Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Activități de participare a tinerilor

 Această acțiune1 sprijină activități în afara educației și formării formale, care încurajează, stimulează și facilitează participarea tinerilor la viața democratică a Europei la nivel local, regional, național și european.

Obiectivele acțiunii

Erasmus+ susține proiectele de tineret cu participare locală, națională, transnațională și internațională coordonate de grupuri informale de tineri și/sau de organizații de tineret, care încurajează participarea tineretului la viața democratică a Europei și care urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

 • să le asigure tinerilor oportunități de a se implica și de a învăța să participe la societatea civilă, oferindu-le modalități de implicare pentru tineri în viața lor de zi cu zi, dar și de participare la viața democratică, urmărind o participare civică, economică, socială, culturală și politică semnificativă a tinerilor din toate mediile, acordând o atenție specială tinerilor cu mai puține oportunități;
 • să sensibilizeze tinerii cu privire la valorile comune europene și la drepturile fundamentale și să contribuie la procesul de integrare europeană, inclusiv prin contribuția la realizarea unuia sau mai multor obiective europene pentru tineret;
 • să dezvolte competențele digitale ale tinerilor și educația în domeniul mass-mediei (în special gândirea critică și capacitatea de a evalua și de a lucra cu informații) în vederea creșterii rezistenței tinerilor la dezinformare, la știrile false și la propagandă, precum și a capacității lor de a participa la viața democratică;
 • să reunească tinerii și factorii de decizie de la nivel local, regional, național și transnațional și/sau să contribuie la dialogul UE cu tinerii.

Contextul politic

Strategia Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2019-20272 stabilește un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului, care se bazează pe Comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 privind „Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor”. În cadrul domeniului principal de acțiune denumit „Participare”, Strategia UE pentru tineret vizează o participare civică, economică, socială, culturală și politică semnificativă a tinerilor. Strategia promovează participarea tineretului la viața democratică, sprijină angajamentul social și civic și își propune să se asigure că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la societate.

De asemenea, Strategia UE pentru tineret include un proces de dialog cu tinerii, context în care, în 2018, au fost elaborate 11 obiective europene pentru tineret, identificând o serie de domenii intersectoriale cu impact asupra vieții tinerilor și evidențiind provocările care trebuie abordate în fiecare dintre aceste domenii. Pe baza contribuției părților interesate din rândul tinerilor, fiecare ciclu de 18 luni al dialogului UE cu tinerii identifică priorități tematice specifice, menite să devină punctul focal al implementării Strategiei UE pentru tineret în perioada respectivă.

Strategii tematice în domeniul tineretului

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze participarea tinerilor, consolidarea calității proceselor de învățare informală și nonformală și dezvoltarea de activități de calitate pentru tineret. În aceste domenii, este disponibil sprijin suplimentar prin strategii tematice specifice, cum ar fi Strategia de participare a tinerilor, Youthpass și Strategia europeană de formare (ETS)3 .

Descrierea activităților

Activitățile de participare a tinerilor sunt activități de învățare nonformală centrate pe participarea activă a tinerilor. Aceste activități au scopul de a permite tinerilor să experimenteze schimburi, cooperare, acțiuni culturale și civice. Activitățile sprijinite trebuie să îi ajute pe participanți să își consolideze competențele personale, sociale, civice și digitale și să devină cetățeni europeni activi.

Această acțiune sprijină utilizarea de forme alternative, inovatoare, inteligente și digitale de participare a tinerilor, inclusiv extinderea participării tinerilor la diverse sectoare și spații (servicii medicale, facilități sportive etc., indiferent dacă sunt operate de sectorul public sau privat), deschizând căi de participare activă pentru tineri din toate mediile sociale.

