Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Дейности за младежко участие

Това действие1  подкрепя дейности извън формалното образование и обучение, които насърчават, подкрепят и улесняват участието на младежите в демократичния живот в Европа на местно, регионално, национално и европейско равнище.

Цели на Действието

Програмата „Еразъм+“ подкрепя консултирани с младежите местни, национални, транснационални и международни проекти за участие, които насърчават младежкото участие в демократичния живот в Европа и преследват една или повече от следните цели:

 • предоставяне на младежите на възможности да се ангажират и да се научат да участват в гражданското общество (осигуряване на пътища за ангажиране на младежите в ежедневието им, но също и в демократичния живот, с цел пълноценно гражданско, икономическо, социално, културно и политическо участие на младежи от всякакъв произход и със специално внимание към младежите с по-малко възможности);
 • повишаване на осведомеността на младежите относно общите европейски ценности и основните права и принос за процеса на европейска интеграция, включително чрез принос за постигането на една или повече от целите на ЕС за младежта;
 • развитие на компетентностите в областта на цифровите технологии и на медийната грамотност на младежите (по-специално на критично мислене и способност за оценка и работа с информация) за повишаване на устойчивостта на младежите към дезинформация, невярна информация и пропаганда, както и на способността им да участват в демократичния живот;
 • обединяване на младежите и лицата, вземащи решения, на местно, регионално, национално и транснационално равнище, и/или принос към диалога на ЕС по въпросите на младежта.

Контекст на политиката

Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г.2  определя рамка за европейското сътрудничество в областта на младежта въз основа на съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора: нова стратегия на ЕС за младежта“. В рамките на основната област „Ангажиране“ стратегията на ЕС за младежта цели да се постигне значимо гражданско, икономическо, социално, културно и политическо участие на младежите. Стратегията насърчава участието на младежите в демократичния живот, подпомага социалното и гражданското участие и има за цел да гарантира, че всички младежи разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот.

Стратегията на ЕС за младежта включва и процес на диалог по въпросите на младежта, като в този контекст през 2018 г. бяха разработени 11 европейски цели за младежта, в чиито рамки се набелязват редица междусекторни области, които засягат живота на младежите, и се посочват предизвикателствата, които трябва да се преодолеят във всяка от тях. Въз основа на приноса на заинтересованите страни в областта на младежта всеки 18-месечен цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта определя конкретни тематични приоритети, предназначени да се превърнат в акценти в изпълнението на стратегията на ЕС за младежта през съответния период. 

Тематични стратегии в областта на младежта

Програмата „Еразъм+“ има за цел да се насърчава младежкото участие, да се повишава качеството на процесите на информално и неформално учене и да се развива качествена младежка работа. Допълнителна подкрепа в тези области се предоставя чрез специфични тематични стратегии като стратегията за младежко участие, Youthpass и Европейската стратегия за обучение  (ETS)3 .

Описание на дейностите

Дейностите за младежко участие са неформални дейности за учене, свързани с активното участие на младежи. Целта е чрез тези дейности да се даде възможност на младежите да получат опит за обмен, сътрудничество, културни и граждански действия. Подкрепяните дейности следва да помогнат на участниците да усъвършенстват своите личностни, социални, граждански и цифрови компетентности и да станат активни европейски граждани.

Настоящото действие подкрепя използването на алтернативни, иновативни, интелигентни и цифрови форми на младежко участие, включително разширяването на младежкото участие към разнообразни сектори и пространства (здравни услуги, спортни съоръжения и т.н., независимо дали се управляват от публичния или от частния сектор), като така се откриват пътища за активно участие на младежи от всякакъв произход.

Дейностите за младежко участие могат да се използват за провеждане на диалози и дискусии между младежите и лицата, вземащи решения, с цел насърчаване на активното участие на младежите в демократичния живот в Европа. Като конкретен резултат младежите получават възможност да изразяват мненията си (посредством формулирането на позиции, предложения и препоръки), по-специално относно това как следва да бъдат определяни и изпълнявани политиките в областта на младежта в Европа. Дейностите за младежко участие могат също така да бъдат под формата на граждански действия и младежки активизъм, които дават възможност на младежите да се ангажират по различни начини, за да повишат осведомеността си по важни за тях въпроси и да наложат промяна.

Дейностите за младежко участие могат да бъдат транснационални (изпълнявани в една или повече участващи държави и включващи неформални групи младежи и/или организации от няколко участващи държави) или национални (изпълнявани на местно, регионално или национално равнище и включващи неформални групи младежи и/или организации от една участваща държава). Националните дейности за младежко участие са особено подходящи за изпитване на идеи на местно равнище и като инструмент за проследяване на предишни инициативи, за да се подпомогне усъвършенстването и по-нататъшното развитие на успешни идеи.

Всички дейности за младежко участие, независимо на какво равнище се изпълняват, трябва да имат доказано европейско измерение и/или добавена стойност, а всяка отделна дейност, която получава подкрепа, трябва реално да допринася за постигането на една или повече от изброените по-горе цели на действието.

Подпомаганите дейности могат да са под следната форма (като са възможни и комбинации): семинари, дебати, ролеви игри, симулации, използване на цифрови инструменти (например инструменти за цифрова демокрация), кампании за повишаване на осведомеността, обучения, срещи и други форми на взаимодействие онлайн или офлайн между младежи и лица, вземащи решения, консултации, информационни и/или културни събития и др.

Някои примери за дейности, които могат да бъдат осъществени в рамките на даден проект:

 • присъствени или провеждани онлайн работни групи и/или срещи, семинари или други събития/процеси на местно, регионално, национално или транснационално равнище, предлагащи пространство за информация, дебати и активно участие на младежите по въпроси, свързани с ежедневието им като активни европейски граждани, които в идеалния случай включват, пораждат или следват взаимодействия с лицата, вземащи решения, и с други заинтересовани страни, засегнати от такива въпроси;
 • консултации с младежи, които определят въпроси/проблеми от особено значение за тях (в местен, регионален, национален или транснационален контекст) и определят нуждите си, свързани с участието в решаването на такива въпроси/проблеми;
 • кампании за повишаване на осведомеността относно участието на младежите в демократичния живот, включително информационни и/или културни събития, свързани с конкретни обществени предизвикателства, които са от значение за младежите;
 • улесняване на достъпа до открити, безопасни и достъпни виртуални и/или физически пространства за младежи, като се предлагат ефективни възможности за учене за участие в демократичния живот и демократичните процеси;
 • симулации, които пресъздават функционирането на демократичните институции и функциите на лицата, вземащи решения, в такива институции.

Когато е уместно, е силно препоръчително да се интегрират цифрови формати на дейности (например уебинари, хакатони, различни инструменти за електронно участие и т.н.) и/или обучение по отношение на използването на инструменти за цифрова демокрация в дейности, които ще се изпълняват в рамките на проект за дейности за младежко участие.

Един проект следва да се състои от различни дейности по проекта, които заедно допринасят за постигането на планираните цели.

Тези дейности следва да се финансират предимно чрез бюджетна категория „управление на проекти“, по която се предвижда месечна вноска. Тези дейности по проекта обикновено включват срещи за управление на проекта и текущи, редовни дейности по проекта. Дейностите по проекта могат да бъдат както цифрови, така и физически и да включват младежи, които са пряко ангажирани в проекта.

Проектът може да включва и едно или повече събития за младежко участие.

Терминът „събитие за младежко участие“ обхваща събития, които играят основна роля за постигане на целите на проекта; с тях може да се отбелязва постигането на междинни цели на проекта и те следва ясно да се разграничават от текущите дейности по проекта въз основа на тяхното съдържание, мащаб или профил на участниците в тях. Освен това събитията за младежко участие имат физически характер и предвиждат физическо присъствие на младежи и, където е приложимо, на други участници. На събитие за младежко участие могат да присъстват не само членовете на неформалната група или младежите в организациите бенефициери, които са пряко ангажирани с дейностите по проекта, но и по-широка аудитория от младежи и/или лица, вземащи решения. Продължителността на събитието следва да съответства на планираните дейности и очакваните постижения, като събитията могат да бъдат както много кратки (часове), така и с по-голяма продължителност. Специфична подкрепа за организиране на събития за младежко участие може да се предостави на принципа „на участник в събитие“, независимо от продължителността на събитието.

