Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie

Deze actie1  ondersteunt activiteiten die geen deel uitmaken van formeel onderwijs en formele opleiding, en die de deelname van jongeren aan de Europese democratie op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau aanmoedigen, bevorderen en vergemakkelijken.

Doelstellingen van de actie

Erasmus+ ondersteunt op jongeren gerichte lokale, nationale, transnationale en internationale participatieprojecten, die bedoeld zijn om de participatie van jongeren aan het democratische leven in Europa aan te moedigen en tegemoetkomen aan een of meer van de volgende doelstellingen:

 • jongeren mogelijkheden bieden om zich te engageren en te leren deel te nemen aan de burgermaatschappij (door trajecten aan te bieden waarbij jongeren zich kunnen engageren in hun dagelijks leven, maar ook kunnen deelnemen aan democratische processen, met als doel dat jongeren met diverse achtergronden, met bijzondere aandacht voor kansarme jongeren, zinvol kunnen deelnemen aan het maatschappelijke, economische, sociale, culturele en politieke leven);
 • jongeren bewuster maken van de gemeenschappelijke Europese waarden en grondrechten, en bijdragen aan het Europese integratieproces, onder meer door bij te dragen tot de verwezenlijking van een of meer Europese jeugddoelstellingen;
 • de digitale vaardigheden en mediageletterdheid van jongeren ontwikkelen (in het bijzonder kritisch nadenken en het vermogen om informatie te beoordelen en te verwerken), om jongeren zo beter te wapenen tegen desinformatie, misinformatie en propaganda en hen beter in staat te stellen om deel te nemen aan het democratische leven;
 • jongeren en beleidsmakers op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau bij elkaar brengen en/of bijdragen aan de EU-jongerendialoog.

Beleidscontext

De EU-strategie voor jongeren 2019‑20272 stelt een kader vast voor Europese samenwerking in jeugdzaken, op grond van de mededeling van de Commissie “Jongeren betrekken, verbinden en versterken: een nieuwe EU-strategie voor jongeren” van 22 mei 2018. Met het kerngebied “Betrekken” streeft de EU-strategie voor jongeren naar een zinvolle deelname van jongeren aan het maatschappelijke, economische, sociale, culturele en politieke leven. Met de strategie worden jongeren aangemoedigd deel te nemen aan het democratische leven, wordt hun maatschappelijke betrokkenheid en burgerzin gesteund en wordt ernaar gestreefd dat alle jongeren over de nodige middelen beschikken om te participeren in de samenleving.

De EU-strategie voor jongeren omvat ook de EU-jongerendialoog. In het kader van dat proces zijn in 2018 elf Europese jeugddoelstellingen ontwikkeld, waarin een aantal sectoroverschrijdende gebieden zijn aangewezen die van invloed zijn op het leven van jongeren en waarin wordt gewezen op uitdagingen die in elk gebied moeten worden aangepakt. Op basis van de inbreng van jonge belanghebbenden wijst elke 18‑maandelijkse cyclus van de EU-jongerendialoog specifieke thematische prioriteiten aan, waaraan gedurende die periode extra aandacht wordt besteed tijdens de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren. 

Thematische strategieën op het gebied van jeugdzaken

Het Erasmus+-programma is bedoeld om de participatie van jongeren, de verbetering van de kwaliteit van informele en niet-formele leerprocessen en de ontwikkeling van kwaliteitsvol jeugdwerk te bevorderen. Verdere steun op deze gebieden is beschikbaar via specifieke thematische strategieën, zoals de strategie voor jongerenparticipatie, Youthpass en de Europese opleidingsstrategie (ETS)3

Beschrijving van de activiteiten

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zijn niet-formele leeractiviteiten rond de actieve participatie van jongeren. Dergelijke activiteiten zijn bedoeld om jongeren in staat te stellen uitwisselingen, samenwerking, culturele en maatschappelijke actie te beleven. De ondersteunde activiteiten moeten de deelnemers helpen hun persoonlijke, sociale, digitale en burgerschapsvaardigheden te versterken en hen helpen actieve Europese burgers te worden.

Deze actie ondersteunt het gebruik van alternatieve, innovatieve, slimme en digitale vormen van jongerenparticipatie, met inbegrip van de uitbreiding van jongerenparticipatie naar verscheidene sectoren en gebieden (gezondheidszorg, sportvoorzieningen enzovoort, ongeacht of deze door de openbare of particuliere sector worden geëxploiteerd), zodat er voor jongeren met diverse achtergronden trajecten naar actieve participatie worden ontsloten.

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie kunnen worden aangewend om jongeren en beleidsmakers onderling dialogen en discussies te laten voeren teneinde de actieve deelname van jongeren aan het democratische leven in Europa te bevorderen. Concreet leidt dit ertoe dat jongeren beter hun stem kunnen laten horen (door standpunten, voorstellen en aanbevelingen te formuleren) en zodoende meer inspraak krijgen in de vorming en uitvoering van het Europese jeugdbeleid. Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie kunnen ook de vorm aannemen van maatschappelijke actie en jeugdactivisme, waarbij jongeren zich op verschillende manieren kunnen inzetten om meer bekendheid te geven aan kwesties die hen na aan het hart gaan en veranderingen teweeg te brengen.

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie kunnen transnationaal zijn (met uitvoering in een of meer deelnemende landen, waarbij een of meer informele groepen jongeren en/of organisaties uit verschillende deelnemende landen betrokken zijn) dan wel nationaal (met uitvoering op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarbij informele groepen jongeren en/of organisaties uit één deelnemend land betrokken zijn). Nationale activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zijn bijzonder goed geschikt om ideeën te testen op lokaal niveau en als instrument voor de follow-up van eerdere initiatieven om succesvolle ideeën op te schalen en verder te ontwikkelen.

Voor alle activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie, ongeacht het niveau waarop ze worden uitgevoerd, moet zijn aangetoond dat ze een Europese dimensie en/of toegevoegde waarde hebben, en elke afzonderlijke ondersteunde activiteit moet duidelijk bijdragen tot de verwezenlijking van een of meer van de hierboven vermelde doelstellingen van de actie.

Ondersteunde acties kunnen de vorm aannemen van (of een combinatie zijn van): workshops, debatten, rollenspellen, simulaties, gebruik van digitale instrumenten (bv. digitale democratie-instrumenten), bewustmakingscampagnes, opleidingen, bijeenkomsten en andere vormen van online of offline-interactie tussen jongeren en beleidsmakers, raadplegingen, informatieve en/of culturele evenementen enz.

Enkele voorbeelden van activiteiten die in het kader van een project kunnen worden uitgevoerd, zijn:

 • persoonlijke of online workshops en/of bijeenkomsten, seminars of andere evenementen/processen op lokaal, regionaal, nationaal of transnationaal niveau waarin ruimte wordt gemaakt voor informatie, debat en actieve deelname van jongeren betreffende kwesties die van belang zijn voor hun dagelijks leven als actieve Europese burgers, en die idealiter contacten omvatten met beleidsmakers en andere belanghebbenden die bij dergelijke kwesties betrokken zijn, tot dergelijke contacten leiden of er de follow-up van vormen;
 • raadplegingen van jongeren waarbij onderwerpen/kwesties worden aangeboord die voor hen van specifiek belang zijn (in de lokale, regionale, nationale of transnationale context) en waarbij wordt nagegaan in hoeverre zij betrokken wensen te worden bij de aanpak van dergelijke onderwerpen/kwesties;
 • bewustmakingscampagnes rond de deelname van jongeren aan het democratisch leven, met inbegrip van informatieve en/of culturele evenementen in verband met specifieke maatschappelijke uitdagingen die belangrijk zijn voor jongeren;
 • vereenvoudiging van de toegang tot open, veilige en toegankelijke virtuele en/of fysieke ruimten voor jongeren, die hen doeltreffende kansen bieden om te leren deelnemen aan het democratische leven en de democratische processen;
 • simulaties van de werking van de democratische instellingen en de rollen van beleidsmakers in die instellingen.

Waar relevant wordt de integratie van digitale activiteitsvormen (bv. webinars, hackathons, diverse e-participatie-instrumenten enz.) en/of opleiding in verband met het gebruik van digitale democratie-instrumenten bij activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van een project met activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie, sterk aanbevolen.

Een project moet bestaan uit verschillende projectactiviteiten die samen bijdragen tot de verwezenlijking van de geplande doelstellingen.

Deze acties moeten hoofdzakelijk worden gefinancierd via de rubriek “projectbeheer”, in de vorm van een maandelijkse tegemoetkoming in de eenheidskosten. Het gaat hierbij om projectactiviteiten zoals vergaderingen van de projectleiding en lopende, reguliere activiteiten van het project. Projectactiviteiten kunnen zowel digitaal als fysiek zijn en hebben betrekking op jongeren die rechtstreeks aan het project deelnemen.

Het project kan ook een of meer jongerenparticipatie-evenementen omvatten.

De term “jongerenparticipatie-evenement” heeft betrekking op evenementen die van essentieel belang zijn voor het behalen van de doelstellingen van het project; zij kunnen mijlpalen in het project markeren en moeten door de inhoud of omvang ervan of door het profiel van de deelnemers duidelijk van lopende projectactiviteiten te onderscheiden zijn. Voorts is een jongerenparticipatie-evenement een fysiek evenement, waarbij jongeren en, voor zover van toepassing, ook andere deelnemers fysiek aanwezig zijn. Een jongerenparticipatie-evenement wordt niet alleen bijgewoond door de leden van de informele groep of jongeren van de begunstigde organisaties die direct bij de algemene projectactiviteiten betrokken zijn, maar ook door een breder publiek van jongeren en/of besluitvormers. De duur van het evenement moet zijn afgestemd op de geplande activiteiten en de verwachte resultaten, en evenementen kunnen zowel zeer kort zijn (uren) als langer duren. Specifieke steun voor de organisatie van jongerenparticipatie-evenementen is beschikbaar “per deelnemer per evenement”, ongeacht de duur van het evenement.

Projecten inzake jongerenparticipatie met fysieke projectactiviteiten of fysieke jongerenparticipatie waarvoor de deelnemers naar een andere locatie dan hun verblijfplaats moeten reizen, kunnen aanvullende financiering voor mobiliteit aanvragen, die bestaat uit reis- en verblijfkosten. Mobiliteit in projecten inzake jongerenparticipatie kan zowel nationaal als internationaal zijn, maar moet altijd dienen ter ondersteuning van een projectactiviteit die wordt gefinancierd via de projectbeheerskosten of een jongerenparticipatie-evenement (gefinancierd via steun voor jongerenparticipatie-evenementen).

De volgende soorten activiteiten worden niet ondersteund door deze actie: statutaire vergaderingen van organisaties of netwerken van organisaties, de organisatie van partijpolitieke evenementen, fysieke infrastructuur (bv. de kosten voor de bouw/aankoop van gebouwen en de permanente uitrusting ervan).

Voorbeelden van projecten met een sterk participatief element (niet beperkt tot het format van jongerenparticipatieactiviteiten) en relevante beste praktijken zijn te vinden in de Youth Participation Toolkit4 .  

Een project opzetten

Een project dat door deze actie wordt ondersteund, moet een of meer van de hierboven beschreven elementen omvatten. Deze elementen mogen op een flexibele manier worden gecombineerd, afhankelijk van de doelstellingen van het project en de behoeften van de deelnemende organisatie(s) en deelnemers.

Een project wordt uitgevoerd door een of meer informele groepen jongeren, een of meer organisaties, of een combinatie daarvan. De informele groep(en) jongeren en/of deelnemende organisaties moeten in de aanvraagfase worden geïdentificeerd. Andere jongeren kunnen als deelnemers aan sommige activiteiten of als deel van de doelgroep van de activiteiten bij het project betrokken zijn. Als alleen een informele groep jongeren betrokken is, dient een van de groepsleden de aanvraag in namens de groep. Als er verschillende groepen of organisaties betrokken zijn, neemt een ervan de rol van coördinator op zich en dient deze namens het partnerschap de aanvraag voor het gehele project in.

Een project verloopt in vier stadia: planning, voorbereiding, uitvoering en follow-up. Zowel de deelnemende organisaties als de jongeren die bij de activiteiten betrokken zijn, moeten een actieve rol opnemen tijdens al die stadia en op die manier hun leerervaring versterken (“activiteiten bedacht door jongeren voor jongeren”). De Youth Participation Toolkit geeft praktische ideeën en richtsnoeren om de participatie van jongeren te bevorderen.

 • planning (vaststelling van de behoeften, doelstellingen, leerresultaten, activiteitsvormen, uitwerking van het werkprogramma, tijdschema van de activiteiten enz.);
 • voorbereiding (praktische regelingen, sluiten van overeenkomsten met partners, bevestiging van de doelgroep(en) van de beoogde activiteiten, taalkundige/interculturele/leer- en taakgerelateerde voorbereiding van deelnemers enz.);
 • uitvoering van de activiteiten;
 • follow-up (evaluatie van de activiteiten, aanwijzing en documentatie van de leerresultaten van de deelnemers, verspreiding en gebruik van de projectresultaten). Als onderdeel van de follow-upfase moet elk project voorzien in feedback aan de jonge deelnemers over de concrete projectresultaten, met inbegrip van feedback over de manier waarop die resultaten zijn meegedeeld aan andere belanghebbenden en/of waarop die resultaten door andere belanghebbenden zijn gebruikt. 

EU-jongerendialoog

De in het kader van de EU-jongerendialoog5 vastgestelde thema’s en prioriteiten kunnen als inspiratie dienen voor activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie op alle niveaus. Een soortgelijke inspiratiebron is te vinden in de Europese jeugddoelstellingen die zijn ontwikkeld in de EU-jongerendialoog en waarin sectoroverschrijdende gebieden zijn aangewezen die van invloed zijn op het leven van jongeren en die uitdagingen vertonen. Voorts kunnen de resultaten van succesvolle activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie worden gebruikt als input voor latere stadia van de EU-jongerendialoog.

Leerproces

Een project in verband met activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie moet streven naar de ondersteuning voor het bezinningsproces, de identificatie en de documentatie van individuele leerresultaten van alle deelnemers (d.w.z. ook van andere deelnemers dan de informele groep(en) jongeren die het project uitvoeren en/of de jongeren die actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project), met name aan de hand van Youthpass.

Bescherming en veiligheid van deelnemers

Tijdens de planning en voorbereiding van een project moeten de bescherming en veiligheid van de deelnemers aandachtspunten zijn en moeten alle nodige maatregelen zijn getroffen om risico’s te voorkomen/beperken.

Een gemeenschap creëren

Het wordt sterk aanbevolen om in de projecten met activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie ook activiteiten op te nemen aan de hand waarvan een gemeenschap wordt gecreëerd. Waar mogelijk, moet ernaar worden gestreefd dat dergelijke activiteiten worden voortgezet na afloop van de ondersteunde projecten en dat ze op eigen kracht blijven doorgaan.

Kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd

De uitvoering van alle activiteiten die steun krijgen uit hoofde van deze actie moet voldoen aan de kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd voor het organiseren van hoogwaardige activiteiten in het kader van leermobiliteit. De kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd hebben betrekking op de basisbeginselen van de actie en op de concrete praktijken voor de uitvoering van projecttaken, zoals de selectie en voorbereiding van deelnemers, de vaststelling, evaluatie en erkenning van de leerresultaten, het delen van projectresultaten enz. De kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd zijn te vinden op: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_nl 

Horizontale dimensies

Inclusie en diversiteit

Het Erasmus+-programma beoogt gelijke kansen en toegang, inclusie en billijkheid in al zijn acties te bevorderen. Aanvragers moeten toegankelijke en inclusieve projectactiviteiten opzetten, waarbij zij rekening moeten houden met de standpunten van kansarme deelnemers en hen bij het besluitvormingsproces moeten betrekken.

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zijn bijzonder goed geschikt voor de inclusie van kansarme jongeren:

 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zijn ontworpen volgens een basisactieformat met zeer flexibele parameters (duur, aantal deelnemers, nationale/transnationale activiteiten enz.), die gemakkelijk aan de specifieke behoeften van kansarme jongeren kunnen worden aangepast.
 • Informele groepen jongeren die een project rond activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie uitvoeren, kunnen worden ondersteund door een coach6 De diensten van een coach kunnen bijzonder relevant en nuttig zijn om kansarme jongeren te helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun projecten.
 • de doelstellingen van de actie zijn onder meer jongeren mogelijkheden te bieden om te leren participeren aan de burgermaatschappij en hun digitale en mediageletterdheid te verbeteren. Projecten waarbij deze doelstellingen worden nagestreefd, kunnen bijzonder nuttig zijn om kansarme jongeren te helpen enkele uitdagingen te overwinnen waarmee ze mogelijk worden geconfronteerd.

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zijn ook bijzonder geschikt om thematisch te werken aan inclusie en diversiteit in de samenleving, bijvoorbeeld om stereotypen te bestrijden en begrip, tolerantie en niet-discriminatie te bevorderen. 

Milieuduurzaamheid

Een project moet bij de deelnemers milieuduurzaam en verantwoord gedrag bevorderen, zodat zij zich er bewuster van worden dat het belangrijk is te handelen met het oog op de verkleining of compensatie van de milieuvoetafdruk van de mobiliteitsactiviteiten. Een project moet milieubewust worden ontworpen en uitgevoerd door bijvoorbeeld duurzame praktijken te integreren zoals de keuze van herbruikbare of milieuvriendelijke materialen, afvalbeperking en recycling, en duurzame vervoermiddelen.

Digitale transformatie op het gebied van jeugdzaken

Het Erasmus+-programma ondersteunt alle deelnemende organisaties bij het integreren van het gebruik van digitale hulpmiddelen en leermethoden als aanvulling op hun fysieke activiteiten, om de samenwerking tussen partnerorganisaties te verbeteren en ook de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren. De invoering van digitale en online elementen om de participatiedrempel voor kansarme jongeren te verlagen, wordt aangemoedigd. Aan de hand van projecten en activiteiten die digitale vaardigheden verbeteren, digitale geletterdheid bevorderen en/of inzicht verschaffen in de risico’s en kansen van digitale technologie kan het programma dienen om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen en bij te dragen tot de ontwikkeling van digitale en gemengde benaderingen in jeugdactiviteiten.

Afhankelijk van de opzet en doelstellingen van de activiteiten kunnen de ontwikkeling van competenties en bewustzijn van digitale kwesties, en het gebruik van nieuwe technologieën worden geïntroduceerd in fysieke evenementen of leermobiliteit, terwijl zuiver virtuele componenten moeten worden gefinancierd uit de projectbeheerskosten. Naar behoren gemotiveerde kosten voor de inclusie van kansarme jongeren kunnen worden aangevraagd als inclusiesteun voor deelnemers.

De nationale agentschappen bieden via hun opleidings- en samenwerkingsactiviteiten een reeks opleidingsmogelijkheden voor jeugdwerkers en jeugdleiders aan, ook met betrekking tot de ondersteuning van de digitale transformatie op het gebied van jeugdzaken. Dit aanbod wordt gepubliceerd in de European Training Calendar: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ . Inspiratie kan ook worden opgedaan bij de hulpmiddelen van Salto: https://www.salto-youth.net/tools/

Participatie

Het Erasmus+-programma ondersteunt alle deelnemende organisaties bij het verbeteren van de kwaliteit van hun projecten door de integratie van een participatieve dimensie, waarbij jongeren relevante kansen worden geboden om actief bij te dragen tot en deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van projectactiviteiten als traject om te ontdekken wat de voordelen van actief burgerschap en deelname aan het democratisch leven zijn. Hulpmiddelen om de participatieve dimensie van ondersteunde projecten te versterken, zijn onder meer te vinden via de website participationpool.eu. Banden met en betrokkenheid bij bestaande nationale, internationale of (andere) EU-initiatieven en -platforms rond deelname en maatschappelijke betrokkenheid worden eveneens aangemoedigd.

Criteria voor de beoordeling van dit project

Subsidiabiliteitscriteria

Wie kan een aanvraag indienen?

Elke in aanmerking komende, deelnemende organisatie gevestigd in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land kan een aanvraag indienen. Deze organisatie dient de aanvraag in namens alle deelnemende organisaties die bij het project betrokken zijn7

In aanmerking komende deelnemende organisaties

Deelnemende organisaties kunnen zijn:

 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s); Europese jeugd-ngo’s; lokale, regionale of nationale publieke organen; sociale ondernemingen; organen met winstoogmerk die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 •  informele groepen jongeren.8  

gevestigd in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land of een niet met het programma geassocieerd derde land dat een buurland is van de EU (regio’s 1 tot en met 4; zie deel A van deze gids onder “Begunstigde landen”).

Aantal deelnemende organisaties en profiel daarvan

 • Nationale projecten inzake jongerenparticipatie: bij het project moet minstens één deelnemende organisatie betrokken zijn.
 • Transnationale en internationale projecten inzake jongerenparticipatie: bij het project moeten minstens twee deelnemende organisaties uit verschillende landen betrokken zijn. Dezelfde organisatie (één OID) kan niet als aanvrager of partner betrokken zijn bij meer dan vijf aanvragen per termijn voor deze actie.

Projectduur

3 tot 24 maanden.

Locatie(s) van de activiteiten

De activiteiten moeten plaatsvinden in het land van een of meerdere deelnemende organisaties. kunnen de activiteiten ook plaatsvinden in een plaats waar een instelling van de Europese Unie is gevestigd9 , zelfs als aan het project geen organisaties deelnemen uit het land waar de instelling is gevestigd.

In aanmerking komende deelnemers

Jongeren tussen 13 en 30 jaar10 die in het land van de deelnemende organisaties wonen en besluitvormers die relevant zijn voor de thema’s die met het project worden behandeld.

Faciliterende medewerkers en begeleiders worden niet als deelnemers aan de activiteit beschouwd, maar komen in aanmerking voor steun in het kader van bepaalde begrotingscategorieën.

Waar aanvragen?

Bij het nationaal agentschap in het land waar de aanvragende organisatie is gevestigd.

Wanneer aanvragen?

De aanvragers moeten hun subsidieaanvraag uiterlijk indienen op:

20 februari om 12:00:00 uur ('s middags, Belgische tijd) voor projecten die van start gaan tussen 1 juni en 31 december van datzelfde jaar

1 oktober om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd) voor projecten die van start gaan tussen 1 januari en 31 mei van het daaropvolgende jaar.

Mogelijke aanvullende ronde:

nationale agentschappen kunnen beslissen om een aanvullende ronde te openen. De nationale agentschappen delen de aanvragers via hun website mee dat de aanvullende ronde is geopend.

Indien een aanvullende ronde wordt georganiseerd, moeten aanvragers hun aanvraag uiterlijk indienen op 7 mei om 12:00:00 uur ('s middags, Belgische tijd) voor projecten die van start gaan tussen 1 augustus en 31 december van datzelfde jaar.

Hoe indienen?

In deel C van deze gids wordt uiteengezet hoe de aanvraag wordt ingediend.

Bijlagen

Een verklaring op erewoord van de wettelijke vertegenwoordiger moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Als in het kader van het project de uitvoering van mobiliteitsactiviteiten en/of fysieke evenementen is gepland: voor de geplande mobiliteitsactiviteiten en/of fysieke evenementen moet een tijdschema bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Toekenningscriteria

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door toekenning van een aantal punten op een totaal van 100 punten aan de hand van de onderstaande criteria en wegingsfactoren. Om in aanmerking te komen voor toekenning moeten de aanvragen de volgende drempelwaarden overschrijden:

 • Ten minste 60 van de 100 punten; en
 • Ten minste de helft van het maximumaantal punten in elk van de drie categorieën van de toekenningscriteria

Relevantie, motivering en effecten  (maximaal 30 punten)

De mate waarin:

 • het profiel van de aanvrager, zijn ervaring en activiteiten, en de doelgroep(en) relevant zijn op het gebied van jeugdzaken;
 • het project een of meer prioriteiten van de EU-jongerendialoog of de jongerendoelstellingen zal aanpakken;
 • het project geschikt is om bij te dragen aan de inclusie en diversiteit en aan de groene, digitale en participatieve dimensies van het programma;
 • het project relevant is voor de doelstellingen van de actie;
 • het project relevant is voor de eerbiediging en bevordering van gedeelde EU-waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, en de bestrijding van elke vorm van discriminatie;
 • het project en de voorgestelde activiteiten beantwoorden aan de behoeften van de jongeren en de deelnemende organisaties;
 • het project een Europese meerwaarde oplevert;
 • de mate waarin het project deelnemers in staat stelt hoogwaardige leerresultaten te behalen;
 • het project waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor deelnemers en deelnemende organisaties, alsook voor jongeren en organisaties die niet rechtstreeks aan het project deelnemen, op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees of mondiaal niveau;
 • het project nieuwe deelnemers en minder ervaren organisaties bij de actie betrekt, met inbegrip van groepen jongeren.

Kwaliteit van het projectontwerp  (maximaal 40 punten)

De mate waarin:

 • het voorstel de consistentie aantoont tussen vastgestelde behoeften, projectdoelstellingen, deelnemerprofielen en de voorgestelde activiteiten;;
 • het voorstel op duidelijke en overtuigende wijze de voorbereidende, uitvoerings- en follow-up-fasen van het project beschrijft en de betrokkenheid van de jongeren bij alle fasen;
 • de activiteiten zijn ontworpen op een toegankelijke en inclusieve manier en openstaan voor deelnemers met diverse achtergronden en capaciteiten;
 • de activiteiten duurzame en milieuvriendelijke praktijken integreren;
 • het project gebruikmaakt van alternatieve, innovatieve en slimme vormen van jongerenparticipatie;
 • de voorgestelde leermethoden, met inbegrip van digitale hulpmiddelen of virtuele componenten, geschikt zijn voor de activiteiten en een bezinningsproces omvatten om de leerresultaten van de deelnemers en het gebruik van de Europese instrumenten voor transparantie en erkenning, in kaart te brengen en te documenteren.

Kwaliteit van het projectbeheer (maximaal 30 punten)

De mate waarin:

 • de praktische regelingen en de wijze van beheer en ondersteuning bevredigend zijn;
 • de maatregelen om de veiligheid en bescherming van de deelnemers te waarborgen, adequaat en doeltreffend zijn;
 • de taken en verantwoordelijkheden voor de activiteiten duidelijk zijn omschreven overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor Erasmus;
 • het plan voor de samenwerking en communicatie tussen de deelnemers en deelnemende organisaties en met andere relevante belanghebbenden een ondersteunend kader biedt voor het beheer van het project;
 • de aanvrager een passende manier heeft voorgesteld om de projectresultaten ten aanzien van de doelstellingen te evalueren;
 • de door de aanvrager voorgestelde manier geschikt is om de projectresultaten te verspreiden binnen en buiten de deelnemende organisaties;
 • het project maatregelen omvat die bedoeld zijn om de resultaten ervan te laten voortduren nadat het project afgelopen is.

Financieringsregels11

Het projectbudget wordt opgesteld met inachtneming van de volgende financieringsregels (in euro’s):

Maximumsubsidie per project voor activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie: 60 000 EUR

Begrotingsrubriek - Projectbeheer

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten in verband met het projectbeheer en de projectuitvoering (bv. voorbereiding en uitvoering van projectvergaderingen en -activiteiten, samenwerking en communicatie tussen partners, evaluatie, verspreiding en follow-up).

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de duur van het project.

Bedrag

500 EUR per maand

Begrotingsrubriek - Kosten voor coaching

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten in verband met de inschakeling van een begeleider in het project.  Kosten voor coaching zijn uitsluitend van toepassing als het project wordt uitgevoerd door een informele groep jongeren.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het land waar het project plaatsvindt en de werkdagen.

Het verzoek om financiële steun ter dekking van kosten voor een begeleider moet met redenen worden omkleed in het aanvraagformulier. De duur van de coaching is niet gekoppeld aan de looptijd van het project.

Bedrag

Tabel B3 per dag werk. Max. 12 dagen.

Begrotingsrubriek - Inclusiesteun voor deelnemers

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Extra kosten die rechtstreeks verband houden met kansarme deelnemers en hun begeleiders en faciliterende medewerkers bij projectactiviteiten en evenementen (met inbegrip van gerechtvaardigde reis- en verblijfkosten, voor zover voor deze deelnemers geen subsidie is aangevraagd in het kader van de rubrieken “reiskosten” of “individuele steun”).

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet worden gemotiveerd door de aanvrager en door het nationale agentschap worden goedgekeurd.

Bedrag

100 % van de subsidiabele kosten

Begrotingsrubriek - Buitengewone kosten

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten voor een financiële garantie, indien het nationaal agentschap daarom verzoekt.

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet worden gemotiveerd door de aanvrager en door het nationale agentschap worden goedgekeurd.

Bedrag

Financiële garantie: 80 % van de subsidiabele kosten

Tabel B3 Kosten voor coaching

                 Landengroep

Leerkracht/opleider/onderzoeker

Jeugdwerker

Bijdrage aan de eenheidskosten per dag

Landengroep 1: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden

241

Landengroep 2: Tsjechië, Estland, Griekenland, Spanje, Cyprus, Malta, Portugal, Slovenië, Slowakije, Letland

137

Landengroep 3: Bulgarije, Kroatië, Litouwen, Hongarije, Polen, Noord-Macedonië, Roemenië, Servië, Turkije

74

Aanvullende financiering voor fysieke evenementen in het kader van het project

Begrotingsrubriek - Steun voor jongerenparticipatie-evenementen

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten in verband met de uitvoering van nationale, transnationale en internationale fysieke evenementen die van essentieel belang zijn voor het behalen van de doelstellingen van het project met activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie. Deze begrotingsrubriek is niet bedoeld om de kosten te dekken in verband met de deelname van personeel van de deelnemende organisatie(s) / leden van de informele groep(en) jongeren en faciliterende medewerkers, aangezien het bijwonen van dergelijke evenementen door deze deelnemers moet worden gedekt door de rubriek “projectbeheer”.

Voor zover relevant kan steun voor jongerenparticipatie-evenementen worden gecombineerd met financiering voor mobiliteit in het kader van activiteiten voor de participatie van jongeren overeenkomstig de onderstaande toepasselijke regels.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal deelnemers aan het evenement, exclusief personeel van de deelnemende organisatie(s)/leden van de informele groep(en) jongeren en faciliterende medewerkers.

Bedrag

100 EUR per deelnemer

Aanvullende financiering voor mobiliteit in het kader van het project12

Begrotingsrubriek - Reiskosten

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Tegemoetkoming in de reiskosten die deelnemers, met inbegrip van hun begeleiders en faciliterende medewerkers, maken om van de plaats van oorsprong naar de locatie van de projectactiviteit of het fysieke evenement en terug te reizen, ongeacht of deze reis nationaal of transnationaal is.

Onder de 500 km zal de deelnemer in de regel met emissiearme vervoermiddelen reizen.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de reisafstand en het aantal personen.

De aanvrager moet de afstand tussen de plaats van oorsprong en de locatie van de activiteit13   aangeven met behulp van de door de Europese Commissie ondersteunde afstandscalculator14 .

Voor rondreizende activiteiten moet de aanvrager de afstanden tussen de afzonderlijke locaties optellen en de reisafstandcategorie selecteren die overeenkomt met het totaal.15

Bedrag

Reisafstanden

Groen reizen

Niet-groen reizen

10 – 99 km

56 EUR

28 EUR

100 – 499 km

285 EUR

211 EUR

500 – 1 999 km

417 EUR

309 EUR

2000 – 2999 km

535 EUR

395 EUR

3000 – 3999 km

785 EUR

580 EUR

4000 – 7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8 000 km of meer

1735 EUR

1735 EUR

Begrotingsrubriek - Individuele Steun

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Verblijfkosten.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de verblijfsduur per deelnemer, begeleider en faciliterend medewerker (indien nodig), met inbegrip van één reisdag vóór de activiteit en één reisdag na de activiteit (indien nodig), en maximaal vier aanvullende dagen voor deelnemers, begeleiders en faciliterende medewerkers die een subsidie voor groen reizen ontvangen.

Bedrag

Tabel A2.1 per deelnemer per dag

De tabel is ook van toepassing op begeleiders en faciliterende medewerkers.

Begrotingsrubriek - Inclusiesteun voor organisaties

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten in verband met de organisatie van mobiliteitsactiviteiten waarbij kansarme deelnemers betrokken zijn.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel:  op basis van het aantal kansarme deelnemers.

Bedrag

125 EUR per deelnemer

Begrotingsrubriek - Buitengewone kosten

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties, medische certificering.

Hoge reiskosten van deelnemers, leden van de informele groep(en), begeleiders en faciliterende medewerkers, die vanwege de afgelegen ligging of andere belemmeringen niet kunnen worden gedekt met de categorie “standaardreis” (d.w.z. wanneer het gebruik van schonere vervoermiddelen met lagere CO2-uitstoot leidt tot hoge reiskosten).  

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet worden gemotiveerd door de aanvrager en door het nationale agentschap worden goedgekeurd. Hoge reiskosten gelden wanneer de ondersteuning van de reiskosten op basis van de eenheidskosten minder dan 70 % van de reiskosten omvat.  Indien deze worden toegekend, vervangen de buitengewone kosten voor dure reizen de subsidie voor niet-groen reizen op basis van eenheidskosten.

Bedrag

Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten: 100 % van de subsidiabele kosten

Hoge reiskosten: 80 % van de subsidiabele reiskosten

Tabel A2.1: Individuele steun voor activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie

 

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie (in euro’s per dag)

Oostenrijk

78 

België

78 

Bulgarije

45 

Kroatië

57 

Cyprus

63 

Tsjechië

53 

Denemarken

81 

Estland

48 

Finland

79 

Frankrijk

67 

Duitsland

71 

Griekenland

68 

Hongarije

60 

IJsland

76 

Ierland

73 

Italië

69 

Letland

48 

Liechtenstein

77 

Litouwen

49 

Luxemburg

77 

Malta

57 

Nederland

69 

Noord-Macedonië

41 

Noorwegen

83 

Polen

51 

Portugal

57 

Roemenië

46 

Servië

47 

Slowakije

48 

Slovenië

54 

Spanje

58 

Zweden

72 

Turkije

50 

Niet met het programma geassocieerde derde landen die buurlanden zijn van de EU

44 

 • 1 Het grootste deel van het budget voor deze actie wordt toegewezen ter ondersteuning van transnationale activiteiten waarbij organisaties en deelnemers uit EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen zijn betrokken. Maximaal 25 % van het beschikbare budget kan evenwel worden benut om internationale projecten te subsidiëren, met inbegrip van organisaties en deelnemers uit niet met het programma geassocieerde derde landen die buurlanden zijn van de EU (regio’s 1 tot en met 4; zie deel A van deze gids onder “Begunstigde landen”). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_nl ↩ back
 • 3 De strategieën zijn te vinden op: strategie voor jongerenparticipatie: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/nl/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass? / ETS:  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/ ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_nl ↩ back
 • 6 Naargelang van hun behoeften kunnen informele groepen jongeren gedurende het project een beroep doen op een of meerdere coaches. ↩ back
 • 7 Deelnemende organisaties moeten een volmacht voor de aanvragende organisatie ondertekenen. De volmachten moeten worden verstrekt bij de aanvraag en ten laatste op het moment waarop de subsidieovereenkomst wordt ondertekend. Zie deel C van deze gids voor meer informatie. ↩ back
 • 8 Groep van ten minste vier jongeren van 13 tot 30 jaar oud. Een van de groepsleden die minimaal 18 jaar oud moet zijn, neemt de rol van vertegenwoordiger op zich en aanvaardt de verantwoordelijkheid namens de groep. U vindt de definitie van een informele groep jongeren in de verklarende termenlijst. In het kader van deze actie en de bepalingen in verband daarmee valt “een informele groep jongeren” onder het begrip “deelnemende organisatie”. Wanneer naar een “deelnemende organisatie” wordt verwezen, houdt dit in dat ook naar een “informele groep jongeren” wordt verwezen. ↩ back
 • 9 De zetels van de instellingen van de Europese Unie bevinden zich in Brussel, Frankfurt, Luxemburg, Straatsburg en Den Haag ↩ back
 • 10 Verder moet met de volgende punten rekening worden gehouden: 

  minimale leeftijdsgrenzen — deelnemers moeten de minimumleeftijd hebben bereikt op de dag dat de activiteit van start gaat;

  maximale leeftijdsgrenzen — deelnemers mogen niet ouder zijn dan de aangegeven maximumleeftijd op de begindatum van de activiteit. ↩ back

 • 11 Voor de toepassing van de actie voor activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zij erop gewezen dat de term “deelnemer” verwijst naar jongeren tussen 13 en 30 jaar die in het land wonen van de deelnemende organisaties en besluitvormers die relevant zijn voor de thema’s die met het project worden behandeld. ↩ back
 • 12 Lokale deelnemers die minder dan 10 km naar de locatie reizen, kunnen in aanmerking komen voor individuele steun en inclusiesteun voor organisaties met betrekking tot activiteitendagen die overlappen met de aanwezigheid van deelnemers die in aanmerking komen voor steun voor reiskosten. ↩ back
 • 13 Indien bijvoorbeeld iemand uit Madrid (Spanje) deelneemt aan een activiteit in Rome (Italië), moet de aanvrager de afstand van Madrid naar Rome berekenen (1 365,28 km) en vervolgens de toepasselijke reisafstandcategorie selecteren (d.w.z. tussen 500 en 1 999 km). ↩ back
 • 14 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_nl ↩ back
 • 15 Indien bijvoorbeeld iemand uit Madrid (Spanje) deelneemt aan een rondtrekkende activiteit die eerst in Rome (Italië) en vervolgens in Ljubljana (Slovenië) plaatsvindt, moet de aanvrager eerst a) de afstand van Madrid naar Rome berekenen (1 365,28 km), dan van Rome naar Ljubljana (489,75 km) en vervolgens beide afstanden bij elkaar optellen (1 855,03 km), b) de toepasselijke categorie van de reisafstand selecteren (in dit geval tussen 500 en 1 999 km) en c) het bedrag berekenen van de EU-subsidie als bijdrage in de reiskosten van de deelnemer van Madrid naar Ljubljana (via Rome) en terug (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth