Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Aktivity participace mládeže

Tato akce1  podporuje aktivity mimo rámec formálního vzdělávání a odborné přípravy, které podněcují, podporují a usnadňují účast mladých lidí na demokratickém životě Evropy na místní, regionální, národní a evropské úrovni.

Cíle akce

Program Erasmus+ podporuje místní, národní, nadnárodní a mezinárodní projekty participace mládeže, které podporují účast mládeže na demokratickém životě Evropy a sledují jeden nebo více z těchto cílů:

 • poskytnout mladým lidem možnost, aby se učili, jak se zapojit do občanské společnosti, a aby se do ní zapojovali (nabídnout různé možnosti zapojení v každodenním životě, jakož i účasti na demokratickém životě, s cílem dosáhnout smysluplné občanské, hospodářské, sociální, kulturní a politické účasti mladých lidí ze všech prostředí, se zvláštním zaměřením na osoby s omezenými příležitostmi),
 • zvyšovat povědomí mladých lidí o společných evropských hodnotách a základních právech a přispívat k procesu evropské integrace, a to i prostřednictvím příspěvku k dosažení jednoho či více cílů EU v oblasti mládeže,
 • rozvíjet digitální kompetence a mediální gramotnost mladých lidí (zejména kritické myšlení a schopnost vyhodnocovat informace a pracovat s nimi) s cílem zvýšit odolnost mladých lidí vůči dezinformacím, zavádějícím informacím a propagandě, jakož i jejich schopnost podílet se na demokratickém životě,
 • sdružovat mladé lidi a osoby s rozhodovací pravomocí na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni a/nebo přispívat k dialogu EU s mládeží.

Politické souvislosti

Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019–20272  stanoví rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže, jehož základem je sdělení Komise ze dne 22. května 2018 s názvem „Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi“. V základní oblasti „Zapojovat“ je cílem strategie EU pro mládež dosáhnout smysluplné občanské, hospodářské, sociální, kulturní a politické účasti mladých lidí. Strategie podporuje účast mládeže na demokratickém životě, podporuje sociální a občanské zapojování mladých lidí a snaží se zajistit, aby všichni mladí lidé měli potřebné zdroje pro účast ve společnosti.

Strategie EU pro mládež zahrnuje rovněž proces dialogu s mládeží a v této souvislosti bylo v roce 2018 stanoveno jedenáct evropských cílů v oblasti mládeže, které určují řadu průřezových oblastí, jež mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy, jimiž je třeba se v každé oblasti zabývat. Na základě příspěvku mládežnických zúčastněných subjektů stanoví každý osmnáctiměsíční cyklus dialogu EU s mládeží konkrétní tematické priority, které se v průběhu daného období mají stát hlavním předmětem strategie EU pro mládež. 

Tematické strategie v oblasti mládeže

Program Erasmus+ usiluje o podporu účasti mladých lidí, posílení kvality procesů informálního a neformálního učení a rozvoj kvalitní práce s mládeží. Další podpora v těchto oblastech je k dispozici prostřednictvím konkrétních tematických strategií, jako je strategie zapojení mládeže, Youthpass a Evropská strategie odborné přípravy (ETS)3 .

Popis aktivit

Aktivity participace mládeže jsou neformální vzdělávací aktivity, které se týkají aktivního zapojení mladých lidí. Jejich cílem je umožnit mladým lidem výměnu zkušeností, spolupráci, kulturní a občanskou činnost. Podporované aktivity by měly účastníkům pomoci, aby posílili své osobní, sociální, občanské a digitální kompetence a stali se aktivními evropskými občany.

Tato akce podporuje využívání alternativních, inovativních, inteligentních a digitálních forem participace mládeže, včetně rozšíření účasti mládeže v nejrůznějších odvětvích a oblastech (služby zdravotní péče, sportovní zařízení atd., bez ohledu na to, zda jsou provozovány veřejným nebo soukromým sektorem), a mladým lidem ze všech prostředí otevírá cestu k aktivní účasti.

Aktivity participace mládeže mohou být využívány k vedení dialogů a diskusí mezi mladými lidmi a činiteli s rozhodovací pravomocí, které mají podpořit aktivní účast mladých lidí na demokratickém životě v Evropě. Konkrétním výsledkem je schopnost mladých lidí (díky formulaci postojů, návrhů a doporučení) prosazovat své názory, zejména pokud jde o to, jak by měly být v Evropě formulovány a realizovány politiky zaměřené na mládež. Aktivity participace mládeže mohou mít také podobu občanské činnosti a aktivismu mládeže, což mladým lidem umožní různými způsoby se angažovat za účelem zvýšení povědomí o záležitostech, které jsou pro ně významné, a iniciovat změny.

Aktivity participace mládeže mohou být buď nadnárodní (prováděné v jedné nebo více zúčastněných zemích a zapojující neformální skupinu či skupiny mladých lidí a/nebo organizace z několika zúčastněných zemí), nebo národní (prováděné na místní, regionální nebo celostátní úrovni a zahrnující neformální skupinu či skupiny mladých lidí a/nebo organizace z jediné zúčastněné země). Národní aktivity participace mládeže jsou vhodné zejména pro testování námětů na místní úrovni a jako nástroj navazování na předchozí iniciativy, který má pomoci rozšířit a dále rozvíjet úspěšné myšlenky.

Všechny aktivity participace mládeže musí mít bez ohledu na úroveň, na níž jsou prováděny, prokazatelný evropský rozměr a/nebo přidanou hodnotu a každá jednotlivá podporovaná aktivita musí jasně přispívat k dosažení jednoho či více výše uvedených cílů akce.

Podporované aktivity mohou nabývat těchto forem (nebo kombinace těchto forem): workshopy, diskuse, hraní rolí, simulace, používání digitálních nástrojů (např. nástrojů v oblasti digitální demokracie), osvětové kampaně, školení, setkání a jiné formy on-line i off-line interakce mezi mladými lidmi a činiteli s rozhodovací pravomocí, konzultace, informační a/nebo kulturní akce atd.

Několik příkladů aktivit, které by mohly být realizovány v rámci projektu:

 • prezenční nebo on-line workshopy a/nebo setkání, semináře nebo jiné akce/procesy na místní, regionální, národní nebo nadnárodní úrovni, které nabízejí prostor pro informace, diskusi a aktivní zapojení mládeže v oblasti problematiky významné pro každodenní život mladých lidí jakožto aktivních evropských občanů, v ideálním případě aktivity zahrnující interakci s činiteli s rozhodovací pravomocí a dalšími zúčastněnými stranami v oblasti dané problematiky nebo k této interakci vedoucí nebo na ni navazující,
 • konzultace s mládeží, které identifikují témata/otázky zvláštního významu pro tyto mladé lidi (v místním, regionálním, národním či nadnárodním kontextu) a potřeby mládeže související s účastí na řešení těchto témat/otázek,
 • kampaně ke zvyšování povědomí ohledně účasti mladých lidí na demokratickém životě, včetně informačních a/nebo kulturních akcí spojených s konkrétními společenskými problémy, které jsou pro mladé lidi významné,
 • usnadnění přístupu k otevřenému, bezpečnému a dostupnému virtuálnímu a/nebo fyzickému prostoru pro mladé lidi, který nabízí efektivní příležitosti k učení se účasti na demokratickém životě a procesech,
 • simulace fungování demokratických institucí, ve kterých si účastníci mohou vyzkoušet roli osob s rozhodovacími pravomocemi v rámci takových institucí.

Ve vhodných případech se velmi doporučuje začlenit digitální formáty aktivit (např. webináře, hackathony, různé nástroje elektronické účasti atd.) a/nebo školení týkající se využívání digitálních nástrojů demokracie při aktivitách, které mají být realizovány v rámci projektu aktivit participace mládeže.

Projekt by měl sestávat z různých projektových aktivit, které společně přispívají k dosažení plánovaných cílů.

Tyto aktivity by měly být financovány především prostřednictvím rozpočtové kategorie „řízení projektu“, což je měsíční jednotkový příspěvek. Tyto projektové aktivity budou obvykle zahrnovat schůze týkající se řízení projektu a průběžné pravidelné aktivity v rámci projektu. Projektové aktivity mohou být digitální a/nebo fyzické a mohou se jich účastnit mladí lidé, kteří jsou do projektu přímo zapojeni.

