Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2023.

Úplnou příručku pro rok 2023 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Aktivity participace mládeže

 Aktivity mimo rámec formálního vzdělávání a odborné přípravy, které povzbuzují, podporují a usnadňují účast mladých lidí na demokratickém životě Evropy na místní, regionální, národní a evropské úrovni.

Cíle akce

Program Erasmus+ podporuje místní, národní a nadnárodní projekty participace mládeže, které realizují neformální skupiny mladých lidí a/nebo mládežnických organizací, které podporují účast mládeže na demokratickém životě Evropy a sledují jeden nebo více z těchto cílů:

 • poskytnout mladým lidem možnost, aby se učili, jak se zapojit do občanské společnosti, a aby se do ní zapojovali (poskytnout různé možnosti zapojení v každodenním životě, jakož i účasti na demokratickém životě, s cílem dosáhnout smysluplné občanské, hospodářské, sociální, kulturní a politické účasti mladých lidí ze všech prostředí, se zvláštním zaměřením na osoby s omezenými příležitostmi),
 • zvyšovat povědomí mladých lidí o společných evropských hodnotách a základních právech a přispívat k procesu evropské integrace, a to i prostřednictvím příspěvku k dosažení jednoho či více cílů EU v oblasti mládeže,
 • rozvíjet digitální kompetence a mediální gramotnost mladých lidí (zejména kritické myšlení a schopnost vyhodnocovat informace a pracovat s nimi) s cílem zvýšit odolnost mladých lidí vůči dezinformacím, falešným zprávám a propagandě, jakož i jejich schopnost podílet se na demokratickém životě,
 • sdružovat mladé lidi a osoby s rozhodovací pravomocí na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni a/nebo přispívat k dialogu EU s mládeží.

Politické souvislosti

Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019–20271  stanoví rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže, jehož základem je sdělení Komise ze dne 22. května 2018 s názvem „Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi“. V základní oblasti „Zapojovat“ je cílem strategie EU pro mládež dosáhnout smysluplné občanské, hospodářské, sociální, kulturní a politické účasti mladých lidí. Strategie podporuje účast mládeže na demokratickém životě, podporuje sociální a občanské zapojování mladých lidí a snaží se zajistit, aby všichni mladí lidé měli potřebné zdroje pro účast ve společnosti.

Strategie EU pro mládež zahrnuje rovněž proces dialogu s mládeží a v této souvislosti bylo v roce 2018 stanoveno jedenáct evropských cílů v oblasti mládeže, které určují řadu průřezových oblastí, jež mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy, jimiž je třeba se v každé oblasti zabývat. Na základě příspěvku mládežnických zúčastněných subjektů stanoví každý osmnáctiměsíční cyklus dialogu EU s mládeží konkrétní tematické priority, které se v průběhu daného období mají stát hlavním předmětem strategie EU pro mládež. 

Tematické strategie v oblasti mládeže

Program Erasmus+ usiluje o podporu účasti mladých lidí, posílení kvality procesů informálního a neformálního učení a rozvoj kvalitní práce s mládeží. Další podpora v těchto oblastech je k dispozici prostřednictvím konkrétních tematických strategií, jako je strategie zapojení mládeže, Youthpass a Evropská strategie odborné přípravy (ETS)2 .

Popis aktivit

Aktivity participace mládeže jsou neformální vzdělávací aktivity, které se týkají aktivního zapojení mladých lidí. Jejich cílem je umožnit mladým lidem výměnu zkušeností, spolupráci, kulturní a občanskou činnost. Podporované aktivity by měly účastníkům pomoci, aby posílili své osobní, sociální, občanské a digitální kompetence a stali se aktivními evropskými občany.

Tato akce podporuje využívání alternativních, inovativních, inteligentních a digitálních forem participace mládeže, včetně rozšíření účasti mládeže v nejrůznějších odvětvích a oblastech (služby zdravotní péče, sportovní zařízení atd., bez ohledu na to, zda jsou provozovány veřejným nebo soukromým sektorem), a mladým lidem ze všech prostředí otevírá cestu k aktivní účasti.

Aktivity participace mládeže mohou být využívány k vedení dialogů a diskusí mezi mladými lidmi a činiteli s rozhodovací pravomocí, které mají podpořit aktivní účast mladých lidí na demokratickém životě v Evropě. Konkrétním výsledkem je schopnost mladých lidí (díky formulaci postojů, návrhů a doporučení) prosazovat své názory, zejména pokud jde o to, jak by měly být v Evropě formulovány a realizovány politiky zaměřené na mládež. Aktivity participace mládeže mohou mít také podobu občanské činnosti a aktivismu mládeže, což mladým lidem umožní různými způsoby se angažovat za účelem zvýšení povědomí o záležitostech, které jsou pro ně významné.

Aktivity participace mládeže mohou být buď nadnárodní (prováděné v jedné nebo více zúčastněných zemích a zapojující partnery z několika zúčastněných zemí), nebo národní (prováděné na místní, regionální nebo celostátní úrovni a zahrnující neformální skupinu(y) mladých lidí a/nebo organizace z jediné zúčastněné země). Národní aktivity participace mládeže jsou vhodné zejména pro testování námětů na místní úrovni a jako nástroj navazování na předchozí iniciativy, který má pomoci rozšířit a dále rozvíjet úspěšné myšlenky.

Všechny aktivity participace mládeže musí mít bez ohledu na úroveň, na níž jsou prováděny, prokazatelný evropský rozměr a/nebo přidanou hodnotu a každá jednotlivá podporovaná aktivita musí jasně přispívat k dosažení jednoho či více výše uvedených cílů akce.

Podporované aktivity mohou nabývat těchto forem (nebo kombinace těchto forem): workshopy, diskuse, rolové hry, simulace, používání digitálních nástrojů (např. nástrojů v oblasti digitální demokracie), osvětové kampaně, školení, setkání a jiné formy on-line i off-line interakce mezi mladými lidmi a činiteli s rozhodovací pravomocí, konzultace, informační a/nebo kulturní akce atd.

Několik příkladů aktivit, které by mohly být realizovány v rámci projektu:

 • prezenční nebo on-line workshopy a/nebo setkání, semináře nebo jiné akce/procesy na místní, regionální, národní nebo nadnárodní úrovni, které nabízejí prostor pro informace, diskusi a aktivní zapojení mládeže v oblasti problematiky významné pro každodenní život mladých lidí jakožto aktivních evropských občanů, v ideálním případě aktivity zahrnující interakci s činiteli s rozhodovací pravomocí a dalšími zúčastněnými stranami v oblasti dané problematiky nebo k této interakci vedoucí nebo na ni navazující,
 • konzultace s mládeží, které identifikují témata/otázky zvláštního významu pro tyto mladé lidi (v místním, regionálním, národním či nadnárodním kontextu) a potřeby mládeže související s účastí na řešení těchto témat/otázek,
 • kampaně ke zvyšování povědomí ohledně účasti mladých lidí na demokratickém životě, včetně informačních a/nebo kulturních akcí spojených s konkrétními společenskými problémy, které jsou pro mladé lidi významné,
 • usnadnění přístupu k otevřenému, bezpečnému a dostupnému virtuálnímu a/nebo fyzickému prostoru pro mladé lidi, který nabízí efektivní příležitosti k učení se účasti na demokratickém životě a procesech,
 • simulace fungování demokratických institucí, ve kterých si účastníci mohou vyzkoušet roli osob s rozhodovacími pravomocemi v rámci takových institucí.

Ve vhodných případech se velmi doporučuje začlenit digitální formáty aktivit (např. webináře, hackathony, různé nástroje elektronické účasti atd.) a/nebo školení týkající se využívání digitálních nástrojů demokracie při aktivitách, které mají být realizovány v rámci projektu aktivit participace mládeže.

Projekt by měl sestávat z různých aktivit, které společně přispívají k dosažení plánovaných cílů. Některé z těchto aktivit by mohly mít podobu mobilit, kdy účastníci cestují na místo mimo své bydliště, aby se zúčastnili participativní akce. Tyto mobility mohou být vnitrostátní i mezinárodní. Aktivity mohou mít také podobu fyzické události, která zahrnuje fyzickou přítomnost mladých lidí a činitelů s rozhodovací pravomocí na konkrétním místě, včetně účastníků, kteří nejsou přímo zapojeni do realizace projektu. Organizaci mobilit a aktivit participace mládeže podporují oddělené rozpočtové kategorie. V závislosti na potřebách konkrétních projektů mohou být mobility a fyzické akce buď samostatné, nebo kombinované (např. pokud je nutné, aby účastníci za účelem účasti na akci cestovali, lze to deklarovat jako mobilitu i jako akci, která vede k příslušné podpoře na cestovní a pobytové náklady). Typický projekt bude také zahrnovat aktivity, které nejsou ani mobilitou, ani fyzickou akcí. Tyto aktivity jsou pro realizaci projektu stejně důležité a měly by být financovány z rozpočtové kategorie „řízení projektu“.

V rámci akce nelze podporovat tyto druhy aktivit: statutární schůze organizací nebo sítí organizací, pořádání stranických politických akcí, fyzická infrastruktura (např. náklady na výstavbu/pořízení budov a jejich trvalé vybavení).

Příklady projektů se silným participačním prvkem (neomezeným jen na formát aktivit participace mládeže) a příslušné osvědčené postupy uvádí soubor nástrojů pro participaci mládeže3 .  

Vypracování projektu

Projekt podporovaný v rámci této akce by měl zahrnovat jednu nebo více výše popsaných aktivit. Aktivity lze pružně kombinovat v závislosti na cílech projektu a potřebách zúčastněných organizací a účastníků.

Projekt realizuje jedna či více neformálních skupin mladých lidí, jedna nebo více organizací nebo jejich kombinace. Neformální skupina(y) mladých lidí a/nebo zúčastněné organizace musí být identifikovány ve fázi podávání žádosti. Pokud je zapojena pouze neformální skupina mladých lidí, podává žádost jeden z nich v zastoupení skupiny. Je-li zapojeno více skupin nebo organizací, přejímá jedna z nich úlohu koordinátora a podává žádost pro celý projekt v zastoupení partnerství.

Projekt sestává ze čtyř fází: plánování, příprava, realizace a následné činnosti. Zúčastněné organizace a mladí lidé zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky („aktivity připravené mladými lidmi pro mladé lidi“). Soubor nástrojů pro participaci mládeže může nabídnout praktické náměty a pokyny k posílení participace mládeže.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky učení, formáty aktivit, vypracování pracovního programu, harmonogram činností atd.).
 • Příprava (praktická opatření, uzavření dohod s partnery, potvrzení cílové skupiny (skupin) plánovaných aktivit, jazyková/mezikulturní/školicí a praktická příprava účastníků atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (vyhodnocení aktivit, určení a dokumentace výsledků učení účastníků, jakož i šíření a využití výsledků projektu). V rámci následné fáze by měl každý projekt počítat s poskytnutím zpětné vazby ke konkrétním výsledkům projektu pro mladé účastníky, včetně toho, jak byly tyto výsledky sděleny jiným příslušným zúčastněným stranám a/nebo těmito zúčastněnými stranami využity. 

Dialog EU s mládeží

Témata a priority určené v kontextu dialogu EU s mládeží4  mohou sloužit jako inspirace pro aktivity participace mládeže na všech úrovních. Podobný zdroj inspirace lze nalézt i v cílech EU v oblasti mládeže, které byly vypracovány v rámci dialogu EU s mládeží a určují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy, jimiž je třeba se zabývat. Kromě toho mohou být výsledky úspěšných aktivit participace mládeže využity jako vstupní podklady pro další fáze dialogu EU s mládeží.

Proces učení

Projekt v rámci aktivit participace mládeže musí předpokládat podporu procesu reflexe, identifikace a dokumentace jednotlivých výsledků učení, zejména za pomoci certifikátu Youthpass.

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojí je do rozhodovacího procesu.

Aktivity participace mládeže obzvláště vhodné pro inkluzi mladých lidí s omezenými příležitostmi:

 • Aktivity participace mládeže jsou koncipovány jako formát akcí na základní úrovni s velmi pružnými parametry (doba trvání, počet účastníků, národní/nadnárodní aktivity atd.), které lze snadno přizpůsobit specifickým potřebám mladých lidí s omezenými příležitostmi.
 • Neformální skupiny mladých lidí realizujících projekt aktivit participace mládeže mohou být podporovány koučem5 . Služby kouče mohou být obzvláště relevantní a užitečné pro podporu mladých lidí s omezenými příležitostmi při rozvoji a realizaci jejich projektů.
 • Cílem akce je také poskytnout mladým lidem příležitosti, aby se mohli učit zapojení do občanské společnosti a zlepšovat digitální a mediální gramotnost. Projekty naplňující tyto cíle mohou být užitečné zejména v tom, že mladým lidem s omezenými příležitostmi pomohou překonat některé problémy, s nimiž se mohou potýkat.

Aktivity participace mládeže jsou rovněž velmi vhodné pro tematicky zaměřenou práci v oblasti inkluze a rozmanitosti ve společnosti, například za účelem podpory boje proti stereotypům a prosazování porozumění, tolerance a nediskriminace. 

Ochrana a bezpečnost účastníků

Během plánování a přípravy projektu by měla být ošetřena otázka ochrany a bezpečnosti účastníků a měla by být stanovena veškerá nezbytná opatření k prevenci/snížení rizik.

Budování komunit

Velmi se doporučuje zahrnout do aktivit participace mládeže také aktivity v oblasti budování komunit. Je-li to možné, měly by se tyto aktivity snažit přetrvat i po skončení podporovaných projektů a stát soběstačnými.

Environmentální udržitelnost

Projekt by měl mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které omezují nebo kompenzují environmentální stopu mobilit. Měl by být koncipován a prováděn s ohledem na životní prostředí, např. začleněním udržitelných postupů, jako je využívání opětovně použitelných nebo ekologických materiálů, omezování množství odpadu a recyklace, udržitelné dopravní prostředky.

Přechod k digitalizaci

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při začleňování využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit jejich fyzické aktivity, zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi a zvýšit kvalitu aktivit. Je podněcováno zavádění digitálních a on-line prvků ke snížení prahu pro participaci mladých lidí s omezenými příležitostmi. Prostřednictvím projektů a aktivit, jejichž cílem je posílení digitálních dovedností, podpora digitální gramotnosti a/nebo porozumění rizikům a příležitostem digitální technologie, může program změnit myšlení a přispět k rozvoji digitálních a kombinovaných přístupů v aktivitách mládeže.

V závislosti na koncepci a cílech aktivit lze do fyzických akcí nebo vzdělávacích mobilit zavést rozvoj kompetencí a povědomí o digitální problematice a používání nových technologií, zatímco čistě virtuální složky by měly být financovány z nákladů na řízení projektů. O řádně odůvodněné výdaje na začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi lze požádat v rámci nákladů na inkluzi.

Standardy kvality programu Erasmus mládež

Realizace všech aktivit podporovaných v rámci této akce se musí řídit Standardy kvality programu Erasmus mládež, pokud jde o organizaci vysoce kvalitních aktivit v oblasti vzdělávací mobility. Standardy kvality programu Erasmus mládež zahrnují základní zásady akce, jakož i konkrétní prováděcí postupy pro projektové úkoly, jako je výběr a příprava účastníků, vymezení, hodnocení a uznávání výsledků učení, sdílení výsledků projektu atd. Standardy kvality programu Erasmus mládež jsou k dispozici na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Kritéria používaná k posouzení projektu

Způsobilé zúčastněné organizace

Zúčastněnou organizací může být:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, evropská nevládní organizace mládeže, veřejný subjekt na místní, regionální, celostátní úrovni, sociální podnik, subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků,
 •  neformální skupina mladých lidí6

se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo v třetí zemi nepřidružené k programu sousedící s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli způsobilá zúčastněná organizace se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu7 .

Počet a profil zúčastněných organizací

 • Národní projekty participace mládeže: musí být zapojena alespoň jedna zúčastněná organizace.
 • Nadnárodní projekty participace mládeže: musí být zapojeny nejméně dvě zúčastněné organizace z různých zemí.

Délka projektu

Od 3 do 24 měsíců.

Místo konání aktivit

 • Aktivity musí probíhat v zemi jedné nebo více zúčastněných organizací. Aktivity mohou probíhat i v sídle orgánu Evropské unie8 , a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které daný orgán sídlí.

Způsobilí účastníci

Mladí lidé ve věku 13 až 30 let9  s bydlištěm v zemi zúčastněných organizací a činitelé s rozhodovací pravomocí relevantní z hlediska témat, jimiž se projekt zabývá.

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí svou žádost o grant podat nejpozději do následujících termínů:

23. února 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. června do 31. prosince téhož roku

4. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. ledna do 31. května následujícího roku

Případné dodatečné kolo:

Národní agentury se mohou rozhodnout otevřít dodatečné kolo. Národní agentury informují žadatele o otevření dodatečného kola prostřednictvím svých internetových stránek.

V případě, že bude vyhlášeno dodatečné kolo, žadatelé musí své žádosti o grant předložit do 4. května 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající mezi 1. srpnem až 31. prosincem téhož roku.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Přílohy

K žádosti musí být připojeno čestné prohlášení statutárního zástupce.

K žádosti musí být přiložen měsíční časový rozvrh projektu aktivit participace mládeže, který uvádí všechny plánované aktivity.

Kromě toho pokud projekt plánuje mobility a/nebo akce: K žádosti musí být přiložen časový rozvrh každé mobility a akce plánované v rámci projektu.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance, odůvodnění a dopad (maximálně 30 bodů)

 • Relevance projektu vzhledem k:
  • cílům akce,
  • potřebám zúčastněných organizací a účastníků.
 • Míra, do jaké bude projekt řešit jednu či více priorit identifikovaných v kontextu dialogu EU s mládeží nebo cílů v oblasti mládeže.
 • Míra, do jaké je projekt vhodný pro vytváření vysoce kvalitních výsledků učení účastníků.
 • Míra, do jaké projekt poskytuje evropskou přidanou hodnotu.
 • Potenciální dopad projektu:
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské či celosvětové úrovni.
 • Míra, do jaké projekt zahrnuje opatření zaměřená na udržitelnost výsledků po skončení doby trvání projektu.
 • Míra, do jaké je projekt vhodný pro účely přispění k inkluzi a rozmanitosti, zelenému, digitálnímu a participativnímu rozměru programu.
 • Míra, do jaké projekt zahrnuje do akce nováčky a méně zkušené organizace.
 • Míra, do jaké se projekt zabývá udržitelnými a k životnímu prostředí šetrnými postupy.

Kvalita koncepce projektu (maximálně 40 bodů)

 • Soulad mezi identifikovanými potřebami, cíli projektu, profilem účastníků a navrhovanými aktivitami.
 • Jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází projektu: příprava (včetně přípravy účastníků), realizace a následné činnosti (včetně mechanismu zpětné vazby pro účastníky).
 • Míra, do jaké jsou mladí lidé zapojeni do všech fází aktivit.
 • Míra, do jaké jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny účastníkům s omezenými příležitostmi.
 • Vhodnost navrhovaných metod participativního učení, včetně případných virtuálních složek.
 • Míra, do jaké projekt využívá alternativní, inovativní a inteligentní formy participace mládeže, zejména pro testování nových námětů a navazující činnosti.
 • Kvalita opatření a podpora procesu reflexe, identifikace a dokumentace výsledků učení účastníků a důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání kvalifikací, zejména certifikátu Youthpass.
 • Přiměřenost a účinnost plánovaných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků.
 • Míra, do jaké aktivity zahrnují udržitelné a k životnímu prostředí šetrné postupy.

Kvalita řízení projektu (maximálně 30 bodů)

 • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikace mezi účastníky skupiny (skupin), zúčastněnými organizacemi, jakož i s ostatními relevantními zúčastněnými subjekty.
 • Kvalita opatření sloužících k hodnocení jednotlivých fází a výsledků projektu.
 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací a mimo ně.

Pravidla financování

Rozpočet projektu musí být navržen podle těchto pravidel financování (v EUR):

Maximální výše poskytnutého grantu na projekt týkající se aktivit participace mládeže: 60 000 EUR

Rozpočtová kategorie - Řízení projektu

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s řízením a realizací projektu (např. příprava a realizace setkání týkajících se projektu, příprava aktivit, jejich realizace, vyhodnocení, šíření jejich výsledků a následné činnosti).

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě doby trvání projektu.

Částka

500 EUR na měsíc

Rozpočtová kategorie - Náklady na kouče

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady související se zapojením kouče do projektu.  Náklady na kouče lze uplatnit pouze za předpokladu, že projekt realizuje neformální skupina mladých lidí.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: Podle země místa konání a pracovních dnů.

Potřeba finanční podpory na pokrytí nákladů na kouče musí být zdůvodněna v žádosti. Doba koučování není vázána na dobu trvání projektu.

Částka

Tabulka B3 na den práce.

Maximálně 12 dnů.

Rozpočtová kategorie - Podpora inkluze

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami, činiteli s rozhodovací pravomocí a facilitátory (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Částka

100% uznatelných nákladů

Rozpočtová kategorie - Mimořádné náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení.

Vysoké cestovní náklady účastníků, včetně vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů; včetně použití čistších dopravních prostředků s nižšími emisemi uhlíku.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Částka

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení: 100 % uznatelných nákladů

 Tabulka B3 Náklady na kouče

 

Učitel / školitel / výzkumný pracovník /

pracovník s mládeží

Jednotkové příspěvky na den

Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Lichtenštejnsko, Norsko

241

Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Island

214

Česká republika, Řecko, Španělsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Slovinsko

137

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko

74

Další financování fyzických akcí prováděných v rámci projektu

Rozpočtová kategorie - Podpora akcí participace mládeže

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s realizací národních a nadnárodních fyzických akcí se zásadním významem pro dosažení cílů projektu aktivit participace mládeže. Tato rozpočtová kategorie nemá zahrnovat účast pracovníků zúčastněných organizací / členů neformálních skupin mladých lidí a facilitátorů, vzhledem k tomu, že účast na setkáních těchto účastníků by měla být pokryta z rozpočtové kategorie „řízení projektů“.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: Podle počtu účastníků akce včetně osob s rozhodovací pravomocí, bez započtení facilitátorů. Dle potřeby lze podporu akcí participace mládeže kombinovat s financováním určeným na mobility.

Částka

100 EUR na účastníka

Další financování mobilit prováděných v rámci projektu

Rozpočtová kategorie - Cestovní náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, včetně doprovodných osob, činitelů s rozhodovací pravomocí a facilitátorů, z místa původu na místo konání aktivity a zpět bez ohledu na to, zda se jedná o cestu vnitrostátní nebo zahraniční.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity10  stanovit pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise11 .

U putovních aktivit by měl žadatel spočítat vzdálenosti mezi jednotlivými místy a zvolit pásmo vzdálenosti odpovídající celkovému součtu12 .

Částka

Cestovní vzdálenost:

Standardní cesta

Ekologicky šetrné cestování

10–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km nebo více

1 500 EUR

 

Rozpočtová kategorie - Pobytové náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s pobytem.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady

Pravidlo přidělování: Na základě délky pobytu účastníka, včetně doprovodných osob, činitelů s rozhodovací pravomocí a facilitátorů (pokud je to nezbytné), včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne na cestu po skončení aktivity (v případě potřeby) a až čtyř dalších dnů v případě účastníků, kteří obdrží grant na ekologicky šetrné cestování.

Částka

Tabulka A2.1 na účastníka a den

Rozpočtová kategorie - Podpora inkluze

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s organizací mobilit zahrnujících účastníky s omezenými příležitostmi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: Na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi, bez započtení doprovodných osob, facilitátorů a osob s rozhodovací pravomocí.

Částka

100 EUR na účastníka

Rozpočtová kategorie - Mimořádné náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Vysoké cestovní náklady účastníků, včetně doprovodných osob, činitelů s rozhodovací pravomocí a facilitátorů; včetně použití čistších dopravních prostředků s nižšími emisemi uhlíku.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou. Vysoké cestovní náklady se použijí v případech, kdy podpora na cestovní náklady na základě jednotkových nákladů nepokrývá 70 % cestovních nákladů účastníků.

Částka

80% uznatelných nákladů

Tabulka A2.1: Pobytové náklady na aktivity mobilit participace mládeže

 

Aktivity participace mládeže (EUR na den)

Rakousko

45 EUR

Belgie

42 EUR

Bulharsko

32 EUR

Chorvatsko

35 EUR

Kypr

32 EUR

Česká republika

32 EUR

Dánsko

45 EUR

Estonsko

33 EUR

Finsko

45 EUR

Severní Makedonie

28 EUR

Francie

38 EUR

Německo

41 EUR

Řecko

38 EUR

Maďarsko

33 EUR

Island

45 EUR

Irsko

49 EUR

Itálie

39 EUR

Lotyšsko

34 EUR

Lichtenštejnsko

45 EUR

Litva

34 EUR

Lucembursko

45 EUR

Malta

39 EUR

Nizozemsko

45 EUR

Norsko

50 EUR

Polsko

34 EUR

Portugalsko

37 EUR

Rumunsko

32 EUR

Srbsko

29 EUR

Slovensko

35 EUR

Slovinsko

34 EUR

Španělsko

34 EUR

Švédsko

45 EUR

Turecko

32 EUR

Sousedící třetí země nepřidružené k programu

29 EUR

 • 1 https://europa.eu/youth/strategy_cs
 • 2 Tyto strategie lze najít zde: Strategie participace mládeže: https://participationpool.eu/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/cs/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 3 https://participationpool.eu/toolkit/
 • 4 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_cs
 • 5 V závislosti na svých potřebách mohou neformální skupiny mladých lidí během projektu využívat jednoho nebo více koučů.
 • 6 Skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku od 13 do 30 let. Jeden z členů skupiny, kterému je nejméně 18 let, přebírá úlohu zástupce a nese odpovědnost jménem skupiny. Definice neformální skupiny viz glosář. Pro účely této akce a jakýchkoli souvisejících ustanovení spadá „neformální skupina mladých lidí“ do pojmu „zúčastněná organizace“. Pokud se odkazuje na „zúčastněnou organizaci“, má se za to, že zahrnuje rovněž „neformální skupinu mladých lidí“.
 • 7 Zúčastněné organizace budou muset podepsat mandát žadatelské organizace. Mandáty by měly být vydány ve fázi podávání žádosti a nejpozději v době podpisu grantové dohody. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.
 • 8 Sídla orgánů Evropské unie jsou v Bruselu, Frankfurtu, Lucemburku, Štrasburku a Haagu.
 • 9 Vezměte v úvahu tyto aspekty: 

  dolní věková hranice – účastníci musí ke dni zahájení aktivity dosáhnout minimálního věku,

  horní věková hranice – účastníci nesmí ke dni zahájení aktivity přesáhnout stanovený maximální věk.

 • 10 Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km).
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
 • 12 Pokud se například účastník z Madridu (Španělsko) účastní putovní aktivity, která se koná nejprve v Římě (Itálie) a poté v Lublani (Slovinsko), vypočítá žadatel nejprve vzdálenost mezi Madridem a Římem (1 365,28 km), poté mezi Římem a Lublaní (489,75 km) a pak obě vzdálenosti sečte (1 855,03 km); b) vybere příslušné pásmo cestovní vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km) a c) vypočte grant EU, z kterého získá příspěvek na náklady na cestu účastníka z Madridu do Lublaně (přes Řím) a zpět (275 EUR).
Tagged in:  Youth