Activitățile de participare a tinerilor pot fi utilizate pentru a desfășura dialoguri și discuții între tineri și factorii de decizie cu scopul de a promova participarea activă a tinerilor la viața democratică a Europei. Ca rezultat concret, tinerii sunt capabili să își facă auzită vocea (prin formularea de poziții, propuneri și recomandări), în special cu privire la modul în care ar trebui elaborate și puse în aplicare politicile de tineret în Europa. Activitățile de participare a tinerilor pot lua, de asemenea, forma unor acțiuni civice și a activismului tinerilor, permițând implicarea acestora în diverse moduri, în vederea sporirii gradului de sensibilizare cu privire la probleme care sunt importante pentru ei.

Activitățile de participare a tinerilor pot fi transnaționale (puse în aplicare într-una sau mai multe țări participante și implicând unul sau mai multe grupuri informale de tineri și/sau organizații din mai multe țări participante) sau naționale (puse în aplicare la nivel local, regional sau național și implicând unul sau mai multe grupuri informale de tineri și/sau organizații dintr-o singură țară participantă). Activitățile naționale de participare a tinerilor sunt potrivite în special pentru testarea ideilor la nivel local și ca instrument pentru monitorizarea inițiativelor anterioare, contribuind astfel la modernizarea și la dezvoltarea ulterioară a ideilor de succes.

Toate activitățile de participare a tinerilor, indiferent de nivelul la care sunt puse în aplicare, trebuie să aibă o dimensiune europeană și/sau o valoare adăugată demonstrată și fiecare activitate individuală sprijinită trebuie să contribuie în mod clar la atingerea unuia sau mai multora dintre obiectivele acțiunii enumerate mai sus.

Activitățile sprijinite pot lua următoarele forme (sau o combinație a acestora): ateliere de lucru, dezbateri, jocuri de rol, simulări, utilizarea instrumentelor digitale (de exemplu, instrumentele digitale pentru democrație), campanii de sensibilizare, cursuri de formare, întâlniri și alte forme de interacțiune online sau offline între tineri și factorii de decizie, consultări, evenimente de informare și/sau culturale etc.

Iată câteva exemple de activități care ar putea fi puse în aplicare în cadrul unui proiect:

 • ateliere de lucru și/sau întâlniri față în față sau online, seminare sau alte evenimente/procese la nivel local, regional, național sau transnațional care oferă posibilități de informare, de dezbatere și de participare activă a tinerilor cu privire la aspectele relevante pentru viața lor cotidiană de cetățeni europeni activi, incluzând, având drept rezultat sau urmărind, în mod ideal, interacțiunile cu factorii de decizie și cu alte părți interesate de aspectele respective;
 • consultări cu tineri prin care să se identifice teme/aspecte cu relevanță specifică pentru aceștia (în context local, regional, național sau transnațional) și nevoile acestora legate de participarea la abordarea temelor/aspectelor respective;
 • campanii de sensibilizare centrate pe participarea tinerilor la viața democratică, inclusiv evenimente de informare și/sau culturale legate de provocări sociale specifice relevante pentru tineri;
 • facilitarea accesului la spații virtuale și/sau fizice deschise, sigure și accesibile pentru tineri, care să le ofere oportunități efective de a învăța să participe la viața și la procesele democratice;
 • simulări ale funcționării instituțiilor democratice și ale rolurilor factorilor de decizie din cadrul acestor instituții.

Dacă este cazul, se încurajează integrarea formatelor digitale de activități (de exemplu, webinare, hackathoane, diverse instrumente de participare online etc.) și/sau formarea cu privire la utilizarea instrumentelor digitale pentru democrație în activitățile care urmează să fie puse în aplicare în cadrul unui proiect de activități de participare a tinerilor.

Un proiect ar trebui să includă diferite activități care să contribuie împreună la atingerea obiectivelor planificate.

Aceste activități ar trebuie să fie finanțate în principal din categoria bugetară „Gestionarea proiectelor”, sub forma unei contribuții unitare lunare. Aceste activități de proiect cuprind de regulă reuniuni de gestionare a proiectelor și activități în curs și curente ale proiectului. Proiectul poate include, de asemenea, un eveniment de participare a tinerilor sau mai multe astfel de evenimente.

Termenul „evenimente fizice” vizează evenimente care sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor proiectului; acestea pot marca obiective de etapă ale proiectului și, prin conținutul lor, prin dimensiunea lor sau prin profilul participanților, ar trebui să se diferențieze clar de activitățile în curs ale proiectului. În plus, un eveniment de participare a tinerilor este un eveniment fizic, care implică prezența fizică a tinerilor și, dacă este cazul, și a altor participanți. La un eveniment fizic vor participa nu numai membrii grupului informal sau tinerii din organizațiile beneficiare care sunt implicate direct în activitățile de ansamblu ale proiectului, dar și un public mai larg format din tineri și/sau factori de decizie. Durata evenimentului trebuie să fie adecvată din perspectiva activităților planificate și a realizărilor preconizate, iar evenimentele pot fi atât foarte scurte (ore), cât și de durată mai mare. Este disponibil sprijin specific de tip „per participant per eveniment” pentru organizarea de evenimente fizice, indiferent de durata evenimentului.

Proiectele de participare a tinerilor care includ activități de proiect sau evenimente fizice ce le impun participanților să se deplaseze într-un loc diferit de locul lor de reședință pot solicita finanțare suplimentară pentru activități de mobilitate, care cuprinde sprijin pentru cheltuieli de călătorie și de ședere. Mobilitatea în cadrul proiectelor de participare a tinerilor poate fi atât națională, cât și internațională, însă trebuie întotdeauna să sprijine o activitate de proiect finanțată prin costurile de gestionare a proiectelor sau un eveniment de participare a tinerilor (finanțat prin sprijinul pentru evenimente de participare a tinerilor).

Următoarele tipuri de activități nu pot fi sprijinite în cadrul acestei acțiuni: reuniuni statutare ale organizațiilor sau rețelelor de organizații, organizarea de evenimente de partizanat politic, infrastructura fizică (de exemplu, costuri aferente construcției/achiziționării de clădiri și de echipamente permanente pentru acestea).

Exemple de proiecte care includ un element puternic de participare (fără a se limita la formatul activităților de participare a tineretului) și de cele mai bune practici relevante pot fi găsite în setul de instrumente pentru participarea tinerilor4 .

Crearea unui proiect

Un proiect sprijinit de această acțiune trebuie să includă unul sau mai multe dintre elementele descrise mai sus. Aceste elemente pot fi combinate într-o manieră flexibilă, în funcție de obiectivele proiectului și de nevoile organizației (organizațiilor) participante și ale participanților.

Un proiect este pus în aplicare de unul sau mai multe grupuri informale de tineri, de una sau mai multe organizații sau de o combinație a acestora. Grupul (grupurile) informal(e) de tineri și/sau organizațiile participante trebuie să fie identificate în etapa de depunere a cererii. În proiect pot fi implicați și alți tineri, în calitate de participanți la unele dintre activități sau ca parte a grupului-țintă al activităților. În cazul în care este implicat doar un grup informal de tineri, unul dintre membrii grupului depune cererea în numele grupului. În cazul în care sunt implicate mai multe grupuri sau organizații, unul/una dintre acestea preia rolul de coordonator și depune cererea pentru întregul proiect în numele parteneriatului.

Un proiect constă în patru etape: planificarea, pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea. Organizațiile participante și tinerii implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare („activități concepute de tineri pentru tineri”). Setul de instrumente pentru participarea tinerilor poate oferi idei și orientări practice pentru sporirea nivelului de participare a tinerilor.

 • planificarea (definirea nevoilor, a obiectivelor, a rezultatelor învățării și a formatelor de activitate, elaborarea programului de lucru și a programului activităților etc.);
 • pregătirea [demersurile practice, stabilirea de acorduri cu partenerii, confirmarea grupului (grupurilor) țintă vizat(e) de activitățile preconizate, pregătirea participanților din punct de vedere lingvistic/intercultural și în ceea ce privește activitățile de învățare și sarcinile etc.];
 • punerea în aplicare a activităților;
 • monitorizarea (evaluarea activităților, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților, precum și diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului). Ca parte a etapei de monitorizare, fiecare proiect trebuie să aibă în vedere furnizarea de feedback tinerilor participanți cu privire la rezultatele concrete ale proiectului, inclusiv cu privire la modul în care aceste rezultate au fost comunicate altor părți interesate relevante și/sau utilizate de acestea.

Dialogul UE cu Tinerii

Temele și prioritățile identificate în contextul dialogului UE cu tinerii5 pot servi drept inspirație pentru activitățile de participare a tinerilor la toate nivelurile. O sursă similară de inspirație ar putea fi găsită în obiectivele europene pentru tineret elaborate în cadrul dialogului UE cu tinerii, care identifică domeniile intersectoriale cu impact asupra vieții tinerilor și evidențiază provocările. Mai mult, rezultatele activităților de participare a tinerilor care au avut succes pot fi utilizate drept model în etapele ulterioare ale dialogului UE cu tinerii.

Procesul de învățare

Un proiect de activități de participare a tinerilor trebuie să prevadă sprijin pentru procesul de reflecție, precum și pentru identificarea și documentarea rezultatelor individuale ale învățării pentru toți participanții [inclusiv pentru participanții care nu fac parte din grupul (grupurile) informal (informale) de tineri care pun în aplicare proiectul și/sau alți tineri implicați activ în pregătirea și punerea în aplicare a proiectului], în special prin intermediul Youthpass.

Protecția și siguranța participanților

În timpul planificării și al pregătirii unui proiect trebuie abordată problema protecției și a siguranței participanților și trebuie prevăzute toate măsurile necesare pentru a preveni/reduce riscurile.

Crearea unei comunități

Se încurajează includerea activităților de creare de comunități în proiectele de activități de participare a tinerilor. Ori de câte ori este posibil, trebuie depuse eforturi pentru ca aceste activități să continue și după încheierea proiectelor sprijinite și să devină autonome.

Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului

Punerea în aplicare a tuturor activităților sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului pentru organizarea unor activități de înaltă calitate de mobilitate în scopul învățării. Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului acoperă principiile de bază ale acțiunii, precum și practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, cum ar fi selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_ro

Dimensiuni orizontale

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Solicitanții trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în procesul decizional.

Activitățile de participare a tinerilor sunt foarte potrivite pentru includerea tinerilor cu mai puține oportunități:

 • activitățile de participare a tinerilor sunt concepute în formatul unei acțiuni de bază, cu parametri foarte flexibili (durată, număr de participanți, activități naționale/transnaționale etc.), care poate fi ușor adaptat la nevoile specifice ale tinerilor cu mai puține oportunități;
 • grupurile informale de tineri care desfășoară un proiect de activități de participare a tinerilor pot fi sprijinite de un instructor6 . Serviciile unui instructor ar putea fi deosebit de relevante și utile pentru sprijinirea tinerilor cu mai puține oportunități, pentru ca aceștia să își poată dezvolta și pune în practică proiectele;
 • obiectivele acțiunii includ oferirea de oportunități tinerilor pentru a învăța să participe la societatea civilă, precum și îmbunătățirea educației digitale și în domeniul mass-mediei. Proiectele care urmăresc aceste obiective pot fi utile în special pentru a-i ajuta pe tinerii cu mai puține oportunități să depășească unele dintre provocările cu care se pot confrunta.

De asemenea, activitățile de participare a tinerilor sunt foarte potrivite pentru a introduce ca temă de lucru incluziunea și diversitatea în societate, de exemplu, pentru a sprijini lupta împotriva stereotipurilor, a încuraja înțelegerea, toleranța și nediscriminarea.

Durabilitatea mediului

Proiectul trebuie să promoveze un comportament responsabil și durabil din punct de vedere al mediului în rândul participanților, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Proiectul trebuie să fie conceput și pus în aplicare ținând cont de mediul înconjurător, de exemplu, prin integrarea unor practici durabile, cum ar fi alegerea materialelor reutilizabile sau ecologice, reducerea deșeurilor și reciclarea, mijloacele de transport durabile.

Transformarea digitală în domeniul tineretului

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în ceea ce privește încorporarea utilizării instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale în completarea activităților fizice, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților. Este încurajată introducerea de elemente digitale și online pentru a reduce pragul de participare a tinerilor cu mai puține oportunități. Prin intermediul proiectelor și al activităților care vizează îmbunătățirea competențelor digitale, promovarea alfabetizării digitale și/sau dezvoltarea unei înțelegeri a riscurilor și a oportunităților tehnologiei digitale, programul poate schimba mentalitățile și poate contribui la dezvoltarea unor abordări digitale și mixte în cadrul activităților de tineret.

În funcție de modul de concepere a activităților și de obiectivele acestora, dezvoltarea competențelor și sensibilizarea cu privire la aspectele digitale, precum și utilizarea noilor tehnologii pot fi introduse în cadrul evenimentelor fizice sau al activităților de mobilitate în scopul învățării, în timp ce componentele pur virtuale ar trebui finanțate din costurile de gestionare a proiectelor. În cadrul sprijinului pentru incluziune destinat participanților pot fi solicitate cheltuieli justificate în mod corespunzător aferente includerii tinerilor cu mai puține oportunități.

Agențiile naționale oferă o gamă de oportunități de formare pentru lucrătorii de tineret și pentru liderii de tineret, prin intermediul activităților lor de formare și cooperare, care vizează inclusiv sprijinirea transformării digitale în domeniul tineretului. Aceste oferte sunt publicate în Calendarul european de formare, disponibil la: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Vă puteți inspira, de asemenea, din instrumentele SALTO, consultând: https://www.salto-youth.net/tools/.

Participarea

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în procesul de îmbunătățire a calității proiectelor lor prin integrarea unei dimensiuni participative și prin faptul că le oferă tinerilor oportunități relevante de implicare și participare activă la conceperea și punerea în aplicare a activităților de proiect, sub forma unui parcurs de descoperire a beneficiilor cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Resursele pentru îmbunătățirea dimensiunii participative a proiectelor sprijinite pot fi accesate, printre altele, prin intermediul site-ului participationpool.eu. Sunt încurajate, de asemenea, legăturile cu, sau implicarea în, inițiative naționale, internaționale sau (alte) inițiative ale UE existente și platforme centrate pe participare și implicare civică.

Criteriile utilizate pentru evaluarea acestui tip de proiecte

Criterii de eligibilitate

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație participantă eligibilă stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program poate depune o cerere. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect7 .

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit; un ONG european în domeniul tineretului; un organism public de la nivel local, regional, național; o întreprindere socială; un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor;
 • un grup informal de tineri8

stabilită într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

Numărul și profilul organizațiilor participante

 • Proiecte naționale de participare a tinerilor: trebuie să fie implicată cel puțin o organizație participantă.
 • Proiecte transnaționale și internaționale de participare a tinerilor: trebuie să fie implicate cel puțin două organizații participante din țări diferite.

Durata proiectului

Între 3 și 24 de luni

Locul (locurile) de desfășurare a activităților

Activitățile trebuie să aibă loc în țara unei organizații participante sau a mai multor organizații participante. Activitățile se pot desfășura și la sediul unei instituții a Uniunii Europene9 , chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații participante din țara care găzduiește instituția.

Participanți eligibili

Tineri cu vârsta între 13 și 30 de ani10 , având reședința în țara organizațiilor participante și factori de decizie relevanți pentru temele abordate de proiect.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererile de grant până la următoarele date:

23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 iunie și data de 31 decembrie a aceluiași an

4 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor

Posibilitatea organizării unei runde suplimentare:

Agențiile naționale pot decide să deschidă o rundă suplimentară. Agențiile naționale vor informa solicitanții cu privire la deschiderea rundei suplimentare prin intermediul site-ului lor.

Dacă este organizată o rundă suplimentară, solicitanții trebuie să depună cererile până la 4 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 august și data de 31 decembrie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Anexe

La formularul de cerere trebuie anexată o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

În cazul în care proiectul prevede punerea în aplicare de activități de mobilitate și/sau de evenimente fizice: la formularul de cerere trebuie anexat un calendar al activităților de mobilitate și/sau al evenimentelor fizice planificate.

Criterii de atribuire

Relevanță, motivație și impact (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Relevanța proiectului pentru:
  • obiectivele acțiunii;
  • nevoile organizațiilor participante și ale participanților;
 • Măsura în care proiectul va aborda una sau mai multe dintre prioritățile identificate în contextul dialogului UE cu tinerii sau al obiectivelor europene pentru tineret;
 • Măsura în care proiectul este adecvat pentru a produce rezultate de învățare de înaltă calitate pentru participanți;
 • Măsura în care proiectul oferă valoare adăugată europeană;
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european sau mondial;
 • Măsura în care proiectul conține măsuri menite să asigure sustenabilitatea rezultatelor acestuia după încheierea proiectului;
 • Măsura în care proiectul este adecvat pentru a contribui la dimensiunea privind incluziunea și diversitatea și la dimensiunea ecologică, digitală și participativă a programului;
 • Măsura în care proiectul implică organizații nou-intrate și organizații cu mai puțină experiență în cadrul acțiunii;
 • Măsura în care proiectul abordează practici durabile și ecologice.

Calitatea elaborării proiectului (punctaj maxim 40 de puncte)

 • Corelarea dintre nevoile identificate, obiectivele proiectului, profilurile participanților și activitățile propuse;
 • Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor proiectului: pregătirea (inclusiv pregătirea participanților), punerea în aplicare și monitorizarea (inclusiv un mecanism de feedback pentru participanți);
 • Măsura în care tinerii sunt implicați în toate etapele activităților;
 • Măsura în care activitățile sunt elaborate într-un mod accesibil și favorabil incluziunii și sunt deschise participanților cu mai puține oportunități;
 • Caracterul adecvat al metodelor de învățare participativă propuse, inclusiv al eventualelor componente virtuale;
 • Măsura în care proiectul utilizează forme alternative, inovatoare și inteligente de participare a tinerilor, în special pentru a testa idei noi și pentru a le monitoriza;
 • Calitatea mecanismelor și a sprijinului pentru procesul de reflecție, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și de recunoaștere, în special a Youthpass;
 • Adecvarea și eficacitatea măsurilor prevăzute pentru a garanta siguranța și protecția participanților;
 • Măsura în care activitățile încorporează practici durabile și ecologice.

Calitatea gestionării proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Calitatea demersurilor practice, a modalităților de gestionare și de sprijin;
 • Calitatea cooperării și a comunicării dintre participanții din cadrul grupului (grupurilor), dintre organizațiile participante, precum și dintre acestea și alte părți interesate;
 • Calitatea măsurilor de evaluare a diferitelor etape și rezultate ale proiectului;
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante.

Reguli de finanțare

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Valoarea maximă a grantului acordat pentru fiecare proiect pentru activitățile de participare a tinerilor: 60 000 EUR

Categoria bugetară - Gestionarea proiectelor

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate de gestionarea și punerea în aplicare a proiectului (de exemplu, pregătirea și desfășurarea reuniunilor și activităților de proiect, cooperarea și comunicarea între parteneri, evaluarea, diseminarea și monitorizarea).

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei proiectului.

Sumă

500 EUR pe lună

Categoria bugetară - Costuri de instruire

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate de implicarea în proiect a unui instructor. Costurile de instruire se aplică doar în cazul în care proiectul este pus în aplicare de un grup informal de tineri.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: în funcție de țara de desfășurare a activității și de zilele lucrătoare.

Cererea de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de instruire trebuie motivată în formularul de cerere. Durata instruirii nu este corelată cu durata proiectului.

Sumă

Tabelul B3 pentru fiecare zi de muncă. Maximum 12 zile.

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune destinat participanților

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora, de facilitatori și de factori de decizie implicați în activitățile și evenimentele proiectului (inclusiv costuri justificate de călătorie și ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Deplasare” și „Sprijin individual”).

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100% din costurile eligibile

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

Garanție financiară: 80% din costurile eligibile

Tabelul B3 Costuri de instruire

 

Cadru didactic/formator/cercetător/

Lucrător de tineret

Contribuția unitară pe zi

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia

241

Belgia, Germania, Franța, Italia, Finlanda, Islanda

214

Republica Cehă, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia

137

Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Macedonia de Nord, Turcia

74

 

Finanțare suplimentară pentru evenimentele fizice desfășurate în cadrul proiectului

Categoria bugetară - Sprijin pentru evenimentele de participare a tinerilor

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile legate de desfășurarea de evenimente fizice naționale, transnaționale și internaționale esențiale pentru atingerea obiectivelor proiectului de activități de participare a tinerilor. Această categorie bugetară nu este prevăzută pentru a acoperi participarea personalului organizației (organizațiilor) participante/membrilor grupului (grupurilor) informal(e) de tineri și a facilitatorilor, întrucât participarea acestora la astfel de evenimente ar trebui acoperită de categoria bugetară „Gestionarea proiectelor”.

Dacă este relevant, sprijinul pentru evenimentele de participare a tinerilor poate fi combinat cu finanțarea activităților de mobilitate din cadrul activităților de participare a tinerilor, în conformitate cu regulile aplicabile de mai jos.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți la eveniment, inclusiv factori de decizie, cu excepția personalului organizației (organizațiilor) participante/membrilor grupului (grupurilor) informal(e) de tineri și a facilitatorilor.

Sumă

100 EUR pentru fiecare participant

Finanțare suplimentară pentru activitățile de mobilitate desfășurate în cadrul proiectului

Categoria bugetară – Deplasare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Contribuția la costurile de călătorie ale participanților, inclusiv ale însoțitorilor lor, ale facilitatorilor și ale factorilor de decizie, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității proiectului sau a evenimentului și retur, indiferent dacă respectiva călătorie este națională sau transnațională.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse și a numărului de persoane.

Solicitantul trebuie să indice distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității11 prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană12 .

Pentru activitățile itinerante, solicitantul trebuie să însumeze distanțele dintre locurile individuale de desfășurare a activității și să aleagă intervalul de distanță corespunzător totalului13  .

Sumă

Distanța parcursă

Deplasare standard

Deplasare cu mijloace de transport ecologice

10 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km sau mai mult

1 500 EUR

 

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate de ședere.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei șederii pentru fiecare participant, însoțitorii lor, facilitatori și factori de decizie (dacă este cazul), incluzând, de asemenea, o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după încheierea activității (dacă este cazul) și până la patru zile suplimentare pentru participanții care primesc un grant pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice.

Sumă

Tabelul A2.1 pentru fiecare participant pe zi

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate care implică participanți cu mai puține oportunități.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități, excluzând însoțitorii, facilitatorii și factorii de decizie.

Sumă

100 EUR pentru fiecare participant

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Costurile pentru deplasări costisitoare ale participanților, inclusiv ale membrilor grupului (grupurilor) informal(e), ale însoțitorilor acestora, ale facilitatorilor și ale factorilor de decizie, care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Deplasare” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere (și anume, atunci când utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon implică costuri ridicate de călătorie).

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70 % din costurile de călătorie ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasări costisitoare înlocuiesc sprijinul pentru deplasare.

Sumă

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100% din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80% din costurile de călătorie eligibile

Tabelul A2.1.: Sprijin individual pentru activitățile de mobilitate din cadrul proiectelor de participare a tinerilo

 

Activități de participare a tinerilor (EUR pe zi)

Austria

51 EUR

Belgia

47 EUR

Bulgaria

36 EUR

Croația

39 EUR

Cipru

36 EUR

Republica Cehă

36 EUR

Danemarca

51 EUR

Estonia

37 EUR

Finlanda

51 EUR

Macedonia de Nord

31 EUR

Franța

43 EUR

Germania

46 EUR

Grecia

43 EUR

Ungaria

37 EUR

Islanda

51 EUR

Irlanda

55 EUR

Italia

44 EUR

Letonia

38 EUR

Liechtenstein

51 EUR

Lituania

38 EUR

Luxemburg

51 EUR

Malta

44 EUR

Țările de Jos

51 EUR

Norvegia

56 EUR

Polonia

38 EUR

Portugalia

42 EUR

România

36 EUR

Serbia

33 EUR

Slovacia

39 EUR

Slovenia

38 EUR

Spania

38 EUR

Suedia

51 EUR

Turcia

36 EUR

Țări terțe învecinate care nu sunt asociate la program

33 EUR  

 • 1 Principalul buget al acestei acțiuni este alocat pentru a sprijini activitățile transnaționale care implică organizații și participanți din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program. Cu toate acestea, până la 25 % din bugetul disponibil poate finanța proiecte internaționale, incluzând organizații și participanți din țări terțe care nu sunt asociate la program, din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).
 • 2  https://europa.eu/youth/strategy_ro.
 • 3 Strategiile sunt disponibile la următoarele adrese: Strategia de participare a tinerilor: https://participationpool.eu/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass?./ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/.
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/.
 • 5  https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_ro.
 • 6 În funcție de nevoile lor, grupurile informale de tineri pot apela la unul sau mai mulți instructori în timpul proiectului.
 • 7 Organizațiile participante vor trebui să semneze un mandat pentru organizația solicitantă. Mandatele trebuie furnizate în etapa de depunere a cererilor și cel târziu până la data semnării acordului de grant. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.
 • 8 Grup format din cel puțin patru tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani. Unul dintre membrii grupului, cu vârsta de minimum 18 ani, își asumă rolul de reprezentant și responsabilitatea în numele grupului. Pentru definiția grupului informal, vă rugăm să consultați glosarul. În sensul acestei acțiuni și al oricărei dispoziții referitoare la aceasta, „un grup informal de tineri” se încadrează în noțiunea de „organizație participantă”. În cazul în care se face referire la „organizația participantă”, se consideră că aceasta include și un „grup informal de tineri”.
 • 9 Sediile instituțiilor Uniunii Europene se află la Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg și Haga.
 • 10

  Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

  limite inferioare de vârstă - participanții trebuie să fi împlinit vârsta minimă la data de începere a activității;

  limite superioare de vârstă - participanții nu trebuie să depășească vârsta maximă indicată la data de începere a activității.

 • 11 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).
 • 12  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/distance-calculator.
 • 13 De exemplu, dacă un participant din Madrid (Spania) participă la o activitate itinerantă care are loc mai întâi la Roma (Italia) și apoi la Ljubljana (Slovenia), solicitantul (a) va calcula mai întâi distanța dintre Madrid și Roma (1 365,28 km), apoi dintre Roma și Ljubljana (489,75 KM) și va însuma ambele distanțe (1 855,03 KM); (b) va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (între 500 și 1 999 km) și (c) va calcula grantul UE care va contribui la costurile de călătorie dus-întors ale participantului de la Madrid la Ljubljana (via Roma) (275 EUR).
Tagged in:  Youth