Projekt může také zahrnovat jednu nebo více akcí participace mládeže.

Výraz „akce participace mládeže“ označuje akce, které jsou zásadní pro dosažení cílů projektu; mohly by znamenat milníky projektu a měly by zřetelně vystupovat z rámce probíhajících projektových aktivit, ať už svým obsahem, velikostí nebo profilem účastníků. Kromě toho je akce participace mládeže fyzickou akcí, která zahrnuje fyzickou přítomnost mladých lidí a případně i dalších účastníků. Akce participace mládeže se zúčastní nejen členové neformální skupiny nebo mladí lidé v organizacích, jež jsou příjemci grantu, kteří jsou přímo zapojeni do celkových projektových aktivit, ale také širší obec mladých lidí a/nebo osob s rozhodovací pravomocí. Doba trvání akce by měla být přiměřená plánovaným aktivitám a očekávaným výsledkům a akce mohou být velmi krátké (v hodinách) i delší. Konkrétní podpora pro pořádání akcí participace mládeže je k dispozici na základě kalkulace „na účastníka a akci“, bez ohledu na délku trvání akce.

Projekty participace mládeže, které zahrnují fyzické projektové aktivity nebo fyzické akce participace mládeže, jež vyžadují, aby účastníci cestovali na místo odlišné od jejich místa bydliště, mohou žádat o dodatečné finanční prostředky na mobility, které se skládají z podpory na cestovní výdaje a výdaje na pobyt. Mobilita v projektech participace mládeže může být národní i mezinárodní, měla by však vždy podporovat projektovou aktivitu financovanou v rámci nákladů na řízení projektu nebo akci participace mládeže (financovanou prostřednictvím podpory akcí participace mládeže).

V rámci akce nelze podporovat tyto druhy aktivit: statutární schůze organizací nebo sítí organizací, pořádání stranických politických akcí, fyzická infrastruktura (např. náklady na výstavbu/pořízení budov a jejich trvalé vybavení).

Příklady projektů se silným participačním prvkem (neomezeným jen na formát aktivit participace mládeže) a příslušné osvědčené postupy uvádí soubor nástrojů pro participaci mládeže4 .  

Vypracování projektu

Projekt podporovaný v rámci této akce by měl zahrnovat jeden nebo více výše popsaných prvků. Tyto prvky lze pružně kombinovat v závislosti na cílech projektu a potřebách zúčastněné organizace či organizací a účastníků.

Projekt realizuje jedna či více neformálních skupin mladých lidí, jedna nebo více organizací nebo jejich kombinace. Neformální skupina(y) mladých lidí a/nebo zúčastněné organizace musí být identifikovány ve fázi podávání žádosti. Do projektu se mohou zapojit další mladí lidé jako účastníci některé z aktivit nebo jako členové cílové skupiny aktivit. Pokud je zapojena pouze neformální skupina mladých lidí, podává žádost jeden z členů skupiny v zastoupení skupiny. Je-li zapojeno více skupin nebo organizací, přejímá jedna z nich úlohu koordinátora a podává žádost pro celý projekt v zastoupení partnerství.

Projekt sestává ze čtyř fází: plánování, příprava, realizace a následné činnosti. Zúčastněné organizace a mladí lidé zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky („aktivity připravené mladými lidmi pro mladé lidi“). Soubor nástrojů pro participaci mládeže může nabídnout praktické náměty a pokyny k posílení participace mládeže.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky učení, formáty aktivit, vypracování pracovního programu, harmonogram činností atd.).
 • Příprava (praktická opatření, uzavření dohod s partnery, potvrzení cílové skupiny (skupin) plánovaných aktivit, jazyková/mezikulturní/školicí a praktická příprava účastníků atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (vyhodnocení aktivit, určení a dokumentace výsledků učení účastníků, jakož i šíření a využití výsledků projektu). V rámci následné fáze by měl každý projekt počítat s poskytnutím zpětné vazby ke konkrétním výsledkům projektu pro mladé účastníky, včetně toho, jak byly tyto výsledky sděleny jiným příslušným zúčastněným stranám a/nebo těmito zúčastněnými stranami využity. 

Dialog EU s Mládeží

Témata a priority určené v kontextu dialogu EU s mládeží5  mohou sloužit jako inspirace pro aktivity participace mládeže na všech úrovních. Podobný zdroj inspirace lze nalézt i v cílech EU v oblasti mládeže, které byly vypracovány v rámci dialogu EU s mládeží a určují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy, jimiž je třeba se zabývat. Kromě toho mohou být výsledky úspěšných aktivit participace mládeže využity jako vstupní podklady pro další fáze dialogu EU s mládeží.

Proces Učení

Projekt aktivit participace mládeže musí počítat s podporou procesu reflexe, identifikace a dokumentace individuálních výsledků učení všech účastníků [tj. i účastníků mimo neformální skupinu (skupiny) mladých lidí realizující(ch) projekt a/nebo mimo mladé lidi aktivně zapojené do přípravy a realizace projektu], zejména prostřednictvím certifikátu Youthpass.

Ochrana a Bezpečnost účastníků

Během plánování a přípravy projektu by měla být ošetřena otázka ochrany a bezpečnosti účastníků a měla by být stanovena veškerá nezbytná opatření k prevenci/snížení rizik.

Budování komunit

Velmi se doporučuje zahrnout do aktivit participace mládeže také aktivity v oblasti budování komunit. Je-li to možné, měly by se tyto aktivity snažit přetrvat i po skončení podporovaných projektů a stát soběstačnými.

Standardy kvality Programu Erasmus Mládež

Realizace všech aktivit podporovaných v rámci této akce se musí řídit standardy kvality programu Erasmus mládež, pokud jde o organizaci vysoce kvalitních vzdělávacích mobilit. Standardy kvality programu Erasmus mládež zahrnují základní zásady akce, jakož i konkrétní prováděcí postupy pro projektové úkoly, jako je výběr a příprava účastníků, vymezení, hodnocení a uznávání výsledků učení, sdílení výsledků projektu atd. Standardy kvality programu Erasmus mládež jsou k dispozici na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en 

Horizontální rozměry

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. Žadatelé by měli navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojí je do rozhodovacího procesu.

Aktivity participace mládeže obzvláště vhodné pro inkluzi mladých lidí s omezenými příležitostmi:

 • Aktivity participace mládeže jsou koncipovány jako formát akcí na základní úrovni s velmi pružnými parametry (doba trvání, počet účastníků, národní/nadnárodní aktivity atd.), které lze snadno přizpůsobit specifickým potřebám mladých lidí s omezenými příležitostmi.
 • Neformální skupiny mladých lidí realizujících projekt aktivit participace mládeže mohou být podporovány koučem6 . Služby kouče mohou být obzvláště relevantní a užitečné pro podporu mladých lidí s omezenými příležitostmi při rozvoji a realizaci jejich projektů.
 • Cílem akce je také poskytnout mladým lidem příležitosti, aby se mohli učit zapojení do občanské společnosti a zlepšovat digitální a mediální gramotnost. Projekty naplňující tyto cíle mohou být užitečné zejména v tom, že mladým lidem s omezenými příležitostmi pomohou překonat některé problémy, s nimiž se mohou potýkat.

Aktivity participace mládeže jsou rovněž velmi vhodné pro tematicky zaměřenou práci v oblasti inkluze a rozmanitosti ve společnosti, například za účelem podpory boje proti stereotypům a prosazování porozumění, tolerance a nediskriminace. 

Environmentální udržitelnost

Projekt by měl mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které omezují nebo kompenzují environmentální stopu mobilit. Měl by být koncipován a prováděn s ohledem na životní prostředí, např. začleněním udržitelných postupů, jako je využívání opětovně použitelných nebo ekologických materiálů, omezování množství odpadu a recyklace, udržitelné dopravní prostředky.

Digitální transformace v oblasti mládeže

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při začleňování využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit jejich fyzické aktivity, zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi a zvýšit kvalitu aktivit. Je podněcováno zavádění digitálních a on-line prvků ke snížení prahu pro participaci mladých lidí s omezenými příležitostmi. Prostřednictvím projektů a aktivit, jejichž cílem je posílení digitálních dovedností, podpora digitální gramotnosti a/nebo porozumění rizikům a příležitostem digitální technologie, může program změnit myšlení a přispět k rozvoji digitálních a kombinovaných přístupů v aktivitách mládeže.

V závislosti na koncepci a cílech aktivit lze do fyzických akcí nebo vzdělávacích mobilit zavést rozvoj kompetencí a povědomí o digitální problematice a používání nových technologií, zatímco čistě virtuální složky by měly být financovány z nákladů na řízení projektů. O řádně odůvodněné výdaje na začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi lze požádat v rámci podpory inkluze pro účastníky.

Národní agentury nabízejí širokou škálu příležitostí ke školení pro pracovníky s mládeží a vedoucí mládeže prostřednictvím svých aktivit v oblasti školení a spolupráce, včetně podpory digitální transformace v oblasti mládeže. Tyto nabídky se zveřejňují v evropském kalendáři školení (European Training Calendar) https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiraci lze najít i v rámci nástrojů informačních center SALTO https://www.salto-youth.net/tools/.

Účast

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při zlepšování kvality jejich projektů začleňováním participativního rozměru a nabídkou vhodných příležitostí pro mladé lidi k aktivnímu zapojení a účasti na koncipování a realizaci projektových činností jakožto cesty k objevení výhod aktivního občanství a zapojení do demokratického života. Zdroje pro posílení participativního rozměru podporovaných projektů jsou dostupné mimo jiné prostřednictvím internetové stránky participationpool.eu. Jsou povzbuzovány i vazby na stávající vnitrostátní, mezinárodní nebo (jiné) unijní iniciativy a platformy zaměřené na účast a občanskou angažovanost a zapojení do těchto iniciativ.

Kritéria používaná k posouzení projektu

Kritéria způsobilosti

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli způsobilá zúčastněná organizace se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu7 .

Způsobilé zúčastněné organizace

Zúčastněnou organizací může být:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, evropská nevládní organizace mládeže, veřejný subjekt na místní, regionální, celostátní úrovni, sociální podnik, subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků,
 •  neformální skupina mladých lidí8

se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu nebo v třetí zemi nepřidružené k programu sousedící s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

Počet a profil zúčastněných organizací

 • Národní projekty participace mládeže: musí být zapojena alespoň jedna zúčastněná organizace.
 • Nadnárodní a mezinárodní projekty participace mládeže: musí být zapojeny nejméně dvě zúčastněné organizace z různých zemí. Stejná organizace (jedno OID) se v rámci této akce nemůže zapojit do více než 5 žádostí v jednom termínu, ať už jako žadatel, nebo partner.

Délka projektu

Od 3 do 24 měsíců.

Místo konání aktivit

Aktivity musí probíhat v zemi jedné nebo více zúčastněných organizací. Aktivity mohou probíhat i v sídle orgánů Evropské unie9 , a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které daný orgán sídlí.

Způsobilí účastníci

Mladí lidé ve věku 13 až 30 let 10  s bydlištěm v zemi zúčastněných organizací a činitelé s rozhodovací pravomocí relevantní z hlediska témat, jimiž se projekt zabývá.

Facilitátoři a doprovodné osoby se nepovažují za účastníky aktivity, ale jsou způsobilí pro podporu v rámci určitých rozpočtových kategorií.

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž má žadatelská organizace sídlo.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí svou žádost o grant podat nejpozději do následujících termínů:

20. února 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. června do 31. prosince téhož roku

1. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. ledna do 31. května následujícího roku

Případné dodatečné kolo:

Národní agentury se mohou rozhodnout otevřít dodatečné kolo. Národní agentury informují žadatele o otevření dodatečného kola prostřednictvím svých internetových stránek.

V případě, že bude vyhlášeno dodatečné kolo, žadatelé musí své žádosti o grant předložit do 7. května 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající mezi 1. srpnem až 31. prosincem téhož roku.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Přílohy

K žádosti musí být připojeno čestné prohlášení statutárního zástupce.

Pokud projekt plánuje provádět mobility a/nebo fyzické akce: K formuláři žádosti musí být připojen harmonogram plánovaných mobilit a/nebo fyzických akcí.

Kritéria pro udělení grantu

Podané žádosti budou posouzeny podle bodů získaných z celkového počtu 100 bodů na základě níže uvedených kritérií a koeficientů. Žádosti musí dosáhnout těchto minimálních hodnot:

 • alespoň 60 z celkového počtu 100 bodů a
 • alespoň polovina maximálního počtu bodů v každé ze tří kategorií kritérií pro udělení grantu.

Relevance, odůvodnění a dopad (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou profil žadatele, jeho zkušenosti, aktivity a cílová skupina či cílové skupiny relevantní pro oblast mládeže,
 • bude projekt řešit jednu či více priorit dialogu EU s mládeží nebo cílů v oblasti mládeže,
 • je projekt vhodný pro účely přispění k inkluzi a rozmanitosti a k zelenému, digitálnímu a participativnímu rozměru programu,
 • je projekt relevantní pro cíle akce,
 • je projekt relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace,
 • se projekt a navrhované aktivity zabývají potřebami mladých lidí a zúčastněných organizací,
 • projekt poskytuje evropskou přidanou hodnotu,
 • Míra, do jaké je projekt vhodný pro vytváření vysoce kvalitních výsledků učení účastníků.
 • bude mít projekt pravděpodobně dopad na účastníky a zúčastněné organizace, jakož i na mladé lidi a organizace neúčastnící se projektu přímo, a to na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské či celosvětové úrovni,
 • projekt do akce zapojuje nováčky a méně zkušené organizace, včetně skupin mladých lidí.

Kvalita koncepce projektu (maximálně 40 bodů)

Do jaké míry:

 • návrh prokazuje soulad mezi identifikovanými potřebami, cíli projektu, profily účastníků a navrhovanými aktivitami,
 • návrh jasně a přesvědčivě popisuje přípravnou, prováděcí a následnou fázi projektu a zapojení mladých lidí do všech fází,
 • jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny účastníkům s rozmanitým zázemím a schopnostmi,
 • aktivity zahrnují udržitelné a k životnímu prostředí šetrné postupy,
 • projekt využívá alternativní, inovativní a inteligentní formy participace mládeže,
 • jsou navrhované metody učení, včetně digitálních nástrojů nebo virtuálních složek, vhodné pro dané činnosti a zahrnují proces reflexe, který umožní určit a zdokumentovat výsledky učení účastníků a využít evropské nástroje pro transparentnost a uznávání, zejména Youthpass.

Kvalita řízení projektu (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou praktická opatření, řízení a formy podpory uspokojivé,
 • jsou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků přiměřená a účinná,
 • jsou úkoly a odpovědnosti za aktivity jasně vymezeny v souladu se standardy kvality programu Erasmus,
 • plán spolupráce a komunikace mezi účastníky, zúčastněnými organizacemi, jakož i s ostatními relevantními zúčastněnými subjekty poskytuje podpůrný rámec pro řízení projektu,
 • žadatel navrhl vhodný způsob hodnocení výsledků projektu ve vztahu k jeho cílům,
 • žadatel navrhl vhodný způsob šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací i mimo ně,
 • projekt zahrnuje opatření zaměřená na udržitelnost výsledků po skončení doby trvání projektu.

Pravidla financování

Pravidla financování11  Rozpočet projektu musí být navržen podle těchto pravidel financování (v EUR):

Maximální výše poskytnutého grantu na projekt týkající se aktivit participace mládeže: 60 000 EUR

Rozpočtová kategorie - Řízení projektu

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s řízením a realizací projektu (např. příprava a realizace setkání a aktivit týkajících se projektu, spolupráce a komunikace mezi partnery, vyhodnocení, šíření výsledků a následné činnosti)

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě doby trvání projektu.

Částka

500 EUR na měsíc

Rozpočtová kategorie - Náklady na kouče

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady související se zapojením kouče do projektu.  Náklady na kouče lze uplatnit pouze za předpokladu, že projekt realizuje neformální skupina mladých lidí.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: podle země místa konání a pracovních dnů.

Potřeba finanční podpory na pokrytí nákladů na kouče musí být zdůvodněna v žádosti. Doba koučování není vázána na dobu trvání projektu.

Částka

Tabulka B3 na den práce. Maximálně 12 dnů.

Rozpočtová kategorie - Podpora inkluze pro účastníky

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi, jejich doprovodnými osobami a facilitátory v rámci projektových aktivit a akcí (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Částka

100 % uznatelných nákladů

Rozpočtová kategorie - Mimořádné náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Částka

Finanční záruka: 80 % uznatelných nákladů

Tabulka B3 Náklady na kouče

 

Učitel / školitel / výzkumný pracovník /

pracovník s mládeží

Jednotkové příspěvky na den

Skupina zemí 1: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko

241

Skupina zemí 2: Česko, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko

137

Skupina zemí 3: Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

74

Další financování fyzických akcí prováděných v rámci projektu

Rozpočtová kategorie - Podpora akcí participace mládeže

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s realizací národních, nadnárodních a mezinárodních fyzických akcí se zásadním významem pro dosažení cílů projektu aktivit participace mládeže. Tato rozpočtová kategorie nemá zahrnovat účast pracovníků zúčastněných organizací / členů neformálních skupin mladých lidí a facilitátorů, vzhledem k tomu, že účast na těchto akcích  by u těchto účastníků měla být pokryta z rozpočtové kategorie „řízení projektů“.

Dle potřeby lze podporu akcí participace mládeže kombinovat s financováním určeným na mobility v rámci aktivit participace mládeže podle příslušných pravidel uvedených níže.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků akce, bez započtení pracovníků zúčastněných organizací / členů neformálních skupin mladých lidí a facilitátorů.

Částka

100 EUR na účastníka

Další financování mobilit prováděných v rámci projektu12

Rozpočtová kategorie - Cestovní náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

 

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, jejich doprovodných osob a facilitátorů z místa původu na místo konání projektové aktivity nebo fyzické akce a zpět bez ohledu na to, zda se jedná o cestu vnitrostátní nebo zahraniční.

Do vzdálenosti pod 500 km budou účastníci zpravidla cestovat dopravními prostředky s nízkými emisemi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity13  stanovit pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise14 .

U putovních aktivit by měl žadatel spočítat vzdálenosti mezi jednotlivými místy a zvolit pásmo vzdálenosti odpovídající celkovému součtu15 .

Částka

Cestovní vzdálenost

Ekologicky šetrné cestování

Cestování, které není ekologicky šetrné

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1 999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3 000–3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000–7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km nebo více

1 735 EUR

1 735 EUR

Rozpočtová kategorie - Pobytové náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s pobytem.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě délky pobytu účastníka, doprovodných osob účastníků a facilitátorů (pokud je to nezbytné), včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne na cestu po skončení aktivity (v případě potřeby) a až čtyř dalších dnů v případě účastníků, doprovodných osob a facilitátorů, kteří obdrží příspěvek na ekologicky šetrné cestování

Částka

Tabulka A2.1 na účastníka a den

Tabulka platí i pro doprovodné osoby a facilitátory.

Rozpočtová kategorie - Podpora inkluze pro organizace

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s organizací mobilit zahrnujících účastníky s omezenými příležitostmi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování:  na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi.

Částka

125 EUR na účastníka

Rozpočtová kategorie - Mimořádné náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení.

Vysoké cestovní náklady účastníků, členů neformálních skupin, doprovodných osob a facilitátorů, které nelze krýt ze standardní kategorie „cestovní náklady“ z důvodu zeměpisné odlehlosti nebo jiných překážek (tj. v případech, kdy využití ekologičtějších dopravních prostředků s nižšími emisemi uhlíku přináší vysoké cestovní náklady).  

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou. Vysoké cestovní náklady se použijí v případech, kdy podpora na cestovní náklady na základě jednotkových nákladů nepokrývá 70 % cestovních nákladů.  Mimořádné vysoké cestovní náklady, pokud jsou přiznány, nahrazují příspěvek na standardní cestu na základě jednotkových nákladů.

Částka

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení: 100 % uznatelných nákladů

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných cestovních nákladů

Tabulka A2.1: Pobytové náklady na aktivity mobilit participace mládeže

 

Aktivity participace mládeže (EUR na den)

Rakousko

78 EUR

Belgie

78 EUR

Bulharsko

45 EUR

Chorvatsko

57 EUR

Kypr

63 EUR

Česko

53 EUR

Dánsko

81 EUR

Estonsko

48 EUR

Finsko

79 EUR

Francie

67 EUR

Německo

71 EUR

Řecko

68 EUR

Maďarsko

60 EUR

Island

76 EUR

Irsko

73 EUR

Itálie

69 EUR

Lotyšsko

48 EUR

Lichtenštejnsko

77 EUR

Litva

49 EUR

Lucembursko

77 EUR

Malta

57 EUR

Nizozemsko

69 EUR

Severní Makedonie

41 EUR

Norsko

83 EUR

Polsko

51 EUR

Portugalsko

57 EUR

Rumunsko

46 EUR

Srbsko

47 EUR

Slovensko

48 EUR

Slovinsko

54 EUR

Španělsko

58 EUR

Švédsko

72 EUR

Turecko

50 EUR

Sousedící třetí země nepřidružené k programu

44 EUR

 • 1 Hlavní rozpočet této akce je přidělen na podporu nadnárodních aktivit zahrnujících organizace a účastníky z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu. Až 25 % dostupného rozpočtu však může financovat mezinárodní projekty, do nichž jsou zapojeny organizace a účastníci ze třetích zemí nepřidružených k programu sousedících s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_cs ↩ back
 • 3 Tyto strategie najdete zde: Strategie participace mládeže: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/cs/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/ ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_cs ↩ back
 • 6 V závislosti na svých potřebách mohou neformální skupiny mladých lidí během projektu využívat jednoho nebo více koučů. ↩ back
 • 7 Zúčastněné organizace budou muset podepsat formulář pro přistoupení k žadatelské organizaci. Formuláře pro přistoupení měly být vydány ve fázi podávání žádosti a nejpozději v době podpisu grantové dohody. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky. ↩ back
 • 8 Skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku od 13 do 30 let. Jeden z členů skupiny, kterému je nejméně 18 let, přebírá úlohu zástupce a nese odpovědnost jménem skupiny. Definice neformální skupiny viz glosář. Pro účely této akce a jakýchkoli souvisejících ustanovení spadá „neformální skupina mladých lidí“ do pojmu „zúčastněná organizace“. Pokud se odkazuje na „zúčastněnou organizaci“, má se za to, že zahrnuje rovněž „neformální skupinu mladých lidí“. ↩ back
 • 9 Sídla orgánů Evropské unie jsou v Bruselu, Frankfurtu, Lucemburku, Štrasburku a Haagu. ↩ back
 • 10

  Vezměte v úvahu tyto aspekty: 

  dolní věková hranice – účastníci musí ke dni zahájení aktivity dosáhnout minimálního věku,horní věková hranice – účastníci nesmí ke dni zahájení aktivity přesáhnout stanovený maximální věk. ↩ back

 • 11 Pro účely akce v rámci aktivit participace mládeže se pojem „účastník“ vztahuje na mladé lidi ve věku 13 až 30 let s bydlištěm v zemi zúčastněných organizací a činitele s rozhodovací pravomocí relevantní z hlediska témat, jimiž se projekt zabývá. ↩ back
 • 12 Místní účastníci, kteří cestují do místa konání akce méně než 10 km, mohou být způsobilí pro individuální podporu a podporu inkluze pro organizace na dny aktivit, které se překrývají s přítomností účastníků, kteří mají nárok na podporu na cestovní náklady. ↩ back
 • 13 Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km). ↩ back
 • 14 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs ↩ back
 • 15 Pokud se například účastník z Madridu (Španělsko) účastní putovní aktivity, která se koná nejprve v Římě (Itálie) a poté v Lublani (Slovinsko), vypočítá žadatel nejprve vzdálenost mezi Madridem a Římem (1 365,28 km), poté mezi Římem a Lublaní (489,75 km) a pak obě vzdálenosti sečte (1 855,03 km); b) vybere příslušné pásmo cestovní vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km) a c) vypočte grant EU, z kterého získá příspěvek na náklady na cestu účastníka z Madridu do Lublaně (přes Řím) a zpět (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth