.

Kategorija tal-baġit - Appoġġ għall-inklużjoni għall-parteċipanti

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet addizzjonali relatati direttament ma’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet u l-akkumpanjaturi tagħhom, il-faċilitaturi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet f’attivitajiet u avvenimenti tal-proġett (inklużi kostijiet iġġustifikati relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza jekk ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit “Vjaġġar” u “Appoġġ individwali”).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

Ammont

100 % tal-kostijiet eliġibbli

Kategorija tal-baġit - Kostijiet eċċezzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

Ammont

Garanzija finanzjarja: 80 % tal-kostijiet eliġibbli

Tabella B3 Kostijiet tal-ikkowċjar

  Għalliem/Ħarrieġ/Riċerkatur Persuna li taħdem maż-żgħażagħ Kontribuzzjoni unitarja għal kull jum
Id-Danimarka, l-Irlanda, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, il-Liechtenstein, in-Norveġja 241
Il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Finlandja, l-Iżlanda 214
Ir-Repubblika Ċeka, il-Greċja, Spanja, Ċipru, Malta, il-Portugall, is-Slovenja 137
Il-Bulgarija, l-Estonja, il-Kroazja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja, il-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija 74

Finanzjament addizzjonali għal avvenimenti fiżiċi mwettqa fil-qafas tal-proġett

Kategorija tal-baġit - Appoġġ għall-avvenimenti tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Il-kostijiet marbuta mal-implimentazzjoni ta’ avvenimenti fiżiċi nazzjonali u tranżnazzjonali u internazzjonali li huma ċentrali għall-ilħuq tal-objettivi tal-proġett tal-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ.Din il-kategorija tal-baġit ma hijiex maħsuba sabiex tkopri l-parteċipazzjoni tal-persunal tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti/ membri tal-grupp(i) informali taż-żgħażagħ u tal-faċilitaturi, peress li l-attendenza ta’ avvenimenti bħal dawn minn dawn il-parteċipanti għandha tkun koperta mill-kategorija tal-baġit “ġestjoni tal-proġetti”.

Meta jkun rilevanti, l-appoġġ għall-avvenimenti ta’ parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ jista’ jiġi kkombinat ma’ finanzjament għall-mobbiltajiet fi ħdan l-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ skont ir-regoli applikabbli ta’ hawn taħt.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: fuq il-bażi tan-numru ta’ parteċipanti fl-avveniment, inklużi dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, minbarra l-persunal tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti/ membri tal-grupp(i) informali taż-żgħażagħ u l-faċilitaturi.

Ammont

EUR 100 għal kull parteċipant

Finanzjament addizzjonali għall-mobbiltajiet imwettqa fil-qafas tal-proġett

Kategorija tal-baġit - Vjaġġar

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-akkumpanjaturi tagħhom, il-faċilitaturi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, mill-post tal-oriġini tagħhom sal-post tal-attività tal-proġett jew l-avveniment fiżiku u lura, irrispettivament minn jekk l-ivvjaġġar ikunx nazzjonali jew tranżnazzjonali.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar u n-numru ta’ persuni.

L-applikant jeħtieġlu jindika d-distanza bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività 11 billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea 12 .

Għall-attivitajiet itineranti, l-applikant għandu jżid id-distanzi bejn il-postijiet individwali u jagħżel il-medda ta’ distanza li tikkorrispondi għat-total 13 .

Ammont

Distanza tal-ivvjaġġar Vjaġġar standard Vjaġġar ekoloġiku
10 – 99 km EUR 23  
100 – 499 km EUR 180 EUR 210
500 – 1999 km EUR 275 EUR 320
2000 – 2999 km EUR 360 EUR 410
3000 – 3999 km EUR 530 EUR 610
4000 – 7999 km EUR 820  
8000 km jew aktar EUR 1,500  

Kategorija tal-baġit - Appoġġ individwali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet marbuta mas-sussistenza.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tas-soġġorn għal kull parteċipant, l-akkumpanjaturi tagħhom , il-faċilitaturi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet (jekk ikun meħtieġ), inkluż ukoll jum ta’ vjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta’ vjaġġar ieħor wara l-attività (jekk meħtieġ), u sa erbat ijiem addizzjonali għall-parteċipanti li jirċievu għotja għall-ivvjaġġar ekoloġiku

Ammont

Tabella  A2.1 għal kull parteċipant għal kull jum

Kategorija tal-baġit - Appoġġ għall-inklużjoni għall-organizzazzjonijiet

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet relatati mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà li jinvolvu parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet, esklużi l-akkumpanjaturi, il-faċilitaturi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet.

Ammont

EUR 100 għal kull parteċipant

Kategorija tal-baġit - Kostijiet eċċezzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi.

Il-kostijiet tal-ivvjaġġar għaljin tal-parteċipanti, inkluż tal-grupp(i) informali, l-akkumpanjaturi, il-faċilitaturi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet li ma jistgħux jiġu appoġġati bil-kategorija standard “Vjaġġar” minħabba l-pożizzjoni ġeografika remota jew ostakli oħrajn (jiġifieri meta l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa u b’livell aktar baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju jirriżulta f’kostijiet għoljin tal-ivvjaġġar).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali. L-ivvjaġġar għali japplika f’każijiet fejn l-appoġġ għall-ivvjaġġar ibbażat fuq il-kost unitarju ma jkoprix 70 % tal-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, il-kostijiet eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali jissostitwixxu l-għotja standard għall-ivvjaġġar.

Ammont

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi: 100 % tal-kostijiet eliġibbli

Vjaġġar għali: 80 % tal-kostijiet eliġibbli tal-ivvjaġġar

Tabella A2.1: Appoġġ Individwali għall-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ

  Attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ (euro għal kull jum)
L-Awstrija EUR 51
Il-Belġju EUR 47
Il-Bulgarija EUR 36
Il-Kroazja EUR 39
Ċipru EUR 36
Ir-Repubblika Ċeka EUR 36
Id-Danimarka EUR 51
L-Estonja EUR 37
Il-Finlandja EUR 51
Il-Maċedonja ta’ Fuq EUR 31
Franza EUR 43
Il-Ġermanja EUR 46
Il-Greċja EUR 43
L-Ungerija EUR 37
L-Iżlanda EUR 51
L-Irlanda EUR 55
L-Italja EUR 44
Il-Latvja EUR 38
Il-Liechtenstein EUR 51
Il-Litwanja EUR 38
Il-Lussemburgu EUR 51
Malta EUR 44
In-Netherlands EUR 51
In-Norveġja EUR 56
Il-Polonja EUR 38
Il-Portugall EUR 42
Ir-Rumanija EUR 36
Is-Serbja EUR 33
Is-Slovakkja EUR 39
Is-Slovenja EUR 38
Spanja EUR 38
L-Iżvezja EUR 51
It-Turkija EUR 36
Pajjiżi terzi ġirien mhux assoċjati mal-Programm EUR 33
 • 1 Il-baġit prinċipali ta’ din l-Azzjoni huwa allokat biex jappoġġa attivitajiet tranżnazzjonali li jinvolvu organizzazzjonijiet u parteċipanti minn Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm. Madankollu, sa 25 % tal-baġit disponibbli jista’ jiffinanzja proġetti internazzjonali inklużi organizzazzjonijiet u parteċipanti minn pajjiżi terzi ġirien tal-UE li mhumiex assoċjati mal-Programm (ir-reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima “Pajjiżi eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_mt ↩ back
 • 3 L-istrateġiji jistgħu jinsabu hawn: Strateġija għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ: https://participationpool.eu/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-ŻGĦAŻAGĦ - X’inhu Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/ ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_mt ↩ back
 • 6 Skont il-ħtiġijiet tagħhom, gruppi informali ta’ żgħażagħ jistgħu jużaw kowċ wieħed jew aktar matul il-proġett. ↩ back
 • 7 L-organizzazzjonijiet parteċipanti se jkollhom jiffirmaw mandat lill-organizzazzjoni applikanti. Il-mandati għandhom jiġu pprovduti fl-istadju tal-applikazzjoni u mhux aktar tard miż-żmien tal-iffirmar tal-ftehim ta’ għotja. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida. ↩ back
 • 8 Grupp ta’ mill-inqas erba’ żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena. Wieħed mill-membri tal-grupp li għandu mill-inqas 18-il sena jassumi r-rwol ta’ rappreżentant u jieħu r-responsabbiltà f’isem il-grupp. Jekk jogħġbok iċċekkja l-glossarju għad-definizzjoni ta’ grupp informali. Għall-iskopijiet ta’ din l-azzjoni u kwalunkwe dispożizzjoni relatata magħha, “grupp informali ta’ żgħażagħ” għandu jkun konformi mal-kunċett ta’ “organizzazzjoni parteċipanti”. Fejn issir referenza għal “organizzazzjoni parteċipanti”, din għandha titqies li tkopri wkoll “grupp informali ta’ żgħażagħ”. ↩ back
 • 9 Is-Sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma Brussell, Frankfurt, il-Lussemburgu, Strasburgu u The Hague ↩ back
 • 10 Jekk jogħġbok qis dawn li ġejjin: limiti aktar baxxi tal-età - il-parteċipanti jridu jkunu laħqu l-età minima fid-data tal-bidu tal-attività.limiti massimi tal-età - il-parteċipanti jeħtiġilhom ma jkunux akbar mill-età massima indikata fil-bidu tal-attività. ↩ back
 • 11 Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) qed tieħu sehem f’attività li qed issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365.28 KM) u mbagħad jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1,999 km). ↩ back
 • 12 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm ↩ back
 • 13 Pereżempju, jekk parteċipant minn Madrid (Spanja) ikun qiegħed jieħu sehem f’attività itineranti li sseħħ l-ewwel f’Ruma (l-Italja) u mbagħad f’Ljubljana (is-Slovenja), l-applikant l-ewwel jikkalkula d-distanza bejn Madrid u Ruma (1365.28 KM), imbagħad bejn Ruma u Ljubljana (489.75 KM) u jżid iż-żewġ distanzi flimkien (1855.03 KM) b) jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1,999 KM) u c) jikkalkula l-għotja tal-UE li se tipprovdi l-kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipant minn Madrid għal Ljubljana (b’waqfa f’Ruma) u r-ritorn (EUR 275). ↩ back
Tagged in:  Youth