По проекти за младежко участие, в които са предвидени дейности или физически събития за младежко участие, изискващи участниците да пътуват до място, различно от мястото, където пребивават, може да се кандидатства за допълнително финансиране за дейности за мобилност, включващо подпомагане за пътуване и дневни разходи. Мобилността в проектите за младежко участие може да бъде както национална, така и международна, но с нея винаги следва да се подкрепя дейност по проект, финансирана чрез разходи за управление на проекта, или събитие за младежко участие (финансирано чрез подкрепа за събития за младежко участие).

В рамките на това действие не може да се подкрепят следните дейности: официални заседания на организации или мрежи от организации, организиране на партийни политически събития, физическа инфраструктура (напр. разходи за строителство/придобиване на сгради и на тяхното постоянно оборудване).

Примери за проекти със силно изразен елемент на участие (без да се ограничават до формата на дейностите за младежко участие) и съответните най-добри практики могат да бъдат намерени в инструментариума за младежко участие4 .

Създаване на проект

Проектът, подкрепян от настоящото действие, следва да включва един или повече от елементите, описани по-горе. Тези елементи могат да бъдат комбинирани по гъвкав начин в зависимост от целите на проекта и нуждите на участващата организация/организации и на участниците.

Проектът се изпълнява от една или повече неформални групи младежи, една или повече организации или комбинация от тях. Неформалните групи младежи и/или участващите организации трябва да бъдат посочени на етапа на кандидатстване. Други младежи могат да бъдат включени в проекта като участници в някои от дейностите или като част от целевата група за дейности. Ако участва само неформална група младежи, един от членовете на групата кандидатства от името на групата. Ако участват няколко групи или организации, една от тях поема ролята на координатор и кандидатства за целия проект от името на партньорството.

Проектът се състои от четири етапа: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности. Участващите организации и младежите, включени в дейностите, следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето („дейности, разработени от младежи за младежи“). Инструментариумът за младежко участие може да предостави практически идеи и насоки за повишаване на младежкото участие.

 • Планиране (определяне на нуждите, целите, резултатите от обучението, форматите на дейности, разработване на работна програма, график на дейностите и т.н.);
 • Подготовка (практическа организация, сключване на споразумения с партньори, потвърждаване на целевата група/групи на предвидените дейности, езикова/междукултурна/образователна и свързана с определени задачи подготовка на участниците и т.н.);
 • Изпълнение на дейностите;
 • Последващи дейности (оценка на дейностите, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците и разпространение и използване на резултатите от проекта). Като част от етапа на последващи действия всеки проект следва да предвижда предоставяне на обратна връзка на младите участници за конкретни резултати от проекта, включително за това как тези резултати са били съобщени на други заинтересовани страни и/или използвани от тях. 

Диалог на ЕС по въпросите на младежта

От темите и приоритетите, определени в контекста на диалога на ЕС по въпросите на младежта5 , може да бъдат почерпени идеи за дейности за младежко участие на всички равнища. Подобен източник на идеи може да се открие и в целите на ЕС за младежта, разработени в рамките на диалога на ЕС по въпросите на младежта, които набелязват междусекторни области, засягащи живота на младежите, и посочват предизвикателствата. Освен това резултатите от успешни дейности за младежко участие могат да бъдат използвани като принос за по-нататъшните етапи на диалога на ЕС по въпросите на младежта.

Процес на обучение

Проектът за дейности за младежко участие трябва да предвиди подкрепа за процеса на анализ, определянето и документирането на индивидуалните резултати от обучението на участниците (т.е. и за участниците отвъд неформалните групи младежи, които изпълняват проектите и/или отвъд младежите, които вземат активно участие в подготовката и изпълнението на проекта), по-специално чрез Youthpass.

Защита и безопасност на участниците

По време на планирането и подготовката на проект следва да се обърне внимание на въпроса за защитата и безопасността на участниците и да се предвидят всички необходими мерки за предотвратяване/намаляване на рисковете.

Изграждане на общности

Силно препоръчително е в проектите за дейности за младежко участие да се включват дейности за изграждане на общности. Когато е възможно, следва да се полагат усилия тези дейности да бъдат продължавани след края на подкрепяните проекти и да започнат да се поддържат самостоятелно.

Стандарти за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта

При изпълнението на всички дейности, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта за организиране на висококачествени дейности за образователна мобилност. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта обхващат както основните принципи на действието, така и конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участниците, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта можете да откриете на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_bg 

Хоризонтални измерения

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. Кандидатите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в процеса на вземане на решения.

Дейностите за младежко участие са особено подходящи за включването на младежите с по-малко възможности:

 • Дейностите по младежко участие са разработени като формат за действие на място с много гъвкави параметри (продължителност, брой на участниците, национални/транснационални дейности и т.н.), което може лесно да бъде адаптирано към специфичните нужди на младежите с по-малко възможности;
 • Неформалните групи младежи, които осъществяват проект за дейности за младежко участие, могат да бъдат подпомагани от наставник6 . Съдействието на наставник може да бъде особено подходящо и полезно за подпомагане на младежите с по-малко възможности при разработването и изпълнението на техните проекти.
 • Целите на действието включват предоставяне на възможности на младежите да се научат да участват в гражданското общество, както и подобряване на цифровата и медийната грамотност. Проектите, преследващи тези цели, могат да бъдат особено полезни за подпомагане на младежите с по-малко възможности да преодолеят някои от предизвикателствата, пред които може да са изправени.

Дейностите за младежко участие също така са особено подходящи за тематична работа по приобщаването и многообразието в обществото, например за подкрепа на борбата със стереотипите, насърчаване на разбирателството, толерантността и недискриминацията. 

Устойчивост на околната среда

Чрез проекта следва да се насърчава екологично устойчиво и отговорно поведение на участниците, като се повишава осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Той следва да бъде проектиран и осъществяван с екологично съзнание, например чрез интегриране на устойчиви практики като избор на материали за многократна употреба или на екологично чисти материали, намаляване на отпадъците и рециклиране, устойчиви транспортни средства.

Цифрова трансформация в областта на младежта

Програмата „Еразъм+“ подкрепя всички участващи организации за включване на използването на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и подобряване на качеството на дейностите. Насърчава се въвеждането на цифрови и онлайн елементи, за да се намали прагът за участие на младежи с по-малко възможности. Програмата може да промени нагласите и да допринесе за развитието на цифрови и смесени подходи в младежките дейности чрез проекти и дейности, които имат за цел да повишат цифровите умения, да насърчат цифровата грамотност и/или да развият разбиране за рисковете и възможностите на цифровите технологии.

В зависимост от замисъла и целите на дейностите, развиването на компетентности и осведоменост в областта на цифровите въпроси, както и използването на нови технологии, могат да бъдат включени във физически събития или дейности за образователна мобилност, а изцяло виртуалните компоненти следва да се финансират от разходите за управление на проекта. В рамките на подкрепата за включване на участниците могат да бъдат заявени надлежно обосновани разходи за включване на младежи с по-малко възможности.

Националните агенции предлагат набор от възможности за обучение на младежки работници и младежки лидери чрез своите дейности за обучение и сътрудничество, включително за подкрепа на цифровата трансформация в областта на младежта. Тези предложения се публикуват в Европейския календар за обучение https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Вдъхновение може да се намери и сред инструментите на SALTO https://www.salto-youth.net/tools/.

Участие

С програмата „Еразъм+“ се подкрепят всички участващи организации да подобрят качеството на своите проекти като интегрират измерение, свързано с участието, и предлагат на младежите подходящи възможности за активно ангажиране и участие в планирането и изпълнението на дейностите по проекта като път към откриване на ползите от активното гражданство и участието в демократичния живот. Уебсайтът participationpool.eu предлага достъп до ресурсите за подобряване на измерението, свързано с участието в подкрепяните проекти. Също така се насърчават връзките и участието в съществуващи национални, международни или (други видове) инициативи и платформи на ЕС, свързани с участието и гражданската ангажираност.

Критерии за оценяване на този проект

Критерии за допустимост

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всяка допустима участваща организация, установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта7 .

Допустими участващи организации

Участваща организация може да бъде:

 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; европейска младежка НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; социално предприятие; организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;
 •   неформална група младежи8 .

установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, съседна на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).

Брой и профил на участващите организации

 • Национални проекти за младежко участие: трябва да е включена най-малко една участваща организация.
 • Транснационални и международни проекти за младежко участие: трябва да са включени най-малко две участващи организации от различни държави. Една и съща организация (един OID) не може да участва в повече от 5 заявления за всеки краен срок по това действие нито като заявител, нито като партньор.

Продължителност на проекта

Между 3 и 24 месеца.

Място (места) на изпълнение на дейностите

Дейността трябва да се осъществи в държавата на една или повече от една от участващите организации. Дейности могат да се осъществяват и в седалището на институция на Европейския съюз9 , дори ако в проекта не участва организация от държавата — домакин на съответната институция.

Допустими участници

Младежи на възраст между 13 и 30 години10 , пребиваващи в държавите на участващите организации, както и лица, вземащи решения, които имат отношение към темите, застъпени в проекта.

Модераторите и придружаващите лица не се считат за участници в дейността, но са допустими за подпомагане в рамките на определени бюджетни категории.

Къде се кандидатства?

В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от следните дати:

20 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 юни и 31 декември същата година.

1 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 януари и 31 май следващата година.

Възможен допълнителен кръг:

Националните агенции може да решат да определят допълнителен кръг. Националните агенции ще информират кандидатите за определянето на допълнителния кръг чрез своя уебсайт.

Ако бъде организиран допълнителен кръг, кандидатите трябва да подадат своите заявления не по-късно от 7 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 август и 31 декември същата година.

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Приложения

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложена клетвена декларация от законния представител.

Ако по проектът се планират изпълнение на дейности за мобилност и/или физически събития: Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложен график на планираните дейности и/или физически събития за мобилност.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Подадените заявления ще бъдат оценени чрез присъждането на точки от общо 100 възможни въз основа на посочените по-долу критерии и коефициенти. За да бъдат разгледани за предоставяне на безвъзмездни средства, заявленията трябва да надхвърлят следните прагове:

 • най-малко 60 от общо 100 точки и
 • най-малко половината от максималния брой точки за всеки от трите критерия за отпускане на безвъзмездни средства.

Релевантност, обосновка и въздействие (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • профилът, опитът, дейностите и целевата(ите) група(и) на кандидата са подходящи за областта на младежта;
 • проектът ще бъде насочен към един или няколко от приоритетите на диалога на ЕС по въпросите на младежта или целите на ЕС за младежта;
 • проектът е подходящ да допринесе за приобщаването и многообразието, за екологичните и цифровите измерения на програмата, както и за измерението, свързано с участието;
 • проектното предложение е свързано с целите на действието;
 • проектът е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация;
 • проектът и предложените дейности отговарят на нуждите на младежите и участващите организации;
 • проектът носи европейска добавена стойност;
 • Доколко проектът е подходящ за постигане на висококачествени резултати от обучението за участниците;
 • проектът има вероятност да окаже въздействие върху участниците и участващите организации, както и върху младежите и организациите, които не участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско или световно равнище;
 • проектът запознава нови участници и организации с по-малък опит с действието, включително групи младежи.

Качество на структурата на проекта (максимален резултат: 40 точки)

Доколко:

 • предложението демонстрира съгласуваност между установените нужди, целите на проекта, профилите на участниците и предлаганите дейности;
 • предложението описва по ясен и убедителен начин подготовката, изпълнението и последващите етапи на проекта, както и участието на младежите във всички етапи;
 • дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин и са отворени за участници с различен произход и способности;
 • дейностите включват устойчиви и екологосъобразни практики;
 • проектът използва алтернативни, иновативни и интелигентни форми на младежко участие;
 • предложените методи на обучение, включително цифрови инструменти или виртуални компоненти, са подходящи за дейностите и включват процес на анализ за определянето и документирането на резултатите от обучението на участниците, както и използването на европейските инструменти за прозрачност и признаване, и по-специално Youthpass.

Качество на управлението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • практическата организация и условия за управление и предоставяне на подкрепа са задоволителни;
 • мерките за гарантиране на безопасността и защитата на участниците са адекватни и ефективни;
 • задачите и отговорностите са ясно определени за дейностите в съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“;
 • планът за сътрудничеството и комуникацията между участниците, участващите организации, както и с други заинтересовани страни, предоставя помощна рамка за управлението на проекта;
 • кандидатът е предложил подходящ начин за оценка на резултатите от проекта по отношение на неговите цели;
 • кандидатът е предложил подходящ начин за разпространение на резултатите от проекта в рамките на участващите организации и извън тях;
 • проектът съдържа мерки, насочени към постигане на устойчивост на неговите резултати след жизнения цикъл на проекта.

Правила за финансиране11

Бюджетът на проекта трябва да бъде изготвен в съответствие със следните правила (в евро):

Максимален размер на безвъзмездните средства за проект, които се отпускат за дейности за младежко участие: 60,000 EUR

Бюджетна категория - Управление на проекта

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта (напр. подготовка и провеждане на срещи и дейности по проекта, сътрудничество и комуникация между партньорите, оценка, разпространение и последващи дейности).

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на проекта.

Сума

500 EUR на месец

Бюджетна категория - Разходи за наставничество

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, свързани с участието на наставник в проекта.  Разходите за наставничество са приложими само ако проектът се изпълнява от неформална група от младежи.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на държавата, в която се изпълнява дейността, и работните дни.

Искането на финансова подкрепа за покриване на разходи за наставничество трябва да е мотивирано във формуляра за кандидатстване. Продължителността на наставничеството не е обвързана с продължителността на проекта.

Сума

Таблица Б3 на работен ден.

Максимум 12 дни.

Бюджетна категория - Подкрепа за приобщаване на участниците

Допустими разходи и приложими правила

Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности, придружаващите ги лица и модераторите във връзка с дейностите и събитията по проекта (включително обосновани пътни и дневни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Сума

100 % от допустимите разходи

Бюджетна категория - Извънредни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Сума

Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

 Таблица Б3 Разходи за наставничество

Група държави Преподавател/обучител/ изследовател/Младежки работник/Единична сума на ден
 1. Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Швеция. 241
2. Чехия, Естония, Гърция, Испания, Кипър, Малта, Португалия, Словения, Словакия, Латвия. 137
3. България, Хърватия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Турция. 74

Допълнително финансиране за физически прояви, осъществени в рамките на проекта

Бюджетна категория - Подкрепа на събития за младежко участие

Допустими разходи и приложими правила     

Разходи, свързани с осъществяването на национални, транснационални и международни физически събития, които са от основно значение за постигане на целите на проекта „Дейности за младежко участие“. Тази бюджетна категория не е предназначена да покрива участието на персонала на участващата(ите) организация(и)/членовете на неформалната(ите) група(и) от млади хора и модераторите, тъй като присъствието на тези участници в тези мероприятия следва да се покрива от бюджетната категория „управление на проекта“.

Когато е уместно, подкрепата за събития за младежко участие може да бъде съчетана с финансиране за мобилност в рамките на дейности за младежко участие в съответствие с приложимите по-долу правила.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците в събитието, с изключение на персонала на участващата(ите) организация(и)/членовете на неформалната(ите) група(и) младежи и модераторите.

Сума

100 EUR на участник

Допълнително финансиране за дейности за мобилност, осъществени в рамките на проекта12

Бюджетна категория – Пътни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Принос към пътните разходи на участниците, придружаващите ги лица и модераторите от мястото им на произход до мястото на изпълнение на дейността или физическото събитие по проекта и обратно, независимо дали пътуването е национално или транснационално.

Общото правило е, че на разстояние под 500 km участникът ще пътува с транспортни средства с ниски емисии.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността13  с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния14 .

За дейности, свързани с пътуване, кандидатът следва да сумира разстоянията между отделните места на провеждане и да избере категорията разстояния, съответстваща на общата сума15 .

Сума

Разстояние на пътуване Екологично пътуване Неекологично пътуване
10—99 km: 56 EUR 28 EUR
100—499 км: 285 EUR 211 EUR
500—1999 км: 417 EUR 309 EUR
2000—2999 km: 535 EUR 395 EUR
3000—3999 km: 785 EUR 580 EUR
4000—7999 km: 1188 EUR 1188 EUR
8000 km или повече: 1735 EUR 1735 EUR

Бюджетна категория - Индивидуална подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Дневни разходи

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на престоя на участник, придружаващи лица и модератори (ако е необходимо),като се включват и един ден за пътуване преди дейността и един — след нея (ако е необходимо), както и до четири допълнителни дни за участници, придружаващи лица и модератори, които получават безвъзмездни средства за екологично пътуване.

Сума

Таблица A2.1 на участник на ден

Таблицата се отнася и за придружаващите лица и модераторите.

Бюджетна категория - Подкрепа за приобщаване за организации

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност, включващи участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане:  въз основа на броя на участниците с по-малко възможности.

Сума

125 EUR на участник

Бюджетна категория - Извънредни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения.

Високи пътни разходи на участниците, членовете на неформална(и) група(и), придружаващите лица и модераторите, които не могат да бъдат подкрепени по стандартната категория „Пътни разходи“ поради географска отдалеченост или други пречки (т.е. когато използването на по-чисти транспортни средства с по-ниски въглеродни емисии води до високи пътни разходи).  

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция. Разходи за скъпо пътуване се прилагат в случаите, когато подкрепата за пътуване, основана на единичните ставки, не покрива 70 % от пътните разходи.  Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват безвъзмездните средства за неекологично пътуване въз основа на единичните разходи.           

Сума

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи

  Дейности за младежко участие (евро на ден)
Австрия 78
Белгия 78
България 45
Хърватия 57
Кипър 63
Чешка република 53
Дания 81
Естония 48
Финландия 79
Франция 67
Германия 71
Гърция 68
Унгария 60
Исландия 76
Ирландия 73
Италия 69
Латвия 48
Лихтенщайн 77
Литва 49
Люксембург 77
Малта 57
Нидерландия 69
Северна Македония 41
Норвегия 83
Полша 51
Португалия 57
Румъния 46
Сърбия 47
Словакия 48
Словения 54
Испания 58
Швеция 72
Турция 50
Съседни трети държави, които не са асоциирани към програмата 44
 • 1 Основната част от бюджета по това действие се отпуска за подпомагане на транснационални дейности, включващи организации и участници от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата. Същевременно до 25 % от наличния бюджет могат да се използват за финансиране на международни проекти, включващи организации и участници от трети държави, които не са асоциирани към програмата, съседни на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_bg ↩ back
 • 3 Стратегиите могат да бъдат намерени на следния адрес: Стратегия за младежко участие: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/bg/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/ ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_bg ↩ back
 • 6 В зависимост от своите нужди неформалните групи младежи могат да използват един или няколко наставници по време на проекта. ↩ back
 • 7 Участващите организации ще трябва да подпишат формуляр за присъединяване на кандидатстващата организация. Формулярите за присъединяване следва да бъдат предоставени на етапа на кандидатстването и най-късно към момента на подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. За повече информация, моля, направете справка в част В от настоящото ръководство. ↩ back
 • 8 Група от най-малко четирима младежи на възраст между 13 и 30 години. Един от членовете на групата, който има навършени 18 години, поема ролята на представител на останалите и носи отговорност от името на групата. Моля, проверете в речника определението за неформална група. За целите на настоящото действие и на всички разпоредби, свързани с него, „неформална група младежи“ се вписва в понятието „участваща организация“. При позоваване на „участваща организация“ се счита, че тя обхваща и „неформална група младежи“. ↩ back
 • 9 Седалищата на институциите на Европейския съюз са градовете Брюксел, Франкфурт, Люксембург, Страсбург и Хага. ↩ back
 • 10 Моля, обърнете внимание на следното: 

  долни възрастови граници: участниците трябва да са навършили минималната възраст към началната дата на дейността.

  горни възрастови граници: участниците трябва да не са по-възрастни от посочената максимална възраст към началото на дейността. ↩ back

 • 11 За целите на действието „Дейности за младежко участие“ имайте предвид, че „участник“ се отнася до младежи на възраст между 13 и 30 години, пребиваващи в държавите на участващите организации, както и лица, вземащи решения, които имат отношение към темите, застъпени в проекта. ↩ back
 • 12 Местните участници, които пътуват на по-малко от 10 km до мястото на изпълнение, могат да се възползват от индивидуална подкрепа и подкрепа за приобщаване за организациите за дните на дейност, които се припокриват с присъствието на участници, които имат право на подкрепа за пътуване. ↩ back
 • 13 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 км) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км). ↩ back
 • 14 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg ↩ back
 • 15 Например, ако участник от Мадрид (Испания) участва в дейност, свързана с пътуване и осъществявана първо в Рим (Италия), а след това в Любляна (Словения), кандидатът първо ще изчисли разстоянието между Мадрид и Рим (1365,28 км), след това между Рим и Любляна (489,75 км), и ще събере двете разстояния (1855,03 км); б) ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км); и в) ще изчисли безвъзмездните средства от ЕС, които ще представляват принос към пътните разходи на участника от Мадрид до Любляна (през Рим) и обратно (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth