Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jauniešu līdzdalības darbības

Šis pasākums1 atbalsta darbības ārpus formālās izglītības un apmācības jomas, kuras mudina, veicina un atvieglo jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē vietējā, reģionālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī.

Pasākuma mērķi

Programma “Erasmus+” atbalsta jauniešu virzītus vietēja, nacionāla, transnacionāla un starptautiska mēroga līdzdalības projektus, kurus organizē neformālas jauniešu grupas un/vai jauniešu organizācijas, veicinot jauniešu iesaistīšanos Eiropas demokrātiskajā dzīvē un tiecoties uz vismaz vienu no šiem mērķiem:

 • nodrošināt jauniešiem iespējas iesaistīties un mācīties līdzdarboties pilsoniskajā sabiedrībā, piedāvājot veidus, kā jauniešiem iesaistīties savā ikdienas dzīvē un arī demokrātiskajā dzīvē, tiecoties uz jauniešu jēgpilnu pilsonisko, ekonomisko, sociālo, kulturālo un politisko līdzdalību neatkarīgi no to izcelsmes, īpašu uzmanību pievēršot tiem jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju,
 • veicināt jauniešu izpratni par Eiropas kopējām vērtībām un pamattiesībām un sniegt ieguldījumu Eiropas integrācijas procesā, tostarp sekmējot vismaz viena ES jaunatnes mērķa sasniegšanu,
 • attīstīt jauniešu digitālās kompetences un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi (jo īpaši kritisko domāšanu un spēju izvērtēt informāciju un strādāt ar to) ar mērķi palielināt jauniešu noturību pret dezinformāciju, viltus ziņām un propagandu, kā arī veicināt viņu spēju piedalīties demokrātiskajā dzīvē,
 • pulcēt jauniešus un lēmumu pieņēmējus vietējā, reģionālajā, nacionālajā un transnacionālajā līmenī un/vai sekmētu ES jaunatnes dialogu.

Politiskais konteksts

Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam2 ir izklāstīts regulējums Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, pamatojoties uz Komisijas 2018. gada 22. maija paziņojumu “Jauniešu iesaistīšanās, saiknes veidošana un iespēju veicināšana”. ES jaunatnes stratēģijas galvenās jomas “Iesaistīšana” mērķis ir veicināt jauniešu jēgpilnu pilsonisko, ekonomisko, sociālo, kulturālo un politisko līdzdalību. Šī stratēģija veicina jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kā arī atbalsta sociālo un pilsonisko iesaistīšanos, lai nodrošinātu, ka visiem jauniešiem būtu pieejami līdzdalībai sabiedrībā nepieciešamie resursi.

Tāpat ES jaunatnes stratēģija ietver jaunatnes dialoga procedūru, un šajā kontekstā 2018. gadā tika izstrādāti 11 Eiropas jaunatnes mērķi, nosakot starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi, un izceļot katrā no tām risināmās problēmas. Pamatojoties uz jaunatnes ieinteresēto personu sniegto informāciju, katrā ES jaunatnes dialoga 18 mēnešu ciklā ir noteiktas konkrētas tematiskās prioritātes, kurām attiecīgajā periodā jāpievērš galvenā uzmanība, īstenojot ES jaunatnes stratēģiju. 

Tematiskās stratēģijas jaunatnes jomā

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos, nostiprināt ikdienējās un neformālās mācīšanās procesa kvalitāti un attīstīt kvalitatīvu darbu ar jaunatni. Turpmāks atbalsts šajās jomās ir pieejams, īstenojot tādas konkrētas tematiskās stratēģijas kā Jaunatnes līdzdalības stratēģiju, Youthpass un Eiropas apmācības stratēģiju (ETS)3 .

Darbību apraksts

Jauniešu līdzdalības darbības ir neformālās mācīšanās darbības, kas vērstas uz jauniešu aktīvu līdzdalību. Šo darbību mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju gūt apmaiņas, sadarbības, kultūras un pilsoniskās aktivitātes pieredzi. Atbalstītajām darbībām jāpalīdz stiprināt dalībnieku personiskās, sociālās, pilsoniskās un digitālās kompetences un kļūt par aktīviem Eiropas pilsoņiem.

Šis pasākums atbalsta alternatīvu, inovatīvu, lietpratīgu un digitalizētu jaunatnes līdzdalības veidu īstenošanu, tostarp jauniešu līdzdalības paplašināšanu dažādās nozarēs un telpās (veselības aprūpes pakalpojumi, sporta iestādes utt. neatkarīgi no tā, vai tās vada valsts vai privātais sektors), paverot iesaistīšanās iespējas visiem jauniešiem neatkarīgi no to izcelsmes.

Jauniešu līdzdalības darbības var izmantot tam, lai uzturētu dialogu un rīkotu diskusijas starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem ar nolūku popularizēt jauniešu aktīvu līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Konkrēts rezultāts ir tāds, ka jauniešiem ir iespēja tikt uzklausītiem (formulējot savu nostāju, priekšlikumus un ieteikumus), jo īpaši par to, kā būtu jāizstrādā un jāīsteno jaunatnes politika Eiropā. Jauniešu līdzdalības darbības arī var izpausties kā pilsoniskā aktivitāte un jauniešu aktīvisms, ļaujot jauniešiem iesaistīties dažādos veidos, lai veicinātu izpratni par viņiem svarīgiem jautājumiem.

Jauniešu līdzdalības darbības var būt transnacionālas (īstenotas vienā vai vairākās iesaistītajās valstīs, piedaloties neformālai(-ām) jauniešu grupai(-ām) un/vai organizācijām no vairākām iesaistītajām valstīm) vai nacionālas (īstenotas vietējā, reģionālajā vai nacionālajā līmenī, iesaistot neformālu(-as) jauniešu grupu(-as) un/vai organizācijas no vienas iesaistītās valsts). Nacionālās jauniešu līdzdalības darbības ir jo īpaši piemērotas ideju pārbaudei vietējā līmenī, kā arī iepriekš īstenotu iniciatīvu pēcpasākumiem, lai palīdzētu izvērst un tālāk attīstīt veiksmīgas idejas.

Visām jauniešu līdzdalības darbībām neatkarīgi no līmeņa, kurā tās tiek īstenotas, jābūt ar pierādītu Eiropas dimensiju un/vai pievienoto vērtību; turklāt katrai atbalstītajai darbībai nepārprotami jāveicina vismaz viena iepriekš minētā pasākuma mērķa sasniegšana.

Atbalstīto darbību (vai to kombinācijas) veidi: darbsemināri, debates, lomu spēles, simulācijas, digitālo rīku izmantošana (piemēram, digitālie demokrātijas rīki), izpratnes veicināšanas kampaņas, apmācības, sanāksmes un citi tiešsaistes vai bezsaistes mijiedarbības veidi jauniešu un lēmumu pieņēmēju starpā, konsultācijas, informatīvie un/vai kultūras pasākumi utt.

Daži projektā īstenojamo darbību piemēri:

 • klātienes vai tiešsaistes darbsemināri un/vai sanāksmes, semināri vai citu veidu pasākumi/procesi vietējā, reģionālajā, nacionālajā vai transnacionālajā līmenī, kuros tiek piedāvāta telpa jauniešu informēšanai, debatēm un aktīvai līdzdalībai jautājumos, kas skar viņu kā Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvi, ideālā gadījumā iekļaujot mijiedarbību ar lēmumu pieņēmējiem un citām šajos jautājumos ieinteresētajām personām, vai virzību uz šādu mijiedarbību vai turpmākus pasākumus pēc tās,
 • jauniešu konsultācijas, identificējot viņiem konkrēti aktuālus tematus/jautājumus (vietējā, reģionālajā, nacionālajā vai transnacionālajā kontekstā) un viņu vajadzības attiecībā uz līdzdalību šādu tematu/jautājumu risināšanā,
 • izpratnes veicināšanas kampaņas, kas saistītas ar jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, tostarp informācija un/vai kultūras pasākumi, kas saistīti ar konkrētām sabiedrības problēmām, kuras ir būtiskas jauniešiem,
 • piekļuves veicināšana atvērtām, drošām un piekļūstamām virtuālajām un/vai fiziskajām telpām jauniešiem, piedāvājot efektīvas iespējas mācīties līdzdarboties demokrātiskajā dzīvē un procesos,
 • demokrātisko iestāžu darbības un tās strādājošo lēmumu pieņēmēju lomu simulācijas.

Attiecīgā gadījumā stingri ieteicams integrēt digitālo darbību formātus (piemēram, tīmekļseminārus, hakatonus, dažādus e-līdzdalības rīkus utt.) un/vai apmācību par digitālo demokrātijas rīku izmantošanu jauniešu līdzdalības darbību projektu darbībās.

Projektā vajadzētu būt ietvertām dažādām darbībām, kuras kopā sekmē plānoto mērķu sasniegšanu.

Šīs darbības būtu jāfinansē galvenokārt no budžeta kategorijas “Projekta vadība”, no kuras finansējums tiek piešķirts kā ikmēneša vienības ieguldījums. Šīs projekta darbības parasti ietver projekta vadības sanāksmes un pastāvīgas, regulāras projekta darbības. Projekts var ietvert arī vienu vai vairākus jauniešu līdzdalības pasākumus.

Jēdziens “fiziski pasākumi” aptver tos pasākumus, kas ir būtiski projekta mērķu sasniegšanai; tie varētu iezīmēt projekta starpposma mērķus, un tiem vajadzētu būt skaidri atšķiramiem no pastāvīgajām projekta darbībām vai nu pēc satura, lieluma, vai dalībnieku profila. Turklāt jauniešu līdzdalības pasākums ir fizisks pasākums, kurā jaunieši un attiecīgā gadījumā vēl citi dalībnieki piedalās klātienē. Fizisku pasākumu apmeklē nevis tikai to dotācijas saņēmēju organizāciju neformālās grupas dalībnieki vai jaunieši, kuras ir tieši iesaistītas vispārējās projekta darbībās, bet gan plašāks jauniešu un/vai lēmumu pieņēmēju loks. Pasākuma ilgumam būtu jāatbilst plānotajām darbībām un gaidāmajiem sasniegumiem, un pasākumi var būt gan ļoti īsi (mērāmi stundās), gan garāki. Fizisko pasākumu organizēšanai ir pieejams īpašs atbalsts, ko piešķir uz vienu dalībnieku katrā pasākumā neatkarīgi no pasākuma ilguma.

Attiecībā uz jauniešu līdzdalības projektiem, kuros saistībā ar projekta darbībām vai fiziskajiem pasākumiem dalībniekiem ir jādodas uz norises vietu, kas nav to dzīvesvieta, var pieteikties mobilitātes papildu finansējumam, ko veido ceļa un uzturēšanās atbalsts. Mobilitāte jauniešu līdzdalības projektos var būt gan nacionāla, gan starptautiska, taču tai vienmēr būtu jāatbalsta projekta darbība, kuru finansē no projekta vadības izmaksām, vai jauniešu līdzdalības pasākums (ko finansē no jauniešu līdzdalības pasākumiem pieejamā atbalsta).

Šajā pasākumā netiek atbalstīti šādi darbību veidi: statūtos noteiktas organizāciju vai to tīklu sanāksmes, konkrētu partiju politisko pasākumu rīkošana, fiziskā infrastruktūra (piemēram, ēku un to pastāvīgā aprīkojuma būvniecības/iegādes izmaksas).

Tādu projektu piemēri, kuriem ir ļoti izteikts līdzdalības aspekts (neaprobežojas tikai ar jauniešu līdzdalības darbību formātu), un atbilstīgā paraugprakse ir atrodama Jauniešu līdzdalības rīkkopā4 .  

Projekta izveide

Šajā pasākumā atbalstītajiem projektiem būtu jāietver vismaz viens no iepriekš minētajiem elementiem. Šos elementus var elastīgi kombinēt atkarībā no projekta mērķiem un dalīborganizācijas(-u) un dalībnieku vajadzībām.

Projektu īsteno viena vai vairākas neformālas jauniešu grupas, viena vai vairākas organizācijas vai to kombinācija. Neformālajai(-ām) jauniešu grupai(-ām) un/vai dalīborganizācijām jābūt identificētām pieteikuma iesniegšanas posmā. Citi jaunieši var iesaistīties projektā kā dalībnieki dažās darbībās vai būt daļa no darbību mērķgrupas. Ja projektā ir iesaistīta tikai neformāla jauniešu grupa, viens grupas dalībnieks iesniedz pieteikumu grupas vārdā. Ja projektā ir iesaistītas vairākas grupas vai organizācijas, viena no tām uzņemas koordinatora lomu un iesniedz pieteikumu par visu projektu partnerības vārdā.

Projektu veido četri posmi: plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi. Dalīborganizācijām un jauniešiem aktīvi jāiesaistās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi (“jauniešu īstenotas darbības jauniešiem”). Jauniešu līdzdalības rīkkopa var sniegt praktiskas idejas un norādījumus jauniešu līdzdalības uzlabošanai.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, darba programmas izstrāde, darbību grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (praktiskie pasākumi, līgumu noslēgšana ar partneriem, plānoto darbību mērķgrupas(-u) apstiprināšana, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā, starpkultūru, mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību izvērtēšana, dalībnieku iegūto mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī projekta iznākumu izplatīšana un izmantošana). Pēcpasākumu posmā katram projektam jāieplāno atsauksmju sniegšana jaunajiem dalībniekiem par konkrētiem projekta iznākumiem, tostarp par to, kā citas ieinteresētās personas ir informētas par šiem iznākumiem un/vai kā tās izmanto šos iznākumus. 

ES Jaunatnes Dialogs

ES jaunatnes dialoga5 kontekstā noteiktie temati un prioritātes var kalpot par iedvesmu jauniešu līdzdalības darbībām visos līmeņos. Līdzīgs iedvesmas avots ir atrodams ES jaunatnes dialoga ietvaros izstrādātajos ES jaunatnes mērķos, nosakot tās starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi un rada tiem problēmas. Turklāt veiksmīgu jauniešu līdzdalības darbību rezultāti var tikt izmantoti par pamatu turpmākajos ES jaunatnes dialoga posmos.

Mācīšanās process

Jauniešu līdzdalības darbību projektā jāparedz atbalsts pārdomu procesam, visu dalībnieku [proti, arī to dalībnieku, kuri neietilpst neformālajā(-ās) jauniešu grupā(-ās), kas īsteno projektu, un/vai kuri nav projekta sagatavošanā un īstenošanā aktīvi iesaistītie jaunieši] individuālo mācīšanās rezultātu apzināšanai un dokumentēšanai, jo īpaši, izmantojot instrumentu Youthpass.

Dalībnieku aizsardzība un drošība

Projekta plānošanas un sagatavošanas posmā jārisina dalībnieku aizsardzības un drošības jautājumi, kā arī jāparedz visi nepieciešamie risku novēršanas/samazināšanas pasākumi.

Kopienas veidošana

Stingri ieteicams jauniešu līdzdalības darbību projektos iekļaut kopienas veidošanas darbības. Kad vien iespējams, jācenšas nodrošināt šādu darbību turpināšanu pēc atbalstīto projektu beigām, un tām jātiecas kļūt pašpietiekamām.

“Erasmus” Kvalitātes Standarti Jaunatnes Jomā

Visas šajā pasākumā atbalstītās darbības jāīsteno saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem jaunatnes jomā ar mērķi organizēt augstas kvalitātes mācību mobilitātes darbības. “Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā nosaka pasākuma pamatprincipus, kā arī konkrētas projektu uzdevumu īstenošanas metodes, piemēram, dalībnieku atlases un sagatavošanas, mācīšanās rezultātu definēšanas, izvērtēšanas un atzīšanas, projekta rezultātu kopīgošanas metodes utt. “Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā pieejami vietnē https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Horizontālās dimensijas

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Pieteikumu iesniedzējiem būtu jāizstrādā piekļūstamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā.

Jauniešu līdzdalības darbības ir īpaši piemērotas tādu jauniešu iekļaušanai, kuriem ir mazāk iespēju.

 • Jauniešu līdzdalības darbības tiek veidotas vietēja mēroga pasākumu formātā ar ļoti elastīgiem parametriem (ilgums, dalībnieku skaits, nacionālās/transnacionālās darbības utt.); šos pasākumus var vienkārši pielāgot tādu jauniešu konkrētajām vajadzībām, kuriem ir mazāk iespēju.
 • Tādas neformālas jauniešu grupas, kuras īsteno jauniešu līdzdalības darbību projektus, var atbalstīt izaugsmes vadības treneris6 . Izaugsmes vadības trenera pakalpojumi varētu būt īpaši atbilstīgi un noderīgi, atbalstot tādus jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju, viņu projektu izstrādē un īstenošanā.
 • Šā pasākuma mērķi ietver iespēju nodrošināšanu jauniešiem, lai viņi varētu mācīties līdzdarboties pilsoniskajā sabiedrībā, kā arī uzlabot viņu digitālo un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi. Projekti, kuri tiecas sasniegt šos mērķus, var būt īpaši noderīgi jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju, palīdzot pārvarēt dažas viņu problēmas.

Tāpat jauniešu līdzdalības darbības ir īpaši piemērotas tematiskam darbam ar iekļaušanu un daudzveidību sabiedrībā, piemēram, atbalstot cīņu pret stereotipiem, veicinot izpratni, iecietību un nediskriminēšanu. 

Vidiskā ilgtspēja

Projektiem būtu jāpopularizē vidiski ilgtspējīga un atbildīga rīcība dalībnieku vidū, veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību vidisko pēdu. Tie jāizstrādā un jāīsteno ar vides apziņu, piemēram, integrējot tādas ilgtspējīgas metodes kā atkalizmantojamu vai videi draudzīgu materiālu izmantošana, atkritumu apjoma samazināšana un reciklēšana, ilgtspējīgu transportlīdzekļu veidu izvēle.

Digitālā pārveide jaunatnes jomā

Programma “Erasmus+” atbalsta visas dalīborganizācijas digitālo rīku un mācīšanās metožu izmantošanā, lai papildinātu to fiziskās darbības, kā arī uzlabotu sadarbību partnerorganizāciju starpā un pasākumu kvalitāti. Ieteicams ieviest digitālos un tiešsaistes elementus, lai pazeminātu līdzdalības slieksni jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju. Izmantojot projektus un darbības, kuru mērķis ir uzlabot digitālās prasmes, veicināt digitālo pratību un/vai veidot izpratni par digitālās tehnoloģijas riskiem un iespējām, programma var mainīt domāšanu un sekmēt digitālo un jaukta tipa pieeju attīstīšanu jauniešu darbībās.

Atkarībā no darbību plāna un mērķiem fiziskajos pasākumos vai mācību mobilitātē var ieviest kompetenču attīstību un informētības vairošanu digitālos jautājumos, kā arī jauno tehnoloģiju izmantošanu, savukārt pilnībā virtuāli komponenti būtu jāfinansē no projekta vadības izmaksām. Pienācīgi pamatotus izdevumus par tādu jauniešu iekļaušanu, kuriem ir mazāk iespēju, var pieteikt dalībnieku iekļaušanas atbalsta ietvaros.

Valstu aģentūras piedāvā dažādas apmācības iespējas jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem savās mācību un sadarbības darbībās, ieskaitot apmācību par digitālās pārveides atbalstīšanu jaunatnes jomā. Šie piedāvājumi tiek publicēti Eiropas apmācību kalendārā (https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/). Iedvesmu var smelties arī SALTO rīku sadaļā (https://www.salto-youth.net/tools/).

Dalība

Programma “Erasmus+” palīdz visām dalīborganizācijām uzlabot savu projektu kvalitāti, iekļaujot tajos līdzdalības dimensiju, proti, piedāvājot jauniešiem atbilstīgas iespējas aktīvi iesaistīties un piedalīties projekta darbību iecerēšanā un īstenošanā un tādējādi apjaust, kādu labumu dod aktīvs pilsoniskums un piedalīšanās demokrātiskajā dzīvē. Resursi, ko var izmantot, lai stiprinātu līdzdalības dimensiju atbalstītajos projektos, ir cita starpā pieejami tīmekļa vietnē participationpool.eu. Tiek mudināts arī veidot saiknes ar pastāvošajām valsts, starptautiskajām vai (citām) ES iniciatīvām un platformām, kas saistītas ar līdzdalību un pilsonisko iesaistīšanos, un piedalīties tajās.

Šī projekta novērtēšanai izmantotie kritēriji

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura atbilstīga dalīborganizācija, kas izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā7 .

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Dalīborganizācija var būt:

 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO, Eiropas jaunatnes NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra, sociālais uzņēmums, peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā,
 •  neformāla jauniešu grupa8 ,

kas izveidota(-s) ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā trešā valstī, kura ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

Dalīborganizāciju skaits un profils

 • Valsts mēroga jauniešu līdzdalības projekti: jābūt iesaistītai vismaz vienai dalīborganizācijai.
 • Transnacionāli un starptautiski jauniešu līdzdalības projekti: jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām no dažādām valstīm.

Projekta ilgums

No 3 līdz 24 mēnešiem.

Darbību norises vieta(-as)

Darbībām jānorit vismaz vienas dalīborganizācijas valstī. Darbības var notikt arī Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietās9 , pat tad, ja projektā nepiedalās neviena dalīborganizācija no valsts, kurā atrodas attiecīgās iestādes mītnes vieta.

Atbilstīgie dalībnieki

Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem10 , kuri dzīvo dalīborganizāciju valstī, un projektā risinātajiem jautājumiem atbilstīgo lēmumu pieņēmēji.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

23. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. jūnija līdz 31. decembrim;

4. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. maijam.

Iespējamā projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta

Valstu aģentūras var izlemt izsludināt pieteikumu iesniegšanas papildu kārtu. Valstu aģentūras informē pieteikumu iesniedzējus par papildu kārtas izsludināšanu savā tīmekļa vietnē.

Ja tiek organizēta projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta, dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 4. maija plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. augusta līdz 31. decembrim.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Pielikumi

Pieteikuma veidlapai jāpievieno likumīgā pārstāvja godprātīgs apliecinājums.

Ja projektā plānots īstenot mobilitātes darbības un/vai fiziskus pasākumus, pieteikuma veidlapai jāpievieno plānoto mobilitātes darbību un/vai fizisko pasākumu laika grafiks.

Piešķiršanas kritēriji

Atbilstība, pamatojums un ietekme (maksimālais rezultāts 30 punkti)

 • Projekta atbilstība:
  • pasākuma mērķiem,
  • dalīborganizāciju un dalībnieku vajadzībām.
 • Tas, kādā mērā projekts risinās vismaz vienu no ES jaunatnes dialoga vai jaunatnes mērķu kontekstā noteiktajām prioritātēm.
 • Tas, kādā mērā projekts ir piemērots augstas kvalitātes mācīšanās rezultātu radīšanai dalībniekiem.
 • Tas, kādā mērā projekts sniedz Eiropas pievienoto vērtību.
 • Projekta iespējamā ietekme:
  • dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas vai pasaules līmenī.
 • Tas, kādā mērā projekts ietver pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt rezultātu ilgtspēju pēc projekta darbības laika.
 • Cik lielā mērā projekts ir piemērots ieguldījuma sniegšanai iekļaušanā un daudzveidībā, kā arī programmas zaļajiem, digitālajiem un līdzdalības aspektiem.
 • Tas, kādā mērā projekts iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas pasākumā.
 • Tas, kādā mērā projekts ietver ilgtspējīgu un videi draudzīgu rīcību.

Projekta izstrādes kvalitāte (maksimālais rezultāts 40 punkti)

 • Saskaņotība starp identificētajām vajadzībām, projekta mērķiem, dalībnieku profilu un ierosinātajām darbībām.
 • Projekta posmu saprotamība, pabeigtība un kvalitāte: sagatavošanās (tostarp dalībnieku sagatavošana), īstenošana un pēcpasākumi (tostarp atsauksmju mehānisms dalībniekiem).
 • Tas, kādā mērā jaunieši aktīvi ir iesaistīti visos darbību posmos.
 • Tas, kādā mērā darbības ir veidotas piekļūstamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju.
 • Piedāvāto līdzdalībā balstīto mācību metožu, tostarp virtuālo komponentu, atbilstīgums.
 • Tas, kādā mērā projektā tiek izmantoti alternatīvi, inovatīvi un viedi līdzdalības veidi, jo īpaši jaunu ideju pārbaudei un pēcpasākumu īstenošanai.
 • Pārdomu procesa kārtības un atbalsta kvalitāte, dalībnieku mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentu, jo īpaši Youthpass, konsekventa izmantošana.
 • Dalībnieku drošībai un aizsardzībai paredzēto pasākumu atbilstība un efektivitāte.
 • Cik lielā mērā darbības ietver ilgtspējīgu un videi draudzīgu rīcību.

Projekta vadības kvalitāte (maksimālais rezultāts 30 punkti)

 • Praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte.
 • Sadarbības un saziņas starp grupas(-u) dalībniekiem, dalīborganizācijām un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām kvalitāte.
 • Projekta dažādo posmu un iznākumu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte.
 • To pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta iznākumus dalīborganizāciju vidū un ārpus tām.

Finansējuma noteikumi

Projekta budžetam jābūt izstrādātam atbilstoši turpmāk norādītajiem finansējuma noteikumiem (EUR).

Maksimālā dotācija, ko projektā piešķir jauniešu līdzdalības darbībām: 60 000 EUR.

Budžeta kategorija - Projekta vadība

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar projekta vadību un īstenošanu saistītās izmaksas (piemēram, projekta sanāksmju un darbību sagatavošana un īstenošana, sadarbība un saziņa starp partneriem, izvērtēšana, izplatīšana un pēcpasākumi).

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz projekta ilgumu.

Summa

500 EUR mēnesī.

Budžeta kategorija - Izaugsmes vadības izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar izaugsmes vadības trenera līdzdalību projektā saistītās izmaksas.  Izaugsmes vadības izmaksas tiek piemērotas tikai tad, ja projektu īsteno neformāla jauniešu grupa.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz norises vietas valsti un darbadienu skaitu.

Finansiālā atbalsta pieprasījums segt izaugsmes vadības trenera izmaksas jāpamato pieteikuma veidlapā. Izaugsmes vadības ilgums nav saistīts ar projekta ilgumu.

Summa

B3. tabulā norādītā summa par vienu darba dienu. Maksimāli 12 dienas.

Budžeta kategorija - Iekļaušanas atbalsts dalībniekiem

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un tos pavadošajām personām, koordinatoriem un lēmumu pieņēmējiem projekta darbībās un pasākumos (ieskaitot pamatotos ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu.

Summa

100 % no attiecināmajām izmaksām.

Budžeta kategorija - Izņēmuma izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu.

Summa

Finanšu garantija: 80 % no attiecināmajām izmaksām.

 B3. tabula. Izaugsmes vadības izmaksas

  Skolotājs / pasniedzējs / pētnieks / jaunatnes darbinieks Vienības ieguldījums dienā
Dānija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Zviedrija, Lihtenšteina, Norvēģija 241
Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Somija, Islande 214
Čehijas Republika, Grieķija, Spānija, Kipra, Malta, Portugāle, Slovēnija 137
Bulgārija, Igaunija, Horvātija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Ziemeļmaķedonija, Turcija 74

Papildu finansējums par projektā īstenotajiem fiziskajiem pasākumiem

Budžeta kategorija –  Atbalsts jauniešu līdzdalības pasākumiem

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar tādu valsts mēroga, transnacionālu un starptautisku fizisku pasākumu īstenošanu saistītas izmaksas, kuri ir būtiski jauniešu līdzdalības darbību projekta mērķu sasniegšanai. Šī budžeta kategorija nav paredzēta, lai segtu dalīborganizācijas(-u) personāla / neformālās(-o) jauniešu grupas(-u) dalībnieku un koordinatoru līdzdalību, jo šo dalībnieku dalība šajos pasākumos būtu jāsedz no budžeta kategorijas “Projekta vadība”.

Attiecīgos gadījumos jauniešu līdzdalības pasākumu atbalstu var apvienot ar finansējumu mobilitātei, kas tiek īstenota jauniešu līdzdalības darbībās, saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem piemērojamajiem noteikumiem.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz dalībnieku skaitu pasākumā, ieskaitot lēmumu pieņēmējus, bet neieskaitot dalīborganizācijas(-u) personālu / neformālās(-o) jauniešu grupas(-u) dalībniekus un koordinatorus.

Summa

100 EUR vienam dalībniekam.

Papildu finansējums par projektā īstenoto mobilitāti

Budžeta kategorija – Ceļa izdevumi

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ieguldījums dalībnieku, tostarp pavadošo personu, koordinatoru un lēmumu pieņēmēju, ceļa izdevumu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz projekta darbības vai fiziskā pasākuma norises vietai un atpakaļ, neatkarīgi no tā, vai ceļošana ir valsts mērogā vai transnacionāla.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai11 , izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru12 .

Mobilo darbību gadījumā pieteikuma iesniedzējam būtu jāsummē attālumi starp individuālajām norises vietām un jāizvēlas attāluma diapazons, kas atbilst attālumu summai13 .

Summa

Ceļa attālums Standarta transporta veidi Videi draudzīgi transporta veidi
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1999 km 275 EUR 320 EUR
2000–2999 km 360 EUR 410 EUR
3000–3999 km 530 EUR 610 EUR
4000–7999 km 820 EUR  
8000 km vai vairāk 1500 EUR  

Budžeta kategorija – Individuālais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar uzturēšanos saistītie izdevumi.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz viena dalībnieka, to pavadošo personu, koordinatoru un lēmumu pieņēmēju (ja tādi ir nepieciešami) uzturēšanās ilgumu, iekļaujot arī vienu ceļā pavadītu dienu pirms darbības un vienu ceļā pavadītu dienu pēc darbības (ja nepieciešams), un līdz četrām papildu dienām dalībniekiem, kuri saņem ceļa izdevumu dotāciju par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu.

Summa

A2.1. tabulā norādītā summa dienā vienam dalībniekam

Budžeta kategorija – Iekļaušanas atbalsts organizācijām

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas saistītas ar tādu mobilitātes darbību organizēšanu, kurās piedalās dalībnieki, kam ir mazāk iespēju.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju, izņemot pavadošās personas, koordinatorus un lēmumu pieņēmējus.

Summa

100 EUR par dalībnieku.

Budžeta kategorija – Izņēmuma izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija.

Augsti dalībnieku, tostarp neformālās(-o) grupas(-u) dalībnieku, pavadošo personu, koordinatoru un lēmumu pieņēmēju, ceļa izdevumi, kurus nevar atbalstīt standarta kategorijā “Ceļa izdevumi” ģeogrāfiskā attāluma vai citu šķēršļu dēļ (t. i., gadījumos, kad, izmantojot tīrāku transporta veidu, kam ir mazākas oglekļa emisijas, rodas augsti ceļa izdevumi).

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu. Augsti ceļa izdevumi attiecas uz gadījumiem, kad ceļošanas atbalsts, kas balstīts uz vienības izmaksām, nesedz 70 % no dalībnieku ceļa izdevumiem. Ja tiek piešķirtas izņēmuma izmaksas augstu ceļa izdevumu segšanai, tās aizstāj standarta ceļa izdevumu dotāciju.

Summa

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija: 100 % no attiecināmajām izmaksām.

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajiem ceļa izdevumiem.

A2.1. tabula. Individuālais atbalsts jauniešu līdzdalības mobilitātes darbībām

  Jauniešu līdzdalības darbības (EUR dienā)
Austrija 51 €
Beļģija 47 €
Bulgārija 36 €
Horvātija 39 €
Kipra 36 €
Čehijas Republika 36 €
Dānija 51 €
Igaunija 37 €
Somija 51 €
Ziemeļmaķedonija 31 €
Francija 43 €
Vācija 46 €
Grieķija 43 €
Ungārija 37 €
Islande 51 €
Īrija 55 €
Itālija 44 €
Latvija 38 €
Lihtenšteina 51 €
Lietuva 38 €
Luksemburga 51 €
Malta 44 €
Nīderlande 51 €
Norvēģija 56 €
Polija 38 €
Portugāle 42 €
Rumānija 36 €
Serbija 33 €
Slovākija 39 €
Slovēnija 38 €
Spānija 38 €
Zviedrija 51 €
Turcija 36 €
Programmas neasociētās trešās kaimiņvalstis 33 €
 • 1 Šā pasākuma galvenais budžets ir atvēlēts tādu transnacionālu darbību atbalstīšanai, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm. Tomēr līdz 25 % no pieejamā budžeta var izmantot, lai finansētu starptautiskus projektus, kuros iesaistītas organizācijas un dalībnieki no programmas neasociētajām trešām valstīm, kas ir ES kaimiņvalstis (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_lv.
 • 3 Stratēģijas pieejamas šādās vietnēs: Jaunatnes līdzdalības stratēģija — https://participationpool.eu/; Youthpass — https://www.youthpass.eu/de/, SALTO-YOUTH — kas ir Youthpass? / ETS —  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/.
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/.
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_lv.
 • 6 Atkarībā no neformālo jauniešu grupu vajadzībām tās projekta laikā var izmantot vienu vai vairākus izaugsmes vadības trenerus.
 • 7 Dalīborganizācijām būs jāsniedz pilnvarojums pieteikuma iesniedzējai organizācijai. Pilnvarojumi jāsniedz pieteikumu iesniegšanas posmā, ne vēlāk kā līdz dotācijas nolīguma parakstīšanai. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.
 • 8 Grupa, kurā ir vismaz 4 jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Viens no grupas dalībniekiem, kurš ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, uzņemas pārstāvja pienākumus un atbildību visas grupas vārdā. Neformālas grupas definīcija ir sniegta glosārijā. Šā pasākuma un visu ar to saistīto noteikumu nolūkiem jēdziens “dalīborganizācija” ietver jēdzienu “neformāla jauniešu grupa”. Tiek pieņemts, ka “dalīborganizācija” ietver arī “neformālu jauniešu grupu”.
 • 9 Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietas ir Brisele, Frankfurte, Luksemburga, Strasbūra un Hāga.
 • 10 Jāņem vērā: 

  minimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībniekiem jābūt sasniegušiem norādīto minimālo vecumu;maksimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībnieki nedrīkst būt vecāki par norādīto maksimālo vecumu.

 • 11 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km).
 • 12 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv.
 • 13 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās mobilajā darbībā, kas vispirms notiek Romā (Itālijā) un pēc tam Ļubļanā (Slovēnijā), pieteikuma iesniedzējs a) aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km), tad no Romas līdz Ļubļanai (489,75 km) un aprēķina abu attālumu kopsummu (1855,03 km), b) izvēlas attiecīgo ceļa attāluma diapazonu (t. i., no 500 līdz 1999 km) un c) aprēķina ES dotāciju, kas tiks izmantota kā ieguldījums dalībnieka ceļa izdevumu segšanā par braucienu no Madrides līdz Ļubļanai (caur Romu) un atpakaļ (275 EUR)
Tagged in:  Youth